Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0246(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0209/2009

Texte depuse :

A6-0209/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0280

Texte adoptate
PDF 597kWORD 238k
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg
Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare sau pe căi navigabile interioare ***I
P6_TA(2009)0280A6-0209/2009
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă
 Anexă
 Anexă
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile persoanelor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0816),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 71 alineatul (1) şi articolul 80 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0476/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism şi avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0209/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile persoanelor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului
P6_TC1-COD(2008)0246

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71 alineatul (1) și articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1)  Acțiunea comunitară în domeniul transporturilor maritime ar trebui să se concentreze, printre altele, pe asigurarea unui înalt nivel de protecție pentru pasageri, care să fie comparabil cu cel asigurat de alte moduri de transport. Mai mult, trebuie să se țină pe deplin seama de cerințele privind protecția consumatorului în general.

(2)  Deoarece pasagerii care utilizează transportul maritim reprezintă partea vulnerabilă în cadrul unui contract de transport, este necesar ca drepturile pasagerilor să fie protejate în ceastă privință, indiferent de naționalitate sau de locul de reședință al acestora în Comunitate.

(3)  Piața unică a serviciilor de transport pentru pasageri pe mare și pe căi navigabile interioare trebuie să ofere avantaje pentru cetățeni în general. Prin urmare, persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, cauzată de handicap, vârstă sau de orice alt factor, ar trebui să aibă posibilităţi comparabile cu cele de care beneficiază alţi cetăţeni de a utiliza servicii comerciale de transport maritim pentru pasageri ║. Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă au, ca toți ceilalți cetățeni, dreptul de a circula liber, libertatea de a alege și dreptul de a nu fi discriminați.

(4)  În temeiul articolului 9 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap şi pentru a oferi persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă posibilitatea de a călători pe mare şi pe căi navigabile interioare în condiţii comparabile cu cele de care beneficiază ceilalţi cetăţeni, ar trebui să se adopte norme referitoare la nediscriminare şi la asistenţa necesară pe durata călătoriei acestora. Aceste persoane ar trebui, aşadar, să fie acceptate la bordul navei şi să nu li se refuze dreptul de a călători pe motiv de handicap sau lipsă de mobilitate ▌. Aceste persoane ar trebui să aibă dreptul la asistenţă în porturi şi în punctele de îmbarcare/debarcare acolo unde nu există porturi, precum şi la bordul navelor de pasageri. În scopul incluziunii sociale, persoanele respective ar trebui să beneficieze de această asistenţă gratuit. Transportatorii ar trebui să adopte norme privind accesibilitatea, folosind, de preferinţă, sistemul de standardizare european.

(5)  În luarea deciziilor cu privire la proiectarea de noi porturi şi terminale, dacă este cazul, şi în cadrul lucrărilor majore de reamenajare, organismele administrative din porturi şi transportatorii care urmează să le exploateze ar trebui să ia în considerare ▌nevoile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă. De asemenea, transportatorii ar trebui să ţină seama ▌de aceste nevoi şi atunci când iau decizii privind proiectarea unor nave de pasageri noi sau renovate, în conformitate cu Directiva 98/18/CE a Consiliului din 17 martie 1998 privind normele şi standardele de siguranţă privind navele de pasageri(4).

(6)  Asistența oferită în porturile situate pe teritoriul unui stat membru căruia i se aplică dispozițiile tratatului ar trebui să permită, printre altele, persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă să se deplaseze până la navă dintr-un anumit punct de sosire din port, și de la navă până la un punct de plecare stabilit din port, precum și să se îmbarce și să debarce.

(7)  Asistența ar trebui să fie finanțată astfel încât costurile să se repartizeze în mod echitabil între toți pasagerii care folosesc un anumit transportator și să se evite măsurile de care descurajează transportul persoanelor cu handicap și al persoanelor cu mobilitate redusă. O taxă aplicată fiecărui pasager care folosește un anumit transportator, inclus în prețul de bază al biletului, pare a fi modul cel mai eficient de finanțare. Taxele ar trebui să fie adoptate și aplicate într-o manieră complet transparentă.

(8)  În organizarea furnizării de asistență pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, precum și în pregătirea personalului aferent, transportatorii ar trebui să țină seama de Recomandarea Organizației Maritime Internaționale privind proiectarea și funcționarea navelor de pasageri pentru a satisface nevoile persoanelor în vârstă și ale persoanelor cu handicap(5).

(9)  Dispoziţiile referitoare la îmbarcarea persoanelor cu handicap sau a persoanelor cu mobilitate redusă nu ar trebui să aducă atingere dispoziţiilor generale privind îmbarcarea pasagerilor instituite prin normele internaţionale, comunitare sau naţionale în vigoare.

(10)  Pasagerii ar trebui să fie informați corespunzător în caz de anulare sau întârziere în prestarea oricărui serviciu. Aceste informații ar trebui să ajute pasagerii să facă aranjamentele necesare și, dacă este cazul, să obțină informații suplimentare privind conexiunile alternative.

(11)  Inconvenientele întâmpinate de pasageri ca urmare a anulării sau întârzierii îndelungate a călătoriei trebuie să fie reduse. În acest scop, pasagerii ar trebui să beneficieze de asistență corespunzătoare și să aibă posibilitatea de a-și anula călătoria și de a li se rambursa costul biletelor sau de a fi redirecționați în condiții satisfăcătoare.

(12)  Transportatorii ar trebui să plătească despăgubiri pasagerilor în caz de întârziere sau anulare a unui serviciu, pe baza unui procentaj din prețul biletului, cu excepția cazurilor în care întârzierea sau anularea a avut loc în împrejurări excepționale care nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile.

(13)  Transportatorii ar trebui să coopereze în vederea adoptării de acorduri la nivel național sau european, în vederea îmbunătățirii asistenței oferite pasagerilor ori de câte ori călătoria acestora este întreruptă, cu precădere în caz de întârzieri prelungite.

(14)  Prezentul regulament nu trebuie să afecteze drepturile pasagerilor prevăzute de Directiva 90/314/CEE a Consiliului privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite(6). În cazul în care un pachet de servicii pentru circuite este anulat din motive care nu țin de anularea serviciilor de transport maritim, prezentul regulament nu se aplică.

(15)  Pasagerii ar trebui să fie ║ informaţi pe deplin cu privire la drepturile pe care le au în baza prezentului regulament, astfel încât să îşi poată exercita efectiv aceste drepturi. Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi căi navigabile interioare ar trebui să includă primirea de informaţii legate de serviciile oferite, înaintea şi în timpul călătoriei. Toate informaţiile importante oferite pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare ar trebui să fie oferite, de asemenea, în formate ▌accesibile persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă.

(16)  Statele membre ar trebui să supervizeze și să asigure respectarea prezentului regulament și să desemneze un organism adecvat care să îndeplinească sarcinile de punere în aplicare a acestuia. Această procedură de supervizare nu afectează drepturile pasagerilor de a recurge la proceduri judiciare în instanță, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

(17)  Pasagerii ar trebui să-şi poată exercita drepturile prin intermediul unor proceduri corespunzătoare de depunere a reclamaţiilor implementate de transportatori sau, după caz, prin depunerea reclamaţiilor respective la organismul desemnat în acest sens de respectivul stat membru.

(18)  Reclamaţiile privind asistenţa oferită într-un port sau la punctul de îmbarcare/debarcare ar trebui să fie adresate organismului desemnat pentru aplicarea prezentului regulament de către statul membru pe teritoriul căruia se află portul respectiv. Reclamaţiile privind asistenţa oferită de un transportator pe mare trebuie să fie adresate organismului desemnat pentru aplicarea prezentului regulament de către statul membru care a emis licenţa de operare pentru transportator. Organismul desemnat pentru aplicarea prezentului regulament ar trebui să aibă competenţa şi capacitatea de a examina reclamaţiile individuale şi de a facilita soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară.

(19)  Comisia ar trebui să propună norme clare privind drepturile pasagerilor referitoare la responsabilitate, răspundere juridică, accesibilitate şi drepturile persoanelor cu handicap sau a persoanelor cu mobilitate redusă la punctele de transfer al pasagerilor între mijloacele de transport pe uscat şi mare sau pe căile navigabile interioare.

(20)  Statele membre ar trebui să prevadă penalitățile aplicabile în caz de încălcare a prezentului regulament și să se asigure că respectivele penalități sunt aplicate. Penalitățile, care pot include plata de despăgubiri persoanei afectate, ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

(21)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume asigurarea unor niveluri ridicate și echivalente de protecție și de asistență pentru pasageri în toate statele membre și garantarea faptului că operatorii economici operează în condiții armonizate în cadrul unei piețe unice, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, şi, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, ║ Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunţat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(22)  În cazul unei iniţiative legislative europene viitoare privind drepturile pasagerilor, ar fi de preferat o abordare legislativă orizontală care să acopere toate mijloacele de transport, dată fiind nevoia de a utiliza transporturile combinate.

(23)  Aplicarea prezentului regulament ar trebui să se bazeze pe dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (Regulamentul privind cooperarea pentru protecția consumatorului)(7). Prin urmare, regulamentul respectiv ar trebui modificat în consecință.

(24)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date(8)ar trebui să se aplice cu strictețe pentru a garanta respectarea vieții private a pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare, precum și pentru a garanta că informațiile solicitate sunt folosite doar pentru îndeplinirea obligațiilor în materie de asistență prevăzute de prezentul regulament și că acestea nu sunt utilizate în detrimentul pasagerilor.

(25)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește norme în ceea ce privește:

   (1) nediscriminarea pasagerilor în ceea ce privește condițiile de transport oferite de transportatori;
   (2) nediscriminarea și asistența obligatorie pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă;
   (3) obligațiile transportatorilor față de pasageri în caz de anulare sau de întârziere;
   (4) informații minime care trebuie furnizate pasagerilor;
   (5) soluționarea reclamațiilor;
   (6) aplicarea drepturilor pasagerilor.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament se aplică transportului comercial de pasageri care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare pe nave de pasageri, inclusiv croaziere, între sau în porturi sau în orice punct de îmbarcare/debarcare situat pe teritoriul unui stat membru căruia i se aplică tratatul.

(2)  Statele membre pot acorda o derogare pentru serviciile acoperite de contractele de servicii publice, dacă aceste contracte asigură un nivel al drepturilor pasagerilor similar cu cel impus prin prezentul regulament.

(3)  Statele membre sunt autorizate să excludă serviciile de transport urban şi suburban din domeniul de aplicare al prezentului regulament dacă prezintă garanţii că obiectivele prezentului regulament pot fi atinse prin intermediul unor măsuri de reglementare şi garantează drepturi ale pasagerilor comparabile cu cele prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 3

Definiții

În scopul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

   (a) "persoană cu handicap" sau "persoană cu mobilitate redusă" înseamnă orice persoană a cărei mobilitate, atunci când foloseşte mijloacele de transport, este redusă din cauza unui handicap fizic (senzorial sau locomotor, permanent sau temporar), a unui handicap sau deficienţe intelectuale sau psihosociale, a oricărui alt tip de handicap sau a vârstei şi a cărei situaţie necesită o atenţie specială şi adaptarea serviciilor puse la dispoziţia tuturor pasagerilor la nevoile acesteia;
   (b) "anulare" înseamnă neefectuarea unui serviciu programat anterior pentru care s-a făcut cel puțin o rezervare;
   (c) "întârziere" înseamnă o diferență între momentul în care pasagerul era programat să plece sau să sosească în conformitate cu orarul publicat și momentul plecării sau al sosirii efective sau preconizate;
   (d) "transportator" înseamnă o persoană care a încheiat sau în numele căreia s-a încheiat un contract de transport sau transportatorul de fapt, indiferent dacă transportul este realizat de acesta sau de un transportator de fapt, altul decât un operator de turism;
   (e) "serviciu comercial de transport maritim de pasageri" înseamnă un serviciu de transport maritim de pasageri exploatat de un transportator pe o rută planificată sau neplanificată, oferit contra cost publicului larg, individual sau în cadrul unui pachet;
   (f) "transportator de fapt" înseamnă o persoană, alta decât transportatorul și operatorul de turism, care efectuează transportul integral sau parțial;
   (g) "port" înseamnă o zonă de pământ și apă, constituită din lucrări și echipamente care să permită, în principal, prezența navelor, încărcarea și descărcarea acestora, depozitarea de bunuri, recepționarea și livrarea acestor bunuri prin transport terestru, precum și îmbarcarea și debarcarea navelor de pasageri;
   (h) "punctul de îmbarcare / debarcare" înseamnă o zonă de pământ și apă, alta decât un port, unde se îmbarcă și debarcă de obicei pasagerii;
   (i) "navă" înseamnă o navă care circulă pe mare sau pe căi navigabile interioare, cu excepția aeroglisoarelor;
   (j) "contract de transport" înseamnă un contract de transport între un transportator ▌ şi un pasager, în vederea prestării unuia sau mai multor servicii de transport, indiferent dacă biletul a fost cumpărat de la un transportator, de la un operator de turism, de la un vânzător de bilete sau prin internet;
   (k) "bilet" înseamnă un document valabil care dă dreptul la transport sau echivalentul acestuia sub o altă formă decât pe hârtie, inclusiv sub formă electronică, emis sau autorizat de transportator sau de vânzătorul său de bilete autorizat;
   (l) vânzător de bilete" înseamnă orice intermediar care vinde servicii de transport maritim, inclusiv servicii vândute ca parte a unui pachet, în numele unui transportator sau al unui operator de turism;
   (m) "operator de turism" înseamnă un organizator ▌, altul decât un transportator, în sensul articolului 2 punctul 2 ▌ din Directiva 90/314/CEE;
   (n) "rezervare" înseamnă o autorizație, pe suport de hârtie sau în format electronic, care dă dreptul la transport pe baza unui plan personalizat de transport confirmat anterior;
   (o) "navă de pasageri" înseamnă o navă care transportă mai mult de 12 pasageri;
   (p) "autoritate portuară" sau "organism administrativ portuar" înseamnă un organism care, împreună cu alte activități sau nu, are ca obiectiv, în conformitate cu legislația națională administrarea și gestionarea infrastructurii portuare, precum și coordonarea și controlul activităților derulate de diferiți operatori prezenți într-un port sau un sistem portuar. Aceasta poate fi formată din câteva organisme separate sau poate să răspundă de mai multe porturi;
   (q) "croazieră" înseamnă o activitate de transport de pasageri, completată de servicii de cazare și de alte facilități, care durează mai mult de o zi (o noapte) și nu este un serviciu de transport de pasageri regulat sau planificat între două sau mai multe porturi, ci un serviciu în cadrul căruia pasagerii revin, de obicei, la portul de îmbarcare;
   (r) "formate accesibile" înseamnă că toţi pasagerii pot accesa aceleaşi informaţii folosind formate text, Braille, audio, video şi/sau electronice. Formatele accesibile pot fi, de exemplu, pictograme, anunţuri vocale şi subtitrare, fără a se limita la acestea, şi pot varia în funcţie de noile descoperiri tehnologice;
   (s) "pasager" înseamnă orice persoană care călătoreşte în temeiul unui contract de transport, altele decât persoanele care acompaniază vehicule, remorci sau bunuri care sunt transportate ca marfă sau bunuri comerciale;
   (t) "sosire" înseamnă momentul în care nava este amarată corespunzător la dana de sosire;
   (u) "plecare" înseamnă momentul în care nava este pregătită pentru plecarea pe mare;
   (v) "preţul biletului" înseamnă preţul plătit pentru transport şi cazare la bord; acesta exclude costul meselor, al altor activităţi şi al oricăror cumpărături efectuate la bord;
   (w) "forţa majoră" este un eveniment sau o circumstanţă care nu ar fi putut fi evitată, chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile în acest sens, cum ar fi războiul, invazia, acţiunea unor forţe inamice externe, ostilităţile (fie că s-a făcut sau nu o declaraţie de război), războiul civil, răscoala, revoluţia, insurecţia, uzurparea puterii sau confiscarea, inclusiv prin mijloace militare, activităţile teroriste, naţionalizarea, sancţiunile de stat, blocajele, embargourile, disputele privind forţa de muncă, grevele, blocarea sau întreruperea curentului sau penele de curent, precum şi cazurile fortuite, inclusiv incendiul, inundaţiile, cutremurele, furtunile, uraganele sau alte dezastre naturale; cazurile de forţă majoră pot fi cauzate, de asemenea, de forţele mareice extreme, vânturile puternice, valurile care depăşesc înălţimi semnificative şi formarea de gheaţă.

Articolul 4

Contractul de transport și condițiile contractuale nediscriminatorii

(1)  Transportatorii prezintă pasagerilor o dovadă a încheierii contractului de transport prin emiterea unuia sau mai multor bilete. Biletele vor fi considerate o dovadă la prima vedere privind încheierea contractului și astfel vor conferi drepturile prevăzute de prezentul regulament.

(2)  Fără a aduce atingere obligațiilor de serviciu public care impun tarife sociale, condițiile contractuale și tarifele aplicate de transportatori sau de vânzătorii de bilete vor fi oferite publicului larg fără vreo discriminare privind naționalitatea sau locul de reședință al clientului final sau privind locul în care își desfășoară activitatea transportatorii sau vânzătorii de biletele în cadrul Comunității.

Articolul 5

Excluderea posibilității de derogare

(1)  Obligațiile prevăzute de prezentul regulament nu pot face obiectul unei limitări sau al unei derogări, printre altele, printr-o derogare sau o clauză restrictivă din contractul de transport.

(2)  Transportatorii pot oferi pasagerilor condiții contractuale mai bune decât cele stipulate de prezentul regulament.

Capitolul II

Drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă

Articolul 6

Prevenirea refuzului la transport

(1)  Transportatorii, vânzătorii de bilete și operatorii de turism nu pot refuza, pe motiv de handicap sau mobilitate redusă:

   (a) să accepte o rezervare sau să elibereze un bilet pentru o călătorie căreia i se aplică dispozițiile prezentului Regulament;
   (b) să îmbarce o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă într-un port sau într-un punct de îmbarcare / debarcare, în condițiile în care persoana respectivă are un bilet sau o rezervare valabilă.

(2)  Rezervările și biletele se oferă fără costuri suplimentare persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă.

Articolul 7

Derogări și condiții speciale

(1)  Sub rezerva dispoziţiilor de la articolul 6, transportatorii, vânzătorii de bilete sau operatorii de turism pot refuza ▌să accepte o rezervare, să elibereze un bilet sau să îmbarce o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă ▌atunci când structura navei de pasageri face ca îmbarcarea sau transportul persoanelor cu handicap sau al persoanelor cu mobilitate redusă să fie fizic imposibilă şi dacă acestea nu pot să beneficieze de un nivel acceptabil de servicii de o manieră sigură, demnă şi fezabilă din punct de vedere operaţional.

În cazul refuzului de a accepta o rezervare pentru unul dintre motivele prezentate la ▌ primul paragraf, transportatorii, vânzătorii de bilete sau operatorii de turism trebuie să facă tot posibilul pentru a propune o soluţie alternativă acceptabilă persoanei respective.

În caz de rezervare în avans, o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă căreia i s-a refuzat îmbarcarea ▌şi orice însoţitor al acestei persoane în conformitate cu alineatul (2), are dreptul să i se ramburseze costul biletului sau să fie redirecţionată conform anexei I. ▌

(2)  ▌ Un transportator sau un vânzător de bilete sau un operator de turism poate cere ca o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă să fie însoţită de o altă persoană care să poată oferi asistenţa de care respectiva persoană are nevoie, dacă acest lucru este cu adevărat necesar.

(3)  În cazul în care un transportator, un vânzător de bilete sau un operator de turism exercită o derogare conform alineatului (1) sau alineatului (2), acesta trebuie să comunice imediat persoanei cu handicap sau persoanei cu mobilitate redusă motivele deciziei luate. La cerere, transportatorul, vânzătorul de bilete sau operatorul de turism trebuie să comunice, în scris, aceste motive persoanei cu handicap sau persoanei cu mobilitate redusă, în termen de cinci zile lucrătoare de la data cererii.

Articolul 8

Accesibilitate și informare

(1)  Sub controlul organismelor naţionale de punere în aplicare, transportatorii stabilesc, cu sprijinul activ al organizaţiilor reprezentative ale porturilor, ale persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă ▌, norme cu privire la accesul nediscriminatoriu care se aplică transportului persoanelor cu handicap, persoanelor cu mobilitate redusă şi persoanelor însoţitoare, precum şi restricţiile privind transportul acestora sau al echipamentelor de deplasare, justificate de structura navelor de pasageri, în scopul îndeplinirii cerinţelor de siguranţă aplicabile. Aceste norme trebuie să conţină toate condiţiile de acces la serviciul de transport maritim respectiv, inclusiv accesibilitatea navelor exploatate şi facilităţile pe care le oferă acestea la bord, precum şi accesibilitatea echipamentului de asistenţă instalat.

(2)  Normele prevăzute la alineatul (1) trebuie puse la dispoziţia publicului de către transportatori sau vânzătorii de bilete, fizic sau pe internet, cel puţin la momentul rezervării, în formate accesibile, în moduri adecvate şi în aceleaşi limbi în care informaţiile sunt, în general, puse la dispoziţia tuturor pasagerilor. Atunci când se oferă aceste informaţii, se acordă o atenţie specială nevoilor persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă.

(3)  La cerere, transportatorii furnizează, în formate accesibile, textele legislative internaţionale, comunitare sau naţionale prin care se stabilesc cerinţele de siguranţă pe care se bazează normele privind accesul nediscriminatoriu.

(4)  Operatorii de turism furnizează normele menționate la alineatul (1) care se aplică în cazul călătoriilor incluse în pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite pe care le organizează, vând sau oferă spre vânzare.

(5)  Transportatorii, vânzătorii de bilete sau operatorii de turism se asigură că toate informaţiile pertinente privind condiţiile de transport, informaţiile despre călătorie şi informaţiile privind accesibilitatea serviciilor, precum şi o confirmare scrisă a asistenţei oferite, sunt disponibile în formate ▌ accesibile persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv în ceea ce priveşte rezervarea şi informaţiile online.

Articolul 9

Dreptul la asistență în porturi

(1)  La plecarea din, trecerea prin sau sosirea într-un port, transportatorul răspunde de asigurarea, gratuit, a asistenţei prevăzute în anexa II pentru persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă, astfel încât persoanele respective să se poată îmbarca în cadrul serviciului la plecare sau să poată debarca în cadrul serviciului la sosire pentru care au cumpărat bilet fără a se aduce atingere normelor privind accesul, menţionate la articolul 8 alineatul (1). Asistenţa este adaptată la nevoile individuale ale persoanei cu handicap sau a persoanei cu mobilitate redusă.

(2)  Un transportator poate oferi el însuși asistență sau poate contracta una sau mai multe părți pentru prestarea serviciilor de asistență. Transportatorul poate încheia astfel de contracte din proprie inițiativă sau la cerere, inclusiv din partea unei autorități portuare, luând în considerare serviciile existente în respectivul port.

În cazul în care un transportator încheie contracte cu una sau mai multe părți pentru prestarea serviciilor de asistență, transportatorul rămâne partea responsabilă de asigurarea asistenței și de asigurarea respectării standardelor de calitate, menționate la articolul 14 alineatul (1).

(3)  Transportatorii pot, fără discriminare, să încaseze o anumită taxă de la pasageri pentru finanțarea asistenței în porturi. Taxa respectivă trebuie să fie rezonabilă, proporțională cu costurile și transparentă.

(4)  Transportatorii pun la dispoziția organismului sau organismelor de punere în aplicare desemnate conform articolului 27 alineatul (1) un raport general anual auditat privind taxele încasate și cheltuielile efectuate pentru asistența oferită persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă.

(5)  În conformitate cu articolul 12, organismul administrativ al unui port este responsabil, acolo unde este cazul, de asigurarea faptului că acesta este accesibil persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă.

Articolul 10

Dreptul la asistență în punctele de îmbarcare / debarcare

Acolo unde nu există niciun port pentru o anumită destinație sau etapă, asistența va fi organizată de transportator în punctul de îmbarcare / debarcare, în conformitate cu articolul 9.

Articolul 11

Dreptul la asistență la bordul navelor

Transportatorii asigură cel puțin asistența menționată în anexa III, în mod gratuit, persoanelor cu handicap sau persoanelor cu mobilitate redusă care pleacă din, sosesc în sau sunt în tranzit printr-un port căruia i se aplică prezentul regulament.

Articolul 12

Condițiile în care se asigură asistență

Transportatorii, organismele administrative din porturi, vânzătorii de bilete și operatorii de turism cooperează pentru a asigura persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă asistența prevăzută la articolele 9, 10 și 11 în conformitate cu următoarele puncte:

   (a) asistenţa se asigură cu condiţia ca transportatorul, vânzătorul de bilete sau operatorul de turism de la care a fost cumpărat biletul să fie informat(ă) cu privire la faptul că persoana respectivă are nevoie de asistenţă în momentul efectuării rezervării sau cu cel puţin 48 de ore înainte de momentul în care este necesară asistenţa, în cazul în care furnizorul de asistenţă şi pasagerul nu au convenit o perioadă de notificare mai scurtă, cu excepţia croazierelor, unde nevoia de asistenţă trebuie menţionată în momentul rezervării. Dacă biletul permite mai multe călătorii, este suficientă o singură notificare, cu condiţia să se ofere informaţiile necesare privind orarele următoarelor călătorii;

(b)   transportatorii, vânzătorii de bilete şi operatorii de turism iau toate măsurile necesare pentru solicitarea şi primirea notificărilor cu privire la nevoia de asistenţă a persoanelor cu handicap sau a persoanelor cu mobilitate redusă. Pasagerul primeşte o confirmare, în care se precizează că nevoile de asistenţă au fost anunţate. Aceste obligaţii se aplică la toate punctele lor de vânzare, inclusiv în cazul vânzărilor prin telefon şi prin internet;

   (c) dacă nu se face nicio notificare în conformitate cu litera (a), transportatorii, vânzătorii de bilete și operatorii de turism depun toate eforturile necesare pentru a se asigura că asistența este asigurată astfel încât persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă să poată să se îmbarce în cadrul serviciului la plecare, să efectueze o schimbare în cadrul serviciului de corespondență sau să debarce în cadrul serviciului la sosire pentru care a achiziționat bilet;
   (d) fără a aduce atingere prerogativelor altor entități în ceea ce privește zonele situate în afara porturilor, organismul administrativ dintr-un port sau orice altă persoană autorizată desemnează puncte de sosire și de plecare în limitele zonei portuare, în interiorul și/sau din afara clădirilor terminalelor, după caz, în care persoanele cu handicap sau persoanele cu mobilitate redusă își pot anunța sosirea și pot solicita asistență; aceste puncte trebuie să fie clar indicate și să furnizeze, în formate accesibile, informații de bază referitoare la port și la asistența oferită;
  (e) asistența se oferă cu condiția ca persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă să se prezinte la punctul desemnat:
   la momentul prevăzut de transportator, care trebuie să fie cu cel mult 60 de minute înainte de ora de plecare preconizată,
   dacă nu s-a stabilit nicio oră, cu cel puţin 30 de minute înainte de ora de îmbarcarepreconizată, cu excepţia cazului în care pasagerul şi furnizorul de asistenţă convin altfel,
   în cazul croazierelor, la momentul prevăzut de transportator, care nu trebuie să depăşească 60 de minute înainte de ora de înregistrare,
   (f) dacă o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă solicită folosirea unui câine însoţitor, respectivul câine este acceptat cu condiţia ca transportatorul, vânzătorul de bilete sau operatorul de turism să fie informat în conformitate cu normele naţionale aplicabile referitoare la transportul câinilor însoţitori recunoscuţi la bordul navelor de pasageri, dacă există asemenea norme.

Articolul 13

Transmiterea de informații către o terță parte

(1)  Dacă asigurarea asistenţei a fost subcontractată şi dacă transportatorul ▌primeşte o notificare cu privire la nevoia de asistenţă cu cel puţin 48 de ore înainte de ora de plecare preconizată, acesta transmite informaţiile necesare astfel încât subcontractatul să le primească cât mai curând posibil şi, în orice caz, cu cel puţin 36 de ore înainte de ora de plecare preconizată.

(2)  Dacă asigurarea asistenţei a fost subcontractată şi dacă transportatorul ▌ nu primeşte o notificare cu privire la nevoia de asistenţă cu cel puţin 48 de ore înainte de ora de plecare preconizată, acesta transmite subcontractatului informaţiile cât mai curând posibil.

Articolul 14

Standarde de calitate pentru asistență

(1)  Transportatorii stabilesc standardele de calitate pentru asistența specificată în anexele II și III, precum și cerințe privind resursele necesare pentru respectarea acestor standarde, în colaborare cu organizațiile care reprezintă pasagerii cu handicap și pasagerii cu mobilitate redusă.

(2)  În stabilirea standardelor privind calitatea se ține seama de politicile recunoscute pe plan internațional și de codurile de conduită privind facilitatea transportului pentru persoanele cu handicap sau persoanele cu mobilitate redusă, în special de Recomandarea Organizației Maritime Internaționale privind proiectarea și funcționarea navelor de pasageri pentru a satisface nevoile persoanelor în vârstă și ale persoanelor cu handicap.

(3)  Transportatorii publică standardele privind calitatea în formate accesibile.

Articolul 15

Pregătirea profesională

Transportatorii:

   (a) se asigură că întregul lor personal, inclusiv angajații subcontractaților, care oferă asistență directă persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă cunoaște modul în care pot fi satisfăcute nevoile persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă;
   (b) asigură cursuri de asistență pentru persoane cu handicap și de sensibilizare în ceastă privință, conform anexei IV, pentru întregul personal care lucrează în port și care se ocupă direct de publicul călător;
   (c) se asigură că, la recrutare, toţi noii angajaţi care au contacte directe cu pasagerii participă la cursuri de pregătire privind handicapurile şi că personalul beneficiază de cursuri de recalificare atunci când este cazul.

Articolul 16

Despăgubiri pentru scaune cu rotile și echipamente folosite pentru deplasare

(1)  Cu excepţia cazului în care pasagerul căruia îi aparţine echipamentul a fost deja despăgubit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare(9), dacă scaunele cu rotile sau alte echipamente folosite pentru deplasare sau piese ale acestora se pierd sau sunt avariate în timpul manevrării lor în port sau al transportării lor la bordul navei, înainte, în timpul sau după terminarea călătoriei, pasagerul căruia îi aparţine echipamentul respectiv este despăgubit în funcţie de cine răspundea de echipament la momentul pierderii sau deteriorării lui.

Dacă este cazul, se vor lua măsurile necesare pentru înlocuirea rapidă a echipamentului cu echipamente potrivite pentru nevoile pasagerului respectiv.

(2)  Nu va exista nicio limită privind valoarea despăgubirilor acordate în conformitate cu prezentul articol.

Capitolul III

Obligațiile transportatorilor în cazul întreruperii călătoriei

Articolul 17

Furnizarea informațiilor

(1)  În caz de întârziere, transportatorul sau, dacă este cazul, organismul administrativ al portului informează pasagerii cel târziu la 30 de minute de la ora preconizată pentru plecare sau cu o oră înainte de ora preconizată pentru sosire. Dacă informaţia respectivă este disponibilă, transportatorul informează pasagerii cu privire la orele estimative ale plecării şi sosirii.

(2)  În cazul în care pasagerii pierd o legătură din cauza unei întârzieri, transportatorul de fapt face tot posibilul pentru a informa pasagerii respectivi despre legăturile alternative.

(3)  Transportatorul sau organismul administrativ al portului se asigură că pasagerii cu handicap sau pasagerii cu mobilitate redusă primesc informaţiile necesare în temeiul alineatelor (1) şi (2) în formate accesibile.

Articolul 18

Dreptul la asistență

(1)  Dacă un transportator estimează că un serviciu de transport maritim de pasageri va avea o întârziere mai mare de 60 de minute de la ora stabilită pentru plecare, pasagerilor li se oferă, gratuit, mâncare și băuturi răcoritoare, proporțional cu durata așteptării, dacă acestea sunt disponibile la bordul navei sau în port sau dacă pot fi livrate într-o manieră rezonabilă.

(2)  În cazul în care apare o întârziere în care este necesar ca, pentru o noapte sau mai multe, pasagerii să rămână în locaţia respectivă sau ca şederea să se prelungească mai mult peste perioada dorită de pasageri ▌, acestora li se oferă cazare gratuită la hotel sau în alte locaţii, precum şi transport între port şi locul de cazare, pe lângă mesele şi băuturile răcoritoare menţionate la alineatul (1). Costurile suplimentare legate de cazare şi transport suportate de transportator nu pot depăşi o sumă egală cu de două ori costul biletului.

(3)  Dacă serviciul de transport maritim nu mai poate fi furnizat, transportatorii organizează, dacă este posibil și cât mai repede cu putință, servicii alternative de transport pentru pasageri.

(4)  În aplicarea dispozițiilor de la alineatele (1), (2), și (3), transportatorul de fapt acordă o atenție specială nevoilor persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă și ale oricăror persoane însoțitoare ale acestora.

Articolul 19

Redirecționare și rambursare

(1)  Dacă un transportator estimează, în mod rezonabil, că serviciul de transport maritim de pasageri va întârzia cu peste 120 de minute peste ora stabilită pentru plecare, pasagerii trebuie deîndată:

   (a) să primească o ofertă de servicii alternative de transport, în condiții rezonabile sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie informați cu privire la servicii alternativ de transport adecvate oferite de alți operatori din domeniul transporturilor;
   (b) să i se ofere rambursarea costului biletului în cazul în care decide să nu călătorească cu transportatorul.

Rambursarea menţionată la litera (b) se face în aceleaşi condiţii ca şi plata despăgubirilor prevăzută la articolul 20 alineatele (3), (4) şi (5).

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), pasagerii aflaţi într-o croazieră sunt redirecţionaţi sau rambursaţi în conformitate cu Directiva 90/314/CEE.

Articolul 20

Despăgubiri pentru prețul biletului

(1)  Fără a-şi pierde dreptul la transport, un pasager poate cere despăgubiri de la transportator dacă apare o întârziere la sosire ▌. Nivelurile minime ale despăgubirilor sunt următoarele:

   (a) 25 % din prețul biletului pentru o întârziere de 60 până la 119 minute;
   (b) 50 % din prețul biletului pentru o întârziere de 120 de minute sau mai mult;
   (c) 100 % din prețul biletului dacă transportatorul nu oferă servicii alternative sau informațiile menționate la articolul 19 alineatul (1) litera (a).

(2)  Alineatul (1) nu se aplică pasagerilor aflaţi într-o croazieră. Aceştia pot solicita despăgubiri în conformitate cu Directiva 90/314/CEE.

(3)  Despăgubirile se achitată în termen de o lună de la data depunerii cererii de despăgubire. Despăgubirile pot fi achitate sub formă de bonuri și/sau alte servicii, cu condiția ca termenii să fie flexibili, în special în ceea ce privește perioada de valabilitate și destinația. Despăgubirile vor fi achitate în numerar, la cererea pasagerilor.

(4)  În cazul în care transportatorul a anunţat anularea sau amânarea traversării sau o creştere a timpului de traversare cu trei zile sau mai mult înainte de momentul preconizat al plecării, atunci nu se aplică dreptul la compensare.

Articolul 21

Forţă majoră

Obligaţiile prevăzute la articolele 18, 19 şi 20 nu se aplică în cazuri de forţă majoră ce împiedică furnizarea serviciului de transport.

Articolul 22

Alte drepturi

Nicio dispoziţie din prezentul regulament nu poate împiedica pasagerii să solicite, prin intermediul instanţelor competente naţionale, daune pentru pierderi generate de anularea sau întârzierea serviciilor de transport. Despăgubirea acordată în conformitate cu prezentul regulament poate fi dedusă din orice despăgubire suplimentară acordată.

Articolul 23

Măsuri suplimentare în favoarea pasagerilor

Sub controlul organismelor naţionale de punere în aplicare, transportatorii colaborează în vederea adoptării de acorduri la nivel naţional sau european cu participarea părţilor interesate, a organizaţiilor profesionale şi a asociaţiilor de consumatori, a pasagerilor, a porturilor şi a persoanelor cu handicap. Aceste măsuri trebuie să se concentreze asupra îmbunătăţirii atenţiei acordate pasagerilor, în special în cazul întârzierilor îndelungate şi al întreruperii sau anulării călătoriei.

Capitolul IV

Informații pentru pasageri și soluționarea reclamațiilor

Articolul 24

Dreptul la informații despre călătorie

Organismele administrative din porturi şi transportatorii oferă pasagerilor informaţii adecvate pe toată durata călătoriei acestora, în formate accesibile şi în limbile obişnuite. O atenţie deosebită va fi acordată nevoilor persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă.

Articolul 25

Informații privind drepturile pasagerilor

(1)  Transportatorii se asigură că pasagerii primesc informaţii adecvate şi clare privind drepturile pe care le au în conformitate cu prezentul regulament, cel mai târziu în momentul plecării. În măsura în care transportatorul a pus la dispoziţie aceste informaţii, transportatorul de fapt nu trebuie să le ofere la rândul său, şi invers. Informaţiile sunt puse la dispoziţie în formate accesibile şi în limbile obişnuite. Atunci când se oferă aceste informaţii, se acordă o atenţie specială nevoilor persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă.

(2)  Transportatorii și organismele administrative ale porturilor se asigură că informațiile privind drepturile pasagerilor în conformitate cu prezentul regulament sunt puse la dispoziția publicului la bordul navelor și în porturi. Aceste informații includ detaliile de contact ale organismului de punere în aplicare desemnat de statul membru în conformitate cu articolul 27 alineatul (1).

Articolul 26

Reclamații

(1)  Autorităţile statelor membre pun la punct un mecanism independent, accesibil tuturor pasagerilor, inclusiv persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă, pentru soluţionarea reclamaţiilor legate de drepturile şi obligaţiile acoperite prin prezentul regulament.

(2)  Pasagerii pot adresa o reclamație unui transportator în termen de o lună de la data prestării serviciului sau de la data la care ar fi trebuit să aibă loc prestarea serviciului. În termen de 20 de zile lucrătoare, destinatarul unei reclamații formulează un răspuns motivat sau, în cazuri justificate, informează pasagerul la ce dată urmează să primească un răspuns. Intervalul de timp pentru trimiterea răspunsului nu trebuie să depășească două luni de la data primirii reclamației.

(3)  În cazul în care, în intervalul de timp menționat la alineatul (2), nu se primește niciun răspuns, se va considera că reclamația a fost acceptată.

Capitolul V

Aplicarea și organismele naționale de punere în aplicare

Articolul 27

Organismele naționale de punere în aplicare

(1)  Fiecare stat membru numeşte un organism care să răspundă de aplicarea prezentului regulament. Fiecare organism ia măsurile necesare pentru elaborarea normelor referitoare la accesibilitate menţionate la articolul 8, precum şi pentru a asigura respectarea acestora şi a drepturilor pasagerilor. Fiecare organism trebuie să fie independent de interesele comerciale în ceea ce priveşte organizarea, deciziile de finanţare, structura juridică şi mecanismul de luare a deciziilor.

(2)  Statele membre informează Comisia cu privire la organismul desemnat în conformitate cu prezentul articol şi la responsabilităţile aferente.

(3)  Orice pasager poate depune o reclamaţie la organismul desemnat de un stat membru conform alineatului (1) ▌ referitor la o presupusă încălcare a prezentului regulament.

(4)  Statele membre care au ales să scutească anumite servicii în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) asigură un mecanism comparabil de aplicare a drepturilor pasagerilor.

Articolul 28

Raport cu privire la aplicare

(1)  La data de 1 iunie a fiecărui an, organismele de punere în aplicare desemnate în conformitate cu articolul 27 publică un raport referitor la activitatea desfășurată în anul precedent, raport care conține, printre altele:

   (a) o descriere a măsurilor luate pentru implementarea dispozițiilor prezentului regulament;
   (b) o trimitere la procedura aplicabilă în cazul soluționării fiecărei reclamații în parte;
   (c) un rezumat al normelor privind accesibilitatea pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, aplicabile în respectivul stat membru;
   (d) datele agregate referitoare la reclamaţii, inclusiv la termenele de cercetare şi soluţionare a reclamaţiei;
   (e) detaliile cu privire la sancțiunile aplicate;
   (f) alte aspecte importante pentru o mai bună aplicare a prezentului regulament.

(2)  Pentru a putea întocmi un astfel de raport, organismele de punere în aplicare realizează statistici privind reclamațiile individuale, în funcție de subiectul acestora și de companiile implicate. Aceste date se pun, la cerere, la dispoziția Comisiei sau a autorităților de anchetă naționale, în termen de până la trei ani de la data incidentului.

Articolul 29

Cooperarea dintre organismele de punere în aplicare

Organismele naționale de punere în aplicare desemnate în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) fac schimb de informații privind activitatea, practicile și principiile de luare a deciziilor, în scopul coordonării coerente a protecției pasagerilor în întreaga Comunitate. Comisia le susține pe acestea în acest demers.

Articolul 30

Penalități

Statele membre stabilesc norme cu privire la penalităţile aplicabile pentru încălcarea prezentului regulament şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea acestor norme. Penalităţile stabilite, care ar putea include obligarea la plata unei compensaţii în favoarea pasagerilor în cauză, trebuie să fie eficiente, proporţionale şi disuasive. Statele membre notifică Comisiei aceste dispoziţii şi îi comunică prompt orice modificare ulterioară a acestora.

Capitolul VI

Dispoziții finale

Articolul 31

Raport

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la…(10), un raport cu privire la funcționarea și efectele prezentului regulament. Raportul trebuie să fie însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative de implementare în detaliu a dispozițiilor prezentului regulament sau de modificare a acestuia.

Articolul 32

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 se adaugă următorul punct:"

(19)  Regulamentul (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European și al Consiliului din … [privind drepturile persoanelor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului](11)

"

Articolul 33

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la (12). Articolele 6, 7, 26, 27 și 30 se aplică de la …(13)*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ║,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președinte Președinte

(1) JO C ...
(2) JO C ...
(3) Poziţia Parlamentului European din 23 aprilie 2009.
(4) JO L 144, 15.5.1998, p. 1.
(5) IMO - Comitetul pentru Siguranță Maritimă, Circ.735, 24 iunie 1996 la momentul adoptării prezentului regulament.
(6) JO L 158, 23.6.1990, p. 59.
(7) JO L 364, 9.12.2004, p. 1.
(8) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
(9) JO L 131, 28.5.2009, p. 24.
(10)* Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament
(11) JO C
(12)* Doi ani de la data publicării prezentului regulament.
(13)** Un an de la data publicării prezentului regulament.


ANEXA I

Dreptul la rambursarea costurilor sau la redirecționare în cazul rezervării în avans a biletelor de către persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă

1.  Acolo unde se face trimitere la prezenta anexă, persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă pot alege între următoarele opțiuni:

(a)  – rambursarea, în termen de șapte zile, a costului integral al biletului, în numerar, prin virament bancar electronic, ordin de plată sau cec bancar, cu acordul scris al pasagerului, la prețul plătit la cumpărarea lui, pentru partea sau părțile neefectuate din călătorie și pentru partea sau părțile de călătorie deja efectuate în cazul în care călătoria nu mai servește scopului inițial stabilit de pasager, plus, dacă este cazul,

   o călătorie de întoarcere la punctul de plecare, cu prima ocazie posibilă; sau
   (b) redirecționarea, în condiții de transport comparabile, către destinația finală, cu prima ocazie posibilă; sau
   (c) redirecționarea, în condiții de transport comparabile, către destinația finală, la o dată ulterioară stabilită de comun acord cu pasagerul, în funcție de disponibilitatea biletelor.

2.  Alineatul 1 litera (a) se aplică, de asemenea, pasagerilor ale căror călătorii fac parte dintr-un pachet de servicii, cu excepția dreptului la rambursare, atunci când un asemenea drept este prevăzut de Directiva 90/314/CEE ║.

3.  Atunci când, în cazul în care un oraș sau o regiune are mai multe porturi, un transportator de fapt oferă unui pasager o călătorie într-un port alternativ față de cel pentru care s-a făcut rezervarea, transportatorul de fapt suportă costurile aferente transferului pasagerului de la portul alternativ la cel pentru care s-a făcut rezervarea inițială, sau către o altă destinație din apropiere, convenită împreună cu pasagerul.


ANEXA II

Asistența în porturi

Asistența și aranjamentele necesare pentru a le permite persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă:

   să își anunțe sosirea într-un port și să comunice faptul că vor necesita asistență,
   să se deplaseze dintr-un punct de intrare până la ghișeul de îmbarcare, dacă este cazul, sau până la navă,
   să-și prezinte și să-și înregistreze bagajele, dacă este cazul,
   să se deplaseze de la ghișeul de îmbarcare (dacă este cazul) până la navă, îndeplinind procedurile de emigrare, control vamal și securitate,
   să se îmbarce pe navă, folosindu-se de mijloacele necesare,
   să se deplaseze de la intrarea navei până la locurile / zona lor,
   să așeze și să-și recupereze bagajele de pe navă,
   să se deplaseze de la locurile lor până la intrarea navei,
   să debarce de pe navă, folosindu-se de ascensoare, de scaune cu rotile sau de alte mijloace de asistență necesare, după caz,
   să-și recupereze bagajele (dacă este cazul), urmând procedurile de imigrare și control vamal,
   să se deplaseze din sala de recuperare a bagajelor sau de la punctul de debarcare până la un punct de ieșire indicat,
   să se deplaseze până la grupurile sanitare, dacă este cazul.

Dacă o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă este asistată de un însoțitor, această persoană trebuie, dacă este cazul, să poată oferi asistența necesară în port și la îmbarcare și debarcare.

Manevrarea tuturor echipamentelor necesare, folosite pentru deplasare, inclusiv a echipamentelor cum ar fi scaunele cu rotile electrice.

Înlocuirea temporară a echipamentelor defecte sau pierdute, folosite pentru deplasare, ▌nu neapărat cu echipamente identice, dar care să aibă caracteristici tehnice şi funcţionale similare.

Preluarea la sol a câinilor însoţitori recunoscuţi, atunci când nevoie.

Comunicarea, în formate accesibile, a informațiilor necesare pentru îmbarcare și debarcare.


ANEXA III

Asistența la bordul navelor

Transportarea câinilor-însoțitori recunoscuţi pe navă, în conformitate cu reglementările naționale.

Pe lângă echipamentele medicale, transportarea a maxim două echipamente folosite pentru deplasarea fiecărei persoane cu handicap sau a fiecărei persoane cu mobilitate redusă, inclusiv scaune cu rotile electrice.

Comunicarea informațiilor esențiale privind un anumit traseu, în formate accesibile.

Depunerea eforturilor necesare pentru instalarea pe scaune astfel încât aceasta să se satisfacă nevoile persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă, la cerere și în conformitate cu cerințele de siguranță și cu locurile disponibile.

Asistență în deplasarea până la grupurile sanitare, dacă este cazul.

Dacă o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă este asistată de un însoțitor, compania de transporturi face tot posibilul pentru a oferi însoțitorului un loc lângă cel al persoanei cu handicap sau al persoanei cu mobilitate redusă.


ANEXA IV

Cursuri de pregătire pe teme legate de handicap

Curs care vizează sensibilizarea cu privire la persoanele handicap

Pregătirea personalului care se ocupă direct de publicul călător include:

   sensibilizarea și răspunsurile adecvate la problemele pasagerilor care suferă de invalidități fizice, senzoriale (auz și văz), nevizibile sau care au deficiențe intelectuale, inclusiv modul în care se poate face diferența între diferitele capacități ale persoanelor cu mobilitate, orientare sau comunicare redusă;
   obstacolele cu care se confruntă persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv cele legate de atitudine, mediu, fizice și organizatorice;
   câinii-însoțitori recunoscuţi, inclusiv rolul și nevoile unui câine-însoțitor;
   rezolvarea situațiilor neprevăzute;
   calități inter-personale și metode de comunicare cu persoanele hipoacuzice sau cu deficiențe de auz, persoanele cu probleme de vedere, persoanele cu probleme de vorbire sau de învățare;
   cunoașterea, la nivel general, a liniilor directoare ale Organizației Maritime Internaționale referitor la Recomandarea privind proiectarea și funcționarea navelor de pasageri pentru a satisface nevoile persoanelor în vârstă și ale persoanelor cu handicap;
   modul în care se folosesc scaunele cu rotile și alte mijloace care fac posibilă deplasarea, astfel încât să se evite defectarea lor (pentru toți angajații care răspund de manevrarea bagajelor, dacă este cazul).

Curs de pregătire pentru asistarea persoanelor cu handicap

Pregătirea personalului care se ocupă direct de asistarea persoanelor cu mobilitate redusă include:

   modul în care persoanele care folosesc un scaun cu rotile pot fi ajutate să coboare și să urce într-un scaun cu rotile;
   cunoştinţele necesare pentru asigurarea asistenţei pentru persoanele cu mobilitate redusă care călătoresc împreună cu un câine însoţitor, inclusiv rolul şi nevoile acestor câini;
   tehnicile pentru însoțirea pasagerilor nevăzători și a celor cu probleme de vedere ▌;
   înțelegerea modului de funcționare a echipamentelor care pot ajuta persoanele cu mobilitate redusă și cunoștințele necesare despre manevrarea acestor echipamente;
   folosirea echipamentelor de asistență utilizate la îmbarcare și debarcare și cunoștințe despre procedurile de asistență corespunzătoare la îmbarcare și debarcare, menite să garanteze siguranța și demnitatea persoanelor cu mobilitate redusă;
   o suficientă înțelegere a nevoii de asistență fiabilă și profesională. De asemenea, conștientizarea faptului că există posibilitatea ca anumite persoane cu handicap să se simtă vulnerabile în timpul călătoriei, ca urmare a dependenței lor de asistența oferită;
   cunoștințe despre acordarea primului ajutor.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate