Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0247(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0220/2009

Внесени текстове :

A6-0220/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 21
CRE 22/04/2009 - 21

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0285

Приети текстове
PDF 488kWORD 147k
Четвъртък, 23 април 2009 г. - Страсбург
Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз ***I
P6_TA(2009)0285A6-0220/2009
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0852),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 7, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0509/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0220/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз
P6_TC1-COD(2008)0247

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 71, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(3),

като имат предвид, че:

(1)  Като част от Лисабонската стратегия за растеж и заетост и Стратегията за устойчиво развитие на Общността, създаването на вътрешен железопътен пазар и в частност на вътрешен пазар на железопътния товарен превоз, е ключов елемент по пътя към постигането на устойчива мобилност.

(2)  Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура ║(4) представлява важен етап в осъществяването на вътрешен железопътен пазар.

(3)  За да бъдат конкурентоспособни спрямо останалите видове транспорт, услугите за международен и вътрешен железопътен товарен превоз, либерализирани от 1 януари 2007 г., следва да се ползват с качествена железопътна инфраструктура, т.е. такава, която позволява предоставянето на услуги за товарен превоз при добри условия по отношение на търговската скорост и разписание на превоза, както и с надеждна такава, което означава реално предоставяното от нея обслужване да съответства на договорните задължения, поети спрямо железопътните оператори.

(4)  Макар и либерализацията на железопътния товарен превоз да е дала възможност за навлизане на нови оператори в мрежата, пазарните механизми не са достатъчни за организиране, регулиране и обезпечаване на движението на товарни влакове. Оптимизирането и гарантирането на надеждността предполагат в частност подобряване на процедурите за сътрудничество и разпределяне на влакови маршрути между управители на инфраструктурата.

(5)  На заседанието си от 7 ║ април 2008 г. Съветът ║заключи, че е необходимо да бъде насърчено ефективното използване на инфраструктурите и при необходимост – да бъде усъвършенстван капацитетът на железопътната инфраструктура чрез мерки, взимани на общностно и национално равнище, главно посредством законодателни текстове.

(6)  В тази връзка създаването на европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз при благоприятни условия, както и лесното преминаване от дадена национална към друг вид мрежа, би позволило подобряването на условията за използване на инфраструктурата.

(7)  За изграждането на европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз, предприетите инициативи в областта на железопътната инфраструктура сочат, че най-подходящото средство за удовлетворяване на конкретните потребности на един или повече ясно установени сегменти на пазара на железопътния товарен превоз е създаването на международни коридори.

(8)  Изграждането на европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз следва да бъде извършено по начин съвместим с трансевропейската транспортна мрежа ("TEN-T")и коридорите в рамките на системата за управление на европейския железопътен трафик (ERTМS). За постигането на тази цел е необходимо мрежите да бъдат развивани координирано с акцент върху интегрирането на международните коридори за железопътния товарен превоз към съществуващата трансевропейска транспортна мрежа. Освен това е необходимо във връзка с тези коридори за товарен превоз да се установят на общностно равнище хармонизирани правила. При необходимост създаването на тези коридори следва да се ползва от финансова подкрепа в рамките на програмата "Трансевропейска транспортна мрежа ("TEN-T")" ║, изследователската рамкова програма, програмата "Марко Поло" и други общностни политики и фондове, като Кохезионния фонд.

(9)  Създаването на коридор за товарни превози следва да отчете особената важност на планираното разширяване на трансевропейската транспортна мрежа към държавите, включени в Европейската политика на добросъседство, с оглед гарантиране на по-добри връзки с железопътната инфраструктура в трети европейски държави.

(10)  В рамките на даден коридор за товарни превози е подходящо да се установи добра координация между държавите-членки и съответните управители на инфраструктура, да се даде по-добро и достатъчно улеснение на движението на товарни влакове, да се изградят ефективни и задоволителни връзки с останалите видове транспорт, за да се създаде ефективна и интегрирана мрежа за пренос на товари, както и да се създадат подходящи условия за развитието на конкуренцията между доставчиците на железопътно-транспортни услуги на товари.

(11)  Създаването на коридор за товарни превози следва да се да се основава на предложения, направени от държавите-членки при консултация с управителите на инфраструктури. Във втората фаза то следва бъде одобрено на европейско равнище в рамките напрозрачна и ясно определена процедура. Критериите за създаване на коридори за товарни превози следва да бъдат определени в зависимост от специфичните нужди на държавите-членки и на управителите на инфраструктура, които им позволяват достатъчна автономия при взимането на решения и управлението ▌.

(12)  За да се насърчи сътрудничеството между държавите-членки, управителите на инфраструктура и железопътните предприятия, всеки коридор за товарни превози следва да бъде подкрепен от управителен орган, съставен от управителите на инфраструктура, които този коридор касае.

(13)  За да се отговори на потребностите на пазара, създаването на коридор за товарни превози следва да се представи под формата на план за прилагане, който да съдържа ясно установените действия за усъвършенстване на ефективността на железопътния товарен превоз и графика на прилагането им. Освен това, за да се гарантира, че планираните или вече приведени в изпълнение действия за създаването на коридор за товарни превози отговарят на потребностите или очакванията на пазара, всички железопътни предприятия-ползватели следва да бъдат редовно консултирани в рамките наподходящи процедури, определени от управителния орган.

(14)  За осигуряването на съгласуваността и свързаността на наличните по дължината на коридора за товарен превоз инфраструктурни капацитети е необходимо инвестициите в коридора за товарен превоз между държавите-членки, съответните управители на инфраструктура и железопътни предприятия, както и, ако е приложимо, между държавите-членки и трети европейски държави, да бъдат координирани и планирани според логика, отговаряща на нуждите на коридора за товарен превоз. Графикът на изпълнението им следва да бъде публикуван, за да се осигури информираността на железопътните предприятия, които оперират по този коридор. Те следва да включват интервенционни проекти във връзка с изграждането на оперативно съвместими системи и увеличаването на капацитета на влаковете.

(15)  Поради същите причини, тежките работи по поддръжка, които често се отразяват значително на капацитета на железопътната инфраструктура, следва също да бъдат координирани на равнище железопътен товарен превоз, както и да бъдат обект на актуализирана публикация.

(16)  Развитието на железопътния товарен превоз в Общността се нуждае и от привеждането в действие на инфраструктури и системи за развитието на интегрирания (интермодалния) товарен превоз.

(17)  Съответните държави-членки и националните компетентни органи за безопасност по коридора за товарен превоз могат да сключат споразумения за взаимно признаване на подвижния състав, от една страна и на уменията на машинистите, от друга. Компетентните органи на съответните държави-членки за безопасност по коридора за товарен превоз следва да си сътрудничат за прилагането на тези споразумения.

(18)  За улесняването на инфраструктурния капацитет за международните услуги за железопътен товарен превоз е подходящо прилагането за всеки коридор за товарни превози на т.нар. "обслужване на едно гише". За тази цел е подходящо да се използват текущите инициативи, по-специално предприетите от RailNetEurope – организация, чрез която управителите на инфраструктура се координират помежду си и която предоставя някои услуги на операторите на международен железопътен товарен превоз.

(19)  Предвид различния график на планиране на разписанието за различните видове транспорт е желателно да се внимава заявленията за инфраструктурен капацитет за товарен превоз да ▌бъдат съвместими с аналогичните заявления за пътнически превоз, особено като се има предвид съответната им социално-икономическа стойност. Таксата за използване на инфраструктурата следва да се образува в зависимост от качеството и надеждността на предоставения влаков маршрут.

(20)  При смущения в движението, влаковете, които превозват високо чувствителни към срока на превозване и към точността стоки, както е определено от управителния орган, следва да се ползват с достатъчен приоритет.

(21)  За да се осигури развитието на конкуренцията между доставчиците на предназначени за железопътния товарен превоз услуги по коридора за товарен превоз, ▌инфраструктурен капацитет следва да може да бъде искан и от предприятия, различни от железопътно-транспортните дружества и техните групирания.

(22)  За оптимизирането на управлението на коридора за товарен превоз и за осигуряването на безпрепятствено движение и ефективност на услугите за международен железопътен товарен превоз е необходимо да се осигури добра координация между органите за контрол на железопътното движение по отношение на различните мрежи на коридора за товарен превоз. С оглед осигуряването на по-добро използване на железопътните инфраструктури е необходимо тяхното управление, както и управлението на стратегическите терминали, разположени по коридора за товарен превоз, да бъде координирано.

(23)  За улесняване на достъпа до информацията за условията на използване на инфраструктурите на коридора за железопътен товарен превоз и осигуряване на недискриминационен достъп до тях е желателно на всички доставчици на услугите за международен железопътен товарен превоз да бъде предоставен референтен документ, в който да се съдържа тази информация.

(24)  С оглед обективното оценяване на ползите от действията за създаването на коридор за товарни превози и осигуряването на техния ефективен мониторинг е подходящо да се определят и редовно публикуват показатели за обслужването по коридора за товарни превози. Определението на показателите за резултатност следва да се формулира при консултация със заинтересованите страни, предоставящи и ползващи услуги за железопътен товарен превоз.

(25)   Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз, съставен от коридори за товарен превоз, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на своята цел.

(26)  По отношение на координирането на инвестициите, управлението на капацитетите и движението следва да бъдат установени справедливи правила, основани на сътрудничеството между управителите на инфраструктура, които трябва да се стремят да предоставят на операторите на товарни превози качествено обслужване по даден международен железопътен коридор.

(27)  Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение ║1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(5).

(28)  По-специално на Комисията следва да се предостави правомощието да определи условията и критериите, необходими за прилагането на настоящия регламент. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент и да го допълнят чрез добавяне на нови несъществени елементи, те следва да се приемат в съответствие с процедура по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(29)  Целта на настоящия регламент е да подобри ефективността на железопътния товарен превоз по отношение на останалите видове превоз, но тази цел трябва да бъде следвана и чрез политически действия и финансовото участие на държавите-членки и Европейския съюз. Следва да бъде осигурена координация на най-високо равнище между държавите-членки, за да се гарантира най-ефективната работа на коридорите за товарни превози. Успоредно с целта на настоящия регламент финансовата ангажираност в инфраструктура и в техническо оборудване като ERTMS следва да се стреми към увеличаване на капацитета на железопътния товарен превоз и ефективността,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се установяват правилата за създаване и организиране на европейската железопътна мрежа с приоритет на товарните превози по международни железопътни коридори, предназначени с приоритет за товарните превози (║'коридори за железопътен товарен превоз"). С него също така се установяват правилата за избор и организация на коридорите за железопътен товарен превоз, както и ▌принципи на сътрудничество за планирането на инвестициите, управлението на капацитетите и движението.

2.  Настоящият регламент се прилага за използването на железопътната инфраструктура за вътрешни и международни железопътни услуги, с изключение на:

   а) самостоятелни местни и регионални мрежи за пътнически услуги по железопътна инфраструктура, с изключение на случаите, при които услугите се осъществяват върху част от коридор за товарен превоз;
   б) мрежи, предназначени само за градски или крайградски железопътни пътнически услуги;
   в) регионални мрежи, които се използват за извършването на регионални услуги за превоз на товари от едно железопътно предприятие, което е извън обхвата на Директива на Съвета 91/440/ЕИО от 29 юли 1991 г. относно развитието на железниците в Общността(6), докато друг кандидат не поиска капацитет по тази мрежа;
   г) железопътна инфраструктура – частна собственост, която се използва само от собственика на инфраструктурата за извършване на негови собствени товарни превози.

Член 2

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от член 2 от Директива 2001/14/ЕО.

2.  В допълнение към посочените в параграф 1 определения:

   а) "коридор за железопътен товарен превоз" означава всички железопътни линии на територията на държавите-членки, а когато е приложимо – и на трети европейски държави, свързващи два или повече стратегически терминали ▌, съдържащи основна ос, алтернативни маршрути и свързващи ги релсови пътища, както и железопътни инфраструктури и тяхното оборудване в товарните терминали, разпределителните гари и гарите на образуване на композициите, както и релсови пътища за скачването към тях, включително всички услуги, предоставяни на железопътните предприятия, както са посочени в приложение II към Директива 2001/14/ЕО;
   б) "план за изграждане" означава документът, в който се представя стратегията║ и средствата, до чиято помощ заинтересованите страни възнамеряват да прибегнат, за да разгърнат в рамките на даден период необходимите и достатъчни за създаването на коридора за железопътен товарен превоз дейности;
   в) "тежки работи по поддръжка" означава всяка интервенция или поправка на нужната за движението на влаковете по коридора за железопътен товарен превоз инфраструктура и нейното оборудване, планирани поне една година предварително, при които се изисква да бъде запазен инфраструктурен капацитет в съответствие с член 28 от Директива 2001/14/ЕО;
   г) "терминал" означава разположената по протежението на коридора за железопътен товарен превоз инсталация, специално пригодена или за товаренето на стоките на товарните влакове и/или разтоварването им от тях, както за и интегрирането на железопътните с пътните, морските, речните и въздушните товаро-транспортни услуги, или за образуването и промяната на товарните влакови композиции;
   д) "стратегически терминал" означава терминалът на коридора за железопътен товарен превоз, достъпен за всички кандидати, който вече играе или се предвижда да играе значима роля в товарния превоз по протежението на коридора за железопътен товарен превоз е значима;
   е) "обслужване на едно гише" означава общата инстанция, създадена от всеки управител на инфраструктурата на коридора за железопътен товарен превоз предприятия, която позволява на кандидатите да заявят ▌ влаков маршрут за пътуване, прехвърлящо поне една граница.

ГЛАВА II

ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА С ПРИОРИТЕТ НА ТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗИ

Член 3

Избор на коридорите за железопътен товарен превоз

1.  Коридорът за железопътен товарен превоз цели да свърже най-малко две държави-членки и да позволи предоставянето на национални и международни товаро-транспортни услуги ▌. Той има следните характеристики:

   а) част е от, или поне е съвместим с трансевропейската транспортна мрежа или, където е приложимо, с ERTMS коридорите. Ако е необходимо, някои отсечки, които не са включени в трансевропейската транспортна мрежа, с голям или потенциално голям обем на движение на товарни влакове, също могат да станат част от коридора;
   б) позволява значително развитие на интензивността на железопътния товарен превоз и взема предвид основните търговски потоци и превоз на стоки;
   в) икономическият му смисъл се основава на социално-икономически анализ; В него се включва въздействието върху елементите на транспортната система там, където предоставянето на инфраструктурен капацитет на коридора за железопътен товарен превоз се отразява в значителна степен на движението на товари и пътници. Той съдържа и анализ на основното отражение на външните разходи;
   г) позволява по-добри връзки между гранични държави-членки и трети европейски държави;
   д) подкрепен е от план за изграждане.

2.  Създаването или промяната на даден коридор за товарен превоз се определя от заинтересованите държави-членки, след като те уведомят предоставят на Комисията за своите намерения, предоставяйки предложение, изготвено заедно със заинтересованите управители на инфраструктура и с отчитане на инициативите и становищата на железопътните предприятия, които ползват коридора или са заинтересовани да го ползват, и съдържащите се в приложението критерии. Заинтересованите железопътни предприятия могат да участват в процеса, когато някои значителни инвестиции ги засягат.

3.  Коридорите за железопътен товарен превоз се създават по следния ред:

   а) най-късно ...(7), всяка държава-членка, която има поне две преки железопътни връзки с други държави-членки, приема на своя територия поне едно предложение за коридор за железопътен товарен превоз;
   б) най-късно ...(8)*, всяка държава-членка приема на своя територия поне ▌един коридор за железопътен товарен превоз.

4.  Комисията отбелязва предложенията за посочените в параграф 2, коридори за железопътен товарен превоз и разглежда тяхната съвместимост с критериите за оценка в приложението. Комисията може да отправи възражения или да предложи промени по своя преценка.

5.  Коридорът за железопътен товарен превоз може да включва елементи от железопътните системи на трети европейски държави. Когато е необходимо, тези елементи трябва да бъдат в съответствие с политиката на трансевропейската транспортна мрежа.

6.   При възникнали проблеми между две държави-членки във връзка със създаването или промяната на даден коридор за железопътен товарен превоз с отражение върху разположената на тяхна територия железопътна инфраструктура, по искане от една от заинтересованите държави-членки Комисията се допитва до посочения в член 18 комитет. Становището на комитета се съобщава на заинтересованите държави-членки. Последните го взимат предвид в търсенето на решение.

7.  Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, посредством изменение на приложенията, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

Член 4

Управление на коридорите за железопътен товарен превоз

1.  Държавите-членки, които даден коридор за железопътен товарен превоз касае, си сътрудничат за осигуряването на развитие на коридора за железопътен товарен превоз, което да е в съответствие с неговия план за изграждане. Те определят общите цели по отношение на коридора за железопътен товарен превоз и се уверяват, че тези цели са заложени в плана за изграждане.

2.  За всеки коридор за железопътен товарен превоз, съответните управители на инфраструктура║ създават управителен орган, натоварен с определянето, ръководенето на осъществяването и актуализирането на плана за изграждане за коридора за железопътен товарен превоз. Заинтересованите железопътни предприятия или групировки от железопътни предприятия, използващи коридора, имат право да участват редовно в този орган в консултативно качество. Управителният орган редовно докладва за дейността си на съответните държави-членки, а при необходимост – и на Комисията и европейските координатори на приоритетните проекти на трансевропейската транспортна мрежа, в които се включва коридорът за железопътен товарен превоз, посочени в член 17а от Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно общностните насоки за развитието на трансевропейска транспортна мрежа(9).

3.  Заинтересованите държави-членки могат да създадат изпълнителен съвет, който отговаря за одобряването на плана за изграждане на коридора от управителен орган и наблюдава неговото изпълнение. В този случай отделните членове на изпълнителния съвет получават мандат от компетентните органи на държавите-членки.

4.  Управителният орган е самостоятелно юридическо лице. Той може да бъде създаден като европейско обединение по икономически интереси по смисъла на Регламент на Съвета (ЕИО) № 2137/85(10) и се ползва със статута на такова обединение.

5.  Членовете на управителния орган посочват директора си, чийто мандат трае поне 3 години.

6.  Създава се работна група, съставена от управителите и собствениците на посочените в член 9 стратегически за коридора за железопътен товарен превоз терминали, включително морски и вътрешни речни пристанища. Тя може да излиза със становище по всяко предложение на управителния орган, което има пряко въздействие върху инвестициите и управлението на стратегическите терминали. Управителният орган не може да взима решение, което противоречи на такова становище.

Член 5

Мерки за изграждането на коридор за железопътен товарен превоз

1.  Планът за изграждане, одобрен и редовно актуализиран от управителния орган, съдържа най-малко:

   а) описание на характеристиките на коридора за железопътен товарен превоз, включително потенциални претоварвания, и графика за прилагане на необходимите за улесняване на неговото създаване мерки;
   б) основните елементи на посоченото в параграф 2 пазарно проучване;
   в) целите на управителния орган и неговата програма за подобряване на ефективността на коридора за железопътен товарен превоз, изразени, в съответствие с посочените в член 16 разпоредби ▌.

2.  Провежда се пазарно проучване, което се актуализира периодично, като в него се разглеждат установените и очакваните параметри на движението по коридора за железопътен товарен превоз и тези на свързаните с него елементи на транспортната система, с оглед развиване или приспособяване, ако е необходимо, на плана за неговото изграждане. Разглежда се също така развитието на различните типове движение и се включват основните елементи на посочения в член 3, параграф 1, буква в) социо-икономически анализ, както и възможните сценарии по отношение на разходи и ползи и финансови последствия в дългосрочен план.

3.  Изготвя се програма за създаването и подобряването на ефективността на коридора за железопътен товарен превоз. В нея в частност се включват общите цели, техническият избор и графикът на необходимите действия по железопътната инфраструктура и нейното оборудване с оглед прилагането на всички посочени в членове от 7 до 16 мерки. Тези мерки целят да избегнат или сведат до минимум всякакви ограничения, засягащи железопътния капацитет.

Член 6

Допитване до кандидатите

1.  Управителният орган установява механизми за консултация с оглед подходящо участие на кандидатите, които биха използвали коридора за железопътен товарен превоз.

2.  Управителният орган провежда консултации с кандидатите за използване на коридора за железопътен товарен превоз, включително операторите на железопътни товарни услуги, пътническите оператори, товародателите, спедиторите и техните представителни органи, преди приемането на плана за изграждане и при актуализирането му. При различия между управителния орган и кандидатите, последните имат възможност да сезират регулаторните органи, посочени в член 17.

ГЛАВА III

ИНВЕСТИЦИИ ПО КОРИДОРА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Член 7

Планиране на инвестициите

1.  Управителният орган изготвя и одобрява:

   а) общ план за дългосрочни инфраструктурни инвестиции по коридора за железопътен товарен превоз за поне 10-годишен период;
   б) при необходимост – общ план за средносрочни (за поне 2-годишен период) инфраструктурни инвестиции по коридора за железопътен товарен превоз.

В инвестиционните планове се определя списъкът на планираните проекти за удължаването, обновяването или трансформирането на железопътната инфраструктура и нейното оборудване по протежението на коридора за железопътен товарен превоз, както и свързаните с това финансови потребности и източници на финансиране.

2.  Инвестиционните планове, посочени в параграф 1, включват стратегия за разгръщането на оперативно съвместими системи по коридора за железопътен товарен превоз, който удовлетворява основните изисквания и техническите спецификации за оперативна съвместимост, приложими към железопътните мрежи, посочени в Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (преработена версия)(11). Тази стратегия се основава на анализ на разходите и ползите от разгръщането на тези системи. Тя трябва да се съгласува с националните и европейски планове за разгръщането на оперативно съвместими системи и по-специално с разгръщането на европейската система за железопътна сигнализация (ERTMS), както и с трансгранични връзки и оперативно съвместими системи с трети европейски държави, където е приложимо.

3.  При необходимост, в инвестиционните планове се споменава планираното по програмата "Трансевропейска транспортна мрежа" или по някакви други политики, фондове или програми участие от страна на Общността, като се обосновава съгласуваността на стратегията им с тях.

4.  Инвестиционните планове, посочени в параграф 1, съдържат ▌стратегия за увеличаването на капацитета на товарните влакове, които могат да се движат по коридора за железопътен товарен превоз, с други думи, за премахване на набелязаните претоварвания, обновяване на съществуващата инфраструктура и изграждане на нова инфраструктура. Тя може да включва мерки за увеличаване, за влаковете, които се движат по коридора за железопътен товарен превоз, на разрешените дължина, габарити или осово натоварване.

5.  Инвестиционните планове, посочени в параграф 1, се публикуват в посочения в член 15 доклад и редовно се актуализират. Те са част от изграждането на коридора за железопътен товарен превоз.

Член 8

Координация на работите

Управителите на инфраструктурата на коридора за железопътен товарен превоз координират , по целесъобразен начин и в установената времева рамка, като спазват съответните договорни споразумения, посочени в член 6 от Директива 2001/14/EО, своето планиране на всички работи по поддръжка на инфраструктурата и нейното оборудване, които биха ограничили наличния капацитет на мрежата.

Член 9

Стратегически терминали

1.  По споразумение с посочената в член 4, параграф 6 работна група, управителният орган приема интегрирана стратегия за развитието на стратегическите терминали за приспособяването им към нуждите на железопътните товари, превозвани по коридора за железопътен товарен превоз, и по-специално като интермодални центрове по коридора за товарни превози. Това включва сътрудничество с регионални, местни и национални власти; предоставянето на земя за изграждане на терминали за железопътен товарен превоз и улесняването на достъпа до средства за насърчаване на такива изграждания. Управителният орган гарантира, че в стратегическите райони се създават достатъчно терминали, въз основа на очаквания обем на движение.

2.  Управителният орган приема подходящите за осъществяването на тази стратегия мерки. Той редовно я преразглежда.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ НА КОРИДОРА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТОВАРЕН ПРЕВОЗ

Член 10

Обслужване на едно гише за заявленията за международни влакови маршрути

1.  Управителният орган въвежда обслужване на едно гише, за да отговори на заявленията за влакови маршрути за товарен влак, пресичащ поне една граница по протежението на коридора за железопътен товарен превоз или движещ се по различни мрежи.

2.   Отделни управители на инфраструктура на даден товарен коридор могат да бъдат определени да обслужват единното гише за обслужване за кандидатите, изискващи влакови маршрути.

3.  Съответните регулаторни органи, посочени в член 17 ║, отговарят за протичането на обслужването на едно гише в условията на прозрачност и недискриминация.

Член 11

Стандартни типове маршрути за превоз по товарни коридори

1.  Управителният орган определя и периодично актуализира стандартни типове товарен превоз, валидни за целия коридор за железопътен маршрути за товарен превоз. Поне един от тези класове обхваща измежду влаковите маршрути за товарен превоз тези, които трябва ▌ да се ползват с ефективно време за превоз и гарантирана точност (║"улеснен товарен превоз").

2.  Критериите за определяне на стандартните типове товарен превоз се приемат от управителния орган след консултации с кандидатите, които биха използвали коридора за железопътен товарен превоз.

Член 12

Определяне на маршрути за товарните влакове

1.  В допълнение към случаите, посочени в член 20, параграф 2 от Директива 2001/14/ЕО, съответните управители на инфраструктурата ▌ запазват капацитета, въз основа на оценка на потребностите на пазара от резервен капацитет. Управителите на инфраструктури публикуват работното разписание на маршрута, необходим за удовлетворяване изискванията на международния улеснен товарен превоз ▌за идната финансова година ║ преди годината на определяне на работното разписание, посочено в член 18 от Директива 2001/14/ЕО, и въз основа на установения трафик на товарните превози и проучването на пазара, посочено в член 5, параграф 2 от настоящия регламент.

2.  Управителите на инфраструктурата поддържат, на базата на предварителна оценка на потребността от създаване на капацитет за ad hoc заявления, такъв капацитет, като се гарантира съответстваща степен на качество на предоставения влаков маршрут като времетраене на движението по маршрута и адаптирано към международния улеснен товарен превоз разписание, в рамките на окончателното работно разписание, за да имат възможност да реагират бързо и по съответстващ начин на посочените в член 23 от Директива 2001/14/ЕО заявленията за капацитет ad hoc. ▌

3.  С изключение на настъпването на непреодолими обстоятелства, определеният за даден улеснен товарен превоз съгласно настоящия член влаков маршрут не може да бъде отменен по-малко от 1 месец преди работното му разписание, освен ако съответният кандидат не даде съгласието си за такова отменяне. Кандидатът може да постави въпроса пред регулаторния орган. Както е посочено в член 27 от Директива 2001/14/ЕО, управителите на инфраструктурата могат да определят в референтния документ за мрежата условия, с които да отчитат предшестващи равнища на използване на влакови маршрути за улеснен товарен превоз при определяне на приоритетите за процеса на разпределяне.

4.  Управителите на инфраструктурата на коридора за железопътен товарен превоз и посочената в член 4, параграф 6 работна група установяват процедури за осигуряването на оптимално разпределение на капацитета съобразно настоящия член, като вземат предвид достъпа до стратегическите терминали, посочени в член 9.

5.  Управителите на инфраструктурата включват в своите условия на ползване такса за маршрути, които са разпределени, но в крайна сметка не се ползват. Размерът на тази такса е подходящ, възпиращ и ефективен.

Член 13

Допустими кандидати

Чрез дерогация от член 16, параграф 1 от Директива 2001/14/ЕО, заявления за влакови маршрути за превоз на товари, обхващащи няколко участъка от коридора за железопътен товарен превоз, могат да се подават и от други кандидати освен железопътните предприятия и техните международни групировки.

Член 14

Управление на движението

1.  След предложение на управителния орган на коридора за товарен превоз и като спазват посочените в параграф 2 принципи и планове, управителите на инфраструктурата на коридора за железопътен товарен превоз установяват и публикуват в посочения в член 3 и приложение I към Директива 2001/14/ЕО референтен документ за мрежата правила за приоритета на различните видове влакови маршрути и в частност маршрутите, определени за влакове, движещи се със закъснение, при смущения в движението за всяка част от коридора за железопътен товарен превоз.

2.  Посочените в параграф 1 правила за приоритета трябва да предвиждат като минимално изискване, с изключение на часовете на върхово натоварване, когато настоящият параграф не се прилага, предоставеният маршрут на даден улеснен товарен влак, който съблюдава първоначалните параметри на маршрута си, да ▌ бъде съблюдаван, доколкото е възможно, или поне да свеждат до минимум цялостните закъснения, като наблягат върху закъснения на влакове за улеснен товарен превоз. Управителният орган заедно с кандидатите, разработва и публикува:

   а) принципи за регулиране на влаковете, които гарантират, че влаковете за улеснен товарен превоз получават възможно най-доброто третиране от гледна точка на разпределянето на намаления капацитет;
   б) планове за действие в извънредни ситуации в случай на смущения по коридора, които са основани на тези принципи. Всяка държава-членка определя, чрез управителя на инфраструктурата, часовете на върхово натоварване в референтния документ за мрежата.

Часовете на върхово натоварване се прилагат само за работни дни и се ограничават до максимум 3 часа сутринта и максимум 3 часа следобед. При определянето на часовете на върхово натоварване се взема предвид регионалния и международния пътнически превоз.

3.  Управителите на инфраструктурата на коридора за железопътен товарен превоз установяват процедури за координиране на управлението на движението по протежението на коридора за железопътен товарен превоз.

4.  Управителите на инфраструктурата на коридора за железопътен товарен превоз и посочената в член 4, параграф 6 работна група установяват процедури за осигуряването на оптимално координиране между използването на железопътната инфраструктура и това на стратегическите терминали, посочени в член 9.

Член 15

Информация за условията на използване на коридора за железопътен товарен превоз

Управителният орган изготвя и публикува доклад, в който се съдържат:

   а) цялата информация от референтните документи за вътрешните мрежи, които касаят коридора за железопътен товарен превоз, изготвени в съответствие с предвидената в член 3 от Директива 2001/14/ЕО процедура;
   б) списъкът и характеристиките на стратегическите терминали, както и цялата информация за реда и условията за достъп до стратегическите терминали.

Член 16

Качество на обслужването по коридора за железопътен товарен превоз

1.  Управителите на инфраструктурата на коридора за железопътен товарен превоз осигуряват съгласуваността между действащите по коридора за железопътен товарен превоз системи за подобряване на работата, както са посочени в член 11 от Директива 2001/14/ЕО. Тази съгласуваност се контролира от регулаторните органи, които си сътрудничат в осъществяването на този надзора в съответствие с член 17, параграф 1 от настоящия регламент.

2.  За да се измерва качеството на обслужването и капацитета на услугите за международен и вътрешен железопътен товарен превоз по коридора за железопътен товарен превоз, управителният орган се допитва до кандидатите, които вероятно ще използват коридорите, и с ползвателите на услуги за железопътен товарен превоз относно показатели за резултатност на коридора за железопътен товарен превоз. След тази консултация управителният орган определя показателите и ги публикува поне веднъж годишно.

Член 17

Регулаторни органи

1.  Посочените в член 30 от Директива 2001/14/ЕО регулаторни органи, компетентни във връзка с коридора за железопътен товарен превоз, си сътрудничат при надзора на международните операции на управителите на инфраструктура и кандидатите по коридора за железопътен товарен превоз. Те се провеждат взаимни консултации и обменят информация. При необходимост те искат необходимата информация от управителите на инфраструктура на държавата-членка, за която са компетентни. Управителите на инфраструктура и други трети страни, участващи в международното разпределяне на капацитет, са задължени да предоставят на заинтересованите регулаторни органи незабавно всичката необходима информация относно международните влакови маршрути и капацитета, за които носят отговорност.

2.  При оплакване от страна на даден кандидат във връзка с обслужването на международния железопътен превоз или при служебно разследване, съответният регулиращ орган се консултира с регулаторния орган на всяка друга държава-членка, на чиято територия минава съответният коридор за железопътен товарен превоз и отправя искане до него за необходимата информация преди да вземе решение. Останалите регулаторни органи предоставят цялата информация, която самите те имат право по силата на националното си законодателство да изискват. При необходимост, регулаторният орган, до който е отправено оплакването или който е започнал служебното разследване, прехвърля случая на компетентния регулиращ орган, който от своя страна да вземе мерки по отношение на заинтересованите страни в съответствие с процедурата, установена в член 30, параграфи 5 и 6 от Директива 2001/14/ЕО.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1-4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Член 19

Дерогация

При необходимост дадена държава-членка може да се ползва с дерогация от разпоредбите на настоящия регламент. За тази цел, тя адресира до Комисията мотивирано искане за дерогация. Комисията приема решение по това искане в съответствие с посочената в член 18, параграф 2 ║процедура по консултиране при отчитане на географското разположение и развитието на услугите за железопътен товарен превоз в подалата искането за дерогация държава-членка.

Член 20

Контрол на изпълнението

Съответните държави-членки предоставят на Комисията веднъж на всеки 2 години от създаването на коридора за железопътен товарен превоз доклад, в който се съдържат резултатите от посоченото в член 4, параграф 1 сътрудничество между тях. Комисията го анализира и информира ║посочения в член 18 комитет.

Член 21

Докладване

Комисията прави периодичен преглед на прилагането на настоящия регламент. Тя предоставя на Европейския парламент и на Съвета първия доклад в срок от ...(12), а след това докладва на всеки три години.

Член 22

Преразглеждане

Ако, в случай че в съответствие с предвиденото в член 18, параграф 3 от Решение № 1692/96/ЕО насоките за трансевропейската транспортна мрежа бъдат преразгледани, Комисията заключи, че е подходящо да адаптира настоящия регламент към тези насоки, тя представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на настоящия регламент. По подобен начин някои решения, взети съгласно настоящия регламент, могат да породят необходимост от преразглеждане на насоките за трансевропейската транспортна мрежа.

Член 23

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в ║

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ С […], […] г., стр. […].
(2) ОВ С […], […] г., стр. […].
(3) Позиция на Европейския парламент от 23 април 2009 г.
(4) ОВ L 75, 15.3.2001 г., стр. 29.
(5) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(6) ОВ L 237, 24. 8.1991 г., стр. 25.
(7)* ОВ: една година след влизането в сила на настоящия регламент.
(8)** ОВ: три години след влизането в сила на настоящия регламент.
(9) ОВ L 228, 9.9.1996 г., стр. 1.
(10) ОВ L 199, 31.7.1985 г., стр.1.
(11) ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.
(12)* ОВ: пет години от влизането в сила на настоящия регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Критерии за оценка на предложенията за създаване на коридор за железопътен товарен превоз

Изборът на коридори, посочен в член 3, както и модернизирането на железопътната мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз, се извършва според следните критерии:

   а) наличието на писмо за намерение от страна на съответните държави-членки, в което се потвърждава желанието им да създадат коридор за железопътен товарен превоз;
   б) когато маршрутът на коридора за железопътен товарен превоз съвпада с участък (или част от него) от един или повече приоритетни проекта на трансевропейската транспортна мрежа(1), участъкът се включва в коридора за железопътен товарен превоз, освен ако не е предназначен за услугите по пътнически превоз;
   в) коридорът за железопътен товарен превоз, чието създаване е предложено, пресича територията на поне три държави-членки или, ако разстоянието между железопътнио-транспортните възли, които предложеният коридор обслужва, надхвърля 500 км, – на поне две държави-членки;
   г) икономическата целесъобразност и социо-икономическите ползи от коридора за железопътен товарен превоз;
   д) съгласуваността между всички коридори за железопътен товарен превоз, предложени от държавите-членки за изграждането на европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз;
   е) съгласуваността със съществуващите европейски железопътни мрежи като коридорите в рамките на ERTMS и тези, определени от RailNetEurope;
   ж) наличието на добри връзки за кореспонденция с другите видове транспорт, по-специално благодарение на адекватна мрежа от стратегически терминали, включително в морските пристанища и във вътрешността;
   з) предложеният подход за прилагане на посочените в членове от 4 до 16 разпоредби.

(1) Посочени в приложение III към Решение № 1692/96/ЕО.

Правна информация - Политика за поверителност