Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2278(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0151/2009

Predkladané texty :

A6-0151/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 6.2

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0261

Prijaté texty
PDF 304kWORD 58k
Štvrtok, 23. apríla 2009 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2007: Súdny dvor
P6_TA(2009)0261A6-0151/2009
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel IV – Súdny dvor (C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2007(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2007 – Zväzok I (C6-0418/2008)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Súdneho dvora o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2007 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré predložil Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0151/2009),

1.   udeľuje tajomníkovi Súdneho dvora absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora za rozpočtový rok 2007;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2007.
(2) Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 111.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel IV – Súdny dvor (C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2007(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2007 – Zväzok I (C6-0418/2008)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Súdneho dvora o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2007 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré predložil Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0151/2009),

1.   konštatuje, že v roku 2007 mal Európsky súdny dvor k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 275 miliónov EUR (v roku 2006: 252 miliónov EUR(6)) s mierou využitia 96,84 %, čo je viac ako v predošlom roku;

2.   s uspokojením berie na vedomie skutočnosť, že Európsky súdny dvor prijal v júli 2007 kódex správania vzťahujúci sa na členov a bývalých členov Súdneho dvora, Súdu prvého stupňa a Súdu pre verejnú službu(7) vrátane povinnosti predkladať predsedovi Európskeho súdneho dvora vyhlásenie o finančných záujmoch; trvá však na svojej opakovanej žiadosti, aby sa v záujme transparentnosti jednotlivé vyhlásenia zverejňovali napríklad na internetových stránkach Európskeho súdneho dvora, a to aj napriek tomu, že v súčasnosti neexistuje žiadna právna požiadavka; ďalej navrhuje vymenovanie nezávislého monitorujúceho úradníka, ktorého úlohou by bolo každoročne verejne predkladať správy o prijatých vyhláseniach s cieľom zabezpečiť dôveryhodné monitorovanie a kontrolu;

3.   poukazuje na to, že v roku 2007 sa počet úradníkov a iných zamestnancov v služobnom pomere (dočasných a zmluvných zamestnancov) medziročne zvýšil o 7,9 % na 1 928, a to najmä v dôsledku pristúpenia Bulharska a Rumunska;

4.   víta zlepšenie pri nábore kvalifikovaných zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, na základe výberových konaní organizovaných úradom EPSO, ako aj pokrok v riešení niektorých ťažkostí týkajúcich sa určitých pracovných miest (najmä tlmočníkov a odborníkov na IT);

5.   poukazuje na to, že Európsky dvor audítorov uvádza v bode 11.19 svojej výročnej správy za rok 2007 tieto pripomienky: "v rozhodnutí správneho výboru Súdneho dvora týkajúcom sa prijímania a zamestnávania zmluvných zamestnancov sa neustanovuje žiadne výberové konanie pre "zmluvných zamestnancov pre pomocné úlohy" [...] Následkom toho nemá Súdny dvor zavedené žiadne formálne postupy výberu pri prijímaní zamestnancov v rámci krátkodobých zmlúv s cieľom nahradiť zamestnancov, ktorí si nemôžu plniť svoje povinnosti";

6.   podporuje stanovisko Európskeho dvora audítorov, že pre absenciu konkrétnych postupov výberu zmluvných zamestnancov pre pomocné úlohy (zahŕňajúcich napríklad použitie výberových komisií) "postupy uplatňované na Súdnom dvore nezaisťujú, že v takýchto prípadoch sú úplne splnené relevantné požiadavky ustanovené v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a je odstránené riziko neobjektívneho výberu"; žiada preto zavedenie vhodných výberových postupov aj pre túto kategóriu zmluvných zamestnancov;

7.   vyjadruje spokojnosť s tým, že od 1. októbra 2007 boli zriadené dve samostatné administratívne jednotky (oddelenie vnútorného auditu a oddelenie overovania) s dvoma nezávislými vedúcimi oddelenia, čím sa ukončil stav kritizovaný v predchádzajúcich rokoch tak zo strany Európskeho dvora audítorov, ako aj Európskeho parlamentu, keď bol vedúci oddelenia vnútorného auditu zodpovedný za predbežné (ex ante) overovanie operácií povoľujúcich úradníkov;

8.   s uspokojením berie na vedomie, že 12. decembra 2007 správny výbor Európskeho súdneho dvora pozmenil náplň práce vnútorného audítora tak, že ročný pracovný program oddelenia vnútorného auditu sa prijíma na základe hodnotenia skutočných rizík, ktorým je organizácia vystavená;

9.   konštatuje, že v kontexte zavádzania nového integrovaného systému riadenia a finančnej kontroly (SAP) v roku 2007, ktorý od 1. januára 2008 nahradil systém účtovníctva a finančného riadenia Sucre-Abac, bol zavedený nový postup predaja dlhodobého majetku; víta skutočnosť, že nový systém SAP bol vyvinutý na základe medziinštitucionálnej spolupráce Radou, Európskym dvorom audítorov a Európskym súdnym dvorom, a preto znamená významné úspory v rozpočte a tiež vyššiu efektívnosť týchto troch inštitúcií;

10.   víta tiež plodnú medziinštitucionálnu spoluprácu s Európskym dvorom audítorov v oblasti odbornej prípravy;

11.   víta zníženie počtu zákaziek na základe rokovacieho konania ako podielu na počte zadaných zákaziek z 34 % v roku 2006 na 32 % v roku 2007 (v hodnote viac ako 60 000 EUR po zmene a doplnení vykonávacích pravidiel(8) k nariadeniu o rozpočtových pravidlách); nabáda Európsky súdny dvor, aby pokračoval v úsilí o ďalšie znižovanie tohto podielu;

12.   konštatuje, že rok 2006 bol, prísne vzaté, druhým rokom súdnej činnosti novozriadeného Súdu pre verejnú službu po tom, ako sa tento súd ujal svojich povinností v decembri 2005, a že jeho rokovací poriadok nadobudol účinnosť 1. novembra 2007;

13.   štvrtý rok po sebe víta skrátenie trvania konaní pred Európskym súdnym dvorom, ako aj zvýšenie počtu ukončených konaní takmer 10 % oproti roku 2006; s obavami však konštatuje, že počet nahromadených neukončených vecí sa zvýšil v prípade všetkých troch súdov, a najmä v prípade Súdu prvého stupňa (o 12 % z 1 029 vecí v roku 2006 na 1 154 vecí v roku 2007);

14.   predpokladá, že tento výrazný nárast v počte neukončených vecí na Súde prvého stupňa je spôsobený zvýšením počtu novopredložených vecí a čoraz väčšou zložitosťou a rôznorodosťou predkladaných žalôb; plne podporuje snahy Európskeho súdneho dvora prehodnotiť svoju vnútornú organizáciu a pracovné postupy s cieľom zvýšiť efektívnosť a dosiahnuť zmenšenie počtu nahromadených vecí;

15.   víta uverejnenie správy o rozpočtovom a finančnom riadení Európskeho súdneho dvora za rok 2007(9), ktorá je prílohou účtovnej závierky Európskeho súdneho dvora za rok 2007 a ktorá okrem iného uvádza mieru plnenia rozpočtových prostriedkov a ponúka prehľad o presunoch rozpočtových prostriedkov vykonaných v priebehu rozpočtového roku 2007, v úradnom vestníku;

16.   blahoželá Európskemu súdnemu dvoru k tomu, že do svojej správy o činnosti pravidelne zahŕňa kapitolu o nadväzných opatreniach prijatých počas roka v súvislosti s predchádzajúcimi rozhodnutiami Európskeho parlamentu o absolutóriu a so správami Európskeho dvora audítorov;

17.   poznamenáva, že napriek zmene a doplneniu nariadenia o rozpočtových pravidlách sú jeho ustanovenia o obstarávaní pre menšie inštitúcie, napríklad Európsky súdny dvor, stále veľmi ťažkopádne, najmä v súvislosti s verejnými súťažami na zákazky v relatívne malej hodnote; vyzýva Komisiu, aby pri uskutočňovaní svojej prípravnej práce pred prípravou budúcich návrhov na zmenu a doplnenie nariadenia o rozpočtových pravidlách dôsledne konzultovala s tajomníkom Európskeho súdneho dvora a jeho administratívou s cieľom zabezpečiť, aby sa ich záujmy plne zohľadnili v konečnom návrhu.

(1) Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2007.
(2) Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 111.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) v roku 2005: 232,6 milióna EUR.
(7) Ú. v. EÚ C 223, 22.9.2007, s. 1.
(8) Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1).
(9) Ú. v. EÚ C 15, 21.1.2009, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia