Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0263(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0226/2009

Indgivne tekster :

A6-0226/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0283

Vedtagne tekster
PDF 199kWORD 126k
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg
Intelligente transportsystemer på vejtransportområdet ***I
P6_TA(2009)0283A6-0226/2009
Beslutning
 Konsolideret tekst
 Bilag
 Bilag
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af rammer for udbygning af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet samt etablering af kontaktflader med andre transportformer (KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0887),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0512/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0226/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om fastlæggelse af rammerne for ibrugtagning af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportmåder
P6_TC1-COD(2008)0263

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ║,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den tiltagende vejtransport, der følger af væksten i den europæiske økonomi og borgernes krav om mobilitet, er en af hovedårsagerne til, at overbelastningen af vejinfrastrukturen og energiforbruget øges, og at der opstår miljø- og samfundsmæssige problemer.

(2)  Disse betydelige udfordringer kan ikke blot imødegås med traditionelle midler, herunder en udvidelse af den eksisterende vejtransportinfrastruktur. i bestræbelserne på at finde egnede løsninger for Fællesskabet kommer innovation til at spille en vigtig rolle.

(3)  Intelligente transportsystemer (ITS) er avancerede applikationer, som - uden at besidde intelligens som sådan - har til formål at levere innovative tjenester vedrørende transportformer og trafikstyring og give forskellige brugere mulighed for at blive informeret bedre og gøre sikrere, bedre koordineret og mere intelligent brug af transportnettet.

(4)  Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier i vejtransportsektoren og til dens grænseflader til andre transportmåder (ITS) vil yde et betydeligt bidrag til bedre miljøresultater, større effektivitet, herunder energieffektivitet, bedre sikkerhed og bedre sikring i forbindelse med vejtransport og passager- og godsmobilitet, samtidig med at der sikres et velfungerende indre marked, bedre konkurrenceevne og højere beskæftigelse.

(5)  Flere avancerede applikationer og samfundsmekanismer er blevet udviklet til forskellige transportformer, såsom jernbanetransport (ERTMS og TAF-TSI), søtransport og transport ad indre vandveje (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS og RIS), lufttransport (SESAR) og landtransport, f.eks. transport af levende dyr.

(6)  Fremskridt med anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi inden for andre transportmåder bør nu overføres til udviklingen i vejtransportsektoren, navnlig med henblik på at sikre større integration mellem vejtransport og andre transportformer.

(7)  I nogle medlemsstaters vejsektor er nationale applikationer af disse teknologier allerede taget i brug, men den form for ibrugtagning forbliver opsplittet og ukoordineret og kan ikke føre til geografisk ubrudte ITS-tjenester i hele Fællesskabet.

(8)  For at sikre en koordineret og effektiv ibrugtagning af ITS i Fællesskabet som helhed bør der indføres fælles specifikationer. I første omgang bør der gives forrang til fire hovedområder for udvikling og ibrugtagning af ITS.

(9)  De fælles specifikationer bør bl.a. tage hensyn til og bygge på de allerede opnåede erfaringer og resultater på området, bl.a. fra eSafety-initiativet(4), som Kommissionen iværksatte i april 2002. Kommissionen oprettede som led i dette initiativ et eSafety-forum for at fremme og gennemføre henstillinger om at støtte udvikling, ibrugtagning og anvendelse af eSafety-systemer.

(10)  Køretøjer, som overvejende drives af historisk interesse, og som oprindeligt var registreret og/eller typegodkendt og/eller taget i brug inden ikrafttrædelsen af dette direktiv og dets gennemførelsesforanstaltninger, bør ikke være omfattet af bestemmelserne og procedurerne i dette direktiv.

(11)  ITS bør bygge på interoperable systemer på grundlag af åbne offentlige standarder, som alle udbydere og brugere af applikationer og tjenester har til rådighed uden forskelsbehandling.

(12)  Det er nødvendigt for eftertiden at sikre interoperabiliteten mellem de applikationer og tjenester, som tilvejebringes af ITS-udbygningen, og som, hvor det måtte være relevant, omfatter bagudkompatibilitet for ITS-applikationer og -tjenester.

(13)  Ibrugtagning og anvendelse af ITS-applikationer og -tjenester indebærer behandling af personoplysninger. Behandlingen bør foregå i overensstemmelse med fællesskabsreglerne, således som de er fastsat i bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(5) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor(6).

(14)  Ibrugtagning og anvendelse af ITS-applikationer og -tjenester, navnlig trafik- og rejseinformationstjenester, indebærer behandling af vej-, trafik- og rejsedata fra dokumenter, som er i medlemsstaternes offentlige myndigheders besiddelse. Behandlingen bør foregå i overensstemmelse med fællesskabsreglerne, således som de er fastsat i bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer(7).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF(8) fastlægger en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, medens Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF(9) og 2003/37/EF(10) omhandler henholdsvis standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel. Skønt bestemmelserne i disse direktiver omfatter ITS-relateret udstyr, der er monteret i køretøjer, finder de ikke anvendelse på ITS-udstyr og -software til ekstern vejinfrastruktur, som derfor er omfattet af nationale typegodkendelsesprocedurer.

(16)  For ITS-applikationer og -tjenester, der kræver nøjagtig og garanteret tids- og positionsbestemmelse, bør der benyttes satellitbaseret infrastruktur eller enhver anden teknologi, såsom dedikerede kortdistancekommunikationer (DSRC), som tilbyder et tilsvarende præcisionsniveau(11).

(17)  Væsentlige interessenter såsom ITS-tjenesteudbydere, ITS-brugersammenslutninger, transport- og anlægsoperatører, repræsentanter for fremstillingsindustrien, arbejdsmarkedets parter, faglige sammenslutninger og lokale myndigheder bør have mulighed for at rådgive Kommissionen om forretningsmæssige og tekniske aspekter ved ibrugtagning af intelligente transportsystemer i Fællesskabet.

(18)  De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(12).

(19)  Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at vedtage foranstaltninger vedrørende ændring af bilagene og foranstaltninger, der fastsætter mere udførlige specifikationer for udvikling, gennemførelse og anvendelse af interoperable intelligente transportsystemer. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(20)  Med henblik på at garantere en koordineret fremgangsmåde bør Kommissionen sikre, at der er sammenhæng mellem aktiviteterne i det udvalg, som nedsættes ved dette direktiv, og aktiviteterne i de udvalg, som er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/52/EF af 29. april 2004 om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer i Fællesskabet(13), Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20 december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport(14) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer(15).

(21)  Målene for dette direktiv, nemlig at sikre koordineret ibrugtagning og brug af interoperable intelligente transportsystemer i Fællesskabet som helhed, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. EF-traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved dette direktiv opstilles der en ramme for koordineret og sammenhængende ibrugtagning og anvendelse af ITS, herunder interoperable ITS, i Fællesskabet og for udvikling af de dertil krævede specifikationer.

Det finder anvendelse på alle ITSfor passagerer, køretøjer og infrastruktur samt deres interaktiontransportområdet, herunder mobilitet i byområder og grænseflader til andre transportmåder.

Anvendelsen af dette direktiv og af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4, berører ikke medlemsstaternes krav i relation til den offentlige orden og den offentlige sikkerhed.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

   a) "intelligente transportsystemer (ITS)": systemer, hvori der anvendes informations- og kommunikationsteknologi til støtte for vejtransport (herunder infrastruktur, køretøjer og brugere) og trafik- og mobilitetsstyring og for grænseflader til andre transportformer, herunder multimodale interoperable billetsystemer
   b) "interoperabilitet": systemers og de bagvedliggende forretningsprocedurers evne til at udveksle data og dele information og viden
   c) "ITS-applikation": et operationelt instrument, som kan udnytte ITS
   d) "ITS-tjeneste": ibrugtagning af en ITS-applikation inden for en veldefineret organisatorisk og operationel ramme for at bidrage til brugersikkerhed, effektivitet og komfort og/eller at lette eller støtte transport- og rejseaktiviteter
   e) "ITS-tjenesteudbyder": enhver offentlig eller privat udbyder af ITS-tjenester
   f) "ITS-bruger": enhver bruger af ITS-applikationer eller -tjenester, herunder rejsende, bløde trafikanter, vejtransportinfrastrukturbrugere og -operatører, vognparkadministratorer og operatører af beredskabstjenester
   g) "flytbart udstyr": en kommunikations- eller informationsenhed, som føreren kan medbringe i et køretøj og anvende under kørslen, f.eks. mobiltelefoner, navigationssystemer og lommecomputere
   h) "platform": de funktionsmæssige, tekniske og operationelle omgivelser, der åbner mulighed for at ibrugtage, levere eller udnytte ITS-applikationer og -tjenester
   i) "bløde trafikanter": ikke-motoriserede trafikanter såsom fodgængere og cyklister samt motorcyklister og handicappede eller bevægelseshæmmede personer
   j) "minimumsniveauet for ITS-applikationer og -tjenester": det grundlæggende niveau for ITS-applikationer og tjenester, som er uundværlige elementer i transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Artikel 3

Ibrugtagning af ITS

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre koordineret ibrugtagning og anvendelse af effektive interoperable ITS-applikationer og -tjenester i Fællesskabet.

2.  Hvor det er muligt, skal medlemsstaterne sikre bagudkompatibilitet for ITS-applikationer og -tjenester i Fællesskabet.

3.  Medlemsstaterne skal navnlig:

   a) sikre, at der stilles pålidelige, regelmæssigt opdaterede og relevante vejtransportdata til rådighed for ITS-brugere og ITS-tjenesteudbydere
   b) sikre, at vejtrafik- og rejsedata og andre relevante oplysninger kan udveksles mellem de kompetente trafikinformationscentre og trafikstyringscentre i forskellige regioner og medlemsstater
   c) anvende ITS til alle transportformer og grænsefladerne mellem dem og således sikre en høj grad af integration mellem alle transportformer
   d) træffe de nødvendige foranstaltninger for at integrere sikkerheds- og sikringsrelaterede ITS-systemer i køretøjer og vejinfrastruktur og udvikle sikre grænseflader mellem menneske og maskine (HMI), bl.a. for flytbart udstyr
   e) træffe de nødvendige foranstaltninger for at integrere forskellige ITS-applikationer, herunder informationsudveksling og kommunikation mellem køretøjer og vejinfrastruktur, inden for en fælles platform.
   f) undgå at skabe geografisk opsplitning og manglende kontinuitet.

4.  Til ITS-applikationer og -tjenester, der kræver global, kontinuerlig, nøjagtig og garanteret tids- og positionsbestemmelse, benyttes satellitbaseret infrastruktur eller enhver anden teknologi, såsom DSRC, som tilbyder et tilsvarende præcisionsniveau.

5.  Når medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, kræver de overholdelse af principperne i bilag I.

6.  Medlemsstaterne skal tage hensyn til geografisk isolerede regioners morfologiske kendetegn og de afstande, der skal tilbagelægges for at nå dem, og om nødvendigt gøre undtagelser fra princippet om omkostningseffektivitet, jf. bilag I.

Artikel 4

Specifikationer

1.  Kommissionen definerer specifikationerne for ibrugtagning og anvendelse af ITS ▌ inden for følgende prioriterede områder:

   a) optimal udnyttelse af vej-, trafik- og rejsedata
   b) kontinuitet i ITS-tjenester til trafik- og godsstyring i europæiske transportkorridorer og i byområder
   c) færdselssikkerhed og -sikring
   d) integration af køretøjet i transportinfrastrukturen.

2.  Kommissionen fastlægger specifikationerne for den obligatoriske ibrugtagning og anvendelse af minimumsniveauet for ITS-applikationer og -tjenester, navnlig på følgende områder:

     a) tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafik- og rejseinformation
     b) data og procedurer for vederlagsfri tilrådighedsstillelse af generelle trafikinformationstjenester
     c) harmoniseret indførelse af eCall i hele Europa
     d) passende foranstaltninger vedrørende sikrede parkeringspladser til lastbiler og erhvervskøretøjer og om telematik-kontrollerede parkerings- og reservationssystemer.

3.  Kommissionen fastlægger specifikationer for den nødvendige ibrugtagning og anvendelse af ITS ud over minimumsniveauet for ITS-applikationer og -tjenester i tilfælde af EF-medfinansieret opførelse eller vedligeholdelse af det transeuropæiske vejnet (TERN).

4.  Specifikationerne skal overholde principperne i bilag I og som minimum omfatte de centrale elementer, som er fastlagt i bilag II.

5.  For at sikre interoperabilitet og fordelingen af forpligtelser skal Kommissionen, om nødvendigt, supplere de centrale elementer, der er fastsat i bilag II med specifikationer for planlægning, gennemførelse og praktisk anvendelse af ITS-tjenester og fastlægge indholdet af tjenesterne og tjenesteudbyderes forpligtelser.

6.  Specifikationerne fastsætter endvidere, under hvilke betingelser medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen kan indføre supplerende regler for levering af disse tjenesteydelser på hele eller en del af deres område.

7.  De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1 til 6 og som har til formål at ændre ikke-væsentlige elementer i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3.

8.  Kommissionen foretager en passende konsekvensanalyse forud for vedtagelsen af de specifikationer, der er omhandlet i stk. 5 og 6.

9.  Supplerende principper og/eller centrale elementer i udbudsbetingelser, som ikke er medtaget i dette direktiv, indsættes i bilag I og/eller II efter proceduren i artikel 251 i traktaten.

Artikel 5

Typegodkendelse af vejinfrastrukturrelateret ITS-udstyr og -software

1.  Når det er nødvendigt af hensyn til effektiviteten, herunder energieffektiviteten, sikkerheden, sikringen eller miljøbeskyttelsen, skal ITS-udstyr og -software, der ikke er omfattet af direktiv 2002/24/EF, 2003/37/EF eller 2007/46/EF, typegodkendes, inden det tages i brug.

2.  For det ITS-udstyr og de ITS-softwareapplikationer, som er omhandlet i stk. 1, skal de relevante specifikationer vedrørende ansvar formidles til de nationale organer, som er ansvarlige for typegodkendelse af det ITS-udstyr og de ITS-softwareapplikationer, som er omfattet af dette direktiv.

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke nationale organer der er ansvarlige for typegodkendelsen af ITS-udstyr og -software, herunder certificeringen af leverandører af ITS-software, som er omfattet af dette direktiv. Kommissionen videregiver disse oplysninger til de øvrige medlemsstater.

4.  Alle medlemsstaterne anerkender typegodkendelser, som er udstedt af de i stk. 3 nævnte nationale organer i medlemsstaterne.

5.  ITS-udstyr og -software kan markedsføres og tages i brug, forudsat at det, når det installeres og vedligeholdes korrekt og anvendes til rette formål, ikke er til fare for personers sikkerhed og sundhed og miljøet i henhold til gældende fællesskabsret, og, i givet fald, personers ejendom.

6.  ITS-udstyr og -software formodes at opfylde de vedtagne specifikationer som omhandlet i artikel 4, hvis de er i overensstemmelse med de nationale standarder, der gennemfører de relevante nationale eller europæiske standarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester(16).

Artikel 6

Det Stående Udvalg for Tekniske Standarder og Forskrifter

Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de standarder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 6, ikke fuldt ud opfylder de vedtagne specifikationer i artikel 4, indbringer den pågældende medlemsstat eller Kommissionen sagen for det stående udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, med angivelse af begrundelsen. Udvalget afgiver en hasteudtalelse.

På baggrund af udvalgets udtalelse underretter Kommissionen medlemsstaterne om, hvorvidt det er nødvendigt at tilbagekalde de pågældende standarder fra de meddelelser, der er omhandlet i artikel 5 i dette direktiv.

Artikel 7

Regler for fortrolighed, sikkerhed og videreanvendelse af oplysninger

1.  Medlemsstaterne sikrer, at indsamling, opbevaring og behandling af persondata i forbindelse med brugen af ITS, foregår i overensstemmelse med fællesskabsreglerne for beskyttelse af enkeltpersoners grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF.

2.  Med henblik på at sikre privatlivets fred opfordres der til at anvende anonyme oplysninger, hvor dette er muligt, til afvikling af ITS-applikationen og/eller -tjenesten.

3.  Personoplysninger behandles kun, hvis behandlingen er nødvendig til afvikling af ITS-applikationen og/eller -tjenesten.

4.  Når der er tale om særlige kategorier af oplysninger som omhandlet i artikel 8 i direktiv 95/46/EF, skal disse oplysninger kun behandles, når den registrerede person har givet sit udtrykkelige samtykke til behandlingen af de pågældende data på et kvalificeret grundlag.

5.  Medlemsstaterne skal ▌sikre, at ITS-data og -registre beskyttes mod misbrug, herunder ulovlig adgang, ændring eller tab, og ikke anvendes til andre formål end dem, der er nævnt i dette direktiv.

6.  Direktiv 2003/98/EF║ finder anvendelse.

Artikel 8

Programmering

1.  Senest ...(17) udarbejder Kommissionen første gang et årligt arbejdsprogram på grundlag af de centrale elementer, der er fastsat i bilag II.

2.  Kommissionen tager hensyn til resultaterne af det arbejde, der udføres af udvalg nedsat i overensstemmelse med andre fællesskabsretsakter, som vedrører de forskellige områder af ITS, herunder den europæiske rådgivende ITS-gruppe, der er omhandlet i artikel 10.

3.  Kommissionen sikrer, i tæt samarbejde med medlemsstaterne, at ibrugtagningen af ITS generelt er i overensstemmelse med og komplementerer andre relevante fællesskabspolitikker, -programmer og -aktioner.

4.  Kommissionen samarbejder aktivt med europæiske og internationale standardiseringsorganer om de bestemmelser, der er fastsat i bilag I og II.

5.  Kommissionen handler efter forskriftsproceduren i artikel 9, stk. 2, i forbindelse med:

     a) vedtagelse og ændring af de årlige arbejdsprogrammer
     b) fastsættelse af prioriterede områder for det internationale samarbejde.

Det årlige arbejdsprogram og de prioriterede områder for det internationale samarbejde skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

6.  I overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3, skal Kommissionen senest ...(18) vedtage et arbejdsprogram med målsætninger og frister for gennemførelsen af de centrale elementer, der er omhandlet i bilag II.

Artikel 9

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af et udvalg, Det Europæiske ITS-udvalg ║, som består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har en repræsentant for Kommissionen som formand.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 10

Europæisk rådgivende ITS-gruppe

1.  Kommissionen nedsætter en europæisk rådgivende ITS-gruppe med henblik på at modtage rådgivning om forretningsmæssige og tekniske aspekter af ibrugtagning og anvendelse af ITS i Fællesskabet. Gruppen består af repræsentanter på højt niveau fra relevante ITS-tjenesteudbydere, brugersammenslutninger, transport- og anlægsoperatører, fremstillingsindustrien, arbejdsmarkedets parter, faglige sammenslutninger, lokale myndigheder og andre relevante fora.

2.  Kommissionen sikrer, at repræsentanterne i den europæiske rådgivende gruppe for ITS er kompetente, og at de industrisektorer og brugere, som er berørt af de foranstaltninger, der eventuelt vil blive foreslået af Kommissionen på grundlag af dette direktiv, er repræsenteret i tilstrækkeligt omfang i gruppen.

3.  Den europæiske rådgivende gruppe for ITS opfordres til at afgive en teknisk udtalelse om udarbejdelsen af specifikationerne i artikel 4.

4.  Arbejdet i den europæiske rådgivende gruppe for ITS skal udføres på en gennemsigtig måde.

Artikel 11

Rapportering

1.  Medlemsstaterne forelægger senest ...(19) Kommissionen en udførlig rapport om deres nationale aktiviteter og projekter i relation til de prioriterede områder, jf. artikel 4, stk. 1, herunder det minimum af oplysninger, som er fastsat i bilag III.

2.  Medlemsstaterne forelægger senest ...(20)* Kommissionen deres planer for nationale ITS-foranstaltninger for de efterfølgende fem år, herunder det minimum af oplysninger, som er fastsat i bilag III.

3.  Medlemsstaterne rapporterer derefter hvert år om de opnåede fremskridt med gennemførelsen af disse planer.

4.  Kommissionen rapporterer hvert halve år til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af dette direktiv, ledsaget af en analyse af, hvordan de regler, der er fastsat i bilag I og II, fungerer, og den skal vurdere behovet for at ændre dette direktiv.

Kommissionen rapporterer hvert halve år til Europa-Parlamentet og Rådet, navnlig om status for finansiering, og om nødvendigt forelægger Kommissionen et forslag om finansieringsgrundlaget for gennemførelsen af minimumsniveauet for ITS-applikationer og -tjenester.

Artikel 12

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest ...(21). De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 13

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i ║

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Udtalelse af 13.5.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) EUT C ...
(3) Europa-Parlamentets holdning af 23.4.2009.
(4) http://www.esafetysupport.org/download/European_Commission/048-esafety.pdf
(5) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(6) EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
(7) EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90.
(8) EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.
(9) EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1.
(10) EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1.
(11) Se Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 ║ (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1), og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 ║ (EUT L 196 af 24.7.2008, s. 1).
(12) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(13) EUT L 166 af 30.4.2004, s. 124.
(14) EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.
(15) EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.
(16) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.
(17)* EUT: Tre måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
(18)* EUT: Seks måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
(19)* EUT: Seks måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
(20)** EUT: To år efter dette direktivs ikrafttræden.
(21)* EUT: 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.


BILAG I

PRINCIPPER FOR IBRUGTAGNING AF ITS SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3

Udvælgelse og ibrugtagning af ITS-applikationer og -tjenester skal bygge på en vurdering af behovet og følge nedenstående principper:

   a) effektivitet - evnen til at yde et mærkbart bidrag til at afhjælpe de centrale udfordringer, der påvirker vejtransporten i EU (f.eks. føre til mindre trafikbelastning, lavere emissioner, bedre energieffektivitet eller højere sikkerheds- og sikringsniveauer samt håndtere spørgsmål vedrørende bløde trafikanter)
   b) omkostningseffektivitet - forholdet mellem omkostningerne og de resultater, der tilgodeser målene
   c) geografisk kontinuitet - evnen til at sikre en ubrudt tjeneste i hele EU og ved de ydre grænser, især i det transeuropæiske transportnet
   d) interoperabilitet - systemers evne til at udveksle data og muliggøre deling af information og viden
   e) modenhedsgrad - udviklingsstadiet
   f) intermodalitet - overflytning af godstransport fra vejene til nærskibsfart, jernbanetransport, indlandsskibsfart eller en kombination af transportformer, hvori vejtransporten er så effektiv som muligt.


BILAG II

SPECIFIKATIONERNES CENTRALE ELEMENTER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 4

1)  Optimal udnyttelse af vej-, trafik- og rejsedata

I specifikationerne for optimal udnyttelse af vej-, trafik- og rejsedata skal følgende indgå:

  a) Definition af de nødvendige krav for at gøre tidstro trafik- og rejseinformation nøjagtig og tilgængelig på tværs af landegrænserne for ITS-brugere, navnlig:
   tilgængelighed af nøjagtige offentlige vejdata og tidstro trafikdata, som anvendes af ITS-tjenesteudbydere til tidstro trafik- og rejseinformation
   let elektronisk udveksling mellem de relevante offentlige myndigheder og interessenter og de relevante ITS-tjenesteudbydere på tværs af landegrænser
   rettidig opdatering af offentlige vej- og trafikdata, som benyttes af de relevante offentlige myndigheder og interessenter til tidstro trafik- og rejseinformation
   - ITS-tjenesteudbydernes rettidige opdatering af tidstro trafik- og rejseinformation.
  b) Definition af de nødvendige krav til de relevante offentlige myndigheders indsamling af vej- og trafikdata (herunder f.eks. trafikplaner, færdselsregler og anbefalede ruter, bl.a. for lastbiler) og levering heraf til ITS-tjenesteudbyderne, navnlig:
   tilgængelighed af offentlige vej- og trafikdata (herunder f.eks. trafikplaner, færdselsregler og anbefalede ruter), som de relevante offentlige myndigheder indsamler til ITS-tjenesteudbyderne
   let elektronisk udveksling mellem de relevante offentlige myndigheder og ITS-tjenesteudbyderne
   de relevante offentlige myndigheders rettidige opdatering af offentlige vej- og trafikdata (herunder trafikplaner, færdselsregler og anbefalede ruter)
   - ITS-tjenesteudbydernes rettidige opdatering af ITS-tjenester og -applikationer med anvendelse af disse offentlige vej- og trafikdata.
  c) Definition af de nødvendige krav for at gøre offentlige vej- og trafikdata, der benyttes til digitale kort, nøjagtige og tilgængelige for producenter af digitale kort og tjenesteudbydere, navnlig:
   tilgængelighed af offentlige vej- og trafikdata til digitale kort for producenter af digitale kort og tjenesteudbydere
   let elektronisk udveksling mellem de relevante offentlige myndigheder og interessenter og producenter og udbydere af digitale kort
   de relevante offentlige myndigheders og interessenters rettidige opdatering af offentlige vej- og trafikdata til digitale kort
   rettidig opdatering af digitale kort, foretaget af producenter af digitale kort og tjenesteudbydere.
  d) Definition af mindstekrav til en vederlagsfri tilrådighedsstillelse af "generelle trafikmeldinger" til alle vejbrugere, herunder deres minimumsindhold, navnlig:
   anvendelse af en standardiseret liste over sikkerhedsrelaterede trafikhændelser ("generelle trafikmeldinger"), som bør meddeles ITS-brugerne uden vederlag
   kompatibilitet og integration af "generelle trafikmeldinger" i ITS-tjenesterne med henblik på tidstro trafik- og rejseinformation.

2)  Kontinuitet i ITS-tjenester til trafik- og godsstyring i europæiske transportkorridorer og i byområder

I specifikationerne for kontinuitet i og interoperabilitet mellem trafik- og godsstyringstjenester i de europæiske transportkorridorer og i byområder skal følgende indgå:

  a) Definition af mindstekrav / nødvendige krav til kontinuitet i ITS-tjenester for gods og passagerer i transportkorridorerne på tværs af transportmåder, navnlig:
   let elektronisk udveksling af trafikdata og -information mellem de relevante trafikinformationscentre og trafikstyringscentre på tværs af landegrænser og regioner og mellem områder uden for byerne og byområder
   anvendelse af standardiserede informationsstrømme eller trafikgrænseflader mellem de relevante trafikinformationscentre og trafikstyringscentre.
  b) Definition af de nødvendige foranstaltninger til at anvende innovative ITS-teknologier (radiofrevensidentifikation (RFID), DSRC eller Galileo/EGNOS) ved virkeliggørelsen af ITS-applikationer (bl.a. "tracking and tracing" af gods under transporten og på tværs af transportmåder) til godstransportlogistik (eFragt), navnlig:
   tilgængelighed af relevante ITS-teknologier for ITS-applikationsudviklere og deres anvendelse heraf
   integration af positionsbestemmelser (via eksempelvis RFID, DSRC og/eller Galileo/EGNOS) i trafikstyringsværktøjer og -centre.
  c) Definition af de nødvendige foranstaltninger til at udvikle en ITS-arkitektur for mobilitet i byområder, herunder en integreret multimodal metode til rejseplanlægning, transportefterspørgsel og trafikstyring, navnlig:
   tilgængelighed af offentlig transport, rejseplanlægning, transportefterspørgsel, trafikdata og parkeringsdata til kontrolcentre i byområder
   let elektronisk dataudveksling mellem de forskellige kontrolcentre for offentlig eller privat transport i byområder for alle transportmåder
   integration af alle relevante data og informationer i en fælles arkitektur.
   d) Definition af de nødvendige foranstaltninger for at sikre gnidningsfri ITS-tjenester inden for Fællesskabet og ved de ydre grænser.

3)  Færdselssikkerhed og -sikring

I specifikationerne for ITS-applikationer inden for færdselssikkerhed og -sikring skal følgende indgå:

  a) Definition af de nødvendige foranstaltninger til harmoniseret indførelse af fælleseuropæisk eCall, herunder:
   tilgængelighed af de nødvendige ITS-data i køretøjerne, som skal udveksles
   tilgængelighed af det nødvendige udstyr i de vejinfrastrukturcentre (redningscentre) (Public Service Access Points), der modtager data fra køretøjerne
   let elektronisk dataudveksling mellem køretøjerne og vejinfrastrukturcentrene (redningscentre) (Public Service Access Points).
   b) Definition af de nødvendige foranstaltninger til at yder vejbrugerne sikkerhed i relation til grænsefladen mellem menneske og maskine i køretøjet og brug af flytbart udstyr samt sikring af kommunikationen i køretøjet.
   c) Fastlæggelse af foranstaltninger for at garantere sikkerheden for bløde trafikanter ved anvendelse af mobilitetsstyringssystemer for tjenesteudbydere og brugere og indførelse af førerstøttesystemer (Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) og HMI.
   d) Definition af de nødvendige foranstaltninger til at gøre alle ITS-applikationer sikre og bekvemme at bruge for sårbare vejbrugere.
  e) Definition af de nødvendige foranstaltninger til at skaffe sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer og ITS-baserede parkerings- og reservationssystemer, navnlig:
   tilgængelighed af tilstrækkelige parkeringsfaciliteter
   tilgængelighed af oplysninger om brugernes parkeringsmuligheder ved vejen
   let elektronisk dataudveksling mellem parkeringspladserne ved vejene, centrene og køretøjerne
   integration af relevante ITS-teknologier i såvel køretøjer som parkeringsfaciliteter ved vejene, således at oplysningerne om ledige parkeringspladser bliver opdateret med henblik på reservation.

4)  Integration af køretøjet i transportinfrastrukturen

I ITS-specifikationerne for integration af køretøjet i transportinfrastrukturen skal følgende indgå:

  a) Definition af de nødvendige foranstaltninger til at integrere forskellige ITS-applikationer i en åben platform i køretøjet, navnlig baseret på:
   identifikation af funktionskravene til eksisterende og nye ITS-applikationer
   definition af en åben arkitektur, som sikrer interoperabilitet/sammenkobling med infrastruktursystemer og faciliteter
   "plug and play"-integration af fremtidige nye eller opgraderede ITS-applikationer i en åben platform i køretøjet
   brug af standardiseringsprocesser til at tilpasse arkitekturen og specifikationerne for åbne platforme i køretøjerne.
  b) Definition af de nødvendige foranstaltninger til at gøre yderligere fremskridt med udvikling og implementering af samarbejdende systemer (mellem køretøjer og infrastruktur), navnlig:
   let data- og informationsudveksling mellem køretøjerne indbyrdes, mellem køretøjer og infrastruktur og mellem infrastrukturerne indbyrdes
   tilgængelighed af relevante data eller information, der skal udveksles, for de pågældende parter (køretøj eller vejinfrastruktur)
   brug af et standardiseret meddelelsesformat for denne dataudveksling mellem køretøj og infrastruktur
   definition af en kommunikationsinfrastruktur for de enkelte udvekslingstyper (mellem køretøjerne indbyrdes, mellem køretøjer og infrastruktur og mellem infrastrukturerne indbyrdes)
   definition af et regelsæt om HMI med henblik på at behandle ansvarsspørgsmålene og sørge for en mere pålidelig tilpasning af ITS' funktionssikkerhedssystemer til menneskelig adfærd
   tilpasning af de pågældende arkitekturer ved hjælp af standardiseringsprocesser.


BILAG III

RETNINGSLINJER FOR INDHOLDET I RAPPORTER OM NATIONALE ITS-FORANSTALTNINGER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 11

1)  Rapporterne om de prioriterede områder i artikel 4, stk. 1, som medlemsstaterne forelægger i medfør af artikel 11, skal dække nationalt. De kan dog, hvis det er relevant, udvides til at dække regionalt og/eller lokalt.

2)  De rapporter, der forelægges i medfør af artikel 11, stk. 1, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

   a) den aktuelle nationale ITS-strategi
   b) dens mål og bagvedliggende motiver
   c) en kort status over ITS-ibrugtagningen og rammevilkårene for den
   d) prioritetsområder for igangværende tiltag og dertil hørende foranstaltninger
   e) en skitse af, hvordan denne strategi og disse tiltag og foranstaltninger støtter koordineret og interoperabel ibrugtagning af ITS-applikationer og kontinuitet i ITS-tjenesterne (jf. artikel 4, stk. 1).

3)  De rapporter, der forelægges i medfør af artikel 11, stk. 2, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

   a) den nationale ITS-strategi og dens mål
   b) en nøje beskrivelse af ITS-ibrugtagningen og rammevilkårene for den
   c) planlagte prioritetsområder for tiltag og dertil hørende foranstaltninger, herunder en skitse af, hvordan de griber ind i de prioriterede områder i artikel 4, stk. 1
  d) nærmere oplysninger om igangværende og planlagte tiltag med hensyn til
   redskaber
   ressourcer
   høring og aktive interessenter
   milepæle
   overvågning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik