Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0247(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0220/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0220/2009

Viták :

PV 22/04/2009 - 21
CRE 22/04/2009 - 21

Szavazatok :

PV 23/04/2009 - 8.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0285

Elfogadott szövegek
PDF 466kWORD 178k
2009. április 23., Csütörtök - Strasbourg
A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat ***I
P6_TA(2009)0285A6-0220/2009
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2009. április 23-i jogalkotási állásfoglalása a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0852),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 71. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0509/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0220/2009),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2009. április 23-án került elfogadásra a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló .../2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2008)0247

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára║,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére(2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően(3),

mivel:

(1)  A növekedést és a foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégia és a Közösség fenntartható fejlődési stratégiája keretében, a belső vasúti piac létrehozása – különösen az árufuvarozás tekintetében – elengedhetetlen fejlődési állomás a fenntartható mobilitás megvalósítása felé vezető úton.

(2)  A vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról ║ szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(4) fontos lépés volt a belső vasúti piac kialakítása felé.

(3)  Ahhoz, hogy a többi közlekedési móddal szemben versenyképessé váljon, a verseny előtt 2007. január 1-je óta nyitott nemzetközi és nemzeti vasúti árufuvarozási szolgáltatásoknak megfelelő minőségű vasúti infrastruktúrára van szükségük, azaz olyan infrastruktúrára, amely a kereskedelmi sebesség és a menetidő tekintetében jó feltételeket biztosít az árufuvarozási szolgáltatásnyújtáshoz, és megbízható, azaz a ténylegesen nyújtott szolgáltatás megfelel a vasúti üzemeltetőkkel aláírt szerződéses kötelezettségvállalásoknak.

(4)  Bár a vasúti teherfuvarozás liberalizációja lehetővé tette az új üzemeltetők számára a hálózatba való belépést, a piaci mechanizmusok nem elégségesek a vasúti teherfuvarozás megszervezéséhez, szabályozásához és biztosításához. Az optimalizáció és a megbízhatóság biztosítása különösen a pályahálózat-működtetők közötti együttműködési és vasútvonal-elosztási eljárások megerősítését foglalja magában.

(5)   2008. április 7-i ║ ülésén a Tanács arra a következtetésre jutott, hogy az infrastruktúra hatékony felhasználására kell törekedni, és adott esetben európai és nemzeti szinten hozott intézkedésekkel – többek között jogi szabályozással – javítani kell a vasúti infrastruktúra kapacitását.

(6)  Ebben az összefüggésben javítana az infrastruktúra-használati feltételeken, ha létrejönne a versenyképes árufuvarozást szolgáló vasúti hálózat, megfelelő feltételeket biztosítva az áruszállító vonatok közlekedéséhez, és lehetővé téve, hogy ez utóbbiak nehézségek nélkül jussanak át az egyik nemzeti hálózatról a másikra.

(7)  A versenyképes vasúti árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat létrehozásával kapcsolatban a vasúti infrastruktúra vonatkozásában már elindult kezdeményezések arra utalnak, hogy az árufuvarozási piac egy vagy több jól meghatározott szegmensének speciális szükségleteit kielégítő nemzetközi folyosók létrehozása a legmegfelelőbb módszer.

(8)  A versenyképes vasúti árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatot a transzeurópai közlekedési hálózattal (TEN-T) és az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) közlekedési folyosóival koherens egységet alkotó hálózatként indokolt létrehozni. Ennek érdekében a hálózatok fejlesztését össze kell hangolni, a vasúti árufuvarozás céljára szolgáló nemzetközi folyosókat pedig integrálni kell a TEN-T és ERTMS meglévő folyosóival. Ezen túlmenően az említett árufuvarozási folyosókkal kapcsolatban közösségi szinten harmonizált szabályokat kell kidolgozni. Adott esetben az említett folyosók létrehozásához a TEN-T program, többek között a kutatási és a Marco Polo programok valamint az egyéb közösségi források és más európai politikák és források, mint a Kohéziós Alap keretében pénzügyi támogatást lehet nyújtani.

(9)  Az árufuvarozási folyosók létrehozása során a harmadik országok vasúti infrastruktúrájával való összekapcsolódások javításának biztosítása céljából figyelembe kell venni, hogy milyen nagy jelentőséggel bír a TEN-T hálózatnak az európai szomszédsági politika országaira történő tervezett kibővítése.

(10)  Indokolt az árufuvarozási folyosó keretében megfelelően koordinálni az érintett tagállamok és pályahálózat-működtetők közötti együttműködést, jobban és a szükséges mértékben könnyíteni a vasúti árufuvarozási forgalmat, a többi közlekedési móddal hatékony és kellő mértékű kapcsolatot kialakítani egy hatékony, integrált áruszállítási hálózat kialakítása érdekében, és a vasúti árufuvarozásban érdekelt szolgáltatók közötti verseny fejlődését ösztönző feltételeket biztosítani.

(11)  Az árufuvarozási folyosók létrehozásának a pályahálózat-működtetőkkel konzultáló tagállamok javaslatain kell alapulnia. Ezt egy későbbi szakaszban átlátható kritériumok alapján és átlátható eljárást követően európai szinten indokolt ▌ jóváhagyni. Az árufuvarozási folyosók létrehozásának kritériumait úgy kell meghatározni, hogy az ▌ a tagállamok és a pályahálózat-működtetők specifikus szükségleteihez igazodjék, azaz elegendő mozgástér maradjon ▌ intézkedések meghozatalára.

(12)  A tagállamok, a pályahálózat-működtetők és a vasúttársaságok közötti koordináció ösztönzése érdekében minden árufuvarozási folyosó esetében létre kell hozni az adott árufuvarozási folyosón érdekeltséggel rendelkező különböző pályahálózat-működtetőkből álló irányító szervet.

(13)  A piaci igények kellő figyelembevétele érdekében az árufuvarozási folyosók kialakításának részleteit egy olyan végrehajtási terv formájában kell előterjeszteni, amely tartalmazza a vasúti árufuvarozás teljesítményének javításához szükséges fellépések meghatározását és végrehajtási ütemtervét. Ezenkívül indokolt az irányítási szerv által meghatározott megfelelő eljárásokkal összhangban, az összes vasúttársaság bevonásával történő rendszeres konzultációk segítségével meggyőződni arról, hogy az adott árufuvarozási folyosó kialakítása érdekében tervezett vagy megvalósított fellépések megfelelnek-e a piac igényeinek vagy elvárásainak.

(14)  Az árufuvarozási folyosó vonalán rendelkezésre álló infrastruktúrakapacitás egységességének és folytonosságának biztosításához össze kell hangolni az érintett tagállamok, pályahálózat-működtetők és vasúttársaságok, illetve adott esetben a tagállamok és harmadik országok által az árufuvarozási folyosón végrehajtott beruházásokat és azokat az árufuvarozási folyosó szükségleteinek megfelelő logika szerint kell tervezni. A folyosót potenciálisan felhasználni kívánó vasúttársaságok tájékoztatására a folyosók kialakításának ütemtervét közzé kell tenni. Indokolt, hogy ebben szerepeljenek az átjárható rendszerek fejlesztésével és a vonatok kapacitásának növelésével kapcsolatos beavatkozási tervek.

(15)  Ugyanezen okból az árufuvarozási folyosón célszerű összehangolni a vasúti infrastruktúra kapacitását gyakran nagyon nagy mértékben befolyásoló jelentősebb karbantartási munkákat, és ezekről rendszeresen frissített értesítést indokolt közzétenni.

(16)  A Közösségben megvalósuló vasúti árufuvarozás fejlődésének ösztönzése érdekében az intermodális árufuvarozási szolgáltatások fejlesztését célzó infrastruktúrák és rendszerek létrehozására is szükség van.

(17)  Az érintett tagállamok és az árufuvarozási folyosót érintő biztonsági kérdésekben illetékes nemzeti hatóságok megállapodásokat köthetnek egyrészt a járművek, másrészt pedig a mozdonyvezetők kölcsönös elismeréséről. Az adott árufuvarozási folyosóval kapcsolatban érintett tagállamok biztonságért felelős hatóságainak az említett megállapodások végrehajtása érdekében együttműködésre kell lépniük.

(18)  A nemzetközi árufuvarozási szolgáltatások céljára benyújtott infrastruktúra-kapacitás iránti kérelmek kezelése céljából minden árufuvarozási folyosó esetében célszerű egyablakos rendszert létrehozni. Ehhez indokolt a már meglévő kezdeményezésekre támaszkodni, különös tekintettel a RailNetEurope által megvalósított kezdeményezésekre, mely utóbbi szervezet gondoskodik a pályahálózat-működtetők tevékenységének összehangolásáról és bizonyos szolgáltatásokat biztosít a nemzetközi árufuvarozóknak.

(19)  Tekintettel az eltérő típusú forgalom menetrendjének meghatározására jellemző eltérő tervidőszakokra, kívánatos ügyelni arra, hogy az árufuvarozási célú infrastruktúra-kapacitás iránti kérelmek kompatibilisek legyenek a személyszállítási célú kérelmekkel, különösen figyelembe véve azok külön-külön vizsgált társadalmi-gazdasági értékét. Az infrastruktúrahasználati díjnak az odaítélt menetvonal minősége és megbízhatósága függvényében indokolt változnia.

(20)  A szállítás időtartamára és a pontosságra érzékeny árukat szállító vonatoknak a forgalom fennakadása esetén az irányítási szerv által meghatározott módon kellő elsőbbséget célszerű élvezniük.

(21)  Az adott árufuvarozási folyosón vasúti árufuvarozási szolgáltatásokat biztosító gazdasági szereplők közötti verseny kialakulásának biztosítása érdekében ▌ a vasúttársaságokon vagy azok csoportosulásán kívüli egyéb kérelmezők benyújthatják az infrastruktúra-kapacitás iránti kérelmeket.

(22)  Az árufuvarozási folyosó irányításának optimalizálása és a nemzetközi vasúti árufuvarozási szolgáltatások kevesebb akadályba ütköző működésének és jobb teljesítményének biztosítása érdekében ügyelni kell az árufuvarozási folyosó különböző hálózatain eloszló vasúti forgalom ellenőrzéséért felelős szervek megfelelő koordinációjára. A vasúti infrastruktúra megfelelőbb felhasználásának biztosítása érdekében össze kell hangolni ezen infrastruktúráknak és az árufuvarozási folyosó vonalán elhelyezkedő stratégiai jelentőségű termináloknak az irányítását.

(23)  Az árufuvarozási folyosó valamennyi főbb infrastruktúrájának használatával kapcsolatos információkhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében, illetve az ezen infrastruktúrákhoz való megkülönböztetéstől mentes hozzáférés biztosítása érdekében, kívánatos a nemzetközi vasúti árufuvarozási szolgáltatásokban érdekelt valamennyi gazdasági szereplő rendelkezésére bocsátani a fent említett információkat tartalmazó használati feltételeket.

(24)  Az árufuvarozási folyosó létrehozását célzó fellépések előnyeinek objektív értékelésének és a fellépések hatékony nyomon követésének lehetővé tétele érdekében ki kell dolgozni és rendszeresen közzé kell tenni az árufuvarozási folyosó teljes hosszán nyújtott szolgáltatást leíró teljesítménymutatókat. A teljesítménymutatók meghatározását a vasúti teherfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó vagy igénybe vevő érintett felekkel történő konzultációt követően kell kialakítani.

(25)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen a versenyképes vasúti árufuvarozást szolgáló, árufuvarozási folyosókból álló európai vasúti hálózat kialakítását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az léptéke és hatásai miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban ez a rendelet nem lép túl azon, ami a fenti célkitűzés eléréséhez szükséges.

(26)  Indokolt a beruházások koordinálása, a kapacitáskezelés és a forgalomirányítás tekintetében olyan, méltányos szabályokat bevezetni, amelyek egy nemzetközi vasúti folyosó keretében a vasúti árufuvarozók számára minőségi szolgáltatás nyújtását vállaló pályahálózat-működtetők közötti együttműködésen alapulnak.

(27)  Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal(5) összhangban kell elfogadni.

(28)  A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy az e rendelet végrehajtásához szükséges feltételeket és kritériumokat megállapítsa. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(29)  E rendelet a más szállítási módokhoz viszonyítva a vasúti árufuvarozás hatékonyságát szeretné növelni, de ezt a célkitűzést politikai fellépés és a tagállamok (és az Európai Unió) pénzügyi bevonása révén is követni kell. Biztosítani kell a tagállamok között a legmagasabb szinten folytatott együttműködést, az árufuvarozási folyosók leghatékonyabb működésének szavatolása érdekében. Az infrastruktúrát és az ERTMS-hez hasonló technikai rendszereket illető pénzügyi kötelezettségvállalásnak a vasúti árufuvarozási kapacitás és hatékonyság növelésére kell törekednie, e rendelet céljával párhuzamosan,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.FEJEZET

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  Ez a rendelet a versenyképes árufuvarozást szolgáló ▌nemzetközi vasúti folyosókban (║árufuvarozási folyosók) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat létrehozásának és megszervezésének szabályait határozza meg. Megállapítja az árufuvarozási folyosók kiválasztásával és megszervezésével kapcsolatos szabályokat, valamint a beruházások tervezésével, a kapacitás kezelésével és a forgalom irányításával kapcsolatos együttműködési alapelveket.

(2)  Ez a rendelet a belföldi és a nemzetközi vasúti szolgáltatásokat lehetővé tevő vasúti infrastruktúra kezelésére és használatára vonatkozik, kivéve az alábbiakéra:

   a) a vasúti infrastruktúrán üzemelő személyszállítási szolgáltatások számára fenntartott különálló helyi és regionális hálózatok, az árufuvarozási folyosó egyes részein működtetett szolgáltatások kivételével;
   b) a kizárólag városi és városkörnyéki személyszállításra fenntartott hálózatok;
   c) a kizárólag egy, a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló, 1991. július 29-i 91/440/EGK tanácsi irányelv(6) hatályán kívül eső vasúttársaság által regionális vasúti áruszállításra használt regionális hálózatok, amíg másik kérelmező nem igényel kapacitást a hálózaton;
   d) azon magántulajdonban levő vasúti infrastruktúra, amelyet kizárólag az infrastruktúra tulajdonosa használ saját árufuvarozási tevékenységére.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)  E rendelet alkalmazásában a 2001/14/EK irányelv 2. cikkében megállapított fogalom-meghatározások érvényesek.

(2)  Az (1) bekezdésben említett fogalom-meghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

   a) "árufuvarozási folyosó": a tagállamok és adott esetben európai harmadik országok területén elhelyezkedő vasútvonalak olyan halmaza, amely két vagy több stratégiai jelentőségű terminált köt össze, ▌és amely egy főútvonalból, valamint alternatív útvonalakból és az ezeket összekötő vonalakból, továbbá az árufuvarozási terminálokban, a rendező pályaudvarokon és a vonat-összeállító állomásokon található vasúti infrastruktúrákból és kapcsolódó berendezéseikből, valamint a fent említett elemeket összekötő vonalakból áll, beleértve a 2001/14/EK irányelv II. mellékletében előírt valamennyi vasúthoz kapcsolódó szolgáltatást;
   b) "végrehajtási terv": az érintett felek által annak érdekében végrehajtani kívánt stratégiát, fellépéseket és eszközöket bemutató dokumentum, hogy egy adott időszak alatt kidolgozzák az árufuvarozási folyosó létrehozásához szükséges és elégséges fellépéseket;
   c) "jelentős karbantartási munkák": a vonatoknak az árufuvarozási folyosón való közlekedéséhez szükséges vasúti infrastruktúrát és berendezéseket érintő, legalább egy évvel korábban eltervezett olyan beavatkozás vagy javítás, amely a 2001/14/EK irányelv 28. cikke szerinti infrastruktúra-kapacitás korlátozásával jár;
   d) "terminál": az árufuvarozási folyosó mentén elhelyezkedő létesítmény, amelyet kifejezetten az árufuvarozó vonatok által szállított áruk kirakodásának és/vagy berakodásának lehetővé tétele érdekében és a vasúti árufuvarozási szolgáltatásoknak a közúti, tengeri, folyami és légi szolgáltatásokkal való integrálása céljára, illetve az áruszállító vonatok összeállítására vagy összetételének módosítására alakítottak ki;
   e) "stratégiai jelentőségű terminál": az adott árufuvarozási folyosón elhelyezkedő, minden kérelmező előtt nyitott terminál, amely az árufuvarozási folyosó teljes hosszán megvalósuló vasúti árufuvarozásban már jelentős szerepet tölt be vagy várhatóan fog betölteni;
   f) "egyablakos rendszer": az árufuvarozási folyosó valamennyi pályahálózat-működtetője által létrehozott közös fórum, amely lehetővé teszi a kérelmezőknek, hogy ▌kérelmezzenek menetvonalat egy legalább egy határt keresztező útvonalra.

II.FEJEZET

A VERSENYKÉPES ÁRUFUVAROZÁST SZOLGÁLÓ EURÓPAI VASÚTI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA

3. cikk

Az árufuvarozási folyosók kiválasztása

(1)  Az árufuvarozási folyosó legalább két tagállamot köt össze, és lehetővé teszi a nemzetközi és belföldi vasúti árufuvarozási szolgáltatások üzemeltetését ▌. Az árufuvarozási folyosó a következő jellemzőkkel rendelkezik:

   a) része a TEN-T-nek, vagy legalább kompatibilis a TEN-T-vel, vagy adott esetben az ERTMS folyosókkal. Szükség esetén a TEN-T-hez nem tartozó, jelentős, vagy feltételezhetően jelentős árufuvarozási forgalommal rendelkező szakaszok a folyosó részeit képezhetik;
   b) a vasúti árufuvarozási forgalom jelentős mértékű növekedését teszi lehetővé, és figyelembe veszi a főbb kereskedelmi és áruforgalmakat;
   c) létrehozása társadalmi-gazdasági elemzés alapján indokolt. Az elemzésbe beletartoznak a szállítási rendszer azon elemeire gyakorolt hatások, amelyek esetében az árufuvarozási folyosó infrastruktúra-kapacitásának odaítélése jelentősen befolyásolja az áru- és személyszállítást. Beletartozik továbbá a külső költségek tekintetében jelentkező főbb hatások elemzése;
   d) jobb összeköttetéseket tesz lehetővé a határ menti tagállamok és a harmadik országok között;
   e) végrehajtási terv támasztja alá.

(2)  Egy árufuvarozási folyosó létrehozásáról vagy módosításáról az érintett tagállamok határoznak, az érintett pályahálózat-működtetőkkel közösen kidolgozott javaslat mellékelésére irányuló szándékukról értesítik a Bizottságot, figyelembe véve a folyosót használó vagy használni szándékozó vasúttársaságok kezdeményezéseit és véleményét valamint a mellékletben szereplő kritériumokat. Az érdekelt vasúttársaságok részt vehetnek a folyamatban, amennyiben lényeges beruházások érintik őket.

(3)  Az árufuvarozási folyosók létrehozásának részletes szabályai a következők:

   a) ║ legkésőbb ...-ig(7) legalább egy-egy árufuvarozási folyosóra vonatkozó javaslatot ki kell dolgozni minden olyan tagállam területére vonatkozóan, amelynek legalább két közvetlen kapcsolata van más tagállamokkal;
   b) ║ legkésőbb ...-ig(8)* minden tagállam területén létesíteni kell legalább egy árufuvarozási folyosót;
  

(4)  A Bizottság tudomásul veszi a (2) bekezdésben említett árufuvarozási folyosók létrehozására irányuló javaslatokat, és megvizsgálja, hogy összhangban állnak-e a melléklet értékelési kritériumaival. Ellenvetéssel élhet vagy módosításokat javasolhat, amennyiben azt helyénvalónak látja.

(5)  Az árufuvarozási folyosó európai harmadik országok vasúti hálózatának egyes szakaszait is magába foglalhatja. Ilyen esetben ezeknek a szakaszoknak kompatibilisnek kell lenniük a TEN-T politikával.

(6)  Amikor két vagy több tagállam között a területükön elhelyezkedő vasúti infrastruktúrát érintő árufuvarozási folyosó létrehozásával vagy módosításával kapcsolatban véleménykülönbség áll fenn, a Bizottság az érintett tagállamok egyikének kérésére az ügyre vonatkozóan konzultál a 18. cikkben említett bizottsággal. A bizottság véleményét eljuttatják az érintett tagállamokhoz. Az érintett tagállamok a megoldás érdekében figyelembe veszik ezt a véleményt.

(7)  Az általános hatályú és e rendelet nem lényegi elemeinek módosítását célzó, a melléklet kiigazítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

4. cikk

Az árufuvarozási folyosók irányítása

(1)  Az egyazon árufuvarozási folyosóban érdekelt tagállamok együttműködnek annak érdekében, hogy a szóban forgó árufuvarozási folyosó a végrehajtási tervnek megfelelően fejlődjön. Meghatározzák az árufuvarozási folyosó általános célkitűzéseit és biztosítják, hogy a végrehajtási tervben ezek a célkitűzések szerepeljenek.

(2)  Minden egyes árufuvarozási folyosó esetében az érintett pályahálózat-működtetők létrehozzák az árufuvarozási folyosó végrehajtási tervének kidolgozásáért, megvalósításának irányításáért és frissítéséért felelős irányítási szervet. A folyosót használó érdekelt vasúttársaságok vagy azok csoportjai konzultatív jelleggel rendszeresen részt vesznek e szerv működésében. Az irányítási szerv rendszeresen beszámol tevékenységéről az érintett tagállamoknak és adott esetben a Bizottságnak és a TEN-T azon kiemelt fontosságú projektjeia transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló, 1996. július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat(9) 17a. cikkében említett – európai koordinátorainak, amelyek részei az árufuvarozási folyosónak.

(3)  A tagállamok létrehozhatnak egy igazgatóságot, amely felelős az irányító szerv folyosó-végrehajtási tervének engedélyezéséért és a végrehajtás felügyeletéért. Ezen esetben az igazgatóság egyes tagjait a tagállamok illetékes hatóságai bízzák meg.

(4)  Az irányítási szerv független jogalany. Létrejöhet a 2137/85/EGK tanácsi rendelet(10) szerinti európai gazdasági egyesülés formájában és ilyen egyesülés jogállásával rendelkezik.

(5)  Az irányítási szerv tagjai kijelölik az igazgatót; az igazgató megbízatása legalább 3 évre szól.

(6)  Létrejön az árufuvarozási folyosó 9. cikkben említett stratégiai jelentőségű termináljainak, többek között a tengeri és belvízi kikötők működtetőiből és tulajdonosaiból álló munkacsoport. A munkacsoport az irányítási szerv bármely olyan javaslatáról véleményt nyilváníthat, amely közvetlen hatással van a stratégiai jelentőségű terminálok működtetésére és az azokkal kapcsolatos beruházásokra. Az irányítási szerv nem fogadhat el ezzel a véleménnyel ellentétes határozatot.

5. cikk

Az árufuvarozási folyosó létrehozását célzó intézkedések

(1)  Az irányítási szerv által jóváhagyott és rendszeresen kiigazított végrehajtási terv legalább a következőket tartalmazza:

   a) az árufuvarozási folyosó jellemzőinek – többek között a szűk keresztmetszetek – leírása, valamint az árufuvarozási folyosó létrehozásának elősegítéséhez szükséges intézkedések végrehajtási programja;
   b) a (2) bekezdésben említett piacelemzés főbb pontjai;
   c) az irányítási szervnek az árufuvarozási folyosó teljesítményével kapcsolatos célkitűzései és javítást célzó programja, a 16. cikkben említett rendelkezéseknek megfelelően.
  

(2)  Piacelemzést kell végezni és azt rendszeres időközönként frissíteni kell. A piacelemzés az árufuvarozási folyosón és az ehhez kapcsolódó közlekedési rendszer egyes elemein tapasztalt és várt forgalmi változásokra terjed ki, adott esetben a végrehajtási terv fejlesztésének és kiigazításának céljából. A piacelemzés megvizsgálja az egyes forgalomtípusokat, és magába foglalja a 3. cikk (1) bekezdés c) pontjában említett társadalmi-gazdasági elemzés főbb elemeit valamint a költségekre, előnyökre illetve a hosszútávú pénzügyi hatásra vonatkozó lehetséges forgatókönyveket is.

(3)  Programot kell kidolgozni az árufuvarozási folyosó létrehozására és teljesítményének javítására. A program többek között tartalmazza a közös célokat, a kiválasztott műszaki megoldásokat, valamint mindazon beavatkozások ütemtervét, amelyeket a vasúti infrastruktúrán és annak berendezésein el kell végezni a 7–16. cikkben említett intézkedések összességének végrehajtásához. Ezen intézkedéseknek kerülniük illetve minimalizálniuk kell bármilyen, a vasúti kapacitást érintő korlátozást.

6. cikk

A kérelmezőkkel folytatott konzultáció

(1)  Az árufuvarozási folyosót potenciálisan használni kívánó kérelmezők megfelelő részvételének biztosítása érdekében az irányítási szerv konzultációs mechanizmusokat hoz létre.

(2)  Az irányítási szerv a végrehajtási terv jóváhagyását megelőzően, illetve a végrehajtási terv frissítésekor konzultál az árufuvarozási folyosó használatáért folyamodó kérelmezőkkel, többek között a vasúti árufuvarozókkal, személyszállítókkal, fuvaroztatókkal, szállítmányozókkal és képviseleti szerveikkel. Az irányítási szerv és a kérelmezők közötti nézeteltérés esetén a kérelmezők az ügyet a 17. cikkben meghatározott felelős szabályozói testületekhez utalhatja.

III.FEJEZET

BERUHÁZÁSOK AZ ÁRUFUVAROZÁSI FOLYOSÓN

7. cikk

A beruházások tervezése

(1)  Az irányítási szerv kidolgozza és jóváhagyja a következőket:

   a) az árufuvarozási folyosón megvalósítandó hosszú távú, azaz legalább 10 éves időtartamra szóló infrastrukturális beruházások közös tervét;
   b) adott esetben az árufuvarozási folyosón megvalósítandó középtávú (legalább 2 évre szóló) közös beruházási tervet.

A beruházási tervek létrehozzák a folyosót alkotó vasúti infrastruktúrák és az azokhoz kapcsolódó berendezések kibővítése, felújítása vagy átalakítása érdekében tervezett projektek jegyzékét, a kapcsolódó pénzügyi szükségleteket és a finanszírozási forrásokat.

(2)  Az (1) bekezdésben említett beruházási tervek az árufuvarozási folyosó mentén elhelyezkedő átjárható rendszerek kiépítésével kapcsolatos olyan stratégiát tartalmaznak, amely megfelel a vasúti hálózatokra alkalmazandó, a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (átdolgozott szöveg) (11)említett alapvető átjárhatósági követelményeknek és műszaki előírásoknak. A stratégia az említett rendszerek kiépítésével kapcsolatban végzett költség-haszon elemzésre épül. A stratégia koherens egészet alkot az átjárható rendszerek kiépítésével kapcsolatos tagállami és európai tervekkel, többek között az ERTMS kiépítési tervével valamint a határokon átnyúló kapcsolódásokkal és adott esetben a harmadik országokkal való átjárható rendszerekkel.

(3)  Adott esetben a beruházási tervek feltüntetik a TEN-T program illetve bármely egyéb szakpolitika, alap vagy program keretében várható közösségi hozzájárulást és alátámasztják stratégiájuknak az említett programokkal való koherenciáját.

(4)  Az (1) bekezdésben említett beruházási tervek ezenkívül egy, az árufuvarozási folyosón közlekedő árufuvarozó vonatok kapacitásának növelésével azaz a beazonosított szűk keresztmetszetek eltávolításával, a meglévő infrastruktúra fejlesztésével és új infrastruktúra kialakításával kapcsolatos stratégiát is tartalmaznak. Ez a stratégia tartalmazhat az árufuvarozási folyosón közlekedő vonatok hosszának, nyomtávjának, sebességszabályozásának, vontatott rakományának vagy megengedett tengelyterhelésének növelésére irányuló intézkedéseket.

(5)  Az (1) bekezdésben említett beruházási terveket a 15. cikkben említett dokumentumban teszik közzé és rendszeresen frissítik. Ezek a dokumentumok az árufuvarozási folyosó végrehajtási tervének részét képezik.

8. cikk

A munkák koordinálása

Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői megfelelő módon és időkereten belül, a 2001/14/EK irányelv 6. cikkében említett vonatkozó szerződéses megállapodásokat tiszteletben tartva összehangolják az infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó olyan berendezések jelentősebb karbantartási munkáinak tervezett időpontját, amelyek a hálózaton rendelkezésre álló kapacitást korlátoznák.

9. cikk

Stratégiai jelentőségű terminálok

(1)  A 4. cikk (6) bekezdésében említett munkacsoporttal egyetértésben az irányítási szerv integrált stratégiát fogad el a stratégiai jelentőségű terminálok fejlesztésével kapcsolatban, annak érdekében, hogy a terminálok különösen az árufuvarozási folyosók mentén intermodális csomópontokként meg tudjanak felelni az árufuvarozási folyosón közlekedő vasúti árufuvarozás igényeinek. A stratégia a regionális, helyi és országos hatóságokkal történő együttműködést; a vasúti árufuvarozási terminálok kialakítására alkalmas földterületekhez való hozzájutást, valamint az ilyen fejlesztéseket ösztönző forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítését tartalmazza. Az irányítási szerv biztosítja azt, hogy elegendő számú terminált alakítsanak ki a a forgalom várható nagysága alapján megállapított, stratégiailag fontos helyeken.

(2)  Az irányítási szerv megteszi az említett stratégia megvalósítására alkalmas intézkedéseket. A stratégiát rendszeresen felülvizsgálja.

IV.FEJEZET

AZ ÁRUFUVAROZÁSI FOLYOSÓ IRÁNYÍTÁSA

10. cikk

Egyablakos rendszer a nemzetközi menetvonalak iránti kérelmeknek

(1)  Az irányító szerv egyablakos rendszert alakít ki az árufuvarozási folyosó mentén vagy több hálózat felhasználásával legalább egy államhatárt átlépő árufuvarozó vonatok menetvonal iránti kérelmeinek elbírálására.

(2)   Az árufuvarozási folyosók egyes pályahálózat-működtetői azt a feladatot is megkaphatják, hogy az egyablakos rendszer irányítói hivatalaként is működjenek a menetvonal-kérelmezők felé.

(3)  A 17. cikkben említett, érintett ellenőrző szervek gondoskodnak arról, hogy az egyablakos rendszer átlátható és megkülönböztetéstől mentes feltételek szerint működjön.

11. cikk

Szabványos menetvonal-kategóriák az árufuvarozási folyosókon

(1)  Az irányítási szerv meghatározza és rendszeresen naprakésszé teszi az árufuvarozó vonatok menetvonalának egyes típusainak az árufuvarozási folyosó teljes vonalán érvényes osztályait. Ezeknek az osztályoknak legalább egyike magában foglal egy, az árufuvarozó vonatok menetvonalain belül a versenyképes szállítási időt és garantált pontosságot biztosító menetvonalat (könnyített árufuvarozás).

(2)  Az áruszállítási típusok osztályainak meghatározásához alkalmazott kritériumokat az irányítási szerv az árufuvarozási folyosót várhatóan használó kérelmezőkkel történő konzultációt követően fogadja el.

12. cikk

Az árufuvarozó vonatok számára odaítélt menetvonalak

(1)  A 2001/14/EK irányelv 20. cikke (2) bekezdésében említett eseteken felül, az érintett a kapacitástartalékokra vonatozó piaci igények felmérése alapjánfenntartják a szükséges kapacitást. A pályahálózat-működtetők a 2001/14/EK irányelv 18. cikkében említett szolgálati menetrend évenként történő megállapítását megelőzően a ténylegesen lebonyolított korábbi árufuvarozási forgalom és az 5. cikk (2) bekezdésében említett piacelemzés alapján közzéteszik a következő évre vonatkozóan a könnyített nemzetközi árufuvarozás követelmények teljesítéséhez szükséges menetvonalak menetrendjét.

(2)  A pályahálózat-működtetők az eseti kérelmekre szolgáló kapacitástartalékok létrehozására vonatkozó szükséges igények előzetes értékelését követően, egyúttal az útidőre szolgáló vasútvonalak megfelelő minőségi szintje és a könnyített nemzetközi árufuvarozáshoz igazított menetrendek biztosításával a végleges szolgálati menetrenden belül kapacitástartalékot képeznek annak érdekében, hogy gyorsan és megfelelő módon választ tudjanak adni a 2001/14/EK irányelv 23. cikkében említett, kapacitás iránti eseti kérelmekre.

(3)  A vis major esetét kivéve a jelen cikk értelmében könnyített árufuvarozási művelet számára odaítélt menetvonalat a szolgálati ideje előtt kevesebb mint 3 hónappal nem lehet törölni, ha az érintett kérelmező nem járul hozzá a menetvonal törléséhez. A kérelmező az ügyet a szabályozó hatósághoz terjesztheti. A 2001/14/EK irányelv 27. cikke szerint A pályahálózat-működtető a vasúthálózat-használati feltételekben meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek szerint az elosztási eljárás prioritásainak kidolgozásakor figyelembe veszi a menetvonalak korábbi kihasználtságát.

(4)  Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői és a 4. cikk (6) bekezdésében említett munkacsoport eljárásokat dolgoznak ki annak biztosítására, hogy az e cikkel összhangban álló kapacitás üzemeltetése – a 9. cikkben említett stratégiai jelentőségű terminálokhoz való hozzáférést figyelembe véve – optimálisan legyen összehangolva.

(5)  A pályahálózat-működtetők használati feltételeikbe kötelesek egy odaítélt de végül nem használt menetvonalra vonatkozó díjat beépíteni. E díj nagyságrendjének megfelelőnek, eltérítőnek és hatékonynak kell lennie.

13. cikk

Engedélyezett kérelmezők

A 2001/14/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a vasúttársaságokon és a vasúttársaságok nemzetközi csoportosulásain kívüli kérelmezők is kérhetnek áruszállítási célú menetvonalat, ha ez utóbbi az árufuvarozási folyosó számos szakaszát érinti.

14. cikk

Forgalomirányítás

(1)  Az árufuvarozási folyosó irányítási szervének javaslatát követően valamint a (2) bekezdésben említett elvek és tervek tiszteletben tartásával az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői kidolgozzák és a vasúthálózatnak a 2001/14/EK irányelv 3. cikkében és I. mellékletében említett használati feltételeiben közzéteszik a különböző vasútvonal-típusokra, különösen a késő vonatok számára elkülönített vasútvonalakra vonatkozó, az árufuvarozási folyosó forgalmának zavara esetén alkalmazandó elsőbbségi szabályokat.

(2)  Az e bekezdésben nem szabályozott csúcsforgalmi időszakok kivételével az (1) bekezdésben említett elsőbbségi szabályokban legalább azt elő kell írni, hogy a menetvonallal kapcsolatos elsődleges rendelkezéseket betartó, könnyített árufuvarozó szerelvényhez rendelt menetvonalat amennyire csak lehet, tiszteletben kell tartani, vagy legalább az összes késést kell minimálisra csökkenteni, a könnyített árufuvarozó szerelvények késésére koncentrálva. Az irányítási szerv a kérelmezőkkel egyetértésben kidolgozza és közzéteszi a következőket:

   a) vonatszabályozásra vonatkozó elvek, amelyek azt biztosítják, hogy a könnyített árufuvarozó szerelvények a csökkentett kapacitás odaítélése tekintetében a lehető legjobb bánásmódban részesülnek,
   b) a folyosón történő zavar esetére, ezen elvek alapján kidolgozott készenléti tervek.

A tagállamok az infrastruktúra működtetőinek segítségével meghatározzák a csúcsforgalmi időszakokat a vasúthálózat-használati feltételekben. A csúcsforgalmi időszak csak munkanapokra vonatkozhat, és reggel maximum 3 óra, valamint délután maximum 3 óra lehet. A csúcsforgalmi időszak megállapításakor a regionális és távolsági személyszállítást kell figyelembe venni.

(3)  Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői eljárásokat alakítanak ki az árufuvarozási folyosó vonalán lebonyolított forgalom irányításának összehangolására.

(4)  Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői és a 4. cikk (6) bekezdésében említett munkacsoport eljárásokat dolgoznak ki annak biztosítására, hogy a vasúti infrastruktúra üzemeltetése és a 9. cikkben említett stratégiai jelentőségű terminálok üzemeltetése optimálisan legyen összehangolva.

15. cikk

Tájékoztatás az árufuvarozási folyosó használati feltételeiről

Az irányítási szerv a következőket tartalmazó dokumentumot dolgoz ki és tesz közzé:

   a) a nemzeti hálózatoknak a 2001/14/EK irányelv 3. cikkében szereplő eljárással összhangban kidolgozott használati feltételeiben szereplő, az árufuvarozási folyosókkal kapcsolatos információk;
   b) a stratégiai jelentőségű terminálok jegyzéke és jellemzői, valamint a stratégiai jelentőségű terminálok igénybevételének feltételei és módjai.

16. cikk

Szolgáltatásminőség az árufuvarozási folyosón

(1)  Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői biztosítják a koherenciát az árufuvarozási folyosó vonalán érvényben lévő, a 2001/14/EK irányelv 11. cikkében említett teljesítményösztönző rendszerek között. A koherencia ellenőrzését a szabályozó szervek végzik, amelyek az ellenőrzés során a 17. cikk (1) bekezdésével összhangban együttműködnek egymással.

(2)  Az árufuvarozási folyosón nyújtott nemzetközi és belföldi árufuvarozási szolgáltatások minőségének és kapacitásának mérése céljából az irányítási szerv konzultál az árufuvarozási folyosót potenciálisan használni kívánó kérelmezőkkel és a vasúti áruszállítási szolgáltatások használóival az árufuvarozási folyosó teljesítménymutatóiról. Ezeket az irányítási szerv a konzultációt követően meghatározza és ▌évente legalább egy alkalommal közzéteszi.

17. cikk

Ellenőrző szervek

(1)  A 2001/14/EK irányelv 30. cikkében említett, az árufuvarozási folyosó vonatkozásában illetékes ellenőrző szervek együttműködnek a pályahálózat-működtetők és a kérelmezők által az árufuvarozási folyosó vonalán végrehajtott nemzetközi tevékenységek felügyelete érdekében. A szervek egymás között konzultációt folytatnak és információkat cserélnek. Adott esetben megkérik a szükséges információkat az illetékességi körükbe tartozó tagállam pályahálózat-működtetőitől. A nemzetközi kapacitás odaítélésében érdekelt pályahálózat-működtetők és más harmadik felek kötelesek azonnali hatállyal valamennyi, a felelősségi körükbe tartozó nemzetközi menetvonalra és kapacitásra vonatkozó információt az illetékes ellenőrző szervek számára bocsátani.

(2)  Egy kérelmezőnek a nemzetközi árufuvarozási szolgáltatásokkal kapcsolatos panasza esetén, illetve a hivatalból végzett vizsgálatok keretében az érintett ellenőrző szerv konzultációt folytat azon tagállamok ellenőrző szervével, amelyek területén a szóban forgó árufuvarozási folyosó áthalad, és határozatának meghozatala előtt ▌megkéri a szükséges információkat. A többi ellenőrző szerv átad minden olyan információt, amelyhez az alkalmazandó nemzeti jog szerint maga is hozzáférhet. Adott esetben a panaszt befogadó vagy a hivatalból végzett vizsgálatot megindító ellenőrző szerv az érintett felekkel kapcsolatos intézkedések meghozatala érdekében átadja az ügyet az illetékes ellenőrző szervnek, a 2001/14/EK irányelv 30. cikkének (5) és (6) bekezdésében megállapított eljárással összhangban.

V.FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Bizottság

(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3)  E bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

19. cikk

Eltérés

Adott esetben a tagállamok eltérhetnek e rendelet rendelkezéseitől. Ebből a célból az érintett tagállam az eltérés engedélyezése iránti, indokolással ellátott kérelmet nyújt be a Bizottsághoz. A Bizottság a kérelemmel kapcsolatos határozatot a 18. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően fogadja el, tekintetbe véve az eltérés engedélyezése iránti kérelmet benyújtó tagállam földrajzi elhelyezkedését, valamint a vasúti áruszállítási szolgáltatásoknak a szóban forgó tagállamban tapasztalt fejlődését.

20. cikk

A végrehajtás nyomon követése

Az érintett tagállamok az árufuvarozási folyosó létrehozását követően kétévente a közöttük megvalósuló, a 4. cikk (1) bekezdésében említett együttműködés eredményeit bemutató jelentést juttatnak el a Bizottsághoz. A Bizottság megvizsgálja a jelentést és annak eredményéről tájékoztatást küld a 18. cikkben említett bizottságnak.

21. cikk

Jelentés

E rendelet alkalmazását a Bizottság időközönként megvizsgálja. A Bizottság első alkalommal ...(12), ezt követően pedig háromévente jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

22. cikk

Felülvizsgálat

Amennyiben a TEN-T programmal kapcsolatos iránymutatásoknak az 1692/96/EK határozat 18. cikke (3) bekezdésében szereplő részletes szabályokkal összhangban történő felülvizsgálata esetében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy indokolt e rendeletet az említett iránymutatásokhoz hozzáigazítani, e rendelet módosítására irányuló javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. Ehhez hasonlóan az e rendelet értelmében hozott bizonyos határozatok magukban foglalhatják a TEN-T-iránymutatások felülvizsgálatának szükségességét.

23. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ║,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL C […], […], […] o.
(2) HL C […], […], […] o.
(3) Az Európai Parlament 2009. április 23-i álláspontja.
(4) HL L 75., 2001.3.15., 29. o.
(5) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
(6) HL L 237., 1991.8.24., 25. o.
(7)* HL: e rendelet hatálybalépése után egy évvel.
(8)** HL: e rendelet hatálybalépése után három évvel.
(9) HL L 228., 1996.9.9., 1. o.
(10) HL L 199., 1985.7.31., 1. o.
(11) HL L 191., 2008.7.18., 1. o.
(12)* HL: ezen rendelet hatálybalépését követő öt éven belül.


MELLÉKLET

Az árufuvarozási folyosók létrehozására irányuló javaslatok értékelési kritériumai

Az árufuvarozási folyosóknak a 3. cikkben említett kiválasztására, valamint a versenyképes árufuvarozást szolgáló vasúti hálózat aktualizálására a következő kritériumok figyelembevételével kerülhet sor:

   a) rendelkezésre áll-e az érintett tagállamok szándéknyilatkozata az árufuvarozási folyosó létrehozására vonatkozó szándékuk megerősítéséről;
  

   b) amikor az árufuvarozási folyosó nyomvonala egybeesik a TEN-T egy vagy több kiemelt fontosságú projektjének(1) egy szakaszával (vagy egy ilyen szakasz valamely részével), ez a szakasz beépül-e az árufuvarozási folyosóba, kivéve ha az említett szakasz személyszállítási célú szakasz;
   c) a javasolt árufuvarozási folyosó áthalad-e legalább három tagállam területén, illetőleg – ha a javasolt árufuvarozási folyosó által kiszolgált vasúti csomópontok közötti távolság meghaladja az 500 kilométert – legalább két tagállam területén;
   d) az árufuvarozási folyosó gazdasági megvalósíthatósága és társadalmi-gazdasági haszna;
   e) a tagállamok által javasolt árufuvarozási folyosók koherens egészet alkotnak-e ahhoz, hogy létrejöhessen a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat;
   f) a javasolt folyosók koherens egészet alkotnak-e a már létező olyan európai vasúti hálózatokkal, mint az ERTMS-folyosók és a RailNetEurope által meghatározott folyosók;
   g) megfelelő-e a többi közlekedési móddal való összekapcsolódás, többek között a tengeri kikötőkben és a szárazföld belsejében elhelyezkedő stratégiai jelentőségű terminálok megfelelő hálózatának köszönhetően;
   h) milyen megközelítést javasolnak a 4–16. cikkben szereplő rendelkezések végrehajtása érdekében.

(1) A kiemelt fontosságú projekteket lásd az 1692/96/EK bizottsági határozat III. mellékletében.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat