Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2207(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0148/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0148/2009

Συζήτηση :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 6.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0274

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 370kWORD 79k
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
Δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των ευρωπαϊκών οργανισμών
P6_TA(2009)0274A6-0148/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών της ΕΕ (2008/2207(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 15ης Οκτωβρίου 2008, για την παρακολούθηση των αποφάσεων απαλλαγής για το 2006 (COM(2008)0629) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2008)2579),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2008 με τίτλο "Ευρωπαϊκοί οργανισμοί – Πορεία προς το μέλλον" (COM(2008)0135),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών(1),

   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου αριθ. 1605/2002, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3), και ειδικότερα το άρθρο 96 αυτού,

   έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 5/2008 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο "Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Επίτευξη αποτελεσμάτων",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0148/2009),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα περιέχει, για κάθε οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, τις οριζόντιες παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 96 του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 και το Παράρτημα V άρθρο 3 του εσωτερικού Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της έγκρισης της ανωτέρω ανακοίνωσης της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κίνησαν εκ νέου τη διαδικασία καθορισμού κοινού πλαισίου για τους οργανισμούς και συνέστησαν διοργανική ομάδα εργασίας,

Εισαγωγή

1.   παρατηρεί ότι το 2007 το Ελεγκτικό Συνέδριο ήλεγξε 23 αποκεντρωμένους οργανισμούς, 3 εκτελεστικούς οργανισμούς και τον Οργανισμό Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρατόμ, που δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη Ευρατόμ· σημειώνει ότι οι επιχορηγήσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό του 2007 για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς ανήλθαν συνολικά σε 452 000 000 EUR· τονίζει ότι περισσότερα από 1 000 000 000 EUR έχουν διατεθεί στους προϋπολογισμούς των οργανισμών με τη μορφή άλλων εσόδων όπως ίδια έσοδα από τέλη, συνεισφορές από τις χώρες ΕΖΕΣ και ειδικές εισφορές από κοινοτικά προγράμματα·

2.   σημειώνει ότι ο αριθμός των οργανισμών που υπόκεινται στη διαδικασία απαλλαγής έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, από 8 το 2000 σε 21 αποκεντρωμένες υπηρεσίες συν τρεις εκτελεστικούς οργανισμούς το 2007, μη συμπεριλαμβανομένων τριών οργανισμών οι οποίοι ελέγχονται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά δεν υπόκεινται σε διαδικασία απαλλαγής από το Κοινοβούλιο·

3.   επισημαίνει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή έχει εγκρίνει 3 487,5 θέσεις στα οργανογράμματα των αποκεντρωμένων οργανισμών· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουν καλυφθεί 2 823 θέσεις, πέραν των 961,5 θέσεων συμβασιούχων ή εθνικών εμπειρογνωμόνων·

4.   χαιρετίζει την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση των αποφάσεων απαλλαγής για το 2006·

5.   επισημαίνει εκ νέου ότι στην κοινοτική νομοθεσία δεν περιλαμβάνεται ορισμός του οργανισμού, και υποστηρίζει τον ορισμό των οργανισμών ως "σωμάτων με νομική προσωπικότητα που δημιουργούν οι Κοινότητες"(4)· υπενθυμίζει τις τρεις κατηγορίες οργανισμών που ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό, συγκεκριμένα αποκεντρωμένοι οργανισμοί, εκτελεστικοί οργανισμοί και άλλα όργανα·

6.   επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο όρος "αποκεντρωμένοι οργανισμοί" είναι ο γενικός όρος για τους παραδοσιακούς οργανισμούς· θεωρεί ότι ο όρος "ρυθμιστικός οργανισμός", που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως γενικός όρος, είναι παραπλανητικός, δεδομένου ότι δεν έχουν όλοι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί ρυθμιστικά καθήκοντα·

7.   υπενθυμίζει ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί συστήνονται από τον ευρωπαίο νομοθέτη για ποικίλους λόγους, όπως για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, τη χρήση εξειδικευμένης εμπειρίας και την εκτέλεση ρυθμιστικών και ελεγκτικών καθηκόντων·

8.   εκτιμά ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού των αποκεντρωμένων οργανισμών και η αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους αποτελούν βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Προϋπολογισμών·

9.   προτρέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο, για λόγους διαφάνειας, να ασχοληθεί με τις τρεις κατηγορίες οργανισμών στο πλαίσιο της επόμενης ετήσιας έκθεσής του·

10.   σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατήρησε βελτίωση όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2006, αλλά, παρόλα αυτά, σε ορισμένους οργανισμούς, οι τομείς των προσλήψεων και των συμβάσεων εξακολουθούν να περιέχουν αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους διατάκτες·

11.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε και πάλι σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων για τις αναθέσεις συμβάσεων και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης σε πολλούς οργανισμούς· δεν προτίθεται να αποδεχτεί ότι οι αδυναμίες αυτές εξακολουθούν μετά την παρέλευση τόσων ετών· θεωρεί ότι η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 δεν θα εξαλείψει αυτά τα προβλήματα και ότι απαιτείται θεμελιώδης αναδιαμόρφωση του νομικού πλαισίου·

12.   σημειώνει τη δήλωση της Επιτροπής ότι παρασχέθηκε όλη η αναγκαία υποστήριξη στους οργανισμούς που επιθυμούσαν να μεταφερθούν στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση (ABAC)· σημειώνει ότι οι οργανισμοί σε ορισμένες περιπτώσεις θεώρησαν την υποστήριξη ανεπαρκή·

Σχεδιασμός και εκτέλεση προϋπολογισμού

13.   σημειώνει ότι το ζήτημα της υπερεκτίμησης των αναγκών ρευστότητας των οργανισμών τέθηκε επί τάπητος στον αναθεωρημένο κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002, ο οποίος περιέχει διατάξεις που ενισχύουν την υποχρέωση των οργανισμών να υποβάλλουν, στις αιτήσεις πληρωμής τους, πολύ αναλυτικές προβλέψεις των πραγματικών τους αναγκών ρευστότητας για όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές χρηματικές ροές·

14.   παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο της τεχνικής μείωσης προκειμένου να μειωθούν τα πλεονάσματα σε περίπτωση χαμηλών ποσοστών εκτέλεσης και επίμονα υψηλών ποσοστών κενών θέσεων, γεγονός που θα δώσει επίσης το έναυσμα για μείωση των εσόδων με ειδικό προορισμό·

15.   σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί για να προσλάβουν προσωπικό και εμπειρογνώμονες υψηλής ειδίκευσης· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού να ενισχύσουν τη συνδρομή τους στο θέμα αυτό·

16.   παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τους ελέγχους της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των οργανισμών για το 2008 και το 2009 και να προβεί στις αναγκαίες προσαρμογές στις προτάσεις προϋπολογισμού των οργανισμών·

17.   επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής, από το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2009, να λαμβάνει συστηματικά υπόψη τα τελευταία γνωστά πλεονάσματα (στην περίπτωση του προσχεδίου για το 2009, τα πλεονάσματα του έτους n-2) κατά τον υπολογισμό της κοινοτικής συνεισφοράς· προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα, καλεί την Επιτροπή να παράσχει, κατά γενικό κανόνα, λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες υπολογισμού και τεκμηρίωσης όλων των ειδών εσόδων με ειδικό προορισμό που βρίσκονται στη διάθεση των οργανισμών, ιδίως όσων προέρχονται από πλεονάσματα προηγούμενων ετών·

18.   χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να ανταποκριθεί στα αιτήματα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και να λάβει υπόψη τα έσοδα ειδικού προορισμού κατά την κατάρτιση του ΠΣΠ για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς για το 2009· θεωρεί ότι αυτό αναμφίβολα αποτελεί βήμα προς περισσότερη διαφάνεια του προϋπολογισμού·

19.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η τρέχουσα χρήση των μηχανισμών των εσόδων ειδικού προορισμού εξακολουθεί να φέρει κινδύνους για τη διαφάνεια του προϋπολογισμού και την υγιή δημοσιονομική διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ, δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις των εσόδων ειδικού προορισμού παραμένουν δυσχερείς και ότι οι διάφοροι τύποι, τα έτη προέλευσης και οι διαδικασίες αποδέσμευσης των εσόδων ειδικού προορισμού τους εμποδίζουν να ενταχθούν σαφώς στον δημοσιονομικό προγραμματισμό και διαχείριση·

20.   επισημαίνει ότι κατά το 2007 περίπου 550 000 000 EUR από τους χρηματοδοτικούς πόρους κοινοτικών προγραμμάτων δεσμεύτηκαν από τρεις εκτελεστικούς οργανισμούς· επιπλέον των επιχειρησιακών πιστώσεων, 47 000 000 EUR χρησιμοποιήθηκαν για διοικητικούς σκοπούς, δηλαδή για τη λειτουργία του αντίστοιχου εκτελεστικού οργανισμού· σημειώνει ότι στους οργανισμούς αυτούς εργάζονταν 119 έκτακτοι και 279 συμβασιούχοι υπάλληλοι·

21.   επισημαίνει εκ νέου το γεγονός ότι τα ποσά που προέρχονται από κονδύλια για επιχειρησιακά προγράμματα προορίζονται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση διοικητικών λειτουργιών· καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τις μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με την εξωτερική ανάθεση διοικητικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή·

22.   επισημαίνει ότι ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ λειτουργεί ως διοικητική μονάδα της Επιτροπής, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην ονοματολογία του προϋπολογισμού καθώς και στο γεγονός ότι ο Γενικός Διευθυντής του ανήκει στο προσωπικό της Επιτροπής·

Συμμόρφωση προς τους δημοσιονομικούς κανονισμούς και τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης

23.   σημειώνει ότι συνιστά σοβαρό πρόβλημα το γεγονός ότι έχει ασκηθεί επανειλημμένως κριτική σε ορισμένους οργανισμούς διότι δεν τηρούν κανόνες όπως ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, ιδίως τους κανόνες όσον αφορά τις αναθέσεις συμβάσεων, και ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης· σημειώνει ότι βασική αιτία αυτού του φαινομένου είναι ότι η πλειονότητα των κανόνων έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερους οργανισμούς και ότι οι περισσότεροι μικρού μεγέθους οργανισμοί δεν διαθέτουν την κρίσιμη μάζα που απαιτείται για να ανταποκριθούν στις κανονιστικές αυτές απαιτήσεις·

24.   εκφράζει τη λύπη του που η Επιτροπή, παρά το σχετικό αίτημα του Κοινοβουλίου στα ψηφίσματα απαλλαγής του 2006 για τους οργανισμούς, δεν έχει προτείνει άμεση λύση και ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή να εξεύρει ταχεία λύση για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, ομαδοποιώντας τις διοικητικές λειτουργίες διαφόρων οργανισμών·

25.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να αυξήσει τις προσπάθειές της όσον αφορά την παροχή όλης της αναγκαίας διοικητικής συνδρομής στους σχετικά μικρούς και ειδικά στους νεοδημιουργηθέντες οργανισμούς· έχοντας υπόψη αρνητικές εμπειρίες από το παρελθόν, καλεί την Επιτροπή να εκδώσει το συντομότερο δυνατόν ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τους οργανισμούς όσον αφορά την εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων σε σχέση με την πρόσληψη υπαλλήλων, τις δημόσιες συμβάσεις, κοκ.·

26.   σκοπεύει, στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει πολύ προσεκτικά τη μελέτη "Χρησιμότητα και σκοπιμότητα της δημιουργίας κοινών υπηρεσιών υποστήριξης για τους οργανισμούς της ΕΕ" που έχουν ζητήσει η Επιτροπή Προϋπολογισμών και η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

Εσωτερικός έλεγχος

27.   δηλώνει ικανοποιημένο που η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2007, ήρε την επιφύλαξη που είχε εκφράσει το προηγούμενο έτος, όταν είχε δηλώσει ότι δεν ήταν σε θέση να ελέγχει κάθε επιχειρησιακό αποκεντρωμένο οργανισμό μία φορά τον χρόνο λόγω έλλειψης πόρων·

28.   επιδοκιμάζει την πρακτική συνεργασία μεταξύ του εσωτερικού ελεγκτή της Επιτροπής και των εσωτερικών ελεγκτών και άλλων αρμοδίων για τον εσωτερικό έλεγχο στους οργανισμούς·

29.   υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ρώτησε τους οργανισμούς, στα σχετικά ψηφίσματα απαλλαγής του 2006, εάν και πώς συμμορφώνονται προς την υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης για τους εσωτερικούς ελέγχους στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή και στην Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, αν και στη διαδικασία απαλλαγής του 2007 υπόκεινται 21 οργανισμοί, το Κοινοβούλιο έλαβε εκθέσεις δύο μόνο εξ αυτών (το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας)·

Αξιολόγηση της απόδοσης των οργανισμών

30.   σημειώνει τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή στα ψηφίσματα του 2006 περί απαλλαγής των οργανισμών και ότι, τον Σεπτέμβριο του 2008, ολοκλήρωσε:

   α) τη γενική επισκόπηση της αξιολόγησης για τους ρυθμιστικούς οργανισμούς, η οποία παρέχει κατάλογο των οργανισμών που έχουν ήδη αξιολογηθεί και περίληψη των κύριων συμπερασμάτων,
   β) έγγραφο σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τον προγραμματισμό όσον αφορά την αξιολόγηση των αποκεντρωμένων οργανισμών, και
   γ) την "μελέτη για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς: εγκάρσια ανάλυση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης", την οποία συνέταξε εξωτερικός ανάδοχος·

31.   είναι πεπεισμένο ότι η αξιολόγηση των αποκεντρωμένων οργανισμών που έχει δρομολογήσει και εποπτεύει η Επιτροπή και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2009, θα συμβάλει στην εξεύρεση των ελλείψεων και των προβλημάτων των οργανισμών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ορίσει ειδική ομάδα για τη δρομολόγηση της μελέτης·

32.   υπενθυμίζει την οριζόντια αξιολόγηση των αποκεντρωμένων οργανισμών από την Επιτροπή για την οποία γίνεται λόγος στην προαναφερθείσα ανακοίνωσή της, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να είναι διαθέσιμα έως το 2009-2010· καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι οι αξιολογήσεις των οργανισμών θα καταστούν πιο διαφανείς, προς όφελος τόσο των οργανισμών όσο και των ενδιαφερομένων μερών·

Πειθαρχικές διαδικασίες

33.   υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, με τα ψηφίσματα απαλλαγής του 2006 σχετικά με τους οργανισμούς, κάλεσε τους οργανισμούς να εξετάσουν τη δυνατότητα συγκρότησης ενιαίου πειθαρχικού συμβουλίου για τους οργανισμούς· σημειώνει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες, ειδικότερα λόγω προβλημάτων στην εξεύρεση υπαλλήλων οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή βαθμό ώστε να γίνουν μέλη του συμβουλίου· καλεί τους οργανισμούς να ενημερώσουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή εάν το εν λόγω πειθαρχικό συμβούλιο είναι εφικτό και, ενδεχομένως, να προτείνουν εναλλακτική λύση·

Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνέδριο αριθ. 5/2008

34.   επιδοκιμάζει την έγκαιρη δημοσίευση της προαναφερθείσας ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προτρέπει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς να λάβουν υπόψη τις ελλείψεις που εντοπίζονται στην έκθεση καθώς και να λάβουν μέτρα σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

35.   επισημαίνει ότι οι βασικές πράξεις των οργανισμών της ΕΕ πρέπει να περιέχουν σαφή καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους και να τονίζουν ότι η λειτουργία τους ακολουθεί προσέγγιση βασισμένη στα αποτελέσματα·

36.   τονίζει ότι οι οργανισμοί υποχρεούνται να καταρτίζουν πολυετή προγράμματα εργασίας σύμφωνα με την πολυετή κοινοτική στρατηγική στον κάθε τομέα· το σχετικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας πρέπει να θέτει σαφείς, συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι στη συνέχεια θα λειτουργούν ως βάση για τις δράσεις, τους πόρους, τις προσεγγίσεις και τα χρονοδιαγράμματα ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων· υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα εργασίας πρέπει να σέβεται τα όρια του προϋπολογισμού του οργανισμού όπως έχουν εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

37.   ζητεί από τα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών της ΕΕ να επιτύχουν τη μέγιστη σύγκλιση μεταξύ προγραμματισμού καθηκόντων και προγραμματισμού πόρων (τόσο χρηματοδοτικών όσο και ανθρώπινων) εισάγοντας το σύστημα κατάρτισης προϋπολογισμού και διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΒ/ΑΒΜ), και υπογραμμίζει ότι οι οργανισμοί υπόκεινται στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της δημοσιονομικής πειθαρχίας·

38.   σημειώνει ότι το έργο κάθε οργανισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση κινδύνων, προκειμένου να βελτιστοποιούνται οι δαπάνες καθώς και η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

39.   συνιστά τη συνέχιση του περιοδικού ελέγχου της απόδοσης των οργανισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, επισημαίνοντας ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να επικεντρωθεί ακόμη περισσότερο στην εσωτερική αποτελεσματικότητα των οργανισμών και να αξιολογεί σε ποιον βαθμό ακολουθούνται οι συστάσεις του·

Διοργανικός διάλογος σχετικά με κοινό πλαίσιο για τους οργανισμούς

40.   υπενθυμίζει την πρόταση, που περιέχεται στο προαναφερθέν ψήφισμά του, να αντιμετωπίσει η διοργανική ομάδα εργασίας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη τυποποιημένης προσέγγισης όσον αφορά την παρουσίαση των δραστηριοτήτων των οργανισμών κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος·

41.   χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε η Διάσκεψη των Προέδρων της 18ης Δεκεμβρίου 2008 να ορισθούν 5 μέλη για την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην διοργανική ομάδα εργασίας σχετικά με το ρόλο των ρυθμιστικών οργανισμών·

42.   θεωρεί ότι το προαναφερθέν ψήφισμά του σχετικά με τη στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών συνιστά την εντολή της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διοργανικής ομάδας εργασίας·

43.   επιμένει στην ανάγκη καθιέρωσης ελάχιστων κοινών προδιαγραφών για τη μελλοντική δημιουργία αποκεντρωμένων οργανισμών·

44.   ζητεί από την Επιτροπή και τους οργανισμούς, στο μεταξύ, να διαθέσουν τη δημοσιονομική τεκμηρίωση που παράγεται από τους οργανισμούς σε πλήρη, συγκρίσιμη και ενημερωμένη μορφή στον κοινό ιστότοπο που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στο ενδοδίκτυο της Επιτροπής·

45.   απευθύνει έκκληση στη διοργανική ομάδα εργασίας, ενόψει της διαδικασίας απαλλαγής του 2007, να εξετάσει:

o
o   o

  

– τους λόγους για τα προβλήματα που προέκυψαν ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού, και ιδίως για την έλλειψη της προσέγγισης εκ των άνω προς τα κάτω όσον αφορά τους προϋπολογισμούς και τη στελέχωση των οργανισμών,

  

– τους λόγους για τους οποίους η συμμόρφωση με τους κανόνες προσλήψεων και ανάθεσης συμβάσεων συνιστά χρόνιο πρόβλημα σε πολλούς οργανισμούς,

  

– τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη συγκεκριμένη εμπειρία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης όσον αφορά τους οργανισμούς,

  

– πώς η υλοποίηση των πολιτικών από τους οργανισμούς μπορεί να γίνει οικονομικά αποδοτικότερη, για παράδειγμα μέσω ομαδοποίησης των διοικητικών λειτουργιών διαφορετικών οργανισμών·

  

– πώς θα μπορούσαν οι διάφορες λειτουργίες και υπηρεσίες υποστήριξης της Επιτροπής να καταστούν περισσότερο δραστικές, προκειμένου να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις ανάγκες των οργανισμών·

   46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους οργανισμούς που υπόκεινται στην τρέχουσα διαδικασία απαλλαγής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0495.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(4) Βλ. τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται στη μελέτη για την απαλλαγή των οργανισμών της Μονάδας υποστήριξης για δημοσιονομικά θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δεκέμβριος 2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου