Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0246(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0209/2009

Внесени текстове :

A6-0209/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0280

Приети текстове
PDF 537kWORD 183k
Четвъртък, 23 април 2009 г. - Страсбург
Права на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път ***I
P6_TA(2009)0280A6-0209/2009
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0816),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 71, параграф 1 и 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0476/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм и становищата на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на Комисията по правни въпроси (A6-0209/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО)№ …/2009на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите
P6_TC1-COD(2008)0246

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 71, параграф 1 и член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(3),

като имат предвид, че:

(1)  Действията на Общността в областта на морския и речния транспорт следва да целят, между другото, осигуряване на висока степен на защита на пътниците, сравнима с тази при други видове транспорт. Освен това е необходимо в пълна степен да се отчитат общите изисквания за защита на потребителите ║.

(2)  Доколкото пътникът, използващ морския и речния транспорт, е по-слабата страна по договора за превоз, правата на пътниците в това отношение следва да бъдат гарантирани, независимо от националността или местожителството им в рамките на Общността.

(3)  От единния пазар за услуги във връзка с пътуване по море или по вътрешни водни пътища следва да се възползват гражданите като цяло. Вследствие на това лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, независимо от това дали причината ║ е увреждане, възраст или ║друг фактор, следва да разполагат с възможности за ползване на търговски пътнически услуги за пътуване по море или по вътрешни водни пътища, сравними с възможностите на останалите граждани. Лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност имат същото право на свободно придвижване, свобода на избора и недискриминация като всички останали граждани.

(4)  В светлината на член 9 от Конвенцията на Организацията на обединените нации относно правата на лицата с увреждания и с цел предоставяне на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност на възможности за пътуване по море или по вътрешни водни пътища, сравними с тези на другите граждани, следва да се установят правила за недискриминация и оказване на помощ по време на пътуването им. Следователно тези лица следва да се приемат за превоз и да не им се отказва превоз на основание тяхното увреждане или липса на подвижност ▌. Те следва да се ползват с право на помощ на пристанищата, при качване / слизане на места, където няма пристанище, както и на борда на пътнически кораби. С цел социална интеграция засегнатите лица следва да получават такава помощ безплатно. Превозвачите следва да установят правила за достъпност, като за предпочитане използват европейската система на стандартизация.

(5)  Когато се решават въпроси относно проектирането на нови пристанища и терминали и когато се правят по-големи преустройства, управителните органи на пристанищата и превозвачите ▌следва да вземат предвид нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. По същия начин превозвачите ▌следва да вземат предвид тези нужди, когато се решават въпроси относно проектирането на нови и преоборудвани пътнически кораби в съответствие с Директива 98/18/ЕО на Съвета от 17 март 1998 г. за правилата за безопасност и стандартите на пътническите кораби(4).

(6)  Оказваната помощ на пристанищата, разположени на територията на държава-членка, където Договорът е в сила, между другото, следва да дава възможност на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност да продължат пътя си от определена точка на пристигане на дадено пристанище и да стигнат до пътнически кораб, както и от пътническия кораб до определена точка за тръгване от пристанището, включително качване и слизане от борда.

(7)  Помощта следва да се финансира по такъв начин, че финансовата тежест да се разпределя поравно сред всички пътници, използващи дадения превозвач, и да се избегнат демотивиращите фактори при превоза на лица с увреждания и лица с намалена подвижност. Вероятно най-ефективният начин за финансиране би била такса, включена в основната цена на билета, която да се събира от всеки пътник, използващ даден превозвач. Таксите следва да се приемат и прилагат по напълно прозрачен начин.

(8)  При организиране на осигуряването на помощ за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност и на обучението на своя персонал превозвачите следва да имат предвид Препоръката на Международната морска организация за проектирането и експлоатацията на пътнически кораби според специфичните нужди на възрастните лица и лицата с увреждания(5).

(9)  Разпоредбите относно качването на лица с увреждания или лица с намалена подвижност не засягат общите разпоредби, приложими за качването на пътници, установени от действащите международни, общностни и национални правила.

(10)  Пътниците следва да бъдат надлежно информирани в случай на отмяна или закъснение на дадена услуга. Тази информация следва да помогне на пътниците да вземат необходимите мерки и при необходимост да се осведомят за алтернативни връзки.

(11)  Следва да се намали неудобството за пътниците вследствие на отмяна или по-дълго забавяне на пътуването им. За тази цел следва да се полагат съответните грижи за пътниците, те следва да могат да анулират пътуването си и да им бъдат възстановени разходите за билетите, или да бъдат пренасочени при задоволителни условия.

(12)  В случай на закъснение или отмяна на дадена услуга, превозвачите следва да предвиждат изплащане на обезщетение на пътниците, размерът на което представлява процент от цената на билета, освен когато закъснението или отмяната става в извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати дори при вземане на всякакви разумни мерки.

(13)  Превозвачите следва да си сътрудничат, за да договарят споразумения на национално или европейско равнище за подобряване на грижите и помощта, които се предоставят на пътниците при всяко прекъсване на пътуването им, особено в случай на големи закъснения.

(14)  Настоящият регламент не би следвало да засяга правата на пътниците, определени с Директива 90/314/ЕИО на Съвета относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки(6). В случаи на отмяна на пакетна екскурзия по причини, несвързани с отменена превозна услуга по море или вътрешни водни пътища, настоящият регламент не се прилага.

(15)  Пътниците следва да са напълно информирани за своите права съгласно настоящия регламент, така че да могат ефективно да ги упражняват. Правата на пътуващите по море или по вътрешни водни пътища следва да включват получаването на информация относно услугата преди и по време на пътуването. Цялата съществена информация, която се предоставя на пътуващите по море или по вътрешни водни пътища, следва да се осигурява във формати, достъпни за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

(16)  Държавите-членки следва да упражняват надзор и да осигуряват спазването на настоящия регламент, както и да определят съответния орган, който да осъществява задачи по прилагането. Този надзор не засяга правата на пътниците да търсят законно обезщетение в съда съгласно националното законодателство.

(17)  Пътниците следва да могат да упражняват правата си чрез подходящи процедури за обжалване, въведени от превозвачите или, в зависимост от случая, чрез подаване на жалби до органа, назначен за тази цел от съответната държава-членка.

(18)  Жалбите, свързани с оказана на пристанището или мястото за качване / слизане помощ, следва да се адресират до органа, назначен за изпълнението на настоящия регламент от държавата-членка, в която е разположено пристанището. Жалбите във връзка с помощ, оказана от превозвач на море, следва да се адресират до органа, посочен за изпълнението на настоящия регламент от държавата-членка, която е издала лиценза на превозвача. Органът, посочен за изпълнението на настоящия регламент, следва да има правомощието и капацитета за разследване на индивидуални жалби и за улесняване на извънсъдебно уреждане на спорове.

(19)  Комисията следва да предложи ясни правила за правата на пътниците във връзка с отговорността, задълженията, достъпността, правата на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност в местата за прехвърляне на пътници от сушата за превоз по море или вътрешни водни пътища и обратно.

(20)  Държавите-членки следва да предвидят наказания, приложими за нарушения на настоящия регламент, и да обезпечат прилагането на тези наказания. Наказанията, които могат да включват разпореждане за изплащане на обезщетение на засегнятия пътник, следва да са ефективни, съразмерни и възпиращи.

(21)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно осигуряване на високи и равностойни нива на защита и помощ на пътниците на територията на всички държави-членки и гарантиране, че стопанските субекти работят при хармонизирани условия на единен пазар, не могат в достатъчна степен да бъдат постигнати от държавите-членки, и следователно, поради мащаба или последиците от действието, могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Общност, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е посочено в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(22)  В случай на бъдеща европейска законодателна инициатива относно правата на пътниците, хоризонталният законодателен подход, обхващащ всички транспортни средства би бил по-разумен, като се има предвид необходимостта от използване на комбиниран превоз.

(23)  Прилагането на настоящия регламент следва да се основава върху Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите)(7). Следователно горепосоченият регламент следва да бъде съответно изменен.

(24)  С цел съобразяване с нуждата от лично пространство за пътуващите по море или по вътрешни водни пътища, както и за да се гарантира, че поисканата информация ще служи само за изпълнение на свързаните с помощта задължения, посочени в настоящия регламент, и не се използва в ущърб на пътниците, следва стриктно да се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(8).

(25)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в частност от Хартата на основните права на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се уреждат правилата относно:

   (1) недискриминация между пътниците по отношение на транспортните условия, предлагани от превозвачите;
   (2) недискриминация и задължителна помощ за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност;
   (3) задължения на превозвачите спрямо пътниците в случаи на отмяна или закъснение;
   (4) минимална информация, която трябва де се предоставя на пътниците;
   (5) разглеждане на жалби;
   (6) упражняване на правата на пътниците.

Член 2

Обхват

1.  Настоящият регламент се прилага по отношение на търговския превоз на пътници, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища с пътнически кораб, включително круизи, между или на пристанища или други места за качване / слизане, разположени на територията на държава-членка, където Договорът е в сила.

2.  Държавите-членки може да освободят услуги, за които са сключени договори за обществени услуги, ако тези договори гарантират ниво на права на пътниците, сравнимо с изисканото от настоящия регламент.

3.  Държавите-членки имат правото да изключат от приложното поле на настоящия регламент градските и извънградски транспортни услуги, ако дадат гаранции, че целите на настоящия регламент могат да бъдат постигнати посредством регулаторни мерки и гарантират ниво на права на пътниците, съпоставимо с нивото, изисквано от настоящия регламент.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се използват следните определения:

   а) "лице с увреждания" или "лице с намалена подвижност" означава лице, чиято способност за придвижване при ползване на транспорт е ограничена поради физическо увреждане (сетивно или двигателно, трайно или временно), умствен или психосоциален недостатък или умствено увреждане, както и поради друга причина за инвалидност, или поради възраст, и чието състояние се нуждае от съответното внимание и от приспособяване на услугите, предоставяни на другите пътници, към неговите специални нужди;
   б) "отмяна" означава неизвършване на транспортна услуга, която е предварително планирана и за която е направена поне една резервация;
   в) "закъснение" означава разликата между времето на заминаване или пристигане на пътника според публикуваното разписание и времето на неговото действително или очаквано заминаване или пристигане;
   г) "превозвач" означава лице, от името или за сметка на което е сключен договор за превоз, или фактическият превозвач, независимо дали превозът действително се осъществява от това лице или от фактически превозвач, който не е туроператор;
   д) "търговска пътническа услуга за пътуване по море или по вътрешни водни пътища" означава пътническа превозна услуга по море или по вътрешни водни пътища, която се извършва от превозвач посредством предвиден или непредвиден в графика маршрут, която се предлага на всички граждани срещу заплащане ‐ самостоятелно, или включена в пакет услуги;
   е) "фактически превозвач" означава лице, различно от превозвача и туроператора, което фактически осъществява целия превоз или част от него;
   ж) "пристанище" означава наземно и водно пространство, устроено и оборудвано по начин, позволяващ основно приемане, товарене и разтоварване на кораби, складиране, получаване и доставяне на тези стоки по сухопътен транспорт, както и качване и слизане на пътници на и от борда на пътнически кораби;
   з) "място за качване / слизане" означава наземно и водно пространство, различно от пристанище, където пътниците редовно се качват и слизат от кораби;
   и) "кораб" означава морски или речен плавателен съд, с изключение на превозно средство на въздушна възглавница;
   й) "договор за превоз" означава договор за превозване, сключен между превозвач ▌и пътник за предоставянето на една или повече транспортни услуги, независимо дали билетът е закупен от превозвач, туроператор, продавач на билети, или по интернет;
   к) "билет" означава валиден документ, даващ право на транспорт, или нещо еквивалентно на билет на нехартиен носител, включително в електронна форма, издаден или одобрен от превозвач или негов оторизиран продавач на билети;
   л) "продавач на билети" означава посредник, продаващ транспортни услуги по море или по вътрешни водни пътища ▌от името на превозвач или туроператор, включително услуги, предлагани в рамките на пакет;
   м) "туроператор" означава организатор, различен от превозвач, по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 90/314/ЕИО;
   н) "резервация" означава разрешение, в писмена или в електронна форма, даващо право на превоз при спазване на предварително потвърдени персонализирани условия за превоз;
   о) "пътнически кораб" означава кораб, който превозва повече от 12 пътници;
  

   п) "пристанищна администрация" или "управителен орган на пристанището" означава орган, който ‐ било във връзка с други дейности или не ‐ има за своя цел по силата на националното законодателство или регламентация администрацията и управлението на инфраструктурите на пристанището, както и съгласуването и контрола на дейностите на различните оператори, представени в пристанището или пристанищната система. Той може да се състои от няколко различни органа или да отговаря за повече от едно пристанище;
   р) "круиз" означава пътническо-превозна дейност, допълнена с настаняване и други услуги, която продължава повече от един ден (едно пренощуване) и не е редовна пътническа услуга или услуга по график между две или повече пристанища, при която пътниците обикновено се връщат към пристанището на отпътуване;
   с) "достъпна форма" означава, че всички пътници имат достъп до една и съща информация, използвайки текстова, брайлова, аудио, видео и/или електронна форма. Примерите за достъпна форма включват, но не се ограничават до пиктограми, устни съобщения и субтитри и могат да бъдат различни в зависимост от развитието на технологиите;
   т) "пътник" означава всяко лице, което пътува по договор за превоз, различно от лицата, придружаващи превозни средства, ремаркета или стоки, които се превозват като товари или търговски стоки;
   у) "пристигане" означава действителното време, когато плавателният съд швартова за кея на пристигане;
   ф) "заминаване" означава действително време, когато плавателният съд е готов за отплаване;
   х) "цена на билета" означава цената, платена за превоз и настаняване на борда. Тя изключва разходите за храна, други дейности и покупки на борда;
   ц) "непреодолима сила" е събитие или обстоятелство, което не може да бъде предотвратено, дори и да са предприети всички подходящи мерки, като война, нашествие, действия на чужди врагове, военни действия (независимо дали е обявена война), гражданска война, въстание, революция, бунт, военна или узурпирана власт или [военна или незаконна] конфискация, терористична дейност, национализация, правителствена санкция, блокада, ембарго, трудов спор, стачка, локаут или прекъсване или повреда в електричеството, или природно бедствие, включително пожар, наводнение, земетресение, буря, ураган или други природни бедствия. Към тези обстоятелства спадат и обстоятелствата, причинени от непреодолима сила, като например екстремни условия, свързани с теченията, силни ветрове, превишаване на определена височина на вълната и ледоход.

Член 4

Договор за превоз и недискриминиращи договорни условия

1.  Превозвачите предоставят на пътниците доказателство за сключването на договора за превоз, издавайки един или повече билети. Билетът се счита за очевидно доказателство за сключването на договора и с това дава предвидените в настоящия регламент права.

2.  Без да се засягат задълженията за обществени услуги, изискващи социални тарифи, договорните условия и предлаганите от превозвачи или продавачи на билети тарифи следва да се предоставят на широката общественост без всякаква форма на дискриминация, основана на националността или местожителството на крайния потребител или на мястото на установяването на превозвачите или продавачите на билетите в рамките на Общността.

Член 5

Недопускане на отказ от задължения

1.  Задълженията съгласно настоящия регламент не могат да бъдат ограничавани или отменяни, inter alia чрез дерогация или рестриктивна клауза в договора за превоз.

2.  Превозвачите могат да предлагат договорни условия, които са по-благоприятни за пътниците от условията, предвидени в настоящия регламент.

Глава ІІ

Права на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Член 6

Предотвратяване на отказ за превоз

1.  Превозвачи, продавачи на билети и туроператори не могат да отказват на основание увреждане или намалена подвижност:

   а) да приемат резервация или да издават билет за пътуване, за което настоящият регламент се прилага;
   б) да качат лице с увреждане или лице с намалена подвижност на пристанище или място за качване / слизане, при условие че въпросното лице разполага с валиден билет или резервация.

2.  Резервациите и билетите се предлагат на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност без надценка.

Член 7

Дерогации и специални условия

1.  Независимо от разпоредбите на член 6, превозвачите, продавачите на билети или туроператорите могат да откажат ▌да приемат резервация или да издадат билет или да качат лице с увреждане или лице с намалена подвижност ▌ ако структурата на пътническия кораб прави физически невъзможно качването или превоза на лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност и когато не може да им се предостави обичайното ниво на услугата по безопасен, достоен и оперативно осъществим начин.

В случай на отказ за приемане на резервация на основанията, посочени в алинея първа, ▌превозвачите, продавачите на билети или туроператорите полагат разумни усилия да предложат алтернативен вариант на въпросното лице.

В случай на предварителна резервация на лице с увреждания или лице с намалена подвижност, на което е било отказано качване, ▌както и на всяко лице, придружаващо такова лице в съответствие с параграф 2, се предлага правото на възстановяване на средства или пренасочване, предвидено в приложение І. ▌

2.  ▌Превозвач, продавач на билети или туроператор може да поиска лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност да се придружава от друго лице, което е в състояние да обезпечи изискваната от това лице помощ, ако това е строго необходимо.

3.  В случаите, в които даден превозвач или продавач на билети или туроператор прилага дерогация, предвидена в параграф 1 или 2, той незабавно информира лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност за съответните причини. При поискване превозвачът, продавачът на билети или туроператорът съобщава тези причини на лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност в писмен вид и в срок от пет работни дни след искането.

Член 8

Достъпност и информация

1.  При контрол от страна на националните органи, на които е възложено изпълнението, с активното участие на представители на организации на пристанищата, на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност ▌, превозвачите установяват недискриминационни правила относно превоза на лица с увреждания и лица с намалена подвижност и придружаващите ги лица, както и всички ограничения за тяхното превозване или превозването на оборудване за подпомагане на подвижността, дължащи се на структурата на пътническите кораби, за да отговорят на съответните изисквания за безопасност. Тези правила съдържат всички условия за достъп до въпросната морска/речна услуга, включително достъп до използваните кораби и наличните съоръжения на борда и монтираното помощно оборудване.

2.  Предвидените в параграф 1 правила се оповестяват в достъпна форма и по подходящ начин публично, физически или по интернет, от превозвачите или продавачите на билети най-късно в момента на правенето на резервация и на същите езици, на които е предоставена информацията по принцип на всички пътници. При предоставянето на тази информация се отделя специално внимание на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

3.  При поискване превозвачите оповестяват публично и в достъпна форма международното, общностното или националното законодателство, определящо изискванията за безопасност, на което се основават недискриминационните правила за достъп.

4.  Туроператорите оповестяват предвидените в параграф 1 правила, които се прилагат за пътувания, включени в пакетно пътуване, пакетни почивки и пакетни екскурзии, организирани, продавани или предлагани за продажба от тях.

5.  Превозвачите, продавачите на техни билети или туроператорите гарантират, че всяка релевантна информация във връзка с условията на превоза, информация за пътуването и за достъпността на дадени услуги, както и писмено потвърждение на услугата за предоставяне на помощ, е на разположение в ▌достъпна форма и за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, включително възможността за правене на резервации и информиране в интернет.

Член 9

Право на помощ по пристанищата

1.  При заминаване, преминаване или пристигане на пристанище, превозвачът отговаря за осигуряване на безплатна помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, посочена в приложение ІI, по такъв начин, че съответното лице да е в състояние да се качи на заминаващо превозно средство или да слезе от пристигащо превозно средство, за което е купило билет, без да се засягат правилата за достъп, посочени в член 8, параграф 1. Помощта е пригодена към индивидуалните нужди на лицето с увреждане или с намалена подвижност.

2.  Превозвачът може да предоставя помощта сам или да сключва договор с една или повече други страни за оказването на такава помощ. Превозвачът може да сключи такъв договор или такива договори по своя собствена инициатива или по искане на друга страна, в това число на пристанищна администрация, като има предвид съществуващите услуги на съответното пристанище.

Когато превозвач сключи договори с една или повече страни за оказването на помощта, той остава отговорен за предоставянето но помощта и за спазването на стандартите за качество, посочени в член 14, параграф 1.

3.  Превозвачи, на основата на недискриминация, могат да събират специална такса от всички пътници с цел финансиране помощта по пристанищата. Тази специална такса следва да е разумна, основана на разходите и прозрачна.

4.  Превозвачите предоставят на органа или органите за прилагане, посочени член 27, параграф 1, преглед от годишната ревизия на получените такси и на направените разходи за оказаната на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност помощ.

5.  В съответствие с разпоредбите на член 12, ръководителят на пристанището носи при необходимост задължението да направи пристанището достъпно за лицата с увреждания или намалена подвижност.

Член 10

Право на помощ на места за качване / слизане

Ако за определено местоназначение или определен курс няма пристанище, помощта се организира от превозвача на мястото за качване / слизане в съответствие с член 9.

Член 11

Право на помощ на борда на кораби

Превозвачите предоставят безплатно най-малко посочената в приложение ІІІ помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, които заминават от, пристигат в или преминават през пристанище, за което се прилага настоящият регламент.

Член 12

Условия за предоставяне на помощ

Превозвачи, управителни органи на пристанища, продавачи на билети и туроператори си сътрудничат в предоставянето на помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност съгласно членове 9, 10 и 11 в съответствие със следните условия:

   а) помощ се предоставя при условие, че превозвачът, продавачът на билети или туроператорът, от когото е закупен билетът, е уведомен за нуждите на лицето от такава помощ при извършване на резервацията или поне 48 часа преди да възникне нуждата от помощ, освен ако не се договори по-кратък срок за уведомяване между доставчика на помощта и пътника, с изключение на круизи, при които за нуждата от помощ следва да бъде съобщено по време на резервацията. В случай че билетът позволява многократни пътувания, достатъчно е да се изпрати едно уведомление, при условие че се предостави съответната информация относно времето на следващите пътувания;

б)   превозвачи, продавачи на билети и туроператори взимат всички необходими мерки уведомленията за нужда от помощ от страна на лица с увреждания и лица с намалена подвижност да бъдат изискани и получени. Пътникът получава потвърждение, че за нуждите от помощ е направено уведомление. Тези задължения важат за всички техни пунктове за продажба, включително при продажбата по телефона и по интернет;

   в) ако не се получи уведомление по буква а), превозвачи, продавачи на билети и туроператори полагат всички необходими усилия за да осигурят, че помощта се предоставя така че лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност да е в състояние да се качи на заминаващо превозно средство, да се прекачи за да направи връзка и да слезе от пристигащо превозно средство, за което е купило билет;
   г) без да се засягат правомощията на други единици по отношение на зони, разположени извън пристанището, управителният орган на пристанище или друго оправомощено лице определя точките за пристигане и заминаване в границите на пристанището, било вътре в и/или извън сградите на терминала, в които лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност могат да обявят пристигането си и да потърсят помощ; тези точки са ясно обозначени и предлагат в достъпна форма основна информация за пристанището и оказваната помощ;
  д) Помощ се предоставя при условие, че лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност се явява на означеното място, а именно:
   ако не е посочен час, не по-късно от 30 минути преди обявеното време за качване, освен ако не е договорено друго между пътника и доставчика на помощта;
   ако не е посочен час, не по-късно от 30 минути преди обявеното време за заминаване; или
   в случая на круизи, по време, указано от превозвача, но не повече от 60 минути пред времето за регистрация.
   е) Ако лице с увреждания или лице с намалена подвижност се нуждае от куче-придружител, то кучето се настанява, при положение че превозвачът или продавачът на билети или туроператорът са уведомени за това съгласно приложимите национални разпоредби за превоза на признати куче-придружители на борда на пътнически кораби, ако съществуват такива.

Член 13

Предаване на информация на трета страна

1.  Ако предоставянето на помощта е възложено с договор на подизпълнител и ако превозвачът е получил уведомление за нуждата от помощ най-малко 48 часа преди обявеното време за заминаване, те предават съответната информация така че подизпълнителят да я получи възможно най-бързо и във всички случаи най-малко 36 часа преди обявеното време за заминаване.

2.  Ако предоставянето на помощта е възложено с договор на подизпълнител и ако превозвачът ▌не е получил уведомление за нуждата от помощ най-малко 48 часа преди обявеното време за заминаване, той предава информацията на подизпълнителя колкото е възможно по-бързо.

Член 14

Стандарти за качество на помощта

1.  В сътрудничество с организации, представляващи пътници с увреждания и пътници с намалена подвижност, превозвачите установяват стандарти за качество за помощта, посочена в приложения ІI и ІІІ, и определят необходимите ресурси за спазването на тези стандарти.

2.  При установяването на стандарти за качество се отчитат изцяло международно признатите политики и кодекси за поведение, свързани с улесняване превозването на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, и по-специално Препоръката на Международната морска организация за проектирането и експлоатацията на пътнически кораби според специфичните нужди на възрастни лица и лица с увреждания.

3.  Превозвачите публикуват своите стандарти за качество в достъпна форма.

Член 15

Обучение

Превозвачите:

   а) гарантират, че целият техен персонал, включително служителите, наети от всеки подизпълнител, който предоставя пряка помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, притежава познания и умения, необходими за удовлетворяване на нуждите на лица с различни увреждания и лица с намалена подвижност;
   б) осигуряват на целия си персонал, който работи на пристанището и пряко обслужва пътниците, обучение по въпросите на помощта за хората с увреждания и осведоменост относно уврежданията, както е описано в приложение ІV;
   в) обезпечават всички нови служители, които имат преки контакти с пътниците, след наемането им да присъстват на обучение, свързано с работата с лица с увреждания, и преминаване на опреснителни курсове за персонала, по целесъобразност.

Член 16

Обезщетение за инвалидни колички и оборудване за подпомагане на подвижността

1.  Освен ако пътникът, на когото принадлежи оборудването, вече е получил обезщетение по Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на пътническите превозвачи по море и вътрешни водни пътища в случай на произшествие(9), в случай на загуба или повреда на инвалидни колички, друго оборудване за подпомагане на подвижността или на части от тях преди, по време на и след пътуването, по време на обслужването им на пристанището или на превозването им на борда на кораба, пътникът, на когото принадлежи оборудването, получава обезщетение ▌в зависимост от това, кой е отговарял за оборудването по време на загубата или повреждането му.

При необходимост се полагат всички усилия за бързо осигуряване на замяна на оборудването с подходящо такова за нуждите на въпросния пътник.

2.  Размерът на обезщетението, платимо съгласно настоящия член, не е ограничен.

Глава ІІІ

Задължения на превозвачите в случай на прекъсване на пътуването

Член 17

Предоставяне на информация

1.  В случай на закъснение превозвачът или, в даден случай, управителният орган на пристанището информират пътниците най-късно 30 минути след времето на заминаване според публикуваното разписание или един час преди времето на пристигане според публикуваното разписание. Ако тази информация е известна, превозвачът информира пътниците за очакваното време на заминаване и очакваното време на пристигане.

2.  Ако пътници изпускат връзка поради закъснение, фактическият превозвач полага разумни усилия да информира засегнатите пътници относно алтернативни връзки.

3.  Превозвачът или управителният орган на пристанището следва да гарантират, че пътниците с увреждания или намалена подвижност получават в достъпна форма информацията, изисквана съгласно параграфи 1 и 2.

Член 18

Право на помощ

1.  В случаите, в които превозвачът основателно очаква закъснение на пътническа услуга по море или по вътрешни водни пътища с повече от 60 минути след времето на заминаване по разписание, на пътниците се предлагат безплатни храна и напитки в зависимост от времето на чакане, ако има такива на борда или на пристанището или ако е възможно по разумен начин да бъдат доставени.

2.  В случай на закъснение, при което се налага престой от една или повече нощи или се налага допълнителен престой в сравнение с предвидения от пътника, освен предвидените в параграф 1 храна и напитки на пътниците се предлага безплатно ▌хотел или друг вид настаняване, както и превоз между пристанището и мястото на настаняване. Поетите допълнително разходи от страна на превозвача за настаняване и транспорт не могат да надхвърлят двойния размер на цената на билета.

3.  Ако морската/речната услуга не може да бъде продължена, превозвачите организират, когато е възможно и във възможно най-кратки срокове, алтернативни транспортни услуги за пътниците.

4.  При прилагането на параграфи 1, 2 и 3 фактическият превозвач обръща специално внимание на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност и на техните придружители.

Член 19

Пренасочване и възстановяване на средства

1.  В случаите, в които превозвачът основателно очаква закъснение на пътническа услуга по море или по вътрешни водни пътища с повече от 120 минути след времето на заминаване по разписание, на пътниците незабавно:

   а) се предлагат алтернативни транспортни услуги при приемливи условия или, ако това не е възможно, се предоставя информация за съответни алтернативни транспортни услуги на други транспортни оператори;
   б) се предлага възстановяване на цената на билета, ако решат да не пътуват с превозвача.

Изплащането на предвидените в буква б) суми за възстановяване се извършва при същите условия както изплащането на обезщетението съгласно член 20, параграфи 3, 4 и 5.

2.  В отклонение от разпоредбите на параграф 1, пътниците на круиз са пренасочени или им биват възстановени вложените средства, в съответствие с разпоредбите на Директива 90/314/ЕИО.

Член 20

Обезщетяване на цената на билета

1.  Без да губи правото си на превоз, пътникът може да иска обезщетение от превозвача, когато пристига със закъснение ▌. Минималните равнища на обезщетения са както следва:

   а) 25 % от цената на билета за закъснение от 60 до 119 минути;
   б) 50 % от цената на билета за закъснение, равно на или превишаващо 120 минути;
   в) 100 % от цената на билета, ако превозвачът не предоставя алтернативни услуги или информацията, посочени в член 19, буква а).

2.  Параграф 1 не се прилага за пътници на круиз. Те не могат да претендират за обезщетение в съответствие с разпоредбите на Директива 90/314/ЕИО.

3.  Обезщетението се изплаща в рамките на един месец след подаването на молба за обезщетение. Обезщетението може да бъде изплатено във ваучери и/или други услуги, ако договорните условия позволяват гъвкавост (по-специално, що се отнася до срока на валидност и местоназначението). Обезщетението се изплаща в брой по искане на пътника.

4.  Ако до три дни преди предвиденото заминаване превозвачът е обявил отмяна, или отлагане на пътуването или удължаване на неговото времетраене, не могат да бъдат предявявани искания за обезщетение.

Член 21

Непреодолима сила

Задълженията, предвидени в член 18, член 19 и член 20, не се прилагат в случаите на непреодолима сила, пречеща на изпълнението на транспортната услуга.

Член 22

По-нататъшни искове

Нито една разпоредба от настоящия регламент не възпрепятства пътниците да търсят обезщетение за понесени вследствие отмяна или закъснение на транспортна услуга щети пред националните съдилища. Обезщетението, отпуснато по силата на настоящия регламент, може да бъде приспаднато от дадено допълнително отпуснато обезщетение.

Член 23

Допълнителни мерки в полза на пътниците

При контрол от страна на националните органи, на които е възложено изпълнението, превозвачите си сътрудничат, за да договарят споразумения на национално или европейско равнище с участие на заинтересованите страни, професионални организации, асоциации на клиенти, пътници, пристанища и лица с увреждания. Тези мерки целят подобряването на грижите, които се предоставят на пътниците, особено в случай на големи закъснения и прекъсвания или отмяна на пътуването.

Глава ІV

Информиране на пътниците и разглеждане на жалби

Член 24

Право на информация относно пътуването

Управителните органи на пристанищата и превозвачите предоставят на пътниците съответната информация по време на цялото пътуване в най-достъпната форма и на обичайните езици. Специално внимание се отделя на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Член 25

Информация относно правата на пътниците

1.  Превозвачите гарантират, че пътниците са получили подходяща и разбираема информация относно правата им по настоящия регламент най-късно при заминаването. При положение, че информацията е предоставена или от превозвача, или от фактическия превозвач, съответно другият не е длъжен да предоставя тази информация. Информацията се предоставя в най-достъпната форма и на обичайните езици. При предоставянето на тази информация се отделя специално внимание на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

2.  Превозвачите и управителните органи на пристанища гарантират, че информацията за правата на пътниците съгласно настоящия регламент е публично достъпна както на борда на корабите, така и в пристанищата. Тази информация включва данните за връзка с органа за прилагане, определен от държавата-членка по реда на член 27, параграф 1.

Член 26

Жалби

1.  Органите на държавите-членки създават независим механизъм за разглеждане на жалби, достъпен за всички пътници, включително за лица с увреждания и лица с намалена подвижност, относно правата и задълженията, обхванати от настоящия регламент.

2.  Пътниците могат да подадат жалба до превозвача в срок от един месец считано от деня на извършването на услугата или деня, в който услугата е трябвало да е извършена. В срок от 20 работни дни адресатът на жалбата дава мотивирано становище или, в оправдани случаи, информира пътника до коя дата може да очаква отговор. От получаването на жалбата до отговора не трябва да минат повече от два месеца.

3.  Ако не се получи отговор в посочените в параграф 2 срокове, жалбата се счита за уважена.

Глава V

Прилагане и национални органи за контрол на прилагането

Член 27

Национални органи за контрол на прилагането

1.  Всяка държава-членка назначава орган, отговорен за контрола по прилагането на настоящия регламент. Всеки орган предприема необходимите мерки за гарантиране създаването на правила за достъпността, както е посочено в член 8, за да се обезпечи тяхното спазване, както и зачитането на правата на пътниците ▌. По отношение на организацията си, решенията за финансиране, правната си структура и вземането на решения всеки орган е независим от търговските интереси.

2.  Държавите-членки информират Комисията относно органа, определен по реда на настоящия член, и неговите отговорности.

3.  Всеки пътник може да се оплаче пред съответния орган, посочен по параграф 1 ▌от държава-членка, относно предполагаемо нарушение на настоящия регламент.

4.  Държави-членки, избрали да освободят определени услуги съгласно член 2, параграф 2, осигуряват сравним механизъм за прилагане на правата на пътниците.

Член 28

Доклад за прилагането

1.  Всяка година на 1 юни органите за прилагане, посочени член 27, публикуват доклад за дейността си през изминалата година, който съдържа inter alia следното:

   а) описание на мерките, предприети за прилагане на разпоредбите на настоящия регламент;
   б) позоваване на процедурата, приложима за разглеждане на индивидуални жалби;
   в) обобщение на правилата за достъпност за лица с увреждания и лица с намалена подвижност, приложими в съответната държава-членка;
   г) обобщени данни за жалбите, включително за изхода от тях резултат и времето, необходимо за разрешаването им;
   д) подробности за наложените санкции;
   е) други въпроси от значение за по-доброто прилагане на настоящия регламент.

2.  За да са в състояние да изготвят такъв доклад, органите за прилагане водят статистика за индивидуалните жалби по предмет и засегнато дружество. В срок от три години след събитието при отправено искане такива данни се предоставят на Комисията или на националните следствени служби.

Член 29

Сътрудничество между органите за прилагане

Националните органи за контрол по прилагането, посочени в член 27, параграф1, обменят информация помежду си относно своята работа и принципите и практиката на вземане на решения с цел съгласувана защита на пътниците в цялата Общност. Комисията ги подкрепя в тази им дейност.

Член 30

Санкции

Държавите-членки определят правила за санкции за нарушения на настоящия регламент и вземат всички мерки, необходими за спазването на тези правила. Предвидените санкции, които могат да включват разпореждане за изплащане на обезщетение на засегнатия пътник, трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията относно тези свои разпоредби, като я уведомяват незабавно за всякакви последващи изменения в тези разпоредби.

Глава ІV

Заключителни разпоредби

Член 31

Доклад

Най-късно ...(10) Комисията докладва на Европейския парламент и Съвета относно функционирането и въздействието на настоящия регламент. При необходимост докладът се придружава със законодателни предложения за по-нататъшно детайлно прилагане на разпоредбите от настоящия регламент или за целите на неговото изменение.

Член 32

Изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

В приложение към Регламент (ЕО) № 2006/2004 се добавя следната точка 19:"

19.  Регламент ЕО № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета от … г. [относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите(11)]

"

Член 33

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от ... (12). Членове 6, 7, 26, 27 и 30 се прилагат от ...(13)*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в ║ на […] година.

За Европейския парламент: За Съвета:

Председател Председател

(1) OВ C ...
(2) OВ C ...
(3) Позиция на Европейския парламент от 23 април 2009 г.
(4) ОВ L 144, 15.5.1998 г., стр. 1.
(5) ИМО ‐ Комитет по морска безопасност, Цирк. 735, 24 юни 1996 г. по време на приемане на настоящия регламент.
(6) ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 59.
(7) ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.
(8) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(9) OВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 24.
(10)* три години след влизането в сила на настоящия регламент.
(11) OВ C […], […] г., cтp. […].
(12)* ║ две години след публикуването на настоящия регламент.
(13)** ║ една година след публикуването на настоящия регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Правото на възстановяване на средства или пренасочване в случай на предварителна резервация, направена за лица с увреждания и лица с намалена подвижност

1.  При позоваване на настоящото приложение, на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност се предлага избор между следните възможности:

а)   - възстановяване на пълната стойност на билета на цената, на която е купен, за неосъществената част или части от пътуването и за вече осъществената част или части, ако пътуването е вече безсмислено от гледна точка на първоначалния план за пътуване на пътника, в срок от седем дни, изплатена в брой, чрез електронен банков превод, банкови ордери или банкови чекове, и, където е целесъобразно,

   обратно пътуване до първоначалния пункт на заминаване, при първа възможност; или
   б) пренасочване, при сравними транспортни условия, до крайното местоназначение при първа възможност; или
   в) пренасочване, при сравними транспортни условия, до крайното местоназначение на по-късна, удобна за пътника дата, в зависимост от наличността на свободни места.

2.  Параграф 1, буква a) се прилага също за пътници, чиито пътувания образуват част от пакет, освен правото на възстановяване стойността на билета, когато такова право възниква съгласно Директива 90/314/ЕИО║.

3.  Когато, в случай на обслужване на град, агломерация или регион от няколко пристанища, опериращ превозвач предлага на пътник пътуване до пристанище като алтернатива на това, за което е направена резервацията, опериращият превозвач поема разходите за прехвърлянето на пътника от алтернативното пристанище или до пристанището, за което е направена резервацията, или до друг близък краен пункт на пристигане, съгласуван с пътника.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Помощ в пристанищата

Помощ и мерки, необходими за даване на възможност на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност да:

   съобщят за своето пристигане на пристанището и своето искане за помощ;
   се придвижват от определената точка на пристигане до гишето за регистриране, ако има такова, или до кораба;
   се представят за регистриране и да регистрират багажа си, ако е необходимо;
   се придвижат от гишето за регистриране, ако има такова, до кораба и да извършват при това емиграционните, митническите и свързаните с безопасността процедури;
   се качат на борда на кораба с помощта на необходими за целта средства;
   се придвижат от вратата на кораба до своите места;
   приберат и съхраняват багажа си на борда на кораба;
   се придвижат от своите места до вратата на кораба;
   слязат от кораба с помощта на подемни устройства, инвалидни колички или друга необходима помощ, в зависимост от случая;
   приберат багажа си (ако е необходимо) и да извършват имиграционните и митническите процедури;
   се придвижат от багажната зала или мястото за слизане до определена точка на излизане;
   се придвижат до тоалетните, при необходимост.

В случаите, в които на лице с увреждания или лице с намалена подвижност се оказва помощ от страна на придружаващо лице, това придружаващо лице, ако бъде помолено, трябва да получи разрешение за предоставяне на необходимата помощ на пристанището и при качване и слизане.

Обслужване на цялото необходимо оборудване за подпомагане на подвижността, в това число електрически инвалидни колички.

Временна замяна на повредено или загубено оборудване за подпомагане на подвижността, ▌не задължително с подобно, но със сходни технически и функционални характеристики.

Наземно обслужване на признати кучета-придружители, по целесъобразност.

Съобщаване в достъпна форма на информацията, необходима за качване и слизане.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Помощ на борда на кораби

Превоз на признати кучета-придружители на кораба, при спазване на националните разпоредби.

Освен медицинско оборудване, превоз на най-много два броя оборудване за подпомагане на подвижността, за всяко лице с увреждания или лице с намалена подвижност, включително електрически инвалидни колички.

Съобщаване на необходима за маршрута информация в достъпна форма.

При поискване полагане на всички разумни усилия при уреждане на места с оглед удовлетворяване на нуждите на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност, при спазване изискванията за безопасност и според наличността на такива места.

Помощ при придвижване до тоалетни, при необходимост.

В случаите, в които лице с увреждания или лице с намалена подвижност получава помощ от придружител, корабоплавателната компания полага всички разумни усилия да даде на такова лице място до лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Обучение, свързано с работата с лица с увреждания

Обучение по въпроси на осведомеността относно уврежданията

Обучението на персонала, който пряко обслужва пътниците, включва:

   осведоменост относно увреждания и съответно поведение спрямо пътници с физически, сетивни (слух и зрение), скрити и когнитивни увреждания, включително разграничаване между различните умения на лица, чиито подвижност, ориентация и комуникация евентуално са намалени;
   пречки, пред които са изправени лицата с намалена подвижност, включително в поведението на други хора, екологични/физически и организационни бариери;
   признати животни-придружители, включително ролята и нуждите на животно-придружител;
   реагиране в неочаквани ситуации;
   умения за междуличностна комуникация и методи за комуникация с глухи и с хора с увреден слух, увредено зрение, увреден говор и хора с когнитивни увреждания;
   обща осведоменост по указанията във връзка с Препоръката на ММО за проектирането и експлоатацията на пътнически кораби според специфичните нужди на възрастни лица и лица с увреждания;
   внимателно обслужване на инвалидни колички или други помощни средства, за да се предотврати повреждането им (за целия персонал, който отговаря за обработката на багажа, ако е приложимо).

Обучение по въпроси на помощта за лицата с увреждания

Обучението на персонала, който пряко помага на лицата с намалена подвижност, включва:

   оказване на помощ на ползващите инвалидни колички при сядане в и слизане от инвалидна количка;
   умения за оказване на помощ на лицата с намалена подвижност, пътуващи с куче-придружител, включително ролята и нуждите на такива кучета;
   техники за придружаване на незрящи и лица с увредено зрение ▌;
   познаване на видовете оборудване в помощ на лицата с намалена подвижност и обслужването на такова оборудване;
   използване на помощно оборудване за качване и слизане, познаване на подходящи методи за оказване помощ при качване и слизане, които гарантират безопасността и не накърняват достойнството на лицата с ограничена подвижност;
   разбиране в достатъчна степен на необходимостта от надеждна и професионална помощ; съзнаване на факта, че някои пътници с увреждания може да се чувстват уязвими по време на пътуването поради зависимостта им от оказваната помощ;
   познания за оказване на първа помощ.

Правна информация - Политика за поверителност