Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0157(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0070/2009

Texte depuse :

A6-0070/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0282

Texte adoptate
PDF 439kWORD 110k
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg
Durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe ***I
P6_TA(2009)0282A6-0070/2009
RECTIFICĂRI
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/116/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0464),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) şi articolele 55 şi 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0281/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice şi avizele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi al Comisiei pentru cultură şi educaţie (A6-0070/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 aprilie 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/116/CE ║ privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe
P6_TC1-COD(2008)0157

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) și articolele 55 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei ║,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1)  În temeiul Directivei 2006/116/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe(3), termenul de protecție de care beneficiază artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme este de 50 ani.

(2)  În cazul artiștilor interpreți sau executanți, această perioadă începe de la data executării sau, în cazul în care fixarea executării face obiectul unei publicări sau al unei comunicări publice în decurs de 50 de ani de la executare, de la data primei publicări sau a primei comunicări publice, în funcție de care dintre aceste date este prima.

(3)  Pentru producătorii de fonograme, perioada începe de la data fixării fonogramei sau de la data publicării ei în decurs de 50 de ani de la fixare sau, în cazul în care nu se publică, de la data comunicării ei publice în decurs de 50 de ani de la fixare.

(4)  Importanța recunoscută pe plan social a contribuției creatoare a artiștilor interpreți sau executanți trebuie să se reflecte și într-un grad de protecție care să constituie o recunoaștere a contribuțiilor lor creatoare și artistice.

(5)  Artiștii interpreți sau executanți debutează, în general, devreme și, adeseori, actualul termen de 50 de ani, care se aplică fixării executării, nu le protejează executările pe întreaga durată a vieții acestora. Ca urmare a acestui fapt, unii artiști interpreți sau executanți se confruntă cu o lipsă de venituri la sfârșitul vieții. În plus, adeseori, nu se mai pot prevala de drepturile lor pentru a împiedica sau a restrânge utilizarea executărilor lor de o manieră care le-ar putea aduce prejudicii pe durata vieții.

(6)  Artiștii interpreți sau executanți ar trebui să poată beneficia cel puțin pe toată durata vieții de veniturile provenind din drepturile exclusive de reproducere și punere la dispoziție, prevăzute prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională(4), din compensațiile echitabile pentru reproducerile pentru uz personal în sensul aceleiași directive, precum și din drepturile exclusive de distribuție și de închiriere în sensul Directivei 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale(5).

(7)  Termenul de rotecție pentru fixarea executării și pentru fonograme ar trebui, prin urmare, prelungit la 70 de ani de la faptul generator de drepturi relevant.

(8)  ▌Drepturile legate de fixarea unei executări ar trebui să se întoarcă la artistul interpret sau executant în cazul în care producătorul fonogramei nu pune în vânzare un număr suficient de exemplare din fonogramă în sensul Convenției internaționale pentru protecția artiștilor interpreți sau executanți, a producătorilor de fonograme și a organismelor de radiodifuziune, sau nu pune la dispoziția publicului fonograma respectivă, care ar fi în domeniul public, dacă nu s-ar fi prelungit termenul de protecție. Această opțiune ar trebui să fie disponibilă la expirarea unei interval de timp rezonabil acordat producătorului de fonograme pentru a desfășura aceste două acțiuni de valorificare. În consecință, ar trebui ca drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei respective să înceteze, spre a se evita situația în care drepturile acestuia coexistă cu cele ale artistului interpret sau executant referitoare la fixarea unei executări, care nu mai sunt transferate sau cesionate producătorului fonogramei.

(9)  La stabilirea unui raport contractual cu producătorul de fonograme, artistul interpret sau executant trebuie, în mod normal, să transfere sau să cesioneze către producătorul de fonograme drepturile exclusive de reproducere, distribuție, închiriere și punere la dispoziție a fixării executării sale. În schimb, unor artişti li se plătește un avans din redevențe și beneficiază de plăți după ce producătorul de fonograme își recuperează avansul inițial și operează celelalte deduceri prevăzute în contract. Alți artiști interpreți sau executanți transferă sau cesionează drepturile exclusive în schimbul unei plăți unice ("remunerație nerecurentă"). Acesta este, în special, cazul artiștilor interpreți sau executanți care cântă muzica de fundal și nu apar în distribuție ("artiști nenominalizați") dar, uneori, și al celor care figurează în distribuție ("artiști nominalizați").

(10)  Pentru ca artiștii interpreți sau executanți care au transferat drepturile exclusive către producătorii de fonograme ▌ să beneficieze totuși de această prelungire a termenului, este necesar să se introducă o serie de măsuri însoțitoare ▌. ▌

(11)  Ca primă măsură însoțitoare ▌, ar trebui să se instituie obligația ca producătorii de fonograme să cotizeze, cel puțin o dată pe an, cu o sumă echivalentă cu 20 % din veniturile provenind din drepturile exclusive de distribuție, reproducere și punere la dispoziție a acelor fonograme. Prin "venituri" se înțeleg veniturile obținute de producătorul de fonograme înaintea deducerii costurilor.

(12)  Este necesar ca aceste plăți să fie rezervate exclusiv artiștilor interpreți sau executanți ale căror executări sunt fixate pe fonograme și care și-au transferat sau cesionat drepturile producătorului de fonograme în schimbul unei plăți unice. Plățile astfel colectate ar trebui să se distribuie individual artiștilor nenominalizați cel puțin o dată pe an. Această distribuire ar trebui încredințată organismelor de gestiune colectivă și se aplică normele naționale privind veniturile nerepartizabile. Pentru evitarea unor sarcini disproporționate la colectarea și administrarea acestor venituri, statele membre pot reglementa măsura în care microîntreprinderile sunt supuse obligației de a contribui, în cazurile în care astfel de plăți ar părea că nu sunt rezonabile în raport cu costurile de colectare și administrare a acestor venituri.

(13)  Însă, în temeiul articolului 5 din Directiva 2006/115/CE ║ artiștii interpreți sau executanți beneficiază deja de dreptul la o remunerație la care nu poate renunța pentru închirierea în special a fonogramelor. În mod similar, conform practicii contractuale, artiștii interpreți sau executanți de regulă nu transferă sau cesionează către producătorii de fonograme dreptul la o remunerație unică echitabilă pentru radiodifuzarea și comunicarea către public a fonogramelor, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2006/115/CE, nici dreptul la o compensație echitabilă pentru reproducerile pentru uz privat, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2001/29/CE. Prin urmare, veniturile pe care producătorul de fonograme le obține din închirierea fonogramelor sau din remunerația echitabilă unică pentru difuzare și comunicare către public, sau din compensația echitabilă pentru copiile private nu trebuie luate în considerare la calcularea sumei globale pe care producătorul de fonograme o alocă pentru plata remunerației suplimentare.

(14)  O a doua măsură însoțitoare pentru a reechilibra contractele prin care artiştii interpreți sau executanţi își transferă, pe baza unor redevențe, drepturile exclusive producătorilor de fonograme, ar trebui să fie o posibilitate de "tabula rasa" pentru interpreții care au acordat producătorilor de fonograme, contra unor redevențe sau a unei remunerații, drepturile exclusive menționate anterior. Pentru ca artiştii interpreți sau executanţi să beneficieze pe deplin de pe urma prelungirii termenului de protecţie, statele membre ar trebui să se asigure că aceştia primesc în timpul termenului prelungit de protecţie, o redevență sau o remunerație negrevată de plăți în avans sau de deduceri contractuale, în conformitate cu anumite acorduri încheiate între producătorii de fonograme și artiştii interpreți sau executanţi."

(15)  Pentru a asigura securitatea juridică, este necesar să se prevadă că, în lipsa unei clauze contractuale contrare explicite, transferul sau cesiunea prin contract a drepturilor legate de fixarea unei executări la o dată anterioară adoptării de către statele membre a măsurilor de punere în aplicare a prezentei directive continuă să producă efecte pe perioada de prelungire a termenului de protecție.

(16)  Statele membre ar trebui să poată prevedea ca anumite clauze din contractele respective care prevăd o remunerație recurentă să poată fi renegociate în interesul artiștilor interpreți sau executanți. Statele membre ar trebui să pună în aplicare proceduri în cazul eșuării renegocierilor.

(17)  Deoarece obiectivele măsurilor însoțitoare propuse nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, întrucât instituirea unor măsuri naționale în acest domeniu ar duce la denaturarea condițiilor concurențiale sau ar afecta sfera de incidență a drepturilor exclusive ale producătorului de fonograme care sunt definite de legislația comunitară, și deci pot fi ║ realizate mai bine la nivelul Comunităţii, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(18)  Prezenta directivă nu aduce atingere normelor și acordurilor naționale compatibile cu dispozițiile sale, ca de exemplu acordurile colective încheiate în statele membre între organizații de reprezentare a artiștilor interpreți sau executanţi și organizații de reprezentare a producătorilor.

(19)  În unele state membre, compozițiile muzicale cu text beneficiază de o singur termen de protecție, calculat de la decesul ultimului dintre autori rămas în viață, în vreme ce, în alte state membre, muzica și textul beneficiază de termeni de protecție separaţi. Compozițiile muzicale cu texte sunt, în marea lor majoritate, opere realizate în colaborare. De exemplu, o lucrare de operă are ca autori un libretist și un compozitor. Mai mult decât atât, în genuri muzicale ca jazzul, rockul și muzica pop, procesul de creație, prin însăși natura lui, implică adeseori colaborarea.

(20)  Prin urmare, armonizarea termenului de protecție referitor la compozițiile muzicale cu text ale căror versuri și muzică au fost create pentru a fi utilizate împreună este incompletă, dând naștere la obstacole în calea liberei circulații a bunurilor și a serviciilor, cum ar fi serviciile organismelor de gestiune colectivă transfrontaliere. Pentru a elimina aceste obstacole, toate lucrările protejate la data până la care statele membre sunt nevoite să transpună directiva ar trebui să aibă acelaşi termen armonizat de protecție în toate statele membre.

(21)  Prin urmare, se impune ca Directiva 2006/116/CE să fie modificată în consecință.

(22)  În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare, statele membre sunt încurajate să întocmească, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile tabele, care să ilustreze corelația dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 2006/116/CE

Directiva 2006/116/CE se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 1 se introduce următorul paragraf:"

(7)  Termenul de protecție a unei compoziții muzicale cu text încetează după 70 de ani de la decesul ultimului supraviețuitor dintre următoarele persoane, indiferent dacă acestea au fost sau nu desemnate drept coautori: textierul și compozitorul, cu condiția ca ambele contribuții să fi fost create în mod specific pentru respectiva compoziție muzicală cu text.

"

2.  Articolul 3 se modifică după cum urmează:

La alienatul (1) a doua teză se înlocuieşte cu următorul text"

"Cu toate acestea,

   în cazul în care, în decursul acestui termen, fixarea executării, altfel decât pe o fonogramă, face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări legale către public, drepturile încetează la 50 de ani de la prima publicare sau de la prima comunicare către public, în funcție de care dintre aceste date este prima,
   în cazul în care, în decursul acestui termen, fixarea executării pe o fonogramă face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări legale către public, drepturile încetează la 70 de ani de la prima publicare sau de la prima comunicare către public, în funcție de care dintre aceste date este prima."
  

La alineatul (2), a doua și a treia teză, numărul "50" se înlocuiește cu numărul "70"

   (c) Se inserează următoarele alineate:
  

În cazul în care, la 50 de ani de la publicarea legală a fonogramei, sau, în lipsa unei astfel de publicări, la 50 de ani de la comunicarea legală a acesteia către public, producătorul fonogramei nu oferă copii ale fonogramei spre vânzare într-o cantitate suficientă sau nu pune fonograma la dispoziția publicului, prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor și de unde vor, artistul interpret sau executant poate rezilia contractul prin care a transferat sau a cesionat unui producător de fonograme drepturile asupra unei fixări a executării sale (denumit în continuare "contract de transfer sau cesiune "). Dreptul de reziliere a contractului poate fi exercitat cu condiția ca producătorul, în termen de un an de la notificarea de către artistul interpret sau executant a intenției sale de a rezilia contractul în temeiul tezei anterioare, nu desfășoară cele două activități de exploatare menționate în teza respectivă. Dreptul de a rezilia contractul nu poate face obiectul unei renunțări din partea artistului interpret sau executant. În cazul în care pe fonogramă sunt înregistrate interpretările mai multor artiști interpreți sau executanţi, aceștia își pot rezilia contractele de transfer sau cesiune în conformitate cu legislația națională aplicabilă. În cazul în care contractul de transfer sau de cesiune se reziliază în temeiul prezentului alineat, drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei încetează.

(2b)  În cazul în care contractul de transfer sau de cesiune prevede dreptul artistului interpret sau executant la o remunerație nerecurentă, acesta are dreptul de a primi de la producătorul de fonograme o remunerație suplimentară anuală pentru fiecare an întreg imediat următor celui de-al 50-lea an de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei astfel de publicări, celui de-al 50-lea an de la comunicarea legală a acesteia către public. Dreptul de a obține o remunerație anuală suplimentară nu poate face obiectul unei renunțări din partea artistului interpret sau executant.

(2c)  Suma totală pe care producătorul de fonograme trebuie să o aloce pentru plata remunerației suplimentare menționate la alineatul (2b) corespunde unui procent de 20 % din veniturile pe care producătorul le-a obținut în cursul anului anterior celui pentru care se plătește remunerația, din reproducerea, distribuirea și punerea la dispoziție a fonogramelor respective, după cel de-al 50-lea an de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei astfel de publicări, după cel de-al 50-lea an de la comunicarea legală a acesteia către public.

Statele membre garantează că producătorii de fonograme trebuie să furnizeze, la cerere, artiştilor interpreţi sau executanţi care sunt îndreptăţiţi la plata remuneraţiei suplimentare anuale menţionate la alineatul (2b), orice informaţie necesară pentru asigurarea plăţii respectivei remuneraţii.

(2d)  Statele membre garantează că dreptul de a obține remunerația suplimentară anuală astfel cum este menționat la alineatul (2b) este administrat de organisme de gestiune colectivă.

(2e)  În cazul în care un artist interpret sau executant are dreptul la o remunerație recurentă, nici plățile în avans, nici reducerile convenite prin contract nu se deduc din plățile efectuate către artist după cel de-al 50-lea an de la publicarea legală a fonogramei, sau, în lipsa unei astfel de publicări, în cel de-al 50-lea an de la comunicarea legală către public a acesteia.

"

3.  La articolul 10, se inserează următoarele alineate:"

(5)  Articolul 3 alineatele (1) - (2e), astfel cum a fost modificat prin Directiva .../.../CE(6), se aplică fixărilor de interpretări şi executări și fonogramelor asupra cărora drepturile artistului interpret sau executant și ale producătorului de fonograme sunt încă protejate în temeiul acestor dispoziții la data de …(7)*, și fixărilor de interpretări şi executări și fonogramelor care iau naștere după data respectivă.

(6)  Articolul 1 alineatul (7), astfel cum a fost adăugat de Directiva .../.../CE(8), se aplică acelor compoziții muzicale cu text în care cel puțin compoziția muzicală sau textul sunt protejate în cel puțin un stat membru înaintea datei de ...(9)și compozițiilor muzicale cu text apărute după acea dată.

Primul paragraf nu aduce atingere actelor de exploatare ce au avut loc înaintea datei de ...* . Statele membre adoptă dispozițiile necesare pentru a proteja în special drepturile dobândite de terți.

"

4.  Se introduce următorul articol:"

Articolul 10a

Măsuri tranzitorii cu privire la transpunerea Directivei .../.../CE*

(1)  În lipsa unor clauze contractuale contrare exprese, se va considera că un contract de transfer sau de cesiune încheiat înaintea datei de ...* ▌ continuă să producă efecte și după data la care, în temeiul articolului 3 alineatul (1), în versiunea acestuia anterioară modificării prin Directiva.../.../CE**, drepturile artistului interpret sau executant ▌ar fi încetat să mai fie protejate.

(2)  Statele membre pot dispune ca acele contracte de transfer sau de cesiune prin care un artist interpret sau executant are dreptul la plăți recurente, și care sunt încheiate înaintea datei de ...(10) să poată fi modificate după 50 de ani de la data publicării legale a fonogramei, sau, în absența unei astfel de publicări, după 50 de ani de la data comunicării legale către public a acesteia.

"

Articolul 2

Raport

Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social, în termen de cel mult ...(11)*, un raport privind aplicarea prezentei directive, ținând cont de dezvoltarea pieței digitale și, acolo unde este cazul, prezintă o propunere de modificare suplimentară a Directivei 2006/116/CE.

Articolul 3

Evaluare

Comisia efectuează o evaluare în ceea ce privește posibila nevoie de prelungire a termenului de protecție a drepturilor interpreților şi executanţilor și producătorilor din sectorul audiovizual și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social, nu mai târziu de 1 ianuarie 2010, un raport privind rezultatele acestei evaluări. Dacă este cazul, Comisia prezintă o propunere de modificare suplimentară a Directivei 2006/116/CE.

Articolul 4

Transpunere

(1)  Statele membre pun în aplicare, până la ...(12) cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziții ▌.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Statele membre îi comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern, pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la ║,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președinte Președinte

(1) Avizul din 14 ianuarie 2009 (nepublicat încă în JO).
(2) Poziţia Parlamentului European din 23 aprilie 2009.
(3) JO L 372, 27.12.2006, p. 12.
(4) JO L 167, 22.6.2001, p. 10.
(5) JO L 376, 27.12.2006, p. 28.
(6)* JO L ...
(7)** 2 ani de la data intrării în vigoare a directivei de modificare.
(8)* JO L...
(9)** 2 ani de la data intrării în vigoare a directivei de modificare.
(10)* 2 ani de la data intrării în vigoare a directivei de modificare.
(11)** 5 ani de la data intrării în vigoare a directivei de modificare.
(12)* 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate