Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2272(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0166/2009

Teksty złożone :

A6-0166/2009

Debaty :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Głosowanie :

PV 23/04/2009 - 6.9

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0268

Teksty przyjęte
PDF 308kWORD 73k
Czwartek, 23 kwietnia 2009 r. - Strasburg
Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)
P6_TA(2009)0268A6-0166/2009
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 (C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich za rok budżetowy 2007(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie oceny i przyszłego rozwoju agencji FRONTEX oraz europejskiego systemu nadzoru granic (EUROSUR)(4),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej(5), a w szczególności jej art. 30,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0166/2009),

1.   udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu agencji za rok budżetowy 2007;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 278 z 31.10.2008, s. 7.
(2) Dz.U. C 311 z 5.12.2008, s. 34.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0633.
(5) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 (C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich za rok budżetowy 2007(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie oceny i przyszłego rozwoju agencji FRONTEX oraz europejskiego systemu nadzoru granic (EUROSUR)(4),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej(5), a w szczególności jej art. 30,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0166/2009),

1.   stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej przedstawia się jak w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.   zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 278 z 31.10.2008, s. 7.
(2) Dz.U. C 311 z 5.12.2008, s. 34.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0633.
(5) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 (C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich za rok budżetowy 2007(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji(2),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie oceny i przyszłego rozwoju agencji FRONTEX oraz europejskiego systemu nadzoru granic (EUROSUR)(4),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej(5), a w szczególności jej art. 30,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0166/2009),

A.   mając na uwadze stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego (ETO), że uzyskał on wystarczającą pewność, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2007 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem,

B.   mając na uwadze, że w dniu 22 kwietnia 2008 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2006(7) i między innymi

   uwzględnił uwagę ETO zawartą w sprawozdaniu z 2006 r., że w roku budżetowym 2006 poziom środków na zobowiązania wynosił 85%; poziom przeniesienia wynosił powyżej 70% ogółu środków oraz prawie 85% w przypadku wydatków operacyjnych; przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i tytułami w trakcie roku przekroczyły całkowity pułap 10% przewidziany w rozporządzeniu finansowym; zatem budżetowa zasada specyfikacji nie była ściśle przestrzegana;
   wezwał agencję do poprawy gospodarowania finansami, zwłaszcza pod względem podwyższenia budżetu na lata budżetowe 2007 i 2008;

C.   mając na uwadze, że rok 2007 był drugim pełnym rokiem funkcjonowania agencji,

1.   zwraca uwagę, że budżet agencji na rok 2007 (42 100 000 euro) został podwyższony ponad dwukrotnie w porównaniu z budżetem na rok 2006 (19 200 000 euro);

2.   odnotowuje krytyczne uwagi ETO, że zobowiązania przesunięte na 2008 r. odnoszące się do umów o granty związanych z działalnością operacyjną wyniosły 18 400 000 EUR oraz że znaczna część tych zobowiązań była oparta na zawyżonych szacunkach kosztów;

3.   uznaje fakt, podkreślony odpowiedziami agencji udzielonymi ETO, że w jej przypadku szacunki kosztów są szczególnie złożone, jako że agencja ta wykorzystuje w prowadzonych operacjach sprzęt zapewniany jej przez państwa członkowskie;

4.   zwraca uwagę, że agencja wprowadziła scentralizowany rejestr sprzętu technicznego (CRATE) dotyczący materiałów z państw członkowskich, które mogą być wykorzystywane w prowadzonych przez nią operacjach; podkreśla, że CRATE jest sprzężony ze wspólną metodą kalkulacji kosztów, co powinno prowadzić do skuteczniejszego rozdziału środków budżetowych;

5.   wyraża zaniepokojenie odkryciem ETO, że z uwagi na brak polityki dotyczącej gospodarowania środkami pieniężnymi, wysokie kwoty będące w posiadaniu agencji pozostają niewykorzystane na bardzo nisko oprocentowanych rachunkach bankowych; zauważa, że według bilansu na dzień 31 grudnia 2007 r. agencja posiadała kwotę 32 600 000 EUR w środkach pieniężnych lub odpowiednikach środków pieniężnych;

6.   odnotowuje odpowiedź agencji, że podejmie ona próbę wynegocjowania z bankiem warunków oraz sprawdzenia, czy inne banki będą mogły zaoferować lepsze warunki;

7.   nalega, aby agencja wprowadziła politykę gospodarowania środkami pieniężnymi oraz poinformowała o podjętych działaniach oraz osiągniętych rezultatach w sprawozdaniu ogólnym za rok 2008;

Działania następcze w związku z absolutorium za 2006 r.

8.   przypomina, że rok budżetowy 2006 był pierwszym rokiem, w którym agencja stała się niezależna pod względem finansowym i zaczęła podlegać procedurze absolutorium;

9.   wyraża ubolewanie z powodu faktu, że w swym sprawozdaniu za rok 2007 ETO odkrył szereg słabości, które podkreślił już w sprawozdaniu za rok 2006, a w szczególności:

   wysoki poziom przenoszenia środków i anulacji: prawie 70% środków dostępnych w 2007 r. nie zostało spożytkowanych,
   podejmowanie zobowiązań prawnych przed zobowiązaniami budżetowymi,
   procedury rekrutacyjne, które - zdaniem ETO - nie były zgodne z przepisami, a zwłaszcza z zasadą równego traktowania, jako że minimalna liczba lat doświadczenia wymaganego na danym stanowisku różniła się od liczby lat uzgodnionej pomiędzy agencjami a Komisją;

10.   odnotowuje odpowiedź agencji, zgodnie z którą wysoki poziom przenoszenia środków wiązał się częściowo z kwotą 7 000 000 EUR udostępnioną przez Komisję w czerwcu 2007 r. na operacje morskie, które wymagają udostępnienia przez państwa członkowskie statków i samolotów oraz które są złożone i wymagają dużych nakładów czasu, zatem zobowiązania mogły zostać podjęte dopiero pod koniec 2007 r.;

11.   wyraża jednak zaniepokojenie wysokim poziomem przenoszenia środków zaobserwowanym przez ETO i zwraca się do agencji z wnioskiem o rozwiązanie tego problemu, który został już zasygnalizowany przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2006; zwraca uwagę, że rezerwa w wysokości 19 900 000 EUR z budżetu agencji na rok 2007 została uwolniona dopiero w czerwcu 2007 r.; przyjmuje do wiadomości odnośne wyjaśnienia złożone przez agencję;

12.   wzywa agencję do rozwiązania zaobserwowanych przez ETO powracających problemów z systemem zobowiązań;

13.   wyraża zadowolenie z powodu faktu przyjęcia przez agencję w 2008 r. planu działania w celu wyeliminowania słabości jej systemu zobowiązań; zwraca uwagę, że plan działania przewiduje między innymi ustalenie ostatecznych terminów przekazywania przez państwa członkowskie do agencji preliminarzy budżetowych dotyczących współfinansowania w celu ustalenia ostatecznych kwot grantów i uniknięcia podpisów ex-post;

14.   zachęca agencję do poinformowania go o rezultatach stosowania planu działania w sprawozdaniu ogólnym za rok 2008;

15.   jest zdania, że istnieje związek pomiędzy szczególną formą współpracy pomiędzy agencją i państwami członkowskimi, w której agencja, prowadząc swe operacje, polega na dostawach sprzętu ze strony państw członkowskich, a słabościami wskazanymi przez ETO w związku z planowaniem budżetu, a zwłaszcza preliminarzy budżetowych, oraz jego realizacją, zwłaszcza przenoszeniem środków oraz problemem podpisów ex-post;

16.   przypomina, że Parlament we wspomnianej rezolucji z dnia 18 grudnia 2008 r.:

   a) wezwał agencję do przesłania Parlamentowi i Radzie sprawozdania dotyczącego rzeczywistego wykorzystania i dostępności materiałów z państw członkowskich z podkreśleniem napotkanych trudności,
   b) wezwał państwa członkowskie, w przypadku utrzymującej się niewystarczającej dostępności środków, do podjęcia szybkiej decyzji w sprawie znacznego zmodyfikowania skali budżetu agencji w celu umożliwienia jej realizacji jej misji oraz, ewentualnie, do przeanalizowania prawnych aspektów przyszłego wynajmu lub zakupu materiałów na ten cel,
   c) przypomniał, że Parlament, jako ramię władzy budżetowej, podwyższył już budżet agencji od momentu jej powołania i dołoży starań, aby budżet ten był właściwie realizowany i przystosowany do zmian pełnionych przez nią funkcji;

17.   wzywa agencję do poprawy gospodarowania środkami finansowymi zgodnie z obserwacjami ETO, zauważa że agencja, w odpowiedziach udzielonych ETO, podkreśliła specyficzną formę współpracy pomiędzy agencją a państwami członkowskimi, w której agencja wykorzystuje do prowadzenia operacji sprzęt dostarczony przez państwa członkowskie;

18.   jest zdecydowany ściśle nadzorować wpływ współpracy agencji z państwami członkowskimi na sposób gospodarowania przez nią środkami finansowymi w przyszłości;

19.   wyraża ubolewanie z powodu faktu, że aby przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych specjalistów agencja musiała zastosować procedury rekrutacyjne, które nie były w pełni zgodne z ogólnymi przepisami wykonawczymi do regulaminu pracowniczego;

20.   zwraca uwagę, że w kwestii rekrutacji agencja nie przyjmuje krytyki ETO dotyczącej braku poszanowania przez nią zasady równego traktowania, jako że minimalna liczba lat doświadczenia zawodowego wymagana na danym stanowisku różniła się od tej uzgodnionej pomiędzy Komisją i agencjami; odnotowuje, że zdaniem agencji jej praktyki są zgodne z regułami, ponieważ musiała ona przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych pracowników, a rekrutacja odbywała się w trudnych warunkach; zauważa, że Regulamin stanowi, iż agencje wspólnotowe muszą przyjąć swe ogólne przepisy wykonawcze w porozumieniu z Komisją; zwraca uwagę, że Komisja sporządziła projekt modelowych decyzji w sprawie ogólnych przepisów wykonawczych; zauważa, że Komisja nie wyraziła jak dotychczas zgody na projekt ogólnych przepisów wykonawczych przedłożony przez agencję; wzywa agencję, zgodnie z zaleceniem Rady, do ścisłego przestrzegania kryteriów rekrutacji zawartych w Regulaminie w celu zapewnienia równego traktowania kandydatów pod względem lat doświadczenia zawodowego wymaganych dla danego stanowiska;

21.   wzywa agencję do poprawy zarządzania finansowego, szczególnie w odniesieniu do wzrostu jej budżetu w latach 2008 i 2009;

o
o   o

22.   w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do rezolucji z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zarządzania finansami i kontroli agencji UE(8).

(1) Dz.U. C 278 z 31.10.2008, s. 7.
(2) Dz.U. C 311 z 5.12.2008, s. 34.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0633.
(5) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 88 z 31.3.2009, s. 226.
(8) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0274.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności