Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0003(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0239/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0239/2009

Συζήτηση :

PV 23/04/2009 - 4
CRE 23/04/2009 - 4

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0287

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 506kWORD 179k
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
Ασφάλεια των ασθενών *
P6_TA(2009)0287A6-0239/2009

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0837),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 152, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0032/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0239/2009),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Εκτιμάται ότι στα κράτη μέλη της ΕΕ ποσοστό 8% έως 12% των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκομεία παρουσιάζουν κάποιο ανεπιθύμητο σύμβαμα κατά τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης
(2)  Εκτιμάται ότι στα κράτη μέλη της ΕΕ ποσοστό 8% έως 12% των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκομεία παρουσιάζουν κάποιο ανεπιθύμητο σύμβαμα κατά τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης, ήτοι μεταξύ 6,7 και 15 εκατομμύρια νοσηλευόμενοι ασθενείς και άνω των 37 εκατομμυρίων ασθενείς που στράφηκαν στην πρωτογενή υγειονομική περίθαλψη.
Τροπολογία 2
Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α) Υπολογίζεται ότι οι λοιμώξεις που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης (HCAIs) προσβάλλουν κατά μέσον όρο έναν ασθενή στους είκοσι, ήτοι 4,1 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι περίπου 37.000 θάνατοι ετησίως οφείλονται στις συνέπειες μια τέτοιας λοίμωξης.
Τροπολογία 3
Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η ανεπαρκής ασφάλεια των ασθενών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας και επιβαρύνει ιδιαίτερα τους περιορισμένους πόρους για την υγεία. Μεγάλο ποσοστό των ανεπιθύμητων συμβαμάτων είναι δυνατόν να αποφευχθεί, τόσο στο νοσηλευτικό τομέα όσο και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς η πλειονότητά τους φαίνεται ότι οφείλεται σε συστημικούς παράγοντες.
(3)  Η ανεπαρκής ασφάλεια των ασθενών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας και επιβαρύνει ιδιαίτερα τους περιορισμένους πόρους για την υγεία. Μεγάλο ποσοστό των ανεπιθύμητων συμβαμάτων, μεταξύ των οποίων και όσα οφείλονται σε λάθη κατά τη διάγνωση ή/και την ακατάλληλη θεραπεία, είναι δυνατόν να αποφευχθεί, τόσο στο νοσηλευτικό τομέα όσο και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς η πλειονότητά τους φαίνεται ότι οφείλεται στους περιορισμένους χρηματοδοτικούς πόρους και σε συστημικούς παράγοντες .
Τροπολογία 4
Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α) Υπολογίζεται ότι μεταξύ των ανεπιθύμητων συμβαμάτων που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, οι λοιμώξεις (HCAIs) είναι οι πλέον αποφευκτές. Είναι απαραίτητο να διαθέσουν τα κράτη μέλη τα μέσα που θα επιτρέψουν να μειωθεί κατά 20% ο αριθμός των προσώπων που πλήττονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ανεπιθύμητα συμβάματα.
Τροπολογία 5
Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Υπάρχουν ενδείξεις ότι το επίπεδο ανάπτυξης και εφαρμογής αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων στρατηγικών για την ασφάλεια των ασθενών διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η παρούσα πρωτοβουλία αποβλέπει στη δημιουργία ενός πλαισίου για την ανάπτυξη πολιτικών και για την ανάληψη μελλοντικής δράσης στο εσωτερικό των κρατών μελών και μεταξύ αυτών, με στόχο την επίλυση των κύριων ζητημάτων ασφάλειας των ασθενών που αντιμετωπίζει η ΕΕ.
(7)  Υπάρχουν ενδείξεις ότι το επίπεδο ανάπτυξης και εφαρμογής αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων στρατηγικών για την ασφάλεια των ασθενών διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η παρούσα πρωτοβουλία αποβλέπει στη δημιουργία ενός πλαισίου για την ανάπτυξη πολιτικών και για την ανάληψη μελλοντικής δράσης στο εσωτερικό των κρατών μελών και μεταξύ αυτών, με στόχο την επίλυση των κύριων ζητημάτων ασφάλειας των ασθενών που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως ειδικότερα η ευθύνη των ιδρυμάτων και οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης για την υγεία των ατόμων. Σε αυτό το πλαίσιο δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Τροπολογία 6
Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται και να ενδυναμώνονται μέσω της συμμετοχής τους στις διαδικασίες για την ασφάλεια των ασθενών· επιπλέον, θα πρέπει να ενημερώνονται για τα επίπεδα ασφάλειας και τους τρόπους εξεύρεσης προσβάσιμων και κατανοητών πληροφοριών σχετικά με την υποβολή καταγγελιών και τα συστήματα προσφυγής.
(8)  Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται και να ενδυναμώνονται μέσω της συμμετοχής τους στις διαδικασίες για την ασφάλεια των ασθενών· επιπλέον, θα πρέπει να ενημερώνονται για τα επίπεδα ασφάλειας και τους τρόπους εξεύρεσης προσβάσιμων και κατανοητών πληροφοριών σχετικά με την υποβολή καταγγελιών και τα συστήματα προσφυγής. Ο τύπος της αποζημίωσης και η σχετική διαδικασία θα πρέπει να εναπόκειται ωστόσο στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους.
Τροπολογία 7
Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Συγκρίσιμα και συνολικά στοιχεία θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε κοινοτικό επίπεδο για την κατάρτιση αποτελεσματικών και διαφανών προγραμμάτων, δομών και πολιτικών για την ασφάλεια των ασθενών, ενώ μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να διαδίδονται βέλτιστες πρακτικές. Για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας μάθησης θα πρέπει να αναπτυχθεί μια κοινή ορολογία για την ασφάλεια των ασθενών καθώς και κοινοί δείκτες, μέσω της συνεργασίας των κρατών μελών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το έργο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών.
(10)  Συγκρίσιμα και συνολικά στοιχεία θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε κοινοτικό επίπεδο για την κατάρτιση αποτελεσματικών και διαφανών προγραμμάτων, δομών και πολιτικών για την ασφάλεια των ασθενών, ενώ μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να διαδίδονται βέλτιστες πρακτικές. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με σκοπό την ασφάλεια των ασθενών υπό την έννοια της πρόληψης των HCAIs. Για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας μάθησης θα πρέπει να αναπτυχθεί μια κοινή ορολογία για την ασφάλεια των ασθενών καθώς και κοινοί δείκτες, μέσω της συνεργασίας των κρατών μελών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το έργο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών.
Τροπολογία 8
Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Τα εργαλεία των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, όπως είναι τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας ή οι ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, π.χ. μέσω του συστηματικού ελέγχου για πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων ή για αλλεργικές αντιδράσεις σε φάρμακα.
(11)  Τα εργαλεία των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, όπως είναι τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας ή οι ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, π.χ. μέσω του συστηματικού ελέγχου για πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων ή για αλλεργικές αντιδράσεις σε φάρμακα, όπως αναγνωρίζεται στη σύσταση αριθ. 2008/594/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2008 περί διασυνοριακής διαλειτουργικότητας συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας1.
_____________
1 ΕΕ L 190, 18.7.2008, σ. 37.
Τροπολογία 9
Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12a)  Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποκύψουν λόγω λοιμώξεων ενόσω βρίσκονται στο νοσοκομείο, ως εκ τούτου οι ανάγκες τους ως ειδικής ομάδας θα πρέπει να διερευνώνται και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των αναγκών τους, ώστε να προωθείται η αποκατάσταση και η ανάκαμψη της υγείας τους.
Τροπολογία 10
Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Τα στοιχεία σχετικά με τις λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη που διατίθενται είναι ανεπαρκή για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση ουσιαστικών συγκρίσεων μεταξύ των ιδρυμάτων από τα δίκτυα επιτήρησης, η επιτήρηση της επιδημιολογίας των παθογόνων παραγόντων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και η αξιολόγηση και ο προσανατολισμός των πολιτικών για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη. Συνεπώς, πρέπει να δημιουργούνται ή να ενισχύονται συστήματα επιτήρησης τόσο σε επίπεδο ιδρυμάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
(15)  Τα στοιχεία σχετικά με τις λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη που διατίθενται είναι ανεπαρκή για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση ουσιαστικών συγκρίσεων μεταξύ των ιδρυμάτων από τα δίκτυα επιτήρησης, η επιτήρηση της επιδημιολογίας των παθογόνων παραγόντων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και η αξιολόγηση και ο προσανατολισμός των πολιτικών για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη. Συνεπώς, πρέπει να δημιουργούνται ή να ενισχύονται συστήματα επιτήρησης τόσο σε επίπεδο ιδρυμάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η βελτίωση της συλλογής πληροφοριών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να καταστήσει σαφέστερη τη συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των υφισταμένων πολιτικών, συστημάτων και δομών όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν .
Τροπολογία 11
Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α) Είναι απαραίτητο να μπορέσουν τα κράτη μέλη να μειώσουν τον αριθμό των προσώπων που προσβάλλονται από HCAIs. Μεταξύ άλλων, είναι ουσιώδες να προσληφθούν περισσότερες νοσοκόμες ή νοσοκόμοι ειδικευμένοι στον έλεγχο των λοιμώξεων.
Τροπολογία 12
Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)
(15β) Επιπλέον, τα κράτη μέλη και τα υγειονομικά τους ιδρύματα θα πρέπει να εξετάζουν τη χρήση προσωπικού σύνδεσης, για τη στήριξη ειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού σε κλινικό επίπεδο στις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών και στα τοπικά κέντρα.
Τροπολογία 13
Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)
(15γ) Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των προσώπων που πέφτουν ετησίως θύματα ανεπιθύμητων συμβαμάτων εξαιτίας της υγειονομικής περίθαλψης που τους παρασχέθηκε, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να ορίσουν τοπικούς και εθνικούς στόχους για την αξιοποίηση επαγγελματιών στον τομέα υγείας, οι οποίοι ειδικεύονται στον έλεγχο λοιμώξεων, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση για στόχο αναλογίας μιας νοσοκόμας ανά 250 νοσοκομειακές κλίνες έως το 2015.
Τροπολογία 14
Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16a)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για την αποτροπή της κυκλοφορίας παραποιημένων φαρμάκων και της βλάβης που μπορεί να υποστούν ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό από τραυματισμούς με σύριγγες.
Τροπολογία 15
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο I α (νέο) – τίτλος
Iα. ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ
Τροπολογία 16
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο I α (νέο) – σημείο 1
(1)  Τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν τους κατάλληλους μηχανισμούς προκειμένου να μειωθεί κατά 20% ο αριθμός των προσώπων που πλήττονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ανεπιθύμητα συμβάματα, ως συνέπεια υγειονομικής περίθαλψης, ποσοστό που αντιστοιχεί στο στόχο να μειωθούν τα εν λόγω συμβάματα κατά 900.000 περιπτώσεις ετησίως έως το 2015.
Τροπολογία 17
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – Κεφάλαιο II – σημείο 1 – στοιχείο α
α) του καθορισμού της αρμόδιας αρχής ή των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των ασθενών στην επικράτειά τους·
α) του καθορισμού των αρμοδίων αρχών στα διάφορα επίπεδα της κρατικής και τοπικής διοίκησης που είναι υπεύθυνες, στην επικράτειά τους, για την ασφάλεια των ασθενών και για την εποπτεία και το συντονισμό των μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας;
Τροπολογία 18
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – Κεφάλαιο II – σημείο 1 – στοιχείο γ
γ) της υποστήριξης της ανάπτυξης ασφαλέστερων συστημάτων, διαδικασιών και μέσων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.
γ) της υποστήριξης της ανάπτυξης ασφαλέστερων και ευχρηστότερων συστημάτων, διαδικασιών και μέσων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.
Τροπολογία 19
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – Κεφάλαιο II – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα) της ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τους κινδύνους των θεραπειών, και της εισαγωγής δικαστικών διαδικασιών που διευκολύνουν την έγερση αξιώσεων λόγω βλαβών στην υγεία, μεταξύ άλλων και κατά φαρμακοβιομηχανιών.
Τροπολογία 20
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – Κεφάλαιο II – σημείο 1 – στοιχείο α
α) παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη σοβαρότητα, τα είδη και τις αιτίες των σφαλμάτων, των ανεπιθύμητων συμβαμάτων και των παρ" ολίγο ατυχημάτων·
α) παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη σοβαρότητα, τα είδη και τις αιτίες των σφαλμάτων, των ανεπιθύμητων συμβαμάτων και των παρ" ολίγο ατυχημάτων και αναφέρουν το όνομα εκείνων που έχουν τη σχετική ευθύνη·
Τροπολογία 21
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο II – σημείο 3 – στοιχείο βα (νέο)
βa) εξασφαλίζουν την εμπιστευτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υγειονομικών αρχών στα διάφορα κράτη μέλη σχετικά με επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που έχουν κριθεί ένοχοι αμέλειας ή παράλειψης.
Τροπολογία 22
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο II – σημείο 4 – στοιχείο βα (νέο)
βa) εξασφαλίζοντας επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να χρησιμοποιούν την ιατρική τεχνολογία σωστά και σύμφωνα με τη λειτουργία και τις οδηγίες χρήσεώς τους, προκειμένου να αποτρέπονται οι κίνδυνοι για την υγεία και τα ανεπιθύμητα συμβάματα, συμπεριλαμβανομένων όσων ανακύπτουν από την ακούσια επαναχρησιμοποίηση συσκευών.
Τροπολογία 23
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – Κεφάλαιο II – σημείο 5 - στοιχείο γ
γ) με στόχο τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή συγκρίσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα για την ασφάλεια των ασθενών σε σχέση με το είδος και τα αριθμητικά δεδομένα σε επίπεδο ΕΕ, για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας μάθησης και του καθορισμού προτεραιοτήτων.
γ) με στόχο τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή συγκρίσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα για την ασφάλεια των ασθενών σε σχέση με το είδος και τα αριθμητικά δεδομένα σε επίπεδο ΕΕ, για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας μάθησης και του καθορισμού προτεραιοτήτων. Το εύρος και το κόστος της συγκέντρωσης στοιχείων καθώς και η χρήση τους δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα προς την αναμενόμενη χρήση τους. Τα στοιχεία θα πρέπει να συγκεντρώνονται αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των HCAIs με από κοινού μάθηση.
Τροπολογία 24
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο II – σημείο 6 – στοιχείο βα (νέο)
βa) της προώθησης ευκαιριών για συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ νοσοκομειακών διευθυντών, κλινικών ομάδων και ομάδων ασθενών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των ασθενών σε τοπικό επίπεδο.
Τροπολογία 25
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο IIΙ – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)
-a) την εξασφάλιση αποτελεσματικών μηχανισμών εκτίμησης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών διαγνωστικών ελέγχων ασθενών, ώστε να εντοπίζονται γρήγορα οι όροι που απαιτούν πρόσθετα μέτρα πρόληψης.
Τροπολογία 26
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο IIΙ – σημείο 1 – στοιχείο -α α (νέο)
-aa) την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας για το υγειονομικό προσωπικό μέσω εμβολιασμών, προφυλακτικών μέτρων μετά την έκθεση, διαγνωστικών ελέγχων ρουτίνας, την εξασφάλιση προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού και τη χρήση ιατρικής τεχνολογίας που μειώνει την έκθεση σε λοιμώξεις οι οποίες μεταδίδονται μέσω του αίματος.
Τροπολογία 27
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο IIΙ – σημείο 1 – στοιχείο -αβ (νέο)
-aβ) την εξασφάλιση αποτελεσματικής αποτροπής και ελέγχου λοιμώξεων κατά τη νοσηλεία διαρκείας και στις εγκαταστάσεις αποκατάστασης.
Τροπολογία 28
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – Κεφάλαιο III – σημείο 1 – στοιχείο β
β) την ενίσχυση της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων σε επίπεδο ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης·
β) την ενίσχυση της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων σε επίπεδο ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και την εξασφάλιση του πλέον υψηλού επιπέδου καθαριότητας, υγιεινής και, όταν χρειάζεται, αποστείρωσης:
(i) του υλικού που συνδέεται με την υποδοχή και την παραμονή των ασθενών·
(ii) του ιατρικού και παραϊατρικού υλικού, των ηλεκτρο-ιατρικών συσκευών στην υπηρεσία των ασθενών, και της διαδικασίας χορήγησης των φαρμάκων·
(iii) των υγειονομικών δομών που προορίζονται για την παροχή περίθαλψης στους ασθενείς·
Τροπολογία 29
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο IIΙ – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα) την προαγωγή της υγιεινής των χεριών μεταξύ των επαγγελματιών υγείας·
Τροπολογία 30
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – Κεφάλαιο III– παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
ββ) τη βελτίωση της αποτροπής και της καταπολέμησης της διάδοσης νόσων μεταξύ και μέσω του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, με την ενεργοποίηση της πολιτικής μέτρων προφύλαξης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες εκστρατείες εμβολιασμού του προσωπικού.
Τροπολογία 31
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο III – σημείο 1 – στοιχείο δ
δ) την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης·
δ) την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και του παραϊατρικού προσωπικού τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης, με ιδιαίτερη προσοχή στις νοσοκομειακές λοιμώξεις και στην αντίσταση των ιών στα αντιβιοτικά·
Τροπολογία 32
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο III – σημείο 1 – στοιχείο ε
ε) τη βελτίωση της πληροφόρησης που παρέχεται στους ασθενείς·
ε) τη βελτίωση της πληροφόρησης που παρέχεται στους ασθενείς μέσω του κοινωνικοϋγειονομικού δικτύου, αλλά και μέσω περιοδικών ενημερωτικών εκστρατειών στις εφημερίδες, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το Διαδίκτυο·
Τροπολογία 33
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο III – σημείο 1 – στοιχείο στ
στ) την υποστήριξη της έρευνας.
στ) την υποστήριξη της έρευνας, μεταξύ άλλων στον τομέα των πιθανών ιατρικών εφαρμογών των νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών.
Τροπολογία 34
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο IIΙ – σημείο 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στa) την αναφορά κάθε κρούσματος λοιμώξεως από υγειονομική περίθαλψη που προσβάλλει σημαντικό αριθμό ασθενών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.
Τροπολογία 35
Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο IIΙ – σημείο 1 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ) εκστρατείες ενημέρωσης σε θέματα καθημερινών πρακτικών για το κοινό και τους εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη, με σκοπό να μειωθούν οι πρακτικές που οδηγούν στη μείωση της αντιμικροβιακής αντίστασης.
Τροπολογία 36
Πρόταση σύστασης
Μέρος II – τίτλος
ΜΕΡΟΣ II: ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΕΡΟΣ II: ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τροπολογία 37
Πρόταση σύστασης
Μέρος II – σημείο 1 α (νέο)
(1a)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πού μπορεί να βελτιωθεί η κοινοτική νομοθεσία για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, για παράδειγμα διασφαλίζοντας ότι, όταν επαγγελματίες στον τομέα της υγείας διασχίζουν τα σύνορα εντός της Ευρώπης, οι αρμόδιες διοικήσεις ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν πειθαρχικές διώξεις που έχουν ολοκληρωθεί ή εκκρεμούν εις βάρος τους, και όχι μόνο σχετικά με τα αρχικά τους προσόντα.
Τροπολογία 38
Πρόταση σύστασης
Μέρος II – στοιχείο 1 β (νέα)
(1β) Καλείται η Επιτροπή να εκπονήσει, βάσει του πρακτικού οδηγού σχετικά με την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων που δημοσίευσε το 2002 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας1, έγγραφο απευθυνόμενο στους ασθενείς, σχετικά με την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
____________
1ΠΟΥ, Πρακτικός οδηγός σχετικά με την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, πρώτη έκδοση, Δεκέμβριος 2002 (2η έκδοση δημοσιευθείσα το 2008)
Τροπολογία 39
Πρόταση σύστασης
Παράρτημα 1 – ορισμοί – "Ανεπιθύμητο σύμβαμα" – δεύτερη στήλη
Συμβάν το οποίο προκαλεί βλάβη στην υγεία ενός ασθενούς. Ως τέτοια νοείται η βλάβη της δομής ή της λειτουργίας του σώματος και/ή κάθε επιβλαβής συνέπεια που προκαλείται από αυτή.
Συμβάν το οποίο προκαλεί βλάβη στην υγεία ενός ασθενούς μετά ή κατά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Ως τέτοια νοείται η μόνιμη ή προσωρινή βλάβη της δομής ή της λειτουργίας του σώματος και/ή κάθε επιβλαβής συνέπεια που προκαλείται από αυτή.
Τροπολογία 40
Πρόταση σύστασης
Παράρτημα 1 – ορισμοί – "Ίδρυμα παροχής υγειονομικής περίθαλψης" – δεύτερη στήλη
Ίδρυμα στο οποίο οι επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια περίθαλψη.
Δημόσιο, μη δημόσιο ή φιλανθρωπικό ίδρυμα όπου οι επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή οι εθελοντές παρέχουν δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια περίθαλψη.
Τροπολογία 41
Πρόταση σύστασης
Παράρτημα 1 – ορισμοί – "Ασφάλεια των ασθενών" – δεύτερη στήλη
Δικαίωμα του ασθενούς να μην υφίσταται μη αναγκαία ή ενδεχόμενη βλάβη που συνδέεται με την υγειονομική περίθαλψη.
Απουσία ανεπιθύμητων συμβαμάτων όπου ένα ανεπιθύμητο σύμβαμα ορίζεται ως βλαπτικό κρούσμα, το οποίο οφείλεται μάλλον στη θεραπεία παρά στην ασθένεια. Αυτό το ανεπιθύμητο σύμβαμα μπορεί να αποφεύγεται ή να είναι αναπόφευκτο.
Τροπολογία 42
Πρόταση σύστασης
Παράρτημα 1 – ορισμοί – "Προσωπικό σύνδεσης για τον έλεγχο των λοιμώξεων" – δεύτερη στήλη
Επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που εργάζονται σε πτέρυγες ή τμήματα κλινικών, οι οποίοι λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ των πτερύγων ή των τμημάτων τους και της ομάδας πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων. Το προσωπικό σύνδεσης για τον έλεγχο των λοιμώξεων συμβάλλει στην προαγωγή της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων στις πτέρυγες ή στα τμήματα κλινικών που εργάζεται και παρέχει ανατροφοδότηση στην ομάδα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων.
Επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που εργάζονται στους αντίστοιχους χώρους, οι οποίοι λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ του εργασιακού τους χώρου και της ομάδας πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων. Το προσωπικό σύνδεσης για τον έλεγχο των λοιμώξεων συμβάλλει στην προαγωγή της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων στους χώρους κλινικών που εργάζεται και παρέχει ανατροφοδότηση στην ομάδα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων.
Τροπολογία 43
Πρόταση σύστασης
Παράρτημα 2 – κεφάλαιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο βα (νέο)
βa) την αποδοχή και τη διευκόλυνση της χρήσης τεχνολογικών εργαλείων πληροφορίας και επικοινωνίας, προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση των ιατρικών προϊόντων μεταξύ των χρηστών.
Τροπολογία 44
Πρόταση σύστασης
Παράρτημα 2 – κεφάλαιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γα (νέο)
γa) εξασφαλίζοντας επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να χρησιμοποιούν την ιατρική τεχνολογία σωστά και σύμφωνα με τη λειτουργία και τις οδηγίες χρήσεώς τους, προκειμένου να αποτρέπονται οι κίνδυνοι για την υγεία και τα ανεπιθύμητα συμβάματα, συμπεριλαμβανομένων όσων ανακύπτουν από την ακούσια επαναχρησιμοποίηση συσκευών.
Τροπολογία 45
Πρόταση σύστασης
Παράρτημα 2 – κεφάλαιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α α (νέο)
αα) με την τόνωση της έρευνας, μεταξύ άλλων στις ιατρικές εφαρμογές των νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών.
Τροπολογία 46
Πρόταση σύστασης
Παράρτημα 2 – κεφάλαιο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α – δεύτερη περίπτωση
- εντάσσοντας μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων στα προγράμματα περίθαλψης των ασθενών·
- εντάσσοντας μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων στα προγράμματα περίθαλψης των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων εκστρατειών εμβολιασμού του προσωπικού·
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου