Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0263(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0226/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0226/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0283

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 493kWORD 144k
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς ***I
P6_TA(2009)0283A6-0226/2009
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0887),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 71, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0512/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0226/2009),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Απριλίου 2009 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς
P6_TC1-COD(2008)0263

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής ║,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η αύξηση των οδικών μεταφορών που σχετίζεται με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και με τις απαιτήσεις κινητικότητας των πολιτών είναι πρωταρχική αιτία αύξησης της συμφόρησης της οδικής υποδομής και της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων.

(2)  Η αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών προκλήσεων δεν μπορεί να περιοριστεί σε παραδοσιακά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, κυρίως, της επέκτασης της υφιστάμενης υποδομής οδικών μεταφορών. Η καινοτομία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση κατάλληλων λύσεων για την Κοινότητα.

(3)  Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS) αποτελούν προηγμένες εφαρμογές οι οποίες, χωρίς να περιλαμβάνουν την ευφυία ως τέτοια, έχουν ως στόχο να παράσχουν καινοτόμες υπηρεσίες όσον αφορά τους τρόπους μεταφοράς και τη διαχείριση της κυκλοφορίας και να δώσουν τη δυνατότητα στους διάφορους χρήστες να ενημερώνονται καλύτερα και να κάνουν πιο ασφαλή, πιο συντονισμένη και "εξυπνότερη" χρήση των δικτύων μεταφορών.

(4)  Η εφαρμογή των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών και στις διεπαφές τους με άλλους τρόπους μεταφοράς (Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, ITS) θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, της απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, της ασφάλειας και της προστασίας των οδικών μεταφορών και της κινητικότητας των επιβατών και των εμπορευματικών μεταφορών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και υψηλότερα επίπεδα ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης.

(5)  Διάφορες προηγμένες εφαρμογές και κοινοτικοί μηχανισμοί έχουν αναπτυχθεί για διάφορους τρόπους μεταφοράς, όπως τις σιδηροδρομικές μεταφορές (ERTMS και TAF-TSI), την ανοικτή θάλασσα και τις εσωτερικές πλωτές οδούς (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), τις εναέριες μεταφορές (SESAR) και τις χερσαίες μεταφορές, για παράδειγμα τη μεταφορά ζώων.

(6)  Η πρόοδος στην εφαρμογή των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών σε άλλους τρόπους μεταφοράς πρέπει πλέον να αποτυπώνεται σε εξελίξεις στον τομέα οδικών μεταφορών, ιδίως με σκοπό την εξασφάλιση υψηλότερων επιπέδων ενοποίησης στο πεδίο αυτό μεταξύ των οδικών μεταφορών και άλλων τρόπων μεταφοράς.

(7)  Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι εθνικές εφαρμογές των τεχνολογιών αυτών ήδη εξαπλώνονται στον τομέα των οδικών μεταφορών, αλλά αυτή η εξάπλωση παραμένει κατακερματισμένη και μη συντονισμένη και δεν μπορεί να εξασφαλίσει γεωγραφική συνέχεια των υπηρεσιών ITS σε όλη την Κοινότητα.

(8)  Πρέπει να υιοθετηθούν κοινές προδιαγραφές για να εξασφαλιστεί συντονισμένη και αποτελεσματική εξάπλωση των ITS στο σύνολο της Κοινότητας. Αρχικά, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε τέσσερις βασικούς τομείς για την ανάπτυξη και την εξάπλωση των ITS.

(9)  Οι κοινές προδιαγραφές πρέπει μεταξύ άλλων να λαμβάνουν υπόψη και να στηριχθούν στην πείρα και τα αποτελέσματα που έχουν ήδη προκύψει στο πεδίο αυτό, κυρίως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eSafety(4), η οποία δρομολογήθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2002. Στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας, δημιουργήθηκε από την Επιτροπή το Φόρουμ eSafety, με σκοπό την προώθηση και την περαιτέρω εφαρμογή των συστάσεων για την υποστήριξη της εξάπλωσης και χρήσης των συστημάτων eSafety.

(10)  Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κυρίως για το ιστορικό τους ενδιαφέρον και που αρχικά ταξινομήθηκαν και/ή έλαβαν έγκριση τύπου και/ή τέθηκαν σε λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και των μέτρων εκτέλεσής της δεν θα πρέπει να θιγούν από τους κανόνες και τις διαδικασίες που καθορίζονται την παρούσα οδηγία.

(11)  Τα ITS πρέπει να στηρίζονται σε διαλειτουργικά συστήματα βασιζόμενα σε ανοικτά και δημόσια πρότυπα, διαθέσιμα χωρίς διακρίσεις σε όλους τους παρόχους και χρήστες υπηρεσιών και εφαρμογών.

(12)  Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί στο μέλλον η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και υπηρεσιών που παρέχονται από την εξάπλωση των ITS και καλύπτουν, ενδεχομένως, την οπισθόδρομη συμβατότητα των εφαρμογών και υπηρεσιών των ITS.

(13)  Η εξάπλωση και χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS θα συνεπάγεται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, όπως διατυπώνονται, μεταξύ άλλων, στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(5) και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών(6).

(14)  Η εξάπλωση και χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS και κυρίως των υπηρεσιών πληροφοριών για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία συνεπάγονται την επεξεργασία και χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις, τα οποία αποτελούν μέρος των εγγράφων που διαθέτουν δημόσιοι φορείς των κρατών μελών. Αυτή η επεξεργασία και χρήση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, όπως διατυπώνονται στην οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα(7).

(15)  Η οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) θεσπίζει πλαίσιο για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, ενώ οι οδηγίες 2002/24/ΕΚ(9) και 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) αναφέρονται στην έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκούμενων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους. Μολονότι οι διατάξεις αυτών των οδηγιών καλύπτουν εξοπλισμό που σχετίζεται με ITS και εγκαθίσταται εντός των οχημάτων, δεν εφαρμόζονται σε εξωτερικό εξοπλισμό και λογισμικό ITS οδικής υποδομής, που πρέπει, κατά συνέπεια, να καλύπτονται από εθνικές διαδικασίες έγκρισης τύπου.

(16)  Για εφαρμογές και υπηρεσίες ITS για τις οποίες απαιτούνται ακριβείς και εγγυημένες υπηρεσίες χρονομέτρησης και εντοπισμού, πρέπει να χρησιμοποιούνται υποδομές που βασίζονται σε δορυφόρους ή οποιαδήποτε τεχνολογία παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ακρίβειας(11), όπως οι Εξειδικευμένες Επικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας (Dedicated Short Range Communication/DSRC).

(17)  Σημαντικοί παράγοντες, όπως πάροχοι υπηρεσιών ITS, ενώσεις χρηστών ITS, φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών και εγκαταστάσεων, εκπρόσωποι της μεταποιητικής βιομηχανίας, κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματικές ενώσεις και τοπικές αυτοδιοικήσεις, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με τις εμπορικές και τεχνικές πλευρές της εξάπλωσης των ITS εντός της Κοινότητας.

(18)  Τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την οδηγία 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(12).

(19)  Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων και μέτρα για τον καθορισμό λεπτομερέστερων προδιαγραφών για την εξάπλωση, την εφαρμογή και τη χρήση διαλειτουργικών ITS. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς της με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, ║θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(20)  Προκειμένου να εγγυηθεί την συντονισμένη προσέγγιση, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των δραστηριοτήτων της επιτροπής που ιδρύεται με την παρούσα οδηγία και των δραστηριοτήτων της επιτροπής που έχει ιδρυθεί με την οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα(13), της επιτροπής που έχει ιδρυθεί με τον κανονισμό (ΕOΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 1985, σχετικά με συσκευές ελέγχου στις οδικές μεταφορές(14), και της επιτροπής που έχει ιδρυθεί με την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά(15).

(21)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ήτοι η διασφάλιση συντονισμένης εξάπλωσης και χρήσης διαλειτουργικών ITS σε όλη την Κοινότητα, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη ότι, επομένως, λόγω της κλίμακας και των συνεπειών της, είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για τη συντονισμένη και συνεκτική εξάπλωση και χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας των ITS, εντός της Κοινότητας και την ανάπτυξη των προδιαγραφών που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό.

Εφαρμόζεται σε όλα τα ευφυή συστήματα μεταφορών για ταξιδιώτες, οχήματα και υποδομή και την αλληλεπίδρασή τους στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των αστικών μεταφορών, και στις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς.

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 4 δεν θίγει τις απαιτήσεις των κρατών μελών περί δημόσιας τάξεις και δημόσιας ασφάλειας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

   α) "Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS)": τα συστήματα στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, για την υποστήριξη των οδικών μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, των οχημάτων και των χρηστών) και της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για έκδοση πολυτροπικών διαλειτουργικών εισιτηρίων·
   β) "διαλειτουργικότητα": η ικανότητα των συστημάτων και των υποκείμενων επιχειρηματικών διεργασιών να ανταλλάσσουν δεδομένα, πληροφορίες και γνώσεις·
   γ) "εφαρμογή ITS": λειτουργικό μέσο για την εφαρμογή των ITS·
   δ) "υπηρεσία ITS": η εξάπλωση εφαρμογής ITS μέσω καλά καθορισμένου οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου, που σκοπό έχει να συμβάλλει στην ασφάλεια του χρήστη, την απόδοση, την άνεση ή/και να διευκολύνει ή να υποστηρίζει τις λειτουργίες μεταφορών και μετακινήσεων·
   ε) "πάροχος υπηρεσιών ITS": οποιοσδήποτε φορέας παροχής υπηρεσίας ITS, δημόσιος ή ιδιωτικός·
   στ) "χρήστης ITS": κάθε χρήστης εφαρμογών ή υπηρεσιών ITS, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτών, των ευάλωτων χρηστών των μεταφορών, των χρηστών και των φορέων εκμετάλλευσης υποδομής οδικών μεταφορών, των διαχειριστών στόλου και των διαχειριστών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης·
   ζ) "νομαδική συσκευή": στοιχείο εξοπλισμού επικοινωνιών ή πληροφοριών που μπορεί να φέρει ο οδηγός εντός του οχήματος, ώστε να το χρησιμοποιεί κατά την οδήγηση, όπως λόγου χάρη κινητό τηλέφωνο, σύστημα πλοήγησης ή υπολογιστής τσέπης·
   η) "πλατφόρμα": το συνολικό λειτουργικό, τεχνικό και επιχειρησιακό περιβάλλον που καθιστά δυνατή την εξάπλωση, την παροχή ή την αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών ITS·
   θ) "ευάλωτοι χρήστες" όσοι δεν χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα οχήματα, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες, καθώς και οι μοτοσικλετιστές και τα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα·
   ι) "ελάχιστο επίπεδο εφαρμογών και υπηρεσιών ITS" το βασικό επίπεδο των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS, που είναι απαραίτητα στοιχεία του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (TEN-T).

Άρθρο 3

Εξάπλωση των ITS

1.  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της συντονισμένης εξάπλωσης και χρήσης αποτελεσματικών διαλειτουργικών εφαρμογών και υπηρεσιών ITS εντός της Κοινότητας.

2.  Όπου είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την οπισθόδρομη συμβατότητα των εφαρμογών και υπηρεσιών των ITS εντός της Κοινότητας.

3.  Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη:

   α) εξασφαλίζουν ότι αξιόπιστα και τακτικά επικαιροποιούμενα σχετικά δεδομένα οδικών μεταφορών διατίθενται στους χρήστες ITS και τους παρόχους υπηρεσιών ITS·
   β) εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα σχετικά με την οδική κυκλοφορία και τις μετακινήσεις και λοιπές σχετικές πληροφορίες είναι δυνατόν να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων κέντρων πληροφοριών και ελέγχου κυκλοφορίας διαφορετικών περιφερειών ή κρατών μελών·
   γ) εφαρμόζουν τα ITS σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και στις διεπαφές τους, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης μεταξύ όλων των τρόπων μεταφοράς·
   δ) λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να ενσωματώνονται στα οχήματα και στην οδική υποδομή συστήματα ITS που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία καθώς και για να αναπτύσσονται ασφαλείς διεπαφές ανθρώπου-μηχανής, ιδίως όσον αφορά τις νομαδικές συσκευές·
   ε) λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ενοποίηση σε ενιαία πλατφόρμα διαφορετικών εφαρμογών ITS που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνιών μεταξύ των οχημάτων και της οδικής υποδομής·
   στ) αποφεύγουν τη δημιουργία γεωγραφικού κατακερματισμού και ασυνέχειας.

4.  Για τους σκοπούς των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS που απαιτούν παγκόσμιες, συνεχείς, ακριβείς και εγγυημένες υπηρεσίες χρονομέτρησης και εντοπισμού, χρησιμοποιούνται υποδομές που βασίζονται σε δορυφόρους ή οποιαδήποτε τεχνολογία παρέχει ισοδύναμα επίπεδα ακρίβειας, όπως η DSRC (Dedicated Short Range Communication/ Εξειδικευμένες Επικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας).

5.  Κατά την θέσπιση των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη απαιτούν τη συμμόρφωση με τις βασικές αρχές που διατυπώνονται στο παράρτημα Ι.

6.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις μορφολογικές ιδιαιτερότητες των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών και τις αποστάσεις που πρέπει να καλυφθούν ώστε να φτάσει κανείς σε αυτές, κατά παρέκκλιση, εάν χρειάζεται, από την αρχή της αποδοτικότητας ως προς το κόστος, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα I.

Άρθρο 4

Προδιαγραφές

1.  Η Επιτροπή ορίζει τις προδιαγραφές για την εξάπλωση και χρήση των ITS ▌ στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

   α) βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις·
   β) συνέχεια των υπηρεσιών ITS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και σε πολεοδομικά συγκροτήματα·
   γ) οδική ασφάλεια και προστασία του οδικού δικτύου·
   δ) ενσωμάτωση του οχήματος στην υποδομή μεταφορών.

2.  Η Επιτροπή ορίζει τις προδιαγραφές για την υποχρεωτική εξάπλωση και χρήση του ελάχιστου επιπέδου εφαρμογών και υπηρεσιών ITS, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

   α) παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία και τα ταξίδια σε επίπεδο ΕΕ και σε πραγματικό χρόνο·
   β) δεδομένα και διαδικασίες για τη δωρεάν παροχή ελάχιστων καθολικών υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία·
   γ) εναρμονισμένη εισαγωγή του συστήματος eCall σε όλη την Ευρώπη·
   δ) κατάλληλα μέτρα για ασφαλείς θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων και για τα τηλεματικά συστήματα στάθμευσης και κράτησης θέσεων.

3.  Η Επιτροπή ορίζει τις προδιαγραφές για την απαραίτητη εξάπλωση και χρήση των ITS πέραν του ελάχιστου επιπέδου των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS, σε περίπτωση κατασκευής ή συντήρησης που πραγματοποιείται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (ΤΕRN) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Κοινότητα.

4.  Οι προδιαγραφές είναι σύμφωνες με τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα I και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα βασικά στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα II.

5.  Προκειμένου να διασφαλιστούν η διαλειτουργικότητα και ο καταμερισμός των ευθυνών, η Επιτροπή συμπληρώνει, ενδεχομένως, τα βασικά στοιχεία του παραρτήματος II με προδιαγραφές για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επιχειρησιακή χρήση των υπηρεσιών ITS και ορίζει το περιεχόμενο των υπηρεσιών και των υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών.

6.  Οι προδιαγραφές ορίζουν επίσης τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να επιβάλουν συμπληρωματικούς κανόνες για την παροχή αυτών των υπηρεσιών σε όλη ή μέρος της επικράτειάς τους.

7.  Τα μέτρα κατά τις παραγράφους 1 έως 6, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9, παράγραφος 3.

8.  Η Επιτροπή προβαίνει σε κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεων πριν από την έγκριση των προδιαγραφών κατά τις παραγράφους 5 και 6.

9.  Οι πρόσθετες αρχές και/ή τα βασικά στοιχεία των προδιαγραφών οι οποίες δεν προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, προστίθενται στο παράρτημα I και/ή II σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης.

Άρθρο 5

Έγκριση τύπου οδικής υποδομής που σχετίζεται με εξοπλισμό και λογισμικό ITS

1.  Όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, της οδικής ασφάλειας ή της προστασίας του οδικού δικτύου, ή της προστασίας του περιβάλλοντος, οι εφαρμογές εξοπλισμού και λογισμικού ITS που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2002/24/ΕΚ, 2003/37/ΕΚ και 2007/46/ΕΚ λαμβάνουν έγκριση τύπου προτού τεθούν σε λειτουργία.

2.  Για τις εφαρμογές εξοπλισμού και λογισμικού ITS που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι σχετικές προδιαγραφές περί ευθύνης διαβιβάζονται στα εθνικά όργανα που είναι αρμόδια για την έγκριση τύπου των εφαρμογών εξοπλισμού και λογισμικού ITS που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εθνικούς φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την έγκριση τύπου εφαρμογών εξοπλισμού, μεταξύ δε άλλων και για την έγκριση των παρόχων λογισμικού ITS που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στα άλλα κράτη μέλη.

4.  Όλα τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις εγκρίσεις τύπου που εκδόθηκαν από τους εθνικούς φορείς των άλλων κρατών μελών οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5.  Ο εξοπλισμός και το λογισμικό ITS δύνανται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία μόνον εάν, όταν εγκατασταθούν και συντηρούνται σωστά και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, δεν βλάπτουν την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, το περιβάλλον, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, και, ενδεχομένως, τα περιουσιακά στοιχεία.

6.  Ο εξοπλισμός και το λογισμικό ITS θεωρούνται ότι πληρούν τις εγκριθείσες σύμφωνα με το άρθρο 4 προδιαγραφές όταν συμμορφώνονται με τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα μεταφοράς, όπου υπάρχουν, σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και για κανόνες όσον αφορά τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας(16).

Άρθρο 6

Επιτροπή τεχνικών προτύπων και κανονισμών

Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, δεν ικανοποιούν πλήρως τις εγκριθείσες σύμφωνα με το άρθρο 4 προδιαγραφές, το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή η Επιτροπή ενημερώνει τη μόνιμη επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, αναφέροντας τους λόγους. Η επιτροπή εκδίδει επειγόντως γνωμοδότηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της επιτροπής, η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη μέλη εάν τα πρότυπα αυτά θα πρέπει ή όχι να αποσυρθούν από τις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 7

Κανόνες σχετικά με το την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ασφάλεια και την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας των ITS πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες που προστατεύουν τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, ιδίως τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

2.  Προκειμένου να διασφαλισθεί η ιδιωτική ζωή, ενθαρρύνεται, εφόσον απαιτείται, η χρήση ανώνυμων δεδομένων για την καλή λειτουργία της εφαρμογής και/ή υπηρεσίας ITS.

3.  Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία μόνον εάν τούτο είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία της εφαρμογής και/ή υπηρεσίας ITS.

4.  Οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, υπόκεινται σε επεξεργασία μόνον εάν το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα έχει ενημερωθεί σχετικώς και έχει εκφράσει ρητώς τη συμφωνία του στην επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων.

5.  ▌Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα και τα αρχεία καταχωρίσεων ITS προστατεύονται από αθέμιτη χρήση, όπου συμπεριλαμβάνεται η παράνομη πρόσβαση σε αυτά, η τροποποίηση ή απώλειά τους, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

6.  Εφαρμόζεται η οδηγία 2003/98/ΕΚ.

Άρθρο 8

Προγραμματισμός

1.  Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εργασίας με βάση τα βασικά στοιχεία τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα II της παρούσας οδηγίας, και τούτο, για πρώτη φορά, το αργότερο ...(17).

2.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα των εργασιών των επιτροπών που συστάθηκαν σύμφωνα με άλλες κοινοτικές πράξεις και τα οποία αφορούν τους διάφορους τομείς των ITS, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας ITS, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 10.

3.  Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει τη γενική συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της εξάπλωσης των ITS με άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές, προγράμματα και δράσεις.

4.  Η Επιτροπή συνεργάζεται ενεργά με τα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα στον τομέα της τυποποίησης ως προς τις διατάξεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II.

5.  Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9, παράγραφος 2, για:

   α) την έγκριση και τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας·
   β) τον προσδιορισμό των τομέων προτεραιότητας για διεθνή συνεργασία.

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και οι τομείς προτεραιότητας για τη διεθνή συνεργασία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.  Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9, παράγραφος 3, η Επιτροπή εγκρίνει, το αργότερο ...(18), ένα πρόγραμμα εργασίας συνοδευόμενο από στόχους και καταληκτικές ημερομηνίες για την εφαρμογή των βασικών στοιχείων που καθορίζονται με το παράρτημα II.

Άρθρο 9

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή αποκαλούμενη "ευρωπαϊκή επιτροπή ITS", ║την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 10

Ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα ITS

1.  Η Επιτροπή συνιστά ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα ITS, για να την συμβουλεύει σχετικά με επιχειρηματικές και τεχνικές πλευρές της εξάπλωσης και της χρήσης των ITS απανταχού της Κοινότητας. Η ομάδα αποτελείται από εκπροσώπους υψηλού επιπέδου των σχετικών παρόχων υπηρεσιών ITS, ενώσεων χρηστών, φορέων εκμετάλλευσης μεταφορών και εγκαταστάσεων, της μεταποιητικής βιομηχανίας, των κοινωνικών εταίρων, επαγγελματικών ενώσεων, τοπικών αυτοδιοικήσεων και λοιπών σχετικών φόρουμ.

2.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας ITS είναι ικανοί και ότι η Ομάδα περιλαμβάνει επαρκή εκπροσώπηση των τομέων και των χρηστών εκείνων τους οποίους αφορούν τα μέτρα που ενδέχεται να προταθούν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

3.  Η Ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα ITS καλείται να παράσχει τεχνική γνώμη για την εκπόνηση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 4.

4.  Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας ITS διεξάγονται κατά τρόπο διαφανή.

Άρθρο 11

Υποβολή έκθεσης

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή το αργότερο ...(19) λεπτομερή έκθεση σχετικά με τις εθνικές δραστηριότητες και τα έργα τους στους τομείς προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή το αργότερο ...(20)* τα σχέδιά τους για εθνικές δράσεις ITS εντός της επόμενης πενταετίας, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των πληροφοριών που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.  Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόοδο που επιτελέστηκε για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων.

4.  Η Επιτροπή υποβάλλει ανά εξάμηνο έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη από ανάλυση της λειτουργίας των κανόνων που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II, και αξιολογεί την ανάγκη τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει ανά εξάμηνο έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση χρηματοδότησης, και, αν κριθεί απαραίτητο, υποβάλλει πρόταση σχετικά με τη χρηματοδοτική βάση της εφαρμογής του ελάχιστου επιπέδου των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS.

Άρθρο 12

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο ...(21). Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ ║ των διατάξεων αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

║,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Γνώμη της 13ης Μαΐου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) ΕΕ C , , σ. .
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.
(4) http://www.esafetysupport.org/download/European_Commission/048-esafety.pdf
(5) ΕΕ L 281, ║23.11.1995, σ. 31.
(6) ΕΕ L 201, ║31.7.2002, σ. 37.
(7) ΕΕ L 345, ║31.12.2003, σ. 90.
(8) ΕΕ L 263, ║09.10.2007, σ. 1.
(9) ΕΕ L 124, ║09.05.2002, σ. 1.
(10) ΕΕ L 171, ║09.07.2003, σ. 1.
(11) Βλέπε κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου ║ (ΕΕ L 3, ║5.1.2005, σ. 1) και κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ║ (ΕΕ L 196, ║24.7.2008, σ. 1).
(12) ΕΕ L 184, ║17.7.1999, σ. 23.
(13) ΕΕ L 166, ║30.04.2004, σ. 124.
(14) ΕΕ L 370, ║31.12.1985, σ. 8.
(15) ΕΕ L 263, ║9.10.2007, σ. 1.
(16) ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37.
(17)* ΕΕ: Τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(18)* ΕΕ: έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(19)* ΕΕ: Έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(20)** ΕΕ: Δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(21)* ΕΕ: 12 μήνεςαπό την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ITS ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Η επιλογή και εξάπλωση εφαρμογών και υπηρεσιών ITS βασίζεται σε εκτίμηση των αναγκών και τηρεί τις ακόλουθες αρχές:

   α) αποτελεσματικότητα: η ικανότητα να συμβάλλουν αισθητά στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων που επηρεάζουν τις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη (π.χ. περιορισμός της κυκλοφοριακής συμφόρησης, μείωση των εκπομπών, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας και προστασίας, αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με τους ευάλωτους χρήστες των μεταφορών)·
   β) αποδοτικότητα ως προς το κόστος: ο λόγος των δαπανών προς το αποτέλεσμα σε σχέση με την επίτευξη των στόχων·
   γ) γεωγραφική συνέχεια: η ικανότητα εξασφάλισης αδιάλειπτων υπηρεσιών σε όλη την Κοινότητα και στα εξωτερικά της σύνορα, ιδίως στο TEN-T·
   δ) διαλειτουργικότητα: η ικανότητα των συστημάτων να ανταλλάσσουν δεδομένα και να επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων·
   ε) βαθμός ωρίμανσης: το επίπεδο εξέλιξης·
   στ) διατροπικότητα: η μετατόπιση του φορτίου από τις οδικές μεταφορές προς την ακτοπλοΐα, τον σιδηρόδρομο, τις εσωτερικές πλωτές οδούς ή προς έναν συνδυασμό τρόπων μεταφοράς στον οποίο οι οδικές μεταφορές είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4

║1)   Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις

Οι προδιαγραφές για τη βέλτιστη χρήση των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  α) καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων ώστε οι χρήστες ITS να διαθέτουν σε πραγματικό χρόνο και διασυνοριακώς ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις, συγκεκριμένα:
   διαθεσιμότητα στους παρόχους πληροφοριών δεδομένων ακριβείας σχετικά με το δημόσιο οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, που χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις
   διευκόλυνση της διασυνοριακής ηλεκτρονικής ανταλλαγής μεταξύ των οικείων δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων και των οικείων παρόχων υπηρεσιών ITS
   έγκαιρη επικαιροποίηση των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούν οι οικείες δημόσιες αρχές και ενδιαφερόμενοι για την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις
   έγκαιρη επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις σε πραγματικό χρόνο, από τους παρόχους υπηρεσιών ITS
  β) καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων για τη συλλογή από τις οικείες δημόσιες αρχές δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένων π.χ. σχεδίων κυκλοφορίας, κανονισμών κυκλοφορίας και συνιστώμενων διαδρομών, κυρίως για βαρέα φορτηγά οχήματα) και για την παροχή αυτών των δεδομένων στους παρόχους υπηρεσιών ITS, συγκεκριμένα:
   διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με το δημόσιο οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένων π.χ. σχεδίων κυκλοφορίας, κανονισμών κυκλοφορίας και συνιστώμενων διαδρομών) που συλλέγουν οι οικείες δημόσιες αρχές για τους παρόχους υπηρεσιών ITS
   διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής μεταξύ των οικείων δημόσιων αρχών και των παρόχων υπηρεσιών ITS
   έγκαιρη επικαιροποίηση των δεδομένων σχετικά με το δημόσιο οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένων π.χ. σχεδίων κυκλοφορίας, κανονισμών κυκλοφορίας και συνιστώμενων διαδρομών), από τις οικείες δημόσιες αρχές
   έγκαιρη επικαιροποίηση των υπηρεσιών και εφαρμογών ITS αξιοποιώντας τα δεδομένα σχετικά με το δημόσιο οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία, από τους παρόχους υπηρεσιών ITS
  γ) καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων ώστε ακριβή δεδομένα σχετικά με το δημόσιο οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία που χρησιμοποιούνται για ψηφιακούς χάρτες να διατίθενται στους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών, συγκεκριμένα:
   διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με το δημόσιο οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία τα οποία χρησιμοποιούνται για ψηφιακούς χάρτες να διατίθενται στους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών
   διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής μεταξύ των οικείων δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων και των ιδιωτικών παραγωγών ψηφιακών χαρτών και παρόχων υπηρεσιών
   έγκαιρη επικαιροποίηση από τις οικείες δημόσιες αρχές και ενδιαφερομένους των δεδομένων σχετικά με το δημόσιο οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία που χρησιμοποιούνται για ψηφιακούς χάρτες
   έγκαιρη επικαιροποίηση των ψηφιακών χαρτών από τους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών
  δ) καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για τη δωρεάν παροχή "καθολικών μηνυμάτων κυκλοφορίας" σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, καθώς και για το ελάχιστο περιεχόμενό τους, συγκεκριμένα:
   χρήση τυποποιημένου καταλόγου κυκλοφοριακών συμβάντων σχετικών με την ασφάλεια ("καθολικά μηνύματα κυκλοφορίας"), τα οποία πρέπει να κοινοποιούνται δωρεάν στους χρήστες ITS
   συμβατότητα και ενσωμάτωση "καθολικών μηνυμάτων κυκλοφορίας" στις υπηρεσίες ITS για πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις.

║2)   Συνέχεια των υπηρεσιών ITS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και σε πολεοδομικά συγκροτήματα

Οι προδιαγραφές για τη συνέχεια και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών διαχείρισης κυκλοφορίας και εμπορευματικών μεταφορών στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και σε πολεοδομικά συγκροτήματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  α) καθορισμό των ελάχιστων/απαραίτητων απαιτήσεων για τη συνέχεια των υπηρεσιών ITS για εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές κατά μήκος ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών και με διάφορους τρόπους μεταφοράς: συγκεκριμένα:
   διευκόλυνση της, μεταξύ των οικείων κέντρων πληροφοριών/ελέγχου της κυκλοφορίας, ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία σε επίπεδο διασυνοριακό, διαπεριφερειακό ή μεταξύ αστικών και υπεραστικών περιοχών
   χρήση τυποποιημένων ροών πληροφοριών ή διεπαφών κυκλοφορίας μεταξύ των οικείων κέντρων πληροφοριών/ελέγχου της κυκλοφορίας
  β) καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ITS (Συσκευές Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID), Εξειδικευμένες Επικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας (DSRC) ή Galileo/Egnos) κατά την υλοποίηση των εφαρμογών ITS (κυρίως την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του φορτίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του και με κάθε τρόπο μεταφοράς) για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών (eFreight), συγκεκριμένα:
   διαθεσιμότητα των σχετικών τεχνολογιών ITS στους φορείς ανάπτυξης εφαρμογών ITS και χρήση των εν λόγω τεχνολογιών από αυτούς
   ενσωμάτωση αποτελεσμάτων εντοπισμού (π.χ. μέσω RFID, DSRC ή/και Galileo/EGNOS) στα εργαλεία και κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας
  γ) καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής ITS για την αστική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης ενοποιημένης και πολυτροπικής προσέγγισης για τον προγραμματισμό μετακινήσεων, τη ζήτηση των μεταφορών και τη διαχείριση κυκλοφορίας, συγκεκριμένα
   διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με τις δημόσιες μεταφορές, τον προγραμματισμό μετακινήσεων, τη ζήτηση μεταφορών, την κυκλοφορία και τη στάθμευση, στα αστικά κέντρα ελέγχου
   διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής μεταξύ των διαφορετικών αστικών κέντρων ελέγχου των δεδομένων σχετικά με δημόσιες ή ιδιωτικές μεταφορές και με όλους τους πιθανούς τρόπους μεταφοράς
   ενσωμάτωση όλων των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών σε ενιαία αρχιτεκτονική
   δ) καθορισμό των μέτρων που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η συνέχεια των υπηρεσιών ITS εντός της Κοινότητας και στα εξωτερικά της σύνορα.

║3)   Οδική ασφάλεια και προστασία του οδικού δικτύου

Οι προδιαγραφές για τις εφαρμογές ITS σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία του οδικού δικτύου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  α) καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την εναρμονισμένη καθιέρωση του πανευρωπαϊκού συστήματος eCall, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
   διαθεσιμότητα των απαιτούμενων δεδομένων ITS εντός του οχήματος που πρόκειται να ανταλλάσσονται
   διαθεσιμότητα του απαραίτητου εξοπλισμού στα κέντρα οδικής υποδομής (διάσωσης) (κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης) τα οποία είναι αποδέκτες των δεδομένων που εκπέμπουν τα οχήματα
   διευκόλυνση της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των οχημάτων και των κέντρων οδικής υποδομής (διάσωσης) (κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης)
   β) καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την εγγύηση της ασφάλειας των χρηστών του οδικού δικτύου σε σχέση με τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής που είναι τοποθετημένη επί του οχήματος και τη χρήση νομαδικών συσκευών, καθώς και για την εγγύηση της ασφάλειας των επικοινωνιών εντός του οχήματος
   γ) καθορισμό μέτρων που να εγγυώνται την ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών των μεταφορών, μέσω της χρήσης συστημάτων διαχείρισης της κινητικότητας για παρόχους και χρήστες υπηρεσιών, όσον αφορά την εξάπλωση των Προηγμένων Συστημάτων Υποβοηθούμενης Οδήγησης (ADAS) και τη Διεπαφή Ανθρώπου-Μηχανής (HMI)
   δ) καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την εγγύηση της ασφάλειας και της άνεσης ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου για όλες τις εφαρμογές ITS·
  ε) καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την παροχή ασφαλών θέσεων στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων και συστημάτων στάθμευσης και κράτησης που βασίζονται στα ITS, συγκεκριμένα:
   διαθεσιμότητα επαρκών εγκαταστάσεων στάθμευσης
   διαθεσιμότητα πληροφοριών στους χρήστες σχετικά με τη στάθμευση σε δρόμο
   διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ χώρων στάθμευσης σε δρόμο, κέντρων και οχημάτων
   την ενσωμάτωση σχετικών τεχνολογιών ITS, τόσο σε οχήματα όσο και σε εγκαταστάσεις στάθμευσης, για την επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά με διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης για σκοπούς κράτησης.

║4)   Ενσωμάτωση του οχήματος στην υποδομή μεταφορών

Οι προδιαγραφές των ITS για ενσωμάτωση του οχήματος στην υποδομή μεταφορών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  α) καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την ενσωμάτωση διαφόρων εφαρμογών ITS σε ανοικτή πλατφόρμα εντός του οχήματος, με βάση ιδίως τα ακόλουθα:
   προσδιορισμό των λειτουργικών απαιτήσεων υφιστάμενων ή προγραμματισμένων εφαρμογών ITS
   καθορισμό αρχιτεκτονικής ανοικτού συστήματος που εγγυάται την διαλειτουργικότητα/διασύνδεση με συστήματα υποδομής και εγκαταστάσεις
   ενσωμάτωση μελλοντικών νέων ή αναβαθμισμένων εφαρμογών ITS τύπου "plug and play" (τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας), σε ανοικτή πλατφόρμα εντός του οχήματος
   χρήση διαδικασίας τυποποίησης για την υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής και προδιαγραφές της ανοικτής πλατφόρμας εντός του οχήματος
  β) καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την περαιτέρω πρόοδο της ανάπτυξης και εφαρμογής συνεργατικών συστημάτων (υποδομής οχήματος), συγκεκριμένα:
   διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ οχημάτων, μεταξύ οχήματος και υποδομής, μεταξύ υποδομών
   διαθεσιμότητα στα αντίστοιχα μέρη (υποδομή οχήματος ή οδική υποδομή) των σχετικών δεδομένων ή πληροφοριών που πρόκειται να ανταλλάσσονται
   χρήση τυποποιημένης μορφής μηνύματος για αυτή την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του οχήματος και της υποδομής
   καθορισμό υποδομής επικοινωνίας για κάθε τύπο ανταλλαγής (μεταξύ οχημάτων, μεταξύ οχήματος και υποδομής, μεταξύ υποδομών)
   τον καθορισμό ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI) για να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα των ευθυνών και να είναι δυνατή μια πιο αξιόπιστη προσαρμογή των λειτουργικών χαρακτηριστικών ασφαλείας των ITS στην ανθρώπινη συμπεριφορά
   χρήση τυποποιημένων μεθόδων για την υιοθέτηση των αντίστοιχων αρχιτεκτονικών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ITS ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11

║1)   Οι εκθέσεις σχετικά με τους οριζόμενους στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τομείς προτεραιότητας, οι οποίες παρέχονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11, καλύπτουν το εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, επιτρέπεται να επεκταθούν σε περιφερειακό ή/και επιλεγμένο τοπικό επίπεδο, εάν κρίνεται σκόπιμο.

║2)   Η έκθεση που πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες πληροφορίες:

   α) την τρέχουσα εθνική στρατηγική αναφορικά με τα ITS
   β) τους στόχους και το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται
   γ) σύντομη περιγραφή της κατάστασης της εξάπλωσης των ITS και των γενικών συνθηκών
   δ) τομείς προτεραιότητας για τρέχουσες δράσεις και σχετικά μέτρα
   ε) παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο η εν λόγω στρατηγική και αυτές οι δράσεις ή τα μέτρα υποστηρίζουν τη συντονισμένη και διαλειτουργική εξάπλωση των εφαρμογών ITS και τη συνέχεια των υπηρεσιών στην Κοινότητα (βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 1).

║3)   Η έκθεση που πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες πληροφορίες:

   α) την εθνική στρατηγική αναφορικά με τα ITS, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της
   β) λεπτομερή περιγραφή της εξάπλωσης ITS και των γενικών συνθηκών
   γ) τους προγραμματισμένους τομείς προτεραιότητας για δράσεις και σχετικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης του τρόπου με τον οποίο οι δράσεις και τα σχετικά μέτρα επιλαμβάνονται των τομέων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
  δ) λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή των τρεχουσών και προγραμματισμένων ενεργειών όσον αφορά τα ακόλουθα:
   τα μέσα
   τους πόρους
   τη διαβούλευση και τους ενεργά συμμετέχοντες ενδιαφερόμενους
   τα ορόσημα
   την παρακολούθηση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου