Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2272(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0166/2009

Indgivne tekster :

A6-0166/2009

Forhandlinger :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 6.9

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0268

Vedtagne tekster
PDF 241kWORD 76k
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg
Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)
P6_TA(2009)0268A6-0166/2009
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2007 (Frontex) (C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2007(1),

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2007 med agenturets svar(2),

–   der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 (5588/2009 - C6-0060/2009),

–   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3), særlig artikel 185,

–   der henviser til sin beslutning af 18. december 2008 om evalueringen og den fremtidige udbygning af FRONTEX-agenturet og det europæiske grænseovervågningssystem EUROSUR(4),

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser(5), særlig artikel 30,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0166/2009),

1.   meddeler direktøren for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2007;

2.   fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 278 af 31.10.2008, s. 7.
(2) EUT C 311 af 5.12.2008, s. 34.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0633.
(5) EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2007 (C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2007(1),

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2007 med agenturets svar(2),

–   der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 (5588/2009 - C6-0060/2009),

–   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3), særlig artikel 185,

–   der henviser til sin beslutning af 18. december 2008 om evalueringen og den fremtidige udbygning af FRONTEX-agenturet og det europæiske grænseovervågningssystem EUROSUR(4),

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser(5), særlig artikel 30,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0166/2009),

1.   bemærker, at det endelige regnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser ser ud som vedføjet til Revisionsrettens beretning;

2.   godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2007;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 278 af 31.10.2008, s. 7.
(2) EUT C 311 af 5.12.2008, s. 34.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0633.
(5) EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 23. april 2009 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2007 (C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2007(1),

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2007 med agenturets svar(2),

–   der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3), særlig artikel 185,

–   der henviser til sin beslutning af 18. december 2008 om evalueringen og den fremtidige udbygning af FRONTEX-agenturet og det europæiske grænseovervågningssystem EUROSUR(4),

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser(5), særlig artikel 30,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 94,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0166/2009),

A.   der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2007 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige,

B.   der henviser til, at Parlamentet den 22. april 2008 meddelte decharge til direktøren for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2006(7) og bl.a.

   noterede sig Revisionsrettens bemærkning i beretningen for 2006 om, at der i regnskabsåret 2006 blev indgået forpligtelser for 85 % af bevillingerne, at over 70 % af regnskabsårets bevillinger samlet set blev fremført, at næsten 85 % af bevillingerne til driftsudgifter blev fremført, og at bevillingsoverførslerne mellem forskellige kapitler eller afsnit i løbet af året oversteg det loft på 10 %, som er fastsat i finansforordningen, hvorved budgetprincippet om specificering ikke blev overholdt strengt
   opfordrede agenturet til at forbedre den økonomiske forvaltning, navnlig hvad angår stigningerne i 2007- og 2008-budgetterne,

C.   der henviser til, at 2007 er andet år, hvor agenturet er fuldt operationelt,

1.   bemærker, at agenturets 2007-budget (42 100 000 EUR) er mere end fordoblet i forhold til 2006-budgettet (19 200 000 EUR);

2.   bemærker Revisionsrettens kritik af, at de forpligtelser, der var blevet fremført til 2008, vedrørende tilskudsaftaler knyttet til operationelle aktiviteter, beløb sig til 18 400 000 EUR, og at en væsentlig del af disse forpligtelser skyldtes, at udgifterne var ansat for højt;

3.   erkender, at agenturets overslag over udgifter, som fremhævet i agenturets svar til Revisionsretten, er særligt komplicerede, fordi agenturets operationer er afhængige af udstyr fra medlemsstaterne;

4.   bemærker, at agenturet har oprettet en central fortegnelse over teknisk udstyr (CRATE) for materiel fra medlemsstaterne, som kan bruges til operationer; bemærker, at der i forbindelse med CRATE anvendes en fælles metode til omkostningsberegning, hvilket bør give en mere effektiv fordeling af budgetmidlerne;

5.   er bekymret over Revisionsrettens konklusion om, at fordi der ikke er nogen likviditetspolitik, bliver det store kontantbeløb, som agenturet har stående på bankkonti med en alt for lav rente, ikke brugt; bemærker, at ifølge regnskabet (balancen) havde agenturet den 31. december 2007 32 600 000 EUR i kontanter og likvide midler;

6.   bemærker agenturets svar, at det vil forsøge at forhandle om vilkårene med sin bank og undersøge, om det kan få bedre vilkår i andre banker;

7.   opfordrer indtrængende agenturet til at vedtage en likviditetspolitik og rapportere om de trufne foranstaltninger og resultaterne deraf i sin almindelige beretning for 2008;

Opfølgning på dechargeproceduren for 2006

8.   minder om, at regnskabsåret 2006 var det første år, hvor agenturet var finansielt uafhængigt og underlagt dechargeproceduren;

9.   beklager, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2007 fandt flere svagheder, som den allerede havde gjort opmærksom på i sin årsberetning for 2006, herunder især:

   et højt antal fremførsler og annulleringer: næsten 70 % af de disponible bevillinger i 2007 blev ikke brugt,
   retlige forpligtelser indgået før budgetforpligtelser,
   ansættelsesprocedurer, som ifølge Revisionsretten ikke var i overensstemmelse med reglerne, navnlig med princippet om ligebehandling, idet det antal års erfaring, der mindst krævedes for en given stilling, ikke var det, som var blevet aftalt mellem agenturet og Kommissionen;

10.   bemærker agenturets svar angående det høje antal fremførsler, at dette til dels skyldtes et beløb på 7 000 000 EUR, som Kommissionen havde bevilget i juni 2007 til havoperationer, som kræver fartøjer og fly fra medlemsstaterne og er komplekse og tidskrævende, hvilket betød, at forpligtelserne først kunne gennemføres sidst på året i 2007;

11.   er dog bekymret over det høje antal fremførsler, Revisionsretten har observeret, og anmoder agenturet om at løse dette problem, der allerede blev påpeget af retten i dens rapport fra 2006; påpeger, at reserven på 19 900 000 EUR fra agenturets budget for 2007 først blev frigivet i juni 2007; tager behørigt hensyn til agenturets svar i denne henseende;

12.   opfordrer agenturet til at løse de tilbagevendende problemer med forpligtelsessystemet, som observeret af Revisionsretten;

13.   glæder sig over, at agenturet i 2008 vedtog en handlingsplan for at tage hånd om svaghederne i sit forpligtelsessystem; bemærker, at handlingsplanen bl.a. omfatter fastsættelse af tidsfrister for medlemsstaternes fremsendelse af budgetoverslag vedrørende deres samfinansiering med henblik på at få fastlagt det endelige støttebeløb og dermed undgå ex post-underskrifter;

14.   opfordrer agenturet til at rapportere om de resultater, der er opnået med handlingsplanen, i sin almindelige beretning for 2008;

15.   mener, at der er en forbindelse mellem den særlige samarbejdsform mellem agenturet og medlemsstaterne, hvor medlemsstaterne skal stille udstyr til rådighed for agenturets operationer, og de svagheder, som Revisionsretten bemærkede vedrørende budgetplanlægning, herunder især udgiftsskøn, og budgetgennemførelse, herunder især fremførsler og problemet med ex post-underskrifter;

16.   minder om, at Parlamentet i sin ovennævnte beslutning af 18. december 2008:

   a) opfordrede agenturet til at sende en rapport til Parlamentet og Rådet om den reelle udnyttelse af og adgang til udstyr fra medlemsstaterne, hvor eventuelle vanskeligheder fremhæves
   b) opfordrede medlemsstaterne til, hvis der vedvarende ikke står tilstrækkelige midler til rådighed, hurtigt at tilpasse agenturets budget for at sætte agenturet i stand til at udføre sine opgaver og eventuelt undersøge de juridiske aspekter af fremtidig leje og/eller indkøb af materiel til dette formål
   c) mindede om, at Parlamentet i sin egenskab af budgetmyndighed allerede har forhøjet agenturets budget siden dets oprettelse og fører kontrol med, at budgettet gennemføres korrekt og tilpasses udviklingen i agenturets opgaver;

17.   opfordrer agenturet til at forbedre sin økonomiske forvaltning på linje med Revisionsrettens observationer; bemærker, at agenturet i sine svar til Revisionsretten fremhævede den særlige samarbejdsform mellem agenturet og medlemsstaterne, hvor agenturets operationer er afhængige af udstyr fra medlemsstaterne;

18.   er fast besluttet på i fremtiden at overvåge indvirkningen af agenturets samarbejde med medlemsstaterne om den økonomiske forvaltning;

19.   beklager, at agenturet ikke fuldt ud kunne anvende de normale ansættelsesprocedurer i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til tjenestemandsvedtægten på grund af vanskelighederne med at tiltrække højt kvalificerede specialister;

20.   bemærker, at agenturet med hensyn til ansættelsesprocedurerne ikke vil acceptere Revisionsrettens kritik om, at det ikke respekterede princippet om ligebehandling, idet det antal års erfaring, der mindst krævedes for en given stilling, ikke var det, som var blevet aftalt mellem agenturet og Kommissionen; bemærker, at agenturet mener, at dets praksis er i overensstemmelse med reglerne, da det skulle tiltrække meget specialiserede medarbejdere under vanskelige betingelser; bemærker, at det i tjenestemandsvedtægten fastlægges, at Fællesskabets agenturer skal vedtage deres almindelige gennemførelsesbestemmelser efter aftale med Kommissionen; bemærker, at Kommissionen har udarbejdet modelbeslutninger for de almindelige gennemførelsesbestemmelser; bemærker, at Kommissionen endnu ikke har godkendt det udkast til almindelige gennemførelsesbestemmelser, som agenturet har indsendt; opfordrer agenturet til, i overensstemmelse med Rådets henstilling, nøje at respektere udvælgelseskriterierne i tjenestemandsvedtægten for at sikre ligebehandling med hensyn til det antal års erfaring, der kræves til en stilling;

21.   opfordrer agenturet til at forbedre den økonomiske forvaltning, navnlig hvad angår stigningerne i 2008- og 2009-budgetterne;

o
o   o

22.   henviser til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 23. april 2009 om den økonomiske forvaltning og kontrol med europæiske agenturer(8).

(1) EUT C 278 af 31.10.2008, s. 7.
(2) EUT C 311 af 5.12.2008, s. 34.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0633.
(5) EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 88 af 31.3.2009, s. 226.
(8) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0274.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik