Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0223(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0254/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0254/2009

Viták :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Szavazatok :

PV 23/04/2009 - 8.4
CRE 23/04/2009 - 8.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0278

Elfogadott szövegek
PDF 659kWORD 360k
2009. április 23., Csütörtök - Strasbourg
Az épületek energiateljesítménye (átdolgozás) ***I
P6_TA(2009)0278A6-0254/2009
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék
 Függelék
 Függelék
 Függelék
 Függelék
 Függelék

Az Európai Parlament 2009. április 23-i jogalkotási állásfoglalása az épületek energiateljesítményéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

(Együttdöntési eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0780),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0413/2008),

–   tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(1),

–   tekintettel a Jogi Bizottság által az eljárási szabályzat 80a. cikkének (3) bekezdésével összhangban az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsághoz intézett 2009. február 3-i levélre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 80a. és 51. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0254/2009),

A.   mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.   jóváhagyja a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított javaslatát;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik javaslatát vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2009. április 23-án került elfogadásra az épületek energiateljesítményéről szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)
P6_TC1-COD(2008)0223

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére(2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően(3),

mivel:

(1)  Az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002. december 16-i 2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(4) módosult(5). Mivel most további lényegi módosításokra kerül sor, az irányelvet az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

(2)  A természeti erőforrásoknak, amelyek körültekintő és ésszerű hasznosítását a Szerződés 174. cikke említi, részét képezik az olajtermékek, a földgáz és a szilárd fűtőanyagok, amelyek alapvető energiaforrások, de egyben a széndioxid-kibocsátás elsődleges forrásai is.

(3)  Mivel az EU-ban az épületekhez kapcsolódik a teljes energiafogyasztás 4%-a, az építőipari ágazat energiafogyasztásának csökkentése és a megújuló energiaforrásból előállított energia használata lényeges elem az EU energiafüggőségének és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését célzó intézkedéseken belül. Az EU energiafogyasztásának csökkentésére irányuló intézkedések a megújuló energiaforrásból előállított energia fokozottabb felhasználásával együtt lehetővé fogják tenni az EU számára, hogy megfeleljen az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozásról szóló keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyvben foglaltaknak és a globális hőmérséklet-emelkedés 2 °C alatt tartására vonatkozó hosszú távú kötelezettségvállalásának, valamint azon kötelezettségvállalásának a teljesítéséhez szükséges intézkedéscsomagon belül, hogy 2020-ig az 1990-es szinthez képest legalább 20%-kal, nemzetközi megállapodás esetén pedig legalább 30%-kal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok teljes kibocsátását. Az energiafogyasztás csökkentése és a megújuló energiaforrásból előállított energia felhasználásának fokozásaemellett fontos szerepet játszik az energiaellátás biztonságának előmozdításában, a műszaki fejlődés támogatásában, foglalkoztatási lehetőségek biztosításában és a regionális fejlesztésben is, különösen a vidéki területeken.

(4)  Az energiaszükséglet kezelése fontos eszköz, amelynek segítségével a Közösség befolyást gyakorolhat a globális energiapiacra, így az energiaellátás közép- és hosszú távú biztonságára.

(5)   2007. márciusi ülésén az Európai Tanács nyomatékosította a közösségi energiahatékonyság növelésének kívánalmát, hogy teljesíthető legyen a 2020-ra 20%-os energiafogyasztás-csökkenést előirányzó célkitűzés, egyben az "Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása" című bizottsági közleményben foglalt prioritások késedelem nélküli és maradéktalan megvalósítására szólított fel. A cselekvési terv megállapította, hogy érdemi lehetőségek kínálkoznak az építőipari ágazatban a költséghatékony energiamegtakarításra. Az Európai Parlament pedig 2008. január 31-i állásfoglalásában a 2002/91/EK irányelv rendelkezéseinek megszilárdítását szorgalmazta és több alkalommal szorgalmazta, legutóbb a 2009. február 3-i, a tagállamok második stratégiai energetikai felülvizsgálatról szóló állásfoglalásában(6), hogy tegyék kötelezővé a 2020-as 20%-os energiahatékonysági célt. Továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről szóló, 2009. április 23-i 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat(7), kötelező nemzeti célokat állapít meg a CO2-csökkentés tekintetében, a megújuló energiaforrásból előállított energia felhasználásának előmozdításáról szóló, 2009. április 23-i, 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(8) pedig egy kötelező cél keretében szorgalmazza az energiahatékonyság előmozdítását, amely szerint 2020-ra az EU teljes energiafogyasztásán belül 20%-ot kell kitennie a megújuló energiaforrásból előállított energiának.

(6)  Az Európai Tanács 2007. márciusi ülésén ismételten megerősítette a Közösség elkötelezettségét a megújuló energiaforrásból előállított energia egész Közösségre kiterjedő fejlesztése iránt, támogatva a megújuló energiaforrásból előállított energia 20%-os részarányára vonatkozó, 2020-ig elérendő kötelező célt. A 2009/28/EK irányelv közös keretrendszert állapít meg a megújuló energiaforrásból előállított energia előmozdításához. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a 2002/91/EK irányelv szerinti, minimális energiateljesítményre vonatkozó követelmények teljesítése során építsenek be egy tényezőt a megújuló energiaforrásból előállított energia tekintetében a megújuló energiaforrásból előállított energia épületekben való felhasználására vonatkozó minimális szintek meghatározásának felgyorsítása érdekében.

(7)  A lakás- és szolgáltatói ágazat, amelynek legnagyobb részét az épületek teszik ki, a Közösség végső energiafelhasználásának  mintegy  40 %-át képviseli, és folyamatosan bővül; ez a tendencia az energiafogyasztás, így a széndioxid-kibocsátás növekedésével is jár.

(8)  Konkrétabb fellépések  meghatározására van szükség  annak érdekében, hogy az  épületek  energiamegtakarításban rejlő, eddig kihasználatlan nagy lehetőségek elérhetők legyenek, és a tagállamok ebben az ágazatban elért eredményei közötti jelentős különbségeket csökkentsék.

(9)  Az épületek energiateljesítményének további javítására irányuló intézkedéseknek figyelembe kell venniük a klimatikus és a helyi feltételeket csakúgy, mint az épületen belüli klimatikus környezetet és a költséghatékonyságot.  Az intézkedések nem érinthetik  az épületekre vonatkozó egyéb olyan követelményeket, mint a megközelíthetőség, a  biztonság  és az épületek rendeltetésszerű használata.

(10)  Az épületek energiateljesítményét olyan közös módszer alapján kell kiszámítani, amely objektív változók felhasználásával figyelembe veszi a regionális éghajlatbeli különbségeket, és amely  a  hőtani jellemzőkön  kívül egyéb olyan tényezőket is magában foglal, amelyek egyre fontosabb szerepet kapnak, mint például a fűtési, hűtési és szellőztetési rendszerek, hővisszanyerés, zónaszabályozás, a megújuló energiaforrások alkalmazása,  a passzív hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, a beltéri levegőminőség, a természetes fényviszonyok megfelelőségének mérése, szigetelés és világítási rendszerek, felügyeleti és ellenőrzési rendszerek, valamint az épület tervezése.  Egy adott épület energiateljesítményét olyan módszer alapján kell kiszámítani, amely nem csak a fűtési idényt, hanem a teljes évi energiateljesítményt is figyelembe veszi. A módszernek figyelembe kell vennie a hatályban lévő európai szabványokat.

(11)  A tagállamoknak minimumkövetelményeket kell állítaniuk az épületek energiateljesítményére vonatkozóan. Ennek során arra kell törekedniük, hogy a költségek szempontjából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes életciklusára vetített energiaköltség-megtakarítás között.  Rendelkezést kell hozni annak érdekében, hogy a tagállamok rendszeresen felülvizsgálhassák az épületek energiateljesítményére vonatkozó  saját  minimumkövetelményeiket a műszaki fejlődésre tekintettel.

(12)  Ezen irányelv rendelkezései nem sértik az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglaltakat. Ebből következően az irányelvben említett ösztönzők fogalma nem értelmezhető állami támogatásként.

(13)  A Bizottság feladata, hogy közös módszertant határozzon meg az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeiek kiszámításához. Ennek a módszertannak összhangban kell állnia az épületet alkotó termékek, összetevők és épületgépészeti rendszerek teljesítménykövetelményeire alkalmazandó közösségi jogszabályokban alkalmazott módszertanokkal. A tagállamoknak e közös módszertan alapján kell elfogadniuk az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeket. A számítás következtetéseiről, valamint az alapjául szolgáló adatokról rendszeresen tájékoztatni kell a Bizottságot. A Bizottságnak ezen jelentések alapján fel kell tudnia mérni a tagállamok fejlődését az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek elérése, valamint az ez irányú adatszolgáltatás terén. Indokolt, hogy a tagállamok ezen módszertan alapján vizsgálják felül és határozzák meg az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeiket.

(14)  Az épületek jelentős befolyást gyakorolnak a hosszú távú energiafogyasztásra. Tekintettel a meglévő épületek hosszú felújítási ciklusára, az új és a jelentős felújítás előtt álló meglévő épületeknek eleget kell tenniük a helyi éghajlathoz igazított minimális energiateljesítmény-követelményeknek. Mivel az alternatív energiaellátó rendszerek alkalmazásának lehetőségei általában még nincsenek teljesen kihasználva, az új és meglévő épületek tekintetében azok nagyságától függetlenül meg kell vizsgálni az alternatív energiaellátó rendszereket, azt az elvet követve, hogy először biztosítani kell a fűtésre és hűtésre fordítandó energiaigény költségek szempontjából optimális minimális szintre való csökkentését.

(15)  Épületnagyságtól függetlenül a meglévő épületek nagyobb felújításai jó alkalmat adnak arra, hogy költséghatékony intézkedések történjenek az egész épület energiateljesítményének fokozására. A költséghatékony intézkedésekre vonatkozó követelmények megállapítása biztosítani fogja, hogy ne jöhessenek létre olyan akadályok, amelyek gátolhatják nagyobb felújítások elvégzését.

(16)  Vizsgálatokból alapján az építőipart a hatékonyság hiánya jellemzi, és ennek következtében a végfelhasználói költségek lényegesen magasabbak az optimális költségeknél. A számítások szerint az építési költségek a legtöbb építési folyamat és a legtöbb termék esetében akár 30–35%-kal is csökkenthetők lennének a hulladék csökkentése révén. Az építőipar hatékonyságának hiánya jelentősen veszélyezteti ezen irányelv célját, mivel az építés és felújítás indokolatlanul magas költsége csökkenti a költséghatékonyságot és ezáltal az ágazat energiahatékonyságát. Ezen irányelv megfelelő működésének szavatolása érdekében a Bizottságnak értékelnie kell az építőipari piac működését, és be kell számolnia következtetéseiről és javaslatairól az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A tagállamoknak arra kell törekedniük, hogy átlátható árképzést biztosítsanak az építés és felújítás területén, és ezen túlmenően megfelelő intézkedéseket kell hozniuk az új belépők, különösen a kkv-k piacra lépését és a vonatkozó lehetőségekhez és infrastruktúrához való hozzáférését gátló akadályok megszüntetése céljából.

(17)  A háztartási berendezések, a fűtés és a hűtés energiahatékonyságának növelésére informatikai megoldásokat kell kifejleszteni és használatba venni – a cél az "intelligens ház".

(18)  Intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy egyre több olyan építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a jelenlegi minimumkövetelményeket, hanem legalább a költségek szempontjából optimális energiateljesítményt biztosít. E célból indokolt, hogy a tagállamok a nulla nettó energiafelhasználású épületek számának növelését szolgáló nemzeti terveket készítsenek, és ezekről rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot.

(19)  A tagállamok jelentéstételi kötelezettségeinek könnyítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ebben az irányelvben előírt jelentéseket az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról║ szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(9) 14. cikkének (2) bekezdésében említett energiahatékonysági cselekvési tervek részeként lehessen benyújtani. Kívánatos, hogy az egyes tagállamokban a közszféra jó példával járjon elöl az épületek energiateljesítményét illetően, ezért a nemzeti tervekben szigorúbb célokat kell meghatározni az állami hivatalok középületei tekintetében.

(20)  A tagállamokat ösztönözni kell az ezen irányelvben megállapítottakon túlmenő további intézkedések meghozatalára az épületek energiahatékonyságának fokozása érdekében. Ezen intézkedések magukban foglalhatják a vállalkozásoknak, háztulajdonosoknak és bérlőknek nyújtott pénzügyi és adóügyi ösztönzőket, ideértve a fejújítási szolgáltatások csökkentett héa-kulcsát.

(21)  A tagállamoknak kerülniük kell az olyan torzító energiaár-szabályozást, amely a fogyasztók számára nem határoz meg ösztönzőket az energiamegtakarítások elérése érdekében.

(22)  Egy adott épület vagy épületrész leendő tulajdonosát vagy bérlőjét hitelt érdemlően – az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány formájában – tájékoztatni kell az ingatlan energiateljesítményéről és annak a gyakorlatban kivitelezhető, lehetséges fokozásáról. A kereskedelmi épületek tulajdonosait és bérlőit is kötelezni kell arra, hogy információkat cseréljenek a tényleges energiafogyasztásról annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi adat rendelkezésre álljon, és tájékozott döntést lehessen hozni a szükséges javításokról. A tanúsítványnak emellett információkat kell tartalmaznia az épület hűtő- és fűtőrendszerének az energiaszükségletre gyakorolt tényleges hatásáról, a primerenergia-fogyasztásról és a szén-dioxid-kibocsátásról is. Az épülettulajdonosok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bármikor kérhessék az épület tanúsítását vagy a tanúsítvány aktualizálását, ne csak az épület bérbeadása, értékesítése vagy felújítása időpontjában.

(23)  A hatóságoknak példát kell mutatniuk, és végre kell hajtaniuk az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványban foglalt ajánlásokat annak érvényességi ideje alatt. A tagállamoknak nemzeti terveikbe olyan intézkedéseket kell beépíteniük, amelyek támogatják a hatóságokat abban, hogy hamar elfogadják az energiahatékonysági fejlesztéseket, és végrehajtsák az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványban foglalt ajánlásokat annak érvényességi ideje alatt. A nemzeti tervek kialakítása során a tagállamoknak konzultálniuk kell a helyi és regionális hatóságok képviselőivel.

(24)  A tulajdonosokat és bérlőket az intelligens mérők telepítése tekintetében a 2006/32/EK irányelvben megállapított követelményekkel összhangban pontos, valós idejű információkkal kell ellátni az általuk lakott épület energiafogyasztására vonatkozóan.

(25)  A közhivatalok által elfoglalt épületeknek és a nyilvánosság által gyakran látogatott épületeknekpéldát kell mutatniuk a környezeti és energetikai megfontolások érvényesítésének szemléltetésére, ezért ezeket az épületeket rendszeresen energiateljesítményre vonatkozó tanúsítási eljárásnak kell alávetni. Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványt jól látható helyre kell kifüggeszteni, ezzel szélesebb körben megismertetve az energiateljesítményről szóló információt. Ha a tagállamok amellett döntenek, hogy az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítási követelmények részévé teszik az energiafelhasználást, telekalapú megközelítést követhetnek, amelynek keretében az egymás közelségében található és ugyanazon szervezet által használt épületek közös energiamérőt használnak.

(26)  A más tagállamban kiállított, energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok kölcsönös elismerése valószínűleg fontos az energiahatékonyságot támogató pénzügyi és egyéb szolgáltatások határokon átnyúló piacának fejlődéséhez. Ennek elősegítése érdekében a Bizottságnak közös minimumszabályokat kell megállapítania a tanúsítványok tartalmára és előterjesztésére, valamint a szakértők akkreditációjára vonatkozóan. Minden energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványnak mind a tulajdonos, mind pedig a bérlő nyelvén rendelkezésre kell állnia, hogy az ajánlások könnyen érthetőek legyenek.

(27)  Az elmúlt években a európai országokban nőtt a légkondicionáló rendszerek száma. Ez a csúcsterhelési időszakokban jelentős problémákat okoz, növelve a villamosenergia-költségeket és felborítva az energiaegyensúlyt valamennyi tagállamban. Elsőbbséget kell biztosítani az olyan stratégiáknak, amelyek a nyári idény alatt javítják az épületek termikus viselkedését. E célból tovább kell fejleszteni a passzív hűtési technikákat, elsősorban azokat, amelyek javítják a beltéri klimatikus viszonyokat és az épületek környezetének mikroklímáját.

(28)  A fűtő- és légkondicionáló rendszerek képesített szakértők által végzett rendszeres  felülvizsgálata  elősegíti helyes beállításukat a termékleírással összhangban, így biztosítja optimális teljesítményüket környezeti, biztonsági és energetikai szempontból. A teljes fűtő-  és légkondicionáló   rendszer  független értékelésére  – annak életciklusa folyamán, de különösen cserét vagy korszerűsítést megelőzően – rendszeres időközönként sort kell keríteni  Az épülettulajdonosokra és bérlőkre háruló adminisztratív teher minimalizálása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány tartalmazza a fűtő- és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálatát és azt, hogy a fűtő- és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálatát lehetőség szerint egyszerre végezzék el.

(29)  Az energiateljesítmény tanúsításának és a fűtő- és légkondicionáló berendezések felülvizsgálatának egységes megközelítése  , amely olyan képesített és elismert szakértők munkáján alapul, akiknek függetlenségét objektív feltételek alapján kell garantálni, hozzá fog járulni ahhoz, hogy a tagállamok számára az építési ágazat energiamegtakarításaira irányuló erőfeszítéseik tekintetében egységes feltételek jöjjenek létre, és az energiateljesítmény tekintetében átláthatóságot fog biztosítani a leendő tulajdonosok vagy felhasználók számára a Közösség ingatlanpiacán.  Annak érdekében, hogy a Közösség egészében biztosítani lehessen az energiateljesítményt igazoló tanúsítványoknak, valamint a fűtő- és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálatának a minőségét, minden tagállamnak független ellenőrzési mechanizmust kell életbe léptetnie. 

(30)  A helyi és regionális hatóságok döntő fontosságú szerepet töltenek be ezen irányelv sikeres végrehajtásában. Képviselőikkel a nemzeti és regionális szintű végrehajtás minden szempontjáról konzultálni kell. A helyi tervezőknek és épületellenőröknek megfelelő iránymutatásokat és forrásokat kell kapniuk a szükséges feladatok elvégzéséhez.

(31)  Amennyiben az üzembe helyezői szakma gyakorlásának megkezdése, illetve gyakorlása a szabályozott szakmák körébe tartozik, a szakmai képesítések elismerésének feltételeit a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv tartalmazza. Ennélfogva ezen irányelv alkalmazása nem sérti a 2005/36/EK irányelvet. Jóllehet a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(10) megállapítja a szakmai képesítések kölcsönös elismerésének követelményeit, többek között az építészek tekintetében is, további igény van annak biztosítására, hogy az építészek és tervezők terveikben megfelelően figyelembe vegyék a nagy hatékonyságú technológiákat. A tagállamoknak ezért világos útmutatást kell adniuk. Ez nem sértheti a 2005/36/EK irányelvben, és különösen az annak 46. és 49. cikkében foglalt rendelkezéseket.

(32)  Az irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárásokról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal(11) összhangban kell elfogadni.

(33)  A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a technikai fejlettség jelenlegi fokának megfelelően módosítsa az I. mellékletben rögzített általános keretszabályok bizonyos részeit, kidolgozza az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek közös számítási módszerét, valamint a nulla nettó energiafelhasználású épületek meghatározását, figyelembe véve a regionális időjárási viszonyokat és ezen időjárási viszonyok előre jelzett változását az idők során. Ezek az intézkedések általános hatályúak és ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak kiegészítéssel történő módosítását is, ezért az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni őket.

(34)  Mivel az EU-ban felhasznált energia hozzávetőlegesen 14%-át jelenleg a világítási alkalmazások adják, és mivel a modern, a kor színvonalának megfelelő világítási rendszerekkel az energia több mint 80%-a megtakarítható, a világítási feltételek európai szabványokkal összhangban való fenntartása mellett, ami az EU 2020-as céljainak elérését lehetővé tevő, egyelőre nem eléggé kihasznált tényező, a Bizottságnak megfelelő lépeseket kell tennie egy világítástervezésről szóló irányelv elfogadásának irányába az ezen irányelvben megállapított intézkedések és célok kiegészítése érdekében. A [világítás jobb tervezéséből és az energiahatékony, a termékek energiafelhasználásáról] szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(12)(átdolgozás) rendelkezéseivel összhangban lévő fényforrások felhasználásából adódó nagyobb energiahatékonyság jelentős hozzájárulásnak tekinthető az épületek energiateljesítményének javulásához.

(35)  Mivel az épületek energiateljesítményére vonatkozó célkitűzéseket a tagállamok önmagukban nem tudják kielégítően teljesíteni egyrészt az építőipari ágazat összetettsége miatt, másrészt abból az okból kifolyólag, hogy a nemzeti lakóingatlan-piacok nem képesek érdemben kezelni az energiateljesítményt érintő kihívásokat, és ezért a fellépés nagyságrendje és hatása miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat  a Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvének megfelelően.  Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban  ezen irányelv nem lépi túl  a felsorolt célok eléréséhez  szükséges mértéket.

(36)  Az irányelv nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó kötelezettség csak azokat a rendelkezéseket érinti, amelyek tartalma a korábbi irányelvhez képest jelentősen módosult. A változatlan rendelkezések átültetésére vonatkozó kötelezettség a korábbi irányelvből következik.

(37)  Ez az irányelv nem érinti a VI. melléklet B. részében említett irányelv nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy

Ezen irányelv az épületek energiateljesítményének javítására ösztönöz a Közösségen belül, tekintettel a külső klimatikus és a helyi feltételekre, valamint a beltéri klimatikus követelményekre és az energiateljesítmény költségek szempontjából optimális szintjeire.

Ez az irányelv a következőket illetően állapít meg követelményeket:

   a) az épületek és épületrészek, épületelemek és épületgépészeti rendszerek integrált energiateljesítményének kiszámítására vonatkozó módszer ▌;
   b) az új épületek  és épületrészek  energiateljesítményére vonatkozó minimumkövetelmények alkalmazása;
   c) a nagyobb felújítás előtt álló meglévő épületek, valamint – amennyiben ezeket kicserélik vagy utólag szerelik be – az épületelemek és az épületgépészeti rendszerek energiateljesítményére vonatkozó minimumkövetelmények alkalmazása;
   d) a nulla nettó energiafelhasználású épületek számának növelését szolgáló nemzeti tervek és célértékek;
   e) az épületek és épületrészek energiateljesítményének tanúsítása;
   f) az épületekben található fűtő- és légkondicionáló rendszerek rendszeres felülvizsgálata;
   g) az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok és felülvizsgálati jegyzőkönyvek független ellenőrzési rendszere;
   h) az épületek energiateljesítményét tanúsító személyek és a fűtési és légkondicionáló berendezések ellenőreinek oktatására, képzésére és tagállamok közötti kölcsönös elismerésére vonatkozó követelmények;
   i) az építési, bérleti és műemlékvédelmi jogban fennálló akadályok felszámolására és pénzügyi ösztönzők létrehozására vonatkozó nemzeti tervek.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

   1. "épület": falakkal ellátott, fedett építmény, amelyben energiát használnak a beltéri klíma szabályozására;
   2. "új épület": az az épület, amelyre a megfelelő építési engedélyt ezen irányelv hatálybalépése után szerezték meg;
   3. "épületrész": az épülettömbökben külön felhasználásra szánt lakások vagy egységek;
   4. "nettó nulla energiafelhasználású épület": olyan épület, amelynek – az épület energiahatékonyságának nagyon magas szintje miatt – a teljes éves primerenergia-fogyasztása ugyanannyi vagy kevesebb, mint a megújuló energiaforrásokból a helyszínen termelt energia mennyisége;
   5. "épületgépészeti rendszer": az épület fűtésére, hűtésére, szellőztetésére, melegvíz-ellátására, világítására és elektromosáram-ellátására szolgáló berendezések, mérési, felügyeleti és ellenőrzési rendszerek vagy azok összessége;
   6. "az épület energiateljesítménye": az épület szokásos használatához kapcsolódó primerenergia-szükséglet kielégítéséhez szükséges energia kWh/m2/év mértékegységben kifejezett számított vagy mért mennyisége, amely többek között magában foglalja a fűtéshez, a melegvíz-ellátáshoz, a hűtéshez, a szellőztetéshez és a beépített világításhoz szükséges energiát, figyelembe véve a napenergia passzív befogását, az árnyékolást és a természetes világítást;
   7. "primer energia": az a megújuló, illetve nem megújuló energiaforrásból előállított energia, amely nem esett át semminemű átalakításon vagy feldolgozási eljáráson;
   8. "megújuló energiaforrásból előállított energia": a nem fosszilis megújuló forrásokból származó energia: szél-, nap-, geotermikus, légtermikus, hidrotermikus, valamint az óceánból nyert energia, vízenergia, biomassza, hulladék-lerakóhelyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok és biogázok energiája;
   9. "külső térelhatárolók": a beltéri épületrészeket a külső környezettől elválasztó integrált épületelemek ▌;
   10. "épületelem": az épület különálló része, például ablakok, árnyékolás, külső ajtók, falak, alapzat, zsaluzat, födém, tető és ezek szigetelése, amely befolyásolja az épület energiateljesítményét, és amely nem része az épületgépészeti rendszernek;
   11. "jelentős felújítás" az épület olyan átalakítása, amely
   a) a külső térelhatárolókat és az épületgépészeti rendszert érintően – a telekárat nem számítva – összköltségében meghaladja az épület értékének 20 %-át, amely esetben az értéknek az érintett tagállam szerinti aktuális építési költségeken kell alapulnia, vagy
   b) a külső térelhatárolók összfelületének legalább 25 %-át érinti, ami közvetlen hatással van az épület energiateljesítményére;
   12. "európai szabvány": az Európai Szabványügyi Bizottság, az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság vagy az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet által elfogadott és nyilvános használatra rendelkezésre bocsátott szabvány;
   13. " energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány ": a tagállam vagy az általa kijelölt jogi személy által elismert igazolás, amely  a 3. cikk szerint elfogadott  módszer szerint kiszámítva  jelzi  az épületnek  vagy annak részeinek  energiateljesítményét;
   14. "kapcsolt energiatermelés": az egyetlen folyamat során egyszerre termelt hőenergia és villamos és/vagy mozgási energia;
   15. "költségoptimalizált szint": az a költségszint, amely mellett egy épület életciklusa folyamán számított költség/haszon elemzés eredménye pozitív, figyelembe véve a befektetési és működtetési költségek (ezen belül az energiaköltségek), a karbantartás, ▌valamint adott esetben az előállított energiából származó bevételek, illetve az ártalmatlanítási költségek mindenkori nettó értékét;
   16. "légkondicionáló rendszer": a  szellőztetést is magában foglaló  beltéri légkezelés egy adott formájához szükséges komponensek kombinációja;
   17. "kazán": kazántest-tüzelőegység kombináció, amely az égés során felszabaduló hőt  cseppfolyós közegnek  adja át;
   18. "effektív névleges teljesítmény ": a gyártó által előírt és garantált maximális leadott hőteljesítmény  (kW-ban kifejezve) , amely a folyamatos működés során átadható, ugyanakkor megfelel a gyártó által megjelölt hasznos teljesítménynek;
   19. "hőszivattyú": olyan gép, készülék vagy berendezés, amely hőt vezet át a természeti környezetből, mint például a levegőből, vízből vagy a talajból az épületekbe vagy ipari alkalmazásokba, megfordítva a hő természetes áramlását oly módon, hogy az az alacsonyabb hőmérséklet irányából a magasabb hőmérséklet felé áramlik. A hőszivattyúk által begyűjtött környezeti energia ezen irányelv szempontjából megújuló energiának minősülő mennyisége a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján megállapított mennyiség;
   20. "energiaszegénység": az a helyzet, amikor egy háztartás bevételének több mint 10%-át energiaszámlákra költi annak érdekében, hogy az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai szerinti elfogadható szintre fűtse fel otthonát;
   21. "világítási rendszer": egy bizonyos világossági szint biztosításához szükséges komponensek együttese;
   22. "távfűtés vagy -hűtés": a gőz, meleg víz vagy hűtött folyadékok formájában egy központi termelési egységből hálózaton keresztül több épület számára szolgáltatott, helyiség vagy folyamat fűtésére vagy hűtésére, vagy meleg víz előállítására használt hőenergia;
   23. "világítási terv": a fényforrások, valamint a kapcsolódó szabályozó berendezés konfigurációját és elhelyezését részletező vázlat vagy rajz.

3. cikk

Az épületek energiateljesítményének kiszámításához szükséges  módszerek elfogadása

(1)  A Bizottság az érintett érdekelt felekkel és különösen a helyi, regionális és nemzeti hatóságok képviselőivel való konzultációt követően 2010. március 31-ig az épületek energiateljesítményének kiszámítására szolgáló közös módszert határoz meg, az I. mellékletben leírt általános keretnek megfelelően.

Azokat az intézkedéseket, amelyek célja az irányelv nem alapvető elemeinek az irányelv kiegészítésével történő módosítása, a 22. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás útján kell elfogadni.

(2)  A tagállamok megvalósítják ezt a közös módszert.

(3)  Az épületek energiateljesítményét átlátható módon fejezik ki, és ez tartalmazza a primerenergia-szükséglet mutatóját.

4. cikk

Az energiateljesítményre vonatkozó minimum követelmények meghatározása

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az épületek, az épületek alkotóelemei, az épületgépészeti rendszerek és azok részeinek energiateljesítményére vonatkozó minimumkövetelményeket legalább a költségek optimalizálására törekedve, és a 3. cikkben említett közös módszerrel összhangban határozzák meg.

A követelmények meghatározásakor a tagállamok konzultálnak az állami hatóságokkal és a többi érintett érdekelt féllel, valamint különbséget tehetnek új és meglévő épületek, valamint az épületek különböző kategóriái között.

E követelményeknek összhangban kell lenniük az egyéb alkalmazandó közösségi jogszabályokkal, és figyelembe kell venniük az általános beltéri klimatikus körülményeket, illetve a bel- és kültéri fényviszonyokat, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges negatív hatások, mint például az elégtelen szellőzés és a nem megfelelő természetes fény; valamint a helyi körülményeket és az épület tervezett rendeltetését és korát is..

E követelményeket rendszeresen, legfeljebb négyévente felül kell vizsgálni és ▌naprakésszé kell tenni, hogy tükrözzék az építőipar műszaki fejlődését.

E cikk rendelkezései nem akadályozzák a tagállamokat abban, hogy támogassák az ezen irányelvben meghatározott minimumkövetelményeket meghaladó új épületek építését, illetve jelentős felújításokat, valamint épületelemek és műszaki rendszerek korszerűsítését.

(2)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem határozzák meg és nem alkalmazzák az (1) bekezdésben említett követelményeket a következő épületkategóriáknál:

   a) egy kijelölt környezet részét képező épületként vagy különleges építészeti vagy történelmi értékük miatt hivatalosan védett épületek, amennyiben egy adott, energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelménynek való megfelelés elfogadhatatlan mértékben megváltoztatná ezek jellegzetességét vagy megjelenését;
   b) istentiszteletre vagy vallásos tevékenységekre használt épületek;
   c) legfeljebb 18 hónapos használatra tervezett ideiglenes épületek, ipari területek, műhelyek és alacsony energiaszükségletű, nem lakáscélú mezőgazdasági épületek, és olyan nem lakáscélú mezőgazdasági épületek, amelyeket az energiateljesítményről nemzeti ágazati megállapodást kötött ágazat használ;
  

   d) szabadon álló épületek, amelyek teljes hasznos alapterülete kevesebb, mint 50 m2.

(3)  A tagállamok 2012. június 30-tól kezdődően csak olyan épületek vagy épületrészek (köztük épületelemek) építésére vagy jelentős mértékű felújítására biztosítanak ösztönzőket, amelyek ennek eredményeként az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott számítás eredményeit elérve legalább az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeket teljesítik.

(4)  Legkésőbb 2015. június 30-ig a tagállamok felülvizsgálják az e cikk (1) bekezdésével összhangban meghatározott, energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeiket, valamint biztosítják, hogy ezek legalább az 5. cikk (2) bekezdésében említett számítási eredmények teljesüléséhez vezessenek.

(5)  A tagállamok támogatást és technikai segítséget nyújtanak a történelmi épületek vagy központok számára, hogy az energiahatékonyság javítását célzó egyedi átalakítási programokba fogjanak.

(6)  A történelmi központokban található energiatermelési rendszereket és szigetelési intézkedéseket látványvizsgálat tárgyává kell tenni.

5. cikk

Az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámítása

(1)  A Bizottság az érintett érdekelt felekkel és különösen a helyi, regionális és nemzeti hatóságok képviselőivel való konzultációt követően, valamint a IV. mellékletben megállapított elvek alapján 2010. március 31-ig az épületekre és épületrészekre tekintettel közös módszertant határoz meg az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámításához Ez a közös módszertan hivatkozhat a vonatkozó európai szabványokra és:

   különbséget tesz új és meglévő épületek, valamint az épületek különböző kategóriái között;
   tükrözi a különböző tagállamok eltérő éghajlati adottságait és ezen adottságok valószínű változását az érintett épület élettartama során, és
   közös feltételezéseket vagy számítási módszereket állapít meg az energiaköltségek vonatkozásában.

A Bizottság ötévenként felülvizsgálja és szükség esetén frissíti a közös módszertant.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 22. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. .

(2)  A tagállamok az (1) bekezdés értelmében és a vonatkozó paraméterek (például éghajlati adottságok) szerint meghatározott közös módszertan alapján kiszámítják az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeit ▌.

A Bizottságot jelentésben a tagállamok tájékoztatják a számítás alapjául vett összes adatértékről és alapfeltevésről, valamint az összes számítás eredményéről. A jelentést a 2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében említett energiahatékonysági cselekvési tervek részeként kell benyújtani. A tagállamok háromévente kötelesek eljuttatni ezeket a jelentéseket a Bizottsághoz. Az első jelentést legkésőbb 2011. június 30-ig kell benyújtani..

(3)  A Bizottság jelentést tesz közzé a tagállamok által az e cikk végrehajtása tekintetében tett előrelépésről.

6. cikk

Új épületek

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az új épületek megfeleljenek a 4. cikkel és a 9. cikkben megállapított rendelkezésekkel összhangban meghatározott, az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeknek.

Az új épületeknél a tagállamok ösztönözik a nagy hatásfokú alternatív rendszerek használatát. Ilyen alternatív rendszerek többek között az alábbiak lehetnek:

   a) megújuló energiaforrásokból származó energián alapuló decentralizált energiaellátási rendszerek;
   b) kapcsolt energiatermelés;
   c) táv- vagy tömbfűtés és -hűtés, ha van ilyen, különösen amely a részben vagy egészben megújuló energiaforrásokból származó energián alapul;
   d) hőszivattyúk;
   e) megfigyelő és vezérlő IKT-berendezések.
  

7. cikk

Meglévő épületek

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az épületek nagyobb felújítása kapcsán, illetve amikor épületelemeket és épületgépészeti rendszereket vagy azok részeit alakítják át vagy cserélik le, növekedjen energiateljesítményük, hogy teljesüljenek legalább az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények, amennyiben ez műszaki, funkcionális és gazdasági szempontból megvalósítható. A tagállamok ezeket az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. cikkel összhangban és a 9. cikkben megállapított követelmények figyelembevételével határozzák meg. Követelményeket kell megállapítani a felújított rendszerekre és épületelemekre, amennyiben ezeket korszerűsítik vagy kicserélik, valamint a teljes felújított épületre jelentős felújítás esetén.

A jelentős felújítás előtt álló épületek vonatkozásában a tagállamok ösztönzik az alábbi nagy teljesítményű alternatív rendszerek megfontolását és számba vételét:

   a) megújuló energiaforrásokból származó energián alapuló decentralizált energiaellátási rendszerek;
   b) kapcsolt energiatermelés;
   c) táv- vagy tömbfűtés és -hűtés, ha van ilyen, különösen az, amely részben vagy egészben megújuló energiaforrásokból származó energián alapul;
   d) hőszivattyúk;
   e) felügyeleti és ellenőrzési célokat szolgáló informatikai berendezések.

8. cikk

Épületgépészeti rendszerek

(1)  A tagállamok energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeket határoznak meg az olyan, épületekbe beépített és működésbe hozott épületgépészeti rendszerek és épületelemek tekintetében, amelyekre nem vonatkozik az [energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről szóló] 2009/…/EK irányelv és annak végrehajtó intézkedései. Meg kell határozni az új, a pótolt és az utólag beépített funkcionális berendezésekre, épületgépészeti rendszerekre, épületelemekre és azok részeire vonatkozó követelményeket, valamint alkalmazni kell azokat, amennyiben műszaki és funkcionális szempontból megvalósíthatók.

E követelményeknek ki kell terjedniük különösen az alábbi alkotórészekre:

   a) kazánok vagy a fűtőrendszerek egyéb hőfejlesztő berendezései vagy hőcserélői, beleértve táv- vagy tömbfűtést, vagy -hűtést is;
   b) melegvíz-rendszerek vízmelegítő berendezései;
   c) központi légkondicionáló egység, illetve légkondicionáló rendszerek hűtőgenerátora;
   d) beépített világítás;
   e) épületelemek.

(2)  Az energiateljesítménnyel kapcsolatban az (1) bekezdés szerint meghatározott minimumkövetelményeknek meg kell felelniük az adott rendszereket és épületelemeket alkotó termék(ek)re vonatkozó bármely jogszabálynak, és a termék(ek) szakszerű üzembe helyezésén, valamint az épületgépészeti rendszer megfelelő beállításán és szabályozásán kell alapulniuk. Az épületgépészeti rendszerek esetében a követelmények különösen biztosítják az üzembe helyezés során e rendszerek helyes beállítását és az áramlóközeges fűtőrendszerek megfelelő hidraulikus kiegyenlítését, valamint gondoskodnak arról, hogy az épületgépészeti rendszer rendeltetésének megfelelő méretű és típusú termék(ek) legyen(ek) beszerelve.

(3)  A [villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló], ...-i 2009/.../EK(13) európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletével összhangban a tagállamok biztosítják, hogy intelligens mérőket telepítenek minden új és jelentősebb felújítás alatt álló épületbe, illetve oda, ahol a mérőket lecserélik, valamint adott esetben ösztönzik az olyan aktív vezérlőrendszerek telepítését, mint amilyenek az automatizálási, megfigyelő- és vezérlőrendszerek.

9. cikk

Nulla nettó energiafelhasználású épületek

(1)  A tagállamok nemzeti terveket készítenek a nulla nettó energiafelhasználással rendelkező épületek számának növelése érdekében.

A tagállamok előírják, hogy legkésőbb 2018. december 31-ig minden új épület legalább nulla nettó energiafelhasználású legyen.

A tagállamok 2015-re, illetve 2020-ra célértékeket tűznek ki arra vonatkozóan, hogy az összes épületre, illetve az összes hasznos területre vetítve az épületek legalább hány százalékának kell nulla nettó energiafelhasználásúvá válnia.

Külön-külön irányszámokat kell megállapítani a következők tekintetében:

   a) új és felújított lakóépületek;
   b) új és felújított, nem lakáscélú épületek;
   c) közhivatalok által elfoglalt épületek.

A tagállamok a c) pont esetében külön célokat határoznak meg az új, illetve a meglévő épületekre vonatkozóan, az e cikkben meghatározott vonatkozó célkitűzéseket legalább három évvel megelőző céldátummal, tekintettel arra, hogy a közhivataloknak jó példával kell elöl járniuk az épületek energiateljesítménye terén.

(2)  Az (1) bekezdésben említett nemzeti tervet az érintett érdekelt felekkel, köztük a helyi és regionális hatóságokkal folytatott konzultációt követően dolgozzák ki, és az egyebek mellett az alábbi elemeket tartalmazza:

   a) a 2015-re és 2020-ra kitűzött, százalékban kifejezett időközi célértékek az ilyen épületeknek az összes épület számára és az összes hasznos alapterületre vetített arányára vonatkozóan;
   b) az új épületekben és a nagyobb felújítás előtt álló meglévő épületekben felhasználandó, megújuló forrásokból előállított energia minimális szintjére vonatkozó nemzeti követelmények részletezése, a megújuló forrásokból előállított energia használatának támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelvben és ezen irányelv 6. és 7. cikkében előírtak szerint;
   c) a szakpolitikák és az ilyen épületek kivitelezését ösztönző valamennyi intézkedésre vonatkozó információk összefoglalása;
   d) ezen épületek kivitelezését ösztönző intézkedések támogatását célzó nemzeti, regionális vagy helyi programok, például adózási ösztönzők, pénzügyi eszközök vagy csökkentett HÉA.

(3)  A tagállamok az (1) bekezdésben említett nemzeti terveikről legkésőbb 2011. június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, ezt követően pedig háromévente jelentést tesznek a nemzeti terv végrehajtásában elért eredményeikről. A tagállamok a nemzeti tervet és az elért eredményeket ismertető jelentést a 2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében említett energiahatékonysági cselekvési tervek részeként nyújtják be.

(4)  A nemzeti terv (3) bekezdés alapján való tagállami bejelentésétől számított két hónapon belül a Bizottság – teljes mértékben figyelembe véve a szubszidiaritás elvét – elutasíthatja a tervet vagy annak bármely részét azzal az indokolással, hogy az nem felel meg e cikk összes követelményének. Ebben az esetben az érintett tagállam módosításokat javasol. E javaslatok átvételétől számított egy hónapon belül a Bizottság vagy elfogadja a módosított tervet, vagy további konkrét módosításokat kér. A Bizottság és az érintett tagállam minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy az első bejelentés időpontjától számított öt hónapon belül megállapodjanak a nemzeti tervről.

(5)  A Bizottság a 2. cikkben foglalt meghatározással összhangban legkésőbb 2010. december 31-ig kidolgozza a nulla nettó energiafelhasználású épületek részletes, közös meghatározását.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 22. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

10.  A Bizottság 2012. június 30-ig, majd ezt követően háromévente jelentést tesz közzé a nulla nettó energiafelhasználású épületek számának növelése terén elért tagállami haladásról. E jelentés következtetései alapján a Bizottság cselekvési tervet dolgoz ki, és amennyiben szükségesnek ítéli, intézkedéseket javasol az ilyen ▌épületek számának növelése érdekében.

cikk.

Pénzügyi ösztönzők és piaci korlátok

(1)  A tagállamok 2011. június 30-ig nemzeti cselekvési terveket készítenek, ezen belül intézkedési javaslatokat tesznek az irányelvben meghatározott követelményeknek a jelenleg fennálló jogi akadályok és piaci korlátok csökkentése és a meglévő és új pénz- és adóügyi eszközök fejlesztése révén való teljesítésére az új és már meglévő épületek energiahatékonyságának növelése érdekében.

E javasolt intézkedéseknek elégségesnek, hatékonynak, átláthatónak és megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, támogatniuk kell az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványban foglalt ajánlások végrehajtását, és törekedniük kell az olyan épületek energiateljesítményének nagymérvű javítására, ahol az ilyen fejlesztés egyéb módon gazdaságilag nem lenne kivitelezhető, valamint tartalmazniuk kell az energiaszegénység által veszélyeztetett háztartások támogatására irányuló intézkedéseket is.

A tagállamok összehasonlítják pénzügyi és adóügyi eszközeiket a V. mellékletben felsorolt eszközökkel, majd a nemzeti jogszabályok sérelme nélkül az említett mellékletben szereplő intézkedésekből legalább kettőt végrehajtanak.

(2)  A tagállamok e nemzeti cselekvési terveket a 2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében említett energiahatékonysági cselekvési tervek részeként megküldik a Bizottság részére.

(3)  Ezen irányelv végrehajtásának támogatása érdekében a Bizottság egy hatástanulmány alapján legkésőbb 2010. június 30-ig megfelelő jogalkotási javaslatokat terjeszt elő a meglévő közösségi pénzügyi eszközök megerősítése, illetve további ilyen eszközök létrehozása céljából.

E javaslatok a következő intézkedésekre irányulnak:

   a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(14) következő programozási időszakra vonatkozó felülvizsgálatával összefüggésben az Európai Regionális Fejlesztési Alap azon maximális keretösszegének jelentős növelése, amely az energiahatékonyság – köztük a távfűtés és –hűtés, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos lakáságazati beruházások – támogatására használható, valamint a támogatásra jogosult projektek körének szélesítése;
   b) egyéb közösségi források használata az energiahatékonysággal kapcsolatos kutatás és fejlesztés, tájékoztató kampányok és képzések támogatására;
   c) egy, a közösségi költségvetés, az Európai Beruházási Bank és a tagállamok hozzájárulásán alapuló, energiahatékonysági alap létrehozása azzal a céllal, hogy 2020-ig ösztönzően hasson az állami és magánbefektetések növelése érdekében az energiahatékonysággal kapcsolatos, az épületek energiahatékonyságát javító, az épületekben vagy épületelemekben megújuló energiaforrásokat felhasználó projektek számára. Ezt az energiahatékonysági alapot be kell építeni az egyéb közösségi strukturális támogatások programozásába. Az alap felosztásának feltételeit. Az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek(15) megfelelően határozzák meg, és legkésőbb 2014-ig végrehajtják;
   d) az energiahatékonysággal kapcsolatos szolgáltatásokra és termékekre felszámított HÉA csökkentése, beleértve az épületekben vagy épületelemekben használt megújuló energiaforrásokat is.

11. cikk

Energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok

(1)  A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést az épületek energiateljesítményét igazoló tanúsítási rendszer létrehozására. Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványnak tartalmaznia kell az épület energiateljesítményére vonatkozó adatokat és olyan referenciaértékeket is, mint például az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények, hogy az épület vagy épületrész tulajdonosai, illetve bérlői értékelhessék annak energiateljesítményét, és azt könnyen össze tudják vetni más lakóépületek vagy nem lakáscélú épületek hasonló adataival. A tanúsítvány a nem lakáscélú épületek vonatkozásában adott esetben tartalmazhatja a ténylegesen felhasznált éves energiamennyiséget is az I. mellékletben említettek szerint.

Ha az épületet már elkészülte előtt eladják vagy bérbe adják, az eladó vagy bérbeadó fél részletes írásos értékelést ad az ingatlan várható energiateljesítményéről.

(2)  A tanúsítványok ajánlásokat tartalmaznak  az épület vagy épületrész  energiateljesítményének költségoptimalizált növelésére.

Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány ajánlásai az alábbiakat foglalják magukban:

   a) a külső térelhatárolók vagy az épületgépészeti rendszer(ek) jelentős mértékű felújításával összefüggő intézkedések, ideértve a szigetelőrendszereket is;
   b) intézkedések a külső térelhatárolók vagy az épületgépészeti rendszer(ek) jelentős mértékű felújításában nem érintett önálló épületrészekkel vagy épületelemekkel kapcsolatban, ideértve a szigetelőrendszereket is.

(3)  Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az adott épület szempontjából műszakilag megvalósíthatóknak kell lenniük, és világosan átlátható adatokat kell tartalmazniuk, beleértve legalább az intézkedés kiszámított energiamegtakarítási potenciálja, a mindenkori nettó érték, valamint egy adott épületre vagy épülettípusra vonatkozó befektetési költségek egyértelmű feltüntetését. A költségek értékelésének egységes feltételrendszeren kell alapulnia, amely tartalmazza legalább a megtakarított energiamennyiségre és az érvényes energiaárakra vonatkozó számításokat, a pénzügyi vagy adóösztönzőket, valamint az ajánlásokban foglaltak megvalósításához szükséges beruházások kamatlábait.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy az épületek vásárlását vagy felújítását finanszírozó állami hatóságok és egyéb intézmények a pénzügyi ösztönzők, fiskális intézkedések és hitelfeltételek szintje és feltételei meghatározásakor figyelembe vegyék az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványokban megadott energiateljesítményt, illetve azok ajánlásait.

(5)  Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványban szerepel, hogy a tulajdonos vagy a bérlő hol kaphat részletesebb tájékoztatást a tanúsítványban ismertetett ajánlásokkal kapcsolatban.Emellett felvilágosítással szolgál az ajánlásokban foglaltak végrehajtásához szükséges lépésekről is, beleértve a rendelkezésre álló adó- és pénzügyi ösztönzőkről és finanszírozási lehetőségekről szóló tájékoztatást is.

(6)  Tekintettel az épületek energiateljesítményével kapcsolatban betöltendő vezető szerepükre, az állami hatóságok az általuk használt épületek energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványokba foglalt ajánlásokat a tanúsítvány érvényességi ideje alatt végrehajtják.

(7)  A lakásokra vagy az épülettömbökben külön használatra szánt egységekre vonatkozó tanúsítványok a következőkön alapulhatnak:

   a) az egész épületre vonatkozó közös tanúsítvány a közös fűtési rendszerrel ellátott tömbökre, vagy
   b) az említett lakás vagy egység energiateljesítményének értékelésére.

(8)  Különálló családi házak tanúsítványa más, hasonló méretű és kivitelezésű, illetve hasonló tényleges energiateljesítmény-minőségű építményekkel való összevetés alapján is kiállítható, amennyiben az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványt kiadó szakértő garantálni tudja, hogy az épületek jellemzői egymásnak megfelelnek.

(9)  Az energiateljesítményt igazoló  tanúsítvány érvényessége nem haladhatja meg a 10 évet.

(10)  A Bizottság 2010. június 30-ig iránymutatásokat fogad el, amelyek minimumszabványokat állapítanak meg az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok tartalma, nyelvezete és előterjesztése tekintetében.

Ezt az intézkedést, amelynek célja ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítása, a 22. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(11)  Minden tagállam elismeri a másik tagállam által az ezen iránymutatásokkal összhangban kiállított tanúsítványokat, és nem korlátozza a pénzügyi szolgáltatásnyújtás szabadságát az abban a tagállamban kiállított tanúsítvánnyal kapcsolatos okokból.

(12)  A tagállamoktól kapott információk alapján és az érintett ágazatokkal konzultálva 2011-ig a 21. cikkben említett bizottsági eljárás keretében ki kell dolgozni egy európai uniós önkéntes tanúsítást a nem lakáscélú épületek energiateljesítményére vonatkozóan.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 22. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A tagállamok 2012-ig bevezetik területükön az első bekezdésben említett, a nemzeti tanúsítási rendszer mellett működő európai uniós önkéntes tanúsítási rendszert.

12. cikk

Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány kiállítása

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden felépült, értékesített vagy bérbe adott épületet vagy épületrészt, a nyilvánosság által gyakran látogatott, legalább 250 m2 hasznos alapterületű épületeket, valamint azon épületeket, amelyekben közintézmény működik, energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvánnyal lássanak el.

(2)  A tagállamok előírják, hogy az épületek vagy épületrészek építésekor a tulajdonos energiateljesítményre vonatkozó igazolást kapjon a 17. cikkben említett, a tanúsítványt kiállító független szakértőtől vagy az épület eladójától.

(3)  A tagállamok előírják, hogy épületek vagy épületrészek értékesítésekor az összes hirdetésben megjelenjen az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványban feltüntetett számszerű energiateljesítmény-mutató, valamint hogy a leendő tulajdonos betekintést nyerjen az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványba.

Az épület értékesítőjének legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásakor át kell adnia a tanúsítványt a leendő tulajdonosnak.

(4)  A tagállamok előírják, hogy épületek vagy épületrészek bérbeadásakor az összes hirdetésben megjelenjen az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványban feltüntetett számszerű energiateljesítmény-mutató, valamint hogy a leendő bérlő betekintést nyerjen az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványba.

Az épület bérbeadójának legkésőbb a bérleti szerződés aláírásakor át kell adnia a tanúsítványt a leendő bérlőnek.

(5)  Az épület tulajdonosa bármikor felkérhet egy akkreditációval rendelkező szakértőt, hogy készítse el, számítsa ki újra és frissítse az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványt, függetlenül attól, hogy az épületet éppen építik, felújítják, bérbe adják vagy értékesítik.

(6)  A tagállamok a 4. cikk (2) bekezdésében említett épület kategóriákat kizárhatják az e cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdése alkalmazásából.

13. cikk

Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány kihelyezése

A tagállamok intézkedéseket tesznek annak biztosítására, hogy olyan esetben, amikor egy épületet hatóságok foglalnak el, vagy a nyilvánosság által gyakran látogatott, legalább 250m2 hasznos alapterületű épületek esetében az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványt helyezzenek ki a nyilvánosság számára jól látható helyre.

14. cikk

A fűtési rendszerek ellenőrzése

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a legalább 20 kW effektív névleges teljesítményű, nem megújuló folyékony vagy szilárd tüzelőanyaggal fűtött kazánok rendszeres ellenőrzésére. Ez az ellenőrzés magában foglalja a kazán hatékonyságának, valamint az épület fűtési követelményeihez viszonyított méretezésének értékelését. A tagállamok felfüggeszthetik ezeket az ellenőrzéseket, amennyiben elektronikus felügyeleti és ellenőrzési rendszer működik.

(2)  A tagállamok a fűtési rendszer típusától és effektív névleges teljesítményétől függően eltérő gyakoriságot állapíthatnak meg az ellenőrzés tekintetében. A gyakoriság megállapításakor a tagállamok számításba veszik a fűtési rendszer felülvizsgálatának költségeit, valamint a felülvizsgálat nyomán jelentkező energiaköltség-megtakarítás várható összegét.

(3)  A 100 kW effektív névleges teljesítmény feletti kazánokból  álló fűtési rendszereket  legalább kétévente ellenőrzik.

Gázkazánok esetében ez az időszak négy évre kiterjeszthető.

(4)  Az (1), (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a tagállamok intézkedéseket hozhatnak  annak biztosítására, hogy a felhasználók tanácsot kapjanak a kazán kicserélésére, a fűtési rendszer egyéb módosításaira vagy olyan alternatív megoldásokra vonatkozóan, amelyek a kazán hatékonyságát és megfelelő méretét értékelik. E megközelítés összhatásának egyenértékűnek kell lennie a (1), (2) és a (3) bekezdésben említett rendelkezések hatásával.

Amennyiben a tagállamok e bekezdés első albekezdése alapján intézkedések végrehajtása mellett döntenek a Bizottságot legkésőbb 2011. június 30-ig jelentésben tájékoztatják a meghozott intézkedéseknek az (1), (2) és (3) bekezdésben foglaltakkal való egyenértékűségéről. A Bizottsághoz háromévente jelentést kell benyújtani. A jelentések akár a 2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében említett energiahatékonysági cselekvési tervek részeként is benyújthatók.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a második albekezdésben említett, a tagállamok által készített jelentés nem bizonyítja az első albekezdésben említett intézkedés egyenértékűségét, a jelentés kézhezvételétől számított hat hónapon belül megkövetelheti, hogy a tagállam vagy nyújtson be további bizonyítékot, vagy pedig egyedi kiegészítő intézkedéseket hajtson végre. Amennyiben e felszólítást követő egy éven belül a Bizottság nem elégedett a benyújtott bizonyítékkal vagy a végrehajtott kiegészítő intézkedésekkel, visszavonhatja az eltérést.

15. cikk

A légkondicionáló rendszerek ellenőrzése

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az 5 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű légkondicionáló és szellőztető rendszerek, valamint reverzibilis hőszivattyúk rendszeres ellenőrzésére. Az ellenőrzés magában foglalja a légkondicionáló rendszer hatékonyságának, valamint az épület hűtési követelményeihez viszonyított méretezésének értékelését. A szellőztető rendszerek ellenőrzésének magában kell foglalnia a légáramlások értékelését.

A tagállamok felfüggeszthetik ezeket az ellenőrzéseket, amennyiben elektronikus megfigyelő- és vezérlőrendszer működik, amely lehetővé teszi a rendszerek teljesítményének és biztonságának távellenőrzését.

(2)  A tagállamok a légkondicionáló rendszer, a szellőztető rendszer vagy a reverzibilis hőszivattyúk típusától és effektív névleges teljesítményétől függően eltérő gyakoriságot állapíthatnak meg az ellenőrzés tekintetében. A gyakoriság megállapításakor a tagállamok számításba veszik a felülvizsgálat költségeit, valamint a felülvizsgálat nyomán jelentkező energiaköltség-megtakarítás várható összegét.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések meghatározásakor a tagállamok – amennyiben gazdasági és műszaki szempontból megvalósítható – biztosítják, hogy az ellenőrzéseket az ezen irányelv 13. cikkében említett, fűtési rendszerek és más műszaki rendszerek ellenőrzésével összhangban, valamint a szivárgások ellenőrzésének megfelelően hajtják végre az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szól, 2006. május 17-i, 842/2006/EK tanácsi rendeletben(16) meghatározottak szerint.

(4)  Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy intézkedéseket hoznak a felhasználóknak a légkondicionáló rendszerek cseréjével vagy egyéb módosításával kapcsolatban nyújtandó tanácsadás biztosításáról, amely magában foglalja a légkondicionáló rendszer hatékonyságának és megfelelő méretének értékelésére irányuló ellenőrzéseket. E megközelítés összhatásának egyenértékűnek kell lennie az (1) és a (2) bekezdésben említett rendelkezések hatásával.

Amennyiben a tagállamok az első albekezdésben említett intézkedéseket alkalmazzák, legkésőbb 2011. június 30-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen, valamint az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések egyenértékűségéről. A Bizottsághoz háromévente jelentést kell benyújtani. A jelentések szerepelhetnek a 2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében említett energiahatékonysági cselekvési tervekben.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a második albekezdésben említett, a tagállamok által készített jelentés nem bizonyítja az első albekezdésben említett intézkedés egyenértékűségét, a jelentés kézhezvételétől számított hat hónapon belül megkövetelheti, hogy a tagállam vagy nyújtson be további bizonyítékot, vagy pedig egyedi kiegészítő intézkedéseket hajtson végre. Amennyiben e felszólítást követő egy éven belül a Bizottság nem elégedett a benyújtott bizonyítékkal vagy a végrehajtott kiegészítő intézkedésekkel, visszavonhatja az eltérést.

16. cikk

Jelentés a fűtési és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálatáról

(1)  Ez a cikk a fűtési és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálatáról szóló jelentésekre vonatkozik.

(2)  Rendszeres időközönként felülvizsgálati jelentést kell kiállítani minden egyes ellenőrzött rendszerről. A felülvizsgálati jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

  a) az ellenőrzött rendszer energiateljesítményének értékelése a következőkkel összevetve:
   i. a megvalósítható legjobb rendszer; és
   ii. hasonló típusú rendszer, amelynek az energiateljesítmény szempontjából lényeges minden alkotórésze teljesíti a vonatkozó rendelkezésekben előírt teljesítményszinteket;
   b) ajánlások az épületben vagy az épületrészben található rendszer energiateljesítményének költséghatékony javítására;

A b) pontban említett ajánlásoknak külön az adott rendszerre kell vonatkozniuk és világosan átlátható adatokat kell tartalmazniuk a költséghatékonyságot érintően. A költséghatékonyság értékelése egységes feltételrendszerre épül, amely többek között számol a megtakarított energiamennyiséggel, az érvényes energiaárakkal, valamint a beruházások kamatlábaival.

(3)  A felülvizsgálati jelentést az ellenőrnek át kell adnia az épület tulajdonosa vagy bérlője részére.

17. cikk

Független szakértők

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az épületek energiateljesítményének  tanúsítását, valamint a fűtési rendszerek és a légkondicionáló rendszerek ellenőrzését független, képesített, és elismert szakértők végezzék, akik önálló vállalkozóként is működhetnek, de lehetnek állami testületek  vagy magán vállalkozások  alkalmazottai is.

A szakértők akkreditálása szakértelmük és függetlenségük elbírálása alapján történik.

(2)  A tagállamok biztosítják a nemzeti képesítések és akkreditációk kölcsönös elismerését.

(3)   2011-ig a Bizottság iránymutatásokat készít, amelyek ajánlásokat tartalmaznak a szakértők rendszeres képzésére vonatkozó minimumszabványok tekintetében.

Ezt az intézkedést, amelynek célja ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítása, a 22. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4)  A tagállamok nyilvánosságra hozzák a képzésre és akkreditációra vonatkozó információkat. A tagállamok továbbá összeállítják és rendelkezésre bocsátják a képesített és akkreditált szakértők jegyzékét.

18. cikk

Független ellenőrzési rendszer

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a II. mellékletnek megfelelően független ellenőrzési rendszer jöjjön létre az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok, valamint a fűtési és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálatáról készült jelentések tekintetében. A tagállamok megosztott végrehajtási mechanizmusokat hoznak létre olyan szervezetekre vonatkozóan, amelyek felelősek az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok és a fűtési és légkondicionáló rendszerek ellenőrzéséről szóló jelentések végrehajtásáért.

(2)  A tagállamok a független ellenőrzési rendszerek végrehajtásával kapcsolatos feladatköröket átruházhatják, feltéve, hogy a független ellenőrzési rendszereket a II. mellékletben foglaltaknak megfelelően hajtsák végre.

(3)  A tagállamok előírják, hogy a║ felülvizsgálati jelentéseket és az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványokat kérésre rendelkezésre kell bocsátani vagy be kell jegyeztetni azon illetékes hatóságoknál vagy testületeknél, amelyek a független ellenőrzési rendszerek végrehajtásának hatáskörével rendelkeznek.

19. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság a 22. cikk szerint létrehozott bizottság támogatásával, az alkalmazás során szerzett tapasztalatok és előrehaladás birtokában 2015-ig értékeli ezt az irányelvet és megfontolja annak felülvizsgálatát, továbbá szükség szerint javaslatokat tesz, többek között a következőkre:

   a) az épületek energiateljesítményét a primerenergia-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás alapján osztályozó módszertan;
   b) általános ösztönzők az épületekkel kapcsolatos további energiahatékonysági intézkedésekre;
   c) közösségi szintű követelmény megállapítására, amelynek értelmében a meglévő épületeknek nulla nettó energiafogyasztású épületeknek kell lenniük.

20. cikk

Tájékoztatás

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy tájékoztassák az épületek vagy épületrészek tulajdonosait és bérlőit azokról a különböző módszerekről és gyakorlati megoldásokról, amelyek az energiateljesítmény javítását szolgálják.

(2)  A tagállamok különösen az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványról és a felülvizsgálati jelentésről, ezek rendeltetéséről és céljáról, az energiateljesítmény javításának költséghatékony módozatairól, valamint az épület változatlan energiateljesítménnyel való üzemelésének közép- és hosszú távú pénzügyi következményeiről, továbbá a rendelkezésre álló pénzügyi eszközökről tájékoztatják az épületek tulajdonosait és bérlőit. A tájékoztatási kampányoknak ösztönözniük kell a tulajdonosokat és bérlőket, hogy teljesítsék legalább a 4. és 9. cikkben megállapított minimumkövetelményeket.

A tagállamok kérésére a Bizottság segítséget nyújt a tagállamok részére  az (1)bekezdésben és e bekezdés második albekezdésében rögzített célból indított  információs kampányok megszervezésében, amelyekkel közösségi programok keretében is foglalkozhatnak.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a helyi és regionális hatóságokat bevonják azon programok elkészítésébe, amelyek célja tájékoztatás és képzés nyújtása, valamint a tudatosság növelése.

(4)  A tagállamok a helyi és regionális hatóságok részvételével azt is biztosítják, hogy megfelelő iránymutatást és képzést bocsássanak az ezen irányelv végrehajtásáért felelős személyek rendelkezésére az építési szabványok megtervezésén és végrehajtásán keresztül. Ennek az iránymutatásnak és képzésnek meg kell erősítenie különösen az energiateljesítmény javításának fontosságát, és lehetővé kell tennie annak vizsgálatát, hogy miként kapcsolható össze optimálisan az energiahatékonyság javítása, a megújuló energia használata, valamint a távfűtés és -hűtés alkalmazása az ipari vagy lakóterületek tervezésekor, kialakításakor, építésekor és felújításakor.

(5)  A kereskedelmi hasznosítású épületek tulajdonosai és bérlői kötelesek kicserélni információikat a tényleges energiafogyasztásról.

(6)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a következőkről:

   a) az épületek energiahatékonyságának javítását és a megújuló forrásokból származó energia felhasználását támogató nemzeti, regionális és helyi rendszerek;
   b) a megújuló forrásokból származó energia felhasználásának aránya az építőiparban nemzeti és regionális szinten, beleértve az arra vonatkozó egyedi információkat is, hogy a megújuló energia helyi berendezésekből, távhőellátó rendszerekből, távhűtési rendszerekből vagy kapcsolt energiatermelésből származik-e;

Ezeket az információkat fel kell tüntetni a 2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében említett energiahatékonysági cselekvési tervekben.

(7)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy több szerelőt képezzenek ki, és biztosítsák a magasabb szintű szakértelmet nyújtó képzést az energiahatékonysági és megújuló energiával kapcsolatos technológiák telepítése és beépítése tekintetében, hogy azok betölthessék kulcsfontosságú szerepüket az épületek energiahatékonysága javításának elősegítésében.

(8)   2010-ig a Bizottság weboldalt hoz létre, amely a következő információkat tartalmazza:

   a) a 2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében említett energiahatékonysági cselekvési terv legújabb változatát;
   b) a közösségi szinten jelenleg érvényben lévő intézkedéseket, amelyek célja az épületek energiateljesítményének javítása, beleértve az alkalmazandó pénzügyi/adózási ösztönzőket, a megfelelő kérelmezési és kapcsolattartási adatokat;
   c) a nemzeti cselekvési tervek és az egyes tagállamokban az épületek energiahatékonyságának javítása céljából jelenleg működtetett nemzeti, regionális és helyi intézkedések részleteit, beleértve az alkalmazandó pénzügyi vagy adózási ösztönzőket, a megfelelő kérelmezési és kapcsolattartási adatokat;
   d) nemzeti, regionális és helyi szinten az épületek energiahatékonyságának javítására szolgáló bevált gyakorlatok példái;

Az első albekezdésben említett információkat olyan formában kell megadni, hogy valamennyi tagállamban könnyen hozzáférhető és érthető legyen a mindennapi bérlők, tulajdonosok és vállalkozások, valamint az összes helyi, regionális és nemzeti hatóság számára. Olyan formában kell tájékoztatást adni, amely támogatja a magánszemélyeket és szervezeteket abban, hogy egyszerűen felmérjék az épületek energiateljesítményének javítására rendelkezésükre álló támogatást, és összevethessék a támogatási intézkedéseket a tagállamok között.

21. cikk

Az I. melléklet kiigazítása a technikai fejlődésnek megfelelően

A Bizottság  az I. melléklet 3. és 4. pontját a műszaki fejlődéshez igazítja .

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 22. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

22. cikk

A bizottság

(1)  A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2)  Az erre a bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, ugyanezen határozat 8. cikkének rendelkezéseire is tekintettel.

23. cikk

Szankciók

A tagállamok meghatározzák az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést e szabályok végrehajtásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb 2010. december 31-ig értesítik ezekről a rendelkezésekről a Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket érintő módosítást. A tagállamok bizonyítják a 2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében említett energiahatékonysági cselekvési tervekben szereplő szankciókra vonatkozó szabályok hatékonyságát.

24. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)  A tagállamok legkésőbb 2010. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek ezen irányelv 2–18., 20. és 23. cikkének és az I–II. melléklet rendelkezéseinek. E rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok a 2., 3., 9., 11-13., 17., 18., 20 és 23. cikk vonatkozásában a rendelkezéseket legkésőbb 2010. december 31-től alkalmazzák.

A tagállamok a 4–8., 14–16. és a 18. cikk tekintetében a rendelkezéseket a közhivatalok által elfoglalt épületek esetében legkésőbb 2010. december 31-től, egyéb épületek vonatkozásában legkésőbb 2012. január 31-től alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A rendelkezéseknek tartalmazniuk kell egy arra vonatkozó nyilatkozatot is, hogy a hatályban lévő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek az ezen irányelvvel hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásait erre az irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni. A hivatkozás módját és a nyilatkozat formáját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

25. cikk

Hatályon kívül helyezés

A III. melléklet A. részében említett rendelettel módosított 2002/91/EK irányelv 2012. február 1-től hatályát veszti a III. melléklet B. részében meghatározott irányelv nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat erre az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni, a VI. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

26. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő  huszadik  napon lép hatályba.

27. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) 2009. május 13-i vélemény. (HL-ben még nem tették közzé).
(2) 2009. április 21-i vélemény. (HL-ben még nem tették közzé).
(3) Az Európai Parlament 2009. április 23- álláspontja.
(4) HL L 1, 2003.1.4., 65. o.
(5) Lásd a VI. melléklet A. részét.
(6) Elfogadott szövegek: P6_TA(2009)0038.
(7) HL L 140., 2009.6.5., 136. o.
(8) HL L 140., 2009.6.5., 16. o.
(9) HL L 114, 2006.4.27., 64. o.
(10) HL L 255., 2005.9.30., 22. o.
(11) HL L 184, 1999.7.17., 23. o.
(12) HL L...
(13) HL L... (COD(2007)0195).
(14) HL L 210., 2006.7.31., 1. o.
(15) HL L 210., 2006.7.31., 25. o.
(16) HL L 161., 2006.6.14., 1. o.


I.MELLÉKLET

Általános keretrendszer az épületek energiateljesítményének kiszámításához (a 3. cikk alapján)

(1)  Az energiateljesítmény meghatározásának alapja az épület szokásos használatával összefüggő különböző energiaszükségletek kielégítéséhez felhasznált primerenergia számított vagy tényleges éves mennyisége, amely jelzi az épület tervezett hőmérsékleti viszonyainak fenntartásához igényelt fűtésnek, illetve hűtésnek (azaz a túlmelegedés megakadályozásának) az energiaszükségletét. Az energiafogyasztást adott esetben a helyszínen megújuló forrásokból előállított energiával kell ellensúlyozni.

(2)  Az épületek energiateljesítményét jól érthető módon kell kifejezni, többek között a kWh/m2/év egységben kifejezett primerenergia-fogyasztásra vonatkozó számszerű mutató használatával.

Az épületek energiateljesítményének kiszámításához szükséges módszerek meghatározásakor az európai szabványokat és a vonatkozó közösségi jogszabályokat alkalmazzák, beleértve 2009/28/EK irányelvet.

Egy adott épületben a villamosenergia-felhasználás energiateljesítményének értékelésekor a végfelhasználói és primerenergia átváltási tényezőjében figyelembe kell venni a villamos energia megfelelő tüzelőanyag-szerkezetének súlyozott éves átlagát.

(3)  A módszer megállapításakor legalább a következő szempontokat figyelembe kell venni :

  a) az épület és a válaszfalak alábbi tényleges hőtani jellemzői .
   i. hőkapacitás;
   ii. szigetelés, amelyet a rendelkezésre álló legkevésbé hővezető anyaggal érnek el;
   iii. passzív fűtés;
   iv. hűtőelemek; és
   v. hőhidak;
   b) fűtőberendezés és melegvízellátás, beleértve ezek szigetelési jellemzőit;
   c) légkondicionáló berendezések, beleértve a hűtési rendszereket is;
   d) természetes és mechanikus szellőztetés , amely a légzáróságra is kiterjedhet;
   e) beépített világítórendszerek, amelyeket a világítástervezés során határoznak meg, figyelembe véve a helyiség szintjén ellátott funkciókhoz szükséges megfelelő megvilágítás szintjét, a jelen lévő személyeket, a megfelelő mértékű természetes fény rendelkezésre állását, a fényszint rugalmas meghatározását, ami figyelembe veszi a funkcióbeli különbségeket és azt, hogy a berendezést lakóépületekben vagy nem lakáscélú épületekben használják;
   f) az épület kivitele, helyzete és tájolása, beleértve a külső éghajlati körülményeket;
   g) passzív napenergia-hasznosító rendszerek és napsütés elleni védelem;
   h) beltéri klimatikus körülmények, beleértve a tervezett belső klímát;
   i) belső terhelések.

(4)  Ahol a számítás szempontjából jelentőséggel bírnak, figyelembe kell venni a következő szempontok kedvező hatását is:

   a) a helyi napfényviszonyok, aktív napenergia-hasznosító rendszerek és megújuló energiaforrásokon alapuló egyéb fűtési és villamosenergia-rendszerek;
   b) a kapcsolt energiatermelés által termelt elektromos áram;
   c) táv vagy tömbfűtési és -hűtési rendszerek;
   d) természetes világítás.

(5)  E számítások alkalmazásában az épületeket a következő kategóriákba kell megfelelően besorolni:

   a) különböző típusú egylakásos családi házak;
   b) lakótömbök;
   c) irodák;
   d) oktatási épületek;
   e) kórházak;
   f) szállodák és éttermek;
   g) sportlétesítmények;
   h) ║ kiskereskedelmi szolgáltató épületek;
   i) nagykereskedelmi és logisztikai épületek;
   j) egyéb energiafogyasztó épületek.


II.MELLÉKLET

Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok és felülvizsgálati jegyzőkönyvek független ellenőrzési rendszere

(1)  Azok az illetékes hatóságok vagy testületek, amelyekre az illetékes hatóság ráruházta a független ellenőrzési rendszer végrehajtásának hatáskörét, az évente az egyes szakértők által kibocsátott, energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok legalább 0,5%-át véletlenszerű ellenőrzésnek vetik alá. Ha a független szakértő csak kevés tanúsítványt ad ki, az illetékes hatóságok vagy szervek véletlenszerűen kiválasztanak legalább egy tanúsítványt, és azt ellenőrzésnek vetik alá. Az ellenőrzést az alábbiakban felsorolt három választható szint egyikén kell elvégezni, a kiválasztott tanúsítványoknak legalább egy statisztikailag szignifikáns hányadán:

   a) az épülettel kapcsolatban az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány kiállításakor alapul vett adatok érvényességének, valamint a tanúsítványban feltüntetett eredményeknek a vizsgálata;
   b) a megadott adatok és a tanúsítványban feltüntetett eredmények hitelességének vizsgálata, az ajánlásokat is beleértve;
   c) az épülettel kapcsolatban az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány kiállításakor alapul vett adatok, valamint a tanúsítványban feltüntetett eredmények – köztük az ajánlások – hitelességének teljes körű vizsgálata, valamint helyszíni ellenőrzés az épületben az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványban foglaltak és a minősített épület tényleges jellemzőinek összevetésére.

(2)  Amennyiben az ellenőrzések során kiderül, hogy nem tartották be a szabályokat, az illetékes hatóságok vagy szervek az ugyanazon szakértő által kiadott tanúsítványok közül véletlenszerűen kiválasztanak további ötöt, és ellenőrzésnek vetik alá azokat. Az illetékes hatóságok vagy szervek szankciókat szabnak ki a szakértőre, ha a további ellenőrzések során is szabálytalanságok derülnek ki; a legsúlyosabb szabálysértéseket a szakértő akkreditációjának visszavonásával büntetik.

(3)  Azok az illetékes hatóságok vagy testületek, amelyekre az illetékes hatóság ráruházta a független ellenőrzési rendszer végrehajtásának hatáskörét, az egyes szakértők által évente kibocsátott felülvizsgálati jelentések legalább 0,1 %-át véletlenszerű ellenőrzésnek vetik alá. Ha a független szakértő csak kevés felülvizsgálati jelentést ad ki, az illetékes hatóságok vagy szervek véletlenszerűen kiválasztanak legalább egy jelentést, és azt ellenőrzésnek vetik alá. Az ellenőrzést az alábbiakban felsorolt három választható szint egyikén kell elvégezni, a kiválasztott felülvizsgálati jelentéseknek legalább egy statisztikailag szignifikáns hányadán:

   a) a vizsgált épületgépészeti rendszerrel kapcsolatban kiadott felülvizsgálati jelentéshez alapul vett adatok érvényességének, valamint a felülvizsgálati jelentésben feltüntetett eredményeknek a vizsgálata;
   b) a megadott adatok és a felülvizsgálati jelentésben feltüntetett eredmények hitelességének vizsgálata, az ajánlásokat is beleértve;
   c) az épületgépészeti rendszerrel kapcsolatban a felülvizsgálati jelentés kiállításakor alapul vett adatok, valamint a felülvizsgálati jelentésben feltüntetett eredmények, köztük az ajánlások hitelességének teljes körű vizsgálata, helyszíni ellenőrzés az épületben a felülvizsgálati jelentésben foglaltak és a minősített épületgépészeti rendszer tényleges jellemzőinek összevetésére.

(4)  Amennyiben az ellenőrzések során kiderül, hogy nem tartották be a szabályokat, az illetékes hatóságok vagy szervek az ugyanazon szakértő által kiadott felülvizsgálati jegyzőkönyvek közül véletlenszerűen kiválasztanak további ötöt, és ellenőrzésnek vetik alá azokat. Az illetékes hatóságok vagy szervek szankciókat szabnak ki a szakértőre, ha a további ellenőrzések során is szabálytalanságok derülnek ki; a legsúlyosabb szabálysértéseket a szakértő akkreditációjának visszavonásával büntetik.


III.MELLÉKLET

A. rész

A hatályon kívül helyezett irányelv és módosítása

(a 25. cikk alapján)

2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 1, 2003.1.4., 65. o.)

1137/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

(HL L 311., 2008.11.21., 1. o )

kizárólag a melléklet 9.9 pontja

B. rész

A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazására előírt határidők listája

(a 25. cikk alapján)

Irányelv

Az átültetés határideje

Alkalmazás dátuma

2002/91/EK

2006. január 4.

kizárólag a 7., 8. és 9. cikk vonatkozásában 2009. január 4.


IV. melléklet

A költségoptimalizált szintek kiszámítására vonatkozó közös módszerek elvei

A költségoptimalizált szintek kiszámítására vonatkozó közös módszerek megállapításakor a Bizottság legalább az alábbi elveket veszi figyelembe:

   meghatározzák azokat a referenciaépületeket, amelyek funkciójuk és földrajzi elhelyezkedésük szempontjából (beleértve a beltéri és kültéri éghajlati viszonyokat is) reprezentatívak. A referenciaépületek felölelik az új és meglévő nem lakáscélú és lakóépületeket is;
   meghatározzák az energiahatékonyság műszaki csomagjait (például az épület vagy épületrészek külső térelhatárolóinak szigetelése vagy energiahatékonyabb épületgépészeti rendszerek) és az értékelendő energiaellátási intézkedéseket;
   meghatározzák a nulla nettó energiafelhasználású épületek megvalósítását célzó teljes műszaki csomagokat;
   értékelik a referenciaépületek fűtő- és hűtőenergia-igényét, a szállított energiát, az épületek által felhasznált primerenergiát és a szén-dioxid-kibocsátást (beleértve a meghatározott és alkalmazott műszaki csomagokat is);
   értékelik a referenciaépületekre alkalmazott műszaki csomagoknak megfelelő, energiával kapcsolatos beruházások költségeit, energiaköltségeket és egyéb működési költségeket;
   értékelik a regionális/helyi munkaerő költségeit, ideértve az anyagokét is.

Amikor a referenciaépületre alkalmazott intézkedések műszaki csomagjai alapján kiszámítják egy épület életciklusköltségeit, és azt összefüggésbe állítják az energiahatékonysággal és/vagy a CO2-kibocsátással, értékelni kell az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények különböző szintjeinek költséghatékonyságát.


V. melléklet:

Az épületek energiateljesítményének javítására irányuló pénzügyi eszközök

A nemzeti szabályozás sérelme nélkül a tagállamok a következő listán szereplő pénzügyi eszközök közül legalább kettőt végrehajtanak:

   a) az energiatakarékos, magas energiateljesítményű és megújuló energián alapuló termékekre és szolgáltatásokra felszámított HÉA csökkentése;
   b) egyéb adócsökkentés az energiatakarékos áruk és szolgáltatások vagy az energiahatékony épületek tekintetében, beleértve a jövedelem- vagy ingatlanadó-kedvezményeket is;
   c) közvetlen támogatások;
   d) támogatott hitelprogramok vagy alacsony kamatú hitelek;
   e) támogatási rendszerek;
   f) hitelgarancia-rendszerek;
   g) követelmények az energiaszolgáltatókkal szemben vagy megállapodás velük arról, hogy nyújtsanak pénzügyi támogatást minden fogyasztói kategória számára.


VI.MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2002/91/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk

1. cikk

2. cikk, bevezető szöveg

2. cikk, bevezető szöveg

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

-

2. cikk, (5) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (6) bekezdés és I. melléklet

-

2. cikk, (7), (9), (11) és (12) bekezdés

2. cikk, 3. pont

2. cikk, (13) bekezdés

2. cikk, 4. pont

2. cikk, (14) bekezdés

-

2. cikk, (15) bekezdés

2. cikk, 5. pont

2. cikk, (16) bekezdés

2. cikk, 6.pont

2. cikk, (17) bekezdés

2. cikk, 7.pont

2. cikk, (18) bekezdés

2. cikk, 8.pont

2. cikk, (19) bekezdés

3. cikk

20. cikk és I. melléklet

4. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

-

4. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

-

4. cikk, (3) bekezdés

-

4. cikk, (4) bekezdés

-

5. cikk

5. cikk

6. cikk, (1) bekezdés

-

6. cikk

7. cikk

-

8. cikk

-

9. cikk

7. cikk, (1) bekezdés

11. cikk, (7) bekezdés, 12. cikk (1), (2), (3), (4) és (6) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

11. cikk, (1) és (2) bekezdés

7. cikk, (3) bekezdés

13. cikk

-

12. cikk, (4), (7) és (8) bekezdés

8. cikk, bevezető szöveg

14. cikk, bevezető szöveg

8. cikk, a) pont

14. cikk, (1) és (3) bekezdés

-

14. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, b) pont

14. cikk, (4) bekezdés

9. cikk

15. cikk, (1) bekezdés

-

15. cikk, (2) bekezdés

-

16. cikk

10. cikk

17. cikk

-

18. cikk

11. cikk, bevezető szöveg

19. cikk, bevezető szöveg

11. cikk, a) pont

-

-

19. cikk, a) alpont

11. cikk, b) pont

19. cikk, b) alpont

12. cikk

20. cikk

13. cikk

21. cikk

14. cikk, (1) bekezdés

22. cikk, (1) bekezdés

14. cikk, (2) bekezdés

22. cikk, (2) bekezdés

-

23. cikk

15. cikk, (1) bekezdés

24. cikk, (1) és (2) bekezdés

15. cikk, (2) bekezdés

-

-

25. cikk

16. cikk

26. cikk

17. cikk

27. cikk

Melléklet

I. melléklet

-

II–VI. melléklet

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat