Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0003(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0239/2009

Predkladané texty :

A6-0239/2009

Rozpravy :

PV 23/04/2009 - 4
CRE 23/04/2009 - 4

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0287

Prijaté texty
PDF 534kWORD 172k
Štvrtok, 23. apríla 2009 - Štrasburg
Bezpečnosť pacientov *
P6_TA(2009)0287A6-0239/2009

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o návrhu odporúčania Rady o bezpečnosti pacientov vrátane prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (KOM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0837),

–   so zreteľom na článok 152 ods. 4 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0032/2009),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0239/2009),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh odporúčania
Odôvodnenie 2
(2)  Odhaduje sa, že 8 % až 12 % hospitalizovaných pacientov v členských štátoch EÚ počas poskytovania zdravotnej starostlivosti trpí v dôsledku nežiaducich udalostí.
(2)  Odhaduje sa, že 8 % až 12 % hospitalizovaných pacientov v členských štátoch EÚ počas poskytovania zdravotnej starostlivosti trpí v dôsledku nežiaducich udalostí, čo sa týka od 6,7 do 15 miliónov hospitalizovaných pacientov a viac ako 37 miliónov pacientov, ktorým bola poskytnutá primárna zdravotná starostlivosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh odporúčania
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Odhaduje sa, že infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou (ISZS) trpí v priemere každý dvadsiaty pacient, t.j. 4,1 milióna pacientov v Európskej únii ročne, a približne 37 000 úmrtí za rok je dôsledkom takejto infekcie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh odporúčania
Odôvodnenie 3
(3)  Nedostatočná bezpečnosť pacientov predstavuje závažný problém pre verejné zdravie a vysoké hospodárske zaťaženie pre obmedzené finančné prostriedky v oblasti zdravia. Veľkej časti nežiaducich udalostí sa dá predchádzať, a to v sektore nemocníc, ako aj v primárnej starostlivosti, pričom za väčšinu z nich zodpovedajú systémové faktory.
(3)  Nedostatočná bezpečnosť pacientov predstavuje závažný problém pre verejné zdravie a vysoké hospodárske zaťaženie pre obmedzené finančné prostriedky v oblasti zdravia. Veľkej časti nežiaducich udalostí vrátane udalostí vyplývajúcich z nesprávnej diagnózy a/alebo liečby sa dá predchádzať, a to v sektore nemocníc, ako aj v primárnej starostlivosti, pričom za väčšinu z nich zodpovedajú obmedzené finančné prostriedky a systémové faktory.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh odporúčania
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Odhaduje sa, že spomedzi nežiaducich udalostí spojených so zdravotnou starostlivosťou sa ISZS dá ľahko vyhnúť. Je potrebné, aby členské štáty zaviedli nástroje na zníženie počtu osôb, ktoré trpia každý rok v Európskej únii v dôsledku nežiaducich udalostí, o 20 %.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh odporúčania
Odôvodnenie 7
(7)  Dôkazy naznačujú, že členské štáty EÚ sú na rôznej úrovni rozvoja a implementácie účinných a komplexných stratégií bezpečnosti pacientov. Zámerom tejto iniciatívy je preto vytvoriť rámec na podnietenie rozvoja politiky a budúcich činností v členských štátoch a medzi členskými štátmi s cieľom riešiť kľúčové otázky bezpečnosti pacientov, pred ktorými EÚ stojí.
(7)  Dôkazy naznačujú, že členské štáty EÚ sú na rôznej úrovni rozvoja a implementácie účinných a komplexných stratégií bezpečnosti pacientov. Zámerom tejto iniciatívy je preto vytvoriť rámec na podnietenie rozvoja politiky a budúcich činností v členských štátoch a medzi členskými štátmi s cieľom riešiť kľúčové otázky bezpečnosti pacientov, pred ktorými EÚ stojí, najmä zodpovednosť zariadení a inštitúcií zdravotnej starostlivosti za zdravie ľudí. Popritom sa na základe článku 152 Zmluvy o ES nesmie zasahovať do právomocí členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh odporúčania
Odôvodnenie 8
(8)  Pacienti by mali byť informovaní a ich postavenie by sa malo posilniť prostredníctvom ich zapojenia do procesu bezpečnosti pacientov; mali by byť informovaní o úrovni bezpečnosti a o tom, ako môžu nájsť dostupné a zrozumiteľné informácie o systémoch podávania sťažností a nápravy.
(8)  Pacienti by mali byť informovaní a ich postavenie by sa malo posilniť prostredníctvom ich zapojenia do procesu bezpečnosti pacientov; mali by byť informovaní o úrovni bezpečnosti a o tom, ako môžu nájsť dostupné a zrozumiteľné informácie o systémoch podávania sťažností a nápravy. Spôsob kompenzácie a kompenzačný postup sú však v právomoci jednotlivých členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh odporúčania
Odôvodnenie 10
(10)  Na úrovni Spoločenstva by sa mali zhromažďovať porovnateľné a súhrnné údaje s cieľom zaviesť účinné a transparentné programy, štruktúry a politiky bezpečnosti pacientov a členské štáty by si mali vymieňať osvedčené postupy. S cieľom uľahčiť vzájomné učenie sa je potrebné vypracovať spoločnú terminológiu pre bezpečnosť pacientov a spoločné ukazovatele prostredníctvom spolupráce medzi členskými štátmi a Európskou komisiou s prihliadnutím na činnosť príslušných medzinárodných organizácií.
(10)  Na úrovni Spoločenstva by sa mali zhromažďovať porovnateľné a súhrnné údaje s cieľom zaviesť účinné a transparentné programy, štruktúry a politiky bezpečnosti pacientov a členské štáty by si mali vymieňať osvedčené postupy. Tieto údaje sa smú použiť iba na účel predchádzania ISZS so zreteľom na bezpečnosť pacientov. S cieľom uľahčiť vzájomné učenie sa je potrebné vypracovať spoločnú terminológiu pre bezpečnosť pacientov a spoločné ukazovatele prostredníctvom spolupráce medzi členskými štátmi a Európskou komisiou s prihliadnutím na činnosť príslušných medzinárodných organizácií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh odporúčania
Odôvodnenie 11
(11)  Nástroje informačných a komunikačných technológií, ako sú napríklad elektronické zdravotné záznamy alebo elektronické predpisovanie liekov, môžu prispieť k zlepšeniu bezpečnosti pacientov, napríklad prostredníctvom systematického skríningu potenciálneho vzájomného ovplyvňovania liekov alebo alergií.
(11)  Nástroje informačných a komunikačných technológií, ako sú elektronické zdravotné záznamy alebo elektronické predpisovanie liekov, môžu prispieť k zlepšeniu bezpečnosti pacientov, napríklad prostredníctvom systematického skríningu potenciálneho vzájomného ovplyvňovania liekov alebo alergií, ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2008/594/ES z 2. júla 2008 o cezhraničnej interoperabilite systémov elektronických zdravotných záznamov1.
1 Ú. v. EÚ L 190, 18.7.2008, s. 37.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh odporúčania
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Starší ľudia môžu častejšie podľahnúť infekcii počas hospitalizácie a vzhľadom na to, že predstavujú osobitnú skupinu, by bolo potrebné skúmať ich potreby s cieľom podniknúť kroky umožňujúce plniť tieto potreby a uľahčiť ich rehabilitáciu a vyliečenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh odporúčania
Odôvodnenie 15
(15)  Dostupné údaje o infekciách spojených so zdravotnou starostlivosťou nepostačujú na to, aby umožnili zmysluplné porovnania medzi zariadeniami prostredníctvom sietí dohľadu, monitorovali epidemiológiu patogénov spojených so zdravotnou starostlivosťou a hodnotili a usmerňovali politiky v oblasti prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. Z toho dôvodu by sa mali vybudovať alebo posilniť systémy dohľadu na úrovni zdravotníckych zariadení a na regionálnej a vnútroštátnej úrovni.
(15)  Dostupné údaje o infekciách spojených so zdravotnou starostlivosťou nepostačujú na to, aby umožnili zmysluplné porovnania medzi zariadeniami prostredníctvom sietí dohľadu, monitorovali epidemiológiu patogénov spojených so zdravotnou starostlivosťou a hodnotili a usmerňovali politiky v oblasti prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. Z toho dôvodu by sa mali vybudovať alebo posilniť systémy dohľadu na úrovni zdravotníckych zariadení a na regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Zlepšenie zhromažďovania informácií na regionálnej, národnej a európskej úrovni by malo umožniť ľahšie stanoviť priamy pomer medzi kvalitou politík, systémov a štruktúr, ktoré boli zavedené v oblasti bezpečnosti pacientov, a dosiahnutými výsledkami v tejto oblasti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh odporúčania
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Členské štáty musia byť schopné znížiť počet osôb, ktoré trpia infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou. Okrem iných možných nástrojov je potrebné zamestnať väčší počet zdravotných sestier a ošetrovateľov špecializovaných na kontrolu infekcií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh odporúčania
Odôvodnenie 15 b (nové)
(15b)  Okrem toho by mali členské štáty a ich zdravotnícke zariadenia preskúmať využívanie kontaktných pracovníkov s cieľom dočasne vysielať zdravotné sestry špecializované v klinickej oblasti do oddelení pohotovostných služieb a miestnych zariadení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh odporúčania
Odôvodnenie 15 c (nové)
(15c)  S cieľom znížiť nežiaduce udalosti v dôsledku zdravotnej starostlivosti by členské štáty mali byť povzbudzované, aby na miestnej a národnej úrovni stanovovali ciele na prijímanie odborníkov v oblasti zdravotníctva špecializujúcich sa na kontrolu infekcií, pričom sa zohľadní odporúčaný cieľ dosiahnuť do roku 2015 pomer 1 zdravotná sestra na 250 nemocničných lôžok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh odporúčania
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Komisia by mala predložiť návrhy, ktorými by sa zabránil obeh falšovaných liekov, ako aj ujmy spôsobenej pacientom a zdravotníckym zamestnancom v dôsledku rán spôsobených injekčnými striekačkami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola I a (nová) – názov
Ia.  Ciele zníženia
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola I a (nová) – bod 1
1.  Členské štáty by mali zaviesť nástroje na zníženie počtu osôb v Európskej únii, ktoré každoročne trpia v dôsledku nežiaducich udalostí v rámci zdravotnej starostlivosti, o 20 %, čo zodpovedá cieľu znížiť ročný počet takýchto udalostí o 900 000 prípadov do roku 2015.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola II – bod 1 – písmeno a
a) určenia príslušného orgánu alebo orgánov zodpovedných za bezpečnosť pacientov na ich území;
a) určenia príslušných orgánov zodpovedných za bezpečnosť pacientov na ich území na rôznych úrovniach štátnej a komunálnej správy a prostredníctvom monitorovania a koordinácie opatrení na zlepšenie verejného zdravia;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola II – bod 1 – písmeno c
c) podporovania vývoja bezpečnejších systémov, postupov a nástrojov vrátane využívania informačných a komunikačných technológií.
c) podporovania vývoja bezpečnejších a užívateľsky jednoduchších systémov, postupov a nástrojov vrátane využívania informačných a komunikačných technológií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola II – bod 2 – písmeno b a (nové)
ba) informovania pacientov o terapeutických rizikách a zavedenia právnych nástrojov umožňujúcich vymáhanie nárokov, a to aj proti farmaceutickým spoločnostiam, ak došlo k ujme v oblasti zdravia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola II – bod 3 – písmeno a
a) poskytujú primerané informácie o rozsahu, druhoch a príčinách chýb, nežiaducich udalostí a udalostí, pri ktorých takmer došlo k pochybeniu;
a) poskytujú primerané informácie o rozsahu, druhoch a príčinách chýb, nežiaducich udalostí a udalostí, pri ktorých takmer došlo k pochybeniu, a určia zodpovedné osoby;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola II – bod 3 – písmeno b a (nové)
ba) umožňujú orgánom v zdravotníctve jednotlivých členských štátov zdieľanie dôverných informácií o zdravotníckych pracovníkoch, ktorí boli uznaní za vinných za nedbanlivosť alebo profesionálnu chybu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola II – bod 4 – písmeno b a (nové)
ba) poskytovania príslušného vzdelávania a odbornej prípravy všetkým zdravotníckym pracovníkom, aby mohli využívať zdravotnícku techniku náležitým spôsobom v súlade s jej funkciami a špecifikáciami uvedenými v návodoch na použitie s cieľom predchádzať rizikám ohrozujúcim zdravie a nežiaducim udalostiam vrátane tých, ktoré spôsobuje neúmyselné opätovné použitie materiálu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola II – bod 5 – písmeno c
c) zhromažďovať a vymieňať si porovnateľné údaje a informácie o výsledkoch týkajúcich sa bezpečnosti pacientov z hľadiska druhu a počtu na úrovni EÚ s cieľom uľahčiť vzájomné učenie sa a vytvoriť základ pre stanovenie priorít.
c) zhromažďovať a vymieňať si porovnateľné údaje a informácie o výsledkoch týkajúcich sa bezpečnosti pacientov z hľadiska druhu a počtu na úrovni EÚ s cieľom uľahčiť vzájomné učenie sa a vytvoriť základ pre stanovenie priorít. Rozsah a nákladnosť zhromažďovania údajov, ako aj ich použitie nesmie byť v nesúlade s očakávaným prínosom. Údaje sa smú zhromažďovať len na účel dosiahnutia cieľa (zníženie ISZS na základe vzájomnej výmeny skúseností).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola II – bod 6 – písmeno b a (nové)
ba) podporovania možností spolupráce v celej Európskej únii, ako aj výmeny skúseností a osvedčených postupov medzi riaditeľmi nemocníc, zdravotníckymi tímami a skupinami pacientov ohľadne miestnych iniciatív v oblasti bezpečnosti pacientov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola III – bod 1 – písmeno -a (nové)
-  a) poskytovať účinné nástroje na posúdenie rizík vrátane diagnostického vyšetrenia pacientov ešte pred ich prijatím do nemocnice, aby sa rýchlo stanovili prípady, ktoré si vyžadujú prijatie dodatočných preventívnych opatrení;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola III – bod 1 – písmeno -aa (nové)
-  aa) poskytovať zdravotníckemu personálu náležitú ochranu prostredníctvom očkovania, postexpozičnej profylaxie, bežných diagnostických vyšetrení, poskytovania zariadení osobnej ochrany a používania zdravotníckej technológie, ktorá obmedzuje vystavenie infekciám prenášaným krvou;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola III – bod 1 – písmeno -ab (nové)
-  ab) poskytovať z dlhodobého hľadiska účinné prostriedky prevencie a kontroly v zdravotníckych a rehabilitačných zariadeniach;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola III - bod 1 - písmeno b
b) posilniť prevenciu a kontrolu infekcií na úrovni zdravotníckych zariadení;
b) posilniť prevenciu infekcií a ich kontrolu na úrovni zdravotníckych zariadení a zaručiť čo najvyššiu úroveň čistoty, hygieny a v prípade potreby asepsy:
i) materiálu spojeného s prijímaním a pobytom pacientov;
ii) lekárskeho a zdravotníckeho vybavenia, elektrolekárskych prístrojov slúžiacich pacientom a procesu distribúcie liekov;
iii) sanitárnych štruktúr zameraných na ošetrenie pacientov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola III – bod 1 – písmeno b a (nové)
ba) zabezpečovať hygienu rúk u zdravotníckych pracovníkov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola III – bod 1 – písmeno b b (nové)
bb) zlepšiť prevenciu a boj proti šíreniu chorôb u zdravotníckeho personálu a pomocného zdravotníckeho personálu tým, že sa prijmú potrebné profylaktické opatrenia, okrem iného nevyhnutné programy očkovania personálu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola III - bod 1 - písmeno d
d) podporiť vzdelávanie a odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov na úrovni členských štátov a na úrovni zdravotníckych zariadení;
d) podporiť vzdelávanie a odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov a pomocného zdravotného personálu na úrovni členských štátov a na úrovni zdravotníckych zariadení s osobitnou pozornosťou venovanou nozokomiálnym infekciám a odolnosti vírusov proti antibiotikám;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola III - bod 1 - písmeno e
e) zvýšiť kvalitu informácií poskytovaných pacientom;
e) zvýšiť kvalitu informácií poskytovaných pacientom prostredníctvom sociálno-sanitárnej siete, ale aj prostredníctvom pravidelných informačných kampaní v novinách, rádiu, televízii a na internete;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola III - bod 1 - písmeno f
f) podporiť výskum.
f) podporiť výskum, okrem iného výskum lekárskeho využitia nanotechnológie a nanomateriálov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola III - bod 1 - písmeno f a (nové)
fa) nahlásiť vypuknutie každej infekcie, ktorá je spojená so zdravotnou starostlivosťou a týka sa závažného počtu pacientov, Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh odporúčania
Časť I – kapitola III – bod 1 – písmeno f b (nové)
fb) uskutočniť kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti a zdravotníckych pracovníkov, aby sa obmedzili postupy spôsobujúce odolnosť proti antimikróbom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh odporúčania
Časť II – Názov
ČASŤ II: SPRÁVA KOMISIE
ČASŤ II: ČINNOSTI KOMISIE
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh odporúčania
Časť II – bod 1 a (nový)
1a.  Komisia by mala zvážiť, kde by sa v záujme zvýšenia bezpečnosti pacientov mohli posilniť existujúce právne predpisy Spoločenstva, napríklad zabezpečením, aby si pri prechode zdravotníckych pracovníkov do iného európskeho štátu profesijné regulačné orgány vymenili informácie o všetkých ukončených alebo zatiaľ nevyriešených disciplinárnych konaniach voči jednotlivcom, a nie iba o ich pôvodných kvalifikáciách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh odporúčania
Časť II – bod 1 b (nový)
1b.  Komisia sa vyzýva, aby na základe praktickej príručky o prevencii nozokomiálnych infekcií vypracovanej Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 20021 vypracovala dokument určený pacientom, ktorý sa bude týkať prevencie nozokomiálnych infekcií.
1WHO, praktická príručka o prevencii nozokomiálnych infekcií, prvé vydanie, december 2002 (2. vydanie v roku 2008)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh odporúčania
Príloha 1 – Definície – pojem "Nežiadúca udalosť" – stĺpec 2
Incident, ktorý má za následok ujmu spôsobenú pacientovi. Ujma znamená poškodenie štruktúry alebo funkcie tela a/alebo akýkoľvek škodlivý účinok, ktorý z nej vyplýva.
Incident, ktorý má za následok ujmu spôsobenú pacientovi, ku ktorej došlo počas zdravotného ošetrenia. Ujma znamená stále alebo prechodné poškodenie štruktúry alebo funkcie organizmu a/alebo akýkoľvek škodlivý účinok, ktorý z nej vyplýva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh odporúčania
Príloha 1 – Definície – pojem "Zdravotnícke zariadenie" – stĺpec 2
Zariadenie, v ktorom zdravotnícki pracovníci poskytujú sekundárnu alebo terciárnu starostlivosť.
Verejné, neverejné alebo charitatívne zdravotnícke zariadenie, v ktorom zdravotnícki pracovníci alebo dobrovoľníci poskytujú sekundárnu alebo terciárnu starostlivosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh odporúčania
Príloha 1 – Definície – pojem "Bezpečnosť pacientov" – stĺpec 2
Právo pacienta neutrpieť zbytočnú ujmu alebo potenciálnu ujmu spojenú so zdravotnou starostlivosťou.
Neexistujúca nežiaduca udalosť, pričom nežiaduca udalosť je škodlivá udalosť spôsobená skôr liečbou ako chorobou. Táto nežiaduca udalosť môže byť odvrátiteľná alebo neodvrátiteľná.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh odporúčania
Príloha 1 – Definície – "Kontaktní pracovníci pre kontrolu infekcií" – stĺpec 2
Odborníci v oblasti zdravotníctva pracujúci na klinických jednotkách/oddeleniach, ktorí pôsobia ako kontaktné osoby medzi jednotkami/oddeleniami a tímom pre prevenciu a kontrolu infekcií. Kontaktní pracovníci pre kontrolu infekcií pomáhajú pri presadzovaní prevencie a kontroly infekcií v rámci svojich jednotiek/oddelení a poskytujú spätnú väzbu tímu pre prevenciu a kontrolu infekcií.
Odborníci v zdravotníctve pracujúci v uvedených oblastiach, ktorí pôsobia ako kontaktné osoby medzi svojou oblasťou pôsobnosti a tímom pre prevenciu a kontrolu infekcií. Kontaktní pracovníci pre kontrolu infekcií pomáhajú pri presadzovaní prevencie a kontroly infekcií v rámci svojej oblasti pôsobnosti a poskytujú spätnú väzbu tímu pre prevenciu a kontrolu infekcií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh odporúčania
Príloha 2 – kapitola 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)
ba) schválenia a podpory používania nástrojov informačných a komunikačných technológií, ako sú pokyny na používanie dostupné v elektronickej forme, s cieľom zlepšiť pochopenie zo strany používateľov zdravotníckych materiálov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh odporúčania
Príloha 2 – kapitola 1 – bod 4 – písmeno c a (nové)
ca) poskytovania príslušnej výučby a vzdelávania všetkým zdravotníckym pracovníkom, aby mohli využívať zdravotnícku techniku náležitým spôsobom v súlade s jej funkciami a špecifikáciami uvedenými v návodoch na použitie s cieľom predchádzať rizikám ohrozujúcim zdravie a nežiaducim udalostiam vrátane tých, ktoré spôsobuje neúmyselné opätovné použitie materiálu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh odporúčania
Príloha 2 – kapitola 1 – bod 7 – písmeno a a (nové)
aa) podporovaním výskumu, okrem iného, v oblasti lekárskeho využitia nanotechnológií a nanomateriálov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh odporúčania
Príloha 2 – kapitola 2 – bod 1 – písmeno a – zarážka 2
– zahrnutím opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií do plánov starostlivosti o pacientov;
– zahrnutím opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií vrátane potrebných očkovaní personálu do plánov starostlivosti o pacientov;
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia