Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0157(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0070/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0070/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0282

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 470kWORD 89k
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων ***I
P6_TA(2009)0282A6-0070/2009
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0464),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 47, παράγραφος 2, 55 και 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0281/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0070/2009),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Απριλίου 2009 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ ║ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων
P6_TC1-COD(2008)0157

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, το άρθρο 55 και το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής ║,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Βάσει της οδηγίας 2006/116/EK, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων(3), η διάρκεια προστασίας για τους ερμηνευτές ή εκτελεστές και τους παραγωγούς των φωνογραφημάτων καθορίζεται σε 50 έτη.

(2)  Στην περίπτωση των ερμηνευτών ή εκτελεστών η περίοδος αυτή αρχίζει με την ερμηνεία ή εκτέλεση ή, όταν δημοσιεύεται ή παρουσιάζεται στο κοινό η υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους εντός περιόδου 50 ετών από την ερμηνεία ή εκτέλεση, με την πρώτη τέτοια δημοσίευση ή την πρώτη τέτοια παρουσίαση στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη.

(3)  Για τους παραγωγούς φωνογραφημάτων η περίοδος αρχίζει με την υλική ενσωμάτωση του φωνογραφήματος ή από την ημερομηνία δημοσίευσής της μέσα σε 50 έτη μετά την υλική ενσωμάτωση, ή, εάν δεν δημοσιευθεί, από την παρουσίασή της στο κοινό μέσα σε 50 έτη μετά την υλική ενσωμάτωση.

(4)  Η κοινωνικά αναγνωρισμένη σημασία της δημιουργικής συμβολής των εκτελεστών πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε επίπεδο προστασίας που θα αναγνωρίζει τις δημιουργικές και καλλιτεχνικές συνεισφορές τους.

(5)  Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής διάρκεια προστασίας που εφαρμόζεται στις ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων συχνά δεν προστατεύει τις ερμηνείες ή εκτελέσεις τους σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Ορισμένοι εκτελεστές αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου ένα εισοδηματικό κενό προς το τέλος του βίου τους. Επίσης, συχνά δεν είναι σε θέση να στηριχθούν στα δικαιώματά τους προκειμένου να αποτρέψουν ή να περιορίσουν απαράδεκτες χρήσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους που ενδεχομένως εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του βίου τους.

(6)  Τα έσοδα που προέρχονται από τα αποκλειστικά δικαιώματα αναπαραγωγής και διάθεσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας(4), καθώς και από την εύλογη αποζημίωση για τις αναπαραγωγές για ιδιωτική χρήση κατά την έννοια εκείνης της οδηγίας, και από τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής και εκμίσθωσης κατά την έννοια της οδηγίας 2006/115/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας(5) πρέπει να είναι διαθέσιμα στους εκτελεστές τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του βίου τους.

(7)  Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων και για τα φωνογραφήματα πρέπει επομένως να επεκταθεί στα 70 έτη από τη σχετική εκτέλεση.

(8)  Τα δικαιώματα για την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης πρέπει να επανέλθουν στον εκτελεστή εάν ένας παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προσφέρει προς πώληση επαρκή ποσότητα κατά την έννοια της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των εκτελεστών, παραγωγών φωνογραφημάτων και ραδιοφωνικών οργανισμών, αντιγράφων ενός φωνογραφήματος το οποίο ελλείψει της παράτασης της διάρκειας προστασίας θα είχε καταστεί δημόσιο κτήμα ή δεν καθιστά το εν λόγω φωνογράφημα διαθέσιμο στο κοινό. Η επιλογή αυτή θα έπρεπε να είναι διαθέσιμη μετά την εκπνοή μιας εύλογης χρονικής περιόδου που παραχωρείται στον παραγωγό των φωνογραφημάτων προκειμένου να προβεί σε αμφότερες τις ενέργειες αυτές εκμετάλλευσης. Τα δικαιώματα του παραγωγού θα έπρεπε επομένως να έχουν ημερομηνία λήξεως προκειμένου να αποφεύγεται μια κατάσταση όπου τα δικαιώματα αυτά θα μπορούσαν να συνυπάρχουν με εκείνα του εκτελεστή κατά την ενσωμάτωση της εκτέλεσης ενώ τα τελευταία δικαιώματα δεν μεταφέρονται πλέον ούτε παραχωρούνται στον παραγωγό του φωνογραφήματος.

(9)  Όταν συνάπτουν μια συμβατική σχέση με έναν παραγωγό φωνογραφημάτων, οι ερμηνευτές ή εκτελεστές είναι κατά κανόνα υποχρεωμένοι να εκχωρήσουν στους παραγωγούς φωνογραφημάτων τα αποκλειστικά δικαιώματά τους όσον αφορά την αναπαραγωγή, τη διανομή, την εκμίσθωση και τη διάθεση των υλικών ενσωματώσεών τους. Σε αντάλλαγμα, ορισμένοι εκτελεστές εισπράττουν προκαταβολή επί των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και αρχίζουν να λαμβάνουν πληρωμές μόνο εφόσον ο παραγωγός φωνογραφημάτων αποσβέσει την αρχική προκαταβολή και αφαιρέσει διάφορα ποσά που προβλέπονται από τη σύμβαση. Άλλοι εκτελεστές μεταφέρουν ή παραχωρούν τα αποκλειστικά τους δικαιώματα έναντι μιας εφάπαξ πληρωμής (μη επαναλαμβανόμενη αμοιβή). Τούτο συμβαίνει ιδιαίτερα στην περίπτωση εκτελεστών που έχουν δευτερεύοντα ρόλο και δεν εμφανίζονται στον κατάλογο των συντελεστών ("μη επώνυμοι εκτελεστές") αλλά και ενίοτε στην περίπτωση των εκτελεστών που εμφανίζονται στον κατάλογο των συντελεστών ("μη επώνυμοι εκτελεστές").

(10)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ερμηνευτές ή εκτελεστές που έχουν εκχωρήσει τα αποκλειστικά δικαιώματά τους στους παραγωγούς φωνογραφημάτων ▌ θα επωφεληθούν πραγματικά από την εν λόγω παράταση, πρέπει να θεσπιστεί μια σειρά συνοδευτικών ▌ μέτρων. ▌

(11)  Ένα πρώτο συνοδευτικό ▌ μέτρο πρέπει να είναι ότι οι παραγωγοί φωνογραφημάτων έχουν την υποχρέωση να δεσμεύουν, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ποσόν που αντιστοιχεί στο 20% των εσόδων από τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και διάθεσης των φωνογραφημάτων. "Έσοδα" νοούνται οι πρόσοδοι που προέρχονται από τον παραγωγό του φωνογραφήματος πριν από την αφαίρεση των εξόδων.

(12)  Οι πληρωμές αυτές πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά προς όφελος των ερμηνευτών ή εκτελεστών των οποίων οι ερμηνείες ή εκτελέσεις έχουν ενσωματωθεί σε ένα φωνογράφημα και οι οποίοι έχουν μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τα δικαιώματά τους στον παραγωγό φωνογραφημάτων με αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή. Οι πληρωμές που δεσμεύονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να διανέμονται στους μη επώνυμους ερμηνευτές ή εκτελεστές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ατομική βάση. Η διανομή αυτή πρέπει να ανατίθεται σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και πρέπει να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τα μη διαθέσιμα έσοδα. Προκειμένου να αποφεύγεται δυσανάλογος φόρτος στη συλλογή και διαχείριση των εσόδων αυτών, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το βαθμό στον οποίο οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις υπόκεινται στην υποχρέωση εισφοράς στην περίπτωση που οι πληρωμές αυτές δεν θα ήσαν ενδεχομένως λογικές σε σχέση με το κόστος της συλλογής και διαχείρισης των εσόδων αυτών.

(13)  Εντούτοις, το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/115/ΕΚ παρέχει ήδη στους εκτελεστές ένα δικαίωμα εύλογης αμοιβής από το οποίο δεν χωρεί παραίτηση για την εκμίσθωση, μεταξύ άλλων, των φωνογραφημάτων. Επιπλέον, στη συμβατική πρακτική οι εκτελεστές δεν μεταβιβάζουν συνήθως στους παραγωγούς φωνογραφημάτων τα δικαιώματά τους να απαιτούν ενιαία εύλογη αμοιβή για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και την παρουσίαση στο κοινό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/115/EK και εύλογη αποζημίωση για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο (β) της οδηγίας 2001/29/EK. Επομένως, στον υπολογισμό του συνολικού ποσού που θα διαθέτει ένας παραγωγός φωνογραφημάτων για τις πληρωμές της συμπληρωματικής αμοιβής, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που έχει αποκομίσει ο παραγωγός φωνογραφημάτων από την εκμίσθωση των φωνογραφημάτων ή από την ενιαία εύλογη αμοιβή από τη ραδιοφωνική μετάδοση και την παρουσίαση στο κοινό ή την εύλογη αποζημίωση για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση ▌.

(14)  Ένα δεύτερο συνοδευτικό μέτρο προκειμένου να επανεξισορροπηθούν οι συμβάσεις με τις οποίες οι εκτελεστές εκχωρούν τα αποκλειστικά τους δικαιώματα, επί τη βάσει των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε παραγωγό φωνογραφημάτων πρέπει να είναι η "μηδενική βάση" για τους εκτελεστές εκείνους που έχουν εκχωρήσει τα προαναφερθέντα αποκλειστικά δικαιώματά τους σε παραγωγούς φωνογραφημάτων έναντι δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή αμοιβής. Προκειμένου οι εκτελεστές να επωφεληθούν πλήρως της παρατεταμένης περιόδου προστασίας, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι, βάσει των συμφωνιών μεταξύ παραγωγών φωνογραφημάτων και εκτελεστών, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ή οι αμοιβές που καταβάλλονται στους εκτελεστές στην διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου δεν επηρεάζονται από προκαταβολές ή συμβατικά καθορισμένες κρατήσεις.

(15)  Για λόγους ασφαλείας δικαίου, πρέπει να οριστεί ότι, ελλείψει σαφών ενδείξεων περί του αντιθέτου στη σύμβαση, η συμβατική μεταβίβαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων επί της υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει συμφωνηθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη πρόκειται να εγκρίνουν τα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου προστασίας.

(16)  Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να προβλέπουν ότι ορισμένοι όροι στις συμβάσεις εκείνες που προβλέπουν επαναλαμβανόμενη αμοιβή να μπορούν να επαναδιαπραγματευθούν προς όφελος των εκτελεστών. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση αποτυχίας της επαναδιαπραγμάτευσης.

(17)  Δεδομένου ότι οι στόχοι των προτεινόμενων συνοδευτικών μέτρων δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, εφόσον τα εθνικά μέτρα στον συγκεκριμένο τομέα είτε θα οδηγούσαν σε νόθευση των όρων του ανταγωνισμού είτε θα είχαν επιπτώσεις στο πεδίο των αποκλειστικών δικαιωμάτων του παραγωγού φωνογραφημάτων που καθορίζονται από κοινοτική νομοθεσία και μπορούν επομένως, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει τα μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(18)  Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τους εθνικούς κανόνες και συμφωνίες που συμμορφούνται με τις διατάξεις της όπως π.χ. οι συλλογικές συμφωνίες που συνάπτονται στα κράτη μέλη μεταξύ οργανώσεων εκπροσώπησης των εκτελεστών και οργανώσεων εκπροσώπησης των παραγωγών.

(19)  Σε ορισμένα κράτη μέλη στις μουσικές συνθέσεις με στίχους ή κείμενο εφαρμόζεται ενιαία διάρκεια προστασίας, που υπολογίζεται από το θάνατο του τελευταίου επιζώντος δημιουργού, ενώ σε άλλα κράτη μέλη εφαρμόζονται ξεχωριστές διάρκειες προστασίας για τη μουσική και τα λυρικά ποιήματα. Η συντριπτική πλειονότητα των μουσικών συνθέσεων με στίχους ή κείμενο είναι έργα κοινής δημιουργίας. Παραδείγματος χάριν, η όπερα, είναι συχνά έργο ενός λιμπρετίστα και ενός συνθέτη. Επιπλέον, στα μουσικά είδη όπως η τζαζ, η μουσική ροκ και η μουσική ποπ, η δημιουργική διαδικασία έχει συχνά συλλογικό χαρακτήρα.

(20)  Συνεπώς, η εναρμόνιση της διάρκειας προστασίας στις μουσικές συνθέσεις με στίχους οι οποίοι, όπως και η μουσική δημιουργούνται για να χρησιμοποιηθούν από κοινού είναι ελλιπής, προκαλώντας εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, όπως οι διασυνοριακές υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η άρση των εμποδίων αυτών, όλα τα έργα που προστατεύονται κατά την ημερομηνία στην οποία τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έχουν την ίδια εναρμονισμένη περίοδο προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη.

(21)  Η οδηγία 2006/116/ΕΚ πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.

(22)  Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για καλύτερη νομοθεσία, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εκθέσουν, για τα ίδια και προς το συμφέρον της Κοινότητας, τους πίνακές τους οι οποίοι παρουσιάζουν το συσχετισμό μεταξύ της οδηγίας αυτής και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους δημοσιοποιήσουν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2006/116/ΕΚ

Η οδηγία 2006/116/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Πρoστίθεται η ακόλουθη παράγραφος, στο άρθρο 1 ║:"

7.  Η διάρκεια προστασίας μιας μουσικής σύνθεσης με στίχους ή κείμενο λήγει 70 έτη μετά το θάνατο του τελευταίου των ακόλουθων επιζώντων, ασχέτως του εάν τα πρόσωπα αυτά χαρακτηρίζονται ή όχι ως συνδημιουργοί: του στιχουργού και του συνθέτη της μουσικής σύνθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι αμφότερες οι συνεισφορές έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την αντίστοιχη μουσική σύνθεση με στίχους.

"

(2)  Το άρθρο 3 τροποποιείται ως ακολούθως:

α) στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:"

Ωστόσο,

   αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο μέσο εκτός από φωνογράφημα, τα δικαιώματα αποσβέννυνται πενήντα χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη,
   αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε φωνογράφημα, τα δικαιώματα αποσβέννυνται 70 χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη.
  

β) στην παράγραφο 2, στη δεύτερη και στην τρίτη φράση ║ ο αριθμός "50" αντικαθίσταται με το "70"

   γ) Στο άρθρο 3, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
  

2α. Εάν, 50 χρόνια αφότου το φωνογράφημα έχει νόμιμα δημοσιευθεί, ή ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης, 50 χρόνια αφότου έχει κοινοποιηθεί νόμιμα στο κοινό, ο παραγωγός φωνογραφημάτων παύει να προσφέρει προς πώληση αντίγραφα του φωνογραφήματος σε επαρκή ποσότητα ή να το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης δια της οποίας μεταβίβασε ή εκχώρησε τα δικαιώματά του στην υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων σε έναν παραγωγό φωνογραφημάτων (από τούδε "σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης". Το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μπορεί να ασκηθεί στην περίπτωση που ο παραγωγός, εντός ενός έτους από την κοινοποίηση εκ μέρους του εκτελεστή της πρόθεσής του να διακόψει τη σύμβαση σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, δεν συνεπάγεται αμφότερες τις πράξεις εκμετάλλευσης που αναφέρονται στην πρόταση αυτή. Το δικαίωμα διακοπής δεν μπορεί να αρθεί από τον εκτελεστή. Όταν ένα φωνογράφημα περιέχει την υλική ενσωμάτωση των εκτελέσεων πλήθους εκτελεστών, αυτοί μπορούν να καταγγείλουν τις συμβάσεις μεταβίβασης ή εκχώρησης σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο. Εάν μια σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης διακοπεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων.

2β.   Όπου μια σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης παρέχει στον ερμηνευτή ή εκτελεστή δικαίωμα να αξιώσει μη επαναλαμβανόμενη αμοιβή, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής δικαιούται να λαμβάνει ετήσια συμπληρωματική αμοιβή από τον παραγωγό φωνογραφημάτων για κάθε πλήρες έτος αμέσως μετά το 50ό έτος αφότου το φωνογράφημα δημοσιεύθηκε νόμιμα, ή ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης το 50ό έτος αφότου το φωνογράφημα κοινοποιήθηκε νόμιμα στο κοινό. Το δικαίωμα αξίωσης τέτοιας επαναλαμβανόμενης αμοιβής δεν μπορεί να αρθεί από τον εκτελεστή.

2γ.   Το συνολικό ποσό που διατίθεται από έναν παραγωγό φωνογραφημάτων για τις πληρωμές της συμπληρωματικής αμοιβής που αναφέρεται στην παράγραφο 2β αντιστοιχεί στο 20% των εσόδων που έχει αποκομίσει, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται αυτού για το οποίο καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, από την αναπαραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση εκείνων των φωνογραφημάτων, εν συνεχεία του 50ού έτους αφότου το εν λόγω φωνογράφημα δημοσιεύθηκε νόμιμα, ή ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης το 50ό έτος αφότου το φωνογράφημα κοινοποιήθηκε νόμιμα στο κοινό.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί φωνογραφημάτων καλούνται να παρέχουν στους ερμηνευτές ή εκτελεστές, οι οποίοι δικαιούνται την ετήσια συμπληρωματική αμοιβή που εμφαίνεται στην παράγραφο 2β, κατόπιν αιτήσεως, οιαδήποτε πληροφορία ενδέχεται να είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί η καταβολή αυτής της αμοιβής.

2δ.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το δικαίωμα για συμπληρωματική αμοιβή που αναφέρεται στην παράγραφο 2β θα διαχειρίζονται εισπρακτικές εταιρείες.

2ε.   Στην περίπτωση που ένας εκτελεστής δικαιούται επαναλαμβανόμενες πληρωμές, ούτε οι προκαταβολές ούτε οι οποιεσδήποτε συμβατικά συμπεφωνημένες κρατήσεις αφαιρούνται από τις πληρωμές στον εκτελεστή κατά το 50ό έτος αφότου το φωνογράφημα δημοσιεύθηκε νόμιμα, ή ελλείψει τέτοιας δημοσίευσης το 50ό έτος αφότου το φωνογράφημα κοινοποιήθηκε νόμιμα στο κοινό.

"

(3)  Στο άρθρο 10 παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι ║:"

5.  Το άρθρο 3, παράγραφοι 1 έως 3, παράγραφος, 2 στοιχείο ε) με τη μορφή που τροποποιείται από την οδηγία .../.../ΕΚ(6) ισχύει για τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών και των εκτελέσεων και τα φωνογραφήματα για τα οποία ο εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων προστατεύονται ακόμα, δυνάμει αυτών των διατάξεων, στις ...(7)* καθώς και για τις ενσωματώσεις των εκτελέσεων και των φωνογραφημάτων που δημιουργήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή.

6.  Το άρθρο 1, παράγραφος 7 όπως προστέθιηκε με την οδηγία .../.../ΕΚ(8)μορφή του, εφαρμόζεται στις μουσικές συνθέσεις με στίχους η μουσική σύνθεση ή οι στίχοι των οποίων προστατεύονται σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος πριν από ...(9)* και στις μουσικές συνθέσεις με στίχους που δημιουργήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει υπό την επιφύλαξη των οποιονδήποτε πράξεων εκμετάλλευσης πριν από ...**. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις αναγκαίες διατάξεις για την προστασία ιδιαίτερα των κεκτημένων δικαιωμάτων τρίτων.

"

(4)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο ║:"

Άρθρο 10α

Μεταβατικά μέτρα σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας .../.../ΕΚ* στο εθνικό δίκαιο║

1.  Ελλείψει σαφών ενδείξεων στη σύμβαση περί του αντιθέτου, μια σύμβαση, μεταβίβασης ή εκχώρησης που συνάπτεται πριν από ...** θα θεωρείται ότι συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα πέρα από τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία .../.../ΕΚ*, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής ▌ δεν προστατεύονται πλέον ▌.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι συμβάσεις για μεταβίβαση ή εκχώρηση δια των οποίων ένας εκτελεστής δικαιούται να ζητήσει πληρωμές και οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από ...(10) μπορούν να τροποποιηθούν μετά το 50ό έτος αφότου το φωνογράφημα δημοσιεύθηκε νόμιμα ή ελλείψει της δημοσίευσης αυτής, το 50ό έτος αφότου κοινοποιήθηκε νόμιμα στο κοινό.

"

Άρθρο 2

Έκθεση

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή το αργότερο εντός ...(11)* έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην ψηφιακή αγορά και εάν χρειαστεί, υποβάλλει πρόταση για περαιτέρω τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ.

Άρθρο 3

Αξιολόγηση

Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του κατά πόσον χρειάζεται η παράταση της προθεσμίας προστασίας των δικαιωμάτων των εκτελεστών και παραγωγών του οπτικοακουστικού τομέα και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματα της αξιολόγησης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2010. Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για περαιτέρω τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ.

Άρθρο 4

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν έως ...(12), το αργότερο έως τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων ▌.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

║ ...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Γνώμη της 14ης Ιανουαρίου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.
(3) ΕΕ L 372, ║27.12.2006, σ. 12.
(4) ΕΕ L 167, ║ 22.6.2001, σ.10.
(5) ΕΕ L 376, ║ 27.12.2006, σ. 28.
(6)* ΕΕ L ...
(7)** 2 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής οδηγίας.
(8)* ΕΕ L ...
(9)** 2 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής οδηγίας.
(10)* 2 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής οδηγίας.
(11)** 5 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής οδηγίας.
(12)* 2 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής οδηγίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου