Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2277(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0150/2009

Predkladané texty :

A6-0150/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 11
CRE 22/04/2009 - 11

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 6.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0273

Prijaté texty
PDF 447kWORD 90k
Štvrtok, 23. apríla 2009 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2007: Rada
P6_TA(2009)0273A6-0150/2009
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel II – Rada (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2007(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2007 – Zväzok I (C6-0417/2008)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Rady o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2007 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré predložil Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na rozhodnutie č. 190/2003 prijaté generálnym tajomníkom Rady/Vysokým predstaviteľom pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku o náhrade cestovných výdavkov zástupcov členov Rady(6),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(7),

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0150/2009),

1.   odkladá svoje rozhodnutie o udelení absolutória generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Rady za rozpočtový rok 2007;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2007.
(2) Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 111.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Rozhodnutie vychádzajúce z rokovacieho poriadku Rady z 22. júla 2002 (Ú. v. ES L 230, 28.8.2002, s. 7).
(7) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel II – Rada (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2007(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2007 – Zväzok I (C6-0417/2008)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Rady o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2007 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré predložil Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na rozhodnutie č. 190/2003 prijaté generálnym tajomníkom Rady/Vysokým predstaviteľom pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku o náhrade cestovných výdavkov zástupcov členov Rady(6),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(7) (MID),

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0150/2009),

A.   keďže Rada odmietla poskytnúť Európskemu parlamentu svoju úplnú dokumentáciu o plnení rozpočtu a svoju úplnú výročnú správu o činnosti a poskytla mu iba výročnú správu o činnosti svojho vnútorného audítora,

B.   keďže Rada odmietla uskutočniť oficiálne stretnutie s Európskym parlamentom týkajúce sa svojho absolutória,

C.   keďže závery Európskej rady z Kolína z 3. a 4. júna 1999 stanovujú udelenie operačných právomocí Rade v oblasti posilnenej spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (SEBOP),

D.   keďže Rada vo svojom rozhodnutí č. 190/2003 jednoznačne objasňuje, že vynakladá rozpočtové prostriedky v oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, a najmä že "Generálny tajomník Rady/Vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku […], ktorému pomáha zástupca generálneho tajomníka, je plne zodpovedný za správu rozpočtových prostriedkov v rámci oddielu II – Rada – všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, a podniká všetky kroky potrebné na zabezpečenie ich riadnej správy. Vynakladá rozpočtové prostriedky v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.",

E.   keďže rozhodnutím Rady 2004/197/SZBP(8) z 23. februára 2004 sa ustanovil mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie EÚ s vojenskými alebo obrannými dôsledkami, ktorý sa nazýva ATHENA, a toto rozhodnutie spolu s rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov 2004/582/ES, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady dňa 28.apríla 2004, o privilégiách a imunitách udelených ATHENA(9), vytvára mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie EÚ s vojenskými alebo obrannými dôsledkami, udeľuje mu privilégiá a imunity a udeľuje operačné právomoci Rade,

F.   keďže rozhodnutie Rady 2000/178/SZBP z 28. februára 2000 o pravidlách vzťahujúcich sa na národných expertov na vojenskú problematiku, ktorí sú pridelení ku Generálnemu sekretariátu Rady na prechodné obdobie(10), a rozhodnutie Rady 2001/80/SZBP z 22. januára 2001 o zriadení Vojenského štábu Európskej únie(11) špecifikujú, že výdavky na vyslanie vojenských expertov sa platia z rozpočtu Rady,

G.   keďže výročná správa Rady o hlavných aspektoch a základných možnostiach SZBP predložená Európskemu parlamentu v rámci uplatnenia bodu 43 MID sa čo do rozsahu obmedzuje na opis činností v rámci SZBP, ako sú spoločné pozície, jednotné akcie a vykonávacie rozhodnutia,

1.   konštatuje, že v roku 2007 mala Rada k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 650 miliónov EUR (2006: 626 miliónov EUR) s mierou využitia 81,89 %, ktorá je nižšia než v roku 2006 (91,79 %) a nižšia než priemer ostatných inštitúcií (93,82 %);

2.   opätovne potvrdzuje svoje stanovisko z uznesenia z 25. apríla 2002 o absolutóriu za rozpočtový rok 2000, že "[...] Európsky parlament a Rada v minulosti nepreskúmavali plnenie svojich oddielov rozpočtu; domnieva sa, že vzhľadom na to, že výdavky vynakladané v rámci administratívneho rozpočtu Rady v oblasti zahraničných vecí, bezpečnosti a obrannej politiky a spravodlivosti a vnútorných vecí majú čoraz výraznejší prevádzkový charakter, mal by sa rozsah tohto ustanovenia objasniť s cieľom odčleniť tradičné administratívne výdavky od činností v týchto nových politických oblastiach"(12);

3.   odmieta domnienku Rady, že skutočnosť, že Európsky parlament a Rada v minulosti nepreskúmavali plnenie svojich oddielov rozpočtu, bola dôsledkom "džentlmenskej dohody"; domnieva sa, že vzhľadom na čoraz väčší prevádzkový charakter výdavkov by sa výdavky Rady mali preskúmavať rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií v rámci postupu udeľovania absolutória stanoveného v článku 276 zmluvy;

4.   opätovne zdôrazňuje svoje stanovisko vyjadrené v odseku 3 uznesenia z 22. apríla 2008 o absolutóriu za rozpočtový rok 2006: "vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada na rozdiel od ostatných inštitúcií nepredkladá Európskemu parlamentu výročnú správu o činnosti, pričom sa odvoláva na tzv. džentlmenskú dohodu z roku 1970 [...] a na to, že nariadenie o rozpočtových pravidlách neobsahuje žiadnu zodpovedajúcu požiadavku; vyzýva Radu, aby prehodnotila rozhodnutie nezverejňovať výročnú správu a neprekladať ju Európskemu parlamentu a aby tak bola zodpovednejšia voči širokej verejnosti a daňovníkom"(13); pripomína, že toto vyhlásenie je tiež v plnom súlade s odsekmi 44 a 45 svojho uznesenia z 19. februára 2008 o transparentnosti vo finančných otázkach(14); vyzýva Radu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie nezverejňovať výročnú správu o činnosti na svojej internetovej stránke;

5.   opätovne zdôrazňuje svoje stanovisko vyjadrené v odseku 12 svojho uznesenia z 24. apríla 2007 o absolutóriu za rozpočtový rok 2005: "požaduje maximálnu transparentnosť v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP); žiada Radu, aby zabezpečila, že v súlade s bodom 42 Medziinštitucionálnej dohody [...], sa v rozpočte Rady neobjavia žiadne prevádzkové výdavky na SZBP; vyhradzuje si právo prípadne prijať potrebné kroky, ak sa dohoda poruší"(15);

6.   požaduje, aby Rada v rámci hlavy 3 (Výdavky spojené s výkonom osobitných úloh inštitúcie) uvádzala presný charakter výdavkov, článok po článku, položka po položke, aby mohol Európsky parlament v súlade s MID skontrolovať, že žiadne výdavky v plnení rozpočtu Rady nie sú prevádzkového charakteru;

7.   opätovne zdôrazňuje svoje stanovisko vyjadrené v odseku 58 svojho uznesenia z 23. mája 2007 o výročnej správe Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných voľbách SZBP vrátane finančných dôsledkov pre všeobecný rozpočet Európskej únie – 2005(16): "domnieva sa, že skutočnému vyhodnoteniu finančného vplyvu na rozpočet EÚ doteraz bránil nedostatok proaktívnych informácií zo strany Rady, [...]; domnieva sa, že s podpisom novej medziinštitucionálnej dohody nastal čas na naplnenie litery i ducha týchto jasne formulovaných ustanovení";

8.   domnieva sa, že plánovanie, príprava a kontrola nejakej operácie zamestnancami v sekretariáte Rady v rámci SZBP sú základnými a zásadnými súčasťami operácie a že tieto činnosti sa skôr uskutočňujú v rámci politiky a vykonávania operácií, než ako súčasť normálnej práce sekretariátu v rámci Rady;

9.   s udivením poznamenáva, že výrazná časť (až 66 %) rozpočtového riadku 2 2 0 2 sa presunula z tlmočenia na služobné cesty SZBP/EBOP; poznamenáva, že v roku 2006 táto suma predstavovala 12 672 984 EUR, a žiada, aby bol Európsky parlament informovaný o sume na rovnaký rozpočtový riadok za rok 2007; z dôvodu väčšej transparentnosti požaduje vytvorenie príslušného rozpočtového riadku na tieto účely;

10.   požaduje transparentnosť v súvislosti s výdavkami na koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu a výdavkami ním vynaloženými;

11.   žiada Radu, aby mu poskytla hodnotenia ex post jednotlivých akcií EBOP;

12.   opätovne potvrdzuje svoje stanovisko z odseku 47 svojho vyššie uvedeného uznesenia z 23. mája 2007: "znovu pripomína svoje sklamanie [...] z toho, že Rada sa obmedzuje len na informovanie Európskeho parlamentu a predkladanie zoznamu činností SZBP uskutočnených v predchádzajúcom roku, čo dokonca tvrdí i sama Rada v preambulách výročných správ, namiesto toho, aby skutočne konzultovala s Európskym parlamentom na začiatku každého roka o hlavných aspektoch a základných voľbách, ktoré treba v danom roku uskutočniť, vrátane ich finančného vplyvu (ako to ustanovuje článok 28 Zmluvy o EÚ) a potom oznámila Európskemu parlamentu či a ak áno, ako sa zohľadnil jeho príspevok, a zdôrazňuje, že takáto prax v skutočnosti znamená porušenie samotnej podstaty článku 21";

13.   poznamenáva, že Rada prijala rozhodnutie, ktoré bráni vyplateniu zvyšných súm spojených s dňami náhradného voľna po prechode do dôchodku a zavedeniu povinného systému zameraného na úplnú likvidáciu všetkých nevybraných dní ročnej dovolenky do konca roku 2009; podporuje Radu, aby dodržala tento termín, ktorý si sama určila;

14.   víta skutočnosť, že nový integrovaný systém riadenia a finančnej kontroly (SAP), ktorý je v prevádzke od 1. januára 2008, bol vyvinutý na základe medziinštitucionálnej spolupráce Radou, Dvorom audítorov a Súdnym dvorom, a preto vedie k významným úsporám v rozpočte a k vyššej efektívnosti týchto troch inštitúcií;

15.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa výročnej správy o činnosti vnútorného audítora Rady nebola Rada schopná zaplniť voľné pracovné miesta v oddelení pre vnútorný audit;

16.   berie na vedomie skutočnosť, že podľa tejto istej výročnej správy o činnosti vnútorný audítor odporučil úplné zrušenie "mimorozpočtových účtov"; žiada Radu, aby bezodkladne a úplne zrušila takéto účty;

17.   vyzýva Radu, aby vyriešila problém týkajúci sa overovania faktúr, ako to odporučil jej vnútorný audítor;

18.   domnieva sa, že opakované a doteraz vždy odmietané výzvy Európskeho parlamentu na väčšiu transparentnosť a dôkladnejšiu parlamentnú kontrolu výdavkov Rady spojených so SZBP/EBOP by sa mali zvýrazniť prostredníctvom úprav rozpočtu zameraných na vloženie určitých relevantných rozpočtových riadkov v rozpočte Rady na rok 2010 do rezervy;

19.   pripomína, že vo svojom uznesení zo 4. decembra 2008 o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 8/2007 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty(17), vyzval Európsky parlament Radu na prijatie formálnych záverov v súvislosti so zisteniami Dvora audítorov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada na túto žiadosť nenadviazala; žiada Radu, aby príslušnému výboru Európskeho parlamentu poskytla informácie o dôvodoch neprijatia formálnych záverov a o tom, ako nadviazala na túto osobitnú správu;

20.   žiada Európsky dvor audítorov, aby vo svojej nasledujúcej výročnej správe venoval osobitnú pozornosť plneniu rozpočtu Rady;

Dôvody na odloženie rozhodnutia o absolutóriu

21.   uvádza, že dôvody na odloženie sú tieto:

   a) Rada neprijala žiadne pozvanie, aby sa oficiálne a formálne stretla s príslušným výborom Európskeho parlamentu alebo jeho spravodajcom s cieľom prediskutovať záležitosti týkajúce sa plnenia jej rozpočtu za rok 2007,
   b) jeho príslušný výbor ani jeho spravodajca nedostal pred hlasovaním o návrhu správy vo výbore dňa 16. marca 2009 žiadnu úplnú písomnú odpoveď, ktorá by Európskemu parlamentu poskytla informácie a dokumenty, ktoré od Rady žiadal v prílohe listu z 18. februára 2009 podpísaného spravodajcom a koordinátormi príslušného výboru,
   c) Európsky parlament od Rady nedostal zásadné dokumenty, napríklad výročnú správu o činnosti a úplný zoznam rozpočtových presunov,
   d) tento nedostatok transparentnosti a otvorenosti voči oficiálnemu a formálnemu dialógu zo strany Rady neumožňuje zmysluplné absolutórium a bráni Európskemu parlamentu najmä v možnosti overiť v súlade s MID, že žiadne výdavky v plnení rozpočtu Rady nie sú prevádzkového charakteru;

Ďalšie opatrenia a dokumenty, ktoré treba predložiť Európskemu parlamentu

22.   vyzýva generálneho tajomníka Rady/Vysokého predstaviteľa pre SZBP, aby najneskôr do 15. mája 2009 poskytol príslušnému výboru Európskeho parlamentu úplné písomné odpovede na tieto otázky:

A. pokiaľ ide o jej "mimorozpočtové účty" (porovnaj odporúčanie R.2 vnútorného audítora z roku 2007):

- Koľko účtov "mimo rozpočtu" mala Rada v roku 2007?

- Kedy a na aký účel boli tieto účty vytvorené?

- Aký právny základ sa vzťahuje na tieto účty? Aké sumy obsahujú jednotlivé účty?

- Zoznam všetkých transakcií za rozpočtový rok 2007 za každý z týchto účtov, ako aj zoznam delegovaných povoľujúcich úradníkov za jednotlivé rozpočtové riadky,

B. pokiaľ ide o "overovanie faktúr" (porovnaj odporúčanie R.1 vnútorného audítora z roku 2007):

- Na základe čoho prišiel vnútorný audítor k záveru, že kontrola ex ante nefungovala uspokojivo?

- Sú všetky rozpočtové riadky predmetom kontroly ex ante a/alebo ex post?

- Koľko faktúr bolo skontrolovaných, aký percentuálny podiel faktúr obsahovala vzorka a aký percentuálny podiel z nich obsahoval chyby?

- Pripravila Rada nejaký akčný plán na vyriešenie tohto problému, a ak áno, kedy sa začne realizovať?

C. pokiaľ ide o rozpočtový riadok 2 2 0 2 (náklady na tlmočenie):

- Aké sú dôvody zdvojnásobenia sumy (v roku 2007 oproti roku 2006) v rozpočtovom riadku 2 2 0 2 na náklady na tlmočenie?

- Prečo Rada potrebuje presúvať prostriedky z tohto riadku na cestovné výdavky delegátov?

- Prečo Rada v roku 2006 použila 12 672 000 EUR určených na tlmočenie na cestovné výdavky delegátov?

- Prečo Rada o rovnakú sumu nezvýšila špecifický rozpočtový riadok na rok 2007?

- Akú konkrétnu sumu presunula Rada, pokiaľ ide o rozpočtový rok 2007, z tohto rozpočtového riadku do riadku 2 2 0 0 alebo akéhokoľvek iného riadku?

D. pokiaľ ide o rozpočtový riadok 2 2 0 0 (cestovné výdavky delegácií):

- Právnym základom pre tento rozpočtový riadok je sčasti rozhodnutie č. 190/2003 prijaté generálnym tajomníkom Rady/Vysokým predstaviteľom pre SZBP, ktoré nebolo uverejnené v úradnom vestníku,

- Mohla by Rada v záujme transparentnosti uverejniť na svojej internetovej stránke a vo svojom registri dokumentov všetky svoje rozhodnutia?

E. pokiaľ ide o rozpočtový riadok 3 0 0 2 (osobitní poradcovia v oblasti EBOP/SZBP):

- Akú sumu presunula Rada do tohto rozpočtového riadku na rok 2007 a pre koľkých osobitných poradcov?;

23.   vyzýva generálneho tajomníka Rady/Vysokého predstaviteľa pre SZBP, aby najneskôr do 15. mája 2009 poskytol príslušnému výboru Európskeho parlamentu:

   úplný zoznam rozpočtových presunov týkajúcich sa rozpočtu Rady na rok 2007,
   svoju výročnú správu o činnosti za rok 2007,
   zoznam združení, ktoré dostali prostriedky na rozpočtový rok 2007 spolu s presnými sumami, ktoré dostali jednotlivé združenia (rozpočtový riadok 2 2 3 7 – ostatné prevádzkové výdavky).

(1) Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2007.
(2) Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, p. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 111.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Rozhodnutie vychádzajúce z rokovacieho poriadku Rady z 22. júla 2002 (Ú. v. ES L 230, 28.8.2002, s. 7).
(7) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 63, 28. 2. 2004, s. 68.
(9) Ú. v. EÚ L 261, 6. 8. 2004, s. 125.
(10) Ú. v. ES L 57, 2. 3. 2000, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 27, 30. 1. 2001, s. 7.
(12) Ú. v. ES L 158, 17.6.2002, s. 66.
(13) Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2009, s. 20.
(14) Prijaté texty, P6_TA(2008)0051.
(15) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 21.
(16) Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 309.
(17) Prijaté texty, P6_TA(2008)0581, odsek 21.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia