Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0263(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0226/2009

Předložené texty :

A6-0226/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0283

Přijaté texty
PDF 489kWORD 148k
Čtvrtek, 23. dubna 2009 - Štrasburk
Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy ***I
P6_TA(2009)0283A6-0226/2009
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha
 Příloha
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy (KOM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0887),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 71 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0512/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0226/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Postoj evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy
P6_TC1-COD(2008)0263

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 71 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise║,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nárůst silniční dopravy spojený s růstem evropské ekonomiky a požadavky občanů na mobilitu je prvořadou příčinou zvyšujícího se zahušťování silniční infrastruktury, spotřeby energie i environmentálních a sociálních problémů.

(2)  Reakce na uvedené hlavní problémy se nemůže omezit na tradiční opatření, zejména včetně rozšíření stávající silniční dopravní infrastruktury. Významnou úlohu při hledání vhodných řešení pro Společenství budou mít inovace.

(3)  Inteligentní dopravní systémy (ITS) jsou pokročilé aplikace, jež – aniž by samy o sobě inteligenci obsahovaly – mají za cíl poskytovat inovativní služby týkající se druhů dopravy a řízení provozu a umožňují různým uživatelům lepší informovanost a bezpečnější, koordinovanější a "inteligentnější" používání dopravních sítí.

(4)  Použití informačních a komunikačních technologií v odvětví silniční dopravy a jeho styčných bodech s jinými druhy dopravy (ITS) významně přispěje ke zlepšení vlivu silniční dopravy na životní prostředí, účinnosti, včetně energetické účinnosti, bezpečnosti a zajištění silničního provozu a mobility nákladu a cestujících, a zároveň zajistí fungování vnitřního trhu a vyšší úroveň konkurenceschopnosti a zaměstnanosti.

(5)  Některé pokročilé aplikace a mechanismy Společenství byly vyvinuty pro různé druhy dopravy, např. pro železniční dopravu (ERTMS a TAF-TSI), námořní a vnitrozemskou lodní dopravu (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), leteckou dopravu (SESAR) a pozemní dopravu, například převoz dobytka.

(6)  Ve vývoji v odvětví silniční dopravy by se nyní měl projevit pokrok dosažený při používání informačních a komunikačních technologií v jiných druzích dopravy, zejména s cílem zajistit vyšší úroveň integrace v uvedené oblasti mezi silniční dopravou a jinými druhy dopravy.

(7)  V některých členských státech se vnitrostátní aplikace těchto technologií do odvětví silniční dopravy již zavádějí, ale toto zavádění zůstává roztříštěné a nekoordinované a nemůže zajistit zeměpisnou kontinuitu služeb ITS ve Společenství.

(8)  Má-li se zajistit koordinované a účinné zavádění ITS v celém Společenství, měly by být zavedeny společné specifikace. V prvé řadě by měly být upřednostněny čtyři hlavní oblasti vývoje a zavádění ITS.

(9)  Společné specifikace by mimo jiné měly vzít v úvahu zkušenosti a výsledky dosažené v této oblasti a měly by na nich stavět, zejména v souvislosti s iniciativou eSafety(4) zahájenou Komisí v dubnu 2002. Komise v rámci uvedené iniciativy zřídila fórum eSafety, které podporuje a dále provádí doporučení na podporu vývoje, zavádění a využívání elektronických bezpečnostních systémů.

(10)  Předpisy a postupy stanovené v této směrnici by se neměly vztahovat na vozidla, která jsou provozována zejména z důvodu své historické hodnoty a která byla původně registrována nebo typově schválena nebo uvedena do provozu před vstupem této směrnice a jejích prováděcích opatření v platnost.

(11)  Systémy ITS by měly stavět na interoperabilních systémech založených na otevřených a veřejných normách dostupných bez diskriminace všem dodavatelům a uživatelům aplikací a služeb.

(12)  Je nezbytné v budoucnosti zajistit interoperabilitu aplikací a služeb vytvořených zavedením ITS a případně pokrytí zpětné kompatibility aplikací a služeb ITS.

(13)  Zavádění a využívání aplikací a služeb ITS s sebou ponese zpracování osobních údajů. Toto zpracování by mělo být prováděno v souladu s pravidly Společenství stanovenými mimo jiné ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(5) a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací(6).

(14)  Zavádění a využívání aplikací a služeb ITS a zejména dopravních a cestovních informačních služeb s sebou ponese zpracování a využívání silničních, dopravních a cestovních údajů, které tvoří součást dokumentů v držení veřejnoprávních subjektů členských států. Toto zpracování a využívání by mělo být prováděno v souladu s pravidly Společenství stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru(7).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES(8) stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, zatímco směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES(9)a 2003/37/ES(10)se týkají schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů. Ačkoli ustanovení v těchto směrnicích upravují zařízení ITS instalovaná ve vozidlech, nevztahují se na vnější zařízení a programové vybavení ITS pro silniční infrastrukturu, která by tedy měly zahrnovat vnitrostátní postupy schvalování typu.

(16)  U aplikací a služeb ITS, pro které jsou zapotřebí přesné a zaručené služby určování času a polohy, by se měly využívat na družicích založené infrastruktury nebo jakákoliv technologie poskytující rovnocennou úroveň přesnosti(11), např. vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC).

(17)  Významné zúčastněné subjekty, jako jsou poskytovatelé služeb ITS, sdružení uživatelů ITS, provozovatelé dopravy a zařízení, zástupci výrobního průmyslu, sociální partneři, profesní sdružení a místní orgány, by měly mít možnost poskytovat Komisi poradenství k obchodním a technickým aspektům zavádění ITS ve Společenství.

(18)  Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(12).

(19)  Komise by zejména měla být zmocněna přijímat opatření, která se týkají změny příloh, a opatření, kterými se stanoví podrobnější specifikace pro vývoj, zavádění a využívání interoperabilních systémů ITS. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice mimo jiné jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(20)  Má-li být zaručen koordinovaný přístup, měla by Komise zajistit koherenci mezi činnostmi výboru zřízeného touto směrnicí a činnostmi výboru zřízeného směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství(13), výboru zřízeného nařízením Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě(14) a výboru podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla(15).

(21)  Jelikož cílů této směrnice, a to zajistit koordinované zavádění a používání interoperabilních systémů ITS ve Společenství, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu jeho rozsahu či účinků lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení uvedených cílů,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tato směrnice stanoví rámec pro koordinované a soudržné zavádění a využívání ITS− včetně interoperabilního ITS − ve Společenství a vývoj specifikací potřebných za uvedeným účelem.

Použije se na všechny ITSpro cestující, vozidla a infrastrukturu a jejich vzájemné propojení v oblasti silniční dopravy, včetně městské dopravy,na styčné body s jinými druhy dopravy.

Použitím této směrnice a opatření uvedených v článku 4 nejsou dotčeny požadavky členských států týkající se veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se:

   a) "inteligentními dopravními systémy (ITS)" rozumí systémy, ve kterých jsou použity informační a komunikační technologie, na podporu silniční dopravy (včetně infrastruktury, vozidel a uživatelů) a řízení provozu a mobility a pro styčné body s jinými druhy dopravy, včetně zajištění multimodálního interoperabilního vystavování jízdenek;
   b) "interoperabilitou" rozumí kapacita systémů a základních obchodních procesů pro výměnu údajů a sdílení informací a znalostí;
   c) "aplikací ITS" rozumí operativní nástroj pro používání ITS;
   d) "službou ITS" rozumí zavedení aplikace ITS prostřednictvím správně vymezeného organizačního a provozního rámce s cílem přispět k bezpečnosti, účinnosti a pohodlí uživatele nebo usnadnit či podporovat přepravní a cestovní operace;
   e) "poskytovatelem služeb ITS" rozumí jakýkoliv poskytovatel služby ITS, ať již veřejný nebo soukromý;
   f) "uživatelem ITS" rozumí jakýkoliv uživatel aplikací nebo služeb ITS včetně cestujících, znevýhodněných uživatelů dopravy, uživatelů a provozovatelů silniční dopravní infrastruktury, správců vozových parků a provozovatelů tísňových služeb;
   g) "přenosným zařízením" rozumí komunikační nebo informační zařízení, které si řidič může vzít do vozidla a používat při řízení, například mobilní telefon, navigační systém nebo kapesní osobní počítač;
   h) "platformou" rozumí všeobjímající funkční, technické a operační prostředí, které umožňuje zavádění, poskytování nebo využívání aplikací a služeb ITS;
   i) "znevýhodněnými uživateli dopravy" rozumí nemotorizovaní uživatelé dopravy, např. chodci a cyklisté, stejně jako motocyklisté a osoby s postižením nebo se sníženou pohyblivostí;
   j) "minimální úrovní aplikací a služeb ITS" rozumí základní úroveň aplikací a služeb ITS, které jsou nezbytnou součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Článek 3

Zavádění ITS

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily koordinované zavádění a využívání efektivních interoperabilních aplikací a služeb ITS ve Společenství.

2.  Pokud je to možné, zajistí členské státy zpětnou kompatibilitu aplikací a služeb ITS v rámci Společenství.

3.  Členské státy zejména:

   a) zajistí, aby uživatelům ITS a poskytovatelům služeb ITS byly zpřístupněny příslušné spolehlivé a pravidelně aktualizované údaje o silniční dopravě;
   b) zajistí, aby bylo možné vyměňovat silniční dopravní a cestovní údaje a jiné příslušné informace mezi příslušnými středisky dopravních informací a kontroly provozu v různých regionech nebo v různých členských státech;
   c) použít ITS na všechny druhy dopravy a styčné body mezi nimi, a zajistit tak vysokou úroveň integrace mezi všemi druhy dopravy;
   d) přijmou nezbytná opatření pro integraci systémů ITS souvisejících s bezpečností a zajištěním do vozidel a silniční infrastruktury a pro vývoj bezpečných rozhraní člověk/stroj, zejména u přenosných zařízení;
   e) přijmou nezbytná opatření pro integraci různých aplikací ITS, která zahrnují výměnu informací a komunikaci mezi vozidly a silniční infrastrukturou v rámci jedné platformy;
   f) zabrání vzniku zeměpisné roztříštěnosti a diskontinuity.

4.  Pro účely aplikací a služeb ITS, které vyžadují globální, nepřetržité, přesné a zaručené služby určování času a polohy, se využijí na družicích založené infrastruktury nebo jakákoliv technologie poskytující rovnocennou úroveň přesnosti, např. DSRC.

5.  Při přijímání opatření stanovených v odstavcích 1 a 2 vyžadují členské státy dodržení zásad stanovených v příloze I.

6.  Členské státy zohlední morfologické zvláštnosti zeměpisně izolovaných oblastí a vzdálenosti, které je třeba překonat k dosažení těchto oblastí, a případně učiní výjimku ze zásady hospodárnosti, která je uvedena v příloze I.

Článek 4

Specifikace

1.  Komise vymezí specifikace pro zavádění a využívání ITS ▌ v těchto prioritních oblastech:

   a) optimální využití silničních, dopravních a cestovních údajů;
   b) kontinuita služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy v evropských dopravních koridorech a v aglomeracích;
   c) bezpečnost a zajištění silničního provozu;
   d) integrace vozidla do dopravní infrastruktury.

2.  Komise vymezí specifikace pro povinné zavedení a využívání minimální úrovně aplikací a služeb ITS, zejména v těchto oblastech:

   a) poskytování dopravních a cestovních informačních služeb v reálném čase ve všech členských státech;
   b) údaje a postupy pro bezplatné poskytování minimálních všeobecných dopravních informačních služeb;
   c) harmonizované zavádění celoevropského systému eCall;
   d) vhodná opatření týkající se bezpečných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla a parkovací a rezervační systémy s využitím telematiky;

3.  V případě výstavby a údržby transevropské silniční sítě (TERN) spolufinancované Společenstvím stanoví Komise specifikace pro nezbytné zavádění a využívání ITS nad rámec minimální úrovně aplikací a služeb ITS.

4.  Specifikace splňují zásady stanovené v příloze I a zahrnují alespoň základní prvky stanovené v příloze II.

5.  Aby byla zajištěna interoperabilita a rozdělení odpovědnosti, doplní Komise v případě potřeby základní prvky uvedené v příloze II specifikacemi pro plánování, realizaci a provozní využívání služeb ITS a stanoví obsah služeb a povinnosti poskytovatelů služeb.

6.  V těchto specifikacích rovněž vymezí podmínky, za nichž mohou členské státy spolu s Komisí stanovit dodatečná pravidla pro poskytování těchto služeb na celém svém území nebo na jeho části.

7.  Opatření uvedená v odstavcích 1 až 6, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 3.

8.  Komise provede před schválením specifikací uvedených v odstavcích 5 a 6 náležité posouzení dopadů.

6.  Další zásady nebo základní prvky specifikací, které nejsou stanoveny v této směrnici, se doplní do přílohy I nebo II postupem podle článku 251 Smlouvy.

Článek 5

Schvalování typu zařízení a programového vybavení ITS pro silniční infrastrukturu

1.  Pokud je to nutné z důvodů účinnosti, včetně energetické účinnosti, bezpečnosti, zajištění nebo ochrany životního prostředí, jsou před uvedením do provozu schváleny jako typ zařízení a softwarové aplikace ITS, které nespadají do oblasti působnosti směrnic 2002/24/ES, 2003/37/ES a 2007/46/ES.

2.  Pro zařízení a softwarové aplikace ITS uvedené v odstavci 1 jsou příslušné specifikace týkající se odpovědnosti sdělovány vnitrostátním subjektům zodpovědným za schvalování typu zařízení a softwarových aplikací ITS, na které se vztahuje tato směrnice.

3.  Členské státy oznámí Komisi vnitrostátní subjekty zodpovědné za schvalování typu zařízení a softwarových aplikací ITS, včetně subjektů zodpovědných za homologaci dodavatelů softwarových aplikací ITS, na které se vztahuje tato směrnice. Komise sdělí tyto údaje ostatním členským státům.

4.  Všechny členské státy uznají schválení typu vystavená vnitrostátními subjekty jiných členských států uvedenými v odstavci 3.

5.  Zařízení a softwarové aplikace ITS mohou být uváděny na trh a do provozu pouze v případě, že jsou řádně nainstalovány a udržovány a jsou používány pro účely, k nimž jsou určeny, neohrožují zdraví a bezpečnost osob či životní prostředí v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství, popřípadě ani majetek.

6.  Předpokládá se, že zařízení a softwarové aplikace ITS splňují schválené specifikace podle článku 4, pokud jsou v souladu s případnými platnými vnitrostátními či evropskými normami podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a s předpisy pro služby informační společnosti(16)1.

Článek 6

Výbor pro technické normy a předpisy

Pokud má členský stát nebo Komise za to, že normy podle čl. 5 odst. 6 ne zcela vyhovují schváleným specifikacím podle článku 4, informuje dotyčný členský stát nebo Komise s udáním důvodu stálý výbor vytvořený podle článku 5 směrnice 98/34/ES. Výbor neprodleně vydá stanovisko.

Komise na základě stanoviska výboru uvědomí členské státy, zda je či není nutné odstranit tyto normy z oznámení podle článku 5 této směrnice.

Článek 7

Pravidla pro soukromí, bezpečnost a opakované použití informací

1.  Členské státy zajistí, aby shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem ITS bylo prováděno v souladu s pravidly Společenství, která chrání svobody a základní práva jednotlivců, zejména se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES.

2.  S cílem zajistit soukromí je ve vhodných případech podporováno využití anonymních údajů pro provoz aplikací nebo služeb ITS.

3.  Osobní údaje budou zpracovávány, pouze pokud je to nezbytné pro provoz aplikací nebo služeb ITS.

4.  Zvláštní kategorie údajů uvedené v článku 8 směrnice 95/46/ES jsou zpracovávány pouze tehdy, pokud subjekt údajů udělil k jejich zpracování svůj výslovný informovaný souhlas.

5.  Členské státy ▌zajistí, aby jejich údaje a záznamy o ITS byly chráněny proti zneužití, včetně nedovoleného přístupu, úprav nebo ztráty, a aby nesměly být použity pro jiné účely, než které jsou uvedeny v této směrnici.

6.  Použije se směrnice 2003/98/ES.

Článek 8

Příprava programů

1.  Komise vypracuje první roční pracovní program podle základních prvků uvedených v příloze II této směrnice nejpozději ...(17).

2.  Komise zohlední výsledky činnosti výborů zřízených podle jiných právních předpisů Společenství, které se týkají různých oblastí ITS, včetně Evropské poradní skupiny pro ITS uvedené v článku 109.

  3 Komise v úzké spolupráci s členskými státy zajistí celkovou konzistentnost a doplňkovost postupu zavádění ITS s ostatními souvisejícími politikami, programy a činnostmi Společenství.

4.  Komise aktivně spolupracuje s evropskými a mezinárodními normalizačními subjekty, pokud jde o ustanovení uvedená v přílohách I a II.

5.  Komise postupuje v souladu s regulatorním postupem podle čl. 9 odst. 2 za účelem:

   a) přijímání a změn ročního pracovního programu;
   b) stanovení prioritních oblastí pro mezinárodní spolupráci.

Roční pracovní program a prioritní oblasti pro mezinárodní spolupráci se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

6.  Regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 3 přijme Komise nejpozději do ...(18)pracovní program, v němž stanoví cíle a lhůty pro provádění zásadních prvků stanovených v příloze II.

Článek 9

Výbor

1.  Komisi je nápomocen výbor nazvaný Evropský výbor pro ITS (EIC) ║, složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 10

Evropská poradní skupina pro ITS

1.  Komise zřídí Evropskou poradní skupinu pro ITS, jež jí poskytuje poradenství k obchodním a technickým aspektům zavádění a využívání ITS ve Společenství. Skupina je složena ze zástupců na vysoké úrovni z řad příslušných poskytovatelů služeb ITS, sdružení uživatelů, provozovatelů dopravy a zařízení, výrobního průmyslu, sociálních partnerů, profesních sdružení, místních orgánů a dalších příslušných fór.

2.  Komise zajistí, aby zástupci evropské poradní skupiny pro ITS byli kvalifikovaní a aby ve skupině byla patřičně zastoupena ta odvětví průmyslu a ti uživatelé, na něž by měla dopad opatření, která by podle této směrnice mohla Komise navrhnout.

3.  Evropská poradní skupina pro ITS bude vyzvána, aby poskytla technické stanovisko k návrhu specifikací podle článku 4.

4.  Činnost evropské poradní skupiny pro ITS je prováděna transparentním způsobem.

Článek 11

Podávání zpráv

1.  Členské státy Komisi nejpozději do ...(19) předloží podrobnou zprávu o svých vnitrostátních činnostech a projektech v souvislosti s prioritními oblastmi stanovenými v čl. 4 odst. 1, která obsahuje alespoň informace stanovené v příloze III.

2.  Členské státy Komisi nejpozději do... (20)* poskytnou své plány pro vnitrostátní opatření ITS na následujících pět let včetně alespoň informací stanovených v příloze III.

3.  Poté členské státy předloží každý rok zprávu o pokroku dosaženém v provádění těchto plánů.

4.  Komise každých šest měsíců předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku dosaženém při provádění této směrnice spolu s analýzou fungování pravidel stanovených v přílohách I a II a vyhodnotí, zda je třeba směrnici upravit.

Komise zejména každých šest měsíců roky předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o stavu financování a v případě potřeby rovněž návrh financování dosažení minimální úrovně aplikací a služeb ITS.

Článek 12

Provedení

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do ...(21). Neprodleně sdělí Komisi znění těchto vnitrostátních právních předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 13

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V ║dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda/předsedkyně předseda nebo předsedkyně

(1) Postoj ze dne 13. května 2009 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
(2) Úř. věst. C .
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009.
(4) http://www.esafetysupport.org/download/European_Commission/048-esafety.pdf
(5) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(6) Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.
(7) Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90.
(8) Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.
(9) Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1.
(10) Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1.
(11) Viz nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ║(Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ║(Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1).
(12) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(13) Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 124.
(14) Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.
(15) Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.
(16) Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.
(17)* Pro Úř. věst. : Tři měsíce po vstupu této směrnice v platnost.
(18)* Pro Úř. věst. : Šest měsíců po vstupu této směrnice v platnost.
(19)* Pro Úř. věst.: Šest měsíců po vstupu této směrnice v platnost.
(20)** Pro Úř. věst.: Dva roky po vstupu této směrnice v platnost.
(21)* Pro Úř. věstn.:12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost.


PŘÍLOHA I

ZÁSADY ZAVÁDĚNÍ ITS PODLE ČLÁNKU 3

Výběr a zavádění aplikací a služeb ITS vychází z vyhodnocení potřeb a řídí se těmito zásadami:

   a) účinnost – schopnost hmatatelně přispět k řešení klíčových problémů, které ovlivňují silniční dopravu v Evropě (např. omezení přetížení provozu, snížení emisí, zlepšení energetické účinnosti, dosažení vyšší úrovně bezpečnosti a zajištění a řešení otázek souvisejících se znevýhodněnými uživateli dopravy);
   b) hospodárnost – poměr nákladů k výkonu s ohledem na splnění cílů;
   c) zeměpisná kontinuita – schopnost zajistit jednolité služby napříč Společenstvím a na jeho vnějších hranicích, zejména v TEN-T;
   d) interoperabilita – schopnost systémů vyměňovat si údaje a umožnit sdílení informací a znalostí;
   e) stupeň vyspělosti – úroveň vývoje;
   f) intermodalita – přesunutí nákladní dopravy ze silnic na pobřežní plavbu, železnici, vnitrozemské vodní cesty, případně kombinace jednotlivých druhů dopravy, jež má zajistit, aby silniční přeprava byla co nejúčinnější.


PŘÍLOHA II

ZÁKLADNÍ PRVKY SPECIFIKACÍ PODLE ČLÁNKU 4

1)  Optimální využití silničních, dopravních a cestovních údajů

Specifikace pro optimální využití silničních, dopravních a cestovních údajů zahrnují:

  a) definici potřebných požadavků, aby dopravní a cestovní informace v reálném čase byly přesné a dostupné uživatelům ITS přes hranice, zejména:
   dostupnost přesných veřejných silničních a dopravních údajů v reálném čase používaných pro dopravní a cestovní informace v reálném čase pro poskytovatele služeb ITS,
   usnadnění elektronické výměny mezi příslušnými orgány veřejné moci a zúčastněnými subjekty a příslušnými poskytovateli služeb ITS přes hranice,
   včasnou aktualizaci veřejných silničních a dopravních údajů pro dopravní a cestovní informace v reálném čase příslušnými orgány veřejné moci a zúčastněnými subjekty,
   včasnou aktualizaci dopravních a cestovních informací v reálném čase poskytovateli služeb ITS,
  b) definici potřebných požadavků pro sběr silničních a dopravních údajů (včetně např. plánů dispozičních řešení dopravních komunikací, dopravních omezení a doporučených tras, zejména pro těžká nákladní vozidla) a pro jejich poskytování poskytovatelům služeb ITS, zejména:
   dostupnost veřejných silničních a dopravních údajů (včetně např. plánů dispozičních řešení dopravních komunikací, dopravních omezení a doporučených tras) shromažďovaných příslušnými orgány veřejné moci pro poskytovatele služeb ITS,
   usnadnění elektronické výměny mezi příslušnými orgány veřejné moci a poskytovateli služeb ITS,
   včasnou aktualizaci veřejných silničních a dopravních údajů (včetně plánů dispozičních řešení dopravních komunikací, dopravních omezení a doporučených tras) příslušnými orgány veřejné moci,
   včasnou aktualizaci služeb a aplikací ITS poskytovateli služeb ITS pomocí těchto veřejných silničních a dopravních údajů,
  c) definici potřebných požadavků, aby veřejné silniční a dopravní údaje používané pro digitální mapy byly přesné a dostupné výrobcům digitálních map a poskytovatelům služeb, zejména:
   dostupnost veřejných silničních a dopravních údajů používaných pro digitální mapy pro výrobce digitálních map a poskytovatele služeb,
   usnadnění elektronické výměny mezi příslušnými orgány veřejné moci a zúčastněnými subjekty a soukromými výrobci a poskytovateli digitálních map,
   včasnou aktualizaci veřejných silničních a dopravních údajů pro digitální mapy příslušnými orgány veřejné moci a zúčastněnými subjekty,
   včasnou aktualizaci digitálních map výrobci digitálních map a poskytovateli služeb,
  d) definici minimálních požadavků na bezplatné poskytování "univerzálních dopravních zpráv" všem uživatelům silnic i na jejich minimální obsah, zejména:
   používání normalizovaného seznamu dopravních událostí souvisejících s bezpečností ("univerzální dopravní zprávy"), které by měly být uživatelům ITS sdělovány bezplatně,
   slučitelnost a integraci "univerzálních dopravních zpráv" do služeb ITS pro dopravní a cestovní informace v reálném čase.

2)  Kontinuita služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy v evropských dopravních koridorech a v aglomeracích

Specifikace pro kontinuitu a interoperabilitu služeb řízení provozu a nákladní dopravy v evropských dopravních koridorech a v aglomeracích zahrnují:

  a) definici minimálních/potřebných požadavků na kontinuitu služeb ITS pro nákladní a osobní dopravu v dopravních koridorech a v různých druzích dopravy, zejména:
   usnadnění elektronické výměny dopravních údajů a informací mezi příslušnými středisky dopravních informací / kontroly provozu přes hranice, napříč regiony nebo mezi městskými a meziměstskými oblastmi,
   používání normalizovaných informačních toků nebo dopravních rozhraní mezi příslušnými středisky dopravních informací / kontroly provozu,
  b) definici nezbytných opatření pro používání inovačních technologií ITS (radiofrekvenční identifikační zařízení (RFID), DSRC nebo Galileo/Egnos) při realizaci aplikací ITS (zejména sledování a vyhledávání nákladu během jeho cesty a napříč různými druhy dopravy) pro logistiku nákladní dopravy (eFreight), zejména:
   dostupnost příslušných technologií ITS pro vývojáře aplikací ITS a jejich využívání těmito vývojáři,
   integraci výsledků vyhledávání (prostřednictvím např. RFID, DSRC nebo programu Galileo/EGNOS) do nástrojů a středisek řízení provozu,
  c) definici nezbytných opatření pro vývoj architektury ITS pro městskou mobilitu včetně integrovaného a multimodálního přístupu pro plánování cesty, poptávku po dopravě a řízení provozu, zejména:
   dostupnost veřejné dopravy, plánování cesty, poptávky po dopravě, dopravních údajů a údajů o parkování pro městská kontrolní střediska,
   usnadnění elektronické výměny údajů mezi různými městskými kontrolními středisky pro veřejnou nebo soukromou dopravu a napříč všemi možnými druhy dopravy,
   integraci veškerých příslušných údajů a informací do jedné architektury,
   d) definici nezbytných opatření k zajištění bezproblémového fungování služeb ITS v rámci Společenství a na jeho vnějších hranicích.

3)  Bezpečnost a zajištění silničního provozu

Specifikace pro aplikace ITS pro bezpečnost a zajištění silničního provozu zahrnují:

  a) definici nezbytných opatření pro harmonizované zavádění panevropského systému eCall, včetně:
   dostupnosti požadovaných palubních údajů ITS, které mají být vyměňovány,
   dostupnosti potřebného zařízení v (záchranných) centrech silniční infrastruktury (přístupová místa k veřejným službám), která přijímají údaje vysílané z vozidel,
   usnadnění elektronické výměny údajů mezi vozidly a (záchrannými) centry silniční infrastruktury (přístupová místa k veřejným službám);
   b) definici nezbytných opatření, která zaručí bezpečnost uživatelů silnic, pokud jde o jejich palubní rozhraní člověk/stroj a používání přenosných zařízení i o zajištění palubní komunikace;
   c) definici opatření, která zaručí bezpečnost znevýhodněných uživatelů dopravy využitím systémů řízení mobility pro poskytovatele služeb a uživatele, pokud jde o zavádění pokročilých systémů podpory při řízení (ADAS) a rozhraní člověk/stroj;
   d) definici nezbytných opatření, která zaručí bezpečnost a pohodlí zranitelných uživatelů silnic u všech aplikací ITS;
  e) definici nezbytných opatření, která zajistí bezpečná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla a parkovací a rezervační systémy založené na ITS, zejména:
   dostupnost dostatečných parkovacích prostor,
   dostupnost silničních informací o parkování pro uživatele,
   usnadnění elektronické výměny údajů mezi silničními parkovišti, středisky a vozidly,
   integraci příslušných technologií ITS do vozidel i do silničních parkovacích prostor, které aktualizují informace o dostupném parkovacím prostoru pro účely rezervace.

4)  Integrace vozidla do dopravní infrastruktury

Specifikace pro ITS pro integraci vozidla do dopravní infrastruktury zahrnují:

  a) definici nezbytných opatření pro integraci různých aplikací ITS do otevřené palubní platformy založenou zejména na:
   označení funkčních požadavků stávajících nebo plánovaných aplikací ITS,
   definici architektury otevřeného systému, která zaručí interoperabilitu/propojení se systémy a zařízeními infrastruktury,
   integraci budoucích nových nebo modernizovaných aplikací ITS způsobem "zapoj a spusť" do otevřené palubní platformy,
   využití normalizačních postupů k přijetí architektury a na otevřených palubních specifikacích,
  b) definici nezbytných opatření pro další pokrok ve vývoji a zavádění systémů spolupráce (infrastruktura vozidla), zejména:
   usnadnění výměny údajů a informací mezi jednotlivými vozidly, mezi vozidlem a infrastrukturou a mezi jednotlivými infrastrukturami,
   dostupnost příslušných údajů nebo informací, které mají být vyměňovány, pro příslušné strany (vozidlo nebo silniční infrastruktura),
   používání normalizovaného formátu zpráv u této výměny údajů mezi vozidlem a infrastrukturou,
   definici komunikační infrastruktury pro každý typ výměny mezi jednotlivými vozidly, mezi vozidlem a infrastrukturou a mezi jednotlivými infrastrukturami,
   definici regulačního rámce, pokud jde o rozhraní člověk/stroj, s cílem řešit otázky odpovědnosti a zajistit spolehlivější přizpůsobení funkčních bezpečnostních charakteristik ITS lidskému chování,
   využívání normalizačních procesů k přijetí příslušných architektur.


PŘÍLOHA III

Pokyny k obsahu zpráv o vnitrostátních opatřeních its podle článku 11

1)  Zprávy v souvislosti s prioritními oblastmi stanovenými v čl. 4 odst. 1 poskytované členskými státy podle článku 11 se týkají vnitrostátní úrovně. Mohou však být případně rozšířeny na regionální nebo vybranou místní úroveň.

2)  Zpráva, která má být poskytnuta podle čl. 11 odst. 1, obsahuje alespoň tyto informace:

   a) současnou vnitrostátní strategii, pokud jde o ITS;
   b) její cíle a jejich základní zdůvodnění;
   c) stručný popis stavu zavádění ITS a rámcových podmínek;
   d) prioritní oblasti pro současné kroky a související opatření;
   e) údaje, jak tato strategie a tyto kroky nebo opatření podporují koordinované a interoperabilní zavádění aplikací ITS a kontinuitu služeb ve Společenství (viz čl. 4 odst. 1).

3)  Zpráva, která má být poskytnuta podle čl. 11 odst. 2, obsahuje alespoň tyto informace:

   a) vnitrostátní strategii, pokud jde o ITS, včetně jejích cílů;
   b) podrobný popis zavádění ITS a rámcových podmínek;
   c) plánované prioritní oblasti pro kroky a související opatření, včetně toho, jak řeší prioritní oblasti stanovené v čl. 4 odst. 1;
  d) údaje o provádění současných i plánovaných opatření, pokud jde o
   nástroje,
   zdroje,
   konzultace a aktivní zúčastněné subjekty,
   nejdůležitější momenty,
   monitorování.

Právní upozornění - Ochrana soukromí