Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0246(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0209/2009

Předložené texty :

A6-0209/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0280

Přijaté texty
PDF 527kWORD 168k
Čtvrtek, 23. dubna 2009 - Štrasburk
Práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách ***I
P6_TA(2009)0280A6-0209/2009
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha
 Příloha
 Příloha
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0816),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 71 odst. 1 a čl. 80 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0476/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0209/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele
P6_TC1-COD(2008)0246

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 71 odst. 1 a čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Činnost Společenství v oblasti námořní dopravy by měla mimo jiné směřovat k zajištění vysoké úrovně ochrany cestujících, která je srovnatelná s jinými druhy dopravy. Kromě toho by měl být brán zásadní zřetel na obecné požadavky ochrany spotřebitele.

(2)  Jelikož cestující v námořní dopravě jsou slabší stranou přepravní smlouvy, práva cestujících v tomto ohledu by měla být zajištěna bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo místo bydliště ve Společenství.

(3)  Jednotný trh osobní dopravy po moři a na vnitrozemských vodních cestách by měl být ku prospěchu všem občanům. Proto by osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace způsobenou postižením, věkem nebo jiným faktorem měly mít možnost, srovnatelnou s možnostmi ostatních občanů, využívat služeb obchodní námořní dopravy cestujících ║. Zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mají stejně jako všichni ostatní občané právo na volný pohyb, svobodu volby a nediskriminační zacházení.

(4)  Na základě článku 9 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a aby mohly zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace využívat námořní dopravu a dopravu na vnitrozemských vodních cestách způsobem srovnatelným s ostatními občany, je zapotřebí stanovit pravidla zákazu diskriminace a pomoci během jejich cesty. Tyto osoby by proto měly být přijímány k přepravě a ta by jim neměla být upírána z důvodu jejich zdravotního postižení nebo snížené pohyblivosti ▌. Měly by mít právo na pomoc v přístavech, v místech nalodění/vylodění, není-li tam přístav, jakož i na palubě osobních lodí. V zájmu sociálního začlenění by jim tato pomoc měla být poskytována bezplatně. Dopravci by měli stanovit pravidla přístupnosti, nejlépe s využitím evropského systému pro normalizaci.

(5)  Při rozhodování o podobě případných nových přístavů a terminálů a v rámci zásadních modernizací by řídící orgány přístavů a dopravci, kteří je budou provozovat, měli ▌zohlednit potřeby zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Podobně by dopravci měli ▌zohlednit tyto potřeby při rozhodování o podobě nových a modernizovaných osobních lodí v souladu se směrnicí Rady 98/18/ES ze dne 17. března 1998 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě(4).

(6)  Pomoc poskytovaná v přístavech, které se nacházejí na území členského státu, na které se vztahuje Smlouva, by měla mimo jiné umožnit zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace dostat se z určeného místa příjezdu do přístavu na osobní loď a z osobní lodi na určené místo odjezdu z přístavu, včetně nalodění a vylodění.

(7)  Pomoc by měla být financována tak, aby se břemeno rozložilo spravedlivě na všechny cestující, kteří dopravce používají, a aby zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebyly od dopravy odrazovány. Poplatek vybíraný od každého cestujícího příslušného dopravce zahrnutý do základní ceny přepravního dokladu se zdá být nejúčinnější cestou finanční pomoci. Poplatky by měly být stanovovány a uplatňovány zcela transparentně.

(8)  Při organizaci poskytování pomoci zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a při odborné přípravě svých pracovníků by dopravci měli zohlednit doporučení Mezinárodní námořní organizace ohledně návrhu a provozu osobních lodí se zřetelem k potřebám starších a zdravotně postižených osob(5).

(9)  Ustanoveními týkajícími se nalodění zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace by neměla být dotčena obecná ustanovení platných mezinárodních předpisů, předpisů Společenství a vnitrostátních předpisů.

(10)  V případě zrušení nebo zpoždění jakékoli služby by cestující měli být náležitě informováni. Tyto informace by měly cestujícím pomoci učinit nezbytné kroky a případně získat informace o náhradních spojích.

(11)  Potíže cestujících způsobené zrušením nebo významným zpožděním jejich cesty by se měly rovněž zmírnit. Za tímto účelem by mělo být o cestující náležitě postaráno a měli by mít možnost svou cestu zrušit a nechat si proplatit přepravní doklad, nebo za uspokojivých podmínek dosáhnout přesměrování.

(12)  Dopravci by měli cestujícím v případě zpoždění nebo zrušení služby zajistit vyplacení náhrady na základě procenta ceny přepravního dokladu, vyjma případů, kdy ke zpoždění nebo zrušení dojde za mimořádných okolností, kterým by nebylo možno zamezit ani v případě přijetí veškerých přiměřených opatření.

(13)  Dopravci by měli spolupracovat s cílem přijmout opatření na vnitrostátní nebo evropské úrovni tak, aby se zlepšila péče a pomoc nabízená cestujícím při jakémkoli přerušení jejich cesty, a zejména v případě významného zpoždění.

(14)  Toto nařízení by se nemělo dotýkat práv cestujících stanovených směrnicí Rady 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy(6). Toto nařízení by se nemělo použít v případech, kdy jsou souborné služby pro cesty, pobyty a zájezdy zrušeny z jiných důvodů než z důvodu zrušení služby námořní dopravy.

(15)  Cestující by měli být plně informováni o svých právech podle tohoto nařízení tak, aby mohli tato práva účinně uplatňovat. Práva cestujících v námořní dopravě a na vnitrozemských vodních cestách by měla zahrnovat přijetí informací o službě před nastoupením cesty a v jejím průběhu. Veškeré důležité informace poskytované cestujícím v námořní dopravě a na vnitrozemských vodních cestách by měly být poskytovány také ▌způsoby, které jsou dostupné zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

(16)  Členské státy by měly zajistit a kontrolovat soulad s tímto nařízením a určit vhodný subjekt k provádění těchto úkolů v rámci prosazování. Tato kontrola se nedotýká práv cestujících obrátit se na soud v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

(17)  Cestující by měli mít možnost uplatňovat svá práva prostřednictvím vhodných postupů podání stížnosti zavedených dopravci, nebo případně podáním stížnosti orgánu ▌za tímto účelem určenému příslušným členským státem.

(18)  Stížnosti týkající se pomoci poskytované v přístavu nebo místě nalodění/vylodění by měly být podávány subjektu, který k prosazování tohoto nařízení určil členský stát, na jehož území se přístav nachází. Stížnosti týkající se pomoci poskytované dopravcem na moři by měly být podávány subjektu, který k prosazování tohoto nařízení určil členský stát, který dotyčnému dopravci vydal provozní licenci. Subjekt příslušný pro prosazování tohoto nařízení by měl mít pravomoc a schopnost prověřovat jednotlivé stížnosti a usnadňovat mimosoudní řešení sporů.

(19)  Komise by měla navrhnout jasná pravidla týkající se práv cestujících ohledně odpovědnosti, povinností, přístupu a práv zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu na přestupních místech cestujících mezi pozemní a námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravou.

(20)  Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto nařízení a zabezpečit, aby byly tyto sankce používány. Sankce, které by mohly zahrnovat uložení povinnosti nahradit škodu dotyčnému cestujícímu, by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(21)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zajištění vysokých a rovnocenných úrovní ochrany a pomoci cestujícím ve všech členských státech a zabezpečení toho, aby hospodářské subjekty podnikaly podle harmonizovaných podmínek na jednotném trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich z důvodu rozsahu a účinků této akce může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení uvedených cílů.

(22)  Vzhledem k nutnosti využívat kombinovanou dopravu by v případě budoucí evropské legislativní iniciativy týkající se práv cestujících bylo rozumné zaujmout horizontální přístup k právním předpisům, který pokryje všechny druhy dopravy.

(23)  Prosazování tohoto nařízení by mělo vycházet z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ("nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele")(7). Je proto vhodné uvedené nařízení změnit.

(24)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(8) by se měla přísně dodržovat, aby bylo zaručeno soukromí cestujících v námořní dopravě a na vnitrozemských vodních cestách a aby bylo zajištěno, že požadované informace slouží pouze ke splnění povinnosti pomoci podle tohoto nařízení a že nebudou použity proti cestujícím, kteří danou službu vyhledají.

(25)  Toto nařízení dodržuje základní práva a je v souladu se zásadami uznanými zejména Listinou základních práv Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola I

Obecná ustanovení

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro

   1) zákaz rozlišování mezi cestujícími, pokud jde o podmínky dopravy, kterou nabízejí dopravci cestujícím;
   2) zákaz diskriminace a povinnou pomoc zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace;
   3) povinnosti dopravců vůči cestujícím v případě zrušení nebo zpoždění;
   4) minimální informace, které mají být cestujícím poskytnuty;
   5) vyřizování stížností;
   6) prosazování práv cestujících.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení se použije na obchodní přepravu cestujících po moři a na vnitrozemských vodních cestách prostřednictvím lodí pro přepravu osob, včetně výletních plaveb, mezi přístavy či místy nalodění/vylodění nebo v nich, pokud se nacházejí na území členského státu, na který se vztahuje Smlouva.

2.  Členské státy mohou vyjmout služby, na které se vztahují smlouvy o veřejné službě, pokud tyto smlouvy zajišťují srovnatelnou úroveň práv cestujících, jaká je požadována tímto nařízením.

3.  Členské státy mohou vyloučit z oblasti působnosti tohoto nařízení služby městské a příměstské dopravy, pokud zaručí, že cílů tohoto nařízení může být dosaženo jinými regulačními opatřeními, a zajistí cestujícím úroveň práv srovnatelnou s úrovní požadovanou v tomto nařízení.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

   a) "zdravotně postiženou osobou" nebo "osobou s omezenou schopností pohybu a orientace" osoba, jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku snížena v důsledku jakéhokoli tělesného postižení (smyslového nebo pohybového, trvalého nebo dočasného), mentálního nebo psychosociálního postižení či nezpůsobilosti nebo jakékoli jiné příčiny zdravotního postižení nebo věku a jejíž stav vyžaduje, aby jejím potřebám byla věnována odpovídající pozornost a byly jí přizpůsobeny služby, které jsou poskytovány všem cestujícím;
   b) "zrušením" neuskutečnění služby, která byla dříve plánována a na kterou bylo rezervováno alespoň jedno místo;
   c) "zpožděním" rozdíl mezi časem, kdy měl cestující plánovaný odjezd nebo příjezd podle zveřejněného jízdního řádu, a časem skutečného nebo očekávaného odjezdu či příjezdu;
   d) "dopravcem" subjekt, který uzavřel nebo jménem kterého byla uzavřena smlouva o přepravě, nebo provádějící dopravce, ať už přepravu uskutečnil dopravce, nebo provádějící dopravce odlišný od poskytovatele souborných služeb cestovního ruchu;
   e) "obchodní námořní dopravou pro cestující" služba námořní přepravy cestujících zajišťovaná dopravcem na pravidelných nebo nepravidelných trasách a nabízená veřejnosti za úhradu, ať už samostatně, nebo jako součást souboru služeb;
   f) "provádějícím dopravcem" jiný subjekt než dopravce a poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu, který skutečně provádí celou přepravu nebo její část;
   g) "přístavem" pozemní a vodní plocha vybavená takovými úpravami nebo zařízeními, která umožňují zejména příjem lodí, jejich nakládku a vykládku, skladování zboží, příjem a dodávky tohoto zboží pozemní dopravou a nalodění a vylodění osobních lodí;
   h) "místem nalodění/vylodění" jiná pozemní a vodní plocha než přístav, na které se cestující pravidelně naloďují a vyloďují;
   i) "lodí" námořní ▌plavidlo nebo plavidlo vnitrozemské plavby s výjimkou vznášedel;
   j) "přepravní smlouvou" smlouva o přepravě mezi dopravcem ▌a cestujícím za účelem jeho přepravy jedním nebo více dopravními spoji, ať byl přepravní doklad zakoupen u dopravce, poskytovatele souborných služeb cestovního ruchu, prodejce přepravních dokladů nebo přes internet;
   k) "přepravním dokladem" platný doklad opravňující k přepravě nebo jiné rovnocenné oprávnění v elektronické nebo jiné nehmotné formě, vydané nebo schválené dopravcem či jeho pověřeným prodejcem přepravních dokladů;
   l) "prodejcem přepravních dokladů" zprostředkovatel prodávající služby námořní dopravy, včetně služeb prodávaných jako součást souboru služeb, jménem dopravce nebo poskytovatele souborných služeb cestovního ruchu;
   m) "poskytovatelem souborných služeb cestovního ruchu" jiný organizátor ▌než dopravce ve smyslu čl. 2 odst. 2 ▌směrnice 90/314/EHS;
   n) "rezervací" povolení v listinné nebo elektronické podobě opravňující k přepravě podle dříve potvrzeného individuálního ujednání o přepravě;
   o) "osobní lodí" loď přepravující více než 12 cestujících;
   p) "přístavním orgánem" nebo "řídícím orgánem přístavu" orgán, který má podle vnitrostátních právních předpisů za úkol samostatně nebo společně s jinými činnostmi správu a řízení přístavní infrastruktury a koordinaci a kontrolu činností různých provozovatelů přítomných v přístavu nebo přístavním systému. Může byt tvořen několika samostatnými orgány, nebo může odpovídat za více než jeden přístav;
   q) "výletní plavbou" lodní přeprava cestujících doplněná o ubytování a jiné služby přesahující jednodenní pobyt (přes noc), která není pravidelnou nebo plánovanou službou pro cestující mezi dvěma či více přístavy, ale cestující se obvykle vrací do přístavu nalodění;
   r) "přístupnými formáty" možnost cestujících získat stejné informace prostřednictvím textu, Braillova písma, audio, video nebo elektronických formátů. Mezi příklady přístupných formátů patří, ale neomezují se na ně , piktogramy, hlasové oznámení a titulky, a tyto se mohou lišit podle technologického vývoje;
   s) "cestujícím" jakákoliv osoba cestující na základě přepravní smlouvy jiná než ty osoby, které doprovázejí vozidla, přívěsy nebo zboží, jež jsou přepravovány jako náklad nebo obchodní zboží;
   t) "příjezdem" skutečný čas, kdy je loď zajištěna v přístavišti;
   u) "odjezdem" skutečný čas, kdy je loď připravena vyplout na moře;
   v) "cenou přepravního dokladu" náklady zaplacené za dopravu a ubytování na palubě. Nezahrnuje náklady na jídlo, ostatní činnosti a jakékoliv nákupy na palubě;
   w) "vyšší mocí" událost nebo okolnost, které nemohlo být zabráněno, i když byla učiněna všechna příslušná opatření, jako např. válka, invaze, akt nepřátelského státu, nepřátelská akce (ať již byla vyhlášena válka, či nikoliv), občanská válka, povstání, revoluce, vzpoura, vojenský nebo uzurpátorský režim či konfiskace, teroristický čin, znárodňování, vládní sankce, blokáda, embargo, pracovní spory, stávka, výluka, přerušení dodávek elektrické energie nebo porucha na elektrickém vedení či vyšší vůle, zahrnující požár, povodeň, zemětřesení, bouři, hurikán nebo jiné přírodní katastrofy. Mezi případy vyšší moci náleží rovněž mimořádný příliv a odliv, vichřice, překročení významné výšky vln a tvorba ledu.

Článek 4

Přepravní smlouva a nediskriminační smluvní podmínky

1.  Dopravci poskytnou cestujícím doklad o uzavření přepravní smlouvy vystavením jednoho nebo více přepravních dokladů. Přepravní doklady se považují za jasný důkaz uzavření smlouvy, a zakládají tak práva podle tohoto nařízení.

2.  Aniž jsou dotčeny závazky veřejné služby vyžadující sociální tarify, musí být smluvní podmínky a tarify uplatňované dopravci nebo prodejci přepravních dokladů nabízeny široké veřejnosti bez diskriminace na základě státní příslušnosti nebo místa bydliště koncového zákazníka nebo místa usazení dopravců či prodejců přepravních dokladů ve Společenství.

Článek 5

Vyloučení zproštění odpovědnosti

1.  Odpovědnost vyplývající z tohoto nařízení nesmí být omezena ani se jí nelze zprostit, mimo jiné odlišným nebo omezujícím ustanovením ve smlouvě o přepravě.

2.  Dopravci mohou nabízet smluvní podmínky, které jsou pro cestující výhodnější než podmínky stanovené v tomto nařízení.

Kapitola II

Práva zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Článek 6

Zákaz odmítnout přepravu

1.  Dopravci, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu nesmí z důvodu zdravotního postižení nebo snížené pohyblivosti odmítnout:

   a) rezervaci nebo vydání přepravního dokladu pro cestu, na kterou se vztahuje toto nařízení;
   b) nalodit zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace v přístavu nebo místě nalodění/vylodění, jestliže dotyčná osoba má platný přepravní doklad nebo rezervaci.

2.  Rezervace a přepravní doklady se poskytují zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bez jakýchkoli dalších poplatků.

Článek 7

Výjimky a zvláštní podmínky

1.  Bez ohledu na článek 6 smí dopravci, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu odmítnout ▌rezervaci, vydat přepravní doklad nebo nalodit zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu ▌║ pokud konstrukce osobní lodi nalodění nebo přepravu zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace reálně neumožňuje a pokud jim nemůže být bezpečně, důstojně a z provozního hlediska vhodným způsobem poskytnuta běžná úroveň služeb.

V případě odmítnutí rezervace z důvodů uvedených v prvním pododstavci vynaloží dopravci, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu přiměřené úsilí, aby navrhli dotyčné osobě přijatelnou alternativu.

V případě rezervace předem musí být zdravotně postižené osobě nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace, které bylo odepřeno nalodění ▌, a osobě, která tuto osobu doprovází podle odstavce 2, nabídnuto právo na náhradu jízdného nebo přesměrování podle přílohy I. ▌

2.  Dopravce, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu smí požadovat, aby zdravotně postižená osoba nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace byla doprovázena další osobou, která je schopna jí poskytnout potřebnou pomoc, jestliže je to naprosto nezbytné.

3.  Pokud dopravce, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu využije výjimky uvedené v odstavci 1 nebo 2, okamžitě informuje dotyčnou zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o důvodech, které ho k tomu vedly. Dopravce, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu na požádání informuje dotyčnou zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o těchto důvodech písemně, a to do pěti pracovních dnů od data žádosti.

Článek 8

Přístupnost a informace

1.  Pod dohledem vnitrostátních subjektů příslušných pro prosazování dopravci za aktivní spolupráce zástupců organizací zastupujících přístavy, organizací zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace stanoví pravidla pro nediskriminační přístup vztahující se na přepravu zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osob, které je doprovází, jakož i omezení jejich přepravy nebo přepravy jejich vybavení pro mobilitu z důvodu konstrukce osobních lodí tak, aby byly dodrženy platné bezpečnostní požadavky. Tato pravidla obsahují všechny podmínky pro přístup k dané námořní dopravě, včetně přístupnosti provozovaných lodí a jejich zařízení na palubě a pomocného vybavení, kterým jsou vybaveny.

2.  Pravidla uvedená v odstavci 1 dopravci nebo prodejci přepravních dokladů zpřístupní veřejnosti v tištěné podobě nebo prostřednictvím internetu přinejmenším v okamžiku rezervace, v přístupných formátech, vhodnými způsoby a v těch jazycích, v nichž jsou informace obecně zveřejňovány pro všechny cestující. Při poskytování takovýchto informací je věnována zvláštní pozornost potřebám osob se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

3.  Na požádání dopravci v přístupných formátech poskytnou mezinárodní právní předpisy, právní předpisy Společenství nebo vnitrostátní předpisy, které stanoví bezpečnostní požadavky, na nichž jsou pravidla pro nediskriminační přístup založena.

4.  Poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu zpřístupní pravidla uvedená v odstavci 1, která se vztahují na cesty v rámci souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy, které organizují, prodávají nebo nabízí k prodeji.

5.  Dopravci, jejich prodejci přepravních dokladů nebo poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu zajistí, aby všechny příslušné informace týkající se podmínek přepravy, informace o cestě, informace o přístupnosti služeb a písemné potvrzení o poskytnutí pomoci byly zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace dostupné ▌v přístupných formátech, včetně rezervace a informací on-line.

Článek 9

Právo na pomoc v přístavech

1.  Při odjezdu, příjezdu nebo při tranzitu v přístavu dopravce odpovídá za bezplatné zajištění pomoci zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace uvedené v příloze II tak, aby tyto osoby byly schopny nastoupit na odjíždějící loď nebo vystoupit z přijíždějící lodi, na kterou si zakoupily přepravní doklad, aniž jsou však dotčena pravidla pro přístup podle čl. 8 odst. 1. Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

2.  Pomoc může dopravce poskytnout sám, nebo může uzavřít smlouvu o poskytování pomoci s jednou či více stranami. Dopravce může uzavřít takovou smlouvu nebo smlouvy ze své vlastní iniciativy nebo na požádání, a to i ze strany přístavního orgánu, přičemž se zohlední stávající služby v dotyčném přístavu.

Jestliže dopravce uzavře smlouvu o poskytování pomoci s jednou nebo více stranami, zůstává i nadále odpovědný za poskytování pomoci a za dodržování norem kvality podle čl. 14 odst. 1.

3.  Dopravci mohou pro účely financování této pomoci nediskriminačním způsobem vybírat zvláštní poplatek od všech cestujících. Tento zvláštní poplatek musí být přiměřený, odvozený od nákladů a transparentní.

4.  Dopravci zpřístupní subjektu nebo subjektům příslušným pro prosazování určeným podle čl. 27 odst. 1 ověřený roční přehled přijatých poplatků a vynaložených výdajů v souvislosti s pomocí poskytovanou zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

5.  V souladu s článkem 12 je řídící orgán přístavu v případě potřeby odpovědný za zajištění přístupu do přístavu zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Článek 10

Právo na pomoc v místech nalodění/vylodění

Neexistuje-li pro konkrétní místo určení nebo úsek trasy přístav, dopravce organizuje pomoc v místě nalodění/vylodění podle článku 9.

Článek 11

Právo na pomoc na palubě lodí

Dopravci poskytnou zdravotně postiženým osobám nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace při odjezdu, příjezdu nebo při tranzitu v přístavu, na který se vztahuje toto nařízení, minimálně pomoc uvedenou v příloze III bezplatně.

Článek 12

Podmínky, za kterých se pomoc poskytuje

Dopravci, řídící orgány přístavů, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu navzájem spolupracují, aby poskytli pomoc zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podle článků 9, 10 a 11 v souladu s těmito pravidly:

   a) Pomoc se poskytuje za podmínky, že je dopravci, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu, u kterého byl zakoupen přepravní doklad, oznámeno v okamžiku rezervace nebo alespoň 48 hodin předem, že uvedená osoba bude tuto pomoc potřebovat, pokud mezi poskytovatelem pomoci a cestujícím nedojde k dohodě stanovující kratší dobu oznámení, s výjimkou rekreačních cest, v jejichž případě je potřeba pomoci uvedena v okamžiku rezervace. Pokud přepravní doklad umožňuje vykonat vícenásobné cesty, je tato podmínka splněna jediným oznámením za předpokladu, že se v něm uvedou patřičné informace o časech následujících cest.

b)  Dopravci, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu přijmou veškerá opatření, která jsou nezbytná k žádosti a přijetí oznámení o potřebě pomoci od zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Cestující obdrží potvrzení, v němž se uvádí, že byla potřeba pomoci zaznamenána. Tyto povinnosti se vztahují na všechna jejich prodejní místa, včetně prodeje po telefonu nebo přes internet.

   c) Není-li učiněno žádné oznámení podle bodu a), dopravci, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu vynaloží veškeré přiměřené úsilí k zajištění pomoci tak, aby zdravotně postižená osoba nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace mohla nastoupit na odjíždějící loď, přesednout nebo vystoupit z přijíždějící lodi, na kterou si zakoupila přepravní doklad.
   d) Aniž jsou dotčeny pravomoci jiných subjektů ohledně prostor mimo areál přístavu, řídící orgán přístavu nebo jiná oprávněná osoba určí místa příjezdu a odjezdu v areálu přístavu, uvnitř budov terminálů a/nebo mimo ně, na kterých mohou zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace oznámit svůj příjezd a vyžádat si pomoc; tato místa budou zřetelně označena a budou na nich k dispozici v přístupné podobě základní informace o přístavu a poskytované pomoci.
  e) Pomoc se poskytuje pod podmínkou, že se zdravotně postižená osoba nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace dostaví na určené místo:
   v čase stanoveném dopravcem, který nesmí činit více 60 minut před plánovaným časem odjezdu,
   není-li žádný čas stanoven, nejpozději 30 minut před plánovaným časem nalodění, pokud se cestující a poskytovatel služby nedohodnou jinak, nebo
   v případě výletní plavby v čase stanoveném dopravcem, který nesmí být více než 60 minut před časem odbavení.
   f) V případě žádosti zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace o využití asistenčního psa musí být tento pes přijat na palubu za předpokladu, že dopravci, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu je tato skutečnost oznámena v souladu s vnitrostátními pravidly pro přepravu uznaných asistenčních psů na palubě osobních lodí, jestliže taková pravidla existují.

Článek 13

Předávání informací třetím stranám

1.  Pokud je uzavřena smlouva o poskytování pomoci a dopravce, ▌prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu obdrží oznámení o potřebě pomoci do 48 hodin před plánovaným časem odjezdu, předá příslušnou informaci tak, aby ji subdodavatel obdržel co nejdříve a v každém případě alespoň 36 hodin před plánovaným časem odjezdu.

2.  Pokud je uzavřena smlouva o poskytování pomoci a dopravce ▌neobdrží oznámení o potřebě pomoci do 48 hodin před plánovaným časem odjezdu, předá dopravce ▌informaci subdodavateli co nejdříve.

Článek 14

Normy kvality pro pomoc

1.  Dopravci ve spolupráci s organizacemi zastupujícími zdravotně postižené cestující a cestující s omezenou schopností pohybu a orientace stanoví normy kvality pro pomoc uvedenou v přílohách II a III a určí potřebné zdroje pro jejich splnění.

2.  Při stanovování norem kvality se plně zohlední mezinárodně uznávané politiky a kodexy chování týkající se usnadnění dopravy zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména doporučení Mezinárodní námořní organizace ohledně návrhu a provozu osobních lodí se zřetelem k potřebám starších a zdravotně postižených osob.

3.  Dopravci své normy kvality zveřejní v přístupných formátech.

Článek 15

Odborná příprava

Dopravci:

   a) zajistí, aby všichni jejich zaměstnanci a zaměstnanci subdodavatele, kteří poskytují přímou pomoc zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, měli znalosti o tom, jak vyhovět potřebám osob s různým zdravotním postižením nebo se zhoršenou pohyblivostí;
   b) poskytnou školení o pomoci zdravotně postiženým a o problematice zdravotního postižení, jak je popsáno v příloze IV, veškerému personálu, který pracuje v přístavu a přichází do přímého styku s cestující veřejností;
   c) zajistí, aby všichni noví zaměstnanci, kteří přicházejí do přímého styku s cestujícími, prošli školením o problematice zdravotního postižení a aby byl personál podle potřeby doškolován.

Článek 16

Náhrada invalidního vozíku a vybavení pro mobilitu

1.  V případě, že během manipulace v přístavu nebo během přepravy na palubě lodi před zahájením cesty, v jejím průběhu nebo po jejím skončení, dojde ke ztrátě nebo poškození invalidních vozíků nebo jiného vybavení pro mobilitu nebo jejich částí, odškodní cestujícího, jemuž vybavení patří, ten, kdo za vybavení odpovídal v okamžiku ztráty nebo poškození, s výjimkou případu, kdy cestující, jemuž vybavení patří, byl již odškodněn podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři a na vnitrozemských vodních cestách v případě nehod(9).

V případě potřeby musí být vynaloženo veškeré úsilí k rychlému poskytnutí náhradního vybavení, které bude odpovídat potřebám dotčených cestujících.

2.  Není stanoven žádný limit výše odškodnění splatného podle tohoto článku.

Kapitola III

Povinnosti dopravců v případě přerušení cesty

Článek 17

Poskytování informací

1.  V případě zpoždění dopravce, případně řídící orgán přístavu, informuje cestující nejpozději 30 minut po plánovaném odjezdu nebo jednu hodinu před plánovaným příjezdem. Pokud jsou tyto informace k dispozici, informuje dopravce cestující o předpokládaném času odjezdu a příjezdu.

2.  Pokud cestující z důvodu zpoždění zmeškají spojení, provádějící dopravce vynaloží přiměřené úsilí, aby dotyčné cestující informoval o náhradních spojích.

3.  Dopravce nebo řídící orgán přístavu zajistí, aby zdravotně postižení cestující nebo cestující s omezenou schopností pohybu a orientace obdrželi informace požadované podle odstavců 1 a 2 v přístupných formátech.

Článek 18

Právo na pomoc

1.  Jestliže dopravce důvodně očekává, že námořní osobní doprava bude oproti plánovanému času odjezdu zpožděna o více než 60 minut, nabídne dopravce cestujícím zdarma stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, pokud je na palubě nebo v přístavu k dispozici, nebo může být za přiměřených okolností dodáno.

2.  V případě zpoždění, kdy je nutný pobyt cestujícího na jednu noc nebo na více nocí nebo pobyt delší než zamýšlený cestujícím, ▌se cestujícím kromě stravy a občerstvení uvedených v odstavci 1 nabídne zdarma hotelové nebo jiné ubytování a přeprava mezi přístavem a místem ubytování. Náklady dopravce na dodatečné ubytování a přepravu nesmí překročit dvojnásobek ceny přepravního dokladu.

3.  Pokud není dále možné pokračovat námořní dopravou, zajistí dopravci pro cestující, pokud je to možné a co nejdříve, dopravu náhradní.

4.  Při použití odstavců 1, 2 a 3 věnuje provádějící dopravce zvláštní pozornost potřebám zdravotně postižených osob, osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osob, které je doprovázejí.

Článek 19

Přesměrování a náhrada jízdného

1.  Jestliže dopravce důvodně očekává, že námořní osobní doprava bude oproti plánovanému času odjezdu zpožděna o více než 120 minut, nabídne dopravce cestujícímu neprodleně:

   a) náhradní dopravu za přiměřených podmínek nebo, pokud to není proveditelné, cestujícího informuje o odpovídajících náhradních dopravních službách jiných provozovatelů dopravy;
   b) náhradu ceny přepravního dokladu, pokud se cestující rozhodne necestovat s tímto dopravcem.

Náhrada jízdného se provede za stejných podmínek jako úhrada odškodnění podle čl. 20 odst. 3, 4 a 5.

2.  Odchylně od odstavce 1 budou cestující, kteří se účastní výletní plavby, přesměrováni, nebo jim bude jízdné uhrazeno podle směrnice 90/314/EHS.

Článek 20

Odškodnění z ceny přepravního dokladu

1.  Aniž ztratí právo na přepravu, může cestující od dopravce požadovat odškodnění v případě zpoždění při příjezdu ▌. Minimální odškodnění činí:

   a) 25 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 60 až 119 minut;
   b) 50 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 120 minut a více;
   c) 100 % ceny přepravního dokladu, jestliže dopravce neposkytne náhradní dopravu nebo informace uvedené v čl. 19 odst. 1 písm. a).

2.  Odstavec 1 se nevztahuje na cestující, kteří se účastní výletní plavby. Tito cestující mohou žádat odškodnění podle směrnice 90/314/EHS.

3.  Odškodnění se vyplatí do jednoho měsíce od podání žádosti o odškodnění. Odškodnění lze uhradit prostřednictvím poukázek nebo jiných služeb, pokud jsou smluvní podmínky pružné, zejména ohledně období platnosti a cílové stanice. Odškodnění je hrazeno v peněžní podobě na žádost cestujícího.

4.  Oznámil-li dopravce do 3 dnů před plánovaným odjezdem zrušení, případně přesunutí jízdy nebo prodloužení doby jízdy, nevzniká žádný nárok na poskytnutí náhrady.

Článek 21

Vyšší moc

Povinnosti stanovené v článcích 18, 19 a 20 se nepoužijí v případech vyšší moci, které znemožnily poskytnutí dopravní služby.

Článek 22

Další nároky

Žádné ustanovení tohoto nařízení nebrání cestujícím domáhat se náhrady škody v případě ztráty způsobené zrušením nebo zpožděním dopravní služby u vnitrostátních soudů. Náhrady poskytnuté podle tohoto nařízení mohou být od dalších náhrad odečteny.

Článek 23

Další opatření ve prospěch cestujících

Pod dohledem vnitrostátních subjektů příslušných pro prosazování dopravci vzájemně spolupracují s cílem přijmout opatření na vnitrostátní nebo evropské úrovni se zapojením zúčastněných stran, profesních organizací a sdružení zákazníků, cestujících, přístavů a zdravotně postižených osob Cílem těchto opatření je zlepšení péče o cestující, zejména v případě významných zpoždění a přerušení nebo zrušení cesty.

Kapitola IV

Informace pro cestující a vyřizování stížností

Článek24

Právo na cestovní informace

Řídící orgány přístavů a dopravci poskytují cestujícím odpovídající informace během jejich cesty v přístupných formátech a obvyklých jazycích. Zvláštní pozornost je věnována potřebám osob se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Článek 25

Informace o právech cestujících

1.  Dopravci cestujícím zajistí náležité a srozumitelné informace o jejich právech podle tohoto nařízení nejpozději při odjezdu. Jestliže informace poskytne dopravce nebo provádějící dopravce, druhý z nich již není povinen tyto informace poskytovat. Informace se poskytují v přístupných formátech a obvyklých jazycích. Při poskytování takovýchto informací je věnována zvláštní pozornost potřebám osob se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

2.  Dopravci a řídící orgány přístavů zajistí veřejnou dostupnost informací o právech cestujících podle tohoto nařízení jak na palubě lodí, tak v přístavech. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje subjektu příslušného pro prosazování určeného členskými státy podle čl. 27 odst. 1.

Článek 26

Stížnosti

1.  Orgány členských států zavedou nezávislý mechanismus pro vyřizování stížností, které se týkají práv a povinností podle tohoto nařízení, jenž bude přístupný všem cestujícím, včetně zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

2.  Cestující mohou dopravci podat stížnost do jednoho měsíce ode dne, kdy služba byla nebo měla být poskytnuta. Adresát stížnosti do 20 pracovních dní buď poskytne odůvodněné stanovisko nebo v odůvodněných případech uvědomí cestujícího, v jaké lhůtě může očekávat odpověď. Lhůta na odpověď nesmí být delší než dva měsíce od přijetí stížnosti.

3.  Nebude-li odpověď obdržena v časové lhůtě stanovené v odstavci 2, stížnost se považuje za přijatou.

Kapitola V

Prosazování a vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování

Článek 27

Vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování

1.  Každý členský stát určí subjekt příslušný pro prosazování tohoto nařízení. Každý subjekt přijme opatření nezbytná k tomu, aby se zajistilo stanovení pravidel pro přístupnost podle článku 8 a zajistilo dodržování těchto pravidel a práv cestujících ▌. Všechny subjekty jsou z hlediska své organizace, rozhodování o financování, právní struktury a procesu rozhodování nezávislé na obchodních zájmech.

2.  Členské státy informují Komisi o subjektu, který byl určen podle tohoto článku, a o jeho pravomocích.

3.  Každý cestující může podávat stížnosti na údajné porušení tohoto nařízení příslušnému subjektu určenému podle odstavce 1 ▌členským státem.

4.  Členské státy, které se rozhodly vyloučit některé služby podle čl. 2 odst. 2, zajistí srovnatelný mechanismus prosazování práv cestujících.

Článek 28

Zpráva o prosazování

1.  1. června každého roku zveřejní subjekty příslušné pro prosazování určené podle článku 27 zprávu o své činnosti za předchozí rok obsahující mimo jiné:

   a) popis opatření přijatých k provádění ustanovení tohoto nařízení;
   b) odkaz na postup použitelný pro vyřizování jednotlivých stížností;
   c) shrnutí pravidel přístupnosti pro zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace použitelných v daném členském státě;
   d) souhrnné údaje o stížnostech, včetně údajů o jejich časových rámcích pro výsledek a rozhodnutí;
   e) podrobnosti o uplatněných sankcích;
   f) další otázky důležité pro lepší prosazování tohoto nařízení.

2.  Aby mohly subjekty příslušné pro prosazování tuto zprávu vypracovat, vedou statistiku jednotlivých stížností podle předmětu a dotčených společností. Na požádání se tyto údaje zpřístupní Komisi nebo vnitrostátním vyšetřovacím orgánům, a to až po dobu tří let od data události.

Článek 29

Spolupráce mezi subjekty příslušnými pro prosazování

Vnitrostátní subjekty příslušné pro prosazování určené podle čl. 27 odst. 1 si vyměňují informace o své práci, zásadách pro rozhodování a praxi za účelem jednotné ochrany cestujících v celém Společenství. Komise je v tomto úkolu podpoří.

Článek 30

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zabezpečení jejich provádění. Stanovené sankce, které by mohly zahrnovat uložení povinnosti nahradit škodu dotčenému cestujícímu, musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi a neprodleně ji informují o všech následných změnách.

Kapitola VI

Závěrečná ustanovení

Článek 31

Zpráva

Nejpozději do ... (10) Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování a výsledcích tohoto nařízení. Ke zprávě se v případě potřeby připojí návrhy právních předpisů, kterými se ustanovení tohoto nařízení podrobně provádí nebo mění.

Článek 32

Změna nařízení (ES) č. 2006/2004

V příloze k nařízení (ES) č. 2006/2004 se vkládá nový bod, který zní:"

19.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 ze dne … [o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele](11)

"

Článek33

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od uplynutí ...(12) . Články 6, 7, 26, 27 a 30 se použijí od uplynutí ...(13)*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ║ dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C …
(2) Úř. věst. C …
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009.
(4) Úř. věst. L 144, 15.5.1998, s. 1.
(5) IMO – Výbor pro námořní bezpečnost, oběžník 735, 24. června 1996, v době přijetí tohoto nařízení.
(6) Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 59.
(7) Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1.
(8) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(9) Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 24.
(10)* Tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.
(11) Úř. věst. C […], […], s. […].
(12)* Dva roky po vyhlášení tohoto nařízení.
(13)** Jeden rok po vyhlášení tohoto nařízení.


PŘÍLOHA I

Právo na náhradu jízdného nebo přesměrování v případě předchozí rezervace pro zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

1.  Odkazuje-li se na tuto přílohu, nabídne se zdravotně postižené osobě a osobě s omezenou schopností pohybu a orientace možnost výběru mezi:

a)  - náhradou plné pořizovací ceny přepravního dokladu do sedmi dní hotově, elektronickým bankovním převodem, bankovními příkazy nebo bankovními šeky, a to za část nebo části neuskutečněné cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, jestliže cesta nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, spolu s případnou

   zpáteční cestou do původního místa odjezdu, a to při nejbližší příležitosti; nebo
   b) přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti na jejich cílové místo určení; nebo
   c) přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek na jejich cílové místo určení v pozdější době podle přání cestujícího s výhradou dostupnosti míst.

2.  Ustanovení odst. 1 písm. a) se rovněž použije na cestující, jejichž cesty jsou součástí souboru služeb, s výjimkou práva na náhradu, pokud toto právo vzniká podle směrnice 90/314/EHS.

3.  Jestliže v případě, kdy místo, město nebo region obsluhuje několik přístavů a provozující dopravce nabízí cestujícím přepravu do jiného přístavu, než který byl uveden v původní rezervaci, nese provozující dopravce náklady na přepravu cestujícího z tohoto jiného přístavu buď do přístavu, který byl uveden v původní rezervaci, nebo na jiné místo určení dohodnuté s cestujícím.


PŘÍLOHA II

Pomoc v přístavech

Druhy pomoci a úpravy nutné k tomu, aby se zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace umožnilo:

   sdělit svůj příjezd do přístavu a požádat o pomoc,
   přesunout se ze vstupního místa k přepážce pro odbavení, pokud existuje, nebo na loď,
   projít odbavení, včetně zavazadel, je-li to nezbytné,
   přesunout se od přepážky pro odbavení (pokud existuje) na loď, po absolvování pasové, celní a bezpečnostní kontroly,
   nalodit se pomocí nezbytných prostředků,
   přesunout se od dveří lodi na své sedadlo/do svého prostoru,
   uložit a opět převzít zavazadlo na palubě lodi,
   přesunout se ze svého sedadla ke dveřím lodi,
   vylodit se pomocí výtahu, invalidních vozíků nebo jiné nutné pomoci, podle toho, co je vhodnější,
   převzít zavazadlo (je-li to nezbytné), po absolvování pasové a celní kontroly,
   přesunout se z haly pro výdej zavazadel nebo místa vylodění na určené místo výstupu,
   přemístit se v případě potřeby na toalety.

Využívá-li zdravotně postižená osoba nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace doprovodu jiné osoby, musí být této osobě na požádání umožněno poskytovat nezbytnou pomoc v přístavu a s naloděním a vyloděním.

Odbavení veškerého nezbytného vybavení pro mobilitu, včetně zařízení, jako jsou elektrické invalidní vozíky.

Dočasná náhrada za zničené nebo ztracené vybavení pro mobilitu, přičemž se jako náhrada nemusí použít stejné vybavení, ale musí se použít vybavení s podobnými technickými parametry a funkcemi.

Případné pozemní odbavení uznaných asistenčních psů.

Sdělení informací potřebných pro nalodění a vylodění přístupnými formami.


PŘÍLOHA III

Pomoc na palubě lodi

Přeprava uznaných asistenčních psů na lodi v závislosti na vnitrostátních předpisech.

Kromě lékařského vybavení přeprava až dvou kusů vybavení pro mobilitu na jednu zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně elektrických invalidních vozíků.

Sdělení základních informací týkajících se trasy v přístupné podobě.

Přiměřená snaha o úpravu sedadel na žádost podle potřeb osob se zdravotním postižením nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace a s přihlédnutím k bezpečnostním požadavkům a dostupnosti.

V případě potřeby pomoc při přemístění na toalety.

Využívá-li zdravotně postižená osoba nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace doprovodu jiné osoby, vynaloží lodní společnost veškeré přiměřené úsilí, aby tato osoba dostala místo vedle zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.


PŘÍLOHA IV

Školení týkající se zdravotního postižení

ŠKOLENÍ O PROBLEMATICE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ

Školení zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého styku s cestující veřejností, zahrnuje:

   povědomí o vhodném přístupu k cestujícím s tělesným, smyslovým (sluchovým nebo zrakovým) a skrytým postižením nebo se sníženými poznávacími schopnostmi, včetně toho, jak rozlišovat mezi různými schopnostmi osob, jejichž pohyblivost, orientace nebo komunikace mohou být sníženy;
   překážky, kterým čelí osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně překážek v chování, okolním prostředí/fyzických překážek a překážek organizačních;
   uznaná asistenční psi, včetně úlohy a potřeb asistenčního psa;
   řešení neočekávaných událostí;
   schopnosti v oblasti mezilidských vztahů a způsoby komunikace s neslyšícími, se sluchově postiženými osobami , zrakově postiženými osobami, osobami s vadou řeči a s osobami se sníženou poznávací schopností;
   obecné povědomí o zásadách IMO týkajících se doporučení ohledně návrhu a provozu osobních lodí se zřetelem k potřebám starších a zdravotně postižených osob;
   způsob opatrné manipulace s invalidními vozíky a jinými pomůckami pro mobilitu, aby nedošlo k poškození (případně pro všechny ║zaměstnance, kteří jsou odpovědní za manipulaci se zavazadly).

Školení o pomoci zdravotně postiženým osobám

Školení zaměstnanců, kteří poskytují přímou pomoc osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, zahrnuje:

   způsob pomoci uživatelům invalidních vozíků při přesunu na vozík a z něj;
   dovednosti pro poskytování pomoci osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, kteří cestují s asistenčním psem, včetně úlohy a potřeb těchto psů;
   způsoby doprovodu nevidomých a slabozrakých cestujících ▌;
   seznámení se s druhy vybavení, které může pomoci osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, a zacházení s tímto vybavením;
   používání pomocného zařízení pro nalodění a vylodění a znalost vhodných postupů pomoci při nalodění a vylodění, které zajistí bezpečnost a důstojnost osob s omezenou schopností pohybu a orientace;
   dostatečné pochopení potřeby spolehlivé a profesionální pomoci. Rovněž povědomí o tom, že někteří zdravotně postižení cestující mohou během cesty prožívat pocity zranitelnosti pro svou závislost na poskytované pomoci;
   znalost první pomoci.

Právní upozornění - Ochrana soukromí