Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2277(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0150/2009

Predložena besedila :

A6-0150/2009

Razprave :

PV 22/04/2009 - 11
CRE 22/04/2009 - 11

Glasovanja :

PV 23/04/2009 - 6.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0273

Sprejeta besedila
PDF 429kWORD 88k
Četrtek, 23. april 2009 - Strasbourg
Razrešnica 2007: Svet
P6_TA(2009)0273A6-0150/2009
Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, Oddelek II / Svet (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007(1),

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2007 – zvezek I (C6-0417/2008)(2),

–   ob upoštevanju letnega poročila Sveta organu, ki sprejme sklep o razrešitvi, o opravljenih notranjih revizijah v letu 2007,

–   ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča za proračunsko leto 2007 skupaj z odgovori revidiranih institucij(3),

–   ob upoštevanju izjave o zanesljivosti poslovnih knjig ter zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov, ki jo predloži Računsko sodišče v skladu s členom 248 Pogodbe ES(4),

–   ob upoštevanju člena 272(10) ter členov 274, 275 in 276 Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5), ter zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147,

–   ob upoštevanju Sklepa št. 190/2003 generalnega sekretarja Sveta/visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko o povračilu potnih stroškov predstavnikom članov Sveta(6),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(7),

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0150/2009),

1.   odloži sklep o podelitvi razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Sveta za proračunsko leto 2007;

2.   navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropskih skupnosti, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 77, 16.3.2007.
(2) UL C 287, 10.11.2008, str. 1.
(3) UL C 286, 10.11.2008, str. 1.
(4) UL C 287, 10.11.2008, str. 111.
(5) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(6) Sklep, izhajajoč iz poslovnika Sveta z dne 22. julija 2002 (UL L 230, 28.8.2002, str. 7).
(7) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


2.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 s pripombami, ki so delsklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, Oddelek II – Svet (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007(1),

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2007 – zvezek I (C6-0417/2008)(2),

–   ob upoštevanju letnega poročila Sveta organu, ki sprejme sklep o razrešitvi, o opravljenih notranjih revizijah v letu 2007,

–   ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča za proračunsko leto 2007 skupaj z odgovori revidiranih institucij(3),

–   ob upoštevanju izjave o zanesljivosti poslovnih knjig ter zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov, ki jo predloži Računsko sodišče v skladu s členom 248 Pogodbe ES(4),

–   ob upoštevanju člena 272(10) ter členov 274, 275 in 276 Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5), ter zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147,

–   ob upoštevanju Sklepa št. 190/2003 generalnega sekretarja Sveta/visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko o povračilu potnih stroškov predstavnikom članov Sveta(6),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (IIA)(7),

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0150/2009),

A.   ker Svet Parlamentu ne želi posredovati celotne dokumentacije o izvrševanju proračuna ter letnega poročila o dejavnostih in je posredoval le letno poročilo o dejavnostih svojega notranjega revizorja,

B.   ker Svet odklanja udeležbo na uradnem sestanku s Parlamentom na temo podelitve razrešnice,

C.   ker je bilo v sklepih Evropskega sveta iz Kölna z dne 3. in 4. junija 1999 predvideno, da se Svetu dodelijo operativne zmogljivosti na področju okrepljene skupne evropske varnostne in obrambne politike (SEVOP),

D.   ker je Svet v Sklepu št. 190/2003 odločno pojasnil, da na področju skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) izvršuje proračunska sredstva v skladu z določbami finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, in zlasti da je "Generalni sekretar Sveta/Visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko […], ki mu pomaga namestnik Generalnega sekretarja, v celoti odgovoren za upravljanje odobrenih proračunskih sredstev iz oddelka II - Svet splošnega proračuna Evropske unije in stori vse potrebno za dobro ravnanje z njimi. Proračunska sredstva izvršuje v skladu z določbami Finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti",

E.   ker je bil s Sklepom Sveta 2004/197/SZVP(8) z dne 23. februarja 2004 vzpostavljen mehanizem za upravljanje financiranja skupnih stroškov v zvezi z operacijami Evropske unije, ki so vojaškega ali obrambnega pomena, imenovan ATHENA, in ker ta sklep skupaj s Sklepom 2004/582/ES predstavnikov vlad držav članic z zasedanja Sveta dne 28. aprila 2004 o privilegijih in imuniteti, zagotovljenih Atheni(9), vzpostavlja mehanizem za upravljanje financiranja skupnih stroškov v zvezi z operacijami Evropske unije, ki so vojaškega ali obrambnega pomena, dodeli privilegije in imunitete ter Svetu podeli operativna pooblastila,

F.   ker Sklep Sveta 2000/178/SZVP z dne 28. februarja 2000 o pravilih za domače izvedence na vojaškem področju, dodeljene generalnemu sekretariatu Sveta, v začasnem obdobju(10), in Sklep Sveta 2001/80/SZVP z dne 22. januarja 2001 o ustanovitvi Vojaškega štaba Evropske unije(11) določata, da odhodki, ki nastanejo ob napotitvi vojaških strokovnjakov iz držav članic, bremenijo proračun Sveta,

G.   ker je letno poročilo Sveta o glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah SZVP, predstavljeno Evropskemu parlamentu v okviru uporabe točke 43 Medinstitucionalnega sporazuma, v obsegu omejeno na opis dejavnosti SZVP, na primer skupnih stališč, skupnih ukrepov in izvedbenih sklepov,

1.   ugotavlja, da je imel Svet leta 2007 na voljo odobritve za prevzem obveznosti v znesku 650 milijonov EUR (2006: 626 milijonov EUR), s stopnjo izkoriščenosti 81,89 %, ki je nižja kot 2006 (91,79 %) in pod povprečjem drugih institucij (93,82 %);

2.   znova potrjuje svoje stališče, zavzeto v resoluciji z dne 25. aprila 2002 o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2000, da "[...] Evropski parlament in Svet v preteklosti nista pregledovala izvrševanja ustreznih oddelkov proračuna; meni, da bi bilo treba z ozirom na čedalje bolj operativno naravo odhodkov, financiranih iz upravnega proračuna Sveta, na področjih zunanjih zadev, varnostne in obrambne politike ter pravosodja in notranjih zadev razjasniti področje uporabe te ureditve, da bi se razlikovalo med tradicionalnimi upravnimi odhodki in operacijami s področja novih politik"(12);

3.   se ne strinja z mnenjem Sveta, da gre dejstvo, da Parlament in Svet v preteklosti nista pregledovala izvrševanja ustreznih oddelkov proračuna, pripisati prijateljskemu sporazumu; meni, da bi bilo treba z ozirom na čedalje bolj operativno naravo odhodkov tudi odhodke Sveta pregledati na enak način kot odhodke drugih institucij, torej v okviru postopka za podelitev razrešnice, kakor ga predvideva člen 276 Pogodbe;

4.   ponavlja svoje stališče, ki ga je izrazil v odstavku 3 resolucije z dne 22. aprila 2008 o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2006, in sicer: "obžaluje, da Svet v nasprotju z drugimi institucijami Evropskemu parlamentu ne posreduje letnega poročila o dejavnosti, pri čemer se sklicuje na prijateljski sporazum iz leta 1970 [...], in odsotnost kakršne koli ustrezne zahteve v finančni uredbi; poziva Svet, naj znova pretehta odločitev o tem, da ne bo objavil in Parlamentu posredoval poročila o dejavnosti, tako da bi bil odgovornejši do širše javnosti in davkoplačevalcev"(13); opozarja, da je ta izjava popolnoma v skladu tudi z odstavkoma 44 in 45 resolucije z 19. februarja 2008 o preglednosti pri finančnih zadevah(14); zahteva, naj Svet ponovno preuči sklep, da letnega poročila o dejavnosti ne bo objavil na svoji spletni strani;

5.   ponavlja svoje stališče, ki ga je izrazil v odstavku 12 resolucije z dne 24. aprila 2007 o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2005, in sicer: "poziva k čim večji preglednosti na področju skupne zunanje in varnostne politike; od Sveta zahteva, da v skladu s točko 42 Medinstitucionalnega sporazuma [...] zagotovi, da se v njegovem proračunu ne pojavijo nikakršni odhodki iz poslovanja za skupno zunanjo in varnostno politiko; si pridržuje pravico, da po potrebi sprejme potrebne ukrepe, če se krši sporazum"(15);

6.   zahteva, da Svet za vsak člen in postavko v okviru naslova 3 (Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija) navede točno naravo odhodkov, da bo lahko Parlament preveril, da noben izmed izdatkov pri izvrševanju proračuna Sveta ni operativne narave, kakor zahteva Medinstitucionalni sporazum;

7.   znova poudarja svoje stališče, izraženo v odstavku 58 resolucije z dne 23. maja 2007 o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah SZVP, vključno s finančnimi posledicami za splošni proračun Evropske unije – 2005(16), in sicer: "meni, da je pravo oceno finančnih posledic za proračun EU doslej oviralo pomanjkanje proaktivnega obveščanja s strani Sveta, [...]; meni, da je s podpisom novega Medinstitucionalnega sporazuma sedaj nastopil čas za izvajanje tako besedila kot vsebine teh določb, ki so bile sedaj jasno formalizirane;

8.   meni, da naloge načrtovanja, priprave in nadzora posamezne operacije, ki jih opravlja osebje za SZVP v sekretariatu Sveta, sodijo med osnovne in temeljne dele te operacije in da so izvedene v okviru izvajanja politik in operacij, ne pa v okviru običajnega dela v sekretariatu Sveta;

9.   je osupel nad ugotovitvijo, da je bil precejšen del sredstev (do 66 %) proračunske postavke 2202 prerazporejen s stroškov tolmačenja na postavko za potne stroške delegatov SZVP/EVOP; ugotavlja, da je šlo v letu 2006 za znesek v višini 12 672 984 EUR in zahteva, da se ga obvesti o znesku iz te postavke za leto 2007; zaradi boljše preglednosti zahteva, da se za te namene izdela ustrezna proračunska postavka;

10.   zahteva preglednost v zvezi s sredstvi, ki jih je porabil koordinator EU za boj proti terorizmu in ki so bila porabljena zanj;

11.   poziva Svet, naj Parlamentu posreduje naknadno oceno posameznih ukrepov s področja EVOP;

12.   znova potrjuje stališče, ki ga je zavzel v odstavku 47 zgoraj navedene resolucije z dne 23. maja 2007, in sicer: "[...] ponovno izraža svoje razočaranje, da je sodelovanje s Svetom doslej v bistvu omejeno na opis dejavnosti SZVP v preteklem letu, kot v preambulah letnih poročil navaja celo sam Svet, namesto da bi se s Parlamentom na začetku vsakega leta dejansko posvetoval o glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah za tisto leto, vključno s finančnimi posledicami, kot to določa člena 28 Pogodbe EU, ter mu nato poročal, ali, in če je odgovor pritrdilen, kako je upošteval njegov prispevek, ter poudarja, da takšna praksa dejansko krši bistvene določbe člena 21";

13.   ugotavlja, da je Svet sprejel sklep, ki preprečuje morebitna preostala izplačila, povezana z nadomestnim dopustom ob upokojitvi, in vzpostavi obvezen sistem za popolno odpravo vseh preostalih zalog neizkoriščenega letnega dopusta do leta 2009; poziva Svet, naj spoštuje rok, ki ga je določil sam;

14.   pozdravlja dejstvo, da od 1. januarja 2008 deluje nov integriran sistem za upravljanje in finančni nadzor (SAP), ki so ga na medinstitucionalni osnovi razvili Svet, Računsko sodišče in Sodišče Evropskih skupnosti in ki navedenim trem institucijam prinaša precejšen proračunski prihranek, prav tako pa povečuje učinkovitost;

15.   obžaluje, da sodeč po letnem poročilu o dejavnostih notranjega revizorja Svet ni uspel zapolniti prostih delovnih mest v službi za notranjo revizijo;

16.   upošteva dejstvo, da je sodeč po navedenem poročilu o dejavnostih notranji revizor predlagal popolno odpravo proračuna "comptes hors"; od Sveta zahteva, naj takoj in v celoti ukine vse tovrstne račune;

17.   zahteva, da Svet odpravi težavo s pregledom računov, kakor je priporočal notranji revizor Sveta;

18.   meni, da bi bilo treba večkratne in doslej vselej zavrnjene zahteve Parlamenta po večji preglednosti in možnosti natančnejšega nadzora nad odhodki Sveta na področju SZVP/EVOP podkrepiti s proračunskimi dopolnili, katerih cilj bi bil, da se nekatere ustrezne proračunske vrstice iz proračuna Sveta za 2010 uvrstijo v rezervo;

19.   spominja, da je Parlament v svoji resoluciji z dne 4. decembra 2008 o posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča št. 8/2007 glede upravnega sodelovanja na področju DDV(17) pozval Svet, naj sprejme uradne zaključke glede ugotovitev Računskega sodišča; obžaluje, da Svet ni upošteval te zahteve; poziva Svet, naj posreduje informacije pristojnemu parlamentarnemu odboru glede razlogov, zakaj ni sprejel uradnih zaključkov, in o nadaljnjih ukrepih glede tega posebnega poročila;

20.   zahteva, da Evropsko računsko sodišče v naslednjem letnem poročilu nameni posebno pozornost proračunskemu izvrševanju Sveta;

Razlogi za odložitev sprejetja odločitve o podelitvi razrešnice

21.  Razlogi za odložitev so naslednji:

   a) Svet ni sprejel nobenega poziva, naj se uradno in formalno sestane s pristojnim odborom Parlamenta ali njegovim poročevalcem, da bi razpravljali o izvrševanju proračuna za leto 2007;
   b) ne pristojni odbor ne poročevalec Parlamenta pred glasovanjem odbora o osnutku poročila dne 16. marca 2009 nista prejela nobenega izčrpnega pisnega odgovora, ki bi Parlamentu zagotovil informacije in dokumente, ki jih je od Sveta zahteval v prilogi pismu z dne 18. februarja 2009, ki so ga podpisali poročevalec in koordinatorji pristojnega odbora;
   c) Parlament ni od Sveta prejel temeljnih dokumentov, na primer letnega poročila o dejavnosti in popolnega seznama proračunskih prerazporeditev;
   d) pomanjkanje preglednosti in pripravljenosti Sveta na uraden in formalen dialog onemogoča ustrezno podelitev razrešnice ter Parlamentu predvsem preprečuje možnost preverjanja, če je kakšen odhodek pri izvrševanju proračunu Sveta operativne narave, v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom;

Nadaljnji ukrepi, ki jih je treba sprejeti, in dokumenti, ki jih je treba predložiti Parlamentu

22.   poziva generalnega sekretarja Sveta/visokega predstavnika za SZVP, da pristojnemu odboru Parlamenta najkasneje do 15. maja 2009 predloži izčrpen pisen odgovor na naslednja vprašanja:

A. v zvezi z "comptes hors budget" (glej priporočilo R.2 notranjega revizorja iz leta 2007):

- Koliko računov "hors budget" je Svet imel leta 2007?

- Kdaj in s kakšnim namenom so bili ti računi odprti?

- Katera je pravna podlaga za te račune? Kolikšen znesek krije vsak posamezni račun?

- Seznam vseh transakcij za vsak posamezni račun za proračunsko leto 2007 ter seznam pooblaščenih odredbodajalcev po proračunskih vrsticah.

B. v zvezi z "vérification des factures" (glej priporočilo R.1 notranjega revizorja iz leta 2007):

- Na podlagi česa je notranji revizor ugotovil, da predhodno preverjanje ni bilo zadovoljivo?

- Ali se vse proračunske vrstice predhodno in/ali naknadno preverjajo?

- Koliko računov je bilo preverjenih, kolikšen delež računov je bil vključen v vzorec in kolikšen delež je vseboval napake?

- Ali je Svet pripravil kakršenkoli akcijski načrt za reševanje te težave in če je, kdaj bo izveden?

C. v zvezi s proračunsko vrstico 2 2 0 2 (stroški tolmačenja):

- Razlogi za podvojitev (od leta 2006 do leta 2007) zneska v proračunski vrstici 2 2 0 2, namenjeni tolmačenju.

- Zakaj je Svet moral prerazporediti denar s te vrstice v vrstico za potne stroške predstavnikov?

- Zakaj je Svet v letu 2006 uporabil 12 672 000 EUR iz vrstice za tolmačenje za kritje potnih stroškov predstavnikov?

- Zakaj ni v letu 2007 povečal sredstev v specifični proračunski vrstici za isti znesek?

- Kolikšen je specifični znesek, ki ga je Svet v letu 2007 prerazporedil iz te proračunske vrstice v vrstico 2 2 0 0 ali katero koli drugo vrstico?

D. v zvezi s proračunsko vrstico 2 2 0 0 (potni stroški delegacij):

- Pravna podlaga za to proračunsko vrstico je delno Sklep št. 190/2003 generalnega sekretarja Sveta/visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko, ki še ni bil objavljen v Uradnem listu.

- Ali bi Svet zaradi preglednosti lahko objavil vse sklepe na svoji spletni strani in v referenčnem registru?

E. v zvezi s proračunsko vrstico 3 0 0 2 (posebni svetovalci na področju EVOP/SZVP):

- Kolikšen znesek je Svet prerazporedil v to proračunsko vrstico za leto 2007 in za koliko posebnih svetovalcev?

23.   poziva generalnega sekretarja Sveta/visokega predstavnika za SZVP, da pristojnemu odboru Parlamenta najkasneje do 15. maja 2009 predloži:

   popoln seznam proračunskih prerazporeditev v zvezi s proračunom Sveta za leto 2007;
   letno poročilo o dejavnosti za leto 2007;
   seznam združenj, ki so prejela denar za proračunsko leto 2007, z natančnim zneskom, ki ga je prejelo vsako združenje (proračunska vrstica 2 2 3 7 – drugi odhodki iz poslovanja).

(1) UL L 77, 16.3.2007.
(2) UL C 287, 10.11.2008, str. 1.
(3) UL C 286, 10.11.2008, str. 1.
(4) UL C 287, 10.11.2008, str. 111.
(5) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(6) Sklep, izhajajoč iz poslovnika Sveta z dne 22. julija 2002 (UL L 230, 28.8.2002, str. 7).
(7) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(8) UL L 63, 28.2.2004, str. 68.
(9) UL L 261, 6.8.2004, str. 125.
(10) UL L 57, 2.3.2000, str. 1.
(11) UL L 27, 30.1.2001, str. 7.
(12) UL L 158, 17. 6. 2002, str. 66.
(13) UL L 88, 31.3.2009, str. 20.
(14) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0051.
(15) UL L 187, 15.7.2008, str. 21.
(16) UL C 102 E, 24.4.2008, str. 309.
(17) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0581, odstavek 21.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov