Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0247(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0220/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0220/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 21
CRE 22/04/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0285

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 477kWORD 148k
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές ***I
P6_TA(2009)0285A6-0220/2009
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0852),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 71, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0509/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0220/2009),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Απριλίου 2009 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές
P6_TC1-COD(2008)0247

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής║,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και της κοινής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη της Κοινότητας, ουσιώδες στοιχείο προόδου προς την επίτευξη βιώσιμης κινητικότητας αποτελεί η δημιουργία εσωτερικής σιδηροδρομικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές.

(2)  Η οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφαλείας(4), απετέλεσε σημαντικό βήμα στην εγκαθίδρυση της εσωτερικής σιδηροδρομικής αγοράς.

(3)  Για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές έναντι των άλλων τρόπων μεταφοράς, οι εμπορευματικές διεθνείς και εθνικές σιδηροδρομικές μεταφορές, που ανοίχτηκαν στον ανταγωνισμό από την 1η Ιανουαρίου του 2007, αναμένεται ότι θα μπορέσουν να έχουν στη διάθεσή τους σιδηροδρομική υποδομή καλής ποιότητας, ║που καθιστά δηλαδή δυνατή την παροχή υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών υπό καλές συνθήκες όσον αφορά την εμπορική ταχύτητα και το πρόγραμμα δρομολογίων, και αξιοπίστων, δηλαδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες όντως θα ανταποκρίνονται στις συμβατικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

(4)  Αν και η ελευθέρωση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας εμπορευμάτων κατέστησε δυνατή την είσοδο νέων φορέων στο δίκτυο, οι μηχανισμοί της αγοράς δεν επαρκούν για να οργανώσουν, να ρυθμίσουν και να καταστήσουν ασφαλή την κυκλοφορία. Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν και να καταστούν αξιόπιστοι οι μηχανισμοί αυτοί, τίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση η ενίσχυση των διαδικασιών συνεργασίας και εκχώρησης χρονοδιαδρόμων, κυρίως μεταξύ διαχειριστών υποδομής.

(5)  Το Συμβούλιο ║ , που συνήλθε στις 7║ Απριλίου ║2008, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να προωθηθεί η αποτελεσματική χρήση των υποδομών και, ενδεχομένως, να βελτιωθούν οι χωρητικότητες της σιδηροδρομικής υποδομής με μέτρα λαμβανόμενα σε επίπεδο ευρωπαϊκό και εθνικό και, μεταξύ άλλων, μέσω νομοθετικών κειμένων.

(6)  Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές, στο οποίο οι εμπορευματικές αμαξοστοιχίες θα έχουν τη δυνατότητα να κινούνται υπό καλές συνθήκες και να διέρχονται χωρίς δυσκολίες από ένα εθνικό δίκτυο σε άλλο, θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποίησης της υποδομής.

(7)  Σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές, οι πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί στον τομέα της σιδηροδρομικής υποδομής δείχνουν ότι η δημιουργία διεθνών διαδρόμων, που αποτελούν απόκριση σε συγκεκριμένες και σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες ενός ή περισσότερων τμημάτων της αγοράς, αντιπροσωπεύει την προσφορότερη μέθοδο.

(8)  Η δημιουργία ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά τρόπο συνεκτικό με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών ("ΔΕΔ-Μ") και τους διαδρόμους του συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας ("ERTMS"). Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η συντονισμένη ανάπτυξη των ▌δικτύων, και ειδικότερα η ένταξη των διεθνών διαδρόμων για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στο υφιστάμενο ΔΕΔ-Μ και στους διαδρόμους του ERTMS. Εξάλλου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο εναρμονισμένοι κανόνες όσον αφορά τους εν λόγω εμπορευματικούς διαδρόμους. Εφόσον απαιτείται, η δημιουργία των διαδρόμων αυτών θα έπρεπε να υποστηριχθεί οικονομικά στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΔΕΔ-Μ ║, έρευνας και Marco Polo, καθώς και άλλων κοινοτικών πολιτικών και ταμείων, όπως το Ταμείο Συνοχής.

(9)  Η δημιουργία εμπορευματικού διαδρόμου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που έχει η προγραμματισμένη επέκταση του δικτύου ΔΕΔ-Μ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) με σκοπό την εξασφάλιση καλύτερων διασυνδέσεων με τις σιδηροδρομικές υποδομές τρίτων ευρωπαϊκών χωρών.

(10)  Για κάθε εμπορευματικό διάδρομο είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί επαρκής συντονισμός μεταξύ των οικείων κρατών μελών και διαχειριστών υποδομής, να ληφθούν καλύτερα και αποτελεσματικά μέτρα για τη διευκόλυνση της σιδηροδρομικής εμπορευματικής κίνησης, να δημιουργηθούν αποτελεσματικές και επαρκείς συνδέσεις με τους υπόλοιπους τρόπους μεταφοράς, κατά τρόπον ώστε να αναπτυχθεί αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο δίκτυο εμπορευματικών μεταφορών και να καθοριστούν πρόσφορες συνθήκες για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων εμπορευματικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

(11)  Η δημιουργία κάθε εμπορευματικού διαδρόμου θα πρέπει να βασίζεται σε προτάσεις που διατυπώνουν τα κράτη μέλη κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση║ σαφώς προσδιοριζόμενη και διαφανή διαδικασία. Τα κριτήρια για τη δημιουργία των εμπορευματικών διαδρόμων θα πρέπει να καθοριστούν κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των κρατών μελών και των διαχειριστών υποδομής, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκές περιθώριο λήψης αποφάσεων και διαχείρισης ▌.

(12)  Για να τονωθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών, των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, κάθε εμπορευματικός διάδρομος θα πρέπει να υποστηρίζεται από όργανο διοίκησης, το οποίο θα συγκροτείται από τους διάφορους διαχειριστές υποδομής που ενδιαφέρει αυτός ο διάδρομος.

(13)  Για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, οι τρόποι δημιουργίας κάθε εμπορευματικού διαδρόμου θα πρέπει να παρουσιάζονται σε αντίστοιχο εκτελεστικό σχέδιο, στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται ο καθορισμός και το χρονοδιάγραμμα των ενδεδειγμένων δράσεων για τη βελτίωση των επιδόσεων των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Εξάλλου, για να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις που προβλέπονται ή εκτελούνται για τη δημιουργία εμπορευματικού διαδρόμου ανταποκρίνονται στις ανάγκες ή στις προσδοκίες της αγοράς, θα πρέπει να ζητείται τακτικά η γνώμη όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων χρηστών, με βάση τις κατάλληλες διαδικασίες που καθορίζει το όργανο διοίκησης.

(14)  Για να διασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η συνέχεια της χωρητικότητας υποδομών που είναι διαθέσιμη σε κάθε εμπορευματικό διάδρομο, είναι σκόπιμος ο συντονισμός των επενδύσεων στον εμπορευματικό διάδρομο μεταξύ των οικείων κρατών, των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, καθώς και, κατά περίπτωση, μεταξύ κρατών μελών και τρίτων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και ο προγραμματισμός τους με βάση λογική ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του εμπορευματικού διαδρόμου. Το πρόγραμμα υλοποίησής τους θα πρέπει να δημοσιεύεται, ώστε να διασφαλίζεται η πληροφόρηση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να ασκήσουν δραστηριότητα στο διάδρομο. Οι επενδύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδια επέμβασης με σκοπό την ανάπτυξη διαλειτουργικών συστημάτων και την αύξηση της χωρητικότητας των αμαξοστοιχιών.

(15)  Για τους ίδιους λόγους, οι εργασίες συντήρησης μεγάλης κλίμακας, που συχνά έχουν σημαντική επίδραση στη χωρητικότητα της σιδηροδρομικής υποδομής θα πρέπει ωσαύτως να συντονίζονται σε επίπεδο εμπορευματικού διαδρόμου και να αποτελούν αντικείμενο ενημερούμενης δημοσίευσης.

(16)  Επίσης, για την προώθηση της ανάπτυξης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στην Κοινότητα, είναι αναγκαία η δημιουργία υποδομών και συστημάτων που έχουν σκοπό την ανάπτυξη των διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών.

(17)  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και οι εθνικές αρχές ασφαλείας οι αρμόδιες για τον εμπορευματικό διάδρομο έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμφωνίες για την αμοιβαία αναγνώριση αφενός οχημάτων και αφετέρου των δεξιοτήτων των μηχανοδηγών αμαξοστοιχιών. Οι αρχές ασφαλείας των κρατών μελών τα οποία ενδιαφέρει ο εμπορευματικός διάδρομος θα πρέπει να συνεργάζονται, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή αυτών των συμφωνιών.

(18)  Για να καταστεί ευκολότερη η διαδικασία αίτησης χωρητικότητας υποδομής για τις διεθνείς εμπορευματικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες, είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί μονοαπευθυντική θυρίδα για κάθε εμπορευματικό διάδρομο. Για το σκοπό αυτό, είναι εύλογο να χρησιμοποιηθούν ως βάση οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες, και ειδικότερα εκείνες που έχουν αναληφθεί από το RailNetEurope, οργανισμό ο οποίος αποτελεί εργαλείο συντονισμού διαχειριστών υποδομής και παρέχει ορισμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις διεθνών εμπορευματικών μεταφορών.

(19)  Λαμβανόμενων υπόψη των διαφορών στα χρονοδιαγράμματα προγραμματισμού των δρομολογίων για τους διάφορους τύπους κίνησης, είναι ευκταίο να ληφθεί μέριμνα ώστε οι αιτήσεις που αφορούν χωρητικότητα υποδομής για την εμπορευματική κίνηση να είναι συμβατές με τις αιτήσεις που αφορούν επιβατικές μεταφορές, λαμβανομένης ιδιαίτερα υπόψη της αντίστοιχης κοινωνικοοικονομικής τους αξίας. Το τέλος χρήσης της υποδομής θα πρέπει να διακυμαίνεται σε συνάρτηση με την ποιότητα και την αξιοπιστία του εκχωρούμενου χρονοδιαδρόμου.

(20)  Σε περίπτωση διαταραχής της κυκλοφορίας, θα πρέπει να μπορεί να δοθεί επαρκής προτεραιότητα σε αμαξοστοιχίες που μεταφέρουν εμπορεύματα εξαιρετικά ευαίσθητα από άποψη χρόνου και συνέπειας, όπως ορίζει το όργανο διοίκησης.

(21)  Για τη διασφάλιση της ανάπτυξης του ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων εμπορευματικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών στον εμπορευματικό διάδρομο, οι αιτούντες, εκτός από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή τους ομίλους τους, πρέπει να μπορούν να ζητούν χωρητικότητα υποδομής.

(22)  Για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του εμπορευματικού διαδρόμου και την εξασφάλιση καλύτερης ρευστότητας και καλύτερων επιδόσεων των διεθνών εμπορευματικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών, είναι αναγκαίο να ληφθεί μέριμνα για τον απαιτούμενο συντονισμό μεταξύ των ρυθμιστικών οργάνων της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας τα οποία είναι κατανεμημένα σε διάφορα σημεία των διαφόρων δικτύων του εμπορευματικού διαδρόμου. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη χρήση των σιδηροδρομικών υποδομών, είναι απαιτείται συντονισμός της διαχείρισης αυτών των υποδομών και των στρατηγικών τερματικών σταθμών που κείνται στον εμπορευματικό διάδρομο.

(23)  Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τη χρήση όλων των βασικών υποδομών του εμπορευματικού διαδρόμου και να διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτές, φαίνεται ευκταίο να τεθεί στην διάθεση όλων των παροχέων διεθνών εμπορευματικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών κάποια δήλωση δικτύου, όπου συγκεντρώνεται το σύνολο αυτών των πληροφοριών.

(24)  Για να είναι δυνατή η μέτρηση κατά τρόπο αντικειμενικό των ωφελημάτων που προκύπτουν από δράσεις για τη δημιουργία του εμπορευματικού διαδρόμου και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση της συνέχειας αυτών των δράσεων, είναι σκόπιμα ο καθορισμός και η τακτική δημοσίευση δεικτών επιδόσεων για τις υπηρεσίες στον εμπορευματικό διάδρομο. Ο καθορισμός δεικτών επιδόσεων θα πρέπει να γίνει σε διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους που παρέχουν και χρησιμοποιούν εμπορευματικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

(25)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές αποτελούμενου από εμπορευματικούς διαδρόμους, δεν δύναται να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται συνεπώς, λόγω του εύρους ή των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη ║του στόχου αυτού.

(26)  Όσον αφορά το συντονισμό των επενδύσεων, τη διαχείριση της χωρητικότητας και της κίνησης, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες ισόρροποι, βασιζόμενοι σε συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών υποδομής, οι οποίοι στο πλαίσιο διεθνούς σιδηροδρομικού διαδρόμου θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στις επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών.

(27)  Ενδείκνυται η θέσπιση μέτρων αναγκαίων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την απόφαση ║1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5).

(28)  Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει τους όρους και τα κριτήρια που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και θα έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του με νέα, μη ουσιώδη, στοιχεία, ║θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης║1999/468/ΕΚ.

(29)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων σε σχέση με άλλα μέσα μεταφοράς· ωστόσο, ο εν λόγω στόχος θα πρέπει να επιδιωχθεί και μέσω πολιτικών δράσεων και οικονομικής συμμετοχής των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συντονισμός θα πρέπει να διασφαλισθεί στο πιο υψηλό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών, κατά τρόπον ώστε να υπάρξει εγγύηση για την πλέον αποτελεσματική λειτουργία των εμπορευματικών διαδρόμων. Η χρηματοδοτική δέσμευση για τις υποδομές και τεχνικούς εξοπλισμούς όπως το ERTMS, θα πρέπει να αποσκοπεί στην αύξηση της ικανότητας και της αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, παράλληλα με τους στόχους του παρόντος κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες δημιουργίας και οργάνωσης του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές στους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (εφεξής αποκαλούμενους "εμπορευματικοί διάδρομοι"). Θεσπίζει τους κανόνες επιλογής και οργάνωσης των εμπορευματικών διαδρόμων, καθώς και συνεταιριστικές αρχές σχετικά με τον προγραμματισμό των επενδύσεων, τη διαχείριση της χωρητικότητας και της κίνησης.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για τη διαχείριση και τη χρήση των σιδηροδρομικών υποδομών όσον αφορά τις εθνικές και διεθνείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες, με εξαίρεση:

   α) τα αυτόνομα τοπικά και περιφερειακά δίκτυα που έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με χρήση σιδηροδρομικής υποδομής, εκτός εάν οι εν λόγω οι υπηρεσίες λειτουργούν σε τμήμα του εμπορευματικού διαδρόμου·
   β) δίκτυα με σκοπό μόνο την εκμετάλλευση αστικών και προαστιακών υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών·
   γ) περιφερειακά δίκτυα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για περιφερειακές υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών, παρά μόνο από μία σιδηροδρομική επιχείρηση που δεν διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων(6), μέχρις ότου ║άλλος υποψήφιος ζητήσει να χρησιμοποιήσει τη χωρητικότητα του υπόψη δικτύου·
   δ) ιδιωτικές σιδηροδρομικές υποδομές που προορίζονται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον ιδιοκτήτη τους για ίδιες εμπορευματικές δραστηριότητες.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ.

2.  Πέραν των ορισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 νοείται ως:

   α) "εμπορευματικός διάδρομος", το σύνολο των σιδηροδρομικών γραμμών που κείνται στο έδαφος κρατών μελών και, ενδεχομένως, τρίτων ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες συνδέουν δύο ή περισσότερους στρατηγικούς τερματικούς σταθμούς ▌και περιλαμβάνουν ║βασικό άξονα, εναλλακτικές διαδρομές και γραμμές που τις συνδέουν, καθώς και τις σιδηροδρομικές υποδομές και τον τεχνικό τους εξοπλισμό στους εμπορευματικούς τερματικούς σταθμούς, στους σταθμούς διαλογής και σχηματισμού, καθώς και τις συνδετήριες γραμμές με τους τελευταίους, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών σιδηροδρομικών υπηρεσιών, όπως καθορίζονται με το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/14/ΕΚ·
   β) "εκτελεστικό σχέδιο", το έγγραφο στο οποίο εκτίθενται η στρατηγική, οι δράσεις και τα μέσα τα οποία σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να αναπτύξουν εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος τις αναγκαίες και ικανές ενέργειες για την δημιουργία του εμπορευματικού διαδρόμου·
   γ) "μεγάλης κλίμακας εργασίες συντήρησης", κάθε επέμβαση στη σιδηροδρομική υποδομή και στον τεχνικό εξοπλισμό της, καθώς και κάθε επισκευή τους, η οποία έχει προγραμματισθεί τουλάχιστον έναν χρόνο πριν, αναγκαία για την κυκλοφορία αμαξοστοιχιών στον εμπορευματικό διάδρομο, η οποία συνεπάγεται δεσμεύσεις χωρητικότητας της υποδομής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ·
   δ) "τερματικός σταθμός", η εγκατάσταση που κείται σε κάποιο σημείο του εμπορευματικού διαδρόμου και η οποία είναι ειδικά διευθετημένη ώστε να επιτρέπει είτε τη φόρτωση σε εμπορευματικές αμαξοστοιχίες ή/και την εκφόρτωση από εμπορευματικές αμαξοστοιχίες εμπορευμάτων και την ολοκλήρωση των εμπορευματικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών με τις οδικές, τις θαλάσσιες, τις ποτάμιες και τις αεροπορικές υπηρεσίες, είτε το σχηματισμό ή την τροποποίηση της σύνθεσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών·
   ε) "στρατηγικός τερματικός σταθμός", ο τερματικός σταθμός του εμπορευματικού διαδρόμου, όπου έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ο οποίος διαδραματίζειήδη ή προβλέπεται να διαδραματίσει στο μέλλον σημαντικό ρόλο στις εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές στον εμπορευματικό διάδρομο·
   στ) "μονοαπευθυντική θυρίδα", η κοινή αρχή που συγκροτείται από κάθε διαχειριστή υποδομής του εμπορευματικού διαδρόμου και παρέχει στους αιτούντες τη δυνατότητα να ζητούν ▌χρονοδιάδρομο για διαδρομή που διασχίζει τουλάχιστον μία μεθόριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 3

Επιλογή των εμπορευματικών διαδρόμων

1.  Ο εμπορευματικός διάδρομος ενώνει τουλάχιστον δύο κράτη μέλη και καθιστά δυνατή την εκτέλεση εμπορευματικών διεθνών και εθνικών σιδηροδρομικών μεταφορών ▌. Τα χαρακτηριστικά του είναι:

   α) αποτελεί μέρος του, ή τουλάχιστον είναι συμβατός με το ΔΕΔ-Μ ή, κατά περίπτωση, με τους διαδρόμους του ERTMS. Ενδεχομένως, δύνανται να ενταχθούν στον διάδρομο ορισμένα τμήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ΔΕΔ-Μ και παρουσιάζουν μεγάλο όγκο εμπορευματικών μεταφορών·
   β) επιτρέπει σημαντική ανάπτυξη της σιδηροδρομικής εμπορευματικής κίνησης και λαμβάνει υπόψη τα μεγάλα ρεύματα συναλλαγών και εμπορευματικών μεταφορών·
   γ) δικαιολογείται με βάση κοινωνικοοικονομική ανάλυση. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τις επιπτώσεις στα συστήματα μεταφορών όπου η εκχώρηση χωρητικότητας υποδομής του εμπορευματικού διαδρόμου επηρεάζει σημαντικά την κυκλοφορία εμπορευμάτων και επιβατών. Περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση των μείζονος σημασίας επιπτώσεων από άποψη εξωτερικού κόστους·
   δ) εξασφαλίζει καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ των συνοριακών κρατών μελών και των τρίτων ευρωπαϊκών χωρών·
   ε) υποστηρίζεται με εκτελεστικό σχέδιο.

2.  Η δημιουργία ή η τροποποίηση εμπορευματικού διαδρόμου αποφασίζεται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τα οποία προηγουμένως κοινοποιούν τις προθέσεις τους στην Επιτροπή, επισυνάπτοντας πρόταση που έχει καταρτιστεί από τους τοπικούς διαχειριστές υποδομής, λαμβανομένων υπόψη των πρωτοβουλιών και των απόψεων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ή ενδιαφέρονται για τον διάδρομο και των κριτηρίων του παραρτήματος. Οι ενδιαφερόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, όταν πρόκειται για σημαντικές επενδύσεις που τις αφορούν.

3.  Οι εμπορευματικοί διάδρομοι δημιουργούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες λεπτομέρειες εφαρμογής:

   α) το αργότερο ...(7), το έδαφος κάθε κράτους μέλους που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις με άλλα κράτη μέλη πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο πρότασης εμπορευματικού διαδρόμου·
   β) το αργότερο ...(8)*, στο έδαφος κάθε κράτους μέλους πρέπει να προβλεφθεί τουλάχιστον ένας εμπορευματικός διάδρομος.

4.  Η Επιτροπή λαμβάνει γνώση των προτάσεων για τη δημιουργία εμπορευματικών διαδρόμων κατά την παράγραφο 2 και μελετά τη συνοχή τους με τα κριτήρια αξιολόγησης του παραρτήματος. Μπορεί να διατυπώσει τις αντιρρήσεις ή προτάσεις τροποποίησης που κρίνει σκόπιμες.

5.  Ο εμπορευματικός διάδρομος είναι δυνατόν να περιλαμβάνει στοιχεία των σιδηροδρομικών δικτύων τρίτων ευρωπαϊκών χωρών. Τότε τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι συμβατά με την πολιτική για το ΔΕΔ-Μ.

6.   Εφόσον ανακύψουν δυσκολίες μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών μελών ως προς τη δημιουργία ή την τροποποίηση εμπορευματικού διαδρόμου όσον αφορά τη σιδηροδρομική υποδομή που κείται στο έδαφός τους, η Επιτροπή, μετά από αίτημα ενός των οικείων κρατών μελών, συμβουλεύεται για το θέμα αυτό την επιτροπή του άρθρου 18. Η γνωμοδότηση της επιτροπής κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους τη γνωμοδότηση προκειμένου να εξεύρουν λύση.

7.  Τα μέτρα τα οποία έχουν ως στόχο την τροποποίηση των μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μέσω της προσαρμογής του παραρτήματος, θα πρέπει να θεσπίζονται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, προβλεπόμενη στο άρθρο 18 παράγραφος 3.

Άρθρο 4

Διοίκηση των εμπορευματικών διαδρόμων

1.  Τα ενδιαφερόμενα για εμπορευματικό διάδρομο κράτη μέλη συνεργάζονται ώστε να διασφαλίσουν την ανάπτυξη του εμπορευματικού διαδρόμου σύμφωνα με το εκτελεστικό του σχέδιο. Καθορίζουν τους γενικούς στόχους του εμπορευματικού διαδρόμου και βεβαιώνονται ότι το εκτελεστικό σχέδιο έχει αυτούς τους στόχους.

2.  Για κάθε εμπορευματικό διάδρομο, οι οικείοι διαχειριστές υποδομής, ║ συνιστούν όργανο διοίκησης επιφορτισμένο με τον καθορισμό, την καθοδήγηση της υλοποίησης και την ενημέρωση του εκτελεστικού σχεδίου του εμπορευματικού διαδρόμου. Οι ενδιαφερόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή όμιλοι σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τακτικά τον διάδρομο θα πρέπει να συμμετέχουν στο όργανο αυτό συμβουλευτικώς. Το όργανο διοίκησης αναφέρεται τακτικά σχετικά με τις δραστηριότητές του στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και, εάν υπάρχει λόγος, στην Επιτροπή και στους ευρωπαίους συντονιστές έργων προτεραιότητας του ΔΕΔ-Μ τα οποία ολοκληρώνονται με τον εμπορευματικό διάδρομο και στα οποία αναφέρεται το άρθρο 17α της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996 περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών(9).

3.  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να συγκροτήσουν εκτελεστικό συμβούλιο που θα είναι υπεύθυνο για την έγκριση του σχεδίου εκτέλεσης του διαδρόμου από το όργανο διοίκησης και για την εποπτεία της εκτέλεσής του. Στην περίπτωση αυτή, τα επιμέρους μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου ενεργούν κατ' εντολή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

4.  Το όργανο διοίκησης αποτελεί ανεξάρτητη νομική οντότητα. Μπορεί να συγκροτηθεί με μορφή ευρωπαϊκού ομίλου οικονομικού ενδιαφέροντος υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 του Συμβουλίου(10), με καταστατικό τέτοιου ομίλου.

5.  Τα μέλη του οργάνου διοίκησης ορίζουν το διευθυντή του, του οποίου η θητεία είναι τουλάχιστον 3ετής.

6.  Συγκροτείται ομάδα εργασίας αποτελούμενη από διαχειριστές και ιδιοκτήτες στρατηγικών τερματικών σταθμών του εμπορευματικού διαδρόμου, περιλαμβανομένων των λιμένων θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας, κατά το άρθρο 9. Η ομάδα μπορεί να γνωμοδοτεί για κάθε πρόταση του οργάνου διοίκησης που έχει άμεσες συνέπειες στις επενδύσεις και στη διαχείριση των στρατηγικών τερματικών σταθμών. Το όργανο διοίκησης δεν μπορεί να λάβει απόφαση αντίθετη προς τη γνώμη αυτή.

Άρθρο 5

Μέτρα υλοποίησης του εμπορευματικού διαδρόμου

1.  Το εκτελεστικό σχέδιο που έχει εγκριθεί και αναπροσαρμόζεται τακτικά από το όργανο διοίκησης περιλαμβάνει τουλάχιστον:

   α) περιγραφή των χαρακτηριστικών του εμπορευματικού διαδρόμου, συμπεριλαμβανομένης πιθανής κυκλοφοριακής συμφόρησης, καθώς και το πρόγραμμα υλοποίησης των αναγκαίων μέτρων για τη διευκόλυνση της δημιουργίας του·
   β) τα ουσιώδη στοιχεία της μελέτης αγοράς κατά την παράγραφο 2·
   γ) τους στόχους του οργάνου διοίκησης και το πρόγραμμά του για τη βελτίωση των επιδόσεων του εμπορευματικού διαδρόμου, ▌σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16·

2.  Πραγματοποιείται και ενημερώνεται κατά περιόδους μελέτη αγοράς, που αφορά τις εξελίξεις οι οποίες διαπιστώνονται και αναμένονται όσον αφορά την κίνηση στον εμπορευματικό διάδρομο και στα στοιχεία του συστήματος μεταφορών που συνδέονται με αυτόν με στόχο την ανάπτυξη ή προσαρμογή, εφόσον απαιτείται, του εκτελεστικού του σχεδίου. Εξετάζει την εξέλιξη των διαφόρων τύπων κυκλοφορίας και περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ), καθώς και τα πιθανά σενάρια όσον αφορά το κόστος και τα πλεονεκτήματα καθώς και τις μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές επιπτώσεις.

3.  Καταρτίζεται πρόγραμμα δημιουργίας του εμπορευματικού διαδρόμου και βελτίωσης των επιδόσεών του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους κοινούς στόχους, τις τεχνικές επιλογές και το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων επεμβάσεων στη σιδηροδρομική υποδομή και στον τεχνικό εξοπλισμό της, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το σύνολο των μέτρων των άρθρων 7 έως 16. Τα μέτρα αυτά αποφεύγουν ή μειώνουν στο ελάχιστο τους περιορισμούς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την χωρητικότητα των σιδηροδρομικών γραμμών.

Άρθρο 6

Διαβούλευση με τους αιτούντες

1.  Το όργανο διοίκησης αναπτύσσει μηχανισμούς διαβούλευσης με σκοπό τη συμμετοχή κατά ενδεδειγμένο τρόπο των αιτούντων, ║οι οποίοι ενδεχομένως θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον εμπορευματικό διάδρομο.

2.  Οι ενδιαφερόμενοι για τη χρήση του σιδηροδρομικού διαδρόμου, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων εμπορευματικών μεταφορών, των επιχειρήσεων επιβατικών μεταφορών, των αποστολέων, των μεταφορέων και των οργάνων εκπροσώπησής τους, διαβουλεύονται με το όργανο διοίκησης πριν από την έγκριση του εκτελεστικού σχεδίου και κατά την ενημέρωσή του. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του οργάνου διοίκησης και των αιτούντων, οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στα ρυθμιστικά όργανα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 17.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ

Άρθρο 7

Προγραμματισμός επενδύσεων

1.  Το όργανο διοίκησης εκπονεί και εγκρίνει:

   α) μακροπρόθεσμο, δηλαδή με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 10 ετών, κοινό σχέδιο επενδύσεων για υποδομή στον εμπορευματικό διάδρομο·
   β) ενδεχομένως, μεσοπρόθεσμο (τουλάχιστον διετές) κοινό σχέδιο επενδύσεων στον εμπορευματικό διάδρομο.

Τα σχέδια επενδύσεων καθορίζουν τον κατάλογο των προβλεπόμενων έργων για την επέκταση, την ανακαίνιση ή την αναδιευθέτηση της σιδηροδρομικής υποδομής και του τεχνικού εξοπλισμού της στο διάδρομο καθώς και τις σχετικές χρηματοοικονομικές ανάγκες και πηγές χρηματοδότησης.

2.  Τα σχέδια επενδύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τη στρατηγική σχετικά με την επέκταση διαλειτουργικών συστημάτων στον εμπορευματικό διάδρομο ο οποίος πληροί τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που ισχύουν για τα σιδηροδρομικά δίκτυα ║σύμφωνα με την oδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση)(11). Η στρατηγική βασίζεται σε ανάλυση σχέσης κόστους και ωφέλειας της επέκτασης των συστημάτων αυτών. Πρέπει να είναι συνεκτική με τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα επέκτασης διαλειτουργικών συστημάτων και, ιδίως, με το πρόγραμμα επέκτασης του ευρωπαϊκού συστήματος σιδηροδρομικής σηματοδότησης (ERTMS), καθώς και με διασυνοριακές διασυνδέσεις και διαλειτουργικά συστήματα με τρίτες ευρωπαϊκές χώρες, κατά περίπτωση.

3.  Κατά περίπτωση, στα σχέδια επενδύσεων γίνεται μνεία της προβλεπόμενης κοινοτικής συνδρομής για το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ ή οιωνδήποτε άλλων πολιτικών, ταμείων και προγραμμάτων, και δικαιολογείται η συνεκτικότητα της στρατηγικής τους με αυτά.

4.  Τα σχέδια επενδύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν ▌στρατηγική σχετικά με την αύξηση χωρητικότητας των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών που μπορούν να κυκλοφορούν στον εμπορευματικό διάδρομο, με άλλα λόγια, για την εξάλειψη των εντοπισμένων σημείων συμφόρησης, την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και την κατασκευή νέων υποδομών. Η στρατηγική είναι δυνατό να περιλαμβάνει μέτρα για να αυξηθεί το μήκος, το εύρος των τροχιών, το περιτύπωμα, η διαχείριση της ταχύτητας, το ρυμουλκούμενο φορτίο ή το φορτίο ανά άξονα που επιτρέπονται για τις αμαξοστοιχίες οι οποίες κυκλοφορούν στον εμπορευματικό διάδρομο.

5.  Τα σχέδια επενδύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 15 και ενημερώνονται κατά τακτά διαστήματα. Αποτελούν μέρος του εκτελεστικού σχεδίου του εμπορευματικού διαδρόμου.

Άρθρο 8

Συντονισμός εργασιών

Σύμφωνα με τον κατάλληλο τρόπο και χρονοδιάγραμμα, καθώς και βάσει των συμβάσεων που έχουν συνάψει κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, οι διαχειριστές υποδομής του εμπορευματικού διαδρόμου συντονίζουν τον προγραμματισμό όλων των εργασιών ▌για την υποδομή και τον τεχνικό της εξοπλισμό που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα στο δίκτυο.

Άρθρο 9

Στρατηγικοί τερματικοί σταθμοί

1.  Σε συμφωνία με την ομάδα εργασίας του άρθρου 4, παράγραφος 6, το όργανο διοίκησης χαράσσει ολοκληρωμένη στρατηγική σχετικά με την ανάπτυξη των στρατηγικών τερματικών σταθμών, ώστε αυτοί οι σταθμοί να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών που πραγματοποιούνται στον εμπορευματικό διάδρομο, ειδικότερα ως διατροπικοί κόμβοι κατά μήκος των εμπορευματικών διαδρόμων. Αυτό περιλαμβάνει συνεργασία με τις περιφερειακές, τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις, την αναζήτηση γης για την ανάπτυξη σιδηροδρομικών εμπορευματικών τερματικών σταθμών και την πρόσβαση σε κονδύλια για την υποστήριξη των εξελίξεων αυτών. Το όργανο διοίκησης εξασφαλίζει ότι δημιουργούνται επαρκείς τερματικοί σταθμοί σε στρατηγικές τοποθεσίες, με βάση τον αναμενόμενο όγκο μεταφορών.

2.  Το όργανο διοίκησης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, την οποία αναθεωρεί κατά τακτά διαστήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Άρθρο 10

Μονοαπευθυντική θυρίδα για τις αιτήσεις διεθνών χρονοδιαδρόμων

1.  Το όργανο διοίκησης δημιουργεί μονοαπευθυντική θυρίδα για να απαντά σε αιτήσεις χρονοδιαδρόμων που αφορούν εμπορευματική αμαξοστοιχία η οποία διασχίζει τουλάχιστον μία μεθόριο στον εμπορευματικό διάδρομο ή χρησιμοποιεί πολλαπλά δίκτυα.

2.  Μπορεί να ανατεθεί σε μεμονωμένους διαχειριστές υποδομής διαδρόμου να λειτουργούν ως γραφείο εξυπηρέτησης της μονοαπευθυντικής θυρίδας για αιτούντες που ζητούν χρονοδιαδρόμους.

3.  Τα ενδιαφερόμενα ρυθμιστικά όργανα, που προβλέπονται στο άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού, φροντίζουν ώστε οι δραστηριότητες της μονοαπευθυντικής θυρίδας να ασκούνται με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις.

Άρθρο 11

Τυπικές κατηγορίες χρονοδιαδρόμων στους διαδρόμους

1.  Το όργανο διοίκησης καθορίζει και ενημερώνει περιοδικά τις τυπικές κατηγορίες χρονοδιαδρόμων για εμπορευματική χρήση που ισχύουν για ολόκληρο τον εμπορευματικό διάδρομο. Τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες αυτές (εφεξής καλούμενη "εμπορεύματα ταχείας παράδοσης") περιλαμβάνει μεταξύ αυτών των κατηγοριών, χρονοδιάδρομο με την ενδεδειγμένη διάρκεια και με εγγυημένη συνέπεια.

2.  Τα κριτήρια ορισμού των τυπικών κατηγοριών εμπορευματικής κίνησης μπορούν να καθορίζονται από το όργανο διοίκησης κατόπιν διαβούλευσης με τους υποψηφίου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον εμπορευματικό διάδρομο.

Άρθρο 12

Χρονοδιάδρομοι εκχωρούμενοι στις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες

1.  Εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές υποδομής ▌ κρατούν τη χωρητικότητα βάσει των αναγκών της αγοράς για απόθεμα χωρητικότητας και δημοσιεύουν τον πίνακα δρομολογίων που χρειάζεται για την πλήρωση των απαιτήσεων της διεθνούς κίνησης των εμπορευμάτων ταχείας παράδοσης κατά την προσεχή χρήση, πριν από την ετήσια διαδικασία καθορισμού του πίνακα δρομολογίων που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ και με βάση την εμπορευματική κίνηση που διαπιστώθηκε και τη μελέτη αγοράς την οποία ορίζει το άρθρο 5, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι διαχειριστές υποδομής διατηρούν, μετά την προκαταρκτική αξιολόγηση της δέουσας ανάγκης για τη σύσταση αποθέματος χωρητικότητας για ad hoc αιτήσεις, τέτοιο απόθεμα, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο ποιότητας του απονεμόμενου χρονοδιαδρόμου από άποψη χρόνου διαδρομής και ωραρίου προσαρμοσμένου στη διεθνή κίνηση εμπορευμάτων ταχείας παράδοσης στον οριστικό πίνακα δρομολογίων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αποκρίνονται ταχέως και με κατάλληλο τρόπο στα ad hoc αιτήματα για χωρητικότητα που προβλέπονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ. ▌

3.  Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, χρονοδιάδρομος που έχει εκχωρηθεί για εμπορευματική μεταφορά ταχείας παράδοσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν μπορεί να ακυρωθεί εντός του ενός μήνα που προηγείται της εκτέλεσης της υπηρεσίας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν συμφωνήσει για την ακύρωση αυτή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο ρυθμιστικό όργανο. Κατά το άρθρο 27 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, οι διαχειριστές υποδομής μπορούν να καθορίζουν σε δήλωση δικτύου, τους όρους υπό τους οποίους θα λαμβάνουν υπόψη τα προηγούμενα επίπεδα χρήσης σιδηροδρομικών διαδρομών για εμπορεύματα ταχείας παράδοσης κατά τον καθορισμό προτεραιοτήτων στη διαδικασία κατανομής.

4.  Οι διαχειριστές υποδομής του εμπορευματικού διαδρόμου και η ομάδα εργασίας του άρθρου 4 παράγραφος 6 καθορίζουν κατάλληλες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται στο βέλτιστο βαθμό ο συντονισμός της εκχώρησης της χωρητικότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσβαση στους στρατηγικούς τερματικούς σταθμούςστους οποίους αναφέρεται το άρθρο 9.

5.  Οι διαχειριστές υποδομής καθορίζουν στους όρους χρήσης αποζημίωση για κατανεμημένη δυναμικότητα που δεν χρησιμοποιείται. Η αποζημίωση αυτή είναι αναλογική, αποτρεπτική και αποτελεσματική.

Άρθρο 13

Αδειοδοτημένοι ενδιαφερόμενοι

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, υποψήφιοι άλλοι από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους διεθνείς ομίλους τους οποίους συνιστούν έχουν τη δυνατότητα να ζητούν χρονοδιαδρόμους για τη μεταφορά εμπορευμάτων όταν οι χρονοδιάδρομοι αυτοί αφορούν ▌ περισσότερα τμήματα του εμπορευματικού διαδρόμου.

Άρθρο 14

Διαχείριση της κίνησης

1.  Στη δήλωση δικτύου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 και στο παράρτημα I της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, ύστερα από πρόταση του οργάνου διοίκησης του εμπορευματικού διαδρόμου και σύμφωνα με τις αρχές και τα σχέδια κατά την παράγραφο 2, οι διαχειριστές της υποδομής του εμπορευματικού διαδρόμου καθορίζουν και δημοσιεύουν τους κανόνες προτεραιότητας μεταξύ των διάφορων τύπων χρονοδιαδρόμων, ιδίως ως προς τους χρονοδιαδρόμους που απονέμονται σε καθυστερημένες αμαξοστοιχίες, σε περίπτωση διαταραχής της κυκλοφορίας για κάθε τμήμα του εμπορευματικού διαδρόμου.

2.  Οι κανόνες προτεραιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ║ πρέπει να προβλέπουν τουλάχιστον, με εξαίρεση τις ώρες αιχμής κατά τις οποίες η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται, ότι ο χρονοδιάδρομος που έχει εκχωρηθεί σε ταχεία αμαξοστοιχία εμπορευμάτων ▌, η οποία τηρεί τις αρχικές διατάξεις του χρονοδιαδρόμου της, τηρείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιούν τις συνολικές καθυστερήσεις εστιάζοντας παράλληλα στις καθυστερήσεις των ταχειών εμπορευματικών αμαξοστοιχιών. Το όργανο διοίκησης, από κοινού με τους αιτούντες, επεξεργάζεται και δημοσιεύει:

   α) αρχές για τον κανονισμό για τις αμαξοστοιχίες που διασφαλίζουν ότι οι ταχείες αμαξοστοιχίες εμπορευμάτων έχουν την καλύτερη δυνατή μεταχείριση στον τομέα της εκχώρησης της μειωμένης χωρητικότητας·
   β) σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διαταραχής της κυκλοφορίας στο διάδρομο, τα οποία βασίζονται στις αρχές αυτές.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει, μέσω του διαχειριστή υποδομής, τις ώρες αιχμής στη δήλωση δικτύου. Οι ώρες αιχμής ισχύουν μόνο τις εργάσιμες ημέρες και περιορίζονται κατ' ανώτατο όριο σε 3 ώρες το πρωί και 3 ώρες το απόγευμα. Κατά τον καθορισμό των ωρών αιχμής λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές μεταφορές επιβατών και οι μεταφορές επιβατών μεγάλης απόστασης.

3.  Οι διαχειριστές υποδομής του εμπορευματικού διαδρόμου θέτουν σε εφαρμογή διαδικασίες συντονισμού της διαχείρισης της κίνησης στον εμπορευματικό διάδρομο.

4.  Οι διαχειριστές υποδομής του εμπορευματικού διαδρόμου και η ομάδα εργασίας του άρθρου 4, παράγραφος 6, θέτουν σε εφαρμογή διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται ο βέλτιστος συντονισμός μεταξύ της λειτουργίας της σιδηροδρομικής υποδομής και της λειτουργίας των στρατηγικών τερματικών σταθμών στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 9.

Άρθρο 15

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης του εμπορευματικού διαδρόμου

Το όργανο διοίκησης εκπονεί και δημοσιεύει έκθεση η οποία περιέχει:

   α) όλες τις πληροφορίες τις περιεχόμενες στις δηλώσεις δικτύου των εθνικών δικτύων που αφορούν τον εμπορευματικό διάδρομο, οι οποίες έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ·
   β) τον κατάλογο και τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών τερματικών σταθμών, καθώς και όλες τις πληροφορίες που αφορούν τους όρους και τους τρόπους πρόσβασης στους στρατηγικούς τερματικούς σταθμούς.

Άρθρο 16

Ποιότητα υπηρεσιών στον εμπορευματικό διάδρομο

1.  Οι διαχειριστές υποδομής του εμπορευματικού διαδρόμου διασφαλίζουν τη συνοχή των συστημάτων βελτίωσης των επιδόσεων που ισχύουν στον εμπορευματικό διάδρομο, όπως τα συστήματα αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ. Η συνοχή αυτή ελέγχεται από τα ρυθμιστικά όργανα, τα οποία συνεργάζονται για τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

2.  Προκειμένου να μετρηθούν η ποιότητα της εξυπηρέτησης και η χωρητικότητα των διεθνών και εθνικών σιδηροδρομικών εμπορευματικών υπηρεσιών στον εμπορευματικό διάδρομο, το όργανο διοίκησης ζητεί τη γνώμη των χρηστών που είναι πιθανό να κάνουν χρήση των διαδρόμων και των χρηστών των σιδηροδρομικών εμπορευματικών υπηρεσιών σχετικά με τους δείκτες επιδόσεων του εμπορευματικού διαδρόμου. Μετά τη διαβούλευση αυτή, το όργανο διοίκησης καθορίζει τους δείκτες και τους δημοσιεύει τουλάχιστον μία φορά ανά έτος.

Άρθρο 17

Ρυθμιστικό όργανο

1.  Οι ρυθμιστικοί φορείς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 30 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ και είναι αρμόδιοι για τον εμπορευματικό διάδρομο συνεργάζονται για να επιτηρούνται οι διεθνείς δραστηριότητες των διαχειριστών υποδομής και των αιτούντων στον εμπορευματικό διάδρομο. Διαβουλεύονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Εφόσον απαιτείται, ζητούν τις αναγκαίες πληροφορίες από τους διαχειριστές υποδομής του κράτους μέλους για το οποίο είναι αρμόδιοι. Οι διαχειριστές υποδομής και άλλοι τρίτοι που συμμετέχουν στο διεθνή καταμερισμό της χωρητικότητας είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στα αρμόδια ρυθμιστικά όργανα όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τους διεθνείς χρονοδιαδρόμους και τη χωρητικότητα, για τα οποία είναι υπεύθυνα.

2.  Σε περίπτωση καταγγελίας κάποιου αιτούντα σχετικής με τις διεθνείς υπηρεσίες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, ή στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας, πριν λάβει την απόφασή του το οικείο ρυθμιστικό όργανο διαβουλεύεται με το ρυθμιστικό όργανο κάθε άλλου κράτους μέλους από το έδαφος του οποίου διέρχεται ο υπόψη εμπορευματικός διάδρομος και του ζητεί τις αναγκαίες πληροφορίες. Τα υπόλοιπα ρυθμιστικά όργανα παρέχουν όλες τις πληροφορίες που έχουν οι ίδιοι το δικαίωμα να ζητούν με βάση την εθνική τους νομοθεσία. Εφόσον απαιτείται, το ρυθμιστικό όργανο το οποίο έχει επιληφθεί της καταγγελίας, ή έχει κινήσει αυτεπάγγελτα την έρευνα, διαβιβάζει το φάκελο στο αρμόδιο ρυθμιστικό όργανο για τη λήψη των μέτρων που αφορούν τα οικεία μέρη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30, παράγραφοι 5 και 6, της οδηγίας 2001/14/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή συνεπικουρείται από επιτροπή.

2.  Σε περίπτωση που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3 και 7 της απόφασης ║1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

3.  Σε περίπτωση παραπομπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5α παράγραφοι 1 έως 4 και του άρθρου 7 της απόφασης ║1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

Άρθρο 19

Παρέκκλιση

Εφόσον υπάρχει λόγος, κάποιο κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα παρέκκλισης από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Προς το σκοπό αυτό διαβιβάζει στην Επιτροπή αιτιολογημένη αίτηση παρέκκλισης. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με την αίτηση αυτή σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, λαμβανομένων υπόψη της γεωγραφικής θέσης καθώς και της εξέλιξης των σιδηροδρομικών υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών στο κράτος μέλος το οποίο υπέβαλε την αίτηση παρέκκλισης.

Άρθρο 20

Παρακολούθηση της εφαρμογής

Ανά διετία από τη δημιουργία του εμπορευματικού διαδρόμου, τα οικεία κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Η Επιτροπή αναλύει την έκθεση και ενημερώνει σχετικά την επιτροπή του άρθρου 18.

Άρθρο 21

Έκθεση

Η Επιτροπή εξετάζει περιοδικά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση, για πρώτη φορά ...(12), και στη συνέχεια ανά τριετία.

Άρθρο 22

Αναθεώρηση

Εάν, σε περίπτωση αναθεώρησης των κατευθυντηρίων γραμμών για το ΔΕΔ-Μ, σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις τις προβλεπόμενες στο άρθρο 18 παράγραφος 3 της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι σκόπιμη η προσαρμογή του παρόντος κανονισμού στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση σχετικής τροποποίησης του παρόντος κανονισμού. Παρομοίως, ορισμένες αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάγκη αναθεώρησης των προσανατολισμών ΔΕΔ-Μεταφορών.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

║,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C της , σ. .
(2) ΕΕ C της , σ. .
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.
(4) ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 29.
(5) EE L 184, 17.7.1999, σ. 23.
(6) ΕΕ L 237, 24.8.1991, σ. 25.
(7)* Ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(8)** Τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(9) ΕΕ L 228, ║ 9.9.1996, σ. 1.
(10) ΕΕ L 199, 31.7.1985, σ. 1.
(11) ΕΕ L 191, 18.7.2008, σ. 1.
(12)* Eντός της πρώτης πενταετίας μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων δημιουργίας εμπορευματικού διαδρόμου

Η επιλογή των εμπορευματικών διαδρόμων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 καθώς και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   α) ύπαρξη επιστολής δήλωσης προθέσεων των οικείων κρατών μελών, όπου επιβεβαιώνεται η βούλησή τους να δημιουργήσουν τον εμπορευματικό διάδρομο·
   β) όταν η διαδρομή του εμπορευματικού διαδρόμου συμπίπτει με τμήμα (ή μέρος τμήματος) ενός ή περισσοτέρων έργων προτεραιότητας του ΔΕΔ-Μ(1), το τμήμα αυτό ενσωματώνεται στον εμπορευματικό διάδρομο, εκτός αν προορίζεται αποκλειστικά για υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών·
   γ) ο εμπορευματικός διάδρομος του οποίου προτείνεται η δημιουργία διασχίζει το έδαφος τουλάχιστον τριών κρατών μελών, ή τουλάχιστον δύο κρατών μελών εφόσον η απόσταση μεταξύ των εξυπηρετούμενων σιδηροδρομικών κόμβων από το διάδρομο που προτάθηκε υπερβαίνει τα 500 χιλιόμετρα·
   δ) το οικονομικώς εφικτό και τα κοινωνοικονομικά οφέλη του εμπορευματικού διαδρόμου·
   ε) η συνοχή του συνόλου των εμπορευματικών διαδρόμων που έχουν προταθεί από τα κράτη μέλη, ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές·
   στ) η συνοχή με τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα, όπως οι διάδρομοι ERTMS και οι διάδρομοι που καθορίζονται από το RailNetEurope·
   ζ) η εξασφάλιση καλής σύνδεσης με τους υπόλοιπους τρόπους μεταφοράς, μεταξύ άλλων χάρη σε επαρκές δίκτυο στρατηγικών τερματικών σταθμών, περιλαμβανομένων σταθμών σε θαλάσσιους λιμένες και στην ενδοχώρα·
   η) η προταθείσα προσέγγιση για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 έως 16.

(1) Αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου