Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0003(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0239/2009

Předložené texty :

A6-0239/2009

Rozpravy :

PV 23/04/2009 - 4
CRE 23/04/2009 - 4

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 8.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0287

Přijaté texty
PDF 527kWORD 176k
Čtvrtek, 23. dubna 2009 - Štrasburk
Bezpečnost pacientů *
P6_TA(2009)0287A6-0239/2009

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče (KOM(2008)0837 – C6–0032/2009 – 2009/0003(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0837),

–   s ohledem na čl. 152 odst. 4 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0032/3009),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0239/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES návrh odpovídajícím způsobem změnila;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh doporučení
Bod odůvodnění 2
(2)  Odhaduje se, že v členských státech EU je 8–12 % pacientů přijatých do nemocnic způsobena újma v důsledku nežádoucích příhod během poskytování zdravotní péče.
(2)  Odhaduje se, že v členských státech EU je 8–12 % pacientů přijatých do nemocnic způsobena újma v důsledku nežádoucích příhod během poskytování zdravotní péče, což představuje 6,7 až 15 milionů pacientů přijatých do nemocnic a více než 37 milionů pacientů, kterým byla poskytnuta základní zdravotní péče.
Pozměňovací návrh 2
Návrh doporučení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Odhaduje se, že k infekci spojené s poskytováním zdravotní péče (HCAI) dochází v průměru u jednoho pacienta z dvaceti, což v Evropské unii každoročně představuje 4,1 milionů pacientů, přičemž každoročně následkem takové infekce zemře přibližně 37 000 lidí.
Pozměňovací návrh 3
Návrh doporučení
Bod odůvodnění 3
(3)  Nedostatečná bezpečnost pacientů představuje jednak závažný problém pro veřejné zdraví a také vysokou hospodářskou zátěž pro již omezené zdroje ve zdravotnictví. Řadě nežádoucích příhod jak v nemocničním odvětví, tak v oblasti primární zdravotní péče se dá zabránit, protože za většinu z nich jsou zjevně odpovědné systémové faktory.
(3)  Nedostatečná bezpečnost pacientů představuje jednak závažný problém pro veřejné zdraví a také vysokou hospodářskou zátěž pro již omezené zdroje ve zdravotnictví. Řadě nežádoucích příhod, včetně těch, které jsou důsledkem chybné diagnózy nebo chybného léčebného postupu, jak v nemocničním odvětví, tak v oblasti primární zdravotní péče se dá zabránit, protože za většinu z nich jsou zjevně odpovědné omezené finanční prostředky a systémové faktory.
Pozměňovací návrh 4
Návrh doporučení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Převládá názor, že co se týče nežádoucích příhod spojených s poskytováním zdravotní péče, lze infekcím spojeným s poskytováním zdravotní péče snadno zabránit. Je nezbytné, aby členské státy zavedly nástroje, které umožní v Evropské unii snížit počet osob každoročně postižených nežádoucími příhodami o 20 %.
Pozměňovací návrh 5
Návrh doporučení
Bod odůvodnění 7
(7)  Důkazy naznačují, že úroveň vývoje a provádění účinných a ucelených strategií týkajících se bezpečnosti pacientů je v členských státech EU různá. Účelem této iniciativy je proto vytvořit rámec pro stimulaci rozvoje politik a pro budoucí opatření v členských státech a mezi nimi, která by byla zaměřena na klíčové otázky bezpečnosti pacientů v EU.
(7)  Důkazy naznačují, že úroveň vývoje a provádění účinných a ucelených strategií týkajících se bezpečnosti pacientů je v členských státech EU různá. Účelem této iniciativy je proto vytvořit rámec pro stimulaci rozvoje politik a pro budoucí opatření v členských státech a mezi nimi pro opatření, která by byla zaměřena na klíčové otázky bezpečnosti pacientů v EU, především na odpovědnost zařízení a institucí zdravotní péče za zdraví občanů. V souladu s článkem 152 Smlouvy o ES by však tato opatření neměla zasahovat do pravomocí členských států.
Pozměňovací návrh 6
Návrh doporučení
Bod odůvodnění 8
(8)  Pacienti by měli být informováni a jejich zapojení do procesu v oblasti bezpečnosti pacientů by mělo být posíleno; měli by být informováni o úrovni bezpečnosti a o tom, jakým způsobem mohou nalézt dostupné a srozumitelné údaje o stížnostech a systémech nápravy.
(8)  Pacienti by měli být informováni a jejich zapojení do procesu v oblasti bezpečnosti pacientů by mělo být posíleno; měli by být informováni o úrovni bezpečnosti a o tom, jakým způsobem mohou nalézt dostupné a srozumitelné údaje o stížnostech a systémech nápravy. Určení způsobu náhrady a postupu při jejich poskytování by však mělo být v pravomoci jednotlivých členských států.
Pozměňovací návrh 7
Návrh doporučení
Bod odůvodnění 10
(10)  Na úrovni Společenství by měly být shromažďovány srovnatelné a souhrnné údaje, aby mohly být vyvinuty účinné a transparentní programy, struktury a politiky v oblasti bezpečnosti pacientů, a mezi členskými státy by měly být šířeny osvědčené postupy. Aby se zjednodušil proces vzájemného učení, je třeba vytvořit společnou terminologii v oblasti bezpečnosti pacientů a společné ukazatele, a sice prostřednictvím spolupráce členských států a Evropské komise s přihlédnutím k práci příslušných mezinárodních organizací.
(10)  Na úrovni Společenství by měly být shromažďovány srovnatelné a souhrnné údaje, aby mohly být vyvinuty účinné a transparentní programy, struktury a politiky v oblasti bezpečnosti pacientů, a mezi členskými státy by měly být šířeny osvědčené postupy. Tyto údaje lze použít pouze za účelem zajištění bezpečnosti pacientů v souvislosti s prevencí infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Aby se zjednodušil proces vzájemného učení, je třeba vytvořit společnou terminologii v oblasti bezpečnosti pacientů a společné ukazatele, a sice prostřednictvím spolupráce členských států a Evropské komise s přihlédnutím k práci příslušných mezinárodních organizací.
Pozměňovací návrh 8
Návrh doporučení
Bod odůvodnění 11
(11)  Ke zlepšení bezpečnosti pacientů mohou přispět nástroje informačních a komunikačních technologií, jako jsou elektronické zdravotní záznamy nebo elektronické předpisy, například systematickým screeningem možné interakce léčivých přípravků nebo alergií.
(11)  Ke zlepšení bezpečnosti pacientů mohou přispět nástroje informačních a komunikačních technologií, jako jsou elektronické zdravotní záznamy nebo elektronické předpisy, které umožní například systematický screening případných interakcí léčivých přípravků nebo alergií, jak je uznáno v doporučení Komise 2008/594/ES ze dne 2. července 2008 o přeshraniční interoperabilitě systémů elektronických zdravotních záznamů1.
1 Úř. věst. L 190, 18.7.2008, s. 37.
Pozměňovací návrh 9
Návrh doporučení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Vzhledem k tomu, že starší lidé při pobytu v nemocnici snáze podlehnou infekcím, měly by se zjistit potřeby této zvláštní skupiny pacientů a podniknout kroky, které umožní uspokojit jejich potřeby a podpoří jejich rehabilitaci a rekonvalescenci.
Pozměňovací návrh 10
Návrh doporučení
Bod odůvodnění 15
(15)  Dostupné údaje o infekcích spojených s poskytováním zdravotní péče nejsou dostatečné pro to, aby sítím dozoru umožnily relevantní srovnání mezi jednotlivými zařízeními, aby umožnily monitorovat epidemiologii patogenních původců spojených se zdravotní péčí a hodnotit a určovat směřování strategie v oblasti prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Proto by měly být zavedeny nebo posíleny systémy dozoru jak ve zdravotnických zařízeních, tak na regionální i celostátní úrovni.
(15)  Dostupné údaje o infekcích spojených s poskytováním zdravotní péče nejsou dostatečné pro to, aby sítím dozoru umožnily relevantní srovnání mezi jednotlivými zařízeními, aby umožnily monitorovat epidemiologii patogenních původců spojených se zdravotní péčí a hodnotit a určovat směřování strategie v oblasti prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Proto by měly být zavedeny nebo posíleny systémy dozoru jak ve zdravotnických zařízeních, tak na regionální i celostátní úrovni. Kvalitnější shromažďování informací na regionální, celostátní i evropské úrovni by mělo umožnit snazší rozpoznání přímých vztahů mezi kvalitou politik, systémů a struktur zavedených v oblasti bezpečnosti pacientů na jedné straně a výsledky získanými v této oblasti na druhé straně.
Pozměňovací návrh 11
Návrh doporučení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Je nezbytné, aby členské státy dokázaly snížit počet osob postižených infekcemi spojenými s poskytováním zdravotní péče. V rámci konkrétních možných nástrojů je důležité přijmout více ošetřovatelek či ošetřovatelů se specializací na kontrolu infekcí.
Pozměňovací návrh 12
Návrh doporučení
Bod odůvodnění 15 b (nový)
(15b)  Dále by měly členské státy a jejich zdravotnická zařízení zvážit možnost využít spojovací pracovníky napomáhající v zařízeních první pomoci a v místních zdravotnických zařízeních ošetřovatelům/ošetřovatelkám specializovaným na klinické úrovni.
Pozměňovací návrh 13
Návrh doporučení
Bod odůvodnění 15 c (nový)
(15c)  Aby se omezily nežádoucí příhody spojené s poskytováním zdravotní péče, bylo by vhodné vybídnout členské státy, aby stanovily na místní a celostátní úrovni cíle pro zaměstnávání zdravotnických pracovníků se specializací v oblasti infekcí, což by jim umožnilo dosáhnout do roku 2015 doporučeného poměru 1 ošetřovatel/ošetřovatelka na 250 lůžek.
Pozměňovací návrh 14
Návrh doporučení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)  Komise by měla předložit návrhy s cílem zabránit šíření padělaných léků a újmě na zdraví pacientů a pracovníků ve zdravotnictví následkem poranění způsobených injekčními jehlami.
Pozměňovací návrh 15
Návrh doporučení
Část I – kapitola I a (nová) – název
Ia CÍLE PRO SNÍŽENÍ
Pozměňovací návrh 16
Návrh doporučení
Část I – kapitola I a (nová) – bod 1
1)  Členské státy by měly zavést nástroje vedoucí ke 20% snížení počtu osob, jež jsou v Evropské unii každoročně postiženy nežádoucími příhodami v důsledku poskytování zdravotní péče, přičemž cílem je snížit do roku 2015 výskyt těchto příhod o 900 000 případů ročně.
Pozměňovací návrh 17
Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 1 – písm. a
a) určení příslušného orgánu nebo příslušných orgánů odpovědných za bezpečnost pacientů na jejich území;
a) určení příslušných orgánů, a to na různých úrovních státní a místní správy, odpovědných za bezpečnost pacientů na území členského státukontroly a koordinace opatření pro zlepšení veřejného zdraví;
Pozměňovací návrh 18
Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 1 – písm. c
c) podpory rozvoje bezpečnějších systémů, postupů a nástrojů včetně využití informačních a komunikačních technologií.
c) podpory rozvoje bezpečnějších systémů, postupů a nástrojů, jež by byly snáze použitelné, a to včetně využití informačních a komunikačních technologií.
Pozměňovací návrh 19
Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 2 – písm. b a (nové)
ba) informování pacientů o rizicích souvisejících s poskytováním zdravotní péče a zavedení právních mechanismů, které, pokud došlo k újmě na zdraví, usnadní použití opravných prostředků také vůči výrobcům léčivých přípravků.
Pozměňovací návrh 20
Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 3 – písm. a
a) poskytnou odpovídající informace o rozsahu, typu a příčinách pochybení, nežádoucích příhod a případů, kdy k nim téměř došlo;
a) poskytnou odpovídající informace o rozsahu, typu a příčinách pochybení, nežádoucích příhod a případů, kdy k nim téměř došlo, a o odpovědných osobách;
Pozměňovací návrh 21
Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 3 – písm. b a (nové)
ba) umožní zdravotnickým orgánům jednotlivých členských států sdílet informace důvěrné povahy týkající se zdravotnických pracovníků, kteří byli shledání vinnými pro zanedbání nebo profesní pochybení;
Pozměňovací návrh 22
Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 4 – písm. b a (nové)
ba) poskytování odpovídajícího vzdělání a odborné přípravy všem zdravotnickým pracovníkům tak, aby dokázali správným způsobem používat zdravotnické technologie za dodržení provozních a technických pokynů uvedených v návodech, což umožní předcházet rizikům pro zdraví a nežádoucím účinkům, včetně těch, které jsou důsledkem neúmyslného opakovaného použití materiálu;
Pozměňovací návrh 23
Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 5 – písm. c
c) aby probíhalo shromažďování a výměna srovnatelných údajů a informací o výsledcích v oblasti bezpečnosti pacientů na úrovni EU, pokud jde o jejich typ a počet, aby bylo usnadněno vzájemné učení a aby byl vytvořen informační základ pro stanovení priorit.
c) aby probíhalo shromažďování a výměna srovnatelných údajů a informací o výsledcích v oblasti bezpečnosti pacientů na úrovni EU, pokud jde o jejich typ a počet, aby bylo usnadněno vzájemné učení a aby byl vytvořen informační základ pro stanovení priorit. Povaha, náklady na shromažďování údajů a jejich používání by nemělo být nepřiměřené očekávanému přínosu. Shromažďování údajů by mělo být možné pouze za účelem dosažení cíle snížení infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče prostřednictvím všeobecného vzdělávání.
Pozměňovací návrh 24
Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 6 – písm. b a (nové)
ba) podpory možné spolupráce a výměny zkušeností a osvědčených postupů, kterou zprostředkuje Evropská unie mezi řediteli nemocnic, zdravotnickým personálem a sdruženími pacientů, v oblasti místních iniciativ zaměřených na bezpečnost pacientů;
Pozměňovací návrh 25
Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. -a (nové)
-  a) poskytování účinných mechanismů pro hodnocení rizik, včetně diagnostického vyšetření pacientů před jejich přijetím do nemocnice, za účelem rychlé identifikace případů, které vyžadují přijetí dalších preventivních opatření;
Pozměňovací návrh 26
Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. -a a (nové)
  aa) poskytování odpovídající ochrany zdravotnickým pracovníkům prostřednictvím očkování, profylaxe, rutinních diagnostických vyšetření, poskytování prostředků osobní ochrany a využívání zdravotnické techniky, která omezí jejich vystavení nákazám přenosným krví;
Pozměňovací návrh 27
Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. -a b (nové)
  ab) poskytování účinných prostředků pro prevenci a kontrolu zařízením pro poskytování dlouhodobé péče a rehabilitace;
Pozměňovací návrh 28
Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. b
b) posílení prevence a kontroly infekcí na úrovni zdravotnických zařízení;
b) posílení prevence a kontroly infekcí na úrovni zdravotnických zařízení a zaručení maximální čistoty, hygieny a v případě nutnosti sterility, pokud jde o:
i) materiál související s příjmem a pobytem pacientů,
ii) lékařský a zdravotnický materiál, elektrické lékařské přístroje sloužící pacientům a postupy distribuce léků,
iii) hygienická zařízení sloužící k péči o pacienty;
Pozměňovací návrh 29
Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. b a (nové)
ba) podpora hygieny rukou zdravotnických pracovníků;
Pozměňovací návrh 30
Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. b b (nové)
bb) zlepšení prevence a boje proti šíření chorob u lékařského a zdravotnického personálu prostřednictvím zavádění nutných profylaktických opatření, včetně nezbytných programů očkování zaměstnanců;
Pozměňovací návrh 31
Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. d
d) podpora vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků na úrovni členských států a na úrovni zdravotnických zařízení;
d) podpora vzdělávání a odborné přípravy lékařů a zdravotnických pracovníků na úrovni členských států a na úrovni zdravotnických zařízení, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat nozokomiálním infekcím a rezistenci virů vůči antibiotikům;
Pozměňovací návrh 32
Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. e
e) zlepšení informovanosti pacientů;
e) zlepšení informovanosti pacientů prostřednictvím sociálně-zdravotních sítí a pravidelných informačních kampaní v tisku, rozhlase, televizi a s využitím internetu;
Pozměňovací návrh 33
Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. f
f) podpora výzkumu.
f) podpora výzkumu, mimo jiné v oblasti možného lékařského využití nanotechnologií a nanomateriálů.
Pozměňovací návrh 34
Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. f a (nové)
fa) informování Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí o všech infekcích spojených s poskytováním zdravotní péče, které se týkají většího počtu pacientů;
Pozměňovací návrh 35
Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. f b (nové)
fb) příprava informačních kampaní pro veřejnost a zdravotnické pracovníky, jejichž cílem je omezit postupy, v jejichž důsledku vzniká antimikrobiální rezistence.
Pozměňovací návrh 36
Návrh doporučení
Část II – název
ČÁST II: ZPRÁVA KOMISE
ČÁST II: AKCE KOMISE
Pozměňovací návrh 37
Návrh doporučení
Část II – bod 1 a (nový)
1a)  Komise by se měla zabývat otázkou, zda by bylo možné posílit platné právní předpisy Společenství s cílem zvýšit bezpečnost pacientů, například tím, že pokud zdravotničtí pracovníci odejdou do jiného státu v Evropě, bude zaručeno sdílení informací o veškerých uzavřených nebo probíhajících disciplinárních řízeních vůči jednotlivým osobám mezi příslušnými orgány a jejich komunikace nebude omezena na informace o výchozí kvalifikaci.
Pozměňovací návrh 38
Návrh doporučení
Část II – bod 1 b (nový)
1b)  Komise by měla na základě Příručky pro prevenci nozokomiálních infekcí, kterou v roce 2002 vypracovala Světová zdravotnická organizace1, vypracovat dokument určený pacientům a týkající se prevence nozokomiálních infekcí.
1WHO, Příručka pro prevenci nozokomiálních infekcí, první vydání, prosinec 2002 (druhé vydání, 2008).
Pozměňovací návrh 39
Návrh doporučení
Příloha 1 – řádek 1 – sloupec 2
Událost, která způsobí pacientovi újmu. Újmou se rozumí poškození struktury nebo funkce lidského těla a/nebo jakýkoli nepříznivý účinek v důsledku tohoto poškození.
Událost, která způsobí pacientovi újmu, jež vznikla během poskytování zdravotní péče. Újmou se rozumí trvalé či dočasné poškození struktury nebo funkce lidského těla a/nebo jakýkoli nepříznivý účinek v důsledku tohoto poškození.
Pozměňovací návrh 40
Návrh doporučení
Příloha 1 – řádek 4 – sloupec 2
Zařízení, ve kterém zdravotničtí pracovníci poskytují sekundární nebo terciární péči.
Charitativní, veřejné nebo soukromé zdravotnické zařízení, ve kterém zdravotničtí pracovníci nebo dobrovolníci poskytují sekundární nebo terciární péči.
Pozměňovací návrh 41
Návrh doporučení
Příloha 1 – definice – Bezpečnost pacientů – sloupec 2
Ochrana pacienta před zbytečnou újmou nebo potenciální újmou v souvislosti se zdravotní péčí.
Vyloučení nežádoucích příhod. Nežádoucí příhodou se rozumí příhoda vedoucí k újmě, k níž došlo spíše v důsledku ošetření než choroby. Taková nežádoucí příhoda může být odvratitelná nebo neodvratitelná.
Pozměňovací návrh 42
Návrh doporučení
Příloha 1 – definice – Spojovací pracovníci při kontrole infekcí – sloupec 2
Zdravotničtí odborníci pracující na klinických jednotkách/odděleních, kteří zprostředkovávají spojení mezi svými jednotkami/odděleními a týmem pro prevenci a kontrolu infekcí. Spojovací pracovníci při kontrole infekcí pomáhají při prevenci a kontrole infekcí ve svých jednotkách/odděleních a poskytují zpětnou vazbu týmu pro prevenci a kontrolu infekcí.
Zdravotničtí odborníci pracující v uvedených oblastech, kteří zprostředkovávají spojení mezi svou oblastí působnosti a týmem pro prevenci a kontrolu infekcí. Spojovací pracovníci při kontrole infekcí pomáhají při prevenci a kontrole infekcí ve své oblasti působnosti a poskytují zpětnou vazbu týmu pro prevenci a kontrolu infekcí.
Pozměňovací návrh 43
Návrh doporučení
Příloha 2 – kapitola 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
ba) souhlasu s používáním nástrojů informační a komunikační techniky, jako jsou například návody na použití v elektronickém formátu, a prostřednictvím podpory jejich používání za účelem lepšího pochopení ze strany uživatelů zdravotnického materiálu;
Pozměňovací návrh 44
Návrh doporučení
Příloha 2 – kapitola 1 – bod 4 – písm. c a (nové)
ca) poskytování odpovídajícího vzdělání a odborné přípravy všem zdravotnickým pracovníkům tak, aby dokázali správným způsobem používat zdravotnické technologie za dodržení provozních a technických pokynů uvedených v návodech, což umožní předcházet rizikům pro zdraví a nežádoucím účinkům, včetně těch, které jsou důsledkem neúmyslného použití opotřebovaného materiálu;
Pozměňovací návrh 45
Návrh doporučení
Příloha 2 – kapitola 1 – bod 7 – písm. a a (nové)
aa) podporou výzkumu, mimo jiné v oblasti možného lékařského využití nanotechnologií a nanomateriálů.
Pozměňovací návrh 46
Návrh doporučení
Příloha 2 – kapitola 2 – bod 1 – písm. a – odrážka 2
– začlenění opatření pro prevenci a kontrolu infekcí do plánů péče o pacienta,
– začlenění opatření pro prevenci a kontrolu infekcí do plánů péče o pacienta, včetně programů nezbytného očkování zaměstnanců,
Právní upozornění - Ochrana soukromí