Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0263(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0226/2009

Predkladané texty :

A6-0226/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0283

Prijaté texty
PDF 488kWORD 170k
Štvrtok, 23. apríla 2009 - Štrasburg
Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy ***I
P6_TA(2009)0283A6-0226/2009
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha
 Príloha
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (KOM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0887),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 71 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0512/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0226/2009),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES, ktorou sa ustanovuje rámec na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy
P6_TC1-COD(2008)0263

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 71 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie║,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(3),

keďže:

(1)  Nárast cestnej dopravy súvisiaci s rastom európskeho hospodárstva a s požiadavkami občanov na mobilitu je prvoradou príčinou zvyšujúceho sa preťaženia cestnej infraštruktúry a spotreby energie, ako aj environmentálnych a sociálnych problémov.

(2)  Odpoveď na tieto veľké výzvy sa nemôže obmedziť na tradičné opatrenia, predovšetkým vrátane rozširovania existujúcej infraštruktúry v oblasti cestnej dopravy. Inovácia bude zohrávať významnú úlohu pri hľadaní vhodných riešení pre Spoločenstvo.

(3)  Inteligentné dopravné systémy (IDS) sú modernými aplikáciami, ktoré bez zapojenia samotnej inteligencie slúžia na poskytovanie inovatívnych služieb týkajúcich sa druhov dopravy a riadenia cestnej premávky a umožňujú rôznym užívateľom lepšiu informovanosť a zvyšujú bezpečnosť, koordináciu a "rozumnosť" využívania dopravných sietí.

(4)  Uplatňovanie informačných a komunikačných technológií na oblasť cestnej dopravy a jej rozhrania s inými druhmi dopravy (IDS) významne prispeje k zlepšeniu environmentálneho vplyvu, účinnosti vrátane energetickej účinnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti cestnej dopravy a osobnej a nákladnej mobility, pričom zároveň zabezpečí fungovanie vnútorného trhu a zvýšenú úroveň konkurencieschopnosti a zamestnanosti.

(5)  Pre rozličné druhy dopravy sa vyvíjali viaceré moderné aplikácie a mechanizmy Spoločenstva, ako napríklad pre železničnú dopravu (ERTMS a TAF-TSI), námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), leteckú dopravu (SESAR) a pozemnú dopravu, napríklad preprava hospodárskych zvierat.

(6)  Pokrok v uplatňovaní informačných a komunikačných technológií na iné druhy dopravy by sa mal teraz prejaviť vo vývoji v oblasti cestnej dopravy, predovšetkým vzhľadom na zabezpečenie vyššej úrovne integrácie v tejto oblasti medzi cestnou dopravou a inými druhmi dopravy.

(7)  V niektorých členských štátoch už boli v oblasti cestnej dopravy zavedené národné aplikácie týchto technológií, ale takéto zavádzanie zostáva roztrieštené a nekoordinované a nedokáže zabezpečiť geografickú kontinuitu služieb IDS v celom Spoločenstve.

(8)  Na zabezpečenie koordinovaného a účinného zavádzania IDS v rámci celého Spoločenstva by sa mali stanoviť spoločné špecifikácie. V prvom rade by sa mali uprednostniť štyri hlavné oblasti vývoja a zavádzania IDS.

(9)  Spoločné špecifikácie by mali okrem iného zohľadňovať získané skúsenosti a výsledky v tejto oblasti, predovšetkým v súvislosti s iniciatívou eSafety(4), ktorú Komisia začala realizovať v apríli 2002, a mali by na nich budovať. Komisia ustanovila na základe tejto iniciatívy fórum eSafety s cieľom podporovať a ďalej uplatňovať odporúčania na podporu vývoja, zavádzania a využívania systémov eSafety.

(10)  Vozidlá, ktoré sú prevádzkované predovšetkým pre ich historickú hodnotu a boli pôvodne registrované a/alebo typovo schválené a/alebo uvedené do používania pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice a jej vykonávacích opatrení, by nemali podliehať predpisom a postupom ustanoveným v tejto smernici.

(11)  IDS by mali budovať na interoperabilných systémoch založených na otvorených a verejných normách dostupných na nediskriminačnom základe pre všetkých dodávateľov a užívateľov aplikácií a služieb.

(12)  V budúcnosti treba zabezpečiť interoperabilitu aplikácií a služieb poskytovaných zavedením IDS a v prípade potreby zabezpečiť spätnú kompatibilitu aplikácií a služieb IDS.

(13)  Zavádzanie a využívanie aplikácií a služieb IDS bude zahŕňať aj spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie by sa malo realizovať v súlade s pravidlami Spoločenstva, ktoré sú stanovené okrem iného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(5) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií(6).

(14)  Zavádzanie a využívanie aplikácií a služieb IDS, a predovšetkým informačných služieb o premávke a cestovaní, bude zahŕňať spracovanie a využívanie údajov o cestách, premávke a cestovaní tvoriacich súčasť dokumentov, ktoré vlastnia orgány verejného sektoru členských štátov. Takéto spracovanie a využívanie údajov by sa malo uskutočňovať v súlade s pravidlami Spoločenstva stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora(7).

(15)  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES(8) sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, zatiaľ čo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES(9) a 2003/37/ES(10) sa týkajú typového schválenia dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, resp. poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov. Hoci sa ustanovenia týchto smerníc vzťahujú aj na zariadenia súvisiace s IDS a nainštalované vo vozidlách, neuplatňujú sa na zariadenia a softvér IDS externej cestnej infraštruktúry, ktoré by mali preto podliehať vnútroštátnym postupom typového schválenia.

(16)  V prípade aplikácií a služieb IDS, pri ktorých sa požadujú presné a spoľahlivé služby určovania času a polohy, by sa mali použiť satelitné infraštruktúry alebo technológie zabezpečujúce ekvivalentnú úroveň presnosti(11), ako napríklad vyhradená obojsmerná komunikácia s krátkym dosahom (DSRC).

(17)  Hlavné zainteresované subjekty, ako sú poskytovatelia služieb IDS, združenia užívateľov IDS, prevádzkovatelia dopravy a zariadení, zástupcovia výrobných odvetví, sociálni partneri, profesijné združenia a miestne orgány by mali mať možnosť poskytovať Komisii poradenstvo v oblasti obchodných a technických aspektov zavádzania IDS v rámci Spoločenstva.

(18)  Opatrenia potrebné na uplatňovanie tejto smernice by sa mali prijímať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(12).

(19)  Komisia by predovšetkým mala byť oprávnená prijímať opatrenia týkajúce sa zmien a doplnení príloh a opatrenia stanovujúce podrobnejšie špecifikácie pre vývoj, implementáciu a využívanie interoperabilných IDS. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(20)  V snahe zaručiť koordinovaný prístup by mala Komisia zabezpečiť súlad medzi činnosťami výboru ustanoveného touto smernicou, výboru ustanoveného smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve(13), výboru ustanoveného nariadením Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave(14) a výboru uvedeného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá(15).

(21)  Keďže ciele tejto smernice, a to zabezpečiť koordinované zavádzanie a používanie interoperabilných IDS v celom Spoločenstve, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale vzhľadom na jeho rozsah a dôsledky ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedených cieľov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tejto smernici sa stanovuje rámec na koordinované a súdržné zavádzanie a využívanie IDS,vrátane interoperabilných IDS v rámci Spoločenstva a vývoj špecifikácií potrebných na tento účel.

Uplatňuje sa na všetky IDSpre cestujúcich, vozidlá a infraštruktúru a ich vzájomné pôsobenie v oblasti cestnej dopravy vrátane mestskej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy.

Uplatňovaním tejto smernice a opatrení uvedených v článku 4 nie sú dotknuté požiadavky členských štátov týkajúce sa verejného poriadku a bezpečnosti.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

   a) "inteligentné dopravné systémy (IDS)" znamenajú systémy, v ktorých sa uplatňujú informačné a komunikačné technológie na podporu cestnej dopravy (vrátane infraštruktúry, vozidiel a užívateľov) a riadenia premávky a mobility a na rozhrania s inými druhmi dopravy vrátane poskytovania multimodálneho interoperabilného vydávania cestovných lístkov;
   b) "interoperabilita" znamená schopnosť systémov a základných obchodných postupov vymieňať si údaje a spoločne využívať informácie a poznatky;
   c) "aplikácia IDS" znamená operačný nástroj na uplatňovanie IDS;
   d) "služba IDS" znamená zavedenie aplikácie IDS prostredníctvom správne stanoveného organizačného a prevádzkového rámca s cieľom prispievať k bezpečnosti užívateľov, efektívnosti, pohodliu a/alebo uľahčovať alebo podporovať dopravné a cestovné operácie;
   e) "poskytovateľ služieb IDS" znamená akéhokoľvek, verejného alebo súkromného, poskytovateľa služieb IDS;
   f) "užívateľ IDS" znamená každého užívateľa aplikácií alebo služieb IDS vrátane cestujúcich, zraniteľných účastníkov cestnej premávky, užívateľov a prevádzkovateľov infraštruktúry cestnej dopravy, správcov vozových parkov a prevádzkovateľov pohotovostných služieb;
   g) "prenosné zariadenie" znamená komunikačné alebo informačné zariadenie, ktoré si môže vodič priniesť do vozidla s cieľom používať ho počas jazdy, napríklad mobilný telefón, navigačný systém alebo vreckový osobný počítač;
   h) "platforma" znamená okolité funkčné, technické a prevádzkové prostredie umožňujúce zavedenie, zabezpečenie alebo využívanie aplikácií a služieb IDS;
   i) "zraniteľní účastníci cestnej premávky" znamenajú nemotorizovaných užívateľov ciest, ako napr. chodcov, cyklistov, motocyklistov a osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženou pohyblivosťou;
   j) "minimálna úroveň aplikácií a služieb IDS" znamená základnú úroveň IDS aplikácií a služieb, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

Článok 3

Zavedenie IDS

1.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie koordinovaného zavádzania a využívania efektívnych interoperabilných aplikácií a služieb IDS v rámci Spoločenstva.

2.  Členské štáty podľa možností zabezpečia spätnú kompatibilitu aplikácií a služieb IDS v rámci Spoločenstva.

3.  Členské štáty predovšetkým:

   a) zabezpečia, aby užívatelia IDS a poskytovatelia služieb IDS mali k dispozícii príslušné spoľahlivé a pravidelne aktualizované údaje o cestnej doprave;
   b) zabezpečia, aby si príslušné informačné a riadiace strediská premávky v rozličných regiónoch alebo rozličných členských štátoch mohli vymieňať údaje o cestnej premávke a cestovaní a ďalšie príslušné informácie;
   c) uplatňovať IDS na všetky druhy dopravy a na rozhrania medzi nimi a tým zabezpečiť vysokú úroveň integrácie všetkých druhov dopravy;
   d) prijmú opatrenia potrebné na integráciu systémov IDS súvisiacich s bezpečnosťou a spoľahlivosťou do vozidiel a cestnej infraštruktúry a na vývoj bezpečných rozhraní človek – stroj, predovšetkým v oblasti prenosných zariadení;
   e) prijmú opatrenia potrebné na integráciu rozličných aplikácií IDS zahŕňajúcich výmenu informácií a komunikáciu medzi vozidlami a cestnou infraštruktúrou v rámci jednej platformy;
   f) predchádzajú vzniku geografického rozdrobenia a nesúdržnosti.

4.  Na účely aplikácií a služieb IDS, ktoré vyžadujú globálne, nepretržité, presné a spoľahlivé služby určovania času a polohy, sa použijú satelitné infraštruktúry alebo akékoľvek technológie zabezpečujúce rovnocennú úroveň presnosti, ako napríklad DSRC.

5.  Členské štáty požadujú pri prijímaní opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 súlad sozásadami stanovenými v prílohe I.

6.  Členské štáty zohľadnia morfologické osobitosti izolovaných zemepisných oblastí a vzdialenosti, ktoré treba prekonávať, aby sa k nim dalo dostať, pričom v prípade potreby uplatnia výnimku zo zásady efektívnosti nákladov uvedenej v prílohe I.

Článok 4

Špecifikácie

1.  Komisia vymedzí špecifikácie na zavádzanie a využívanie IDS, ▌ v týchto prioritných oblastiach:

   a) optimálne využívanie údajov o cestách, premávke a cestovaní;
   b) kontinuita riadiacich služieb IDS v oblasti premávky a nákladnej prepravy v európskych dopravných koridoroch a mestských aglomeráciách;
   c) bezpečnosť cestnej premávky;
   d) integrácia vozidiel do dopravnej infraštruktúry.

2.  Komisia definuje špecifikácie na povinné zavádzanie a využívanie minimálnej úrovne aplikácií a služieb IDS, predovšetkým v týchto oblastiach:

   a) poskytovanie informačných služieb o premávke a doprave v reálnom čase v celej EÚ;
   b) údaje a postupy na poskytovanie bezplatných minimálnych univerzálnych informačných služieb o premávke;
   c) harmonizované zavádzanie elektronického volania po celej Európe;
   d) vhodné opatrenia v súvislosti s bezpečnými parkovacími miestami pre nákladné a komerčné vozidlá a v súvislosti s telematickými parkovacími a rezervačnými systémami.

3.  Komisia definuje špecifikácie na potrebné zavádzanie a využívanie IDS nad minimálnu úroveň aplikácií a služieb IDS na výstavbu alebo údržbu transeurópskej cestnej siete (TERN), ktorú spolufinancuje Spoločenstvo.

4.  Špecifikácie sú v súlade sozásadami stanovenými v prílohe I a obsahujú minimálne základné prvky uvedené v prílohe II.

5.  V záujme interoperability a rozdelenia zodpovednosti Komisia v prípade potreby doplní základné prvky stanovené v prílohe II špecifikáciami plánovania, vykonávania a prevádzky služieb IDS a stanoví obsah služieb a povinnosti poskytovateľa služieb.

6.  Špecifikácie určujú aj podmienky, za ktorých môžu členské štáty spolu s Komisiou zavádzať dodatočné pravidlá na poskytovanie týchto služieb na celom území alebo na časti ich územia.

7.  Opatrenia uvedené v odsekoch 1 až 6, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 3.

8.  Pred schválením špecifikácií uvedených v odsekoch 5 a 6 Komisia vypracuje vhodné hodnotenie vplyvu.

9.  Do prílohy I a/alebo II sa v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy doplnia dodatočné zásady a/alebo prvky či špecifikácie, neupravené v tejto smernici.

Článok 5

Typové schválenie zariadení a softvéru IDS súvisiacich s cestnou infraštruktúrou

1.  Tam, kde je to potrebné z hľadiska účinnosti vrátane energetickej účinnosti, bezpečnosti alebo z hľadiska ochrany životného prostredia sa zariadenia a softvérové aplikácie IDS nepatriace do rozsahu pôsobnosti smerníc 2002/24/ES, 2003/37/ES a 2007/46/ES podrobia pred uvedením do činnosti typovému schváleniu.

2.   V súvislosti so zariadeniami a softvérom IDS uvedenými v odseku 1, sa národným orgánom zodpovedným za typové schvaľovanie zariadení a softvéru IDS podľa tejto smernice oznámia príslušné špecifikácie zodpovednosti.

3.  Členské štáty oznámia Komisii vnútroštátne orgány zodpovedné za typové schválenie zariadení a softvérových aplikácií IDS vrátane homologizácie dodávateľov softvérových aplikácií IDS, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Komisia oznámi takéto informácie ostatným členským štátom.

4.  Všetky členské štáty uznávajú typové schválenie vydané vnútroštátnymi orgánmi ostatných členských štátov uvedenými v odseku 3.

5.  Zariadenia a softvér IDS sa môžu uvádzať na trh a do prevádzky iba vtedy, keď sú riadne inštalované, udržiavané a využívané na zamýšľaný účel, neohrozujú zdravie ani bezpečnosť osôb, ani životné prostredie, prípadne ani majetok, v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva.

6.  Zariadenie a softvér IDS spĺňajú schválené špecifikácie podľa článku 4, ak spĺňajú podľa potreby príslušné vnútroštátne či európske normy v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov a pravidlá pre služby informačnej spoločnosti(16).

Článok 6

Výbor pre technické normy a predpisy

Ak sa členský štát alebo Komisia domnieva, že normy uvedené v článku 5 ods. 6 nespĺňajú v plnej miere základné špecifikácie uvedené v článku 4, príslušný členský štát alebo Komisia informuje stály výbor zriadený podľa článku 5 smernice 98/34/ES a predloží zdôvodnenie. Výbor urýchlene vydá stanovisko.

Komisia, prihliadajúc na stanovisko výboru, informuje členské štáty o tom, či sa tieto normy majú, alebo nemajú vziať späť z oznámení uvedených v článku 5 tejto smernice.

Článok 7

Pravidlá o ochrane súkromia, bezpečnosti a opakovanom použití informácií

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa zber, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov potrebných na prevádzku IDS uskutočňovalo v súlade s pravidlami Spoločenstva o ochrane slobôd a základných práv jednotlivcov, najmä so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES.

2.  Na zabezpečenie dôvernosti sa v prípade potreby podporuje používanie anonymných údajov na účely prevádzky aplikácií a/alebo služieb IDS.

3.  Osobné údaje sa môžu spracúvať iba to tej miery, do akej je toto spracúvanie nevyhnutné na fungovanie aplikácií a/alebo služieb IDS.

4.  Ak ide o osobitné kategórie údajov uvedené v článku 8 smernice 95/46/ES, takéto údaje sa budú spracúvať iba vtedy, keď osoba, o ktorej údaje ide, udelí na informovanom základe výslovný súhlas na spracovanie týchto údajov.

5.  Členské štáty ▌zabezpečia, aby boli údaje a záznamy IDS chránené pred zneužitím vrátane nezákonného prístupu, zmeny alebo straty a aby sa nesmeli použiť na iné účely než tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici.

6.  Uplatňuje sa smernica 2003/98/ES.

Článok 8

Programovanie

1.  Komisia vypracúva ročný pracovný program založený na základných prvkoch uvedených v prílohe II, a to po prvý krát najneskôr ...(17).

2.  Komisia zohľadňuje výsledky práce výborov zriadených v súlade s inými aktmi Spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na rôzne oblasti IDS vrátane Európskej poradnej skupiny pre IDS uvedenej v článku 10.

3.  Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi zabezpečí celkový súlad a komplementaritu zavádzania IDS s ďalšími dôležitými politikami, programami a akciami Spoločenstva.

4.  Komisia aktívne spolupracuje s európskymi a medzinárodnými normalizačnými orgánmi na opatreniach stanovených v prílohách I a II.

5.  Komisia koná v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 9 ods. 2 na účely:

   a) schvaľovania a modifikácie ročného pracovného programu,
   b) určovania prioritných oblastí medzinárodnej spolupráce.

Ročný pracovný program a prioritné oblasti medzinárodnej spolupráce sa zverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

6.  Komisia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 3, najneskôr ...(18) prijme pracovný program, obsahujúci ciele a lehoty na vykonávanie ťažiskových prvkov stanovených v prílohe II.

Článok 9

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor s názvom Európsky výbor pre IDS ║, zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až ods. 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Článok 10

Európska poradná skupina pre IDS

1.  Komisia zriadi Európsku poradnú skupinu pre IDS, ktorá jej poskytuje poradenstvo v obchodných a technických aspektoch zavádzania a využívania IDS v Spoločenstve. Táto skupina pozostáva zo zástupcov príslušných poskytovateľov služieb IDS na vysokej úrovni, združení užívateľov, prevádzkovateľov dopravy a zariadení, výrobných odvetví, sociálnych partnerov, profesijných organizácií, miestnych orgánov a iných príslušných fór.

2.  Komisia zabezpečí, aby zástupcovia Európskej poradnej skupiny pre IDS boli kompetentní a aby boli v skupine primerane zastúpené odvetvia priemyslu a používatelia, ktorých sa týkajú opatrenia, ktoré môže Komisia v rámci tejto smernice navrhnúť.

3.  Európska poradná skupina pre IDS poskytuje technické stanoviská k návrhom špecifikácií uvedených v článku 4.

4.  Práca Európskej poradnej skupiny pre IDS sa uskutočňuje transparentným spôsobom.

Článok 11

Podávanie správ

1.  Členské štáty predložia Komisii najneskôr do ...(19) podrobnú správu o svojich vnútroštátnych činnostiach a projektoch súvisiacich s prioritnými oblasťami stanovenými v článku 4 ods. 1, v ktorej uvedú minimálne informácie stanovené v prílohe III.

2.  Členské štáty predložia Komisii najneskôr do ...(20)* svoje plány vnútroštátnych opatrení IDS na nasledujúcich päť rokov, pričom uvedú minimálne informácie stanovené v prílohe III.

3.  Členské štáty ďalej podávajú každý rok správu o pokroku dosiahnutom v oblasti realizácie týchto plánov.

4.  Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade každých šesť mesiacov správuo pokroku pri vykonávaní tejto smernice spolu s analýzou fungovania pravidiel stanovených v prílohách I a II a posúdi potrebu zmeny a doplnenia tejto smernice.

Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade každých šesť mesiacov správu najmä o stave financovania a v prípade potreby Komisia navrhne financovanie minimálnej úrovne aplikácií a služieb IDS.

Článok 12

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do ...(21) . Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V ║

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Stanovisko z 13. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2) Ú. v. EÚ C ...
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009.
(4) http://www.esafetysupport.org/download/European_Commission/048-esafety.pdf.
(5) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(6) Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
(7) Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90.
(8) Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.
(9) Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.
(11) Pozri nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 ║ (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ║ (Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1).
(12) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(13) Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 124.
(14) Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.
(15) Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.
(16) Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.
(17)* Ú. v.: tri mesiace od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(18)* Ú. v.: šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(19)* Ú. v.: šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(20)** Ú. v.: šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(21)* Ú. v.: dvanásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.


PRÍLOHA I

ZÁSADY ZAVÁDZANIA IDS UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

Výber a zavádzanie aplikácií a služieb IDS sú založené na hodnotení potrieb a rešpektujú tieto zásady:

   a) efektívnosť – schopnosť konkrétne prispievať k riešeniu kľúčových úloh vplývajúcich na cestnú dopravu v Európe (napríklad zmiernenie preťaženia, zníženie emisií, zvýšenie energetickej účinnosti, dosiahnutie vyššej úrovne bezpečnosti ariešenie problémov súvisiacich so zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky);
   b) efektívnosť nákladov – pomer nákladov a výstupov vzhľadom na dosahovanie cieľov;
   c) geografická kontinuita – schopnosť zabezpečiť plynulé poskytovanie služieb v celom Spoločenstve a na jeho vonkajších hraniciach, predovšetkým v TEN-T;
   d) interoperabilita – schopnosť systémov vymieňať si údaje a umožňovať spoločné využívanie informácií a poznatkov;
   e) stupeň vyspelosti – úroveň vývoja;
   f) intermodalita – zmena prepravy nákladu z cestnej dopravy na námornú pobrežnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú alebo kombinovanú dopravu, v rámci ktorej je cestná doprava čo najefektívnejšia.


PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ PRVKY ŠPECIFIKÁCIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 4

1.  Optimálne využívanie údajov o cestách, premávke a cestovaní

Špecifikácie pre optimálne využívanie údajov o cestách, premávke a cestovaní obsahujú:

  a) vymedzenie nevyhnutných požiadaviek potrebných na to, aby informácie o premávke a cestovaní v reálnom čase boli presné a dostupné užívateľom IDS aj cez hranice, predovšetkým:
   dostupnosť presných údajov o verejných cestách a premávke v reálnom čase používaných na zabezpečenie informácií o premávke a cestovaní v reálnom čase poskytovateľom služieb IDS;
   uľahčenie elektronickej výmeny údajov medzi príslušnými verejnými orgánmi, zainteresovanými subjektmi a príslušnými poskytovateľmi služieb IDS cez hranice;
   včasná aktualizácia údajov o verejných cestách a premávke pre informácie o premávke a cestovaní v reálnom čase verejnými orgánmi a zainteresovanými subjektmi;
   včasná aktualizácia informácií o premávke a cestovaní v reálnom čase poskytovateľmi služieb IDS;
  b) vymedzenie nevyhnutných požiadaviek na zhromažďovanie údajov o cestách a premávke (vrátane napríklad plánov cirkulácie premávky, riadenia premávky a odporúčaných trás, najmä pre ťažké nákladné vozidlá) príslušnými verejnými orgánmi a na sprístupňovanie týchto údajov poskytovateľom služieb IDS, predovšetkým:
   dostupnosť údajov o verejných cestách a premávke (vrátane napríklad plánov cirkulácie premávky, riadenia premávky a odporúčaných trás) zhromažďovaných príslušnými verejnými orgánmi pre poskytovateľov služieb IDS;
   uľahčenie elektronickej výmeny údajov medzi príslušnými verejnými orgánmi a poskytovateľmi služieb IDS;
   včasná aktualizácia údajov o verejných cestách a premávke (vrátane napr. plánov cirkulácie premávky, riadenia premávky a odporúčaných trás) príslušnými verejnými orgánmi;
   včasná aktualizácia služieb a aplikácií IDS poskytovateľmi služieb IDS pomocou týchto údajov o verejných cestách a premávke;
  c) vymedzenie nevyhnutných požiadaviek potrebných na to, aby boli údaje o verejných cestách a premávke používané pre digitálne mapy presné a dostupné výrobcom digitálnych máp a poskytovateľom služieb, predovšetkým:
   dostupnosť údajov o verejných cestách a premávke používaných pre digitálne mapy pre výrobcov digitálnych máp a poskytovateľov služieb;
   uľahčenie elektronickej výmeny údajov medzi príslušnými verejnými orgánmi, zainteresovanými subjektmi a súkromnými výrobcami a poskytovateľmi digitálnych máp;
   včasná aktualizácia údajov o verejných cestách a premávke pre digitálne mapy príslušnými verejnými orgánmi a zainteresovanými subjektmi;
   včasná aktualizácia digitálnych máp výrobcami digitálnych máp a poskytovateľmi služieb;
  d) vymedzenie minimálnych požiadaviek na bezplatné poskytovanie "univerzálnych dopravných správ" všetkým užívateľom ciest, ako aj ich minimálneho obsahu, predovšetkým:
   používanie štandardizovaného zoznamu dopravných situácií súvisiacich s bezpečnosťou ("univerzálnych dopravných správ"), ktoré by sa mali oznamovať užívateľom IDS bezplatne;
   zlučiteľnosť "univerzálnych dopravných správ" so službami IDS a ich integrácia do týchto služieb na účely informácií o premávke a cestovaní v reálnom čase.

2.  Kontinuita služieb IDS súvisiacich s riadením premávky a nákladnej prepravy v európskych dopravných koridoroch a mestských aglomeráciách

Špecifikácie na zabezpečenie kontinuity a interoperability služieb súvisiacich s riadením premávky a nákladnej prepravy v európskych dopravných koridoroch a mestských aglomeráciách obsahujú:

  a) vymedzenie minimálnych/nevyhnutných požiadaviek na zabezpečenie kontinuity služieb IDS v oblasti nákladnej a osobnej prepravy v dopravných koridoroch a rozličnými druhmi dopravy, predovšetkým:
   uľahčenie elektronickej výmeny údajov a informácií o premávke cez hranice, medzi regiónmi alebo medzi mestskými a prímestskými oblasťami a medzi príslušnými informačnými/riadiacimi strediskami premávky;
   využívanie štandardizovaných informačných tokov alebo dopravných rozhraní medzi príslušnými informačnými/riadiacimi strediskami premávky;
  b) vymedzenie nevyhnutných opatrení na využívanie inovačných technológií IDS (zariadení rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID, DSRC alebo systému Galileo/Egnos) pri používaní aplikácií IDS (najmä pri lokalizácii a sledovaní nákladov pozdĺž ich prepravnej trasy a v rozličných druhoch prepravy) pre logistiku nákladnej prepravy (eFreight), predovšetkým:
   dostupnosť príslušných technológií IDS pre subjekty vyvíjajúce aplikácie IDS a ich využívanie týmito subjektmi;
   integrácia výsledkov lokalizácie (získaných napríklad prostredníctvom RFID, DSRC a/alebo systému Galileo/EGNOS) do nástrojov a stredísk riadenia premávky;
  c) vymedzenie nevyhnutných opatrení na vývoj architektúry IDS pre mestskú mobilitu, vrátane integrovaného a multimodálneho prístupu pre plánovanie cestovných trás, dopytu po doprave a riadenie premávky, predovšetkým:
   dostupnosť údajov o verejnej doprave, plánovaní cestovných trás, dopyte po doprave, premávke a parkovaní pre mestské riadiace strediská;
   uľahčenie elektronickej výmeny údajov medzi rozličnými mestskými riadiacimi strediskami pre verejnú alebo súkromnú dopravu a pre všetky možné druhy dopravy;
   integrácia všetkých príslušných údajov a informácií do jednej architektúry;
   d) vymedzenie potrebných opatrení na zabezpečenie ucelených služieb IDS v rámci Spoločenstva a na jeho vonkajších hraniciach.

3.  Bezpečnosť cestnej premávky:

Špecifikácie týkajúce sa aplikácií IDS v oblasti bezpečnosti cestnej premávky obsahujú:

  a) vymedzenie nevyhnutných opatrení pre harmonizované zavedenie celoeurópskeho systému elektronického volania (eCall) vrátane:
   dostupnosti požadovaných údajov IDS vo vozidlách, ktoré sa majú vzájomne vymieňať;
   dostupnosti nevyhnutne potrebných zariadení v (záchranných) strediskách cestnej infraštruktúry (prístupových miestach verejnej služby), ktoré majú prijímať údaje vysielané z vozidiel;
   uľahčenia elektronickej výmeny údajov medzi vozidlami a (záchrannými) strediskami cestnej infraštruktúry (prístupovými miestami verejnej služby);
   b) vymedzenie nevyhnutných opatrení zaručujúcich bezpečnosť užívateľov ciest vzhľadom na ich palubné rozhrania človek – stroj a používanie prenosných zariadení, ako aj bezpečnosť komunikačných zariadení vo vozidlách;
   c) vymedzenie opatrení na zaručenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky pomocou využívania systémov riadenia mobility pre poskytovateľov služieb a používateľov so zreteľom na zavádzanie progresívnych pomocných jazdných systémov a rozhraní človek – stroj;
   d) vymedzenie nevyhnutných opatrení zaručujúcich bezpečnosť a pohodlie ohrozených užívateľov ciest vo všetkých aplikáciách IDS;
  e) vymedzenie nevyhnutných opatrení zabezpečujúcich spoľahlivé parkovacie priestory pre nákladné a komerčné vozidlá a parkovacie a rezervačné systémy založené na IDS, predovšetkým:
   dostupnosť dostatočných parkovacích zariadení;
   dostupnosť informácií o parkoviskách na ceste užívateľovi;
   uľahčenie elektronickej výmeny údajov medzi parkoviskami na cestách, strediskami a vozidlami;
   integrácia príslušných technológií IDS do vozidiel aj do parkovacích zariadení s cieľom aktualizovať informácie o dostupných parkovacích priestoroch na účely rezervácie.

4.  Integrácia vozidiel do dopravnej infraštruktúry

Špecifikácie IDS pre integráciu vozidiel do dopravnej infraštruktúry obsahujú:

  a) vymedzenie nevyhnutných opatrení na integráciu rozličných aplikácií IDS do otvorenej platformy vo vozidlách založené na:
   identifikácii funkčných požiadaviek existujúcich alebo plánovaných aplikácií IDS;
   vymedzení architektúry otvoreného systému, ktorá zaručuje interoperabilitu/vzájomné prepojenie so systémami a zariadeniami infraštruktúry;
   integrácii budúcich nových alebo aktualizovaných aplikácií IDS spôsobom "plug and play" (bez potreby nastavenia) do otvorenej platformy vo vozidlách;
   využitie štandardizačných procesov na prijatie architektúry a špecifikácií otvorenej platformy vo vozidlách;
  b) vymedzenie nevyhnutných opatrení na ďalšie pokračovanie vo vývoji a implementácii kooperatívnych systémov (infraštruktúry vozidiel), predovšetkým:
   uľahčenie výmeny údajov a informácií medzi vozidlami, medzi vozidlami a infraštruktúrou a medzi infraštruktúrami;
   dostupnosť príslušných častí relevantných údajov alebo informácií (o infraštruktúre vozidiel alebo o cestnej infraštruktúre), ktoré sa majú vymieňať;
   využívanie štandardizovaného formátu správ na túto výmenu údajov medzi vozidlami a infraštruktúrou;
   vymedzenie komunikačnej infraštruktúry pre jednotlivé typy výmeny údajov a informácií medzi vozidlami, medzi vozidlami a infraštruktúrou a medzi infraštruktúram;
   vymedzenie regulačného rámca pre rozhrania človek – stroj, s cieľom riešiť otázky zodpovednosti a poskytnúť spoľahlivejšie prispôsobenie charakteristík funkčnej bezpečnosti IDS pre ľudskému správaniu;
   využívanie štandardizačného procesu prijímaní príslušných architektúr.


PRÍLOHA III

USMERNENIA tÝKAJÚCE SA OBSAHU SPRÁV O VNÚTROŠTÁTNYCH OPATRENIACH IDS UVEDENÝCH V ČLÁNKU 11

1.  Správy týkajúce sa prioritných oblastí stanovených v článku 4 ods. 1 podávané členskými štátmi na základe článku 11 sa vzťahujú na vnútroštátnu úroveň. Môžu sa však rozšíriť aj na regionálnu a/alebo vybranú miestnu úroveň, ak je to potrebné.

2.  Správa, ktorú treba predložiť v súlade s článkom 11 ods. 1, obsahuje aspoň tieto informácie:

   a) súčasnú vnútroštátnu stratégiu v súvislosti s IDS;
   b) jej ciele a ich východiskový princíp;
   c) stručný opis stavu zavádzania IDS a rámcové podmienky;
   d) prioritné oblasti súčasných akcií a súvisiacich opatrení;
   e) vyjadrenie toho, ako táto stratégia a tieto akcie alebo opatrenia podporujú koordinované a interoperabilné zavádzanie aplikácií IDS a kontinuitu služieb v Spoločenstve (pozri článok 4 ods. 1)).

3.  Správa, ktorú treba predložiť v súlade s článkom 11 ods. 2, obsahuje minimálne tieto informácie:

   a) vnútroštátnu stratégiu v súvislosti s IDS vrátane jej cieľov;
   b) podrobný opis zavádzania IDS a rámcové podmienky;
   c) plánované prioritné oblasti pre akcie a súvisiace opatrenia vrátane vyjadrenia toho, ako sa týkajú prioritných oblastí uvedených v článku 4 ods. 1;
  d) podrobné informácie o realizácii súčasných a plánovaných akcií vo vzťahu k
   nástrojom,
   zdrojom,
   konzultáciám a aktívnym zainteresovaným subjektom,
   významným etapám,
   monitorovaniu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia