Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2277(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0150/2009

Teksty złożone :

A6-0150/2009

Debaty :

PV 22/04/2009 - 11
CRE 22/04/2009 - 11

Głosowanie :

PV 23/04/2009 - 6.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0273

Teksty przyjęte
PDF 446kWORD 92k
Czwartek, 23 kwietnia 2009 r. - Strasburg
Absolutorium 2007: budżet ogólny UE - Rada
P6_TA(2009)0273A6-0150/2009
Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, Sekcja II - Rada (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2007 – Tom I (C6-0417/2008)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Rady dla organu udzielającego absolutorium w sprawie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2007 wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji(3),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(4),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 Traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając decyzję nr 190/2003 Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa dotyczącą zwrotu kosztów podróży delegatom członków Rady(6),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(7),

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0150/2009),

1.   odracza decyzję dotyczącą udzielenia Sekretarzowi Generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady za rok budżetowy 2007;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 77 z 16.3.2007.
(2) Dz.U. C 287 z 10.11.2008, s. 1.
(3) Dz.U. C 286 z 10.11.2008, s. 1.
(4) Dz.U. C 287 z 10.11.2008, s. 111.
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(6) Decyzja oparta na Regulaminie Rady z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz.U. L 230 z 28.8.2002, s.7).
(7) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, Sekcja II– Rada (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2007 – Tom I (C6-0417/2008)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Rady dla organu udzielającego absolutorium w sprawie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2007 wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji(3),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(4),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 Traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając decyzję nr 190/2003 Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa dotyczącą zwrotu kosztów podróży delegatom członków Rady(6),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(7) (PMI),

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0150/2009),

A.   mając na uwadze, że Rada odmawia przekazania Parlamentowi pełnego dokumentu na temat wykonania budżetu i pełnego rocznego sprawozdania z działalności oraz że dostarczyła tylko roczne sprawozdanie z działalności swojego kontrolera wewnętrznego,

B.   mając na uwadze, że Rada odmawia zorganizowania jakiegokolwiek oficjalnego spotkania z Parlamentem w sprawie absolutorium,

C.   mając na uwadze, że konkluzje Rady Europejskiej z Kolonii z dni 3 i 4 czerwca 1999 r. przewidują przyznanie Radzie zdolności operacyjnych z zakresu wzmocnionej wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO),

D.   mając na uwadze, że w swojej decyzji nr 190/2003 Rada wyraźnie zaznacza, że wykorzystuje środki przyznane w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza, że "Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa [...], z pomocą Zastępcy Sekretarza Generalnego, jest w pełni odpowiedzialny za zarządzanie przyznanymi środkami z sekcji II - Rada - budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich i podejmuje wszystkie niezbędne kroki, aby zapewnić należyte zarządzanie nimi. Sekretarz Generalny wykorzystuje przyznane środki zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich",

E.   mając na uwadze, że decyzja Rady 2004/197/WPZiB z dnia 23 lutego 2004 r.(8) ustanowiła mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji UE mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne, zwany ATHENA, oraz że ta decyzja, łącznie z decyzją 2004/582/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w ramach Rady dnia 28 kwietnia 2004 r., dotyczącą przywilejów i immunitetów przyznanych ATHENA(9) tworzy mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji UE mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne, przyznaje mu przywileje i immunitety oraz nadaje Radzie uprawnienia operacyjne,

F.   mając na uwadze, że decyzja Rady 2000/178/WPZiB z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do krajowych biegłych wojskowych oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady w trakcie okresu przejściowego(10) i decyzja Rady 2001/80/WPZiB z dnia 22 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej(11) precyzują, że wydatki związane z oddelegowaniem biegłych wojskowych pokrywane są z budżetu Rady,

G.   mając na uwadze, że roczne sprawozdanie Rady dotyczące głównych aspektów i podstawowych wyborów WPZiB, przedstawione Parlamentowi na podstawie pkt 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego, jest ograniczone, obejmując swoim zakresem tylko opis działań podejmowanych w ramach WPZiB, takich jak wspólne stanowiska, wspólne działania i decyzje wykonawcze,

1.   zauważa, że w 2007 r. Rada dysponowała środkami na zobowiązania o łącznej kwocie 650 mln EUR (w 2006 r.: 626 mln EUR), przy stopie wykorzystania wynoszącej 81,89%, niższej niż w 2006 r. (91,79%) i poniżej średniej innych instytucji (93,82%);

2.   potwierdza swoje stanowisko przyjęte w rezolucji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie absolutorium za rok finansowy 2000, zgodnie z którym "[...] Parlament Europejski i Rada w przeszłości nie kontrolowały wykonania swoich sekcji budżetu; uważa, że biorąc pod uwagę coraz bardziej operacyjny charakter wydatków finansowanych z administracyjnego budżetu Rady w dziedzinie spraw zagranicznych, bezpieczeństwa i polityki obrony oraz sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, należałoby wyjaśnić zakres porozumienia mając na celu oddzielenie tradycyjnych wydatków administracyjnych od operacji w tych nowych obszarach polityki"(12);

3.   odrzuca sugestię Rady, według której fakt, że Parlament i Rada w przeszłości nie kontrolowały wykonania swoich sekcji budżetu wynikał z umowy dżentelmeńskiej; uważa, że biorąc pod uwagę coraz bardziej operacyjny charakter wydatków, wydatki Rady powinny być kontrolowane w taki sam sposób, jak wydatki innych instytucji, w ramach procedury udzielania absolutorium przewidzianej w art. 276 Traktatu;

4.   powtarza swoją opinię wyrażoną w ust. 3 swojej rezolucji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2006: "wyraża ubolewanie, że w przeciwieństwie do innych instytucji Rada nie przedstawia Parlamentowi rocznego sprawozdania z działalności, powołując się na dżentelmeńską umowę z 1970 r. [...] oraz brak jakiegokolwiek odpowiedniego wymogu w rozporządzeniu finansowym; wzywa Radę do ponownego rozważenia decyzji o niepublikowaniu i nieprzekazywaniu Parlamentowi sprawozdania z działalności i do wykazania się większą odpowiedzialnością wobec obywateli i podatników"(13); przypomina, że to oświadczenie jest również w pełni spójne z ust. 44 i 45 rezolucji z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie przejrzystości w kwestiach finansowych(14); wzywa Radę do ponownego rozpatrzenia decyzji o niepublikowaniu rocznego sprawozdania z działalności na swojej stronie internetowej;

5.   powtarza swoją opinię wyrażoną w ust. 12 swojej rezolucji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2005: "wzywa do maksymalnej przejrzystości w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB); wzywa Radę do zagwarantowania, że zgodnie z pkt 42 porozumienia międzyinstytucjonalnego [...] w budżecie Rady nie pojawią się żadne wydatki operacyjne w dziedzinie WPZiB; zastrzega sobie możliwość podjęcia koniecznych kroków w przypadku naruszenia postanowień porozumienia"(15);

6.   wymaga, aby Rada wskazała dokładny charakter wydatków, artykuł po artykule, pozycja po pozycji, w ramach tytułu 3 (Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję zadań specjalnych), tak aby umożliwić Parlamentowi sprawdzenie, że żaden z wydatków dokonanych w ramach wykonywania budżetu Rady nie ma charakteru operacyjnego, zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym;

7.   powtarza swoją opinię wyrażoną w ust. 58 swojej rezolucji z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów WPZiB, w tym konsekwencji finansowych dla budżetu ogólnego Unii Europejskiej – 2005 r.(16): "jest zdania, że rzetelną ocenę skutków finansowych dla budżetu UE utrudniał dotychczas brak proaktywnej polityki informacyjnej ze strony Rady,[...]; uważa, że wraz z podpisaniem nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego nadeszła pora na wdrożenie tych postanowień, które są teraz w jasny sposób sformalizowane, z poszanowaniem zarówno ich treści, jak i przesłania";

8.   uważa, że planowanie, przygotowywanie i kontrolowanie operacji przez personel zajmujący się kwestiami WPZiB Sekretariatu Rady to podstawowa część operacji oraz że działania te nie są częścią normalnej pracy Sekretariatu Rady, ale przeprowadza się je raczej w ramach realizacji polityki i operacji;

9.   z zaskoczeniem odnotowuje, że znaczna część (do 66%) linii budżetowej 2202 została przeniesiona z tłumaczeń ustnych na podróże w ramach WPZiB/EPBiO; zauważa, że w 2006 r. suma ta wynosiła 12 672 984 EUR i zwraca się o podanie wysokości sumy tej samej linii budżetowej za rok 2007; dla uzyskania większej przejrzystości wzywa do utworzenia odpowiedniej dla tych celów linii budżetowej;

10.   domaga się przejrzystości wobec wydatków na Koordynatora UE ds. Zwalczania Terroryzmu i wydatków przez niego ponoszonych;

11.   zwraca się do Rady o przedstawienie Parlamentowi oceny ex-post poszczególnych działań w ramach EPBiO;

12.   potwierdza stanowisko jakie przyjął w ust. 47 swojej wyżej wymienionej rezolucji z dnia 23 maja 2007 r., a mianowicie: "wyraża [...] swoje rozczarowanie z powodu faktu, że Rada ograniczyła się jedynie do informowania Parlamentu o działaniach w zakresie WPZiB oraz przedkładania mu opisowego wykazu tych działań w poprzednim roku, o czym nawet sama Rada wspomina w preambułach sprawozdań rocznych, zamiast rzeczywistego zasięgania jego opinii na początku każdego roku na temat głównych aspektów i podstawowych wyborów przewidywanych na dany rok, w tym również skutków finansowych, zgodnie z art. 28 Traktatu UE, a następnie informowania Parlamentu o tym, czy i w jaki sposób jego wkład został uwzględniony, i podkreśla, że praktyka ta stanowi faktyczne naruszenie samej istoty art. 21";

13.   odnotowuje, że Rada przyjęła decyzję zapobiegającą dokonywaniu wszelkich pozostałych płatności związanych z urlopem wyrównawczym w momencie przejścia na emeryturę i ustanawiającą obowiązkowy system mający na celu całkowitą eliminację nagromadzonego urlopu do 2009 roku; zachęca Radę do przestrzegania tego narzuconego przez nią samą terminu;

14.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowy zintegrowany system zarządzania i kontroli finansowej, operacyjny od dnia 1 stycznia 2008 r., opracowany został w ramach międzyinstytucjonalnej współpracy przez Radę, Trybunał Obrachunkowy i Trybunał Sprawiedliwości, pozwalając uzyskać znaczne oszczędności budżetowe i większą skuteczność tych trzech instytucji;

15.   ubolewa nad faktem, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności kontrolera wewnętrznego Rady, Rada nie była w stanie obsadzić wolnych stanowisk w jej służbie kontroli wewnętrznej;

16.   uwzględnia fakt, że zgodnie z tym samym rocznym sprawozdaniem z działalności, kontroler wewnętrzny zalecił całkowitą likwidację "comptes hors budget" (kont pozabudżetowych); domaga się od Rady całkowitej i natychmiastowej likwidacji wszystkich takich kont;

17.   domaga się, aby Rada rozwiązała problem dotyczący kontroli faktur, jak zaleca kontroler wewnętrzny Rady;

18.   uważa, że należy położyć nacisk na ponawiane przez Parlament, i jak na razie zawsze odrzucane, wnioski o większą przejrzystość i ściślejszą kontrolę parlamentarną wydatków Rady odnoszących się do WPZiB/EPBiO poprzez poprawki budżetowe mające na celu odłożenie do rezerwy niektórych odpowiednich linii budżetowych w budżecie Rady na 2010 r.;

19.   przypomina, że w swojej rezolucji z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego nr 8/2007 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od towarów i usług(17) Parlament zwrócił się do Rady, aby przyjęła formalne wnioski dotyczące ustaleń Trybunału Obrachunkowego; ubolewa nad tym, że Rada nie spełniła jego prośby; zwraca się do Rady o dostarczenie właściwej komisji Parlamentu informacji o powodach nieprzyjęcia formalnych wniosków i o działaniach podjętych w związku ze specjalnym sprawozdaniem;

20.   zwraca się do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, aby w swoim następnym rocznym sprawozdaniu zwrócił szczególną uwagę na wykonanie budżetu Rady;

Powody odroczenia decyzji o absolutorium

21.   wskazuje następujące powody odroczenia:

   a) Rada nie przyjęła żadnego zaproszenia na oficjalne i formalne spotkanie z właściwą komisją Parlamentu lub jej sprawozdawcą, aby przedyskutować kwestie dotyczące wykonania budżetu Rady za rok 2007;
   b) ani jego właściwa komisja ani jej sprawozdawca nie otrzymali żadnej wyczerpującej pisemnej odpowiedzi przed głosowaniem komisji nad projektem sprawozdania w dniu 16 marca 2009 r., dostarczającej Parlamentowi informacji i dokumentów wymaganych od Rady w załączniku do pisma z dnia 18 lutego 2009 r. podpisanego przez sprawozdawcę i koordynatorów właściwej komisji;
   c) Parlament nie otrzymał od Rady podstawowych dokumentów, jak roczne sprawozdanie z działalności i pełna lista przesunięć budżetowych;
   d) ten brak przejrzystości i otwartości ze strony Rady odnośnie do oficjalnego i formalnego dialogu uniemożliwia przyznanie ważnego absolutorium, a przede wszystkim uniemożliwia Parlamentowi sprawdzenie, że żaden z wydatków dokonanych w ramach wykonywania budżetu Rady nie ma charakteru operacyjnego, zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym;

Dalsze działania, które trzeba będzie podjąć i dokumenty, które należy przedstawić Parlamentowi

22.   wzywa Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa do dostarczenia właściwej komisji Parlamentu najpóźniej do dnia 15 maja 2009 r. wyczerpujących pisemnych odpowiedzi na następujące pytania:

A. w odniesieniu do jej "comptes hors budget" (kont pozabudżetowych, por. zalecenie R.2 kontrolera wewnętrznego z 2007 r.):

- ile kont pozabudżetowych miała Rada w 2007 r.?

- kiedy utworzono te konta i w jakim celu?

- jaką podstawę prawną wykorzystuje się do tych kont? jaką sumę pokrywa każde konto?

- lista wszystkich transakcji przypadających na każde konto w roku budżetowym 2007, jak również lista delegowanych urzędników zatwierdzających każdej linii budżetowej;

B. w odniesieniu do kontroli faktur (por. zalecenie R.1 kontrolera wewnętrznego z 2007 r.):

- na jakiej podstawie kontroler wewnętrzny stwierdził, że kontrola ex-ante nie zadziałała w zadowalający sposób?

- czy wszystkie linie budżetowe podlegają kontroli ex ante lub post ante?

- ile faktur sprawdzono, jaki odsetek faktur wzięto do próbki i jaki odsetek tych faktur zawierał błędy?

- czy Rada przygotowała jakiś plan działania w celu rozwiązania problemu i, jeśli tak, kiedy zostanie on wdrożony?

C. w odniesieniu do linii budżetowej 2202 (koszty tłumaczeń ustnych):

- powody podwojenia (między rokiem 2006 a 2007) linii budżetowej 2202 przeznaczonej na tłumaczenia ustne;

- dlaczego Rada potrzebuje przesunąć środki z tej linii do wydatków na podróże delegatów?

- dlaczego Rada wykorzystała 12 672 000 EUR przeznaczone na tłumaczenia ustne na wydatki na podróże delegatów w 2006 r.?

- dlaczego Rada nie zwiększyła w 2007 r. konkretnej linii budżetowej o tę samą kwotę?

- jaką dokładną kwotę Rada przesunęła, w związku z rokiem budżetowym 2007, z tej linii budżetowej do linii 2200 lub do jakiejkolwiek innej linii?

D. w odniesieniu do linii budżetowej 2200 (wydatki na podróże delegacji):

- podstawą prawną dla tej linii budżetowej jest po części decyzja Rady nr  190/2003 Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, która nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym;

- czy dla zachowania przejrzystości Rada mogłaby umieścić na swojej stronie internetowej i w rejestrze odniesień wszystkie swoje decyzje?

E. w odniesieniu do linii budżetowej 3002 (specjalni doradcy w zakresie WPZiB/EPBiO):

jaką kwotę Rada przesunęła do tej linii budżetowej w roku 2007 i dla ilu specjalnych doradców?

23.   wzywa Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa do dostarczenia właściwej komisji Parlamentu najpóźniej do dnia 15 maja 2009 r.:

   pełnej listy przesunięć budżetowych dotyczących budżetu Rady na rok 2007;
   rocznego sprawozdania z działalności Rady za rok 2007;
   listy stowarzyszeń, które otrzymały pieniądze w roku budżetowym 2007, wyszczególniającej kwoty otrzymane przez każde stowarzyszenie (linia budżetowa 2237 – inne wydatki operacyjne).

(1) Dz.U. L 77 z 16.3.2007.
(2) Dz.U. C 287 z 10.11.2008, s. 1.
(3) Dz.U. C 286 z 10.11.2008, s. 1.
(4) Dz.U. C 287 z 10.11.2008, s. 111.
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(6) Decyzja oparta na Regulaminie Rady z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz.U. L 230 z 28.8.2002, s.7).
(7) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(8) Dz.U. L 63 z 28.2.2004, s. 68.
(9) Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 125.
(10) Dz.U. L 57 z 2.3.2000, s. 1.
(11) Dz.U. L 27 z 30.1.2001, s. 7.
(12) Dz.U. L 158 z 17.6.2002, s. 66.
(13) Dz.U. L 88 z 31.3.2009,s. 20.
(14) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0051.
(15) Dz.U. L 187 z 15.7.2008, s. 21.
(16) Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, s. 309.
(17) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0581, ust. 21,

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności