Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0157(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0070/2009

Předložené texty :

A6-0070/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0282

Přijaté texty
PDF 446kWORD 108k
Čtvrtek, 23. dubna 2009 - Štrasburk
Doba ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících ***I
P6_TA(2009)0282A6-0070/2009
OPRAVY
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0464),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 47 odst. 2 a články 55 a 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0281/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0070/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.


Postoj evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady2009/.../ES, kterou se mění směrnice 2006/116/ES ║o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících
P6_TC1-COD(2008)0157

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a články 55 a 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise║,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Podle směrnice 2006/116/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících(3) je doba ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů 50 let.

(2)  V případě výkonných umělců začíná tato doba dnem podání výkonu nebo, pokud je záznam tohoto výkonu vydán nebo sdělen veřejnosti v průběhu 50 let po podání výkonu, prvním takovým vydáním nebo prvním takovým sdělením veřejnosti, a to podle toho, která událost nastane dříve.

(3)  V případě výrobců zvukových záznamů začíná toto období pořízením zvukového záznamu nebo jeho vydáním v průběhu 50 let po pořízení, nebo není-li vydán, po jeho sdělení veřejnosti v průběhu 50 let po pořízení.

(4)  Je třeba, aby se společensky uznávaný význam tvůrčího přínosu výkonných umělců odrážel v úrovni ochrany, která bude uznávat jejich tvůrčí a umělecký přínos.

(5)  Výkonní umělci obvykle zahajují svou kariéru v mladém věku a stávající doba ochrany 50 let vztahující se na zaznamenané výkony často nechrání jejich výkony po celou dobu jejich života. Proto ke konci svého života zažívají někteří výkonní umělci propad příjmů. Často se rovněž nemohou spolehnout na svá práva, aby v průběhu svého života zabránili problematickému využití svých výkonů nebo je omezili.

(6)  Příjmy vyplývající z výlučných práv na rozmnožování a zpřístupňování, jak je uvedeno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti(4), stejně jako spravedlivou náhradu za rozmnoženiny pro soukromé užití ve smyslu této směrnice, a z výlučných práv na rozšiřování a pronájem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví(5) souvisejících s autorským právem, by měli výkonní umělci dostávat alespoň po dobu svého života.

(7)  Doba ochrany záznamů výkonů a zvukových záznamů by tedy měla být prodloužena na 70 let po příslušné události.

(8)  ▌Práva vzniklá při pořízení záznamu výkonu by se měla vrátit výkonnému umělci, pokud výrobce zvukových záznamů ve smyslu Mezinárodní úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací nenabídne k prodeji dostatečné množství kopií zvukového záznamu, které by bez prodloužení doby ochrany byly volné, nebo nezpřístupní tento zvukový záznam veřejnosti. Tuto možnost by mělo být možné uplatnit po uplynutí přiměřené lhůty ponechané výrobci zvukových záznamů k vykonání obou způsobů využití. Práva výrobce zvukových záznamů na zvukový záznam by v důsledku toho měla zaniknout, aby nedošlo k situaci, kdy by tato práva existovala zároveň s právy výkonného umělce na záznam výkonu, zatímco posledně jmenovaná práva již nejsou na výrobce zvukových záznamů převedena nebo na ně nejsou postoupena.

(9)  Při vstupu do smluvního vztahu s výrobcem zvukových záznamů musí výkonní umělci obvykle převést na výrobce zvukových záznamů svá výlučná práva na rozmnožování, rozšiřování, pronájem a zpřístupňování záznamů svých výkonů. Výměnou za to je některým výkonným umělcům vyplacena záloha na autorský honorář a dostávají platby až v okamžiku, kdy výrobce zvukových záznamů získá zpět počáteční zálohu a provede smluvně stanovené srážky. Ostatní výkonní umělci převádějí svá výlučná práva výměnou za jednorázovou platbu (jednorázová odměna). Platí to zejména pro výkonné umělce, kteří účinkují v pozadí a jejichž jména se neuvádějí ("vedlejší výkonní umělci"), ale někdy i pro výkonné umělce, jejichž jména se uvádějí ("přední výkonní umělci").

(10)  S cílem zajistit, aby výkonní umělci, kteří převedli svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů ▌, skutečně prodloužení doby ochrany využili, je třeba zavést řadu doprovodných přechodných opatření. ▌

(11)  První doprovodné ▌opatření by mělo být to, že výrobci zvukových záznamů jsou povinni vyčlenit nejméně jednou ročně částku odpovídající 20 % z příjmů z výlučných práv na rozšiřování, rozmnožování a zpřístupňování zvukových záznamů. Těmito příjmy se rozumí příjmy výrobce zvukových záznamů před odečtením nákladů.

(12)  Tyto platby by měly být vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány na zvukovém záznamu a kteří převedli svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů nebo mu je postoupili za jednorázovou výplatu. Platby tímto způsobem vyčleněné by měly být rozdělovány vedlejším výkonným umělcům nejméně jednou ročně, a to na individuálním základě. Toto rozdělení by mělo být svěřeno organizacím pro kolektivní správu práv a lze použít vnitrostátní právní předpisy o nerozdělitelných příjmech. S cílem zamezit nadměrné zátěži při výběru a správě těchto příjmů, mohou členské státy regulovat rozsah, v jakém mikropodniky podléhají povinnosti přispívat, jestliže by se takové platby jevily jako nepřiměřené v poměru k nákladům na výběr těchto příjmů a jejich správu.

(13)  Článek 5 směrnice 2006/115/ES ║již uděluje výkonným umělcům nezadatelné právo na spravedlivou odměnu za pronájem, mimo jiné za pronájem zvukových záznamů. Stejně tak v souladu se smluvní praxí výkonní umělci obvykle nepřevádějí na výrobce zvukových záznamů svá práva týkající se jediné spravedlivé odměny za vysílání a sdělování veřejnosti podle čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115/ES ani svá práva týkající se spravedlivé odměny za rozmnoženiny pro soukromé užití podle čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/29/ES. Proto by se při výpočtu celkové částky, kterou má výrobce zvukových záznamů věnovat na výplaty doplňkových odměn, neměly brát v úvahu příjmy, které má výrobce zvukových záznamů z pronájmu zvukových záznamů nebo z jediné spravedlivé odměny za vysílání a sdělení veřejnosti nebo spravedlivé náhrady získané za soukromé rozmnožování ▌.

(14)  Za účelem vyvážení smluv, kterými výkonní umělci na základě autorského honoráře převádějí svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů, by druhým doprovodným přechodným opatřením měl být "čistý štít" pro ty výkonné umělce, kteří přenesli svá výše uvedená výlučná práva na výrobce zvukových záznamů za autorský honorář nebo odměnu. Aby výkonní umělci mohli plně využívat prodloužené ochrany, měly by členské státy zajistit, aby byl výkonným umělcům na základě dohod mezi výrobci zvukových záznamů a výkonnými umělci vyplácen v průběhu prodlouženého časového období autorský honorář nebo odměna nezatížená zálohovými platbami nebo smluvně stanovenými srážkami.

(15)  V zájmu právní jistoty by mělo být stanoveno, že nebude-li ve smlouvě jasně uvedeno jinak, smluvní převod nebo postoupení práv na záznam výkonu uzavřené před datem, k němuž mají členské státy přijmout opatření k provedení této směrnice, bude nadále účinné po dobu prodloužené ochrany.

(16)  Členské státy by měly mít možnost zajistit, aby některé podmínky ve smlouvách, které zajišťují periodickou odměnu, bylo možno znovu dojednat ve prospěch výkonných umělců. Členské státy by měly mít postupy pro případ, kdy je nové jednání neúspěšné.

(17)  Jelikož cílů navrhovaných opatření nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, neboť vnitrostátní opatření v této oblasti by vedla buď k narušení ║ hospodářské soutěže nebo by ovlivnila rozsah výlučných práv výrobců zvukových záznamů, která jsou vymezena právními předpisy Společenství a může jich být ║ lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

(18)  Tato směrnice neovlivňuje vnitrostátní pravidla a dohody, jež jsou slučitelné s jejími ustanoveními, např. kolektivní dohody uzavřené v členském státě mezi organizacemi zastupujícími výkonné umělce a organizacemi zastupujícími výrobce.

(19)  V některých členských státech se u hudebních skladeb s textem používá jednotná doba ochrany, vypočtená od smrti posledního žijícího autora, zatímco v jiných členských státech se u hudby a textu používají různé doby ochrany. U převážné většiny hudebních skladeb s textem se jedná o spoluautorství. Například opera je často dílem libretisty a skladatele. Kromě toho u hudebních stylů, jako je například jazz, rock a pop, je často tvůrčí proces ze své povahy založen na spolupráci.

(20)  Harmonizace doby ochrany u hudebních skladeb s textem, jejichž text a hudba byly vytvořeny tak, aby byly užívány společně, tedy není úplná, čímž vznikají překážky volného pohybu zboží a služeb, jako jsou např. přeshraniční služby kolektivní správy práv. Aby se zajistilo odstranění těchto překážek, měla by se na veškerá tato díla, jež jsou chráněna ke dni, do kterého jsou všechny členské státy povinny tuto směrnici provést, vztahovat stejná harmonizovaná doba ochrany ve všech členských státech.

(21)  Směrnice 2006/116/ES by tedy měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(22)  V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2006/116/ES

Směrnice 2006/116/ES se mění takto:

1)  V článku 1 se vkládá odstavec:"

7.  Doba ochrany u hudebních skladeb s textem uplyne 70 let po smrti poslední z těchto nejdéle žijících osob, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou označeny za spoluautory: autora textu a skladatele hudební skladby, pokud byla obě díla vytvořena výslovně pro užití v dané hudební skladbě s textem.

"

2)  Článek 3 se mění takto:

V odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

Pokud je však

odst. 2 se ve druhé a třetí větě se číslo "50" nahrazuje číslem "70".

   záznam výkonu jiný než zvukový záznam oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti v průběhu této doby, uplynou práva za 50 let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu takovému sdělení veřejnosti, a to podle toho, která událost nastane dříve,
   záznam výkonu na zvukovém záznamu oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti v průběhu této doby, uplynou práva za 70 let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu takovému sdělení veřejnosti, a to podle toho, která událost nastane dříve,

Pokud 50 let poté, co byl zvukový záznam oprávněně vydán, nebo, nedošlo-li k takovému vydání, 50 let poté, co byl záznam oprávněně poskytnut veřejnosti, přestane výrobce zvukových záznamů nabízet kopie tohoto záznamu k prodeji v dostatečném množství nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, že k nim má veřejnost přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, může umělec ukončit smlouvu, kterou převedl nebo postoupil svá práva na záznam svého výkonu výrobci zvukových záznamů (dále jen "smlouva o převodu nebo postoupení"). Této možnosti odstoupení od smlouvy lze využít tehdy, pokud výrobce ve lhůtě jednoho roku od chvíle, kdy umělec oznámil svůj záměr ukončit smlouvu podle předchozí věty, nevyužívá dotčený záznam ani jedním ze způsobů uvedených v této větě. Umělec se tohoto práva na odstoupení nemůže vzdát. Pokud zvukový záznam obsahuje záznam výkonů více umělců, mohou tito umělci ukončit své smlouvy o převodu nebo postoupení v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy. Pokud došlo k odstoupení od smlouvy o převodu nebo postoupení práv podle tohoto odstavce, práva výrobce zvukových záznamů na daný zvukový záznam zanikají.

   c) V článku 3 se vkládají nové odstavce, které zní:

2b.  Pokud má umělec podle smlouvy o převodu nebo postoupení právo požadovat jednorázovou odměnu, má právo obdržet od výrobce zvukových záznamů roční doplňkovou odměnu za každý celý rok bezprostředně navazující na 50. rok poté, co byl zvukový záznam oprávněně vydán, nebo, nedošlo-li k takovému vydání, na 50. rok poté, co byl záznam oprávněně sdělen veřejnosti. Umělec se tohoto práva na tuto roční doplňkovou odměnu nemůže vzdát.

2c.  Celková částka, kterou výrobce zvukových záznamů rezervuje na platby dodatečné odměny uvedené v odstavci 2b, musí odpovídat alespoň 20 % z příjmů, který tento výrobce získal v průběhu roku, který předchází rok, za nějž se platí uvedená odměna, z rozmnožování, rozšiřování a zpřístupňování těchto zvukových záznamů, a to 50 let poté, co byl m oprávněně vydán, nebo, nedošlo-li k takovému vydání, 50 let poté, co byl záznam oprávněně sdělen veřejnosti.

Členské státy zajistí, aby výrobci zvukových záznamů na požádání poskytovali umělcům, kteří mají právo na roční doplňkovou odměnu uvedenou v odstavci 2b, veškeré informace, které mohou být nezbytné k zajištění plateb této odměny.

2d.  Členské státy zajistí, aby právo na roční dodatečnou odměnu uvedené v odstavci 2b bylo spravováno organizacemi pro kolektivní správu práv.

2e.  Má-li umělec nárok na pravidelné platby, nebudou z těchto plateb sráženy žádné zálohy, ani smluvně dohodnuté srážky 50 let poté, co byl zvukový záznam oprávněně vydán, nebo, nedošlo-li k takovému vydání, 50 let poté, co byl záznam oprávněně sdělen veřejnosti.

"

3)  V článku 10 se vkládají odstavce, ║které zní:"

5.  Ustanovení čl. 3 odst. 1 až odst. 2 písm. e) ve znění směrnice .../.../ES(6) se použijí v případě záznamů výkonu a zvukových záznamů, vzhledem k nimž jsou výkonný umělec a výrobce zvukových záznamů stále chráněni ve smyslu těchto ustanovení ...** a v případě záznamů výkonu a zvukových záznamů pořízených po tomto datu.

6.  Článek 1 odst. 7 ve znění směrnice.../...ES(7) se použije na hudební skladby s textem, u kterých je alespoň v jednom členském státě chráněna přinejmenším hudební skladba nebo text před ...**, a na hudební skladby s textem, které vznikly po tomto datu.

Prvním pododstavcem není dotčeno využití provedené do .... ** Členské státy musí přijmout nezbytná opatření zejména na ochranu práv získaných třetími osobami.

"

4)  Vkládá se nový článek,║ který zní:"

Článek 10a

Přechodná opatření týkající se provedení směrnice do vnitrostátního práva .../..ES*

1.  Nebude-li ve smlouvě jasně uvedeno jinak, má se za to, že smlouva o převodu nebo postoupení uzavřená před ... ** je nadále účinná i po okamžiku, kdy podle čl. 3 odst. 1 ▌ve znění před změnou provedenou směrnicí .../...ES* výkonný umělec již nebude chráněn.

2.  Členské státy mohou stanovit, že smlouvy o převodu nebo postoupení, na jejichž základě má umělec nárok na pravidelné platby a které byly uzavřeny před ...(8) mohou být změněny 50 let poté, co byl zvukový záznam oprávněně vydán, nebo, nedošlo-li k takovému vydání, 50 let poté, co byl záznam oprávněně sdělen veřejnosti.

"

Článek 2

Zpráva

Komise musí předložit Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru nejpozději do ...(9)* zprávu o uplatňování této směrnice s ohledem na vývoj na digitálním trhu a případně předložit návrh na další změnu směrnice 2006/116/ES.

Článek 3

Posouzení

Komise zhodnotí, zda je případně potřebné prodloužit dobu ochrany práv výkonných umělců a výrobců v audiovizuálním odvětví, a nejpozději do 1. ledna 2010 předloží Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o výsledku tohoto hodnocení. V případě potřeby Komise předloží návrh na další změnu směrnice 2006/116/ES.

Článek 4

Provedení do vnitrostátního práva

1.  Členské státy nejpozději do... (10) uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění ▌.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení hlavních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V ║ dne ║

Za Evropský parlament Za Radu

předsedanebo předsedkyně předsedanebo předsedkyně

(1) Stanovisko ze dne 14 ledna 2009 (dosud nezveřejněno v Úř. věst.).
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 23 dubna 2009.
(3) Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 12.
(4) Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s.10.
(5) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s.28.
(6)* Úř. věst.L ....** 2 roky od vstupu této pozměňující směrnice v platnost
(7)* Úř. věst. L ...** 2 roky od vstupu této pozměňující směrnice v platnost.
(8)* 2 roky od vstupu této pozměňující směrnice v platnost.
(9)** 5 let od vstupu této pozměňující směrnice v platnost.
(10)* 2 roky od vstupu této pozměňující směrnice v platnost.

Právní upozornění - Ochrana soukromí