Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0246(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0209/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0209/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0280

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 489kWORD 178k
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
Δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές ***I
P6_TA(2009)0280A6-0209/2009
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0816),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 71, παράγραφος 1, και 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0476/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0209/2009),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Απριλίου 2009 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
P6_TC1-COD(2008)0246

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 71 παράγραφος 1 και 80 παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής ║,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η δράση της Κοινότητας στον τομέα των ναυτιλιακών γραμμών πρέπει να αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των επιβατών, συγκρίσιμου με άλλους τρόπους μεταφοράς. Συν τοις άλλοις, πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών εν γένει.

(2)  Επειδή ο επιβάτης ναυτιλιακού δρομολογίου είναι το ασθενέστερο μέρος της σύμβασης μεταφοράς, τα δικαιώματα του επιβάτη πρέπει, από την άποψη αυτή, να διασφαλίζονται, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας του εντός της Κοινότητας.

(3)  Η ενιαία αγορά θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών επιβατικών μεταφορών θα πρέπει να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών εν γένει. Κατά συνέπεια, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ανεξαρτήτως του αν αυτή οφείλεται σε αναπηρία, στην ηλικία ή σε οποιονδήποτε άλλον παράγοντα, θα πρέπει να έχουν δυνατότητες αντίστοιχες με εκείνες που προσφέρονται στους άλλους πολίτες που χρησιμοποιούν τις εμπορικές ναυτιλιακές γραμμές μεταφοράς επιβατών║. Τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα έχουν το ίδιο δικαίωμα με τους άλλους πολίτες στην ελεύθερη κυκλοφορία, στην ελευθερία επιλογής και στο να μην αποτελούν αντικείμενο διακρίσεων.

(4)  Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και προκειμένου να δοθούν στα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ευκαιρίες μετακίνησης με θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές συγκρίσιμες με εκείνες των άλλων πολιτών, πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την αποφυγή διακρίσεων και την παροχή συνδρομής κατά το ταξίδι τους. Τα άτομα αυτά θα πρέπει, επομένως, να γίνονται δεκτά για μεταφορά, η δε αναπηρία ή η αδυναμία τους αυτή δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο άρνησης της μεταφοράς τους ▌. Πρέπει να διαθέτουν δικαίωμα παροχής συνδρομής σε λιμένες, σε σημεία επιβίβασης / αποβίβασης όπου δεν υπάρχει λιμένας, καθώς και επί των επιβατηγών πλοίων. Για λόγους κοινωνικής ένταξης, η συνδρομή θα πρέπει να παρέχεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση. Οι μεταφορείς πρέπει να καθορίσουν κανόνες προσπελασιμότητας, χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης.

(5)  Όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων λιμένων και τερματικών σταθμών, ενδεχομένως, καθώς και σε περιπτώσεις εκτενών εργασιών ανακαίνισης, οι διαχειριστικοί φορείς των λιμένων και οι μεταφορείς που θα τους χρησιμοποιήσουν θα πρέπει ▌ να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Ομοίως, οι μεταφορείς πρέπει ▌ να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες αυτές, όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων και άλλως ανακαινισμένων πλοίων, σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1998, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία(4).

(6)  Η συνδρομή που παρέχεται σε λιμένες ευρισκόμενους στο έδαφος κράτους μέλους όπου ισχύει η Συνθήκη θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να μεταβαίνουν από το καθορισμένο σημείο άφιξης στον λιμένα προς το επιβατηγό πλοίο και από το επιβατηγό πλοίο προς το καθορισμένο σημείο αναχώρησης από τον λιμένα, συμπεριλαμβανομένης της επιβίβασης και της αποβίβασης.

(7)  Η συνδρομή θα πρέπει να χρηματοδοτείται κατά τρόπο ώστε η επιβάρυνση να κατανέμεται δίκαια σε όλους τους επιβάτες που χρησιμοποιούν έναν μεταφορέα και να μην αποθαρρύνεται η μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος χρηματοδότησης φαίνεται να είναι η είσπραξη τέλους, συμπεριλαμβανομένου στη βασική τιμή του εισιτηρίου, από κάθε επιβάτη που χρησιμοποιεί έναν μεταφορέα. Τα τέλη πρέπει να εγκρίνονται και να εφαρμόζονται με πλήρη διαφάνεια.

(8)  Για τη διοργάνωση της παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για την κατάρτιση του προσωπικού τους, οι μεταφορείς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη Σύσταση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των επιβατηγών πλοίων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλικιωμένων και των μειονεκτούντων ατόμων(5).

(9)  Οι διατάξεις σχετικά με την επιβίβαση των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα ισχύουν με την επιφύλαξη των γενικών κανόνων που εφαρμόζονται για την επιβίβαση των επιβατών, όπως έχουν θεσπιστεί βάσει των ισχυόντων διεθνών, κοινοτικών ή εθνικών κανόνων.

(10)  Οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης ενός δρομολογίου. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να βοηθούν τους επιβάτες να προβαίνουν στις αναγκαίες διευθετήσεις και, εάν χρειάζεται, να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές ανταποκρίσεις.

(11)  Πρέπει να περιοριστεί η ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι επιβάτες, εξαιτίας της ματαίωσης ή της μεγάλης καθυστέρησης του ταξιδίου τους. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να παρέχεται στους επιβάτες κατάλληλη φροντίδα, και οι επιβάτες πρέπει να μπορούν να ακυρώνουν το ταξίδι τους και να τους επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου ή να τους προσφέρεται μεταφορά με άλλο δρομολόγιο υπό ικανοποιητικές συνθήκες.

(12)  Οι μεταφορείς πρέπει να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης στους επιβάτες, σε περίπτωση καθυστέρησης ή ματαίωσης ενός δρομολογίου, βάσει ποσοστού επί της τιμής του εισιτηρίου, εκτός εάν η καθυστέρηση ή ματαίωση οφείλεται σε εξαιρετικές συνθήκες, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ακόμη και αν είχε ληφθεί κάθε εύλογο μέτρο.

(13)  Οι μεταφορείς πρέπει να συνεργάζονται προκειμένου να προβαίνουν σε ρυθμίσεις, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη βελτίωση της φροντίδας και της συνδρομής που παρέχονται στους επιβάτες, όποτε διακόπτεται το ταξίδι τους, κυρίως σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων.

(14)  Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να θίγει τα δικαιώματα των επιβατών που έχουν καθιερωθεί με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις(6). Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου ένα οργανωμένο ταξίδι ματαιώνεται για λόγους άλλους από τη ματαίωση του ναυτιλιακού δρομολογίου.

(15)  Οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ούτως ώστε να μπορούν να τα ασκούν ουσιαστικά. Τα δικαιώματα των επιβατών θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών γραμμών πρέπει να περιλαμβάνουν την πληροφόρησή τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του. Όλες οι βασικές πληροφορίες που παρέχονται στους επιβάτες θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών γραμμών πρέπει επίσης να παρέχονται σε ▌ μορφή προσιτή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

(16)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εποπτεύουν και να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και να ορίσουν κατάλληλο φορέα για την άσκηση των εκτελεστικών καθηκόντων. Η εν λόγω εποπτεία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των επιβατών να ασκούν ένδικα μέσα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

(17)  Οι επιβάτες πρέπει να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους μέσω κατάλληλων διαδικασιών υποβολής παραπόνων, τις οποίες θέτουν σε εφαρμογή οι μεταφορείς ή, ανάλογα με την περίπτωση, με την υποβολή καταγγελιών στον φορέα ▌ που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από το οικείο κράτος μέλος.

(18)  Οι καταγγελίες που αφορούν τη συνδρομή σε λιμένα ή σε σημείο επιβίβασης / αποβίβασης πρέπει να απευθύνονται στον εθνικό φορέα ▌ που ορίζει το κράτος μέλος, στο οποίο ευρίσκεται ο λιμένας, για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι καταγγελίες που αφορούν τη συνδρομή από έναν μεταφορέα κατά το ταξίδι θα πρέπει να απευθύνονται στον εθνικό φορέα ▌ που ορίζει το κράτος μέλος, το οποίο εξέδωσε την άδεια εκμετάλλευσης του μεταφορέα, για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ο φορέας που ορίζεται για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να διαθέτει την εξουσία και την ικανότητα να διερευνά τις ατομικές καταγγελίες και να διευκολύνει την εξώδικη τακτοποίηση των διαφορών.

(19)  Η Επιτροπή πρέπει να προτείνει σαφείς κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών σχετικά με την αρμοδιότητα, την ευθύνη, τη δυνατότητα πρόσβασης, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα στα σημεία μετεπιβίβασης επιβατών μεταξύ ξηράς και θαλάσσης ή στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

(20)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις, που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού, και να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταβολή αποζημίωσης στον ενδιαφερόμενο, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(21)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα η εξασφάλιση υψηλών και ισοδύναμων επιπέδων προστασίας και συνδρομής των επιβατών σε όλα τα κράτη μέλη και η διασφάλιση ότι οι οικονομικοί παράγοντες θα δρουν με εναρμονισμένους όρους στην ενιαία αγορά, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(22)  Σε περίπτωση που υπάρξει στο μέλλον ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, μια οριζόντια νομοθετική προσέγγιση που θα καλύπτει όλα τα μέσα μεταφοράς θα ήταν ορθότερη, δεδομένης της ανάγκης χρήσης συνδυασμένης μεταφοράς.

(23)  Η επιβολή του παρόντος κανονισμού πρέπει να βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ("κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών")(7). Πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός αυτός.

(24)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(8), θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά, προκειμένου να διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής των επιβατών των θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών και να εξασφαλιστεί ότι οι ζητούμενες πληροφορίες χρησιμεύουν μόνον για την τήρηση των υποχρεώσεων συνδρομής που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και δεν χρησιμοποιούνται εις βάρος των επιβατών.

(25)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κανόνες σχετικά με τα εξής:

   (1) την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ επιβατών, όσον αφορά τους όρους μεταφοράς που προσφέρονται από μεταφορείς·
   (2) την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης και την υποχρεωτική παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα·
   (3) τις υποχρεώσεις των μεταφορέων έναντι των επιβατών σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης·
   (4) τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες·
   (5) τη διεκπεραίωση των παραπόνων·
   (6) τον έλεγχο της εφαρμογής των δικαιωμάτων των επιβατών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις εμπορικές θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών με επιβατηγά πλοία, συμπεριλαμβανομένων των κρουαζιερών, μεταξύ ή εντός λιμένων ή οιουδήποτε σημείου επιβίβασης / αποβίβασης που ευρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους όπου ισχύει η Συνθήκη.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν τις γραμμές που καλύπτονται από συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον οι εν λόγω συμβάσεις διασφαλίζουν συγκρίσιμο επίπεδο δικαιωμάτων των επιβατών με το απαιτούμενο στον παρόντα κανονισμό.

3.  Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εξαιρούν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τις υπηρεσίες αστικών και προαστιακών μεταφορών, αν διασφαλίζουν ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω άλλων ρυθμιστικών μέτρων και εγγυώνται για τους επιβάτες επίπεδο δικαιωμάτων ανάλογο με αυτό που απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

   α) "άτομο με αναπηρία" ή "άτομο με μειωμένη κινητικότητα", οποιοδήποτε άτομο, η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ή ψυχοκοινωνικής ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας, ή λόγω ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου αυτού·
   β) "ματαίωση", η μη διενέργεια προηγουμένως προγραμματισθείσας μεταφοράς, για την οποία υπήρχε τουλάχιστον μία κράτηση θέσεως·
   γ) "καθυστέρηση", η διαφορά μεταξύ της προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης ή άφιξης του επιβάτη, σύμφωνα με τον γνωστοποιημένο πίνακα δρομολογίων, και του πραγματικού ή αναμενόμενου χρόνου αναχώρησης ή άφιξής του·
   δ) "μεταφορέας", το πρόσωπο το οποίο ή για λογαριασμό του οποίου έχει συναφθεί μια σύμβαση μεταφοράς ή ο πραγματικός μεταφορέας, είτε η μεταφορά εκτελείται όντως από τον ίδιο ή από πραγματικό μεταφορέα, πλην του ταξιδιωτικού πράκτορα·
   ε) "εμπορική ναυτιλιακή γραμμή μεταφοράς επιβατών", η ναυτιλιακή γραμμή μεταφοράς επιβατών, η οποία εξυπηρετείται από μεταφορέα μέσω προγραμματισμένου ή μη δρομολογίου, παρεχόμενη στο ευρύ κοινό έναντι αντιτίμου, είτε μόνη, είτε στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδίου·
   στ) "πραγματικός μεταφορέας", το διαφορετικό από τον μεταφορέα και τον ταξιδιωτικό πράκτορα πρόσωπο, το οποίο εκτελεί όντως όλη τη μεταφορά ή μέρος αυτής·
   ζ) "λιμένας", η χερσαία και θαλάσσια περιοχή, η οποία αποτελείται από βελτιωτικά έργα και εξοπλισμό που καθιστούν δυνατή, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους, την αποθήκευση εμπορευμάτων, την παραλαβή και παράδοση των εμπορευμάτων αυτών με εσωτερικές μεταφορές, και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών·
   η) "σημείο επιβίβασης / αποβίβασης", η χερσαία και θαλάσσια περιοχή, πλην του λιμένα, από το οποίο επιβιβάζονται και στο οποίο αποβιβάζονται τακτικά επιβάτες
   θ) "πλοίο", το θαλασσοπλοούν ή ποταμοπλοούν σκάφος, αποκλειομένου του αερολισθαίνοντος σκάφους·
   ι) "σύμβαση μεταφοράς", η σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του μεταφορέα ▌ και του επιβάτη, για την παροχή μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών μεταφοράς, ανεξαρτήτως εάν το εισιτήριο έχει αγορασθεί από μεταφορέα, ταξιδιωτικό πράκτορα, εκδοτήριο εισιτηρίων, ή μέσω του Διαδικτύου·
   ια) "εισιτήριο", το έγκυρο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα μεταφοράς, ή το ισοδύναμό του σε μη έντυπη, π.χ. ηλεκτρονική μορφή, το οποίο έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από τον μεταφορέα ή από το εξουσιοδοτημένο εκδοτήριο εισιτηρίων του·
   ιβ) "εκδοτήριο εισιτηρίων", κάθε μεσάζων που πωλεί υπηρεσίες ναυτιλιακών δρομολογίων ▌ για λογαριασμό ║ μεταφορέα ή ταξιδιωτικού πράκτορα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που πωλούνται στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδίου·
   ιγ) "ταξιδιωτικός πράκτορας", ο διοργανωτής ▌, πλην του μεταφορέα, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 2, της οδηγίας 90/314/EΟΚ·
   ιδ) "κράτηση", η έγκριση, έγγραφη ή ηλεκτρονική, που δίνει δικαίωμα μεταφοράς με βάση εκ των προτέρων βεβαιωμένες ad hoc ρυθμίσεις·
   ιε) "επιβατηγό πλοίο", το πλοίο το οποίο μεταφέρει περισσοτέρους από 12 επιβάτες·
  

   ιστ) "λιμενική αρχή" ή "διαχειριστικός φορέας του λιμένα", ο φορέας ο οποίος, σε συνδυασμό ή μη με άλλες δραστηριότητες, έχει ως αποστολή, σύμφωνα με εθνική νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση, τη διοίκηση και τη διαχείριση των λιμενικών υποδομών, καθώς και τον συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαφόρων παρόχων υπηρεσιών σε έναν λιμένα ή σε σύστημα λιμένων. Ενδέχεται να συνίσταται από διαφορετικούς χωριστούς φορείς ή να είναι υπεύθυνος για περισσότερους του ενός λιμένες·
   ιζ) "κρουαζιέρα", η επιβατική ναυτιλιακή δραστηριότητα, που συνοδεύεται από κατάλυμα και άλλες διευκολύνσεις, με διαμονή άνω της μιας ημέρας (διανυκτέρευση), η οποία δεν είναι τακτικό ή προγραμματισμένο δρομολόγιο μεταξύ δύο λιμένων, αλλά συνήθως προβλέπει επιστροφή των επιβατών στον λιμένα επιβίβασης·
   ιη) "προσιτή μορφή", η παροχή των ίδιων πληροφοριών σε όλους τους επιβάτες χρησιμοποιώντας γραπτή, Braille, ηχητική, οπτική ή/και ηλεκτρονική μορφή. Οι προσιτές μορφές περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, εικονογράμματα, φωνητικές ανακοινώσεις και υποτιτλισμό και ποικίλλουν ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις·
   ιθ) "επιβάτης", κάθε πρόσωπο που ταξιδεύει με βάση σύμβαση μεταφοράς εκτός από τα άτομα που συνοδεύουν οχήματα, ρυμουλκούμενα ή προϊόντα που μεταφέρονται ως φορτία ή εμπορικά προϊόντα·
   κ) "άφιξη", ο πραγματικός χρόνος κατά τον οποίο το πλοίο είναι ασφαλές στο αγκυροβόλιο κατάπλου·
   κα) "αναχώρηση", ο πραγματικός χρόνος κατά τον οποίο το πλοίο είναι ασφαλές για τη θάλασσα·
   κβ) "τιμή εισιτηρίου", το κόστος που καταβάλλεται για τη μεταφορά και το κατάλυμα επί του πλοίου. Δεν περιλαμβάνει το κόστος των γευμάτων, των λοιπών δραστηριοτήτων και των αγορών που γίνονται επί του πλοίου·
   κγ) "ανωτέρα βία", ένα γεγονός ή μια συνθήκη που δεν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα δέοντα μέτρα, όπως πόλεμος, εισβολή, εχθροπραξίες (ανεξαρτήτως του αν έχει κηρυχθεί πόλεμος ή όχι), εμφύλιος πόλεμος, στάση, επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτικός νόμος ή σφετερισμός της εξουσίας ή δήμευση, τρομοκρατικές ενέργειες, εθνικοποίηση, κρατική κύρωση, αποκλεισμός, εμπάργκο, εργασιακές διαφορές, απεργία, ανταπεργία, διακοπή ή πτώση ηλεκτρικού ρεύματος ή ανωτέρα βία λόγω φυσικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων της πυρκαγιάς, της πλημμύρας, του σεισμού, της καταιγίδας, του τυφώνα ή άλλων φυσικών καταστροφών. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας μπορεί επίσης να προκληθούν από ακραία παλιρροϊκά φαινόμενα, ισχυρούς ανέμους, σημαντική υπέρβαση του ύψους των κυμάτων και σχηματισμό πάγου.

Άρθρο 4

Σύμβαση μεταφοράς και όροι συμβάσεων χωρίς διακρίσεις

1.  Οι μεταφορείς παρέχουν στους επιβάτες απόδειξη της σύναψης της σύμβασης μεταφοράς, εκδίδοντας ένα ή περισσότερα εισιτήρια. Τα εισιτήρια θεωρούνται ως αρχή αποδείξεως της σύναψης της σύμβασης, και άρα παρέχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.  Υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που επιβάλλουν μειωμένα κόμιστρα για κοινωνικούς λόγους, οι όροι σύμβασης και τα κόμιστρα που εφαρμόζονται από τους μεταφορείς ή τα εκδοτήρια εισιτηρίων προσφέρονται στο ευρύ κοινό χωρίς καμία διάκριση λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου κατοικίας του τελικού πελάτη, ή λόγω του τόπου εγκατάστασης των μεταφορέων ή των εκδοτηρίων εισιτηρίων εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 5

Αποκλεισμός αποποίησης

1.  Δεν επιτρέπεται περιορισμός ή αποποίηση των βάσει του παρόντος κανονισμού υποχρεώσεων, ιδίως με ρήτρα περιορισμού ή παρέκκλισης στη σύμβαση μεταφοράς.

2.  Οι μεταφορείς δικαιούνται να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους σύμβασης για τον επιβάτη από τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Κεφάλαιο ΙΙ

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα

Άρθρο 6

Πρόληψη άρνησης μεταφοράς

1.  Οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δεν αρνούνται, λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας του επιβάτη:

   α) την αποδοχή κράτησης ή την έκδοση εισιτηρίου για ταξίδι το οποίο καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό·
   β) την επιβίβαση ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα σε λιμένα ή σε σημείο επιβίβασης/αποβίβασης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει έγκυρο εισιτήριο ή κράτηση.

2.  Η κράτηση και η χορήγηση εισιτηρίων σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα πραγματοποιείται χωρίς επιπλέον κόστος.

Άρθρο 7

Παρεκκλίσεις και ειδικοί όροι

1.  Παρά τις διατάξεις του άρθρου 6, οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες μπορούν να αρνούνται ▌ την αποδοχή κράτησης, την έκδοση εισιτηρίου ή την επιβίβαση ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα μόνον ▌ εάν η δομή του επιβατηγού πλοίου καθιστά φυσικώς αδύνατη την επιβίβαση ή τη μεταφορά του ατόμου με αναπηρία ή του ατόμου με μειωμένη κινητικότητα και δεν μπορεί να του παρασχεθεί το σύνηθες επίπεδο υπηρεσίας κατά ασφαλή, αξιοπρεπή και λειτουργικά εφικτό τρόπο.

Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής μιας κράτησης για τους λόγους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ║, οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες να προσφέρουν αποδεκτή εναλλακτική λύση στο εν λόγω άτομο.

Σε περίπτωση προηγούμενης κράτησης, το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, το οποίο δεν έγινε δεκτό προς επιβίβαση, ▌ καθώς και το άτομο που το συνοδεύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2, έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι. ▌

2.  Ο μεταφορέας ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας μπορεί να απαιτήσει να συνοδεύεται το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα από άλλο άτομο το οποίο δύναται να παρέχει τη συνδρομή που χρειάζεται το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.

3.  Όταν ο μεταφορέας ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας εφαρμόζει παρέκκλιση βάσει της παραγράφου 1 ή 2, ενημερώνει γραπτώς το ενδιαφερόμενο άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα για τους σχετικούς λόγους. Κατόπιν αιτήσεως, ο μεταφορέας, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας γνωστοποιεί τους λόγους αυτούς γραπτώς στο άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

Άρθρο 8

Προσπελασιμότητα και πληροφόρηση

1.  Υπό την εποπτεία των εθνικών φορέων ελέγχου της εφαρμογής, οι μεταφορείς, με την ενεργό συμμετοχή αντιπροσώπων των οργανώσεων λιμένων, ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ▌ καθορίζουν κανόνες πρόσβασης που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίοι εφαρμόζονται στη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή ατόμων που τα συνοδεύουν, καθώς και τυχόν περιορισμούς στη μεταφορά τους ή τη μεταφορά εξοπλισμού μετακίνησης λόγω της δομής των επιβατηγών πλοίων, προκειμένου να πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας. Οι κανόνες αυτοί περιέχουν όλες τις συνθήκες πρόσβασης στην εν λόγω μεταφορά με πλοίο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στα πλοία και στις εγκαταστάσεις τους, καθώς και στον εξοπλισμό βοήθειας.

2.  Οι κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 γνωστοποιούνται από τους μεταφορείς ή τα εκδοτήρια εισιτηρίων, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω Διαδικτύου, τουλάχιστον κατά τη στιγμή της κράτησης, σε προσιτή μορφή, με κατάλληλους τρόπους και στις ίδιες γλώσσες στις οποίες είναι εν γένει διαθέσιμες οι πληροφορίες στους άλλους επιβάτες. Όταν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

3.  Εάν ζητηθεί, οι μεταφορείς γνωστοποιούν σε προσιτή μορφή, τις διατάξεις του διεθνούς, κοινοτικού ή εθνικού δικαίου όπου καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας, στις οποίες βασίζονται οι κανόνες πρόσβασης χωρίς διακρίσεις.

4.  Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες γνωστοποιούν τους κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι οποίοι ισχύουν για τις διαδρομές που περιλαμβάνονται στα οργανωμένα ταξίδια, τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις, τις οποίες οργανώνουν, πωλούν ή προσφέρουν προς πώληση.

5.  Οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορές τους μεριμνούν ώστε όλες οι σχετικές πληροφορίες για τους όρους μεταφοράς, το ταξίδι και την προσπελασιμότητα των υπηρεσιών μεταφοράς, καθώς και γραπτή επιβεβαίωση για την παροχή βοήθειας, να είναι διαθέσιμες, σε ▌ προσιτή μορφή, για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και των πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

Άρθρο 9

Δικαίωμα στην παροχή συνδρομής στους λιμένες

1.  Κατά την αναχώρηση, μετεπιβίβαση ή άφιξη σε έναν λιμένα, ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της παροχής της συνδρομής που καθορίζεται στο παράρτημα II στα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, χωρίς χρηματική επιβάρυνση, κατά τρόπο ώστε το άτομο αυτό να είναι σε θέση να επιβιβαστεί κατά την αναχώρηση ή να αποβιβαστεί κατά την άφιξη της γραμμής για την οποία αγόρασε εισιτήριο, υπό την επιφύλαξη των κανόνων πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. Η συνδρομή προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες του ατόμου με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

2.  Ο μεταφορέας μπορεί να παρέχει τη συνδρομή ο ίδιος ή να αναθέτει με σύμβαση σε έναν ή περισσότερους τρίτους την παροχή της συνδρομής. Ο μεταφορέας μπορεί να συνάπτει την εν λόγω σύμβαση ή συμβάσεις με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, ακόμη και από τη λιμενική αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες υπηρεσίες στον εν λόγω λιμένα.

Σε περίπτωση που ο μεταφορέας αναθέτει με σύμβαση σε έναν ή περισσότερους τρίτους την παροχή της συνδρομής, ο μεταφορέας παραμένει υπεύθυνος για την παροχή της, και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1.

3.  Για τη χρηματοδότηση της παροχής συνδρομής στους λιμένες, οι μεταφορείς μπορούν, χωρίς να εισάγουν διακρίσεις, να εισπράττουν ειδικό τέλος από όλους τους επιβάτες. Το ειδικό αυτό τέλος είναι εύλογο, ανάλογο του κόστους και διαφανές.

4.  Οι μεταφορείς διαθέτουν στον φορέα ή φορείς ελέγχου της εφαρμογής, που ορίζονται βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 1, ελεγμένη ετήσια ανασκόπηση των εισπραχθέντων τελών και των καταβληθέντων εξόδων που αφορούν την παρεχόμενη συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

5.  Σύμφωνα με το άρθρο 12, ο διαχειριστής του λιμένα έχει υποχρέωση, εάν χρειαστεί, να καταστήσει το λιμένα προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.

Άρθρο 10

Δικαίωμα στην παροχή συνδρομής σε σημεία επιβίβασης / αποβίβασης

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει λιμένας για συγκεκριμένο προορισμό ή σκέλος της διαδρομής, η παροχή συνδρομής διοργανώνεται από τον μεταφορέα στο σημείο επιβίβασης / αποβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 9.

Άρθρο 11

Δικαίωμα στην παροχή συνδρομής επί των πλοίων

Οι μεταφορείς παρέχουν τουλάχιστον τη συνδρομή που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ, χωρίς χρηματική επιβάρυνση, στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, κατά την αναχώρηση, την άφιξη ή τη διέλευση από έναν λιμένα στον οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 12

Όροι παροχής της συνδρομής

Οι μεταφορείς, οι διαχειριστικοί φορείς των λιμένων, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες συνεργάζονται για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, βάσει των άρθρων 9, 10 και 11, σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) η συνδρομή παρέχεται υπό τον όρο ότι ο μεταφορέας, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας, από τον οποίο αγοράστηκε το εισιτήριο, έχει ειδοποιηθεί ότι το άτομο έχει ανάγκη παροχής συνδρομής, κατά τη στιγμή της κράτησης ή τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη στιγμή που απαιτείται η συνδρομή, εκτός αν μεταξύ του φορέα παροχής της συνδρομής και του επιβάτη έχει συμφωνηθεί μικρότερη περίοδος κοινοποίησης, με εξαίρεση τα ταξίδια με κρουαζιερόπλοιο όπου η ανάγκη παροχής συνδρομής πρέπει να κοινοποιείται τη στιγμή της κράτησης. Όταν το εισιτήριο επιτρέπει πολλαπλά ταξίδια, αρκεί μία κοινοποίηση, εφόσον παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ταξιδίων·

β)   οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την αίτηση και παραλαβή ειδοποιήσεων που αποστέλλουν τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με την ανάγκη τους για συνδρομή. Ο επιβάτης πρέπει να λαμβάνει επιβεβαίωση που να αναφέρει ότι ελήφθη ειδοποίηση σχετικά με τις ανάγκες συνδρομής του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλα τα σημεία πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης από τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου·

   γ) εάν δεν υπάρξει σχετική ειδοποίηση, σύμφωνα με το στοιχείο α), οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να εξασφαλίσουν την παροχή συνδρομής, κατά τρόπο ώστε το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα να είναι σε θέση να επιβιβαστεί κατά την αναχώρηση, να μετεπιβιβαστεί στην ανταπόκριση ή να αποβιβαστεί κατά την άφιξη της γραμμής για την οποία αγόρασε εισιτήριο·
   δ) υπό την επιφύλαξη των εξουσιών άλλων οντοτήτων όσον αφορά χώρους εκτός του τερματικού σταθμού, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή οιοσδήποτε άλλος αρμόδιος καθορίζει σημεία άφιξης και αναχώρησης, εντός των ορίων του λιμένα, τόσο εντός, όσο και εκτός των κτιρίων του τερματικού σταθμού, αναλόγως με την περίπτωση, όπου τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα μπορούν να δηλώνουν την άφιξή τους και να ζητούν την παροχή συνδρομής· τα σημεία αυτά επισημαίνονται ευκρινώς, παρέχουν δε βασικές πληροφορίες για τον λιμένα και την παρεχόμενη συνδρομή, σε προσιτή μορφή·
  ε) συνδρομή παρέχεται εφόσον το άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα παρουσιαστεί στο καθορισμένο σημείο:
   την ώρα που έχει καθοριστεί από τον μεταφορέα, η οποία δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ή
   εάν δεν έχει καθοριστεί ώρα, το αργότερο 30 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα επιβίβασης, εκτός εάν έχει υπάρξει άλλη συμφωνία μεταξύ του επιβάτη και του φορέα παροχής της συνδρομής, ή
   στην περίπτωση κρουαζιέρας, την ώρα που έχει καθοριστεί από το μεταφορέα, η οποία δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά πριν από την ώρα ελέγχου των εισιτηρίων.
   στ) Η συνδρομή σκύλου συνοδείας για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα εξασφαλίζεται, όταν απαιτείται, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταφορέας ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας έχουν ειδοποιηθεί, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις περί της μεταφοράς σκύλων συνοδείας επί των επιβατηγών πλοίων, εφόσον αυτές υπάρχουν.

Άρθρο 13

Διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτους

1.  Σε περίπτωση που η παροχή συνδρομής έχει ανατεθεί με σύμβαση σε τρίτους, και ο μεταφορέας ▌ λάβει ειδοποίηση για την ανάγκη συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες ούτως ώστε ο υπεργολάβος να τις λάβει μόλις καταστεί δυνατό και, οπωσδήποτε, τουλάχιστον 36 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

2.  Σε περίπτωση που η παροχή συνδρομής έχει ανατεθεί με σύμβαση σε τρίτους, και ο μεταφορέας ▌ δεν λάβει ειδοποίηση για την ανάγκη συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ο μεταφορέας ▌ διαβιβάζει τις πληροφορίες στον υπεργολάβο το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 14

Ποιοτικά πρότυπα συνδρομής

1.  Οι μεταφορείς καθορίζουν πρότυπα ποιότητας για τη συνδρομή που καθορίζεται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και προσδιορίζουν τους απαιτούμενους πόρους για την επίτευξή τους, σε συνεργασία με τις οργανώσεις εκπροσώπησης των επιβατών με αναπηρία και των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα.

2.  Για τον καθορισμό των προτύπων αυτών, λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι πολιτικές και οι κώδικες δεοντολογίας που αναγνωρίζονται διεθνώς σχετικά με τη διευκόλυνση της μεταφοράς ατόμων με αναπηρία ή ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, και κυρίως η Σύσταση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των επιβατηγών πλοίων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλικιωμένων και των μειονεκτούντων ατόμων.

3.  Οι μεταφορείς δημοσιεύουν τα πρότυπα ποιότητας που έχουν καθορίσει σε προσιτή μορφή.

Άρθρο 15

Κατάρτιση

Οι μεταφορείς:

   α) μεριμνούν ώστε όλα τα μέλη του προσωπικού τους, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων από τυχόν υπεργολάβους, τα οποία παρέχουν άμεση συνδρομή στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, να γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόμων με διάφορες αναπηρίες ή κινητικούς περιορισμούς·
   β) παρέχουν, σε όλα τα μέλη του προσωπικού τους που εργάζονται στον λιμένα και τα οποία έχουν άμεση επαφή με το ταξιδιωτικό κοινό, κατάρτιση για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση στην αναπηρία, όπως περιγράφεται στο παράρτημα IV·
   γ) μεριμνούν ώστε, αμέσως μετά την πρόσληψή τους, όλοι οι νέοι υπάλληλοι που έρχονται σε άμεση επαφή με τους επιβάτες να εκπαιδεύονται σε θέματα ατόμων με αναπηρία και το προσωπικό τους να παρακολουθεί επαναληπτικά εκπαιδευτικά μαθήματα, όταν απαιτείται.

Άρθρο 16

Αποζημίωση για αναπηρικά αμαξίδια και εξοπλισμό μετακίνησης

1.  Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο επιβάτης στον οποίον ανήκει ο εξοπλισμός έχει ήδη αποζημιωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές σε περίπτωση ατυχήματος(9), σε περιπτώσεις όπου, κατά τη διεκπεραίωση στον λιμένα ή κατά τη μεταφορά στο πλοίο, προ, κατά τη διάρκεια και κατόπιν του ταξιδίου, χάνονται ή υφίστανται ζημία αναπηρικά αμαξίδια ή λοιπός εξοπλισμός μετακίνησης, ή μέρη τους, στον επιβάτη στον οποίο ανήκει ο εν λόγω εξοπλισμός καταβάλλεται αποζημίωση, ▌ ανάλογα με το ποιος ήταν υπεύθυνος για τον εξοπλισμό κατά τη στιγμή της απώλειας ή της ζημίας.

Εάν υπάρχει ανάγκη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να παρασχεθεί ταχέως εξοπλισμός αντικατάστασης, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ενδιαφερόμενου επιβάτη.

2.  Δεν ισχύει κανένα όριο στην οφειλόμενη βάσει του παρόντος άρθρου χρηματική αποζημίωση.

Κεφάλαιο III

Υποχρεώσεις των μεταφορέων σε περίπτωση διακοπής του ταξιδίου

Άρθρο 17

Ανακοίνωση πληροφοριών

1.  Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο μεταφορέας ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα, ενημερώνουν τους επιβάτες το αργότερο 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ή μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης ▌. Εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες, ο μεταφορέας ενημερώνει τους επιβάτες σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης.

2.  Εάν οι επιβάτες χάσουν μια ανταπόκριση λόγω καθυστέρησης, ο πραγματικός μεταφορέας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους επιβάτες σχετικά με εναλλακτικές ανταποκρίσεις.

3.  Ο μεταφορέας ή ο οργανισμός διαχείρισης λιμένος εξασφαλίζει ότι οι επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα λαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται με βάση τις παραγράφους 1 και 2, σε προσιτή μορφή.

Άρθρο 18

Δικαίωμα στην παροχή συνδρομής

1.  Όταν ο μεταφορέας αναμένει ευλόγως καθυστέρηση άνω των 60 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ενός ναυτιλιακού δρομολογίου, προσφέρει στους επιβάτες δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναμονής τους, εάν είναι διαθέσιμα στο πλοίο ή στον λιμένα, ή μπορούν να εξασφαλισθούν ευλόγως.

2.  Σε περίπτωση καθυστέρησης που καθιστά αναγκαία τη διανυκτέρευση επί μία ή περισσότερες νύκτες ή την παραμονή επί μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο που σχεδίαζε ο επιβάτης, ▌ προσφέρεται στους επιβάτες δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα, και μεταφορά μεταξύ του λιμένα και του τόπου καταλύματος, επιπλέον των γευμάτων και των αναψυκτικών που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Το επιπλέον κόστος του καταλύματος και της μεταφοράς που φέρει ο μεταφορέας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου.

3.  Εάν το ναυτιλιακό δρομολόγιο δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί, οι μεταφορείς οργανώνουν, το συντομότερο δυνατόν, εναλλακτικές υπηρεσίες μεταφοράς των επιβατών.

4.  Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3, ο πραγματικός μεταφορέας δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των συνοδών τους.

Άρθρο 19

Μεταφορά με άλλο δρομολόγιο και επιστροφή χρημάτων

1.  Όταν ο μεταφορέας αναμένει ευλόγως καθυστέρηση άνω των 120 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ενός ναυτιλιακού δρομολογίου, ο επιβάτης δικαιούται αμέσως:

   α) προσφορά εναλλακτικών δρομολογίων υπό λογικές συνθήκες ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ενημέρωση για κατάλληλα εναλλακτικά δρομολόγια άλλων μεταφορέων·
   β) επιστροφή της τιμής του εισιτηρίου, ║ αν αποφασίσει να μην ταξιδέψει με τον μεταφορέα.

Η καταβολή του επιστρεφόμενου ποσού, που προβλέπεται στο στοιχείο β), γίνεται υπό τους ιδίους όρους με την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 20, παράγραφοι 3, 4 και 5.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων μεταφέρονται με άλλο μέσον ή αποζημιώνονται βάσει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

Άρθρο 20

Αποζημίωση επί της τιμής του εισιτηρίου

1.  Χωρίς απώλεια του δικαιώματος μεταφοράς, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον μεταφορέα, εάν αντιμετωπίζει καθυστέρηση κατά την άφιξη ▌. Τα ελάχιστα επίπεδα αποζημίωσης είναι τα εξής:

   α) 25 % της τιμής του εισιτηρίου για καθυστέρηση 60 έως 119 λεπτών·
   β) 50 % της τιμής του εισιτηρίου για καθυστέρηση 120 λεπτών και άνω·
   γ) 100 % της τιμής του εισιτηρίου, εάν ο μεταφορέας δεν προσφέρει εναλλακτικά δρομολόγια ή πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19, παράγραφος 1, στοιχείο α).

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων. Οι τελευταίοι μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση βάσει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

3.  Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης. Η αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί σε δελτία (κουπόνια) ή/και άλλες υπηρεσίες, εάν οι όροι παρέχουν ευελιξία, ιδίως όσον αφορά την περίοδο ισχύος και τον προορισμό. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε χρήμα κατόπιν αιτήματος του επιβάτη.

4.  Εάν ο μεταφορέας ανακοινώσει, τρεις ή περισσότερες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, τη ματαίωση ή την αναβολή δρομολογίου ή την παράταση της διάρκειάς του, δεν υφίσταται δικαίωμα αποζημίωσης.

Άρθρο 21

Ανωτέρα βία

Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18, 19 και 20 δεν ισχύουν σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την εκτέλεση της υπηρεσίας μεταφοράς.

Άρθρο 22

Περαιτέρω αξιώσεις

Ουδεμία διάταξη του παρόντος κανονισμού αποκλείει την άσκηση από τους επιβάτες ενδίκων μέσων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων για καταβολή αποζημίωσης λόγω ματαίωσης ή καθυστέρησης των δρομολογίων. Η αποζημίωση που χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί να αφαιρείται από οιαδήποτε παρεχόμενη συμπληρωματική αποζημίωση.

Άρθρο 23

Επιπρόσθετα μέτρα υπέρ των επιβατών

Υπό την εποπτεία των εθνικών φορέων ελέγχου της εφαρμογής, οι μεταφορείς συνεργάζονται για την υιοθέτηση ρυθμίσεων, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων, των επαγγελματικών οργανώσεων και των ενώσεων πελατών, επιβατών, λιμένων και ατόμων με αναπηρία. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της φροντίδας των επιβατών, ιδίως σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων και διακοπής ή ματαίωσης του ταξιδίου.

Κεφάλαιο IV

Ενημέρωση των επιβατών και διεκπεραίωση παραπόνων

Άρθρο 24

Δικαίωμα σε ταξιδιωτικές πληροφορίες

Οι διαχειριστικοί φορείς των λιμένων και οι μεταφορείς παρέχουν στους επιβάτες επαρκείς πληροφορίες, καθ" όλη τη διάρκεια του ταξιδίου τους, σε προσιτή μορφή και στις συνήθεις γλώσσες. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Άρθρο 25

Ενημέρωση για τα δικαιώματα των επιβατών

1.  Οι μεταφορείς μεριμνούν ώστε οι επιβάτες να διαθέτουν κατάλληλες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το αργότερο κατά την αναχώρηση. Εφόσον οι πληροφορίες έχουν γνωστοποιηθεί είτε από τον μεταφορέα, είτε από τον πραγματικό μεταφορέα, ο άλλος δεν υποχρεούται να γνωστοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες. Οι πληροφορίες παρέχονται σε προσιτή μορφή και στις συνήθεις γλώσσες. Όταν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

2.  Οι μεταφορείς και οι διαχειριστικοί φορείς των λιμένων μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν οι επιβάτες δυνάμει του παρόντος κανονισμού να είναι στη διάθεση του κοινού, τόσο στα πλοία, όσο και στους λιμένες. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ελέγχου της εφαρμογής, ο οποίος ορίζεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1.

Άρθρο 26

Υποβολή παραπόνων

1.  Οι αρχές των κρατών μελών δημιουργούν ανεξάρτητο σύστημα διεκπεραίωσης παραπόνων, προσιτό σε όλους τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

2.  Οι επιβάτες μπορούν να υποβάλουν παράπονα σε έναν μεταφορέα εντός ενός μηνός από την ημέρα που παρασχέθηκε, ή θα έπρεπε να είχε παρασχεθεί, η υπηρεσία μεταφοράς. Εντός 20 εργασίμων ημερών, ο αρμόδιος απαντά αιτιολογημένα ή, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, ενημερώνει τον επιβάτη για την ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να αναμένει την απάντηση. Ο χρόνος απάντησης δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ημερομηνία παραλαβής των παραπόνων.

3.  Εάν δεν ληφθεί απάντηση εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 2, θεωρείται ότι τα παράπονα έχουν γίνει δεκτά.

Κεφάλαιο V

Έλεγχος της εφαρμογής και εθνικοί φορείς ελέγχου της εφαρμογής

Άρθρο 27

Εθνικοί φορείς ελέγχου της εφαρμογής

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν φορέα υπεύθυνο για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Κάθε φορέας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέσπιση των κανόνων προσπελασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 8, να κατοχυρώσει τη συμμόρφωση προς αυτούς και να εξασφαλίσει το σεβασμό των δικαιωμάτων των επιβατών. Κάθε φορέας διαθέτει ανεξαρτησία, όσον αφορά τα θέματα οργάνωσής του, χρηματοδότησης, νομικής διάρθρωσης και λήψης των αποφάσεών του, έναντι των εμπορικών συμφερόντων.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον οριζόμενο σύμφωνα με το παρόν άρθρο φορέα και τα αντίστοιχα πεδία ευθύνης του.

3.  Κάθε επιβάτης δύναται να υποβάλει καταγγελία στον αρμόδιο φορέα, που ορίζεται βάσει της παραγράφου 1, ▌ από το κράτος μέλος, λόγω εικαζόμενης παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

4.  Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να εξαιρέσουν ορισμένες γραμμές, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, διασφαλίζουν συγκρίσιμο σύστημα ελέγχου της εφαρμογής των δικαιωμάτων των επιβατών.

Άρθρο 28

Έκθεση ελέγχου της εφαρμογής

1.  Την 1η Ιουνίου εκάστου έτους, οι φορείς ελέγχου της εφαρμογής, που ορίζονται βάσει του άρθρου 26, δημοσιεύουν έκθεση των δραστηριοτήτων τους κατά το προηγούμενο έτος, η οποία περιέχει, μεταξύ άλλων:

   α) περιγραφή των ενεργειών στις οποίες προέβησαν προκειμένου να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,
   β) αναφορά στην ισχύουσα διαδικασία για την τακτοποίηση των ατομικών καταγγελιών,
   γ) σύνοψη των κανόνων προσπελασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, που ισχύουν σε αυτό το κράτος μέλος,
   δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες, όπου περιλαμβάνονται το αποτέλεσμα και το χρονοδιάγραμμα επίλυσής τους,
   ε) λεπτομερείς πληροφορίες για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν,
   στ) άλλα σημαντικά ζητήματα για τη βελτίωση του ελέγχου της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.  Για να είναι σε θέση να συντάξουν την εν λόγω έκθεση, οι φορείς ελέγχου της εφαρμογής τηρούν στατιστικές των ατομικών καταγγελιών, ανάλογα με το θέμα και τις σχετικές εταιρείες. Τα δεδομένα αυτά διατίθενται στην Επιτροπή, εάν ζητηθούν, ή στις εθνικές διερευνητικές αρχές μέχρι και τρία χρόνια μετά το περιστατικό.

Άρθρο 29

Συνεργασία των φορέων ελέγχου της εφαρμογής

Οι εθνικοί ελεγκτικοί φορείς που ορίζονται βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 1 ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες τους και σχετικά με τις αρχές και πρακτικές που διέπουν τη λήψη των αποφάσεών τους, για τους σκοπούς της συνεπούς προστασίας των επιβατών σε ολόκληρη την Κοινότητα. Στο έργο τους αυτό, επικουρούνται από την Επιτροπή.

Άρθρο 30

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι ║ κυρώσεις αυτές, που μπορούν να περιλαμβάνουν και την εντολή καταβολής αποζημίωσης στο ενδιαφερόμενο άτομο, πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και της κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Κεφάλαιο VI

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 31

Έκθεση

Το αργότερο ...(10), η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, από νομοθετικές προτάσεις για τη λεπτομερέστερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή την τροποποίησή του.

Άρθρο 32

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 προστίθεται το ακόλουθο σημείο ║:"

19.  Κανονισμός (EK) αριθ. .../2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, [για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών(11)].

"

Άρθρο 33

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις ...(12) από τη δημοσίευσή του. Τα άρθρα 6, 7, 26, 27, και 30 εφαρμόζονται από τις ...(13)* από τη δημοσίευσή του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C ...
(2) ΕΕ C ...
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.
(4) ΕΕ L 144, ║ 15.5.1998, σ. 1.
(5) IMO – Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας, Εγκύκλ. 735, 24 Ιουνίου 1996, κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος κανονισμού.
(6) ΕΕ L 158, ║ 23.6.1990, σ. 59.
(7) ΕΕ L 364, ║ 9.12.2004, σ. 1.
(8) ΕΕ L 281, ║ 23.11.1995, σ. 31.
(9) ΕΕ L 131, 28.5.2009, σ. 24.
(10)* Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(11) ΕΕ C ....
(12)* Δύο έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.
(13)** Ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο σε περίπτωση προηγούμενης κράτησης από άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα

1.  Όταν γίνεται παραπομπή στο παρόν παράρτημα, παρέχεται στα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα η δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των κατωτέρω:

α)   - την εντός επτά ημερών επιστροφή, σε ρευστό, με ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα, με τραπεζική εντολή ή επιταγή, εφόσον συμφωνήσει ενυπογράφως ο επιβάτης, του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου, στην τιμή που αγοράστηκε, για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδίου που δεν πραγματοποιήθηκαν και για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδίου που ήδη πραγματοποιήθηκαν, εφόσον το ταξίδι δεν εξυπηρετεί πλέον κανέναν σκοπό σε σχέση με το αρχικό ταξιδιωτικό σχέδιο του επιβάτη, καθώς επίσης, ανάλογα με την περίπτωση,

   ταξίδι επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης, το νωρίτερο δυνατόν· ή
   β) τη μεταφορά με το ενωρίτερο δυνατό δρομολόγιο, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, στον τελικό προορισμό· ή
   γ) τη μεταφορά, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, στον τελικό προορισμό άλλη ημέρα που εξυπηρετεί τον επιβάτη, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια.

2.  Η παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρμόζεται και στους επιβάτες των οποίων τα ταξίδια αποτελούν μέρος οργανωμένου ταξιδίου, εκτός όσον αφορά το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, όταν γεννάται δυνάμει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ║.

3.  Σε περίπτωση που μια πόλη ή μια περιοχή εξυπηρετείται από περισσότερους του ενός λιμένες, όταν ο πραγματικός μεταφορέας προσφέρει σε έναν επιβάτη ένα ταξίδι προς άλλο λιμένα από εκείνον για τον οποίο είχε γίνει η κράτηση, ο πραγματικός μεταφορέας αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς του επιβάτη από αυτόν τον άλλο λιμένα είτε ως εκείνον για τον οποίο είχε γίνει η κράτηση, είτε, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβάτη, σε άλλο κοντινό προορισμό.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

Παροχή συνδρομής στους λιμένες

Συνδρομή και διευθετήσεις ούτως ώστε τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να μπορούν:

   να γνωστοποιούν την άφιξή τους στον λιμένα και να ζητούν συνδρομή,
   να μεταβαίνουν από ένα σημείο εισόδου στη θυρίδα ελέγχου των εισιτηρίων, εάν υπάρχει, ή στο πλοίο,
   να περνούν από τον έλεγχο εισιτηρίων και να παραδίδουν τις αποσκευές τους, εάν χρειάζεται,
   να μεταβαίνουν από τη θυρίδα ελέγχου εισιτηρίων (εάν υπάρχει) στο πλοίο, αφού ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εξόδου, τελωνείου και ασφαλείας,
   να επιβιβάζονται στο πλοίο, με τα αναγκαία μέσα,
   να μεταβαίνουν από τη θύρα του πλοίου στο κάθισμά τους ή στον χώρο επιβατών,
   να τακτοποιούν και να ανακτούν τις αποσκευές τους μέσα στο πλοίο,
   να μεταβαίνουν από το κάθισμά τους στην έξοδο του πλοίου,
   να αποβιβάζονται από το πλοίο, με ανελκυστήρες, αναπηρικά αμαξίδια ή με άλλη απαιτούμενη βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση,
   να παραλαμβάνουν τις αποσκευές τους (εάν χρειάζεται) και να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες εισόδου και τελωνείου,
   να μεταβαίνουν από τον χώρο παραλαβής αποσκευών ή από το σημείο αποβίβασης σε καθορισμένο σημείο εξόδου,
   να μετακινούνται προς τις τουαλέτες, εφόσον παρίσταται ανάγκη.

Όταν ένα άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα συνεπικουρείται από συνοδό, στον συνοδό αυτό πρέπει, εάν ζητηθεί, να επιτρέπεται να παρέχει την απαραίτητη συνδρομή στον λιμένα και κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.

Διαχείριση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού όπως τα ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια.

Προσωρινή αντικατάσταση εξοπλισμού μετακίνησης που υπέστη ζημία ή απωλέσθηκε, ▌ όχι απαραιτήτως με όμοιο αλλά με παρόμοια τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Επίγεια εξυπηρέτηση σκύλων συνοδείας, ενδεχομένως.

Ανακοίνωση των απαιτούμενων πληροφοριών επιβίβασης και αποβίβασης, σε προσιτή μορφή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Παροχή συνδρομής επί του πλοίου

Μεταφορά σκύλων συνοδείας στο πλοίο, υπό την επιφύλαξη των εθνικών κανονισμών.

Επιπροσθέτως του ιατρικού εξοπλισμού, μεταφορά έως δύο τεμαχίων εξοπλισμού μετακίνησης ανά άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών αναπηρικών αμαξιδίων.

Ανακοίνωση των βασικών πληροφοριών για το δρομολόγιο, σε προσιτή μορφή.

Καταβολή κάθε εύλογης προσπάθειας για τη ρύθμιση του καθίσματος αναλόγως των αναγκών των συγκεκριμένων ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, εφόσον ζητηθεί, υπό την επιφύλαξη των απαιτήσεων ασφαλείας και της διαθεσιμότητας.

Συνδρομή κατά τη μετακίνηση προς τις τουαλέτες, εφόσον παρίσταται ανάγκη.

Όταν άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα συνεπικουρείται από συνοδό, η ναυτιλιακή εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να δώσει στον συνοδό θέση δίπλα στο άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάρτιση σε θέματα ατόμων με αναπηρία

Κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση στην αναπηρία

Η κατάρτιση του προσωπικού που έχει άμεση επαφή με το ταξιδιωτικό κοινό περιλαμβάνει:

   ευαισθητοποίηση και κατάλληλη ανταπόκριση σε επιβάτες με σωματικές, αισθητήριες (ακοής και όρασης), μη εμφανείς αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα διάκρισης των διαφόρων ικανοτήτων των ατόμων που ενδέχεται να έχουν μειωμένη κινητικότητα, αίσθηση προσανατολισμού ή δυνατότητα επικοινωνίας·
   τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, στα οποία περιλαμβάνονται τα συμπεριφορικά, περιβαλλοντικά/φυσικά και οργανωτικά εμπόδια·
   ζώα συνοδείας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών του σκύλου συνοδείας·
   αντιμετώπιση απρόοπτων περιστατικών·
   διαπροσωπικές ικανότητες και μεθόδους επικοινωνίας με κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής, όρασης, λόγου και άτομα με μαθησιακές δυσκολίες·
   γενική επίγνωση των κατευθυντηρίων γραμμών του ΙΜΟ σχετικά με τη Σύσταση για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των επιβατηγών πλοίων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλικιωμένων και των μειονεκτούντων ατόμων·
   τρόπους χειρισμού αναπηρικών αμαξιδίων και λοιπών βοηθητικών μέσων κινητικότητας, ούτως ώστε να αποφεύγονται ζημίες (για όλο το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αποσκευών, ενδεχομένως).

Κατάρτιση για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία

Η κατάρτιση του προσωπικού που παρέχει άμεση συνδρομή σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα περιλαμβάνει:

   τρόπους βοήθειας των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων για να καθήσουν στο αναπηρικό αμαξίδιο ή να σηκωθούν από αυτό·
   ικανότητες παροχής συνδρομής σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν με σκύλο συνοδείας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών των σκύλων αυτών·
   τεχνικές για τη συνοδεία τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης ▌·
   κατανόηση των ειδών εξοπλισμού που μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, και γνώσεις χειρισμού αυτού του εξοπλισμού·
   τη χρήση του χρησιμοποιούμενου βοηθητικού εξοπλισμού επιβίβασης και αποβίβασης, καθώς και γνώση των κατάλληλων διαδικασιών συνδρομής κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση, που εγγυώνται την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα·
   επαρκή κατανόηση της ανάγκης για αξιόπιστη και επαγγελματική βοήθεια. Επίσης, επίγνωση του ενδεχομένου να αισθανθούν ευάλωτοι ορισμένοι επιβάτες με αναπηρία κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, λόγω της εξάρτησής τους από την παρεχόμενη βοήθεια·
   γνώσεις πρώτων βοηθειών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου