Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2277(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0150/2009

Indgivne tekster :

A6-0150/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 11
CRE 22/04/2009 - 11

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 6.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0273

Vedtagne tekster
PDF 207kWORD 96k
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg
Decharge 2007: Sektion II, Rådet
P6_TA(2009)0273A6-0150/2009
Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion II - Rådet (C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007(1),

–   der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2007 - Bind I (C6-0417/2008)(2),

–   der henviser til Rådets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2007,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2007 med de kontrollerede institutioners svar(3),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248(4),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 274, 275 og 276,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til afgørelse nr. 190/2003 truffet af generalsekretæren/den højtstående repræsentant om refusion af rejseudgifter for medlemmer af rådsmedlemmernes delegationer(6),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(7),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0150/2009),

1.   udsætter sin afgørelse om decharge til Rådets generalsekretær for gennemførelsen af Rådets budget for regnskabsåret 2007;

2.   fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 77 af 16.3.2007.
(2) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 1.
(3) EUT C 286 af 10.11.2008, s. 1.
(4) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 111.
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(6) Afgørelse baseret på Rådets forretningsorden af 22. juli 2002 (EFT L 230 af 28.8.2002, s. 7).
(7) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


2.Europa-Parlamentets beslutning af 23. april 2009 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion II - Rådet (C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007(1),

–   der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2007 - Bind I (C6-0417/2008)(2),

–   der henviser til Rådets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2007,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2007 med de kontrollerede institutioners svar(3),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248(4),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 274, 275 og 276,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til afgørelse nr. 190/2003 truffet af generalsekretæren/den højtstående repræsentant om refusion af rejseudgifter for medlemmer af rådsmedlemmernes delegationer(6),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(7) (IIA),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0150/2009),

A.   der henviser til, at Rådet nægter at udlevere den fuldstændige oversigt over gennemførelsen af Rådets budget og den fuldstændige årlige aktivitetsrapport til Parlamentet og kun har udleveret den interne revisors årlige aktivitetsrapport,

B.   der henviser til, at Rådet nægter at holde et officielt møde med Parlamentet om decharge for gennemførelsen af Rådets budget,

C.   der henviser til, at der i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Köln den 3. og 4. juni 1999 tilskyndes til at give Rådet kapacitet til at handle med henblik på at styrke den fælles europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (FESFP),

D.   der henviser til, at Rådet i sin afgørelse nr. 190/2003 gør det meget klart, at det gennemfører bevillinger inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) efter bestemmelserne i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, og især at Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant [...] bistået af vicegeneralsekretæren har det fulde ansvar for forvaltningen af bevillingerne under Sektion II – Rådet i De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre forsvarlig forvaltning heraf og anvender bevillingerne i henhold til bestemmelserne i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget,

E.   der henviser til, at der med Rådets afgørelse 2004/197/FUSP(8) af 23. februar 2004 blev oprettet en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, benævnt Athena, og at denne afgørelse sammen med afgørelse 2004/582/EF truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 28. april 2004 om privilegier og immuniteter for Athena(9) indfører en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, tildeler den privilegier og immuniteter og giver Rådet kapacitet til at handle,

F.   der henviser til, at det fastsættes i Rådets afgørelse 2000/178/FUSP af 28. februar 2000 om ordningen for nationale eksperter på det militære område, som udstationeres ved Generalsekretariatet for Rådet i en overgangsperiode,(10) og Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab(11), at udgifter hidrørende fra udstationering af militære eksperter afholdes over Rådets budget,

G.   der henviser til, at årsrapporten fra Rådet vedrørende de vigtigste aspekter og de grundlæggende valg inden for FUSP, som forelægges for Parlamentet i medfør af punkt 43 i IIA, er begrænset til en beskrivelse af FUSP's aktiviteter som f.eks. fælles holdninger, fælles aktioner og gennemførelsesafgørelser,

1.   bemærker, at Rådets disponible forpligtelsesbevillinger i 2007 beløb sig til i alt 650 mio. EUR (2006: 626 mio. EUR) med en udnyttelsesgrad på 81,89 %, hvilket er lavere end i 2006 (91,79 %) og under gennemsnittet for de øvrige institutioner (93,82 %);

2.   bekræfter den holdning, det gav udtryk for i sin beslutning af 25. april 2002 om decharge for regnskabsåret 2000, hvori det henviser til, at "[...] Parlamentet og Rådet ikke tidligere har foretaget en kritisk gennemgang af gennemførelsen af deres respektive sektioner i budgettet; henviser til, at de udgifter, der finansieres over Rådets driftsbudget på det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område og på området retlige og indre anliggender, i stadig stigende grad antager form af aktionsudgifter, og mener, at de pågældende bestemmelser derfor bør afklares med henblik på at sondre mellem traditionelle driftsudgifter og udgifter til aktioner på disse nye politikområder"(12);

3.   afviser Rådets påstand om, at det skyldes en gentlemanaftale, at Parlamentet og Rådet ikke tidligere har foretaget en kritisk gennemgang af gennemførelsen af deres respektive sektioner i budgettet; mener i betragtning af, at udgifterne i stadig stigende grad antager form af aktionsudgifter, at Rådets udgifter burde gennemgås på samme måde som de øvrige institutioners som led i dechargeproceduren i traktatens artikel 276;

4.   gentager den holdning, det gav udtryk for i punkt 3 i beslutningen af 22. april 2008 om decharge for regnskabsåret 2006, hvori det "beklager, at Rådet i modsætning til andre institutioner ikke forelægger Europa-Parlamentet en årlig aktivitetsrapport under henvisning til gentlemanaftalen fra 1970 [...], og at finansforordningen ikke indeholder noget tilsvarende krav; opfordrer Rådet til at genoverveje beslutningen om ikke at offentliggøre og sende en aktivitetsrapport til Parlamentet med henblik på at være mere ansvarlig over for offentligheden og skatteyderne"(13); minder om, at denne erklæring også er helt i overensstemmelse med punkt 44 og 45 i dets beslutning af 19. februar 2008 om åbenhed i finansielle anliggender(14); opfordrer Rådet til at genoverveje beslutningen om ikke at offentliggøre aktivitetsrapporten på sin hjemmeside;

5.   gentager den holdning, det gav udtryk for i punkt 12 i beslutningen af 24. april 2007 om decharge for regnskabsåret 2005, hvori det: "kræver den størst mulige åbenhed inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP); anmoder Rådet om at sikre, at der ifølge punkt 42 i den interinstitutionelle aftale [...] ikke må forekomme nogen aktionsbevillinger inden for området FUSP i Rådets budget; forbeholder sig ret til i tilfælde af en overtrædelse af aftalen at træffe de nødvendige forholdsregler"(15);

6.   kræver, at Rådet angiver udgifternes præcise karakter, artikel for artikel og konto for konto i afsnit 3 (Udgifter ved institutionens udførelse af særlige opgaver), for at give Parlamentet mulighed for i overensstemmelse med IIA at kontrollere, at ingen af udgifterne i Rådets budgetgennemførelse er aktionsudgifter;

7.   gentager den holdning, det gav udtryk for i punkt 58 i beslutningen af 23. maj 2007 om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og de principielle valg inden for FUSP, herunder deres finansielle virkninger for Den Europæiske Unions almindelige budget – 2005(16), hvori det: "mener, at en effektiv vurdering af de finansielle virkninger for EU-budgettet hidtil er blevet forhindret af manglen på proaktiv information fra Rådets side [...]; mener, at det nu, hvor der er indgået en ny interinstitutionel aftale, er på tide, at disse bestemmelser, der dermed er blevet klart formaliseret, gennemføres i både ånd og bogstav";

8.   mener, at der, når FUSP-personale i Rådets sekretariat planlægger, forbereder og kontrollerer en transaktion, er tale om grundlæggende og elementære dele af transaktionen, og at sådanne aktiviteter udføres som led i politikker og transaktioner og ikke som led i sekretariatets almindelige arbejde i Rådet;

9.   konstaterer med undren, at en væsentlig del (op til 66 %) af bevillingerne på konto 2 2 0 2 er blevet overført fra tolkning til rejser i forbindelse med FUSP/ESFP; konstaterer, at beløbet i 2006 var på 12 672 984 EUR, og anmoder om at blive underrettet om beløbet for denne budgetpost i 2007; anmoder om, at der for at sikre større gennemsigtighed oprettes en passende budgetpost til disse formål;

10.   kræver gennemsigtighed med hensyn til de bevillinger, der afsættes til og anvendes af EU's antiterror-koordinator;

11.   anmoder Rådet om at forelægge ex post-evalueringer af de enkelte ESFP-aktioner;

12.   bekræfter den holdning, det gav udtryk for i punkt 47 i ovennævnte beslutning af 23. maj 2007, hvori det: "gentager, at det er skuffet over, at Rådet har begrænset sig til blot at informere Parlamentet og fremsende en fortegnelse med en beskrivelse af FUSP-aktiviteter, der er gennemført det foregående år, hvilket Rådet selv oplyser i forordet til årsrapporterne, i stedet for reelt at høre Parlamentet i starten af hvert år om de vigtigste aspekter og afgørende valg for det pågældende år, herunder de finansielle virkninger, som fastsat i EU-traktatens artikel 28, og efterfølgende underrette Parlamentet om hvorvidt - og i givet fald hvordan - der er taget hensyn til Parlamentets bidrag, og understreger, at denne praksis udgør en de facto krænkelse af selve substansen i EU-traktatens artikel 21";

13.   konstaterer, at Rådet har vedtaget en afgørelse, der forhindrer, at der ved pensionering foretages restudbetaling i forbindelse med afspadseringsdage, og indfører en obligatorisk ordning, der har til formål at afvikle al resterende årlig ferie inden udgangen af 2009; opfordrer Rådet til at overholde denne frist, som det selv har pålagt sig;

14.   glæder sig over, at det nye integrerede system for forvaltning og finanskontrol (SAP), som har været anvendt siden den 1. januar 2008, er udviklet på interinstitutionelt plan af Rådet, Revisionsretten og Domstolen og derfor indebærer betydelige budgetbesparelser, ligesom det giver de tre involverede institutioner en effektivitetsgevinst;

15.   beklager, at Rådet ifølge den årlige aktivitetsrapport fra den interne revisor ikke har været i stand til at besætte de ledige stillinger i den interne revisionstjeneste;

16.   tager til efterretning, at den interne revisor ifølge samme årlige aktivitetsrapport anbefaler fuldstændig afskaffelse af konti uden for budgettet ("comptes hors budget"); kræver, at Rådet øjeblikkelig afskaffer alle disse konti;

17.   anmoder Rådet om at løse problemet med verifikation af fakturaer ("vérification des factures"), som anbefalet af Rådets interne revisor;

18.   mener, at Parlamentets gentagne anmodning om større gennemsigtighed og tættere parlamentarisk kontrol med Rådets udgifter til FUSP/FUFP, som hidtil altid er blevet afvist, bør underbygges med budgetændringsforslag, der tager sigte på at få visse relevante budgetposter opført i reserven i Rådets budget for 2010;

19.   minder om, at Parlamentet i sin beslutning af 4. december 2008 om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 8/2007 om medlemsstaternes samarbejde om momskontrol(17) opfordrede Rådet til at vedtage formelle konklusioner vedrørende Den Europæiske Revisionsrets konklusioner; beklager, at Rådet ikke har fulgt denne opfordring; anmoder Rådet om at oplyse Parlamentets kompetente udvalg om årsagerne til, at det ikke har vedtaget formelle konklusioner, og om dets opfølgning på ovennævnte særberetning;

20.   anmoder Revisionsretten om i sin kommende årsberetning at være særlig opmærksom på budgetgennemførelsen i Rådet;

Grundene til udsættelse af afgørelsen om decharge

21.   anfører, at der er følgende grunde til at udsætte afgørelsen om decharge:

   a) Rådet har ikke accepteret en indbydelse til officielt og formelt at mødes med Parlamentets kompetente udvalg eller ordføreren for at drøfte forhold omkring budgetgennemførelsen for 2007;
   b) hverken det kompetente udvalg eller ordføreren modtog noget udtømmende skriftligt svar inden udvalgets afstemning om udkastet til betænkning den 16. marts 2009, der kunne have givet Parlamentet den information og dokumentation, der ønskedes af Rådet i overensstemmelse med bilaget til skrivelse af 18. februar 2009 undertegnet af ordføreren og koordinatorerne for det kompetente udvalg;
   c) Parlamentet har ikke modtaget grundlæggende dokumenter fra Rådet, som f.eks. den årlige aktivitetsrapport og en fuldstændig fortegnelse over budgetoverførsler;
   d) denne mangel på gennemskuelighed og åbenhed fra Rådets side med hensyn til en officiel og formel dialog baner ikke vej for en reel dechargeproces, og dette hindrer i særdeleshed Parlamentet i at få mulighed for i overensstemmelse med IIA at kontrollere, at ingen af udgifterne i Rådets budgetgennemførelse er aktionsudgifter;

Yderligere foranstaltninger, der skal træffes, og dokumenter, der skal forelægges Parlamentet

22.   opfordrer generalsekretæren for Rådet/Den Højtstående Repræsentant for FUSP til senest den 15. maj 2009 at forelægge Parlamentets kompetente udvalg udtømmende skriftlige svar på følgende spørgsmål:

A. vedrørende dets "comptes hors budget" (jf. den interne revisors anbefaling R.2 af 2007):

- hvor mange konti "hors budget" havde Rådet i 2007?

- hvornår blev disse konti etableret og til hvilke formål?

- hvilket retsgrundlag anvendes for disse konti? Hvilke beløb dækkes af de enkelte konti?

- listen over samtlige transaktioner for hver enkelt konto for regnskabsåret 2007 samt en liste over de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede for de enkelte budgetposter.

B. vedrørende "vérification des factures" (jf. den interne revisors anbefaling R.1 af 2007):

- på hvilket grundlag kom den interne revisor til den konklusion, at den forudgående kontrol ikke fungerede tilfredsstillende?

- er samtlige budgetposter genstand for en forudgående og/eller efterfølgende kontrol?

- hvor mange fakturaer blev kontrolleret, hvilken procentdel af fakturaer indgik i stikprøven, og hvor stor en procentdel af disse var behæftet med fejl?

- forelagde Rådet nogen handlingsplan for at løse dette problem, og hvornår bliver denne i bekræftende fald gennemført?

C. vedrørende budgetpost 2 2 0 2 (udgifter til tolkning):

- grundene til fordoblingen (fra 2006-2007) af budgetpost 2 2 0 2 vedrørende tolkning

- hvorfor er Rådet nødt til at overføre bevillinger fra denne budgetpost til de delegeredes rejseudgifter?

- hvorfor anvendte Rådet en bevilling på 12 672 000 EUR fra tolkning til dækning af delegeredes rejseudgifter i 2006?

- hvorfor forhøjede Rådet ikke den specifikke budgetpost med et tilsvarende beløb for 2007?

- hvilket specifikt beløb overførte Rådet vedrørende regnskabsåret 2007 fra denne budgetpost til budgetpost 2 2 0 0 eller andre budgetposter?

D. vedrørende budgetpost 2 2 0 0 (Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne):

- retsgrundlaget for denne budgetpost er til dels Rådets afgørelse nr. 190/2003 truffet af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, som ikke er offentliggjort i EUT.

- af hensyn til gennemskueligheden bedes Rådet offentliggøre samtlige afgørelser på hjemmesiden og i registeret.

E. vedrørende budgetpost 3 0 0 2 (Særlige rådgivere i forbindelse med ESFP/FUSP):

- hvilket beløb overførte Rådet til denne budgetpost for 2007, og hvor mange særlige rådgivere drejede det sig om?

23.   opfordrer generalsekretæren for Rådet/Den Højtstående Repræsentant for FUSP til senest den 15. maj 2009 at forelægge Parlamentets kompetente udvalg:

   en udtømmende liste over budgetoverførsler vedrørende Rådets 2007-budget
   den årlige aktivitetsrapport for regnskabsåret 2007
   en liste over de sammenslutninger, der modtog bevillinger i regnskabsåret 2007 med angivelse af de beløb, der blev modtaget af de enkelte sammenslutninger (budgetpost 2 2 3 7 - Andre driftsudgifter).

(1) EUT L 77 af 16.3.2007.
(2) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 1.
(3) EUT C 286 af 10.11.2008, s. 1.
(4) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 111.
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(6) Afgørelse baseret på Rådets forretningsorden af 22. juli 2002 (EFT L 230 af 28.8.2002, s. 7).
(7) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(8) EUT L 63 af 28.2.2004, s. 68.
(9) EUT L 261 af 6.8.2004, s. 125.
(10) EFT L 57 af 2.3.2000, s. 1.
(11) EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7.
(12) EFT L 158 af 17.6.2002, s. 66.
(13) EUT L 88 af 31.3.2009, s. 20.
(14) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0051.
(15) EUT L 187 af 15.7.2008, s. 21.
(16) EUT C 102 E af 24.4.2008, s. 309.
(17) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0581, punkt 21.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik