Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0157(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0070/2009

Indgivne tekster :

A6-0070/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0282

Vedtagne tekster
PDF 454kWORD 82k
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg
Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder ***I
P6_TA(2009)0282A6-0070/2009
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (KOM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0464),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 47, stk. 2, artikel 55 og 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0281/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Kultur og Uddannelse (A6-0070/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om ændring af ║ direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder
P6_TC1-COD(2008)0157

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, samt artikel 55 og 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ║,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter proceduren i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF af 12. december 2006 om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder(3) er beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og fonogramfremstillere 50 år.

(2)  For udøvende kunstneres vedkommende starter denne periode ved fremførelsen, eller, hvis optagelsen af en fremførelse udgives eller offentliggøres inden 50 år efter fremførelsen, med denne første udgivelse eller offentliggørelse, alt efter hvilken dato der er den første.

(3)  For fonogramfremstillere starter perioden ved optagelsen af fonogrammet eller ved dets udgivelse inden for 50 år efter optagelsen eller, hvis det ikke udgives, ved dets offentliggørelse inden for 50 år efter optagelsen.

(4)  Den anerkendte samfundsmæssige betydning af udøvende kunstneres kreative virke må afspejles i et beskyttelsesniveau, der påskønner deres kreative og kunstneriske bidrag.

(5)  Udøvende kunstnere indleder normalt deres karriere som ganske unge, og den nuværende beskyttelsestid på 50 år for optagelse af fremførelser ▌beskytter i mange tilfælde ikke fremførelsen i hele kunstnerens levetid. En del udøvende kunstnere kan derfor miste indkomst i slutningen af deres levetid. De kan i mange tilfælde heller ikke påberåbe sig nogen ret til at forhindre eller begrænse for dem eventuelle uacceptable anvendelser af deres fremførelser, medens de endnu lever.

(6)  Indtægterne fra enerettighederne til reproduktion og tilrådighedsstillelse, som foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet(4), samt rimeligt vederlag for reproduktioner til privat brug i den i nævnte direktiv fastsatte betydning, og indtægterne fra enerettigheder til distribution og udlejning i den betydning, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret(5), bør være til rådighed for udøvende kunstnere i det mindste i hele deres levetid.

(7)  Beskyttelsestiden for optagelser af fremførelser og for fonogrammer bør derfor udvides til 70 år efter den relevante begivenhed.

(8)  ▌Rettighederne til optagelsen af fremførelsen bør atter tilfalde den udøvende kunstner, hvis en fonogramfremstiller enten afstår fra at udbyde et fonogram, som ville være offentlig ejendom, hvis ikke beskyttelsestiden var forlænget, til salg i tilstrækkeligt mange eksemplarer, som defineret i den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere og fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender, eller afstår fra at gøre et sådant fonogram tilgængeligt for offentligheden. Denne mulighed bør være til rådighed, efter at fonogramfremstilleren har haft en rimelig tidsfrist til at udføre begge former for udnyttelseshandlinger. Fonogramfremstillerens rettigheder til fonogrammet bør derfor ophøre for at undgå, at disse rettigheder kommer til at bestå samtidig med den udøvende kunstners rettigheder til optagelsen af fremførelsen, når sidstnævnte rettigheder ikke længere er overdraget til fonogramfremstilleren.

(9)  Ved indgåelse af et kontraktforhold med en fonogramfremstiller er udøvende kunstnere normalt nødsaget til at overdrage deres enerettigheder til reproduktion, distribution, udlejning og tilrådighedsstillelse af optagelser af deres fremførelser. Til gengæld modtager nogle udøvende kunstnere et forskud på royalties og får kun yderligere betaling, når fonogramfremstilleren er holdt skadesløs for forskuddet og har foretaget alle de i kontrakten fastsatte fradrag. Andre udøvende kunstnere ▌overdrager ▌deres enerettigheder mod et engangshonorar (ingen løbende vederlag). Dette er navnlig tilfældet for udøvende kunstnere, der medvirker i baggrunden og ikke figurerer på listen over medvirkende ("ikke-krediterede udøvende kunstnere"), men sommetider også for udøvende kunstnere, der figurer på listen over medvirkende (krediterede kunstnere).

(10)  For at sikre, at udøvende kunstnere, der har overdraget deres enerettigheder til fonogramfremstilleren, ▌har fordel af forlængelsen, bør der indføres en række ledsageforanstaltninger.

(11)  En første ledsageforanstaltning bør være, at fonogramfremstillere er forpligtede til mindst én gang om året at hensætte et beløb, der svarer til 20 procent af indtægterne ▌fra enerettighederne til distribution, reproduktion og tilrådighedsstillelse af fonogrammer. Ved "indtægter" forstås fonogramfremstillerens indtægter inden fradrag af omkostninger.

(12)  Disse betalinger bør udelukkende forbeholdes udøvende kunstnere, hvis fremførelser er optaget på et fonogram, og som har overdraget deres rettigheder til fonogramfremstilleren mod et engangshonorar. Disse hensatte betalinger bør fordeles til studiemusikerne mindst én gang om året på individuel basis. En sådan fordeling bør overlades til rettighedshaverorganisationer, og nationale regler om indtægter, som ikke kan fordeles, kan finde anvendelse For at undgå en uforholdsmæssig byrde ved indsamlingen og forvaltningen af disse indtægter kan medlemsstaterne regulere, i hvilket omfang mikrovirksomheder er forpligtet til at bidrage, når sådanne betalinger ville forekomme urimelige i forhold til omkostninger ved indsamling og forvaltning af sådanne indtægter.

(13)  I henhold til artikel 5 i direktiv 2006/115/EF har udøvende kunstnere imidlertid i forvejen en ufravigelig ret til et rimeligt vederlag for udlejning af bl.a. fonogrammer. Det er desuden ikke almindelig kontraktmæssig praksis, at udøvende kunstnere overdrager en fonogramfremstiller deres rettigheder til et rimeligt, samlet vederlag for udsendelse via radio eller fjernsyn og offentliggørelse i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 2006/115/EF og til rimelig kompensation for reproduktioner til privat brug i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/29/EF. Ved beregningen af det samlede beløb, en fonogramfremstiller skal betale som supplerende vederlag, bør der derfor ikke tages hensyn til fonogramfremstillerens fortjeneste fra udlejning af fonogrammer eller fra et rimeligt, samlet vederlag for udsendelse via radio og fjernsyn og offentliggørelse eller rimelig kompensation modtaget for privat kopiering.

(14)  En anden ledsageforanstaltning for atter at skabe ligevægt i de aftaler, hvorefter udøvende kunstnere overdrager deres enerettigheder på royalty-basis til en fonogramfremstiller, bør være, at "tavlen viskes ren" for de udøvende kunstnere, der har overdraget deres ovennævnte enerettigheder til fonogramfremstillere for royalties eller vederlag. For at udøvende kunstnere kan drage fuld nytte af forlængelsen af beskyttelsestiden bør medlemsstaterne sikre, at der i henhold til aftalerne mellem fonogramfremstillere og udøvende kunstnere udbetales en royalty- eller vederlagssats, der ikke hindres af forudbetalinger eller kontraktmæssige fradrag, til udøvende kunstnere i den forlængede beskyttelsestid.

(15)  Af hensyn til retssikkerheden bør det fastsættes, at medmindre andet ║ tydeligt fremgår af kontrakten, vil en kontraktmæssig overdragelse af rettigheder til optagelsen af fremførelsen, der er aftalt før den dato, på hvilken medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme dette direktiv, fortsat være gældende i den forlængede beskyttelsestid.

(16)  Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at visse beskyttelsestider i kontrakter, som omhandler løbende vederlag, kan genforhandles til fordel for de udøvende kunstnere. Medlemsstaterne bør have de fornødne procedurer på plads, hvis genforhandlingen mislykkes.

(17)  Målene for de foreslåede ledsageforanstaltninger kan ikke i tilstrækkelig grad║ opfyldes af medlemsstaterne, fordi nationale foranstaltninger på dette felt enten vil medføre fordrejning af konkurrencevilkårene eller påvirke rækkevidden af fonogramfremstillerens enerettigheder, som er fastsat i EF-retten, og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; ║Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(18)  Dette direktiv berører ikke nationale regler og aftaler, som er forenelige med dets bestemmelser, f.eks. kollektive aftaler, der er indgået i medlemsstaterne mellem organisationer, der repræsenterer udøvende kunstnere, og organisationer, der repræsenterer producenterne.

(19)  I visse medlemsstater gælder der en fast beskyttelsestid for musikstykker med tekst, som beregnes fra det tidspunkt, hvor den længstlevende forfatter dør, hvorimod der i andre medlemsstater anvendes forskellige beskyttelsestider for musik og lyrik. I langt de fleste tilfælde har musikstykker med tekst flere forfattere. For operaers vedkommende er de ofte skabt af en librettist og en komponist. Inden for genrer som jazz, rock og popmusik er det desuden almindeligt, at den kreative proces finder sted i et samarbejde.

(20)  Derfor er harmoniseringen af beskyttelsestiderne for musikstykker med tekst, hvis tekster og musik er skabt med henblik på at blive anvendt sammen, ufuldstændig og giver anledning til hindringer af den fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, f. eks. i forbindelse med kollektiv rettighedsforvaltning på tværs af grænserne. For at sikre, at sådanne hindringer fjernes, bør alle sådanne værker, som er beskyttet på den dato, hvor medlemsstaterne skal gennemføre dette direktiv, være omfattet af samme harmoniserede beskyttelsestid i alle medlemsstater.

(21)  Direktiv 2006/116/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(22)  I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning tilskyndes medlemsstaterne til både i egen og i Fællesskabets interesse at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 2006/116/EF

I direktiv 2006/116/EF foretages følgende ændringer:

1)  Følgende stykke tilføjes til artikel 1:"

7.  Beskyttelsestiden for et musikstykke med tekst udløber 70 år efter det tidspunkt, hvor den længstlevende af følgende personer dør, uanset om disse personer anses som medophavsmænd: tekstforfatteren eller komponisten til musikstykket, såfremt begge bidrag specifikt blev skabt til det pågældende musikstykke med tekst.

"

2)  Artikel 3 ændres således:

stk. 1, andet afsnit, affattes således:"

Hvis

   en optagelse af en fremførelse på et andet medie end et fonogram udgives lovligt eller offentliggøres lovligt inden for dette tidsrum, udløber rettighederne dog 50 år efter datoen for første lovlige udgivelse eller første lovlige offentliggørelse, alt efter hvilken dato der er den første
   en optagelse af en fremførelse på et fonogram udgives lovligt eller offentliggøres lovligt inden for dette tidsrum, udløber rettighederne dog 70 år efter datoen for første lovlige udgivelse eller første lovlige offentliggørelse, alt efter hvilken dato der er den første.
  

b) i stk. 2, andet og tredje punktum, erstattes tallet "50" med tallet "70"

   c) følgende stykker indsættes:
  

Hvis fonogramproducenten 50 år efter, at fonogrammet blev udgivet lovligt, eller, såfremt en sådan udgivelse ikke har fundet sted, 50 år efter, at fonogrammet blev offentliggjort lovligt, ikke udbyder eksemplarer af fonogrammet til salg i tilstrækkeligt antal eller ikke gør det tilgængeligt for offentligheden ved trådbunden eller trådløs udsendelse på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, kan den udøvende kunstner hæve overdragelseskontrakten, i henhold til hvilken en udøvende kunstner overdrager sine rettigheder for optagelsen af sin fremførelse til en fonogramfremstiller (herefter benævnt "overdragelseskontrakt"). Retten til at hæve kontrakten kan udøves, hvis producenten senest et år efter, at den udøvende kunstner i overensstemmelse med det foregående punktum har meddelt, at han agter at hæve kontrakten, ikke udfører begge de former for udnyttelseshandlinger, der er nævnt i dette punktum. Den udøvende kunstner kan ikke give afkald på denne hæveret. Hvis et fonogram indeholder optagelse af flere udøvende kunstneres fremførelser, kan de hæve deres overdragelseskontrakter i henhold til gældende national lovgivning. Hvis overdragelseskontrakten hæves i henhold til dette stykke, ophører fonogramfremstillerens rettigheder til fonogrammet.

2b.   Hvis en overdragelseskontrakt giver den udøvende kunstner ret til et engangshonorar, har den pågældende ret til et årligt supplerende vederlag fra fonogramfremstilleren for hvert hele år, der følger umiddelbart efter udløbet af de 50 år efter, at fonogrammet blev udgivet lovligt, eller, såfremt en sådan udgivelse ikke har fundet sted, de 50 år efter, at det blev offentliggjort lovligt. Den udøvende kunstner kan ikke give afkald på retten til et årligt supplerende vederlag.

2c.   Det samlede beløb, en fonogramfremstiller hensætter til betaling af det i stk. 2b nævnte supplerende vederlag, svarer til 20 % af hans fortjeneste i året forud for det, i hvilket det nævnte vederlag betales, fra reproduktion, distribution og tilrådighedsstillelse af disse fonogrammer efter udløbet af de 50 år efter at fonogrammet blev udgivet lovligt, eller, såfremt en sådan udgivelse ikke har fundet sted, de 50 år efter, at fonogrammet blev offentliggjort lovligt.

Medlemsstaterne sikrer, at det kræves af fonogramfremstillerne, at de efter anmodning forelægger de kunstnere, som er berettiget til det i stk. 2b nævnte årlige supplerende vederlag, oplysninger, som kan være nødvendige for at sikre betalingen af dette vederlag.

2d.  Medlemsstaterne sikrer, at retten til at modtage det i stk. 2b nævnte årlige supplerende vederlag administreres af rettighedshaverorganisationer.

2e.   Hvis en kunstner har ret til et løbende vederlag, skal hverken forudbetaling eller i kontrakten fastsatte fradrag fratrækkes fra betalingerne til kunstneren efter de 50 år efter, at fonogrammet blev udgivet lovligt, eller, såfremt en sådan udgivelse ikke har fundet sted, de 50 år efter, at fonogrammet blev offentliggjort lovligt.

"

3)  I artikel 10 indsættes følgende stykker:"

5.  Artikel 3, stk. 1, til artikel 3, stk. 2, litra e), som ændret ved direktiv .../.../EF(6), finder ▌anvendelse ▌på optagelser af fremførelser og fonogrammer, hvortil den udøvende kunstners og fonogramfremstillerens rettigheder i medfør af disse bestemmelser fortsat er beskyttede den ...(7)*, og på optagelser af fremførelser og fonogrammer, der skabes efter denne dato.

6.   Artikel 1, stk. 7, som tilføjet ved direktiv .../.../EF(8), finder anvendelse på musikstykker med tekst, hvoraf mindst musikstykket eller teksten er beskyttet i mindst en medlemsstat inden …**, og på musikstykker med tekst, der skabes efter denne dato.

Første afsnit berører ikke nogen udnyttelseshandling, der har fundet sted før den …**. Medlemsstaterne vedtager de bestemmelser, der er nødvendige for navnlig at beskytte tredjemands erhvervede rettigheder.

"

4)  Følgende artikel indsættes║:"

Artikel 10a

Overgangsforanstaltninger vedrørende gennemførelse i national ret af direktiv .../.../EF*

1.  Medmindre andet er klart angivet i kontrakten anses en overdragelseskontrakt som er indgået inden den ...(9)*, ▌for fortsat at være gældende efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstners ▌rettigheder i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1, før ændringen ved direktiv .../.../EF* trådte i kraft, ikke længere ville være beskyttede ▌.

2.  Medlemsstaterne kan beslutte, at overdragelseskontrakter, hvorefter en udøvende kunstner har ret til et løbende vederlag, og som er indgået inden den …(10)kan ændres efter udløbet af de 50 år efter, at fonogrammet var lovligt udgivet, eller såfremt en sådan udgivelse ikke har fundet sted, de 50 år efter, at fonogrammet var offentliggjort.

"

Artikel 2

Rapport

Kommissionen forelægger senest den ...(11)* Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om nærværende direktivs anvendelse i lyset af udviklingen af det digitale marked og forelægger om nødvendigt et forslag til yderligere ændring af direktiv 2006/116/EF.

Artikel 3

Vurdering

Kommissionen skal udføre en vurdering af det eventuelle behov for en forlængelse af beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og producenter i den audiovisuelle sektor og underretter senest den 1. januar 2010 Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om resultatet af en sådan vurdering. Kommissionen forelægger om nødvendigt en forslag til ændring af direktiv 2006/116/EF.

Artikel 4

Gennemførelse i national ret

1.  Medlemsstater sætter senest den …(12) de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser ▌.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv og skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i ║

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Udtalelse af 14.1.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europa-Parlamentets holdning af 23.4.2009.
(3) EUT L 372 af 27.12.2006, s. 12.
(4) EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.
(5) EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28.
(6)* EUT L ...
(7)** To år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
(8)* EUT: indsæt venligst nummeret på dette direktiv.
(9)** To år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
(10)* To år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
(11)** Fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
(12)* To år efter dette direktivs ikrafttræden.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik