Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0246(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0209/2009

Predložena besedila :

A6-0209/2009

Razprave :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Glasovanja :

PV 23/04/2009 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0280

Sprejeta besedila
PDF 460kWORD 172k
Četrtek, 23. april 2009 - Strasbourg
Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ***I
P6_TA(2009)0280A6-0209/2009
Resolucija
 Prečiščeno besedilo
 Priloga
 Priloga
 Priloga
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0816),

–   ob upoštevanju členov 251(2), 71(1) in 80(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0476/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za pravne zadeve (A6-0209/2009),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov
P6_TC1-COD(2008)0246

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 71(1) in 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ║,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Dejavnost Skupnosti na področju pomorskega prometa bi morala biti med drugim usmerjena v zagotavljanje visoke ravni varstva potnikov, ki je primerljiva z drugimi načini prevoza. Poleg tega bi bilo treba v celoti upoštevati zahteve varstva potrošnikov ║.

(2)  Ker je potnik v pomorskem prometu šibkejša stranka v pogodbi o prevozu, bi bilo treba pravice potnikov varovati ne glede na njihovo narodnost ali kraj stalnega prebivališča v Skupnosti.

(3)  Enotni trg storitev za potnike po morju in celinskih plovnih poteh bi moral zagotavljati ugodnosti vsem državljanom na splošno. Zato bi morali imeti invalidi in osebe z omejeno mobilnostjo, ki je posledica invalidnosti, starosti ali drugih dejavnikov, možnosti, primerljive z možnostmi drugih državljanov, uporabe storitev komercialnega pomorskega potniškega prevoza║. Invalidi in osebe z omejeno mobilnostjo imajo enake pravice do prostega pretoka, svobodnega odločanja in nediskriminacije kot vsi drugi državljani.

(4)  Glede na člen 9 Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov ter z namenom, da se invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo zagotovijo možnosti prevoza po morju in celinskih plovnih poteh, primerljive možnostim drugih državljanov, bi bilo treba določiti pravila o nediskriminaciji in pomoči med potovanjem. Te osebe bi bilo torej treba sprejeti in se jim ne bi smelo zavrniti prevoza na podlagi invalidnosti ali omejene mobilnosti ▌. Zagotoviti bi jim bilo treba pravico do pomoči v pristaniščih in pri vkrcanju/izkrcanju, če to ne poteka v pristanišču, ter na krovu potniških ladij. Za doseganje socialne vključenosti bi morale zadevne osebe prejemati pomoč brezplačno. Prevozniki bi morali določiti pravila o dostopnosti, po možnosti z uporabo evropskega sistema standardizacije.

(5)  Pri odločitvah glede načrta novih pristanišč in terminalov ter pri velikih prenovah morajo upravni organi pristanišč, ki jih bodo upravljali, upoštevati potrebe invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo ▌. Podobno morajo take potrebe upoštevati prevozniki ▌ pri odločitvah o načrtu novih in prenovljenih potniških ladij v skladu z Direktivo Sveta 98/18/ES z dne 17. marca 1998 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje(4).

(6)  Pomoč v pristaniščih, ki so na ozemlju države članice, za katero velja Pogodba, mora med drugim omogočiti invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo gibanje od določene točke prihoda v pristanišče do potniške ladje ter od potniške ladje do določene točke odhoda iz pristanišča, vključno z vkrcanjem in izkrcanjem.

(7)  Pomoč bi morala biti financirana na takšen način, da se breme pravično porazdeli med vse potnike, ki uporabljajo prevoz, da bi se izognili odklanjanju prevoza invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo. Najučinkovitejši način financiranja pomoči je, da se stroški zaračunajo vsakemu potniku, ki uporablja prevoz, kar je vključeno v osnovno ceno vozovnice. Stroške bi bilo treba sprejeti in uporabiti v popolnoma pregledni obliki.

(8)  Pri organizaciji zagotavljanja pomoči invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo ter pri usposabljanju svojega osebja morajo prevozniki ravnati v skladu s priporočilom Mednarodne pomorske organizacije o načrtovanju in delovanju potniških ladij, tako da ustrezajo potrebam starejših in invalidov(5).

(9)  Določbe v zvezi z vkrcavanjem invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo ne bi smele posegati v splošna pravila, ki se uporabljajo pri vkrcavanju potnikov, kot jih določajo veljavni mednarodni ali nacionalni predpisi ali zakonodaja Skupnosti.

(10)  Potnike je treba ustrezno obvestiti v primeru odpovedi ali zamude katere koli storitve. Ta informacija mora pomagati potnikom, da ustrezno ukrepajo ter da pridobijo informacije o nadomestnih povezavah, če je to potrebno.

(11)  Zmanjšati je treba nevšečnosti, ki jih imajo potniki zaradi odpovedi potovanj ali dolgih zamud. Zato je treba za potnike ustrezno poskrbeti, pri čemer jim je treba omogočiti odpoved vozovnice in povračilo zanjo ali jim pod zadovoljivimi pogoji zagotoviti preusmeritev poti potovanja.

(12)  Prevozniki morajo zagotoviti plačilo odškodnine potnikom v primeru zamude ali odpovedi storitve na podlagi deleža cene vozovnice, razen v primeru izredne zamude ali odpovedi, ki je ne bi mogli preprečiti niti, če bi sprejeli vse razumne ukrepe.

(13)  Prevozniki morajo sodelovati, da bi sprejeli ureditve na nacionalni ali evropski ravni za izboljšanje varstva in pomoči, ki se zagotavlja potnikom v primeru prekinitve potovanja, zlasti ob dolgih zamudah.

(14)  Ta uredba ne bi smela vplivati na pravice potnikov iz Direktive Sveta 90/314/EGS o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih(6). Ko se izlet odpove zaradi razlogov, ki niso povezani z odpovedjo storitev pomorskega prometa, se ta uredba ne bi smela uporabljati.

(15)  Potnike je treba v celoti obveščati o njihovih pravicah v skladu s to uredbo, da jih lahko učinkovito uveljavljajo. Pravice potnikov po morju in celinskih plovnih poteh morajo vključevati prejem informacij o storitvah pred in med potovanjem. Vse bistvene informacije, ki so zagotovljene potnikom po morju in celinskih plovnih poteh, je treba zagotoviti tudi v ▌ oblikah, ki so dostopne invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo.

(16)  Države članice bi morale nadzorovati in zagotavljati delovanje v skladu s to uredbo ter imenovati ustrezen organ, ki bo izvajal te naloge. Ta nadzor ne vpliva na pravice potnikov, da zahtevajo odškodnino na sodišču v skladu z nacionalno zakonodajo.

(17)  Potnikom bi bilo treba omogočiti uveljavljanje njihovih pravic z ustreznim pritožbenim postopkom, ki ga izvajajo prevozniki, ali z vložitvijo pritožb pri organu ▌, ki ga v ta namen imenuje zadevna država članica.

(18)  Pritožbe v zvezi s pomočjo v pristanišču ali pri vkrcanju/izkrcanju se morajo predložiti organu ▌, ki ga država članica, v kateri se nahaja zadevno pristanišče, imenuje za izvajanje te uredbe. Pritožbe v zvezi s pomočjo prevoznika na morju se morajo predložiti organu ▌, ki ga država članica, ki je prevozniku izdala dovoljenje za poslovanje, imenuje za izvajanje te uredbe. Organ, imenovan za izvajanje te uredbe, je pristojen za preiskovanje posameznih pritožb in pospešitev sodne poravnave sporov.

(19)  Komisija bi morala na mestih, kjer potniki prehajajo s kopenskega na morski prevoz ali prevoz po celinskih plovnih poteh, predlagati jasna pravila o pravicah potnikov v zvezi z odgovornostjo, dostopnostjo, pravicami invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo.

(20)  Države članice bi morale določiti kazni za kršitve te uredbe in zagotoviti njihovo izvajanje. Kazni, ki lahko vključujejo naročilo plačila odškodnine zadevnem potniku, bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(21)  Ker države članice ne morejo učinkovito doseči ciljev te uredbe, in sicer da se zagotovi visoka in enakovredna raven varstva in pomoči potnikom v državah članicah ter da gospodarski subjekti delujejo v skladu z usklajenimi pogoji na enotnem trgu, in ker se zaradi ║obsega ali učinkov ukrepa lažje dosežejo na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena║ ta uredba ne prekoračuje tistega, kar je nujno potrebno za dosego teh ciljev.

(22)  Glede na potrebo po uporabi kombiniranega prevoza bi bilo v primeru nove zakonodajne pobude o pravicah potnikov smiselno sprejeti horizontalni zakonodajni pristop, ki bi zajemal vse načine prevoza.

(23)  Izvajanje te uredbe bi moralo temeljiti na Uredbi (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov ("Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov")(7). To uredbo bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(24)  Direktiva ║95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov(8)bi se morala dosledno izvajati, zato da se potnikom po morju in celinskih plovnih poteh zagotovi spoštovanje zasebnosti ter zagotovi, da se zahtevane informacije uporabijo le za izpolnjevanje obveznosti pomoči iz te uredbe ter se ne uporabljajo v škodo potnikov.

(25)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Poglavje I

Splošne določbe

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila glede:

   (1) nediskriminacije med potniki v zvezi s pogoji prevoza, ki jih zagotavljajo prevozniki;
   (2) nediskriminacije ter obvezne pomoči invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo;
   (3) obveznosti prevoznikov do potnikov v primeru odpovedi ali zamude potovanja;
   (4) minimalnih informacij, ki jih je treba zagotoviti potnikom;
   (5) obravnavanja pritožb;
   (6) uveljavljanja pravic potnikov.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja za komercialni prevoz potnikov po morju in celinskih plovnih poteh s potniško ladjo, vključno s križarjenji, med pristanišči ali v pristaniščih ali kjer koli na mestu izkrcanja/vkrcanja, ki se nahaja na ozemlju države članice, za katero velja Pogodba.

2.  Države članice lahko izvzamejo storitve, vključene v pogodbe za opravljanje storitev po javnem naročilu, če te pogodbe zagotavljajo raven pravic potnikov, ki je primerljiva z ravnjo iz te uredbe.

3.  Države članice lahko iz izvajanja določb uredbe izvzamejo storitve mestnega in primestnega prometa, če lahko zagotovijo, da bodo cilji uredbe doseženi z regulativnimi ukrepi, in če zajamčijo, da bo raven pravic potnikov primerljiva z ravnjo, zahtevano v tej uredbi.

Člen 3

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

   (a) "invalid" ali "oseba z omejeno mobilnostjo" pomeni katero koli osebo, katere mobilnost je pri uporabi prevoza zmanjšana zaradi telesne invalidnosti (čutilne ali gibalne, stalne ali začasne), duševne ali psihosocialne prizadetosti ali katerega koli drugega vzroka invalidnosti ali zaradi starosti ter katere položaj zahteva posebno pozornost in prilagajanje storitev, ki so na voljo vsem potnikom, njenim posebnim potrebam;
   (b) "odpoved" pomeni neizvedbo predhodno načrtovane storitve, za katero je bila opravljena vsaj ena rezervacija;
   (c) "zamuda" pomeni razliko med načrtovanim odhodom ali prihodom potnika v skladu z objavljenim voznim redom in dejanskim ali pričakovanim odhodom ali prihodom potnika;
   (d) "prevoznik" pomeni osebo, ki je sklenila prevozno pogodbo ali je bila le-ta sklenjena v njenem imenu, ali dejanskega prevoznika ne glede na to, ali prevoz dejansko opravi ta oseba ali dejanski prevoznik, ki ni organizator potovanja;
   (e) "storitev komercialnega potniškega pomorskega prevoza" pomeni storitev potniškega pomorskega prometa, ki jo opravi prevoznik z redno ali posebno vožnjo, ki se ponudi širši javnosti proti plačilu kot samostojna vožnja ali kot del paketnega potovanja;
   (f) "dejanski prevoznik" pomeni osebo, ki ni prevoznik in je lahko organizator potovanja, ki dejansko opravi celoten prevoz ali del prevoza;
   (g) "pristanišče" pomeni območje kopnega in vode, na katerem so opravljene izboljšave in oprema, ki predvsem omogočajo sprejem ladij, njihovo nakladanje in razkladanje, skladiščenje blaga, sprejem in dostavo tega blaga prek notranjega prometa ter vkrcanje in izkrcanje potnikov na potniških ladjah;
   (h) "mesto vkrcanja/izkrcanja" pomeni območje kopnega in vode, ki ni pristanišče, s katerega se potniki običajno vkrcajo in na katerega se izkrcajo;
   (i) "ladja" pomeni plovilo po morju ali celinskih plovnih poteh, razen plovila z zračno blazino;
   (j) "pogodba o prevozu" pomeni pogodbo o prevozu med prevoznikom ▌ in potnikom o zagotovitvi ene ali več prevoznih storitev, ne glede na to, ali je bila vozovnica kupljena pri prevozniku, organizatorju potovanj, prodajalcu vozovnic ali prek interneta;
   (k) "vozovnica" pomeni veljaven dokument, ki daje pravico do prevoza, ali drug enakovreden dokument, ki ni na papirju, vključno z dokumentom v elektronski obliki, ki ga izda ali potrdi prevoznik ali njegov pooblaščeni prodajalec vozovnic;
   (l) "prodajalec vozovnic" pomeni vsakega posrednika, ki prodaja storitve pomorskega prometa, vključno s storitvami, ki se prodajo kot del paketa, v imenu prevoznika ali organizatorja potovanj;
   (m) "organizator potovanja" pomeni organizatorja ▌, ki ni prevoznik, v smislu člena 2(2) ▌ Direktive 90/314/EGS;
   (n) "rezervacija" pomeni pooblastilo na papirju ali v elektronski obliki, ki daje pravico do prevoza na podlagi predhodno potrjenih osebnih ureditev prevoza;
   (o) "potniška ladja" pomeni ladjo za prevoz več kot 12 potnikov;
  

   (p) "pristaniški organ" ali "upravni organ pristanišča" pomeni organ, katerega cilj je, vključno v povezavi drugimi dejavnostmi ali brez njih, na podlagi nacionalne zakonodaje ali ureditve vodenje in upravljanje pristaniške infrastrukture ter usklajevanje in nadzor dejavnosti različnih izvajalcev v pristanišču ali sistemu pristanišč. Sestavljen je lahko iz več ločenih organov ali je pristojen za več kot eno pristanišče;
   (q) "križarjenje" pomeni dejavnost potniške ladje skupaj z nastanitvijo in drugimi pripomočki, ki traja več kot en dan (čez noč) in ni redna ali načrtovana potniška storitev med dvema ali več pristanišči, vendar se potniki običajno vrnejo na mesto vkrcanja;
   (r) "dostopne oblike" pomeni, da so vsem potnikom na voljo enake informacije v pisni obliki, Braillovi pisavi ter zvočni, video- in/ali elektronski obliki. Primeri dostopnih oblik vključujejo piktograme, glasovne objave in podnaslavljanje, vendar niso omejeni le na to in se spreminjajo glede na tehnološki razvoj;
   (s) "potnik" pomeni vsako osebo, ki potuje po pogodbi o prevozu in ni ena izmed oseb, ki spremlja vozilo, priklopnik ali blago, ki se prevaža kot tovor ali trgovsko blago;
   (t) "prihod" pomeni dejansko zasidranje plovila na privezu;
   (u) "odhod" pomeni čas, ko je plovilo dejansko opremljeno za plovbo;
   (v) "cena vozovnice" pomeni strošek, ki se plača za prevoz in nastanitev na ladji. Ne vključuje stroškov obrokov ter drugih dejavnosti ali nakupov na ladji;
   (w) "višja sila" pomeni dogodke ali okoliščine, ki jih ne bi mogli preprečiti, tudi če bi sprejeli vse ustrezne ukrepe, na primer vojna, invazija, dejanje tujega sovražnika, sovražnosti (z vojno napovedjo ali brez nje), državljanska vojna, upor, revolucija, vstaja, vojaški ali nasilni prevzem oblasti ali zaplemba, teroristične dejavnosti, nacionalizacija, vladna odredba, blokada, embargo, delovni spor, stavka, začasni odklop, prekinitev ali izpad električnega toka ali naravne katastrofe, kot so požari, poplave, potresi, nevihte, orkani ali druge naravne katastrofe. Primer višje sile lahko nastane tudi zaradi zelo visokega plimovanja, močnih vetrov, zelo visokih valov in zamrzovanja.

Člen 4

Pogodba o prevozu in nediskriminatorni pogodbeni pogoji

1.  Prevozniki potnikom zagotovijo dokaz o sklenitvi pogodbe o prevozu, tako da jim izdajo eno ali več vozovnic. Vozovnice se obravnavajo kot dokaz prima facie o sklenitvi pogodbe in s tem dajejo pravice iz te uredbe.

2.  Brez poseganja v obveznosti javnih služb, ki zahtevajo socialne tarife, bodo splošni javnosti ponujeni pogodbeni pogoji in tarife, ki jih uporabljajo prevozniki ali prodajalci vozovnic, brez kakršne koli diskriminacije na podlagi narodnosti ali stalnega prebivališča končne stranke ali sedeža prevoznika ali prodajalca vozovnic v Skupnosti.

Člen 5

Izključitev opustitve

1.  Obveznosti v skladu s to uredbo se ne omejijo ali opustijo, med drugim s klavzulo o odstopanju ali omejevalno klavzulo v pogodbi o prevozu.

2.  Prevozniki lahko ponudijo pogodbene pogoje, ki so za potnike ugodnejši kot pogoji iz te uredbe.

Poglavje II

Pravice invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo

Člen 6

Preprečevanje zavrnitve prevoza

1.  Prodajalci vozovnic prevoznikov in organizatorji potovanj zaradi invalidnosti ali omejene mobilnosti ne zavrnejo:

   (a) sprejetja rezervacije ali izdaje vozovnice za potovanje, za katero velja ta uredba;
   (b) vkrcanja invalida ali osebe z omejeno mobilnostjo v pristanišču ali na mestu vkrcanja/izkrcanja, če ima ta oseba veljavno vozovnico ali rezervacijo.

2.  Rezervacije in vozovnice se ponudijo invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo brez dodatnih stroškov.

Člen 7

Odstopanje in posebni pogoji

1.  Ne glede na določbe člena 6 lahko prevozniki ali prodajalci vozovnic ali organizatorji potovanj ▌ zavrnejo sprejetje rezervacije, izdajo vozovnice ali vkrcanje invalida ali osebe z omejeno mobilnostjo ▌, če struktura potniške ladje fizično onemogoča vkrcanje ali prevoz invalida ali osebe z omejeno mobilnostjo ali če se tem osebam ne more omogočiti običajne ravni storitve na varen, dostojanstven in izvedljiv način.

Prevozniki, prodajalci vozovnic ali organizatorji potovanj si, če zavrnejo sprejetje rezervacije zaradi razlogov iz ▌ prvega pododstavka, razumno prizadevajo, da zadevni osebi predlagajo sprejemljivo nadomestno rešitev.

Pri predhodni rezervaciji imata invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo, katere vkrcanje je bilo zavrnjeno ▌, in vsaka oseba, ki jo spremlja v skladu z odstavkom 2, pravico do povračila stroškov ali spremembe poti, kakor je določeno v Prilogi I. ▌

2.  ▌ Prevoznik ali prodajalec vozovnic ali organizator potovanja lahko zahteva, da invalida ali osebo z omejeno mobilnostjo spremlja druga oseba, ki lahko tej osebi zagotovi potrebno pomoč, če je ta nujno potrebna.

3.  Kadar prevoznik ali prodajalec vozovnic ali organizator potovanja uveljavlja odstopanje iz odstavka 1 ali 2, invalida ali osebo z omejeno mobilnostjo takoj obvesti o razlogih. Prevoznik, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja na zahtevo invalida ali osebe z omejeno mobilnostjo o teh razlogih pisno obvesti v petih delovnih dneh od zahteve.

Člen 8

Dostopnost in informacije

1.  Prevozniki pod nadzorom nacionalnih izvršnih organov ob dejavnem sodelovanju predstavnikov organizacij invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo ▌ ║ določijo pravila o nediskriminatornem dostopu, ki veljajo za prevoz invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo in njihove spremljevalce, ter tudi vse morebitne omejitve v zvezi s prevozom teh oseb ali z opremo za gibanje zaradi strukture potniške ladje, da se izpolnijo veljavne varnostne zahteve. Ta pravila vključujejo vse pogoje dostopa zadevnih pomorskih storitev, vključno z dostopnostjo ladij, ki se uporabljajo, in njihovih zmogljivosti na krovu ter ustrezno medicinsko-tehnično opremo.

2.  Prevozniki ali prodajalci vozovnic javno objavijo pravila iz odstavka 1, fizično ali na internetu, vsaj takrat, ko se opravi rezervacija, v dostopnih oblikah, na ustrezen način in v vseh jezikih, v katerih se običajno objavljajo informacije za vse potnike. Pri objavljanju teh informacij je treba posebno pozornost nameniti potrebam invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo.

3.  Prevozniki na zahtevo v dostopnih oblikah objavijo mednarodno zakonodajo, zakonodajo Skupnosti ali nacionalno zakonodajo, ki določa varnostne zahteve, na katerih temeljijo pravila o nediskriminatornem dostopu.

4.  Organizatorji potovanja objavijo pravila iz odstavka 1, ki veljajo za potovanja, vključena v potovalne pakete, počitniške pakete in izlete, ki jih organizirajo, prodajajo ali dajejo v prodajo.

5.  Prevozniki, prodajalci njihovih vozovnic ali organizatorji potovanj zagotovijo, da so vse zadevne informacije o pogojih prevoza, informacije o potovanju, informacije o dostopnosti storitev in pisno potrdilo o zagotavljanju pomoči na voljo v obliki, ki je ▌ dostopna za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo, vključno z rezervacijami in informacijami prek spleta.

Člen 9

Pravica do pomoči v pristaniščih

1.  Prevoznik je ob odhodu, prehodu ali prihodu v pristanišče odgovoren za zagotavljanje brezplačne pomoči invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo, kot je določeno v Prilogi II, na tak način, da lahko oseba vstopi na odhodno ladjo, za katero je kupila vozovnico, ali se izkrca z nje brez poseganja v predpise o dostopu iz člena 8(1). Pomoč je prilagojena individualnim potrebam invalida ali osebe z omejeno mobilnostjo.

2.  Prevoznik lahko zagotovi pomoč sam ali z eno ali več strankami sklene pogodbo o zagotavljanju pomoči. Prevoznik lahko takšno pogodbo ali pogodbe sklene na lastno pobudo ali na zahtevo drugih, vključno na zahtevo pristaniškega organa, in ob upoštevanju obstoječih storitev v zadevnem pristanišču.

Kadar prevoznik sklene pogodbo o zagotavljanju pomoči z eno ali več strankami, je ta še vedno odgovoren za zagotavljanje pomoči in skladnosti s standardi kakovosti iz člena 14(1).

3.  Prevozniki lahko na nediskriminatorni podlagi zaradi financiranja te pomoči v pristaniščih zaračunajo posebne takse vsem potnikom. Posebne takse morajo biti upravičene, povezane s stroški in pregledne.

4.  Prevozniki omogočijo izvršnemu organu ali organom, imenovanim v skladu s členom 27(1), vpogled v revidirani letni pregled zaračunanih zneskov in izdatkov, namenjenih za pomoč invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo.

5.  V skladu s členom 12 je upravni organ pristanišča odgovoren, da, kadar je to potrebno, zagotovi dostop do pristanišča invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo.

Člen 10

Pravica do pomoči pri vkrcanju/izkrcanju

Kadar za namembni kraj ali del potovanja ni pristanišča, v skladu s členom 9 pomoč pri vkrcanju/izkrcanju organizira prevoznik.

Člen 11

Pravica do pomoči na ladjah

Prevozniki invalidom ali osebam z omejeno mobilnostjo, ki prihajajo v pristanišče, odhajajo iz njega ali prestopajo v pristanišču, za katero velja ta uredba, vsaj pomoč iz Priloge III zagotavljajo brezplačno.

Člen 12

Pogoji za zagotovitev pomoči

Prevozniki, upravni organi pristanišč, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj sodelujejo, da se zagotovi pomoč invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo v skladu s členi 9, 10 in 11 ter v skladu z naslednjimi točkami:

   (a) pomoč se zagotovi, če je prevoznik, prodajalec vozovnic ali organizator potovanj, pri katerem je bila vozovnica kupljena, obveščen o potrebah osebe po taki pomoči, ko se opravi rezervacija ali vsaj 48 ur, preden oseba potrebuje pomoč, razen če se ponudnik pomoči in potnik dogovorita o krajšem roku obvestitve, z izjemo križarjenj, kjer je treba sporočiti, da je potrebna pomoč, ob rezervaciji. Kadar vozovnica dovoljuje več potovanj, zadostuje eno obvestilo, če se zagotovijo ustrezne informacije o času naslednjih potovanj;

(b)   prevozniki, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zahtevanje in sprejemanje obvestil o potrebi po pomoči, ki jih pošljejo invalidi ali osebe z omejeno mobilnostjo. Potnik prejme potrdilo, da je bila potreba po pomoči sporočena. Ta obveznost velja na vseh njihovih prodajnih točkah, vključno s prodajo po telefonu in prek interneta;

   (c) če oseba ne pošlje nobenega obvestila v skladu s točko (a), si prevozniki, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj čim bolj prizadevajo za zagotovitev pomoči tako, da se lahko invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo vkrca na ladjo, prestopi na ustrezno ladjo ali izkrca s prispele ladje, za katero je kupila vozovnico;
   (d) brez poseganja v pristojnosti drugih organov v zvezi z območji zunaj prostorov pristanišča upravni organ pristanišča ali druga pooblaščena oseba določi točke prihoda in odhoda v pristanišču, in sicer znotraj in/ali zunaj zgradb terminala, na katerih lahko invalidi ali osebe z omejeno mobilnostjo prijavijo svoj prihod in zaprosijo za pomoč; te točke morajo biti jasno označene in morajo v dostopni obliki nuditi osnovne podatke o pristanišču in zagotovljeni pomoči.
  (e) pomoč se zagotovi, če invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo pride na določeno mesto:
   ob uri, ki jo določi prevoznik, pri čemer je lahko to največ 60 minut pred ║uro odhoda iz voznega reda, ali
   če ura ni določena, najpozneje 30 minut pred ║ uro vkrcanjaiz voznega reda, razen če se potnik in ponudnik pomoči dogovorita drugače, ali
   v primeru križarjenj ob uri, ki jo določi prevoznik, pri čemer je lahko to največ 60 minut pred začetkom časa za prijavo;
   (f) če invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo zahteva spremstvo psa vodnika, se zahtevi ugodi, če je prevoznik ali prodajalec vozovnic ali organizator potovanj obveščen v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili, ki urejajo prevoz priznanih psov vodnikov na potniških ladjah, če taka pravila obstajajo.

Člen 13

Posredovanje informacij tretji stranki

1.  Kadar za zagotavljanje pomoči skrbi podpogodbenik in prevoznik ▌ prejme obvestilo o potrebi po pomoči vsaj 48 ur pred ║uro odhoda iz voznega reda na pot, to obvestilo posreduje podpogodbeniku tako, da ga ta prejme čimprej in vsakem primeru vsaj 36 ur pred ║uro odhoda iz voznega reda na pot.

2.  Kadar za zagotavljanje pomoči skrbi podpogodbenik in prevoznik ▌ ne prejme obvestila o potrebi za pomoč vsaj 48 ur pred ║uro odhoda iz voznega reda na pot, prevoznik ▌ to obvestilo posreduje podpogodbeniku takoj, ko je to mogoče.

Člen 14

Standardi kakovosti za pomoč

1.  Prevozniki določijo standarde kakovosti za pomoč iz prilog II in III ter sredstva, potrebna za njihovo izpolnjevanje, v sodelovanju z organizacijami, ki zastopajo invalidne potnike in potnike z omejeno mobilnostjo.

2.  Pri določanju standardov kakovosti je treba v celoti upoštevati mednarodno priznane usmeritve in kodekse ravnanja v zvezi z omogočanjem lažjega prevoza invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo, zlasti priporočilo Mednarodne pomorske organizacije o načrtovanju in delovanju potniških ladij, tako da ustrezajo potrebam starejših in invalidov.

3.  Prevozniki svoje standarde kakovosti objavijo v dostopnih oblikah.

Člen 15

Usposabljanje

Prevozniki:

   (a) zagotovijo, da imajo vsi njihovi uslužbenci, vključno s tistimi, zaposlenimi pri podpogodbeniku, ki ponujajo neposredno pomoč invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo, potrebno znanje za izpolnjevanje potreb oseb z različnimi oblikami invalidnosti ali omejitev mobilnosti;
   (b) zagotovijo usposabljanje za pomoč invalidom in glede ozaveščanja o invalidnosti, kot je opisano v Prilogi IV, za vse svoje uslužbence v pristanišču, ki delajo neposredno s potniki;
   (c) zagotovijo, da se ob zaposlitvi vsi novi uslužbenci, ki so v neposrednem stiku s potniki, udeležijo usposabljanja glede invalidnosti ter da se osebje udeležuje osvežitvenih tečajev, kadar je to primerno.

Člen 16

Odškodnina za invalidske vozičke in opremo za gibanje

1.  Če potnik, ki je lastnik opreme, še ni dobil odškodnine v skladu z Uredbo (ES) št. 392/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč(9), se,kadar se invalidski vozički ali druga oprema za gibanje ali njihovi deli izgubijo ali poškodujejo pri oskrbi v pristanišču ali na ladji pred potovanjem, med njim in po njem, potniku, ki je lastnik zadevne opreme, ▌ odvisno od tega, kdo je bil odgovoren za opremo med izgubo ali poškodbo, izplača odškodnina.

Kadar je to potrebno, si je treba čim bolj prizadevati za hitro zagotovitev nadomestne opreme, ki ustreza potrebam potnika.

2.  Znesek odškodnine, ki se izplača na podlagi tega člena, ni omejen.

Poglavje III

Obveznosti prevoznikov v primeru prekinitve potovanja

Člen 17

Zagotavljanje informacij

1.  V primeru zamude prevoznik ali upravni organ pristanišča, kadar je to primerno, obvesti potnike vsaj 30 minut po uri odhoda iz voznega reda ali eno uro pred uro prihoda iz voznega reda. Če so informacije na voljo, prevoznik potnike obvesti o predvidenih urah odhoda in prihoda.

2.  Če potniki zaradi zamude zamudijo povezavo, si prevoznik izvajalec ustrezno prizadeva, da prizadete potnike seznani z nadomestnimi povezavami.

3.  Prevoznik ali upravni organ pristanišča zagotovi, da prejmejo potniki, ki so invalidi ali osebe z omenjeno mobilnostjo, informacije, predpisane v odstavkih 1 in 2, v dostopnih oblikah.

Člen 18

Pravica do pomoči

1.  Kadar prevoznik utemeljeno pričakuje, da bo zamuda storitve pomorskega potniškega prometa daljša od 60 minut glede na uro odhoda iz voznega reda, potniki dobijo brezplačne obroke in osvežilne pijače, primerne glede na čakalno dobo, če so na voljo na ladji ali v pristanišču ali jih je možno razumno nabaviti.

2.  V primeru zamude, zaradi katere je potrebna nastanitev za eno ali več noči ali dodatna nastanitev poleg tiste, ki so jo potniki načrtovali, se potnikom poleg obrokov in osvežilne pijače iz odstavka 1 ponudita brezplačna nastanitev v hotelu ali drugje ter prevoz med pristaniščem in krajem nastanitve ▌. Dodatni stroški nastanitve in prevoza, ki jih krije prevoznik, ne smejo preseči dvakratne cene vozovnice.

3.  Če pomorske storitve ni več mogoče nadaljevati, prevozniki čim prej organizirajo nadomestno prevozno storitev, kadar je to mogoče.

4.  Prevoznik izvajalec pri uporabi odstavkov 1, 2 in 3 posebno pozornost nameni potrebam invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo ter morebitnim spremljevalcem.

Člen 19

Sprememba poti in povračilo

1.  Kadar prevoznik utemeljeno pričakuje, da bo zamuda storitve pomorskega potniškega prometa daljša od 120 minut glede na uro odhoda iz voznega reda, se potniku takoj:

   (a) ponudi nadomestna prevozna storitev pod razumnimi pogoji ali se ga, če to ni izvedljivo, seznani z ustreznimi nadomestnimi prevoznimi storitvami drugih prevoznikov;
   (b) ponudi povračilo stroškov nakupa vozovnice, če se potnik odloči, da ne bo potoval s prevoznikom.

Plačilo stroškov iz točke (b) se izvede pod istimi pogoji kot plačilo nadomestila iz odstavkov 3, 4 in 5 člena 20.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 se potnike na križarjenju preusmeri ali se jim povrne škodo v skladu z določbami Direktive 90/314/EGS.

Člen 20

Nadomestilo cene vozovnice

1.  Ne da bi izgubil pravice do prevoza, lahko potnik od prevoznika zahteva nadomestilo v primeru zamude pri prihodu ▌. Najnižje nadomestilo je:

   (a) 25 % cene vozovnice za zamude od 60 do 119 minut;
   (b) 50 % cene vozovnice za zamude 120 minut ali več;
   (c) 100 % cene vozovnice, če prevoznik ne zagotovi nadomestnih prevoznih storitev ali potnikov ne seznani z ustreznimi nadomestnimi prevoznimi storitvami, kot je določeno v členu 19(1)(a).

2.  Odstavek 1se ne uporablja za potnike na križarjenju. Ti lahko zahtevajo nadomestilo v skladu z Direktivo 90/314/EGS.

3.  Nadomestilo se izplača v enem mesecu po vložitvi zahtevka za nadomestilo. Nadomestilo se lahko izplača v obliki bonov in/ali drugih storitev, če so pogoji prilagodljivi, zlasti glede trajanja veljavnosti in namembnega kraja. Nadomestilo se na zahtevo potnika izplača v gotovini.

4.  Če je prevoznik odpoved ali preložitev plovbe ali podaljšano trajanje plovbe napovedal tri ali več dni pred predvidenim odhodom, potnik ni upravičen do nadomestila.

Člen 21

Višja sila

Obveznosti iz členov 18, 19 in 20 se ne uporabljajo v primeru višje sile, ki prepreči izvedbo prevozne storitve.

Člen 22

Nadaljnji zahtevki

Ta uredba potnikom na noben način ne onemogoča, da na nacionalnih sodiščih zahtevajo odškodnino za izgubo zaradi odpovedi ali zamude pri prevoznih storitvah. Nadomestilo, ki je dodeljeno na podlagi te uredbe, se lahko odšteje od dodatnega nadomestila.

Člen 23

Dodatni ukrepi v korist potnikom

Prevozniki pod nadzorom nacionalnih izvršnih organov sodelujejo z zainteresiranimi stranmi, strokovnimi organizacijami ter združenji potrošnikov, potnikov, pristanišč in invalidov, da se sprejmejo ureditve na nacionalni ali evropski ravni. Ti ukrepi morajo biti namenjeni izboljševanju oskrbe potnikov, zlasti v primeru daljših zamud in prekinitev ali odpovedi potovanja.

Poglavje IV

Informacije za potnike in obravnava pritožb

Člen 24

Pravica do informacij o potovanju

║Upravni organi pristanišč in prevozniki potnikom med potovanjem zagotavljajo ustrezne informacije v dostopnih oblikah in običajnih jezikih. Posebna pozornost se nameni potrebam invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo.

Člen 25

Informacije o pravicah potnikov

1.  Prevozniki zagotovijo, da se potnikom najpozneje ob odhodu predložijo ustrezne in izčrpne informacije o njihovih pravicah iz te uredbe. Če informacije predloži prevoznik ali prevoznik izvajalec, drugemu teh informacij ni treba predložiti. Informacije se zagotovijo v dostopnih oblikah in običajnih jezikih. Pri zagotavljanju teh informacij je treba posebno pozornost nameniti potrebam invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo.

2.  Prevozniki in upravni organi pristanišč zagotovijo, da so informacije o pravicah potnikov iz te uredbe javno na voljo na ladjah in v pristaniščih. Te informacije vključujejo kontaktne podatke izvršnih organov, ki jih imenujejo države članice v skladu s členom 27(1).

Člen 26

Pritožbe

1.  Organi držav članic uvedejo neodvisni mehanizem za obravnavo pritožb, dostopen vsem potnikom, tudi invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo, v zvezi s pravicami in obveznostmi iz te uredbe.

2.  Potniki lahko prevozniku predložijo pritožbo v enem mesecu od dne, ko je bila storitev opravljena ali ko bi storitev morala biti opravljena. V 20 delovnih dneh naslovnik pritožbe predloži svoje obrazloženo mnenje ali v utemeljenih primerih potnika obvesti, kdaj lahko pričakuje odgovor. Čas, ki je potreben za odgovor, ne sme presegati dveh mesecev od prejema pritožbe.

3.  Če se v roku iz odstavka 2 ne prejme noben odgovor, se šteje, da je bila pritožba odobrena.

Poglavje V

Izvajanje in nacionalni izvršni organi

Člen 27

Nacionalni izvršni organi

1.  Vsaka država članica imenuje organ ▌, odgovoren za izvajanje te uredbe. Vsak organ sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da se oblikujejo pravila glede dostopnosti iz člena 8 ter da se zagotovi spoštovanje teh pravil ter spoštovanje pravic potnikov ▌. Vsak organ je glede svoje organizacije, odločitev o financiranju, pravne strukture in sprejemanja odločitev neodvisen od komercialnih interesov.

2.  Države članice obvestijo Komisijo glede organa ▌, imenovanega v skladu s tem členom, ter o njegovi odgovornosti.

3.  Vsak potnik se lahko glede domnevne kršitve te uredbe pritoži pri ustreznem organu, ki ga je na podlagi odstavka 1 imenovala država članica.

4.  Države članice, ki so se odločile, da izvzamejo nekatere storitve v skladu s členom 2(2), zagotovijo primerljiv mehanizem za izvajanje pravic potnika.

Člen 28

Poročilo o izvajanju

1.  Izvršni organi, imenovani v skladu s členom 27, vsako leto 1. junija objavijo poročilo o svoji dejavnosti v preteklem letu, vključno med drugim z:

   (a) opisom ukrepov, sprejetih za izvajanje določb te uredbe;
   (b) sklicevanjem na postopke, ki so se uporabili za poravnavo posameznih pritožb;
   (c) povzetkom pravil o dostopnosti za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo, ki veljajo v tej državi članici;
   (d) zbranimi podatki o pritožbah, vključno s podatki o njihovem izidu in časovnem poteku reševanja;
   (e) podrobnostmi o uveljavljenih kaznih;
   (f) drugimi pomembnimi vprašanji za boljše izvajanje te uredbe.

2.  Da lahko pripravijo osnutek takšnega poročila, izvršni organi hranijo statistične podatke o posameznih pritožbah glede na zadevo in zadevne družbe. Takšni podatki so na zahtevo Komisiji ali nacionalnim preiskovalnim organom na voljo do tri leta od datuma incidenta.

Člen 29

Sodelovanje med izvršnimi organi

Nacionalni izvršni organi, imenovani v skladu s členom 27(1), si izmenjujejo informacije o svojem delu, načelih odločanja in praksah za dosledno varstvo potnikov po vsej Skupnosti. Pri teh nalogah jih podpira Komisija.

Člen 30

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo izvajanje. Predpisane kazni, ki lahko vključujejo odredbo plačila odškodnine zadevni osebi, morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah obvestijo Komisijo in ji nemudoma sporočijo kakršne koli naknadne spremembe, ki vplivajo nanje.

Poglavje VI

Končne določbe

Člen 31

Poročilo

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje ...(10) predloži poročilo o njenem izvajanju in njenih učinkih. Poročilu se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi o podrobnejšem nadaljnjem izvajanju določb te uredbe ali o njeni spremembi.

Člen 32

Sprememba Uredbe (ES) št. 2006/2004

Prilogi k Uredbi (ES) št. 2006/2004 se doda naslednja točka ║:"

19.   Uredba (ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne ║… [o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov](11).

"

Člen 33

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne ...(12). Členi 6, 7, 26, 27 in 30 se začnejo uporabljati ...(13)*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ║,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik║

(1) UL C ...
(2) UL C ...
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009.
(4) UL L 144, 15.5.1998, str. 1.
(5) Mednarodna pomorska organizacija – Odbor za pomorsko varnost, Okr. 735, 24. junij 1996 v času sprejemanja te uredbe.
(6) UL L 158, 23.6.1990, str. 59.
(7) UL L 364, 9.12.2004, str. 1.
(8) UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
(9) UL L 131, 28.5.2009, str. 24.
(10)* Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.
(11) UL C ...
(12)* Dve leti po objavi te uredbe.
(13)** Eno leto po objavi te uredbe.


PRILOGA I

Pravica do povračila ali spremembe poti v primeru predhodne rezervacije, ki jo je opravil invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo

1.  Pri sklicevanju na to prilogo lahko invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo izbira med:

(a)  – povračilom celotne vrednosti vozovnice po ceni, po kateri je bila kupljena, v sedmih dneh v gotovini, z elektronskim bančnim nakazilom, bančnim nalogom ali bančnim čekom ali s pisnim soglasjem potnika za neopravljen del ali dele potovanja in za že opravljen del ali dele potovanja, če se pot ne uporablja več za noben namen v zvezi s prvotnim potovalnim načrtom potnika, ter kadar je to primerno,

   povratnim potovanjem do izhodiščne točke odhoda takoj, ko je mogoče; ali
   (b) spremembo poti, pod primerljivimi pogoji prevoza, v končni namembni kraj takoj, ko je mogoče; ali
   (c) spremembo poti, pod primerljivimi pogoji prevoza, v končni namembni kraj s poznejšim datumom po izbiri potnika glede na razpoložljivost vozovnic.

2.  Odstavek 1(a) velja tudi za potnike, katerih potovanja so del paketa, razen pravice do povračila, kadar taka pravica izhaja iz Direktive 90/314/EGS║.

3.  Kadar ima naselje, mesto ali regija več pristanišč in dejanski prevoznik ponudi potniku prevoz do drugega pristanišča od tistega, za katero je imel rezervacijo, dejanski prevoznik nosi stroške prevoza potnika od drugega pristanišča do tistega, za katero je imel rezervacijo, ali do drugega bližnjega kraja, o katerem se dogovori s potnikom.


PRILOGA II

Pomoč v pristaniščih

Pomoč in ureditve, ki so potrebne, da se invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo omogoči:

   da sporočijo svoj prihod v pristanišče in zaprosijo za pomoč,
   premik od vstopne točke do okenca za prijavo potnikov, če ta obstaja, ali do ladje,
   prijava potnikov in prtljage, če je to potrebno,
   nadaljevanje poti od okenca za prijavo potnikov (če obstaja) do ladje skupaj z izpolnitvijo izstopnih, carinskih in varnostnih postopkov,
   vkrcanje na ladjo z zagotavljanjem potrebnih sredstev,
   nadaljevanje poti od vrat ladje do njihovih sedežev/dela,
   shranjevanje in dvig prtljage na ladji,
   nadaljevanje poti od njihovih sedežev do vrat ladje,
   izkrcanje z ladje z zagotavljanjem dvigal, invalidskih vozičkov in druge potrebne pomoči, če je to primerno,
   dvig prtljage (če je to potrebno) skupaj z izpolnitvijo vstopnih in carinskih postopkov,
   nadaljevanje poti od prostora za prtljago ali mesta izkrcanja do označene točke izhoda,
   odhod do toaletnih prostorov, če je to potrebno.

Kadar invalidu ali osebi z omejeno mobilnostjo pomaga oseba, ki jo spremlja, je treba tej osebi na zahtevo omogočiti, da zagotavlja potrebno pomoč v pristanišču ter pri vkrcanju in izkrcanju.

Oskrba vse potrebne opreme za gibanje, vključno z opremo, kot so električni invalidski vozički.

Začasna nadomestitev poškodovane ali izgubljene opreme za gibanje, in sicer ne nujno zamenjava enakega z enakim, ampak z opremo s podobnimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

Zemeljska oskrba s priznanimi psi vodniki, kadar je to primerno.

Sporočanje informacij, potrebnih za vkrcanje in izkrcanje, v dostopnih oblikah.


PRILOGA III

Pomoč na ladjah

Prevoz priznanih živali vodnic na ladji v skladu z nacionalnimi predpisi.

Poleg medicinske opreme prevoz največ dveh kosov opreme za gibanje na invalida ali osebo z omejeno mobilnostjo, vključno z električnimi invalidskimi vozički.

Sporočanje bistvenih informacij v zvezi s potjo v dostopnih oblikah.

Prizadevanje, da se na zahtevo po najboljših močeh uredi sedežni red, ki bo omogočal zadovoljitev potreb posameznih invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo, ob upoštevanju varnostnih zahtev in razpoložljivosti.

Po potrebi pomoč pri dostopu do toaletnih prostorov.

Kadar invalidu ali osebi z omejeno mobilnostjo pomaga oseba, ki jo spremlja, si bo ladjarska družba po najboljših močeh prizadevala tej osebi dodeliti sedež poleg invalida ali osebe z omejeno mobilnostjo.


PRILOGA IV

Usposabljanje glede invalidnosti

Usposabljanje glede ozaveščanja o invalidnosti

Usposabljanje osebja, ki dela neposredno s potniki, vključuje:

   ozaveščanje o potrebah potnikov s fizičnimi, senzornimi (sluh in vid), skritimi motnjami ali motnjami pri učenju in o ustreznem odzivu na njihove potrebe, vključno s tem, kako razlikovati med različnimi sposobnostmi posameznikov, katerih mobilnost, orientacija ali komunikacija je morda omejena;
   ovire, s katerimi se srečujejo osebe z omejeno mobilnostjo, vključno z ovirami, povezanimi z odnosom ljudi, okoljskimi/fizičnimi ovirami in organizacijskimi ovirami;
   priznani psi vodniki, vključno z vlogo in potrebami teh psov;
   ravnanje v nepredvidenih dogodkih;
   medosebne spretnosti in komuniciranje z gluhimi in naglušnimi osebami, slabovidnimi osebami, osebami z motnjami v govoru ter osebami z motnjami pri učenju;
   splošno ozaveščanje o smernicah Mednarodne pomorske organizacije v zvezi s priporočilom o načrtovanju in delovanju potniških ladij, tako da ustrezajo potrebam starejših in invalidov;
   pazljivo ravnanje z invalidskimi vozički in drugimi pripomočki za mobilnost, da se preprečijo poškodbe (za vse osebje, ki je odgovorno za ravnanje s prtljago).

Usposabljanje za pomoč invalidom

Usposabljanje osebja, ki neposredno pomaga osebam z omejeno mobilnostjo, vključuje:

   kako uporabnikom invalidskih vozičkov pomagati na voziček in z njega;
   spretnosti za zagotavljanje pomoči osebam z omejeno mobilnostjo, ki potujejo s psom vodnikom, vključno z vlogo in potrebami teh psov;
   tehnike za spremljanje slepih in slabovidnih potnikov ▌;
   poznavanje vrst opreme, ki lahko pomaga osebam z omejeno mobilnostjo, ter poznavanje dela s takšno opremo;
   uporabo opreme za pomoč pri vkrcavanju in izstopanju, ki se uporablja, ter poznavanje ustreznih postopkov za pomoč pri vkrcavanju in izstopanju, ki varujejo varnost in dostojanstvo oseb z omejeno mobilnostjo;
   zadostno razumevanje potrebe po zanesljivi in strokovni pomoči, tudi ozaveščanje o možnosti, da se nekateri invalidni potniki med potovanjem počutijo ranljivi zaradi svoje odvisnosti od pomoči;
   poznavanje prve pomoči.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov