Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2277(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0150/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0150/2009

Viták :

PV 22/04/2009 - 11
CRE 22/04/2009 - 11

Szavazatok :

PV 23/04/2009 - 6.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0273

Elfogadott szövegek
PDF 376kWORD 97k
2009. április 23., Csütörtök - Strasbourg
2007. évi mentesítés: Tanács
P6_TA(2009)0273A6-0150/2009
Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6–0417/2008)(2),

–   tekintettel a Tanácsnak a 2007-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt(3),

–   tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel a Tanács főtitkárának/közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének 190/2003. számú határozatára(6) a tanácsi tagok kiküldöttei számára felmerülő utazási költségek megtérítéséről,

–   tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra(7),

–   tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0150/2009),

1.   elhalasztja határozatát a Tanács főtitkárának a Tanács 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítéséről;

2.   észrevételeit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Ombudsmannak és az Európai Adatvédelmi Biztosnak, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat).

(1) HL L 77., 2007.3.16.
(2) HL C 287., 2008.11.10., 1. o.
(3) HL C 286., 2008.11.10., 1. o.
(4) HL C 287., 2008.11.10., 111. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(6) A Tanács 2002. július 22-i eljárási szabályzatához kapcsolódó határozat (HL L 230., 2002.8.28., 7. o.)
(7) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


2.Az Európai Parlament 2009. április 23-i állásfoglalása az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről szóló határozat szerves részét képező észrevételekkel, II. szakasz – Tanács (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6–0417/2008)(2),

–   tekintettel a Tanácsnak a 2007-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt(3),

–   tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel a Tanács főtitkárának/közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének 190/2003. számú határozatára(6) a tanácsi tagok kiküldöttei számára felmerülő utazási költségek megtérítéséről,

–   tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra(7),

–   tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0150/2009),

A.   mivel a Tanács nem hajlandó átadni a Parlamentnek a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos teljes dokumentációját és teljes éves tevékenységi jelentését, hanem csak belső ellenőrének éves tevékenységi jelentését juttatta el a Parlamenthez;

B.   mivel a Tanács a mentesítése tekintetében nem hajlandó hivatalos tárgyalást folytatni a Parlamenttel;

C.   mivel az 1999. június 3-4-i kölni Európai Tanács következtetései a megerősített közös európai biztonsági és védelmi politika (KEBVP) terén műveleti képességekkel kívánják felruházni a Tanácsot;

D.   mivel a Tanács 190/2003 sz. határozatában egyértelművé teszi, hogy az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet rendelkezéseivel összhangban a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) terén is felhasznál előirányzatokat, és különösen, hogy a "Tanács főtitkára/közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő […] a főtitkárhelyettes közreműködésével teljes felelősséggel tartozik az Európai Közösségek általános költségvetésének a Tanácsra vonatkozó II. szakasza szerinti előirányzatok kezeléséért, és megtesz minden szükséges intézkedést azok hatékony és eredményes igazgatásának biztosítása érdekében. Az előirányzatokat az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet szabályaival összhangban használja fel."

E.   mivel a 2004. február 23-i 2004/197/KKBP tanácsi határozat(8) létrehozott egy mechanizmust a katonai vagy védelmi vonatkozású EU műveletek közös költségei finanszírozásának igazgatására (ATHENA), és e határozat - a tagállamok kormányainak a 2004. április 28-i Tanács keretében ülésező képviselői által az ATHENA számára biztosított kiváltságokra és mentességekre vonatkozóan hozott 2004/582/EK határozatával(9) együtt - létrehoz egy mechanizmust a katonai vagy védelmi vonatkozású EU műveletek közös költségei finanszírozásának igazgatására, kiváltságokat és mentességeket biztosít a számára, valamint a Tanácsot műveleti hatáskörrel ruházza fel;

F.   mivel az átmeneti időszakban a Tanács Főtitkárságához kiküldött nemzeti katonai szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló, 2000. február 28-i 2000/178/KKBP tanácsi határozat(10) és az Európai Unió Katonai Törzsének létrehozásáról szóló, 2001. január 22-i 2001/80/KKBP tanácsi határozat(11) kimondja, hogy a katonai szakértők kiküldetésével kapcsolatban felmerülő költségek a Tanács költségvetését terhelik;

G.   mivel a Tanácsnak az intézményközi megállapodás 43. pontjával összhangban a Parlamenthez benyújtott, a közös kül- és biztonságpolitika fő szempontjairól és alapvető választási lehetőségeiről szóló éves jelentése a KKBP tevékenységek (pl. közös álláspontok, együttes fellépések és végrehajtási határozatok) leírására korlátozódik;

1.   megjegyzi hogy 2007-ben a Tanács 650 millió euró (2006-ban: 626 millió euró) összegű kötelezettségvállalási előirányzat felett rendelkezett, amelynek felhasználási aránya 81,89% volt, alacsonyabb a 2006-osnál (91,79%) és a többi intézmény átlagánál (93,82%);

2.   megerősíti a 2000-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló, 2002. április 25-i állásfoglalásában képviselt álláspontját, amely szerint "az Európai Parlament és a Tanács a múltban nem vizsgálták a költségvetés rájuk vonatkozó szakaszának végrehajtását; úgy véli, hogy a Tanács igazgatási költségvetéséből finanszírozott, a külügy, a biztonság- és védelmi politika, valamint a bel- és igazságügy terén jelentkező egyre inkább működési jellegű kiadások miatt tisztázni kellene e megállapodás hatályát a hagyományosan igazgatási jellegű kiadások és az ezen új politikák működési költségeinek megkülönböztetése érdekében"(12);

3.   visszautasítja a Tanács azon felvetését, amely szerint a múltban a Parlament és a Tanács "kölcsönös bizalmon alapuló megállapodás" eredményeként nem vizsgálták a költségvetés rájuk vonatkozó szakaszának végrehajtását; úgy véli, hogy a kiadások egyre inkább működési jellege miatt a Tanács kiadásait ugyanúgy kellene megvizsgálni, mint a többi intézményét a Szerződés 276. cikke által előírt mentesítési eljárás részeként;

4.   megerősíti a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló, 2008. április 22-i állásfoglalásának 3. bekezdésében kifejtett álláspontját, a következők szerint: "sajnálatát fejezi ki amiatt,, hogy a többi intézménytől eltérően a Tanács – az 1970-es kölcsönös bizalmon alapuló megállapodásra [...] és a költségvetési rendeletben bármely erre vonatkozó követelmény hiányára hivatkozva – nem nyújt be éves tevékenységi jelentést az Európai Parlamentnek; felhívja a Tanácsot, hogy vizsgálja felül azon döntését, hogy nem tesz közzé és a Parlamentnek nem továbbít a nyilvánosság és az adófizetők felé való nagyobb elszámoltathatóságot biztosító tevékenységi jelentést"(13); emlékeztet arra, hogy e megállapítás tökéletes összhangban áll a pénzügyek átláthatóságáról szóló, 2008. február 19-i állásfoglalásának(14) 44. és 45. bekezdésével; kéri, hogy a Tanács vizsgálja felül azon döntését, hogy weboldalán nem teszi közzé éves tevékenységi jelentését;

5.   megerősíti a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló, 2007. április 24-i állásfoglalásának 12. bekezdésében említett álláspontját, a következők szerint: "maximális átláthatóság biztosítására szólít fel a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) terén; kéri, hogy a Tanács az [...] intézményközi megállapodás 42. pontjával összhangban biztosítsa, hogy a Tanács költségvetésében nem szerepeljen a KKBP területére vonatkozó működési kiadás; fenntartja magának a jogot, hogy a megállapodás megsértése esetén megtegye a szükséges lépéseket"(15);

6.   felkéri a Tanácsot, hogy a 3. címben ("Az intézmény által teljesített különleges missziók során felmerülő költségek") cikkenként és jogcímenként jelezze a kiadások pontos jellegét, ez által lehetővé téve a Parlament számára, hogy ellenőrizze, hogy a Tanács költségvetésének végrehajtásában egyik kiadás sem működési jellegű-e, az intézményközi megállapodásnak megfelelően;

7.   megerősíti a Tanács által a KKBP fő szempontjairól és alapvető választási lehetőségeiről – beleértve az Európai Unió általános költségvetésére gyakorolt pénzügyi kihatásait is – az Európai Parlamenthez intézett éves jelentésről (2005) szóló, 2007. május 23-i állásfoglalásának(16) 58. bekezdésében kifejtett álláspontját, a következők szerint: "úgy véli, hogy az EU költségvetésére gyakorolt pénzügyi kihatások valódi értékelését eddig hátráltatta a proaktív tájékoztatás hiánya a Tanács részéről, [...]; úgy véli, hogy az új intézményközi megállapodás aláírásával elérkezett az idő, hogy az immár egyértelműen hivatalossá vált rendelkezéseket betű szerint és azok szellemiségében is végrehajtsák";

8.   úgy véli, hogy a művelet alapvető és lényeges részét képezi a Tanács Főtitkárságán egy műveletnek a KKBP-munkatársak általi megtervezése, előkészítése és ellenőrzése, és, hogy e tevékenységeket az adott politika és a műveletek megvalósításának céljából végzik, nem pedig a Tanácson belüli titkárság normál működésének részeként;

9.   megdöbbenéssel jegyzi meg, hogy a 2 2 0 2. költségvetési tétel jelentős részét (66%-ig) a tolmácsolástól a KKBP/EBVP utak számára csoportosították át; megjegyzi, hogy 2006-ban ez az összeg 12 672 984 euró volt, és tájékoztatást kér arról, hogy 2007-ben mekkora összeg szerepelt ebben a költségvetési sorban; a nagyobb átláthatóság érdekében követeli ezekre a célokra egy megfelelő költségvetési sor létrehozását;

10.   átláthatóságot követel az EU terrorizmusellenes koordinátorával kapcsolatos és az általa megvalósított kiadások tekintetében;

11.   kéri a Tanácsot, hogy készítsen számára utólagos értékelést az egyes EBVP fellépésekről;

12.   megerősíti a fent említett, 2007. május 23-i állásfoglalásának 47. bekezdésében foglalt álláspontját, a következők szerint: "ismét csalódottságának ad hangot amiatt, hogy a Tanács mindössze arra szorítkozik, hogy tájékoztassa a Parlamentet, és ismertető jegyzéket küldjön az előző évben végzett KKBP tevékenységekről, amint azt maga a Tanács is kijelenti az éves jelentések preambulum-bekezdéseiben, ahelyett, hogy az EU-Szerződés 28. cikkében előírtak szerint minden év elején ténylegesen konzultálna a Parlamenttel az adott évre vonatkozó lényeges szempontokról és alapvető választási lehetőségekről, ideértve a pénzügyi vonatkozásokat is, és később beszámolna a Parlamentnek arról, vajon a Parlament hozzájárulását figyelembe vették-e, és ha igen, akkor hogyan, majd nyomatékosan leszögezi, hogy ez a gyakorlat a 21. cikk lényegi tartalmának de facto megsértését jelenti";

13.   megjegyzi, hogy a Tanács elfogadott egy határozatot, amely megakadályozza, hogy nyugdíjazáskor teljesítsék a kompenzációs szabadságállománnyal kapcsolatos hátralékos kifizetéseket, és kötelező rendszert hoz létre a ki-nem-vett éves szabadság meglévő állományainak 2009-ig történő teljes felszámolása céljából; ösztönzi a Tanácsot, hogy tartsa be a saját magának szabott határidőt;

14.   üdvözli, hogy egy új, 2008. január 1-je óta működő, integrált irányítási és pénzügyi ellenőrzési rendszert (SAP) fejlesztett ki intézményközi alapon a Tanács, a Számvevőszék és a Bíróság, ami jelentős költségvetési megtakarításokat, a részt vevő intézmények számára pedig jobb hatékonyságot eredményez;

15.   sajnálja, hogy a Tanács belső ellenőrének éves tevékenységi jelentése szerint a Tanács nem volt képes betölteni a belső ellenőrzési szolgálat betöltetlen álláshelyeit;

16.   tudomásul veszi, hogy ugyanezen éves tevékenységi jelentés szerint a belső ellenőr a "költségvetésen kívüli számlák" teljes eltörlését javasolta; követeli a Tanácstól, hogy teljes mértékben és haladéktalanul szüntesse meg az összes ilyen számlát;

17.   felkéri a Tanácsot, hogy oldja meg a "számlák ellenőrzésével" kapcsolatos problémákat, amint azt a Tanács belső ellenőre ajánlotta;

18.   úgy véli, hogy a Parlament ismételt és ez idáig mindig elutasított, a KKBP/KKVP-hez kapcsolódó tanácsi kiadások jobb átláthatóságára és szorosabb parlamenti ellenőrzésére vonatkozó kérését olyan költségvetési módosításokkal is hangsúlyozni kellene, amelyek a Tanács 2010. évi költségvetésében egyes releváns költségvetési tételek tartalékba helyezését célozzák;

19.   emlékeztet arra, hogy a Számvevőszéknek a hozzáadottérték-adó terén folytatott közigazgatási együttműködésre vonatkozó 8/2007. számú különjelentéséről szóló, 2008. december 4-i állásfoglalásában(17) a Parlament felkérte a Tanácsot, hogy a Számvevőszék megállapításaira vonatkozóan fogadjon el hivatalos következtetéseket; sajnálja, hogy a Tanács nem tett eleget e kérésnek; kéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlament illetékes bizottságát arról, hogy miért nem fogadott el hivatalos következtetéseket, valamint arról, hogy milyen intézkedéseket hozott a különjelentés nyomán;

20.   kéri az Európai Számvevőszéket, hogy következő éves jelentésében fordítson kiemelt figyelmet a Tanács költségvetésének végrehajtására;

A mentesítési határozat elhalasztásának okai

21.   jelzi, hogy a határozat elhalasztásának okai a következők:

   a) a Tanács nem fogadott el egyetlen meghívást sem, hogy a Parlament illetékes bizottságával vagy előadójával hivatalosan találkozzon, és megtárgyalják a 2007. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket;
   b) a jelentéstervezetről tartott, 2009. március 16-i, bizottságbeli szavazás előtt sem illetékes bizottsága, sem előadója nem kapott semmiféle átfogó írásbeli választ, amely ellátta volna a Parlamentet azzal a tájékoztatással és dokumentációval, amit az előadó és az illetékes bizottság koordinátorai által aláírt, 2009. február 18-i levél mellékletében kértek a Tanácstól;
   c) a Parlament olyan alapvető dokumentumokat sem kapott meg a Tanácstól, mint az éves tevékenységi jelentés és a költségvetési átcsoportosítások teljes listája;
   d) az átláthatóság és a hivatalos párbeszédre való nyitottság hiánya a Tanács részéről nem teszi lehetővé a valódi jelentéssel bíró mentesítést, és a Parlamentet megakadályozza különösen abban, hogy az intézményközi megállapodással összhangban meggyőződhessen arról, hogy a Tanács költségvetési végrehajtásában szereplő kiadások egyike sem operatív jellegű;

További szükséges intézkedések és a Parlamentnek benyújtandó dokumentumok

22.   felkéri a Tanács főtitkárát/KKBP főképviselőt, hogy legkésőbb 2009. május 15-ig adjon átfogó, írásbeli választ a Parlament illetékes bizottságának az alábbi kérdésekre:

A. a "költségvetésen kívüli számlák" tekintetében (vö. a belső ellenőr 2007. évi R.2 ajánlása):

- 2007-ben hány "költségvetésen kívüli számlája" volt a Tanácsnak?

- Hol nyitották e számlákat, és milyen célból?

- Mi e számlák jogalapja? Milyen összegek szerepelnek az egyes számlákon?

- Az egyes számlákhoz kapcsolódó összes ügylet felsorolása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan, valamint a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők neve költségvetési tételenként.

B. a "számlák ellenőrzése" tekintetében (vö. a belső ellenőr 2007. évi R.1 ajánlása):

- Mi alapján vonta le a belső ellenőr azt a következtetést, hogy az előzetes ellenőrzés nem működött kielégítő módon?

- Valamennyi költségvetési tétel alá van vetve előzetes és/vagy utólagos ellenőrzésnek?

- Hány számlát ellenőriztek? A számlák hány százaléka került be a mintavételbe, és ezek hány százaléka tartalmazott hibákat?

- A probléma megoldása érdekében készített-e a Tanács cselekvési tervet, és ha igen, mikor kerül ez végrehajtásra?

C. a 2 2 0 2. költségvetési tétel (tolmácsolási költségek) tekintetében:

- A tolmácsolásra vonatkozó 2 2 0 2. költségvetési tételben szereplő összeg megduplázásának (2006-ról 2007-re) okai.

- Miért kell a Tanácsnak e költségvetési tételből a küldöttek utazási költségeire átcsoportosítania összegeket?

- Miért fordított a Tanács a tolmácsolásból 12 672 000 eurót a küldöttek utazási költségeire 2006-ban?

- Miért nem az érintett költségvetési tételt növelte meg ekkora összeggel 2007-ben?

- Pontosan mekkora összeget csoportosított át a Tanács a 2007-es pénzügyi évben e költségvetési tételből a 2 2 0 0. vagy bármely másik költségvetési tétel javára?

D. a 2 2 0 0. költségvetési tétel (küldöttek utazási költségei) tekintetében:

- E költségvetési tétel jogalapját részben a Tanács főtitkára/KKBP főképviselő 190/2003. sz. tanácsi határozata képezi, amelyet a Hivatalos Lapban nem tettek közzé.

- Az átláthatóság érdekében el tudná-e helyezni a Tanács a weboldalán és a dokumentum- nyilvántartásában az összes határozatát?

E. a 3002. költségvetési tétel (különleges tanácsadók az EBVP/KKBP területén) tekintetében:

− Milyen összeget csoportosított át a Tanács e költségvetési tétel javára a 2007-es évre vonatkozóan, és hány különleges tanácsadó számára?

23.   felkéri a Tanács főtitkárát/KKBP főképviselőt, hogy legkésőbb 2009. május 15-ig bocsássa a Parlament illetékes bizottságának rendelkezésére:

   a Tanács 2007-es költségvetésével kapcsolatos költségvetési átcsoportosítások teljes körű felsorolását;
   2007. évi éves tevékenységi jelentését;
   azon társaságok felsorolását, amelyek a 2007-es pénzügyi évben pénzt kaptak, részletezve az egyes társaságok által kapott összegeket (2 2 3 7. költségvetési tétel – egyéb működési költségek).

(1) HL L 77., 2007.3.16.
(2) HL C 287., 2008.11.10., 1. o.
(3) HL C 286., 2008.11.10., 1. o.
(4) HL C 287., 2008.11.10., 111. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(6) A Tanács 2002. július 22-i eljárási szabályzatához kapcsolódó határozat (HL L 230., 2002.8.28., 7. o.).
(7) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(8) HL L 63., 2004.2.28., 68. o.
(9) HL L 261., 2004.8.6., 125. o.
(10) HL L 57., 2000.3.2., 1. o.
(11) HL L 27., 2001.1.30., 7. o.
(12) HL L 158., 2002.6.17., 66. o.
(13) HL L 88., 2009.3.31., 20. o.
(14) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0051.
(15) HL L 187., 2008.7.15., 21. o.
(16) HL C 102. E, 2008.4.24., 309. o.
(17) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0581., 21. bekezdés.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat