Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2277(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0150/2009

Внесени текстове :

A6-0150/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 11
CRE 22/04/2009 - 11

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 6.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0273

Приети текстове
PDF 462kWORD 95k
Четвъртък, 23 април 2009 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година - Раздел II – Съвет
P6_TA(2009)0273A6-0150/2009
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 23 април 2009 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година - Раздел II – Съвет (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.(1),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2007 г. – Том I (C6-0417/2008)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2007г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г., придружен от отговорите на проверените институции(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Решение № 190/2003 на генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи на упълномощени представители на членове на Съвета(6),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(7),

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0150/2009),

1.  Отлага своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета за финансовата 2007 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 77, 16.3.2007 г.
(2) OВ C 287, 10.11.2008, стp. 1.
(3) ОВ C 286, 10.11.2008 г., стр. 1.
(4) ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 111.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) Решение, свързано с Процедурния правилник на Съвета от 22 юли 2002 г. (ОВ L 230, 28.8.2002 г., стр. 7)
(7) OВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


2.Резолюция на Европейския парламент от 23 април 2009 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел II – Съвет (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.(1),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2007 г. – Том I (C6-0417/2008)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2007г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г., придружен от отговорите на проверените институции(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Решение № 190/2003 на генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи на упълномощени представители на членове на Съвета(6),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(7) (МИС),

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0150/2009),

А.   като има предвид, че Съветът отказва да предостави на Парламента целия документ за изпълнението на бюджета си и целия годишен доклад за дейността си, а е предоставил единствено годишния доклад за дейността на своя вътрешен одитор;

Б.   като има предвид, че Съветът отказва провеждането на официална среща с Парламента във връзка с освобождаването си от отговорност;

В.   като има предвид, че заключенията на Европейския съвет от Кьолн от 3 и 4 юни 1999 г. предвиждат предоставяне на оперативен капацитет на Съвета в областта на засилената Обща европейска политика за сигурност и отбрана (ОЕПСО);

Г.   като има предвид, че в своето Решение 190/2003 Съветът ясно заявява, че изпълнява бюджетни кредити в сферата на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, и по-специално, че "Генералният секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност […], подпомаган от заместник-генералния секретар, отговаря изцяло за администрирането на бюджетните кредити по Раздел ІІ ‐ Съвет ‐ от общия бюджет на Европейските общности и взема всички необходими мерки, за да се гарантира доброто им управление. Той изпълнява бюджетните кредити съобразно разпоредбите на Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности";

Д.   като има предвид, че Решение 2004/197/ОВППС(8) на Съвета от 23 февруари 2004 г. създаде механизъм за администриране на общите разходи на операциите на Европейския съюз с военни и отбранителни последици, наречен ATHENA, и това решение, наред с Решение 2004/582/ЕО на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 28 април 2004 година относно привилегиите и имунитетите, предоставени на ATHENA(9), създава механизъм за администриране на общите разходи на операциите на Европейския съюз с военни и отбранителни последици, предоставя му привилегии и имунитети и предоставя оперативни правомощия на Съвета;

Е.   като има предвид, че Решение 2000/178/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2000 г. за правилата, приложими за национални експерти във военната област, командировани в Генералния секретариат на Съвета по време на междинния период(10) и Решение 2001/80/ОВППС на Съвета от 22 януари 2001 г. за създаването на Военния състав на Европейския съюз(11) уточняват, че разходи, свързани с командироването на експерти във военната област, се поемат от бюджета на Съвета;

Ж.   като има предвид, че годишният доклад на Съвета относно главните аспекти и основните решения в областта на ОВППС, представен на Парламента в съответствие с параграф 43 от МИС, е с обхват, който се ограничава до описанието на дейностите в областта на ОВППС, като общи позиции, съвместни действия и решения по изпълнение;

1.  Отбелязва, че през 2007 г. Съветът е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер от 650 милиона евро (2006 г.: 626 милиона евро), при степен на усвояване от 81,89%, която е по-ниска от тази през 2006 г. (91,79%) и под средната стойност за другите институции (93,82%);

2.  Препотвърждава своята позиция, застъпена в резолюцията му от 25 април 2002 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с финансовата 2000 година, а именно, че "[...] в миналото Европейският парламент и Съветът не са правили проверка на изпълнението на разделите от бюджета, които им съответстват; счита, че с оглед на все по-оперативния характер на разходите, финансирани в рамките на административния бюджет на Съвета, в областта на външните работи, политиката на сигурност и отбрана, както и правосъдието и вътрешните работи, приложното поле на настоящото споразумение следва да бъде по-ясно обозначено с цел разграничаване на традиционните административни разходи от операции в тези нови сфери на политиката"(12);

3.  Отхвърля твърдението на Съвета, че фактът, че в миналото Парламентът и Съветът не са правили проверка на изпълнението на разделите от бюджета, отнасящи се до тях, е резултат от "Джентълменско споразумение"; счита, че с оглед на все по-оперативния характер на разходите, разходите на Съвета следва да бъдат проверявани по същия начин, както и тези на другите институции, като част от процедурата по освобождаване от отговорност, предвидена в член 276 от Договора;

4.  Отново изразява своята позиция, изразена в параграф 3 от резолюцията си от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 година, който гласи: "Изразява съжаление, че за разлика от другите институции Съветът не представя годишен доклад за дейността пред Парламента, като се позовава на Джентълменското споразумение от 1970 г. [...] и отсъствието на съответстващо изискване във Финансовия регламент; призовава Съвета да преразгледа решението си да не публикува и да не представя пред Парламента доклад за дейността, който би предоставил по-голяма отчетност пред широката общественост и данъкоплатците"(13); припомня, че това твърдение е и в пълно съответствие с параграфи 44 и 45 от неговата резолюция от 19 февруари 2008 г. относно прозрачността във финансовата област(14); изисква от Съвета да преразгледа своето решение да не публикува годишния доклад за дейността на уебсайта си;

5.  Отново изразява своята позиция, изразена в параграф 12 от резолюцията си от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност за 2005 финансова година, който гласи: "Призовава за максимална прозрачност в областта на общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС); изисква от Съвета да следи в бюджета на Съвета да няма оперативни разходи в областта на ОВППС, в съответствие с точка 42 от Междуинституционалното споразумение [...]; запазва правото си да вземе необходимите мерки, в случай на нарушение на споразумението"(15);

6.  Изисква Съветът да посочва точния характер на разходите - във всяка статия и във всяка позиция в рамките на Дял 3 ("Разходи, произтичащи от изпълнението на конкретни мисии на институцията"), за да даде възможност на Парламента да провери, че никой от разходите при изпълнението на бюджета на Съвета не е с оперативен характер, в съответствие с МИС;

7.  Отново изразява своята позиция, заявена в параграф 58 от резолюцията си от 23 май 2007 г. относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно главните аспекти и основните решения в областта на ОВППС, включително и финансовите последици върху общия бюджет на Европейския съюз – 2005 г.(16), който гласи: "Счита, че задълбочената оценка на финансовото отражение за бюджета на ЕС до този момент е била възпрепятствана от липсата на проактивна информация от страна на Съвета [...]; счита, че с подписването на новото МИС е настъпил моментът да се приложи едновременно буквата и духът на тези разпоредби, които получиха ясна формална санкция";

8.  Счита, че планирането, подготовката и контролирането на операция от страна на служителите в областта на ОВППС в секретариата на Съвета са основни и важни елементи от операцията и че тези дейности се осъществяват в хода на изпълнението на политика и на операции, а не като част от рутинната работа на секретариата в рамките на Съвета;

9.  С удивление отбелязва, че значителна част (до 66%) от бюджетен ред 2 2 0 2 бе пренесена от "устен превод" към "пътувания, свързани с ОВППС/ЕПСО"; отбелязва, че през 2006 г. тази сума възлизаше на 12 672 984 EUR и изисква информация относно размера на същия бюджетен ред за 2007 г.; изисква, с цел постигане на по-голяма прозрачност, създаването на подходящ бюджетен ред за тези цели;

10.  Изисква прозрачност във връзка с разходите, направени за и от Координатора на ЕС за борбата с тероризма;

11.  Изисква от Съвета да му представи ex-post оценка на отделни действия в областта на ЕПСО;

12.  Препотвърждава своята позиция, изразена в параграф 47 от горепосочената резолюция от 23 май 2007 г., който гласи: "Подчертава [...] своето разочарование, че Съветът се е ограничил с това, единствено да информира Парламента и да представя списък, описващ извършените през предходната година дейности в областта на ОВППС, което се отбелязва дори от самия Съвет в преамбюлите към годишните отчети, вместо действително да проведе консултации с Парламента в началото на всяка година по главните аспекти и основните решения, които ще се вземат същата година, включително финансовите последици, както е предвидено в чл. 28 от Договора за ЕС, и впоследствие да се отчете пред Парламента относно това дали и до каква степен приносът на Парламента е взет под внимание, и подчертава, че тази практика представлява de facto нарушение по същество на член 21";

13.  Отбелязва, че Съветът е приел решение за спиране на всички остатъчни плащания, свързани с компенсации в дни след пенсиониране, и за въвеждане на задължителна система, която цели цялостното изчистване на всички останали натрупани отпуски до 2009 г.; насърчава Съвета да спази поставения от самия него срок;

14.  Приветства факта, че нова интегрирана система за управление и финансов контрол (SAP), функционираща от 1 януари 2008 г., беше развита на междуинституционална основа от Съвета, Сметната палата и Съда на Европейските общности, чрез което се постигаха значителни икономии на бюджетни средства и се повиши ефективността за трите участващи институции;

15.  Изразява съжаление поради факта, че според годишния доклад за дейността на вътрешния одитор на Съвета, Съветът не е успял да запълни незаетите длъжности в своята служба за вътрешен одит;

16.  Взема предвид факта, че според същия годишен доклад за дейността, вътрешният одитор препоръчва пълното премахване на "comptes hors budget" (извънбюджетни сметки); изисква от Съвета да премахне напълно и незабавно всички такива сметки;

17.  Изисква от Съвета да разреши проблема относно "vérification des factures" (проверката на фактурите), съобразно препоръките на вътрешния одитор на Съвета;

18.  Счита, че неколкократно отправяното и до този момент винаги отхвърляно искане на Парламента за по-голяма прозрачност и по-строг парламентарен контрол на разходите на Съвета в областта на ОВППС/ЕПСО следва да се изтъкне в бюджетните изменения, които имат за цел да прехвърлят в резерв средствата от някои бюджетни редове от значение за бюджета на Съвета за 2010 г.;

19.  Припомня, че в своята резолюция от 4 декември 2008 г. за специален доклад № 8/2007 на Европейската сметна палата относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност(17) Парламентът прикани Съвета да приеме официални изводи във връзка със заключенията на Сметната палата; изразява съжаление, че Съветът не е предприел последващи действия по този призив; отправя искане към Съвета да предостави на компетентната комисия на Парламента информация за причините, поради които не е приел официални изводи, и за последващите си действия във връзка с този специален доклад;

20.  Изисква Европейската сметна палата в следващия си годишен доклад да обърне особено внимание на изпълнението на бюджета от страна на Съвета;

Причини за отлагането на решението за освобождаване от отговорност

21.  Посочва следните причини за отлагане:

   а) Съветът не е приел нито една покана за официална среща с компетентната комисия на Парламента или с нейния докладчик, с цел обсъждане на въпроси, свързани с изпълнението на бюджета на Съвета за 2007 г.;
   б) нито компетентната комисия на Парламента, нито нейният докладчик получиха обстоен писмен отговор преди гласуването на проектодоклада от комисията на 16 март 2009 г., който да представи на Парламента информацията и документите, изискани от Съвета в приложението към писмо от 18 февруари 2009 г., подписано от докладчика и координаторите на компетентната комисия;
   в) Парламентът не е получил основни документи от Съвета, като например годишния доклад за дейността и пълния списък с извършените прехвърляния на бюджетни кредити;
   г) липсата на прозрачност и откритост за провеждането на официален диалог от страна на Съвета не позволява пълноценна процедура на освобождаване от отговорност и по-специално не дава на Парламента възможност да провери, че никой от разходите при изпълнението на бюджета на Съвета има разходи не е с оперативен характер, в съответствие с МИС;

По-нататъшни действия, които трябва да се предприемат, и документи, които трябва да се представят на Парламента

22.  Призовава генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност да предостави на компетентната комисия на Парламента в срок най-късно до 15 май 2009 г. подробни писмени отговори на следните въпроси:

А. във връзка с неговите извънбюджетни сметки ("comptes hors budget") (вж. препоръката на вътрешния одитор R.2 от 2007 г.):

- С колко извънбюджетни сметки е разполагал Съветът през 2007 г.?

- Кога са създадени тези сметки и с каква цел?

- Кое е правното основание за тези сметки? Каква сума включва всяка отделна сметка?

- Списък с всички операции, свързани с всяка от тези сметки за финансовата 2007 година, както и списък с оправомощените разпоредители с бюджетни кредити за всеки бюджетен ред.

Б. във връзка с проверката на фактурите ("vérification des factures") (вж. препоръката на вътрешния одитор R. 1 от 2007 г.):

- Въз основа на какво вътрешният одитор е стигнал до заключението, че проверката ex-ante не функционира достатъчно добре?

- Подлежат ли всички бюджетни редове на проверки ex ante и/или ex post?

- Колко фактури са проверени, какъв процент от тях участва в извадката и каква част съдържат грешки?

- Съветът изготвил ли е план за действие за решаване на този проблем и ако това е така, кога този план ще бъде изпълнен?

В. във връзка с бюджетен ред 2 2 0 2 (разходи за устен превод):

- Причини за удвояване на бюджетните кредити (от 2006 до 2007 г.) от бюджетен ред 2 2 0 2 за разходи за устен превод.

- Защо за Съвета е необходимо да прехвърля средства от този ред към пътните разходи на делегати?

- Защо Съветът използва 12 672 000 EUR, предназначени за разходи за устен превод, за пътни разходи на делегати през 2006 г.?

- Защо Съветът не е увеличил съответния бюджетен ред с бюджетни кредити в същия размер през 2007 г.?

- Каква е конкретната сума, която Съветът е прехвърлил по отношение на финансовата 2007 година от този бюджетен ред към бюджетен ред 2 2 0 0 или друг бюджетен ред?

Г. във връзка с бюджетен ред 2 2 0 0 (пътни разходи на делегации):

- Правното основание за този бюджетен ред е отчасти Решение № 190/2003 на генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност, което не е публикувано в Официален вестник.

- С оглед постигане на прозрачност, би ли могъл Съветът да публикува в своя уебсайт и в своя справочен регистър всички свои решения?

Д. във връзка с бюджетен ред 3 0 0 2 (специални съветници в областта на ЕПСО/ОВППС):

- Каква сума е прехвърлена от Съвета в този бюджетен ред за 2007 г. и за колко на брой специални съветници?

23.  Призовава генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност да предостави на компетентната комисия на Парламента в срок най-късно до 15 май 2009 г.:

   пълния списък с прехвърлени бюджетни кредити във връзка с бюджета на Съвета за 2007 г.;
   неговия годишен доклад за дейността за 2007 г.;
   списъка с асоциациите, които са получили средства за финансовата 2007 година, като се уточнят сумите, получени от всяка асоциация (бюджетен ред 2 2 3 7 - други оперативни разходи).

(1) ОВ L 77, 16.3.2007 г.
(2) OВ C 287, 10.11.2008, стp. 1.
(3) ОВ C 286, 10.11.2008 г., стр. 1.
(4) ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 111.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) Решение, свързано с Процедурния правилник на Съвета от 22 юли 2002 г. (ОВ L 230, 28.8.2002 г., стр. 7)
(7) OВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(8) ОВ L 63, 28.2.2004 г., стр. 68.
(9) ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 125.
(10) ОВ L 57, 2.3.2000 г., стр. 1.
(11) ОВ L 27, 30.1.2001 г., стр. 7.
(12) ОВ L 158, 17.6.2002 г., стр. 66.
(13) ОВ L 88, 31.3.2009 г., стр. 20.
(14) Приети текстове, P6_TA(2008)0051.
(15) ОВ L 187, 15.7.2008 г., стр. 21.
(16) OВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 309.
(17) Приети текстове, P6_TA(2008)0581, параграф 21.

Правна информация - Политика за поверителност