Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2207(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0148/2009

Texte depuse :

A6-0148/2009

Dezbateri :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Voturi :

PV 23/04/2009 - 6.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0274

Texte adoptate
PDF 330kWORD 87k
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg
Gestiunea financiară şi controlul agenţiilor UE
P6_TA(2009)0274A6-0148/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 23 aprilie 2009 referitoare la gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (2008/2207(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere raportul Comisiei către Parlamentul European din 15 octombrie 2008 privind măsurile luate în urma deciziilor de descărcare de gestiune pentru exercițiul 2006 (COM(2008)0629) și documentul de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei (SEC(2008)2579),

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 11 martie 2008 intitulată "Agențiile europene – calea de urmat" (COM(2008)0135),

–   având în vedere rezoluția sa din 21 octombrie 2008 referitoare la o strategie pentru rezolvarea viitoare a aspectelor instituționale ale agențiilor de reglementare(1),

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2),

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3), în special articolul 96,

–   având în vedere Raportul special nr. 5/2008 al Curții de Conturi Europene intitulat "Agențiile Uniunii Europene: obținerea de rezultate",

–   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru bugete (A6-0148/2009),

A.   întrucât prezenta rezoluție conține, pentru fiecare organism aflat sub incidența articolului 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, observațiile orizontale care însoțesc decizia de descărcare de gestiune în conformitate cu articolul 96 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 și cu articolul 3 din anexa V la Regulamentul de procedură al Parlamentului;

B.   întrucât, ca urmare a adoptării comunicării Comisiei, menţionată anterior, Parlamentul, Consiliul și Comisia au relansat proiectul de definire a unui cadru comun pentru agenții și au creat un grup de lucru interinstituțional,

Introducere

1.   constată că, în 2007, Curtea de Conturi Europeană (CCE) a auditat 23 de agenții descentralizate, 3 agenții executive și Agenția de aprovizionare a Euratom, organism instituit în temeiul Tratatului Euratom; constată că subvențiile vărsate de la bugetul comunitar în 2007 pentru agențiile descentralizate s-au cifrat la 452 000 000 EUR; subliniază faptul că peste 1 000 000 000 EUR au fost alocați bugetelor agențiilor din alte venituri, cum ar fi venituri proprii din onorarii, contribuții ale țărilor AELS și contribuții speciale de la programele comunitare;

2.   observă că numărul agențiilor supuse procedurii de descărcare de gestiune a crescut considerabil în ultimii ani de la opt în 2000 la 21 de agenții descentralizate și trei agenții executive în 2007, fără a include trei agenții care sunt auditate de CCE, dar nu se supun descărcării de gestiune de către Parlament;

3.   subliniază că autoritatea bugetară a autorizat 3 487,5 posturi în schemele de personal ale agențiilor descentralizate; constată că, în conformitate cu documentele furnizate de CCE, 2 823 de posturi au fost ocupate, iar 961,5 posturi au fost ocupate de agenți contractuali sau experți naționali;

4.   salută raportul Comisiei, menţionat anterior, privind măsurile luate în urma deciziilor de descărcare de gestiune pentru exercițiul 2006;

5.   subliniază din nou faptul că dreptul comunitar nu cuprinde o definiție pentru agenții și sprijină definirea agențiilor ca "organisme instituite de Comunități, având personalitate juridică"(4); reamintește cele trei categorii de agenții care se încadrează în această definiție: agenții descentralizate, agenții executive și alte organisme;

6.   reamintește în acest context că termenul "agenții descentralizate" este un termen general pentru agențiile tradiționale; consideră că termenul "agenție de reglementare", utilizat din ce în ce mai frecvent ca termen generic, poate conduce la confuzii, întrucât nu toate agențiile descentralizate au sarcini de reglementare;

7.   reamintește că agențiile descentralizate sunt instituite de legiuitorul european dintr-o varietate de motive, cum ar fi prestarea anumitor servicii, angajarea de specialiști și îndeplinirea unor sarcini de reglementare și monitorizare;

8.   consideră că adoptarea bugetului organismelor descentralizate și evaluarea executării acestuia reprezintă responsabilități esențiale ale Comisiei pentru bugete;

9.   îndeamnă CCE ca, din motive de transparență, să analizeze cele trei categorii de agenții în viitorul său raport anual;

10.   remarcă faptul că CCE a observat o îmbunătățire cu privire la disciplina financiară în comparație cu exercițiul financiar 2006, dar că, în pofida acestui lucru, în anumite agenții, sectoarele de recrutare și achiziții publice prezintă încă deficiențe care trebuie rezolvate de către ordonatorii de credite;

11.   regretă faptul că CCE a identificat, din nou, probleme grave în ceea ce privește aplicarea normelor privind achizițiile publice și Statutul funcționarilor în multe agenții; nu este pregătit să accepte că aceste puncte slabe persistă de mulți ani; consideră că revizuirea Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2343/2002 nu va elimina aceste probleme și că este nevoie de o revizuire fundamentală a cadrului juridic;

12.   ia act de declarația Comisiei conform căreia s-a acordat tot sprijinul necesar agențiilor care au dorit să migreze spre ABAC (Accrual Based Accounting - contabilitatea de angajamente); remarcă faptul că anumite agenții au considerat sprijinul insuficient;

Planificare și execuție bugetară

13.   observă că problema agențiilor care și-au supraestimat nevoile de fonduri a fost abordată în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 revizuit, care conține dispoziții care întăresc obligația agențiilor de a prezenta, în cererile de plată, previziuni riguroase ale nevoilor lor reale de fonduri în decursul anului, în vederea eliminării fluxului de numerar inutil;

14.   îndeamnă Comisia să analizeze reducerile tehnice pentru a diminua surplusurile în cazul unor rate scăzute de execuție și a unor rate mari permanente de posturi vacante, ceea ce implică și o reducere a veniturilor alocate;

15.   ia act, în acest context, de dificultățile întâmpinate de agențiile descentralizate în recrutarea de personal și experți cu înaltă calificare; invită Comisia și Oficiul European pentru Selecția de Personal să-și consolideze eforturile de asistență;

16.   îndeamnă Comisia să continue monitorizarea execuției bugetare a agențiilor pentru 2008 și 2009 și să facă modificările necesare propunerilor de buget ale agențiilor;

17.   salută eforturile Comisiei, de la proiectul preliminar de buget (PPB) 2009, de a lua în considerare în mod sistematic surplusurile cunoscute ultima dată (în cazul PPB 2009, surplusurile din anul n-2) la calcularea contribuției Comunității; pentru a îmbunătăți transparența și eficiența, invită Comisia, ca regulă generală, să furnizeze informații detaliate privind procedurile contabile și de calculare pentru toate tipurile de venituri alocate agențiilor, în special cele care derivă din surplusurile anilor anteriori;

18.   salută decizia Comisiei de a da curs cererilor autorității bugetare și de a lua în considerare veniturile alocate la pregătirea PPB 2009 pentru agențiile descentralizate; consideră că acest lucru este fără îndoială un pas spre o mai mare transparență bugetară;

19.   atrage atenția asupra faptului că utilizarea actuală a instrumentelor veniturilor alocate este încă riscantă pentru transparența bugetară și pentru buna gestiune financiară a fondurilor UE, având în vedere faptul că estimările veniturilor alocate rămân dificile, iar tipurile diferite, anii de origine și procedurile pentru eliberarea veniturilor alocate nu permit ca acestea să fie integrate într-un mod clar în planificarea și gestionarea bugetului;

20.   constată că, în 2007, aproximativ 550 000 000 EUR din fondurile programelor comunitare au fost angajate de trei agenții executive; în plus față de creditele operaționale, suma de 47 000 000 EUR a fost utilizată în scopuri administrative, respectiv pentru funcționarea agențiilor executive în cauză; constată că în aceste agenții au activat 119 de agenți temporari și 279 de agenți contractuali;

21.   reamintește faptul că sumele preluate din pachetele financiare ale unor programe operaționale sunt utilizate pentru finanțarea de operațiuni administrative propriu-zise; invită Comisia pentru control bugetar să monitorizeze îndeaproape evoluțiile viitoare în externalizarea de sarcini administrative ale Comisiei;

22.   constată că Agenția de aprovizionare a Euratom funcționează ca unitate administrativă în cadrul Comisiei, situație reflectată de nomenclatura bugetară și de faptul că directorul general este angajat al Comisiei Europene;

Conformitatea cu reglementările financiare și cu Statutul funcționarilor

23.   observă că faptul că o serie de agenții sunt în mod repetat criticate că nu respectă norme precum Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, în special normele pentru achizițiile publice și statutul funcționarilor este o problemă gravă; observă că motivul principal este că cele mai multe norme sunt proiectate pentru instituții mai mari și că cea mai mare parte dintre agențiile mici nu dețin masa critică necesară pentru a face față acestor cerințe de reglementare;

24.   regretă că, în ciuda solicitării Parlamentului din rezoluțiile sale privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2006 acordată agențiilor, Comisia nu a prezentat o soluție rapidă și solicită, prin urmare, din nou Comisiei găsirea unei soluții rapide pentru a îmbunătăți eficiența, prin gruparea funcțiilor administrative ale diferitelor agenții;

25.   încurajează Comisia să își intensifice eforturile de acordare a asistenței administrative necesare pentru agențiile relativ mici și în special pentru cele nou-create; ținând cont de experiențele negative din trecut, invită Comisia să elaboreze în cel mai scurt timp posibil orientări speciale pentru agenții privind aplicarea normelor financiare în ceea ce privește recrutarea personalului, achizițiile publice etc.;

26.   va evalua cu maximă atenție, în acest context, studiul intitulat "Oportunitatea și fezabilitatea instituirii de servicii comune de asistență pentru agențiile UE", elaborat la inițiativa Comisiei pentru bugete și a Comisiei pentru control bugetar;

Audit intern

27.   este satisfăcut de faptul că serviciul de audit intern al Comisiei a renunțat în raportul său anual de activitate pe 2007 la rezervele sale din anul precedent, când a declarat că nu este în măsură să auditeze fiecare agenție operațională descentralizată o dată pe an, ca urmare a lipsei de resurse;

28.   salută cooperarea pragmatică dintre auditorul intern al Comisiei și auditorii interni și alte persoane responsabile cu auditul intern din agenții;

29.   reamintește că Parlamentul a întrebat agențiile, în rezoluțiile sale privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2006 acordată agențiilor, dacă și în ce măsură respectă obligația din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 de a trimite autorității care acordă descărcarea de gestiune și Comisiei un raport anual privind auditurile interne; regretă că, deși 21 de agenții se supun procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2007, Parlamentul a primit asemenea raport doar din partea a două agenții (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației);

Evaluarea performanței agențiilor

30.   observă măsurile luate de Comisie în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2006 acordată agențiilor, și că aceasta a finalizat în septembrie 2008:

   (a) o sinteză a evaluării agențiilor descentralizate, care conține o listă cu agențiile deja evaluate și un rezumat al principalelor concluzii;
   (b) un document privind situația și planificarea evaluării agențiilor descentralizate; precum și
   (c) un "Meta-studiu privind agențiile descentralizate: o analiză transversală a concluziilor evaluării", realizat de un contractant extern;

31.   își exprimă convingerea că evaluarea agențiilor descentralizate, lansată și monitorizată de către Comisie, ce urmează a fi finalizată până la sfârșitul lui 2009, va contribui la identificarea eșecurilor și deficiențelor înregistrate de agenții; își exprimă satisfacția față de înființarea de către Comisie a unui grup de referință care să inițieze acest studiu;

32.   reamintește evaluarea orizontală a agențiilor descentralizate efectuată de Comisie, la care se face referire în comunicarea sa menționată anterior, ale cărei rezultate ar trebui să fie disponibile până în 2009-2010; solicită Comisiei să se asigure că evaluările agențiilor devin mai transparente, atât pentru agenții, cât și pentru părțile interesate;

Proceduri disciplinare

33.   reamintește faptul că Parlamentul, în rezoluțiile sale privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2006 acordată agențiilor, a invitat agențiile să ia în considerare constituirea unei comisii disciplinare inter-agenții; observă că s-au înregistrat progrese, dar că încă există probleme, în special din cauza dificultăților de a găsi personal cu gradul corespunzător pentru a deveni membru în comisie; invită agențiile să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune în ce măsură este fezabilă o comisie disciplinară inter-agenții și, dacă este cazul, să propună o soluție alternativă;

Raportul special al CCE nr. 5/2008

34.   salută publicarea în timp util de către CCE a raportului său special, menționat anterior,și îndeamnă agențiile descentralizate să țină seama de carențele identificate în raport și să ia măsuri în conformitate cu recomandările CCE;

35.   atrage atenția asupra faptului că actele fundamentale ale agențiilor UE trebuie să conțină o definiție clară a sarcinilor și competențelor lor și să evidențieze abordarea orientată către obținerea de rezultate a activității agențiilor;

36.   subliniază că agențiile trebuie să elaboreze programe de lucru multianuale în conformitate cu strategia multianuală comunitară din domeniu; programul de lucru anual relevant trebuie să stabilească obiective clare, specifice și cuantificabile, care ar trebui să constituie baza acțiunilor, resurselor, abordărilor și calendarelor în vederea garantării obținerii rezultatelor așteptate; subliniază că programul de lucru ar trebui să respecte limitele bugetului agenției, astfel cum a fost autorizat de autoritatea bugetară;

37.   solicită consiliilor de conducere ale agențiilor UE să realizeze o convergență maximă între planificarea sarcinilor și planificarea resurselor (financiare și umane) prin introducerea bugetului și gestionării pe activități (ABB/ABM) și subliniază faptul că agențiile se supun principiului bunei gestiuni financiare și disciplinei bugetare;

38.   observă că activitățile fiecărei agenții ar trebui să fie însoțite de o evaluare a riscurilor pentru a optimiza cheltuielile, precum și managementul resurselor umane;

39.   recomandă ca CCE să continue auditarea periodică a performanțelor agențiilor și să se concentreze mai intens asupra eficienței interne a acestora și să evalueze în ce măsură recomandările sale sunt luate în considerare;

Dialog interinstituțional privind un cadru comun pentru agenții

40.   reamintește sugestia din rezoluția sa menționată anterior, ca grupul de lucru interinstituțional să examineze, inter alia, necesitatea unei abordări standard a prezentării activităților agențiilor pe parcursul exercițiului financiar respectiv;

41.   salută decizia Conferinței președinților, adoptată la 18 decembrie 2008, de a desemna cinci deputați în delegația Parlamentului la grupul de lucru interinstituțional privind rolul agențiilor de reglementare;

42.   consideră rezoluția sa mai sus menționată referitoare la o strategie pentru rezolvarea viitoare a aspectelor instituționale ale agențiilor de reglementare ca fiind un mandat pentru delegația Parlamentului la grupul de lucru interinstituțional;

43.   insistă asupra necesității de a institui standarde comune minime în ceea ce privește înființarea, pe viitor, de agenții descentralizate;

44.   solicită Comisiei și agențiilor, între timp, să facă disponibilă documentația financiară elaborată de agenții în mod complet, comparabil și actualizat pe site-ul comun lansat de Comisie și de agențiile descentralizate pe site-ul intranet al Comisiei;

45.   solicită grupului de lucru interinstituțional, având în vedere descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2007, să ia în considerare

o
o   o

  

­ cauzele problemelor întâmpinate în cadrul execuției bugetare, în special lipsa unei abordări de sus în jos privind bugetele și personalul agențiilor;

  

­ de ce problema conformității cu normele privind recrutarea și achizițiile publice este una recurentă în cadrul multor agenții;

  

­ lecțiile învățate din experiența specifică a Oficiului European de Luptă Antifraudă legată de agenții;

  

­ modalitățile prin care aplicarea politicilor de către agenții poate fi mai rentabilă, de exemplu, prin gruparea funcțiilor administrative ale diferitelor agenții;

  

­ modul în care diversele funcții și servicii de sprijin ale Comisiei ar putea reacționa mai rapid pentru a răspunde mai repede nevoilor agențiilor;

   46. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție agențiilor care se supun procedurii de descărcare de gestiune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi Europene.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2008)0495.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(4) A se vedea argumentele din Studiul privind acordarea descărcării de gestiune agențiilor elaborat de Unitatea Buget din Parlamentul European, decembrie 2006.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate