Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2186(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0168/2009

Indgivne tekster :

A6-0168/2009

Forhandlinger :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0289

Vedtagne tekster
PDF 545kWORD 334k
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg
Decharge 2007: Sektion III, Kommissionen
P6_TA(2009)0289A6-0168/2009
Afgørelse
 Afgørelse
 Afgørelse
 Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion III, Kommissionen (SEK(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007(1),

–   der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2007 - Bind I (SEK(2008)2359 - C6-0415/2008)(2),

–   der henviser til Kommissionens årlige beretninger til Europa-Parlamentet og Rådet om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2006 (KOM(2008)0629, KOM(2008)0628) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet disse beretninger (SEK(2008)2579, SEK(2008)2580),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse "En sammenfatning af Kommissionens resultater på managementområdet i 2007" (KOM(2008)0338),

–   der henviser til Kommissionens årlige beretning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2007 (KOM(2008)0499), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SEK(2008)2361),

–   der henviser til Kommissionens rapport om medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning 2006 (KOM(2008)0112),

–   der henviser til Kommissionens grønbog om et europæisk åbenhedsinitiativ, der blev vedtaget den 3. maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 2/2004 om indførelse af "én enkelt revisionsmodel" (og et forslag til en struktur for intern kontrol i Fællesskabet)(3),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om en køreplan for indførelse af en integreret struktur for intern kontrol (KOM(2005)0252),

–   der henviser til Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol (KOM(2006)0009), Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret "Statusrapport om Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol" (KOM(2007)0086) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne rapport (SEK(2007)0311),

–   der henviser til den første halvårlige rapport om gennemførelsen af Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol af 19. juli 2006 (SEK(2006)1009 som blev offentliggjort på baggrund af opfordringen i Parlamentets beslutning, der ledsagede afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2004,

–   der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 6/2007 om medlemsstaternes årlige oversigter og nationale erklæringer og de nationale revisionsorganers revision af EU-midler(4),

–   der henviser til Kommissionens handlingsplan til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger (KOM(2008)0097),

–   der henviser til meddelelsen fra kommissærerne Hübner og Špidla til Kommissionen, som indeholder en foreløbig rapport om gennemførelsen af handlingsplanen til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger (SEK(2008)2756), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne meddelelse (SEK(2008)2755),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Revisionsret "Statusrapport om Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol" (KOM(2008)0110) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne rapport (SEK(2008)0259),

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2007 med institutionernes svar(5) og Revisionsrettens særberetninger,

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248(6),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2008 "På vej mod en fælles forståelse af begrebet acceptabel fejlrisiko" (KOM(2008)0866) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne meddelelse (SEK(2008)3054),

–   der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2007 (5587/2009 - C6-0055/2009),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 274, 275 og 276 samt Euratom-traktatens artikel 179 a og 180 b,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 246 ff., for så vidt angår Revisionsretten,

–   der henviser til de internationale revisionsstandarder og de internationale regnskabsstandarder, navnlig dem, der finder anvendelse på den offentlige sektor,

–   der henviser til Revisionsrettens internationale peer review,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber(7), særlig afsnit V, kapitel 3, der omhandler alders- og invalidepension, og bilag XII, som indeholder gennemførelsesbestemmelserne til vedtægtens artikel 83a,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 145, 146 og 147,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 70 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6-0168/2009),

A.   der henviser til, at Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 274 gennemfører budgettet på eget ansvar i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning,

1.   meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007;

2.   fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten og Den Europæiske Investeringsbank samt til de nationale parlamenter og medlemsstaternes nationale og regionale revisionsinstitutioner og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 77 af 16.3.2007.
(2) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 1.
(3) EUT C 107 af 30.4.2004, s. 1.
(4) EUT C 216 af 14.9.2007, s. 3.
(5) EUT C 286 af 10.11.2008, s. 1.
(6) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 111.
(7) EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.
(8) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007 (SEK(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007(1),

–   der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2007 - Bind I (SEK(2008)2359 - C6-0415/2008)(2),

–   der henviser til det endelige regnskab for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007(3),

–   der henviser til Kommissionens årlige beretninger til Europa-Parlamentet og Rådet om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2006 (KOM(2008)0629, KOM(2008)0628) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet disse beretninger (SEK(2008)2579, SEK(2008)2580),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse "En sammenfatning af Kommissionens resultater på managementområdet i 2007" (KOM(2008)0338),

–   der henviser til Kommissionens årlige beretning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2007 (KOM(2008)0499), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SEK(2008)2361),

–   der henviser til Kommissionens rapport om medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning 2006 (KOM(2008)0112),

–   der henviser til Kommissionens grønbog om et europæisk åbenhedsinitiativ, der blev vedtaget den 3. maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 2/2004 om indførelse af "én enkelt revisionsmodel" (og et forslag til en struktur for intern kontrol i Fællesskabet)(4),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om en køreplan for indførelse af en integreret struktur for intern kontrol (KOM(2005)0252),

–   der henviser til Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol (KOM(2006)0009), Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret "Statusrapport om Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol" (KOM(2007)0086) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne rapport (SEK(2007)0311),

–   der henviser til den første halvårlige rapport om gennemførelsen af Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol af 19. juli 2006 (SEK(2006)1009), som blev offentliggjort på baggrund af opfordringen i Parlamentets beslutning, der ledsagede afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2004,

–   der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 6/2007 om medlemsstaternes årlige oversigter og nationale erklæringer og de nationale revisionsorganers revision af EU-midler(5),

–   der henviser til Kommissionens handlingsplan til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger (KOM(2008)0097),

–   der henviser til meddelelsen fra kommissærerne Hübner og Špidla til Kommissionen, som indeholder en foreløbig rapport om gennemførelsen af handlingsplanen til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger (SEK(2008)2756), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne meddelelse (SEK(2008)2755),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Revisionsret "Statusrapport om Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol" (KOM(2008)0110) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne rapport (SEK(2008)0259),

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007 med organets svar(6),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248(7),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2008 "På vej mod en fælles forståelse af begrebet acceptabel fejlrisiko" (KOM(2008)0866) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne meddelelse (SEK(2008)3054),

–   der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2007 (5589/2009 - C6-0056/2009),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 274, 275 og 276 samt Euratom-traktatens artikel 179 a og 180 b,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 246 ff., for så vidt angår Revisionsretten,

–   der henviser til de internationale revisionsstandarder og de internationale regnskabsstandarder, navnlig dem, der finder anvendelse på den offentlige sektor,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 145, 146 og 147,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 14, stk. 3,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(10), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

–   der henviser til Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003(11),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 70 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6-0168/2009),

A.   der henviser til, at Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 274 gennemfører budgettet på eget ansvar i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning,

1.   meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2007;

2.   fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion III - Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, Rådet, Kommissionen, Domstolen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 77 af 16.3.2007.
(2) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 1.
(3) EUT C 278 af 31.10.2008, s. 32.
(4) EUT C 107 af 30.4.2004, s. 1.
(5) EUT C 216 af 14.9.2007, s. 3.
(6) EUT C 311 af 5.12.2008, s. 71.
(7) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 111.
(8) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(9) EFT L 11 af 16.1.2003, s.1.
(10) EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
(11) EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35.


3.Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2007 (SEK(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007(1),

–   der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2007 - Bind I (SEK(2008)2359 - C6-0415/2008)(2),

–   der henviser til det endelige regnskab for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2007(3),

–   der henviser til Kommissionens årlige beretninger til Europa-Parlamentet og Rådet om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2006 (KOM(2008)0629, KOM(2008)0628) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet disse beretninger (SEK(2008)2579, SEK(2008)2580),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse "En sammenfatning af Kommissionens resultater på managementområdet i 2007" (KOM(2008)0338),

–   der henviser til Kommissionens årlige beretning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2007 (KOM(2008)0499), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SEK(2008)2361),

–   der henviser til Kommissionens rapport om medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning 2006 (KOM(2008)0112),

–   der henviser til Kommissionens grønbog om et europæisk åbenhedsinitiativ, der blev vedtaget den 3. maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 2/2004 om indførelse af "én enkelt revisionsmodel" (og et forslag til en struktur for intern kontrol i Fællesskabet)(4),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om en køreplan for indførelse af en integreret struktur for intern kontrol (KOM(2005)0252),

–   der henviser til Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol (KOM(2006)0009), Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret "Statusrapport om Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol" (KOM(2007)0086) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne rapport (SEK(2007)0311),

–   der henviser til den første halvårlige rapport om gennemførelsen af Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol af 19. juli 2006 (SEK(2006)1009), som blev offentliggjort på baggrund af opfordringen i Parlamentets beslutning, der ledsagede afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2004,

–   der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 6/2007 om medlemsstaternes årlige oversigter og nationale erklæringer og de nationale revisionsorganers revision af EU-midler(5),

–   der henviser til Kommissionens handlingsplan til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger (KOM(2008)0097),

–   der henviser til meddelelsen fra kommissærerne Hübner og Špidla til Kommissionen, som indeholder en foreløbig rapport om gennemførelsen af handlingsplanen til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger (SEK(2008)2756), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne meddelelse (SEK(2008)2755),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Revisionsret "Statusrapport om Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol" (KOM(2008)0110) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne rapport (SEK(2008)0259),

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2007 med organets svar(6),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248(7),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2008 "På vej mod en fælles forståelse af begrebet acceptabel fejlrisiko" (KOM(2008)0866) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne meddelelse (SEK(2008)3054),

–   der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2007 (5589/2009 - C6-0056/2009),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 274, 275 og 276 samt Euratom-traktatens artikel 179 a og 180 b,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 246 ff., for så vidt angår Revisionsretten,

–   der henviser til de internationale revisionsstandarder og de internationale regnskabsstandarder, navnlig dem, der finder anvendelse på den offentlige sektor,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 145, 146 og 147,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 14, stk. 3,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(10), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

–   der henviser til Kommissionens afgørelse 2004/20/EF af 23. december 2003 om oprettelse af et forvaltningsorgan benævnt "Forvaltningsorganet for Intelligent Energi" til forvaltning af Fællesskabets energipolitiske indsats i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003(11),

–   der henviser til Kommissionens afgørelse 2007/372/EF af 31. maj 2007 om ændring af afgørelse 2004/20/EF med henblik på omdannelse af Forvaltningsorganet for Intelligent Energi til Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation(12),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 70 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6-0168/2009),

A.   der henviser til, at Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 274 gennemfører budgettet på eget ansvar i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning,

1.   meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2007;

2.   fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion III - Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation, Rådet, Kommissionen, Domstolen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 77 af 16.3.2007.
(2) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 1.
(3) EUT C 278 af 31.10.2008, s. 29.
(4) EUT C 107 af 30.4.2004, s. 1.
(5) EUT C 216 af 14.9.2007, s. 3.
(6) EUT C 311 af 5.12.2008, s. 79.
(7) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 111.
(8) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(9) EFT L 11 af 16.1.2003, s.1.
(10) EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
(11) EUT L 5 af 9.1.2004, s. 85.
(12) EUT L 140 af 1.6.2007, s. 52.


4.Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet for regnskabsåret 2007 (SEK(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007(1),

–   der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2007 - Bind I (SEK(2008)2359 - C6-0415/2008)(2),

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet for regnskabsåret 2007(3),

–   der henviser til Kommissionens årlige beretninger til Europa-Parlamentet og Rådet om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2006 (KOM(2008)0629, KOM(2008)0628) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet disse beretninger (SEK(2008)2579, SEK(2008)2580),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse "En sammenfatning over Kommissionens resultater på management-området i 2007" (KOM(2008)0338),

–   der henviser til Kommissionens årlige beretning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2007 (KOM(2008)0499) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SEK(2008)2361),

–   der henviser til Kommissionens rapport om medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning 2006 (KOM(2008)0112),

–   der henviser til Kommissionens grønbog om et europæisk åbenhedsinitiativ, der blev vedtaget den 3. maj 2006 (KOM (2006)0194),

–   der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 2/2004 om indførelse af "én enkelt revisionsmodel" (og et forslag til en struktur for intern kontrol i Fællesskabet)(4),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om en køreplan for indførelse af en integreret struktur for intern kontrol (KOM(2005)0252),

–   der henviser til Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol (KOM(2006)0009), Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret "Statusrapport om Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol" (KOM(2007)0086) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne rapport (SEK(2007)0311),

–   der henviser til den første halvårlige rapport om gennemførelsen af Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol af 19. juli 2006 (SEK(2006)1009), som blev offentliggjort på baggrund af opfordringen i Parlamentets anmodning, der ledsagede afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2004,

–   der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 6/2007 om medlemsstaternes årlige oversigter og nationale erklæringer og de nationale revisionsorganers revision af EU-midler(5),

–   der henviser til Kommissionens handlingsplan til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger (KOM(2008)0097),

–   der henviser til meddelelsen fra kommissærerne Hübner og Špidla til Kommissionen, som indeholder en foreløbig rapport om gennemførelsen af handlingsplanen til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger (SEK(2008)2756), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne meddelelse (SEK(2008)2755),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Revisionsret "Statusrapport om Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol" (KOM(2008)0110) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne rapport (SEK(2008)0259),

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Folkesundhed for regnskabsåret 2007 med organets svar(6),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248(7),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2008 "På vej mod en fælles forståelse af begrebet acceptabel fejlrisiko" (KOM(2008)0866) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne meddelelse (SEK(2008)3054),

–   der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2007 (5589/2009 - C6-0056/2009),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 274, 275 og 276 samt Euratom-traktatens artikel 179 a og 180 b,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 246 ff., for så vidt angår Revisionsretten,

–   der henviser til de internationale revisionsstandarder og de internationale regnskabsstandarder, navnlig dem, der finder anvendelse på den offentlige sektor,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 145, 146 og 147,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 14, stk. 3,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(10), herunder forordningens artikel 66, stk. 1 og 2,

–   der henviser til Kommissionens afgørelse 2004/858/EF af 15. december 2004 om oprettelse af et forvaltningsorgan benævnt "Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet" til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for folkesundhed i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003(11),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 70 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6-0168/2009),

A.   der henviser til, at Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 274 gennemfører budgettet på eget ansvar i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning,

1.   meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet decharge for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2007;

2.   fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse, afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion III - Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (tidligere benævnt Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet), Rådet, Kommissionen, Domstolen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 77 af 16.3.2007.
(2) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 1.
(3) EUT C 278 af 31.10.2008, s. 81.
(4) EUT C 107 af 30.4.2004, s. 1.
(5) EUT C 216 af 14.9.2007, s. 3.
(6) EUT C 311 af 5.12.2008, s. 86.
(7) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 111.
(8) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(9) EFT L 11 af 16.1.2003, s.1.
(10) EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.
(11) EUT L 369 af 16.12.2004, s. 73.


5.Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion III - Kommissionen (SEK(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007(1),

–   der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2007 - Bind I (SEK(2008)2359 - C6-0415/2008)(2),

–   der henviser til Kommissionens årlige beretninger til Europa-Parlamentet og Rådet om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2006 (KOM(2008)0629, KOM(2008)0628) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet disse beretninger (SEK(2008)2579, SEK(2008)2580),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse "En sammenfatning over Kommissionens resultater på management-området i 2007" (KOM(2008)0338),

–   der henviser til Kommissionens årlige beretning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2007 (KOM(2008)0499) et arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager denne beretning (SEK(2008)2361),

–   der henviser til Kommissionens rapport om medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning 2006 (KOM(2008)0112),

–   der henviser til Kommissionens grønbog om et europæisk åbenhedsinitiativ, der blev vedtaget den 3. maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 2/2004 om indførelse af "én enkelt revisionsmodel" (og et forslag til en struktur for intern kontrol i Fællesskabet)(3),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om en køreplan for indførelse af en integreret struktur for intern kontrol (KOM(2005)0252),

–   der henviser til Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol (KOM(2006)0009), Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret "Statusrapport om Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol" (KOM(2007)0086) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne rapport (SEK(2007)0311),

–   der henviser til den første halvårlige rapport om gennemførelsen af Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol af 19. juli 2006 (SEK(2006)1009), som blev offentliggjort på baggrund af opfordringen i Parlamentets beslutning, der ledsagede afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2004,

–   der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 6/2007 om medlemsstaternes årlige oversigter og nationale erklæringer og de nationale revisionsorganers revision af EU-midler(4),

–   der henviser til Kommissionens handlingsplan til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger (KOM(2008)0097),

–   der henviser til meddelelsen fra kommissærerne Hübner og Špidla til Kommissionen, som indeholder en foreløbig rapport om gennemførelsen af handlingsplanen til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger (SEK(2008)2756), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne meddelelse (SEK(2008)2755),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Revisionsret "Statusrapport om Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol" (KOM(2008)0110) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne rapport (SEK(2008)0259),

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2007 med institutionernes svar(5) og Revisionsrettens særberetninger,

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248(6),

–   der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 16. december 2008 "På vej mod en fælles forståelse af begrebet acceptabel fejlrisiko" (KOM(2008)0866) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne meddelelse (SEK(2008)3054),

–   der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2007 (5587/2009 - C6-0055/2009),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 274, 275 og 276 samt Euratom-traktatens artikel 179 a og 180 b,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 246 ff., for så vidt angår Revisionsretten,

–   der henviser til de internationale revisionsstandarder og de internationale regnskabsstandarder, navnlig dem, der finder anvendelse på den offentlige sektor,

–   der henviser til Revisionsrettens internationale peer review,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber(7), særlig afsnit V, kapitel 3, der omhandler alders- og invalidepension, og bilag XII, som indeholder gennemførelsesbestemmelserne til vedtægtens artikel 83a,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 145, 146 og 147,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 14, stk. 2 og 3,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 70 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6-0168/2009),

A.   der henviser til, at Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 275 har beføjelse til at opstille årsregnskabet,

1.   godkender afslutningen af regnskaberne for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007;

2.   fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten og Den Europæiske Investeringsbank samt til de nationale parlamenter og medlemsstaternes nationale og regionale revisionsinstitutioner og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 77 af 16.3.2007.
(2) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 1.
(3) EUT C 107 af 30.4.2004, s. 1.
(4) EUT C 216 af 14.9.2007, s. 3.
(5) EUT C 286 af 10.11.2008, s. 1.
(6) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 111.
(7) EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.
(8) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(9) EFT L 11 af 16.1.2003, s.1.


6.Europa-Parlamentets beslutning af 23. april 2009 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne (SEK(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007(1),

–   der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2007 - Bind I (SEK(2008)2359 - C6-0415/2008)(2),

–   der henviser til Kommissionens årlige beretninger til Europa-Parlamentet og Rådet om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2006 (KOM(2008)0629, KOM(2008)0628) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet disse beretninger (SEK(2008)2579, SEK(2008)2580),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse "En sammenfatning over Kommissionens resultater på management-området i 2007" (KOM(2008)0338),

–   der henviser til Kommissionens årlige beretning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2007 (KOM(2008)0499) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SEK(2008)2361),

–   der henviser til Kommissionens rapport om medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning 2006 (KOM(2008)0112),

–   der henviser til Kommissionens grønbog om et europæisk åbenhedsinitiativ, der blev vedtaget den 3. maj 2006 (KOM (2006)0194),

–   der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 2/2004 om indførelse af "én enkelt revisionsmodel" (og et forslag til en struktur for intern kontrol i Fællesskabet)(3),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om en køreplan for indførelse af en integreret struktur for intern kontrol (KOM(2005)0252),

–   der henviser til Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol (KOM(2006)0009), Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret "Statusrapport om Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol" (KOM(2007)0086) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne rapport (SEK(2007)0311),

–   der henviser til den første halvårlige rapport om gennemførelsen af Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol af 19. juli 2006 (SEK(2006)1009), som blev offentliggjort på baggrund af opfordringen i Parlamentets beslutning, der ledsagede afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2004,

–   der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 6/2007 om medlemsstaternes årlige oversigter og nationale erklæringer og de nationale revisionsorganers revision af EU-midler(4),

–   der henviser til Kommissionens handlingsplan til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger (KOM(2008)0097),

–   der henviser til meddelelsen fra kommissærerne Hübner og Špidla til Kommissionen, som indeholder en foreløbig rapport om gennemførelsen af handlingsplanen til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger (SEK(2008)2756), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne meddelelse (SEK(2008)2755),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Revisionsret "Statusrapport om Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol" (KOM(2008)0110) og arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne rapport (SEK(2008)0259),

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2007 med institutionernes svar(5) og Revisionsrettens særberetninger,

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248(6),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2008 "På vej mod en fælles forståelse af begrebet acceptabel fejlrisiko" (KOM(2008)0866) og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne meddelelse (SEK(2008)3054),

–   der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2007 (5587/2009 - C6-0055/2009),

–   der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2007 (5589/2009 - C6-0056/2009),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 274, 275 og 276 samt Euratom-traktatens artikel 179 a og 180 b,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 246 ff., for så vidt angår Revisionsretten,

–   der henviser til de internationale revisionsstandarder og de internationale regnskabsstandarder, navnlig dem, der finder anvendelse på den offentlige sektor,

–   der henviser til Revisionsrettens internationale peer review,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber(7), særlig afsnit V, kapitel 3, der omhandler alders- og invalidepension, og bilag XII, som indeholder gennemførelsesbestemmelserne til vedtægtens artikel 83a,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 145, 146 og 147,

–   der henviser til der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer(9), særlig artikel 14, stk. 2 og 3,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 70 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6-0168/2009),

A.   der henviser til, at det i henhold til EF-traktatens artikel 274 påhviler Kommissionen at gennemføre fællesskabsbudgettet i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning,

B.   der henviser til, at Kommissionen skal gøre alt, hvad der er muligt, for fuldt ud at støtte initiativerne til forbedring af kvaliteten af den økonomiske forvaltning med henblik på at opnå en positiv revisionserklæring (DAS) fra Revisionsretten,

C.   der henviser til, at artikel 184 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 indeholder bestemmelser om en gennemgang af finansforordningen, når det viser sig nødvendigt og mindst hvert tredje år, og at den nuværende treårige periode udløber den 1. januar 2010, samt til, at det fastsættes i samme artikel, at Parlamentet kan anmode om anvendelse af samrådsproceduren,

D.   der henviser til, at De Europæiske Fællesskabers politiske beføjelser i forhold til de ikke-forvaltende agenturer, som er en betingelse for, at disse agenturers regnskaber kan medtages under konsolideringen af De Europæiske Fællesskabers regnskaber, synes at blive mindre for hvert år, der går, og at man efterhånden ikke længere kan få øje på deres plads i den politiske organisationsplan for Fællesskabets driftsorganer,

E.   der henviser til, at iværksættelsen af visse af EU-politikker er genstand for "delt forvaltning" af fællesskabsbudgettet mellem Kommissionen og medlemsstaterne, og at disse politikker tegner sig for ca. 80 % af de fællesskabsudgifter, der forvaltes af medlemsstaterne,

F.   der henviser til, at det i beslutningen af 24. april 2007(10) om decharge for regnskabsåret 2005 fastslog, at hver medlemsstat skal være i stand til at påtage sig ansvaret for forvaltningen af de modtagne EU-midler, enten i form af én national forvaltningserklæring, eller i form af flere erklæringer i en national ramme,

G.   der henviser til, at Revisionsretten i sin årsberetning for regnskabsåret 2007 i forbindelse med vurderingen af udviklingen vedrørende etableringen af en integreret struktur for intern kontrol understregede, at "på grund af EU-udgifternes art, findes den største risiko for fejl hos den endelige støttemodtager" (punkt 1.47),

H.   der henviser til, at medlemsstaternes fremlæggelse af de årlige revisionsoversigter og erklæringer med hensyn til delt forvaltning i henhold til punkt 44 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(11) (AII) burde være et første skridt hen imod nationale forvaltningserklæringer og bidrage tydeligt til at forbedre forvaltningen af fællesskabsbudgettet med det grundlæggende fælles mål at opnå en positiv DAS for EU's samlede udgifter,

I.   der henviser til, at begrebet "acceptabel fejlrisiko" blev indført på EU-niveau af Revisionsretten i dens udtalelse nr. 2/2004 om indførelse af én enkelt revisionsmodel(12), og til, at Revisionsretten har erklæret, at ethvert kontrolsystem er et kompromis mellem omkostningerne ved etableringen af kontrollen alt efter det fastlagte intensitetsniveau på den ene side og de fordele, som disse procedurer vil kunne give, på den anden side, og at fordele i en fællesskabssammenhæng betyder, at risikoen for et spild af midlerne mindskes, og at risikoen for fejl begrænses til et acceptabelt niveau,

J.   der henviser til, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2007 vurderer, at "omkostningerne forbundet med kontrollen er et vigtigt spørgsmål, både for EU-budgettet og for medlemsstaterne", og at "balancen mellem omkostningerne og restrisikoen på de enkelte udgiftsområder har så stor betydning, at den bør godkendes på det politiske niveau (dvs. af budget-/dechargemyndigheden) på vegne af Unionens borgere" (punkt 1.52 b) og c)), og at Revisionsretten i punkt 2.42 c) i årsberetningen for 2007 anbefaler at gøre fremskridt med hensyn til at udvikle begrebet den tolerable risiko,

K.   der henviser til, at Økofin-Rådet i punkt 5 i sine konklusioner af 8. november 2005 fastslog, at indførelse af en integreret intern kontrol samt forenkling af lovgivningen vedrørende kontroller var af afgørende betydning, og opfordrede "Kommissionen til at vurdere kontrolomkostningerne fordelt på udgiftsområder",

L.   der henviser til, at det slovenske formandskab for Rådet i juni 2008 vurderede, "at Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med Rådets konklusioner fra 2005 [...] bør nå til enighed om, hvilken restrisiko der vil kunne accepteres i forbindelse med de underliggende transaktioner under hensyn til kontrollens cost-benefit-forhold på de forskellige politikområder og til omfanget af de pågældende udgifter"(13),

M.   der samtidig henviser til, at der, hvis det er nødvendigt med en dialog mellem den eksterne revisor (Revisionsretten) og den reviderede institution (Kommissionen), ikke er nogen tvivl om, at det i henhold til de internationale revisionsstandarder, som skal udgøre den generelle ramme for budgetkontrollen, tilkommer den eksterne revisor at vurdere de risici, hvorpå han baserer sit valg af revisionsprocedurer,

N.   der desuden henviser til, at omkostningerne ved en kontrol naturligvis afhænger af niveauet for acceptable fejl, men også af kompleksiteten af den reviderede enheds organisation og af kvaliteten af dens interne kontrol,

O.   der henviser til, at den eksterne revisor under anvendelse af de internationale revisionsstandarder vælger de egnede metoder til udvælgelse af de elementer, der skal kontrolleres med henblik på at samle de data, der gør det muligt at nå målene for revisionstestene, og til, at valget af metoder ganske vist afhænger af omstændighederne, men at det først og fremmest afhænger af den risiko, der er forbundet med revisionen og målsætningen om effektivitet i kontrollen, samt endelig til, at den eksterne revisor skal sikre sig, at de anvendte metoder giver tilstrækkelig og egnet dokumentation til at opfylde revisionens målsætninger,

P.   der henviser til, at Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur i den nye generation af programmer har harmoniseret handlingsprogrammerne, navnlig ved at indføre strategien med en enkelt intern revisionsmodel, og mener, at de forudgående og efterfølgende erklæringer, som medlemsstaterne udarbejder, udgør nye, yderligere faktorer i forbindelse med overvågningen af og kontrollen med systemerne,

Q.   der henviser til, at den årlige dechargeprocedure giver Parlamentet mulighed for at komme i direkte forbindelse med de hovedansvarlige for forvaltningen og i lyset af resultaterne af Revisionsrettens revision at sikre borgerne en forbedring af forvaltningen af EU's udgifter, hvorved der skabes grundlag for en mere solid afgørelse,

R.   der henviser til, at det fastsættes i artikel 83 i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68, at pensioner afholdes over budgettet, og at medlemsstaterne i fællesskab skal garantere betaling af sådanne ydelser i overensstemmelse med den fastlagte tabel for finansiering af sådanne udgifter; der henviser til, at medarbejderne tilbagebetaler 10,25 % af deres løn til budgettet som deres bidrag til finansieringen af pensionsordningen,

S.   der henviser til, at det fastsættes i artikel 83 i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68, at medlemsstaterne i fællesskab skal garantere pensionsfonden, hvilket indebærer, at denne garanti kan træde i kraft, hvis en eller flere medlemsstater ikke opfylder deres forpligtelser, men ikke er ensbetydende med, at Fællesskaberne ikke har noget krav mod de medlemsstater, som har påtaget sig denne forpligtelse,

T.   der henviser til, at 2007 var det første år for gennemførelsen af instrumentet for udviklingssamarbejde,

U.   der henviser til, at 2007 var Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle, hvilket skabte særlig opmærksomhed omkring de mange forskellige former for forskelsbehandling, som kvinder ofte udsættes for,

V.   der henviser til, at anvendelsen af budgetmidlerne har forskellige konsekvenser for kvinder og mænd som følge af den vedvarende forskelsbehandling,

W.   der henviser til, at Rådet i forbindelse med den kommende budgetprocedure burde tage højde for resultaterne og anbefalingerne fra dechargeproceduren for 2007 og støtte de reformforslag, som tager sigte på mod at øge medlemsstaternes ansvar, for definitivt at afhjælpe de problemer, som Revisionsretten i årevis har påpeget,

X.   der henviser til, at Kommissionen, Rådet og Parlamentet i samarbejde med Revisionsretten bør sætte sig som fælles mål at opnå en positiv DAS,

HOVEDKONKLUSIONER

1.   glæder sig over de nye fremskridt, som Kommissionen og visse medlemsstater har oplevet i forhold til mere effektiv anvendelse af EU-midler, og det overordnede kontrolmiljø, som afspejles i forbedringerne i DAS;

2.   glæder sig over de betydelige fremskridt, som Kommissionens forskningsafdelinger har gjort i forbindelse med forvaltningen af det syvende rammeprogram sammenlignet med tidligere rammeprogrammer; gentager, at forvaltningen af midlerne til den fælles landbrugspolitik er forbedret yderligere, især takket være det integrerede system for forvaltning og kontrol (IACS); beklager dybt, at Grækenland i 2007 stadig ikke opfyldte sine forpligtelser til at indføre IACS;

3.   bemærker, at 2007 var det første år efter afslutningen af de flerårige programmer for perioden 2000-2006, og at mange midler blev tilbagebetalt;

4.   bemærker de betydelige forbedringer inden for området økonomisk forvaltning af forskning og teknologisk udvikling, hvor fejlprocenten er blevet reduceret med over 50 % inden for tre år; opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine forenklingsbestræbelser for at forbedre den endelige modtagers udnyttelse af programmerne;

5.   glæder sig over det arbejde, Kommissionen har udført i forbindelse med de midler, der knyttet til samhørighedspolitikken, i forbindelse med gennemførelsen af handlingsplanen til styrkelse af Kommissionens tilsynsrolle inden for delt forvaltning af de strukturforanstaltninger, som blev vedtaget i forbindelse med 2006-dechargeproceduren; håber, at de første resultater af ovennævnte handlingsplan og forenklingsbestræbelserne vil kunne ses i Revisionsrettens årsberetning for 2008;

6.   er fortsat bekymret over EU's manglende kapacitet inden for krisestyring; mener, at EU mister sin politisk kurs, sin synlighed og sit ansvar, når det anvender internationalt forvaltede midler, som kunne være forvaltet af Kommissionen, hvis den havde rettet sig efter dechargebetænkningerne for 2005 og 2006 og opbygget sit eget postkriseinstrument; er stærkt foruroliget over den manglende kontrol med EU-midler, som anvendes af visse FN-agenturer, og over FN-agenturernes manglende vilje til at følge op på sager om svig, der omfatter EU-midler;

HORISONTALE SPØRGSMÅL
Revisionserklæring

7.   bemærker forbedringerne i de individuelle dele, som indgår i DAS, men beklager, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2007 for fjortende år i træk afgiver en erklæring, der omfatter et forbehold med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed; bemærker, at Revisionsretten vurderer, at betalingerne på en lang række udgiftsområder (landbrug og naturressourcer, samhørighed, forskning, energi og transport, ekstern bistand, udvikling, udvidelse, uddannelse og borgerskab) stadig i væsentlig grad er berørt af fejl, om end i forskelligt omfang;

8.   glæder sig over, at der ifølge Revisionsrettens beretning ikke forekommer væsentlige fejl i indtægter, administrationsudgifter, udgifter i forbindelse med økonomiske og finansielle anliggender og udgifter i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL);

9.   konstaterer, at der sker forbedringer i situationen, især hvad angår kontrolsystemerne, men at forbedringerne er utilstrækkelige og skrider for langsomt frem;

Regnskabernes rigtighed

10.   glæder sig over, at Revisionsretten er af den opfattelse, at årsregnskabet for De Europæiske Fællesskaber i alt væsentligt giver et retvisende billede af Fællesskabernes finansielle stilling pr. 31. december 2007 og af resultaterne af transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår (kapitel 1, DAS, punkt VII); opfordrer ikke desto mindre Kommissionen til at være opmærksom på Revisionsrettens bemærkninger med henblik på at gøre de grundlæggende regnskabsoplysninger mere omfattende og korrekte;

11.   anser det for unormalt, at årsregnskaberne præsenteres med en negativ egenkapital på 58 600 000 000 EUR, og overvejer om ikke de beløb, som medlemsstaterne skal indbetale, bør opføres som aktiver i betragtning af, at de anslåede 33 500 000 000 EUR til personalepensioner helt klart er en forpligtelse; anmoder om yderligere oplysninger vedrørende de vedføjede noter for de øvrige beløb på 27 900 000 000 EUR, som medlemsstaterne skal indbetale; noterer sig, at Kommissionens regnskabsfører har oplyst, at de internationale regnskabsstandarder, der finder anvendelse på den offentlige sektor, er fulgt; foreslår, at man overvejer at oprette en EU-pensionsfond med henblik på at eksternalisere disse finansielle forpligtelser over for personalet;

12.   forstår ikke, hvorfor de aktiver, som De Europæiske Fællesskaber har modtaget i forbindelse med Galileo-programmet, ikke er medtaget i årsregnskabet, eftersom der ifølge Revisionsrettens beretning ved udgangen af 2007 blev indgået aftaler mellem Den Europæiske Rumorganisation, fællesforetagendet Galileo og tilsynsmyndigheden for GNSS (global navigation satellite systems), som blev oprettet i 2004 og skulle overtage det gamle fællesskabsforetagende Galileos aktiviteter pr. 1. januar 2007; opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte et forslag om de store europæiske projekter (Galileo eller TEN-projekterne), som kræver finansiering, der overstiger de flerårige finansielle rammer, og om kontrollen hermed;

13.   anmoder om, at man undersøger muligheden for at opføre hensættelser til store vedligeholdelses- eller ombygningsarbejder ved De Europæiske Fællesskabers bygninger på årsregnskabet uden at afskrive specifikke dele af bygninger, men ved at opføre de væsentligste materielle anlægsaktiver, som skal undergå løbende udskiftning; mener, at sådanne hensættelser til store vedligeholdelses- eller ombygningsarbejder skal supplere flerårige vedligeholdelsesprogrammer med henblik på at holde bygningerne i god funktionel stand uden at forlænge deres levetid;

14.   anmoder om, at det bekræftes, at De Europæiske Fællesskabers politiske beføjelser i forhold til de agenturer, der er omfattet af konsolideringen af regnskaberne, er i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor, når der ikke er nogen kapitaltilknytning;

15.   udtrykker bekymring og tvivl med hensyn til muligheden for at udnævne højtstående tjenestemænd "uden for kategori", i hvert fald på sidste trin i lønklasse AD16, medmindre denne mulighed specifikt nævnes i stillingsfortegnelsen, og anmoder Kommissionen om at præcisere mulighederne inden for rammerne af tjenestemandsvedtægten i lyset af denne specifikke budgetpost;

De underliggende transaktioners lovlighed

16.   bemærker med tilfredshed, at de områder, inden for hvilke Kommissionen har iværksat passende kontrol- og overvågningssystemer (indtægter, forpligtelser og udgifter til administrative omkostninger og andre omkostninger samt til økonomiske og finansielle anliggender) er fri for væsentlige fejl, hvad angår de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed (DAS, kapitel 1, punkt IX);

17.   beklager imidlertid, at Revisionsretten endnu en gang inden for særdeles væsentlige områder i forbindelse med forvaltningen af EU's budget (landbrugsudgifter bortset fra EGFL, samhørighed, forskning, energi og transport, foranstaltninger udadtil, uddannelse og kultur) konstaterer, at komplicerede eller upræcise lovgivningsmæssige forpligtelser på den ene side medfører et betydeligt antal fejl for så vidt angår den endelige modtager og på den anden side påvirker kontrol- og overvågningssystemernes delvise effektivitet, og at denne kompleksitet indvirker på muligheden for at opnå en positiv DAS fra Revisionsretten (DAS, kapitel 1, punkt X og XI); anmoder følgelig Kommissionen om at foretage en analyse med henblik på at kortlægge problemernes omfang og mulige løsninger; understreger derfor behovet for at forenkle de underliggende regler og forskrifter for at opnå en positiv DAS;

18.   opfordrer Kommissionen til yderligere at forstærke den overvågning, den foretager af medlemsstaternes kontrol, og give dem klare retningslinjer for, hvordan de skal forebygge, identificere og korrigere fejl, og påpeger endvidere over for Kommissionen, at den, når medlemsstaternes kontrolsystemer stadig er ineffektive, skal gøre alt, hvad der står i dens magt, for at tvinge dem til at opfylde deres forpligtelser og foretage de nødvendige forbedringer, navnlig ved suspension af betalinger og finansielle korrektioner;

Budgetstyring - finansielle korrektioner

19.   noterer sig, at Revisionsretten konstaterer, at udnyttelsen af forpligtelsesbevillinger er blevet betydeligt forbedret i 2007, som er det første år i den nye programmeringsperiode 2007-2013, i forhold til starten af forrige programmeringsperiode;

20.   mener dog, hvad angår delt eller decentraliseret forvaltning, at Kommissionen skal anvende forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 i fuld udstrækning og påtage sig det endelige ansvar for budgettets gennemførelse, og understreger nødvendigheden i at skride til finansielle korrektioner, så snart uregelmæssigheder, som ikke er blevet korrigeret af medlemsstaterne, bliver opdaget, og ikke afvente afslutningen på den flerårige cyklus;

Inddrivelser

21.   konstaterer med bekymring de problemer, der er med inddrivelse af EU-midler, som er blevet udbetalt uretmæssigt, og den dårlige kvalitet af de indleverede og af og til modstridende og ufuldstændige data vedrørende de anvendte korrektionsmekanismer på medlemsstatsniveau, hvad angår samhørighedspolitikken, samt at Revisionsretten tvivler på troværdigheden af de indleverede oplysninger hvad angår landbruget (punkt 3.26 og 5.44 i årsrapporten 2007);

22.   bemærker ligeledes vigtigheden af de endelige beslutninger og tiltag vedrørende korrektioner, der har til formål at undtage udgifter, som ikke er afholdt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, fra EU-støtte, og anmoder på ny om at få specificeret den nøjagtige budgetpost og det år, som de enkelte inddrivelser vedrører, således som det sker inden for sektoren for landbrug og naturressourcer;

23.   anmoder Kommissionen om at forbedre effektiviteten af de flerårige inddrivelsessystemer, herunder også på medlemsstatsniveau, og styrke de data, der vedrører inddrivelserne og de finansielle korrektioner, navnlig inden for de områder, der dækkes af strukturfondene, med det formål at kunne levere pålidelige data, der kan sammenlignes for de forskellige politiske områder og forvaltningsmetoder; anmoder Kommissionen om at aflægge beretning til Parlamentet i noterne til årsregnskabet for at skabe overblik;

24.   anmoder om en gennemgang af systemet i betragtning af de konstante problemer i forbindelse med inddrivelserne;

Suspension af betalinger

25.   støtter fuldt ud Kommissionen i den strenge anvendelse af lovgivningen vedrørende suspension af betalinger og er tilfreds med de iværksatte tiltag med ikke at overføre midler, når Kommissionen ikke råder over en fuldstændig garanti, hvad angår troværdigheden af forvaltnings- og kontrolsystemerne i de medlemsstater, som modtager de pågældende midler;

Årlige oversigter over revisioner, tilgængelige erklæringer inden for delt forvaltning og nationale forvaltningserklæringer

26.   glæder sig over, at medlemsstaterne fra 2008 har stillet årlige oversigter over revisionerne til rådighed, samt over den vurdering og de erklæringer, der er indeholdt i de årlige beretninger for 2007 fra de generaldirektorater, der beskæftiger sig med strukturfondene, og anmoder Kommissionen om at bestræbe sig på at gøre det muligt at offentliggøre disse årlige oversigter sammen med Kommissionens svar; mener, at de årlige oversigter, der udarbejdes af medlemsstaterne, er offentlige dokumenter, der som følge deraf også bør fremsendes til Parlamentets ansvarlige udvalg som led i dechargeproceduren;

27.   må med bekymring konstatere, at Revisionsretten på grund af forskelligheden i præsentationen af disse oversigter og deres manglende merværdi, vurderer, at de ikke giver en pålidelig vurdering af, hvordan kontrolsystemerne fungerer; glæder sig i lyset heraf over Kommissionens reviderede vejledende notat, som har til formål at sikre højere kvalitet i de årlige oversigter for 2008; opfordrer derfor Kommissionen til yderligere at forbedre den rådgivning, som gives til medlemsstaterne i forbindelse med udarbejdelsen af de årlige oversigter, idet det mener, at fyldestgørende årlige oversigter vil reducere antallet af kontroller på stedet;

28.   opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at analysere de oversigter, som modtages i 2009, med henblik på at optimere deres merværdi i form af den sikkerhed, de giver for, hvordan de interne kontrolsystemer, som medlemsstaterne anvender, fungerer; opfordrer desuden Kommission til at indarbejde en analyse af de årlige oversigter, som medlemsstaterne indsender, i den årlige beretning i henhold til artikel 86, stk. 4, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, idet bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA) anvendes som reference;

29.   beklager, at Kommissionen ikke har imødekommet det krav, der blev fremsat i beslutningen af 22. april 2008 om decharge for regnskabsåret 2006(14), om udarbejdelse og fremsendelse til Parlamentet og Rådet af et særligt dokument, der på basis af de modtagne årsoversigter analyserer svagheder og styrker i de nationale systemer for hver medlemsstat hvad angår forvaltning og kontrol af EU-midler samt resultaterne fra de udførte revisionsarbejder; beklager desuden, at det endnu ikke har modtaget detaljerede oplysninger fra Kommissionen angående en komparativ vurdering og analyse af de første indkomne årsoversigter, og mener, at det er af største vigtighed at gøre rede for kvaliteten af årsoversigterne med henblik på at sikre udnyttelsen af processen, især igennem identificering af fælles problemer, mulige løsninger og bedste praksis;

30.   anmoder Kommissionen om regelmæssigt at forelægge en kvalitativ og kvantitativ vurdering af årsoversigterne i aktivitetsrapporterne og stille disse oplysninger til rådighed for alle relevante parter og for offentligheden under dechargeproceduren; forventer at modtage den første af disse vurderinger inden september 2009 og anmoder om, at analysen af de nationale oversigter, ud over at den hvert år officielt forelægges for Parlamentet, desuden udleveres til alle nationale parlamentsudvalg, der har ansvar for de offentlige regnskaber;

31.   opfordrer Kommissionen til efter tre år at gennemføre en omfattende evaluering og analysere de årlige oversigters merværdi i forhold til forsvarlig økonomisk forvaltning af EU's midler i medlemsstaterne samt de involverede revisorers uafhængighed;

32.   mener, at de årsoversigter, som medlemsstaterne i henhold til punkt 44 i IIA skal fremlægge hvert år sammen med en opgørelse over regnskabskontrol og tilgængelige erklæringer, bør være det først skridt hen imod indførelse af nationale forvaltningserklæringer i alle medlemsstater; anmoder Kommissionen om at oplyse, hvad den har gjort for at tage højde for tidligere dechargebeslutninger, og hurtigst muligt at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forbedre de årlige oversigter, så de kan få samme politiske vægt som de nationale forvaltningserklæringer; mener, at Kommissionen bør bruge sit lovgivningsinitiativ til at foreslå en afgørelse fra Rådet om at gøre de nationale erklæringer obligatoriske;

33.   glæder sig over, at nogle medlemsstater (Danmark, Nederlandene, Sverige, Det Forenede Kongerige) har taget initiativ til at godkende vedtagelsen af en national erklæring om forvaltning af EU-midler, men beklager, at de fleste medlemsstater til trods for disse initiativer modsætter sig indførelsen, og beklager også, at Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Finland endnu ikke har truffet foranstaltninger til at indføre en effektiv ordning for nationale erklæringer;

34.   anmoder i medfør af EF-traktatens artikel 248, stk. 3, om, at samarbejdet mellem de nationale kontrolorganer og Den Europæiske Revisionsret om kontrol i forbindelse med delt forvaltning forstærkes; foreslår, at man overvejer at lade de nationale kontrolorganer - som uafhængige eksterne revisorer og under overholdelse af de internationale revisionsstandarder - udstede nationale revisionsattesteringer for forvaltningen af EU-midler til medlemsstaternes regeringer med henblik på fremlæggelse under dechargeproceduren efter en hensigtsmæssig interinstitutionel procedure, som bør indføres;

Kontrolsystemer
Handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol

35.   noterer sig med tilfredshed de globale fremskridt, der er gjort i forbindelse med iværksættelse af handlingsplanen, og den kendsgerning, at de fleste af aktionerne er blevet iværksat, og at størstedelen af de mangler, der nævnes i handlingsplanen, er blevet afhjulpet;

36.   er foruroliget over Revisionsrettens gentagne kritik af den utilstrækkelige kvalitet af kontrollen i medlemsstaterne; noterer sig med bekymring modtagernes og de nationale kontrolinstansers klager over antallet af kontroller og over udgifterne;

37.   noterer sig ligeledes med bekymring modtagernes kritik af antallet af manualer ("guidance notes"), arbejdsdokumenter og deltagelsesregler i forbindelse med støtte; anmoder om, at dokumenterne konsolideres, og om en drøftelse med Parlamentet med henblik på at forenkle gennemførelsesreglerne;

38.   fastholder, at kontrolsystemerne afspejler komplekse forskrifter og regler på forskellige og ind imellem overlappende niveauer; anmoder derfor indtrængende Kommissionen om at fremskynde forenklingen og fuldt ud inddrage Parlamentet; anmoder medlemsstaterne og regionerne om at træffe de samme foranstaltninger;

39.   anmoder Kommissionen om at revidere betingelserne for anvendelse af beregningsmetoden med faste beløb med henblik på at opnå yderligere troværdighed til fordel for modtagerne; finder det uacceptabelt efterfølgende at sætte spørgsmålstegn ved valget af de faste beløb;

40.   beklager, at aktion nr. 4 i handlingsplanen for en integreret ramme for intern kontrol, der vedrører indledning af en interinstitutionel dialog om de risici, der kan tolereres i forbindelse med de underliggende transaktioner, er iværksat med forsinkelse;

41.   minder ligeledes om betydningen i denne forbindelse af aktion nr. 10 i førnævnte handlingsplan, som vedrører udarbejdelse af "et foreløbigt overslag over kontroludgifterne", eftersom det er nødvendigt at opnå en passende balance mellem omkostninger og fordele ved kontrollerne;

42.   forventer også, at generaldirektoraternes årlige aktivitetsrapporter igen kommer til at omfatte oplysninger om kvaliteten af kontrollerne i medlemsstaterne og forbedringen heraf, og anmoder om, at Kommissionen foretager en klassificering af alle betalingsorganer og certificeringsorganer;

43.   anmoder Kommissionen om regelmæssigt at forelægge en evaluering af det integrerede system for intern kontrol, og anmoder om, at de årlige aktivitetsrapporter og den sammenfattende rapport får en endnu bedre dækning af de systemer for delt forvaltning, som Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaterne benytter sig af, navnlig for så vidt angår den tekniske kvalitet og de etiske overvejelser, f.eks. i forbindelse med de nationale revisionsmyndigheders grad af uafhængighed;

44.   anmoder Kommissionen om at udfærdige en mere fuldstændig og udtømmende evaluering af, hvad det koster for de enkelte udgiftsområde at drive kontrolsystemerne, omfattende alle EU's udgiftsområder, sådan som Parlamentet har anmodet om det i sine dechargebeslutninger i de forløbne år og ud fra et ønske om at opnå resultater;

45.   anmoder ligeledes Kommissionen om på grundlag af de indgåede årlige oversigter at analysere de nationale systemers stærke og svage sider for hver enkelt medlemsstat med hensyn til forvaltning af og kontrol med EU-midler og at anslå udgifterne til de nationale systemer til kontrol med EU-midler; minder Kommissionen om dens forpligtelse til at forbedre kvaliteten af medlemsstaternes årlige oversigter for at gøre dem til mere nyttige instrumenter og mindske risikoen for fejl i de kommende år; anmoder Kommissionen om at leve op til sin forpligtelse i denne henseende;

46.   mener, at denne komparative analyse bør sendes til Parlamentet, Rådet og Revisionsretten ultimo 2009/primo 2010 og tjene som udgangspunkt for en interinstitutionel dialog om den acceptable fejlrisiko;

47.   noterer sig, at "det acceptable risikoniveau" ganske vist er et grundlæggende element i den integrerede struktur for intern kontrol, som skal tages i betragtning af Revisionsretten, når den afgiver sin DAS, men at der ifølge Revisionsrettens udtalelse nr. 4/2006 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(15) stadig mangler en definition af måden, hvorpå dette acceptable risikoniveau skal fastlægges;

Acceptabel fejlrisiko

48.   bifalder Kommissionens meddelelse af 16. december 2008 om en fælles forståelse af begrebet acceptabel fejlrisiko, som det betragter som et solidt metodegrundlag for den økonomiske analyse af det acceptable risikoniveau, og afventer, at Kommissionen fuldfører dette arbejde i forbindelse med forberedelsen af forslaget om det acceptable risikoniveau for hvert enkelt budgetområde; anerkender i den forbindelse meddelelsens betydning som primært grundlag for overvejelser, set fra et strengt økonomisk synspunkt, om "det acceptable risikoniveau" for to af Unionens udgiftsområder, nemlig strukturfondene og ELFUL; anmoder dog om, at dialogen mellem den eksterne revisor og den reviderede institution fortsat overholder de internationale revisionsnormer, ifølge hvilke det påhviler den eksterne revisor at vurdere de risici, som han bruger som udgangspunkt for at træffe sit valg af revisionsprocedurer;

49.   beklager, at Kommissionen i ovennævnte meddelelse klager over de problemer, der har været med at skaffe oplysninger, der er tilstrækkeligt pålidelige, fra medlemsstaterne, og mener, at denne holdning skader EU's image;

50.   tvivler på pålideligheden af oplysningerne fra medlemsstaterne og anmoder Kommissionen om med teknisk bistand fra Revisionsretten at indsamle friske tal, foretage en tilbundsgående analyse heraf, når virkningen af reglerne for perioden 2007-2013 kan ses, og fremsende denne analyse til Parlamentet og Rådet inden udgangen af 2011;

51.   finder, at fastlæggelsen af et acceptabelt risikoniveau er meget vigtig og meget kompleks; mener, at det acceptable risikoniveau bør være snævert forbundet med en grundig cost-benefit-analyse af Kommissionens og medlemsstaternes kontrolsystemer for hvert enkelt af EU's udgiftsområder;

52.   anmoder i lyset af det presserende behov for fortsat at analysere omkostninger og fordele i forbindelse med kontrol Kommissionen om med teknisk bistand fra Revisionsretten til at foretage en tilbundsgående analyse inden for forskning, eksterne forbindelser og administrative udgifter og aflægge rapport om resultatet heraf inden udgangen af 2010;

53.   mener, at de EU-midler, der går tabt på grund af fejl, også bør tages i betragtning, når det acceptable risikoniveau skal bestemmes;

54.   mener, at der bør forelægges konkrete forslag til forbedringer af forvaltningen af og kontrollen med EU's udgifter, måske endda en vis harmonisering af bestemte aspekter, og foreslår, at Parlamentet under næste budgetprocedure bevilger Kommissionen de nødvendige midler til at få gennemført en undersøgelse;

55.   anmoder straks Kommissionen om at fremlægge sine forslag til, hvordan målet om en positiv DAS kan nås;

Åbenhed

56.   minder om Kommissionens beslutning om at begynde med et frivilligt register for lobbyister og evaluere systemet efter et år; er bekendt med det retsgrundlag for et obligatorisk register, som findes i Lissabontraktaten; minder om, at Parlamentets nuværende register allerede er obligatorisk, og at et eventuelt fælles register således også vil være obligatorisk, eftersom registrering i alle tilfælde er en forudsætning for at få adgang til Parlamentet;

57.   beklager, at opfordringen til at vedtage en ny adfærdskodeks for Kommissionens medlemmer med henblik på at øge og tydeliggøre deres individuelle og kollektive politiske ansvar i forbindelse med deres beslutninger og deres tjenestegrenes gennemførelse af deres politikker, ikke er blevet fulgt;

58.   minder igen om, at Kommissionen har ansvaret for at sikre, at de oplysninger, der indgives om modtagerne af EU-midler, er fuldstændige, lette at konsultere og sammenlignelige, og beklager, at dette mål stadig ikke er nået;

59.   minder på ny om betydningen af fuldstændig gennemsigtighed og offentlighed med hensyn til de af de medarbejdere i kommissionsmedlemmernes kabinet, som ikke er ansat i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten;

60.   bemærker, at offentliggørelsen af modtagerne af EU-midler er obligatorisk fra regnskabsåret 2007; bemærker med beklagelse, at Parlamentet ikke har nogen overordnet vision, hverken for offentliggørelsen eller for oplysningerne om modtagerne og deres projekter; opfordrer Kommissionen til at evaluere nytten af de data, som medlemsstaterne offentliggør, set i lyset af de erklærede politiske målsætninger;

61.   er overrasket over, at Kommissionen har tilbudt at bidrage med 1 500 000 EUR til Parlamentets fitnesscenter over bankkonti for Kommissionens tidligere indkøbscentral, som ikke er opført på budgettet, (KOM(2008)0692), og misbilliger denne metode til at opnå Parlamentets accept af anvendelsen af midler; henviser til punkt 6 i sin ovennævnte beslutning af 24. april 2007 om decharge for regnskabsåret 2005, og punkt 6 og 7 i sin beslutning af 27. april 2006 om decharge for regnskabsåret 2004(16), opfordrer Kommissionen til at opføre beløbene fra bankkontiene for den tidligere indkøbscentral, som ikke har været opført på budgettet, på det almindelige budget, inden den fremsætter forslag til, hvordan de skal anvendes;

62.   minder Kommissionen om, at der inden det næste valg til Europa-Parlamentet bør findes en omfattende og let tilgængelig database med oplysninger om alle endelige modtagere af EU-midler, som er åben for offentligheden;

Finansforordningen

63.   bemærker med tilfredshed, at den forenkling, der blev påbegyndt i forbindelse med den seneste revision af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, har haft de ønskede virkninger på de offentlige indkøbsaftaler;

64.   bemærker dog, at de foranstaltninger, der er truffet for støttemidlerne, kun delvis har vist deres værd; opfordrer Kommissionen til inden 1. januar 2010 at forelægge forslag til en revideret og fuldt konsolideret finansforordning med specifikke kapitler om de enkelte udgiftsprogrammer, som samler alle de krav, som en programstøttemodtager skal opfylde, i en enkelt altomfattende kilde, og med yderligere forenklinger med hensyn til tildeling af og kontrol med tilskud; opfordrer i medfør af artikel 184 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 til, at den næste treårige revision af denne forordning gennemføres ved hjælp af samrådsproceduren;

65.   opfordrer Kommissionen til på et meget tidligt tidspunkt at deltage i høringer med de øvrige institutioner, der er omfattet af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002;

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

66.   ser med bekymring på de arbejdsvilkår, der hersker i OLAF; anmoder Kommissionen om at sikre OLAF umiddelbar adgang til sine databaser, når der er behov for det i forbindelse med en undersøgelse, så OLAF kan indlede og gennemføre undersøgelser uden forsinkelse;

67.   anmoder ligeledes Kommissionen om at sikre, at tredjelande, der modtager støtte, yder OLAF al nødvendig assistance i forbindelse med kontroller og inspektioner på stedet og udleverer al relevant information om opfølgningen af de gennemførte undersøgelser; anmoder Kommissionen om at sikre, at alle fremtidige kontrakter indeholder bestemmelser om, at myndighederne i de berørte lande skal samarbejde fuldt ud med OLAF;

68.   er meget bekymret over, at kun 6,7 % af OLAF's anbefalinger om retslig opfølgning har resulteret i faktiske retssager; er bekendt med, at 60 % af OLAF's undersøgelser i 2007 resulterede i anbefalinger om retslig opfølgning; anser denne situation for uacceptabel, da den underminerer retsstatsprincippet og borgernes tillid og kun tjener til fordel for formodede svindlere; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at bruge alle sine beføjelser i henhold til traktaterne til at sikre et effektivt samarbejde blandt de nationale myndigheder om bekæmpelse af svig i Fællesskabet;

69.   bemærker med bekymring, at kun 37 ud af 222 interne undersøgelser mellem 2006 og 2008 medførte disciplinærsager, og at der af disse 37 undersøgelser kun var to, der fik reelle konsekvenser, mens tre blev standset på grund af manglende beviser, og de sidste 32 - dvs. 87 % - endnu ikke har givet resultater; opfordrer Kommissionen til at påtage sig at gennemføre disciplinærsager lige så beslutsomt som eksterne undersøgelser og sikre, at de undersøgelser, som endnu ikke har medført effektiv disciplinær opfølgning, giver resultater;

70.   opfordrer endnu engang Kommissionen til at etablere en mekanisme for udveksling af oplysninger mellem OLAF og medlemsstaterne vedrørende opfølgning af Fællesskabets undersøgelser med henblik på bekæmpelse af svig; opfordrer navnlig Kommissionen til at sikre, at de nationale retsmyndigheder gennem statusrapporter holder OLAF løbende underrettet om resultatet af de retlige foranstaltninger, der er truffet til bekæmpelse af svig i Fællesskabet efter fremsendelse af OLAF-sagerne;

SEKTORSPECIFIKKE SPØRGSMÅL
Egne indtægter

71.   bemærker, at alle 27 medlemsstater ifølge Kommissionens oplysninger (se svaret på skriftlig forespørgsel E-5221/08) i september-oktober 2008 for første gang indarbejdede fordelingen af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) i deres nationalregnskabsdata; bemærker, at stigningen i bruttonationalindkomsten (BNI) i EU's 27 medlemsstater (EU-27) som følge fordelingen af FISIM på baggrund af disse data beløber sig til 149 200 000 000 EUR (dvs. 1,2 % af BNI i EU-27); bemærker, at BNI efter denne nye statistiske metode stiger med et beløb, som er betydeligt større end omfanget af hele EU's budget;

72.   henleder opmærksomheden på punkt 93 i sin ovennævnte beslutning af 24. april 2007 om decharge for regnskabsåret 2005, hvori det påpegede, at de fordelte indirekte målte finansielle formidlingstjenester, for så vidt angår BNI-indtægterne, automatisk vil blive medtaget i afgørelsen om egne indtægter, eftersom Kommissionen i sit forslag til Rådets afgørelse om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (KOM(2006)0099) ikke har taget nogen form for begrænsende forbehold på dette område;

73.   konstaterer, at Rådet heller ikke ved vedtagelsen af afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(17) tog nogen form for begrænsende forbehold vedrørende FISIM på baggrund af Kommissionens forslag (KOM(2006)0099); håber derfor, at der, når afgørelsen om nye egne indtægter træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2007, vil blive anvendt BNI-data, herunder FISIM, til at beregne Fællesskabets egne indtægter, og at tidligere og kommende betalinger fra medlemsstaterne på den baggrund vil blive beregnet på ny;

Landbrug og naturressourcer

74.   bemærker med bekymring, at Revisionsretten konkluderer, at samtlige underliggende transaktioner for de anmeldte udgifter for disse politikker er behæftet med et betydeligt antal fejl med hensyn til lovlighed og/eller formel rigtighed (punkt 5.12 og 5.13 i årsberetningen for 2007), og noterer sig ligeledes de problemer, der er konstateret af Revisionsretten i forbindelse med slutmodtageren, og det forhold, at ca. 20 % af de kontrollerede betalinger på dette niveau endnu engang har vist sig at være ukorrekte; bemærker dog den faldende fejlprocent og den begrænsede økonomiske indvirkning, disse fejl har (0,83 % af de berørte udgifter);

75.   er enig med Revisionsretten i, at udgifter til udvikling af landdistrikterne og navnlig udgifter til foranstaltninger for miljøvenligt landbrug er særligt udsat for en højere fejlprocent, og at kontrollerne endnu engang har vist sig at være mangelfulde som følge af de komplekse regler og upræcise definitioner vedrørende reglerne om støtteberettigelse i visse nationale lovgivninger, som har en negativ indvirkning på kvaliteten af kontrollen; anmoder indtrængende Kommissionen om at forenkle, forstærke og konsolidere kontrolreglerne;

76.   konstaterer dog, at Revisionsretten konkluderer, at det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem fortsat fungerer effektivt med hensyn til at begrænse risikoen for uregelmæssige udgifter, når systemet anvendes korrekt, og de registrerede data er nøjagtige og pålidelige, for så vidt angår betalinger under enkeltbetalingsordningen på grundlag af de tildelte rettigheder (punkt 5.20 og 5.21 i årsberetningen for 2007);

77.   er dog bekymret over Revisionsrettens kritik af fejlene i fortolkningen af bestemmelserne og over konstateringen af, at de kumulerede virkninger af alle disse fejl over flere år bliver alvorlige, hvis de ikke korrigeres, og anmoder Kommissionen om så hurtigt som muligt at træffe tilstrækkelige foranstaltninger, som minimum omfattende en forenkling af politikken og en sikring af tydeligere og mere konsekvente kontrolsystemer, for at sikre, at de nævnte fejl rettes, og om at informere Parlamentet om de trufne foranstaltninger ultimo 2009;

78.   finder det uacceptabelt, at Revisionsretten endnu en gang har konstateret problemer med anvendelsen af det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem for landbruget i Grækenland, og støtter Kommissionen i de planer, den præsenterede over for Parlamentets ansvarlige udvalg, om strengt at håndhæve den eksisterende lovgivning vedrørende suspendering af betalinger, hvis den græske regering ikke løser de eksisterende problemer inden for de bebudede tidsfrister; kræver betalingerne suspenderet, hvis de græske myndigheder ikke er i stand til at dokumentere, at problemerne er løst pr. 31. december 2009;

79.   ser med bekymring på de af Revisionsretten påpegede betydelige svagheder i kontrolsystemet i mange medlemsstater med hensyn til udvikling af landdistrikter, fordi den nationale lovgivning ikke er præcis nok med hensyn til visse betingelser for støtteberettigelse, og fordi reglerne ofte er komplekse, hvilket har en negativ indvirkning på kontrollernes kvalitet;

80.   beklager navnlig, for så vidt angår forvaltning og kontrol af enkeltbetalingsordningen, at Revisionsretten klager over, at der i mange af de "gamle" medlemsstater, forekommer mangler, som påvirker kontrolsystemerne på dette område (Nederlandene, Portugal, Det Forenede Kongerige, Frankrig og Spanien; punkt 5.26 i årsberetningen for 2007), foruden et vist antal systemfejl vedrørende kontrol med støtteberettigelsen til "arealstøtte" i Grækenland, Italien, Spanien, Det Forenede Kongerige, Frankrig og Nederlandene (jf. bilag 5.1.1 og 5.1.2 i årsberetningen for 2007); bemærker Kommissionens svar, som sætter spørgsmålstegn ved Revisionsrettens billede af situationen;

81.   anmoder indtrængende medlemsstaterne om i samarbejde med Kommissionen at forstærke kontrollen, herunder hvad angår modtagernes overholdelse af betingelser for støtteberettigelse; opfordrer Kommissionen til i videst muligt omfang at præcisere og forenkle de nævnte betingelser;

82.   beklager, at Revisionsretten i 2007 endnu engang har konstateret de samme mangler, der skyldes iboende elementer i regnskabsafslutningssystemet, såsom at den efterprøvende regnskabsafslutning har tilbagevirkende kraft og vedrører udgifter for adskillige år, og at der ikke er nogen virkelig sammenhæng mellem de beløb, der inddrives, og de beløb, som rent faktisk er blevet udbetalt uretmæssigt (punkt 5.47 i årsberetningen for 2007);

83.   mener, at Kommissionen efter flere års alvorlig kritik fra Revisionsretten på dette punkt bør træffe foranstaltninger til reform af systemet, således at det bliver muligt at etablere en klar og korrekt forbindelse mellem de beløb, der inddrives, og de beløb, som er blevet udbetalt uretmæssigt, og så vidt muligt sikre, at omkostningerne ved de finansielle korrektioner betales af de endelige modtagere og ikke af skatteyderne, og at der anvendes faste korrektioner over for de medlemsstater, som ikke opfylder deres forpligtelser;

Fiskerisubsidier

84.   glæder sig over, at visse medlemsstater har offentliggjort navnene på modtagerne, navnene på de involverede transaktioner og beløbene for de offentlige midler (både EU-midler og nationale midler) samt links til medlemsstaternes informationskilder, som findes på Kommissionens websted;

85.   anmoder dog Kommissionen om at sikre, at alle medlemsstater overholder kravene i artikel 53, litra b), og artikel 53b, stk. 2, litra d), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og kravene i artikel 31, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 498/2007(18);

86.   glæder sig over Kommissionens forslag til Rådets forordning om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (KOM(2008)0721), som tager sigte på at gøre det retligt muligt at suspendere eller nedsætte den finansielle bistand fra Den Europæiske Fiskerifond til medlemsstater, som ikke følger den fælles fiskeripolitiks regler;

87.   anmoder imidlertid Kommissionen om også at foreslå, at de medlemsstater, som ikke i tilstrækkelig grad følger den fælles fiskeripolitiks regler, udelukkes fra at drage fordel af fiskeripartnerskabsaftalerne;

88.   anmoder Kommissionen om at indføre EU-lovgivning, som udelukker alle fartøjsejere, som er dømt for alvorlige overtrædelser i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1447/1999(19), fra at modtage fællesskabsstøtte under Den Europæiske Fiskerifond og/eller drage fordel af fiskeripartnerskabsaftalerne;

89.   anmoder Kommissionen om at sikre, at fællesskabsstøtte ikke anvendes til at modernisere de fartøjskategorier, der er kendetegnet ved overkapacitet;

90.   minder Kommissionen om dens forpligtelser inden for rammerne af EU's strategi for bæredygtig udvikling, som blev godkendt at Det Europæiske Råd i Göteborg i juni 2001 og revideret af Det Europæiske Råd i Wien i juni 2006, til at fjerne miljøskadelig støtte og inden 2008 fremlægge en køreplan for reformen af denne støtte, sektor for sektor, med henblik på at fjerne den;

Samhørighed

91.   er meget bekymret over, at Revisionsrettens anslår, at mindst 11 % af det samlede godtgjorte beløb for strukturpolitiske projekter ikke skulle have været godtgjort;

92.   bemærker, at Kommissionen ikke bestrider satsen på 11 %;

93.   bemærker, at antallet af kontroller, som Revisionsretten har udført, synes at være lavt i forhold til antallet af udbetalinger til endelig modtagere (f.eks. reviderede Revisionsretten ifølge punkt 6.21 i årsberetningen for 2007 inden for samhørighedspolitikken 180 mellemliggende godtgørelser ud af flere hundrede tusinde betalinger til endelige modtagere), men bemærker, at denne revisionsmetode er i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder ifølge den udtalelse, som er indeholdt i rapporten om Revisionsrettens internationale peer review, som er udarbejdet af en gruppe af erfarne økonomi- og resultatrevisorer fra de øverste revisionsinstitutioner i Østrig, Canada, Norge og Portugal;

94.   beklager, selv om det anerkender de forbedringer i den overordnede vurdering af overvågnings- og kontrolsystemerne, som fremgår af Revisionsrettens årsberetning, at forvaltnings- og kontrolsystemerne i medlemsstaterne og Kommissionens overvågning på trods af Kommissionens fortsatte indsats stadig ikke tilstrækkelig effektivt mindsker risikoen for fejl, og opfordrer Kommissionen til i starten af 2010 at aflægge rapport til Parlamentet om de yderligere foranstaltninger, der er gennemført i 2009, og om de første virkninger af foranstaltningerne som led i ovennævnte handlingsplan;

95.   er meget bekymret over, at udnyttelsesgraden for midlerne til de EFRU og Samhørighedsfonden har nået et uacceptabelt lavt niveau, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at fortsætte revisionsproceduren og hurtigst muligt forenkle de eksisterende regler;

96.   minder også Kommissionen om Revisionsrettens anbefaling om at udnytte mulighederne for forenklinger i bestemmelserne for udgifterne, når det er muligt, og uden at det går ud over effektiviteten, og anmoder den om at gøre sig overvejelser om de nye forenklingstiltag, der kan vedtages, og i den forbindelse også overvene en digitalisering af systemet; glæder sig i lyset heraf over den arbejdsgruppe for forenkling, som Kommissionen har nedsat, og forventer, at Kommissionen fremlægger konkrete forslag til forenkling for perioden 2007-2013 baseret på resultaterne af arbejdet i arbejdsgruppen for forenkling;

97.   anmoder ligeledes Kommissionen om at foretage en vurdering af samhørighedspolitikkens positive indvirkninger i de enkelte medlemsstater og fremlægge en rapport om dens merværdi for EU;

98.   bemærker med bekymring, at 95,47 % af de finansielle korrektioner for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for perioden 2000-2006 vedrørte Spanien (59,07 %), Italien (31,97 %) og Det Forenede Kongerige (4,43 %); bemærker, at 22 medlemsstater tegner sig for 4,53 % af de finansielle korrektioner; anmoder Kommissionen om at tilpasse sine krav om kontroller efter fejlenes frekvens og alvorlighed i de mest berørte medlemsstater; anmoder desuden Kommissionen om en tilbagemelding med hensyn til den høje fejlforekomst i disse tre medlemsstater;

99.   bemærker med bekymring, at 95,92 % af de finansielle korrektioner for Samhørighedsfonden for perioden 2000-2006 vedrørte Grækenland (53,06 %) og Spanien (42,86 %); bemærker, at 23 medlemsstater tegner sig for 4,08 % af de finansielle korrektioner; anmoder Kommissionen om at tilpasse sine krav om kontroller efter fejlenes frekvens og alvorlighed i de mest berørte medlemsstater; anmoder desuden Kommissionen om en tilbagemelding med hensyn til den høje fejlforekomst i disse to medlemsstater;

100.   bemærker med bekymring, at 84,28 % af de finansielle korrektioner for Den Europæiske Socialfond for perioden 2000-2006 vedrørte Spanien (46,42 %) og Italien (37,86 %); bemærker, at 23 medlemsstater tegner sig for 15,72 % af de finansielle korrektioner; anmoder Kommissionen om at tilpasse sine krav om kontroller efter fejlenes frekvens og alvorlighed i de mest berørte medlemsstater; anmoder desuden Kommissionen om en tilbagemelding med hensyn til den høje fejlforekomst i disse to medlemsstater;

101.   glæder sig over de løbende kvartalsrapporter, som Kommissionen har udarbejdet i hele 2008 om finansielle korrektioner i forlængelse af dens eget eller Revisionsrettens revisionsarbejde; anmoder Kommissionen om fortsat at anvende finansielle korrektioner i overensstemmelse med den gældende forordning for at fjerne eventuelle uregelmæssige udgifter, som er opgivet tidligere, og anvende strenge afslutningsprocedurer for programmer under EFRU, Samhørighedsfonden og ESF for perioden 2000-2006, således at disse udgifter stort set er elimineret, når regnskaberne afsluttes; opfordrer endvidere Kommissionen til fortsat at give detaljerede oplysninger om de anvendte finansielle korrektioner og, når afslutningsproceduren er indledt, at foretage en vurdering af den resterende fejlprocent i de afsluttede programmer;

102.   anmoder Kommissionen om i de årlige aktivitetsrapporter fortsat at identificere kontrolproblemerne i forbindelse med delt forvaltning i medlemsstaterne, herunder betalingsmyndighederne, for at kortlægge de konkrete svagheder i de enkelte medlemsstater og programmer, og henstiller, at reserverne direkte forbindes med disse problemer; anmoder Kommissionen om at foretage en årlig klassificering af medlemsstaterne for hver enkelt europæisk fond og fremsende den til Parlamentet med den konstaterede fejlfrekvens og anmoder Revisionsretten om at opstille den samme liste for sine revisioner;

103.   anmoder Kommissionen, der har det endelige ansvar for en forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-midlerne, om at sikre, at fællesskabsbestemmelserne om suspension af betalinger, følges nøje, når en medlemsstat ikke stiller de nødvendige garantier;

104.   bemærker, at Revisionsrettens årsberetning for 2007 stadig udelukkende dækker projekter i 2000-2006, eftersom 2007 hovedsageligt har været en forberedelsesfase for gennemførelsen af 2007-2013-programmer; understreger derfor, at virkningen af de nye regler, der er fastsat for programperioden 2007-2013, og som er enklere og strengere end dem, der gjaldt indtil 2006, endnu ikke kan vurderes;

105.   understreger, at samhørighedspolitikken fortsat er en af EU's vigtigste politikker; understreger dens vigtige rolle i EU's reaktion på finanskrisen og dens vigtige rolle i den økonomiske genopretningsplan; bifalder derfor de foranstaltninger, der er foreslået af Kommissionen med henblik på at lette og fremskynde gennemførelsen af samhørighedsprogrammerne;

106.   bemærker, at disse forenklede procedurer er af afgørende betydning i forbindelse med reduceringen af den administrative byrde på nationalt og lokalt plan; understreger dog vigtigheden af at sikre, at disse forenklede procedurer ikke bidrager til en større fejlfrekvens fremover;

107.   støtter Kommissionens erklærede holdning vedrørende finansielle korrektioner, hvorefter uregelmæssigheder skal konstateres og korrigeres ved hjælp af det flerårige korrektionssystem; bemærker, at Kommissionen til stadighed kontrollerer, om de data, der stilles til rådighed af medlemsstaterne, er fuldstændige og korrekte, og at der er sket reelle fremskridt med hensyn til meddelelse af pålidelige oplysninger om medlemsstaternes korrektioner;

108.   noterer sig den høje fejlfrekvens, som Revisionsretten har konstateret, og dens bemærkninger om Revisionsrettens og Kommissionens forskellige fortolkninger med hensyn til det beløb, der ikke skulle have været godtgjort (navnlig de forskellige fortolkninger vedrørende regler for udgifters støtteberettigelse); understreger behovet for yderligere afklaring og kræver, at fortolkningen af reglerne om anvendelsen af finansielle korrektioner harmoniseres; opfordrer også de medlemsstater, som endnu ikke har gjort det, til så hurtigt som muligt at fremlægge årlige nationale erklæringer vedrørende udgifter under delt forvaltning;

109.   udtrykker en vis tilfredshed med den tydelige statistiske forbedring af medlemsstaternes kontrolsystemer, men beklager, at mange af disse kontrolsystemer stadig er udsat for en risiko for uregelmæssigheder hvad angår godtgørelser; mener, at det er nødvendigt med yderligere forbedringer af den primære kontrol på nationalt og subnationalt plan; understreger i denne forbindelse vigtigheden af Kommissionens tilsynsfunktion;

110.   understreger, at den fejlfrekvens, som er anført i Revisionsrettens årsberetning, ikke nødvendigvis er et bevis på svig, og anmoder derfor Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret om i fremtidige dokumenter at skelne klart i denne henseende;

111.   beklager de mest almindelige fejl, hvad angår Den Europæiske Socialfond, som bestod i manglende dokumentation for, at administrative omkostninger eller personaleomkostninger reelt var relevante for det pågældende projekt, og i, at disse omkostninger var sat for højt; støtter derfor på det kraftigste de nye regler under den finansielle ramme for perioden 2007-2013, som indebærer en forenkling af procedurerne og gør det muligt at angive de generelle omkostninger med et fast beløb som en del af de direkte omkostninger; opfordrer desuden medlemsstaterne til at øge deres oplysningsaktiviteter over for støttemodtagerne og forbedre den daglige forvaltningskontrol for at nedbringe antallet af fejl;

Interne politikker

112.   beklager, at der, for så vidt angår Kommissionens direkte forvaltning, ifølge Revisionsretten fortsat er de samme problemer som i tidligere år (fejl i forbindelse med refunderede udgifter, vanskeligt anvendelige bestemmelser og mangel på effektive sanktionsmuligheder), og anmoder Kommissionen om at fortsætte sine bestræbelser på at forenkle og yderligere præcisere bestemmelserne for programmer med omkostningsdeling;

Forskning

113.   glæder sig over udviklingen inden for forskning og teknologisk udvikling, som har ført til en reduktion af den årlige fejlprocent fra 8,03 % i 2006 til 2,39 % i 2007, et resultat, som viser, at de anbefalinger, der blev fremsat i forbindelse med dechargeproceduren for 2005, er blevet fulgt med succes af Kommissionens forskningsafdelinger i nært samarbejde med Budgetkontroludvalget og Revisionsretten;

114.   konstaterer, at ordningen med revisionspåtegninger i 2007 nedbragte fejlprocenten til 2,5 % for projekter under det sjette rammeprogram sammenlignet med 4,06 % for projekter under det femte rammeprogram, som ikke er underlagt ordningen med revisionspåtegninger;

115.   bifalder arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene (SEK(2008)3054), der indeholder en foreløbig analyse af kontrolomkostningerne for bl.a. Generaldirektoratet for Forskning og Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier og har til formål at puste nyt liv i den interinstitutionelle debat med henblik på at nå frem til en fælles aftale om en acceptabel fejlrisiko inden for europæisk forskningspolitik;

116.   anmoder Kommissionen om fortsat at udnytte tilbagebetalingsmulighederne i det syvende rammeprogram og især fortsætte undersøgelsen af, om programmets regler for tildeling af faste beløb er hensigtsmæssige, og som led i midtvejsevalueringen informere Parlamentets ansvarlige udvalg om dens bidrag til forenkling af reglerne for modtagere og til de nødvendige forbedringer af systemet;

117.   er bekymret over reglerne i det syvende rammeprogram, som afviger fra de nationalt og internationalt almindeligt anerkendte regnskabs- og beregningsmetoder, og som ikke anerkender de nationale revisionsmyndigheders resultater hvad angår de nationalt godkendte gennemsnitlige timesatser pr. omkostningscenter; er af den opfattelse, at reglerne i det syvende rammeprogram helt klart er i modstrid med det europæiske erhvervslivs moderne regnskabs- og beregningsstandarder på grund af kravet om angivelse af de individuelle omkostninger for personer, der deltager aktivt i et specifikt forskningsprogram; anmoder Kommissionen om at indlede en procedure, der skal gøre reglerne i det syvende rammeprogram forenelige med almindelig forretningspraksis, i henhold til hvilken det er tilladt at beregne og angive den gennemsnitlige timesats pr. omkostningscenter, og som ikke kræver angivelse af de individuelle omkostninger for personer, der deltager aktivt i et specifikt forskningsprogram;

118.   er, for så vidt angår certifikaterne om metode (CoM og CoMAv), bekymret over de endnu ikke godkendte certifikater om metode (CoM og CoMAv) og opfordrer indtrængende Kommissionen til at fastlægge forståelige kriterier for godkendelse af certifikaterne om metode med hensyn til generelle omkostninger og personaleomkostninger; mener, at modtagerne skal have lov til at anvende gennemsnitlige personaleomkostninger og benytte en etableret metode til beregning af generelle omkostninger; henstiller, at godkendelse af eller afvisning af certifikater sker tilstrækkelig tidligt til at sikre, at de midler, der er afsat til forskning, kan anvendes; anmoder Kommissionen om at anerkende gennemsnitlige timesatser pr. omkostningscenter uden certificering af metoden, i det mindste hvis de er revideret og godkendt af en national myndighed;

119.   minder - med henblik på at forenkle de administrative procedurer og ansøgningen om tilskud - om sin anmodning om et enkelt kontaktpunkt, som har kompetence til at træffe beslutning om modtagernes spørgsmål om forskningsrammerne;

120.   anmoder Kommissionen om af hensyn til retssikkerheden at afstå fra at genberegne finansieringsoversigterne for de projekter under det sjette rammeprogram, som allerede er godkendt og afviklet af Kommissionen, på grundlag af nye fortolkninger af berettigelseskriterierne for de omkostninger, som er fastlagt i de almindelige betingelser (bilag II) i standardkontrakten for det sjette rammeprogram;

121.   bemærker, at totrins-proceduren for det syvende rammeprogram for forskning og udvikling anvendes inden for visse områder; anmoder Kommissionen om at høre forskningsorganisationerne om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udvide denne erfaring til andre typer projekter, hvor dette ville medføre en betydelig nedsættelse af omkostningerne til fastlæggelse af projektets første anvendelsesmuligheder;

122.   bemærker, at Kommissionen på forskningsområdet har mangedoblet antallet af forskningsinstitutioner, samarbejdsmodeller og forvaltningsmekanismer; minder om, at dette skyldes en betydelig stigning i de midler, der er til rådighed til forskning og udvikling under den finansielle ramme for 2007-2013; opfordrer Revisionsretten til at vurdere eventuelle gennemsigtighedsproblemer over for budgetmyndigheden og forskelsbehandlingen af modtagere efter disse modeller; anmoder om, at generaldirektøren i sin årlige aktivitetsrapport afsætter et kapitel til hvert af disse organer, modeller og mekanismer for at oplyse om anvendelsen af midlerne og de forventede resultater med disse modeller for offentlig-privat samarbejde;

123.   anmoder Revisionsretten om under hensyntagen til, at Kommissionens revisionsstrategi dækker udgifterne til et rammeprogram for en periode på fire år, mens Revisionsretten udarbejder en beretning på årsbasis, at fremlægge flerårige tabeller, der viser den økonomiske indvirkning af de fejl, den har konstateret i sit revisionsarbejde, på en måde, der svarer til Kommissionens kontrolmetode;

Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

124.   udtrykker tilfredshed med den generelle gennemførelsesgrad for de budgetposter, der vedrører miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed;

125.   understreger den generelle gennemførelsesgrad på 94,6 % for budgettet inden for miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed, hvilket er et tilfredsstillende resultat i betragtning af, at 2007 var det første år under den nye finansielle ramme 2007-2013 og var præget af, at nye programmer på det miljøpolitiske område blev vedtaget og trådte i kraft;

126.   glæder sig over gennemførelsessatsen på 100 % for Fællesskabsfonden for Tobak; er på baggrund heraf overbevist om, at dette instrument, som yder finansiel støtte til projekter, der skal forbedre offentlighedens kendskab til tobaksforbrugets skadelige virkninger, særlig gennem oplysning og uddannelse, er effektivt etableret;

127.   opfordrer Kommissionen til at forhøje midlerne til bistand til ansøgere i forbindelse med flerårige programmer, navnlig ved at tilbyde specifik uddannelse for ansøgere og brugervenlige retningslinjer;

128.   bifalder bestræbelserne på at gøre udbud mere fokuserede og yde større bistand til ansøgere, navnlig inden for folkesundhedsprogrammer, med henblik på at undgå indsendelse af projektansøgninger, som tydeligvis ikke er berettiget til finansiering eller af ringe kvalitet, men bemærker, at det kræver en yderligere indsats at opnå en tilfredsstillende situation;

129.   påpeger, at dele af handlingsprogrammet for folkesundhed er gennemført af Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC); minder i den forbindelse Kommissionen om, at den bør anvende programmets operationelle midler yderst omkostningseffektivt, idet disse også anvendes til administrative opgaver;

130.   påpeger, at overholdelse af de forvaltningsmæssige og finansielle bestemmelser i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 ikke bør føre til unødvendige forsinkelser i tildelingen af tilskud eller udvælgelsen af projekter, som skal finansieres; opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at forbedre de forvaltningsmæssige procedurer, som har indflydelse på udnyttelsen af forpligtelses- og betalingsbevillinger;

Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

131.   glæder sig over bemærkningerne i Revisionsrettens beretning, som giver en rimelig vurdering af politikken for det indre marked, toldpolitikken og forbrugerbeskyttelsespolitikken;

132.   opfordrer medlemsstaterne til yderligere at forbedre deres interne kontrolsystemer for at forhindre, at ikke-godkendte varer markedsføres på Fællesskabets marked; opfordrer desuden Kommissionen til at følge op på eventuelle mangler, der måtte være opdaget inden for forbrugerbeskyttelsen i 2007;

133.   glæder sig over Revisionsrettens bemærkning om, at kontrolsystemerne for told og regnskaber fungerer godt; understreger, at toldkontrollen ganske vist principielt er medlemsstaternes ansvar, men at kun pålidelige økonomiske aktører bør forvalte toldsektoren for ikke at risikere, at der indføres varer til det indre marked uden betaling af afgifter eller toldværdiansættelse;

134.   værdsætter de bestræbelser, der er gjort for at nå op på en udnyttelsesgrad på 86 % for artikel 12 02 01 (Gennemførelse og udvikling af det indre marked); bemærker, at de uudnyttede betalingsbevillinger ifølge Kommissionen skyldes, at kontrakterne for nogle studier blev underskrevet sent på året, og at der ikke som planlagt blev afholdt betalinger i 2007;

135.   påpeger, at en udnyttelsesgrad på 55 % for artikel 14 04 02 (Told 2007) ikke er tilstrækkelig, og kræver derfor en bedre budgetplanlægning; bemærker, at størstedelen af bevillingerne under denne budgetpost ifølge Kommissionen dækker langfristede IT-kontrakter, hvor produkter og tjenesteydelser leveres "ved påkrav", hvilket gør det vanskeligt at vurdere og planlægge de nøjagtige finansielle behov; erkender imidlertid, at 2008-budgettet gav positive resultater med en udnyttelsesgrad på over 97 % for betalingsbevillingerne;

136.   bemærker, at udnyttelsesgraden på 77 % for artikel 17 02 02 (EF-handlingsprogram for sundhed og forbrugerbeskyttelse) ligger lavere end i tidligere år; bemærker desuden, at dette ifølge Kommissionen skyldes overførsel af ikke-opdelte bevillinger fra Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere til handlingsprogrammet for forbrugerbeskyttelse, samt at nogle forpligtelser blev indgået på et sent tidspunkt i 2007 med det resultat, at betalinger, der efter planen skulle afholdes i 2007, ikke blev afholdt; opfordrer derfor Kommissionen til at forbedre budgetplanlægningen på dette område;

Transport og Turisme

137.   bemærker, at budgettet for 2007, som endeligt vedtaget og ændret i løbet af året, omfattede i alt 1 322 667 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 743 111 000 EUR i betalingsbevillinger til transportpolitikken; bemærker endvidere, at der heraf var afsat:

- 933 578 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 369 665 000 EUR i betalingsbevillinger til projekter i forbindelse med de transeuropæiske transportnet (TEN-T)

- 15 348 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 14 500 000 EUR i betalingsbevillinger til transportsikkerhed

- 56 890 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 10 425 000 EUR i betalingsbevillinger til Marco Polo-programmet

- 113 631 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 114 716 000 EUR i betalingsbevillinger til transportagenturer og GNSS-Tilsynsmyndigheden

- 6 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 6 578 000 EUR i betalingsbevillinger til transportsikkerhed, herunder pilotprojektet vedrørende de transeuropæiske vejnet;

138.   bifalder den fortsat høje udnyttelsesgrad for både forpligtelses- og betalingsbevillinger til projekter i forbindelse med det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som ligger på næsten 100 %, og opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der afsættes tilstrækkelige midler på de nationale budgetter til at matche EU's forpligtelser;

139.   er bekymret over den lave udnyttelsesgrad for forpligtelsesbevillinger til transportsikkerheden (55,95 %) og Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (33,24 % under afsnit 3), hvortil en stor del af det beløb, der var til rådighed i 2007 på grund af overskuddet i 2006, blev overført til 2008; bemærker ligeledes med bekymring den lave udnyttelsesgrad for betalingsbevillinger til det indre marked og optimeringen af transportnettene (47,48 %), til passagerrettigheder (58,96 %), på grund af forsinket undertegnelse af kontrakter, og til Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (33,24 % under afsnit 3);

140.   bemærker med tilfredshed, at den maksimale økonomiske støtte til grænseoverskridende projekter er steget til 30 % og minimumsfinansieringssatsen til 1 500 000 EUR som følge af reaktioner på Revisionsrettens særberetning nr. 6/2005 om transeuropæiske transportnetværk(20); bemærker endvidere, at evalueringsproceduren for udvælgelse af projekter er blevet forbedret og overvågningen skærpet, men beklager samtidig, at rammerne for arbejdsbeskrivelser ikke er blevet harmoniseret, og at de tekniske og finansielle rapporter ikke er blevet standardiseret;

141.   glæder sig over, at Revisionsrettens analyse af standarder for intern kontrol med direkte forbindelse til lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende transaktioner viser, at Generaldirektoratet for Energi og Transport opfylder de grundlæggende krav;

Kultur og Uddannelse

142.   konstaterer, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2007 udtaler sig om den fejlfrekvens, der er konstateret på politikområdet uddannelse og kultur (punkt 9.11 og bilag 9.1, fejlfrekvens mellem 2 % og 5 %), men ikke giver nogen forklaring hverken på funktionsmåden i de forskellige nationale agenturer og forvaltningsorganer eller på deres arbejdskvalitet eller grundene til tilpasningen til denne organisation;

143.   anmoder Revisionsretten om i sin næste årsberetning at foretage en mere dybdegående analyse af spørgsmålet om effektiviteten og opretholdelsen af de forskellige agenturer inden for politikområdet uddannelse og kultur;

144.   bemærker, at Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur i den nye generation af programmer har harmoniseret handlingsprogrammerne og indført strategien med en enkelt intern revisionsmodel; betragter i denne forbindelse de forhåndserklæringer og de efterfølgende garantierklæringer, som medlemsstaterne udarbejder, som nye faktorer i forbindelse med overvågning af og intern kontrol med systemerne;

145.   beklager imidlertid de mangler, som Revisionsretten har påvist ved proceduren med forhåndserklæringer, og den kendsgerning, at proceduren kun giver en begrænset sikkerhed hvad angår kvaliteten af forvaltningen af de pågældende udgifter (punkt 9.16 i årsberetningen for 2007); bemærker dog, at proceduren med forhåndserklæringer kun udgør et af de elementer, som Revisionsretten får adgang til i løbet af sin revision, og som skal sætte den i stand til at afgive en udtalelse;

146.   noterer sig, at Revisionsretten har påvist, at de metoder, som de nationale myndigheder har anvendt til at skabe et grundlag for den forudgående DAS, er forskellige, og omfanget af de informationer, som er blevet meddelt angående de procedurer, disse myndigheder har anvendt, er meget variabelt; anmoder Kommissionen om at indlede en harmonisering af de førnævnte erklæringer og holde Parlamentet og Revisionsretten løbende underrettet om dette tiltag;

147.   noterer sig endvidere, at de efterfølgende årlige garantierklæringer for 2007 skulle have været afgivet af medlemsstaternes nationale myndigheder senest den 30. april 2008; afventer Revisionsrettens vurdering i forbindelse med DAS for 2008;

148.   beklager, at visse myndigheder og nationale agenturer ikke opfylder deres forpligtelser, hvilket har ført til officielle påmindelser fra Kommissionen, og støtter fuldt ud Kommissionen, hvad angår suspensionen af betalingen af tilskud i de tilfælde, hvor de endelige rapporter mangler;

149.   henstiller indtrængende til de nationale agenturer og myndigheder at respektere de gennemførelsesbestemmelser, som Kommissionen har fastlagt, for så vidt angår deres respektive ansvarsområder; glæder sig over, at Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur ikke fandt anledning til at opretholde sit forbehold, hvad angår de nationale agenturers kontrolmekanismer, og støtter en videreførelse af den strenge revisionskontrol;

150.   glæder sig over, at antallet af forsinkede betalinger inden for området uddannelse og kultur er faldet, og forventer, at Kommissionen fortsætter sine bestræbelser på at opnå en yderligere reduktion;

151.   håber, at det kontrolsystem, som Generaldirektoratet for Kommunikation indførte ved udgangen af 2007, vil overflødiggøre forbehold vedrørende budgetforvaltningen i de kommende år, således som det var tilfældet for regnskabsåret 2007;

152.   anmoder om yderligere oplysninger fra Kommissionen vedrørende etableringen af administrative strukturer i medlemsstaterne med henblik på bistand i forbindelse med venskabsbyaktiviteter, særlig hvad angår behovet for sådanne strukturer, de dermed forbundne udgifter og deres formål;

153.   anmoder Kommissionen om at undersøge, hvorledes ungdomsprogrammet i højere grad kan nå ud til nye grupper af unge, navnlig grupper fra ugunstigt stillede miljøer; foreslår i den forbindelse, at ungdomsorganisationer, herunder Europæisk Ungdomsforum, øger bestræbelserne på at målrette indsatsen over for sådanne grupper, forbedre informationskvaliteten og støttekriterierne samt sikre større udbredelse af information om selve programmet blandt unge;

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

154.   bemærker den lave udnyttelsesgrad for betalingsbevillingerne, hvad angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed sammenlignet med 2006 (60,41 % i 2007 og 86,26 % i 2006); er opmærksom på, at dette også skyldes vedtagelsen i maj og juni 2007 af de fonde, der er inkluderet i rammen for solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, og forsinkelser i gennemførelsen af andre specifikke programmer (f.eks. programmer for civilret, forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden); påpeger den relative nedgang i udnyttelsesgraden for forpligtelsesbevillinger i forhold til 2006 (90,29 % sammenlignet med 94,47 % i 2006); opfordrer Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed til at forsøge at maksimere udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2008;

155.   bemærker, at Revisionsretten er af den opfattelse, at de kontrolprocedurer, der er gennemført af Kommissionen for Den Europæiske Flygtningefond II, ikke er helt effektive; tager behørigt hensyn til Kommissionens svar i denne henseende;

156.   beklager, at beskrivelserne af medlemsstaternes overvågnings- og kontrolsystemer for Fonden for De Ydre Grænser først blev givet til Kommissionen i sidste kvartal af 2007, hvilket forhindrede Kommissionen i at vurdere medlemsstaternes systemer inden udgangen af 2007;

Kvinders Rettigheder og Ligestilling

157.   minder Kommissionen om, at ligestilling mellem mænd og kvinder i henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 2, er et grundlæggende princip i EU, og et mål, der er relevant for alle Fællesskabets aktiviteter og politikker;

158.   gentager sit krav til Kommissionen om at tage behørigt hensyn til ligestillingen mellem mænd og kvinder som et permanent prioriteret mål under budgetplanlægningen i overensstemmelse med princippet om "gender budgeting" (inddragelse af kønsaspektet i budgetlægningen), således som det foreslås i Parlamentets beslutning af 3. juli 2003 om gender budgeting - offentlig budgettering ud fra et ligestillingsperspektiv(21), og beklager Kommissionens forsinkelse med den dertil hørende gennemførlighedsundersøgelse;

159.   beklager, at Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2007 ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt budgettet har bidraget til at fremme lige muligheder for mænd og kvinder;

160.   foreslår, at Revisionsretten integrerer ligestillingsaspektet i sine årsberetninger og særberetninger, og navnlig medtager relevante oplysninger om politikker, der vedrører princippet om forbud mod forskelsbehandling af mænd og kvinder og om tilgængelighed af kønsspecifikke data;

Foranstaltninger udadtil

161.   noterer sig, med stor bekymring, den samme kritik som i de forudgående år fra Revisionsrettens side, især i forbindelse med betalingerne til de endelige støttemodtagere;

162.   bemærker, at bistanden til tredjelande knap nok var berørt af den seneste revision af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, og anmoder om, at afsnit IV "Foranstaltninger udadtil" i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 revideres med henblik på at tilpasse det bedre til de særlige forhold, der gør sig gældende for markeder og støtte på dette område;

163.   beklager dybt, at Kommissionen ikke har formået at oprette et reelt europæisk instrument for krisestyring, sådan som den blev anmodet om det under dechargeproceduren for 2005 og 2006; fastholder, at dette bør ske straks, og opfordrer igen Kommissionen til at skabe mulighed for, at den eventuelt selv kan administrere multi-donor-trust-fondene, når den deltager i disse fonde;

164.   anmoder Kommissionen om at sørge for fuldstændig finansiel gennemskuelighed i forbindelse med bistand til tredjelande i overensstemmelse med artikel 53-56 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, og om at holde løftet til Parlamentet om, at alle internationale organisationer, der modtager EU-midler, skal være forpligtet til at fremsende resultaterne af alle interne og eksterne revisioner angående anvendelsen af disse EU-midler til Revisionsretten og Kommissionens interne revisor; anmoder desuden om, at OLAF sikres adgang til oplysningerne i tilfælde af mistanke om svig;

165.   noterer sig, at de totale omkostninger ved den kontrol, Generaldirektoratet for Humanitær Bistand (ECHO) har foretaget, på basis af et vist antal antagelser ("bedste overslag") er blevet vurderet til 25 000 000 EUR for 2007, hvilket svarer til 3,2 % af det samlede budget for dette års humanitære bistand.; beklager, at Generaldirektoratet for Humanitær Bistand (ECHO) ikke råder over noget system for risikostyring, og anmoder om, at der sådanne systemer integreres systematisk i kontrollen;

166.   konstaterer, at disse overslag ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, kun dækker en del af de samlede omkostninger, der er forbundet med de humanitære aktioner, som finansieres af Generaldirektoratet for Humanitær Bistand (ECHO), da omkostningerne ved de humanitære organisationers kontrol - som er inkluderede i de samlede omkostninger ved støtteaftalerne - ligeledes finansieres af Generaldirektoratet for Humanitær Bistand (ECHO);

167.   konstaterer, at Kommissionen ud fra den antagelse, at kontrolomkostningerne er fordelt på tre hovedkategorier - omkostningerne ved den kontrol, der foretages af Kommissionens tjenestegrene ved hovedsædet og i delegationerne, omkostningerne ved de eksterne revisioner, der foretages af Kommissionen, og omkostningerne ved verifikation af udgifterne til revisioner, som støttemodtagerne har ladet foretage - anslår kontrolomkostningerne i forbindelse med de midler, der blev forvaltet af Samarbejdskontoret EuropeAid i 2007, til ca. 120 000 000 EUR;

168.   anmoder Revisionsretten om i sin næste årsberetning tager højde for dette i sine beregninger og udtale sig både om dette overslag og om omkostningseffektiviteten af disse kontrolsystemer under hensyntagen til de særlige karakteristika og de særlige krav, der gør sig gældende i forbindelse med EU's foranstaltninger udadtil;

169.   beklager, at Kommissionen udbetalte støtte til Kenya over budgettet umiddelbart efter valget den 27. december 2007 og på den måde gav indtryk af, at den havde taget parti i debatten om valgresultaternes troværdighed; minder om sin beslutning af 17. januar 2008 om situationen i Kenya(22) og forventer, at Kommissionen tager den i betragtning;

170.   noterer sig, at Revisionsretten konstaterer, at tilsyns- og kontrolsystemerne for eksterne forbindelser, udvidelse og humanitær bistand kun er delvis effektive; indrømmer, at mange af de opdagede fejl vedrører forudbetalinger og vil blive rettet, når de endelige betalinger foretages; opfordrer alligevel Kommissionen til at foretage de nødvendige forbedringer i tilsyns- og kontrolprocedurerne, navnlig med hensyn til gennemførelsesorganerne, uden at det medfører unødige administrative formaliteter for de endelige modtagere; anerkender samtidig Kommissionens og FN's hidtidige fremskridt;

171.   beklager den fortsatte mangel på gennemsigtighed vedrørende anvendelsen af EU-midler kanaliseret gennem FN-organisationer; støtter Kommissionens bestræbelser på at finde en løsning og sikre, at Revisionsretten modtager alle ønskede oplysninger rettidigt; bifalder det stigende antal kontrolmissioner, der gennemføres af Kommissionen i henhold til den finansielle og administrative rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Nationer (FAFA); håber, at disse missioner yderligere vil styrke gennemsigtigheden og synligheden af Fællesskabets bidrag til FN-ledede aktiviteter;

172.   opfordrer Kommissionen til yderligere at forbedre og præcisere de betingelser og resultatindikatorer, der anvendes i forbindelse med udbetaling af budgetstøtte til tredjelande, med henblik på at fastsætte klare, utvetydige og målbare bedømmelseskriterier, eventuelt ledsaget af en specifik tidsplan;

173.   noterer sig, at Revisionsretten er af den opfattelse, at der er behov for hasteforanstaltninger for at rette op på svaghederne ved forvaltningen af EU-midler i Bulgarien, og at der bør foretages den nødvendige opfølgning i Tyrkiet; opfordrer de nationale myndigheder til at styrke deres bestræbelser på at overholde de gældende forskrifter;

174.   ser frem til konkrete resultater af anvendelsen af nye referencevilkår for kontrol med udgifter via eksterne revisioner foretaget på støttemodtagernes eller Kommissionens initiativ;

175.   notere sig Revisionsrettens særberetning nr. 5/2007 om Kommissionens forvaltning af Cards-programmet(23); understreger betydningen af en forstærket strategisk vejledning fra Kommissionen for i tæt samarbejde og dialog med Parlamentet at sikre, at der fokuseres på de rigtige ting, når der skal udpeges vigtige interventionsområder inden for rammerne af instrumentet for førtiltrædelsesbistand; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en omfattende strategi til sikring af, at modtagerlandene inddrages i højere grad i udformningen og gennemførelsen af projekter;

176.   forventer at blive løbende orienteret om de skridt, Kommissionen tager i forbindelse med indfrielsen af de vigtige løfter fra den internationale donorkonference i Bruxelles den 22. oktober 2008 til støtte for Georgiens genopbygning og fremtidige udvikling;

177.   gentager sin anmodning om, at Kommissionen løbende forelægger Parlamentet særlige foranstaltninger til yderligere styrkelse af EU-ejerskab af foranstaltningerne udadtil i deres geografiske kontekst i overensstemmelse med principperne om effektivitet, ansvarlighed og synlighed;

Ikke-statslige organisationer (ngo'er)

178.   bemærker ngo'ernes rolle og stigende antal i forbindelse med forvaltningen af EU-midler; anmoder Kommissionen om at vurdere effektiviteten af driftstilskuddene til ngo'ernes hovedsæder i Bruxelles og strengt anvende finansforordningens princip om nedtrapning af driftstilskuddene;

179.   anmoder Kommissionen om inden udgangen af 2009 at udarbejde en omfattende liste over alle de ngo'er, der modtager EU-midler;

Udvikling

180.   noterer sig, at Revisionsretten endnu engang har konkluderet, at Generaldirektoratet for Humanitær Bistand (ECHO) skal forbedre sin revisionsstrategi ved at sikre, at foranstaltningerne dækkes bedre både i gennemførelsesorganisationerne og mere specifikt i marken, uanset hvilken type partner der samarbejdes med (punkt 8.33 f) i årsberetningen for 2007);

181.   opfordrer Kommissionen til fortsat at forfølge målet fra 2007 om, at en ekspert besøger det enkelte projekt mindst én gang, undtagen hvis han er forhindret af sikkerhedsmæssige årsager eller vanskelige adgangsforhold, for fortsat at sikre, at der til stadighed er specialister i humanitær bistand til stede med henblik på at fremme og øge virkningen af humanitære operationer finansieret af Kommissionen, uanset i hvilket land eller hvilken region;

182.   mener, at Kommissionen i forbindelse med selve iværksættelsen af projekter skal sørge for, at de bestemmelser om rapportering, der blev aftalt med FN i april 2007, anvendes nøje, og at regnskabsaflæggelsen sker i henhold til disse bestemmelser;

183.   er bevidst om risikoen for utilstrækkelig kontrol på stedet på steder, som er svært tilgængelige, eller hvor den humanitære bistands neutralitet ikke respekteres, og bemærker, at disse risici i et vist omfang er relateret til målene om at yde støtte til de humanitære behov og til de såkaldte "glemte kriser";

184.   gør desuden opmærksom på, at Kommissionens humanitære bistand i Irak ifølge den årlige aktivitetsrapport for 2007 fra Generaldirektorat for Humanitær Bistand (ECHO) udelukkende ydes gennem Den Internationale Røde Kors Komité til beskyttelse og vandforsyning og sanitære forhold og beløber sig til i alt 7 800 000 EUR;

185.   mener, at en afklaring af interventionsstrukturerne (Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank osv.) med hensyn til udvikling og foranstaltninger udadtil bør tilstræbes for at gøre fællesskabsindsatsen mere synlig og sikre en bedre revision af de anvendte midler; opfordrer til, at der gennemføres en undersøgelse vedrørende optagelse af EUF i fællesskabsbudgettet med henblik på en politisk drøftelse om dette emne;

186.   henleder opmærksomheden på Kommissionens tilsagn(24) om at gøre en indsats for at sikre, at et referencebeløb svarende til 20 % af den tildelte bistand inden 2009 afsættes til grundlæggende og sekundær undervisning og grundlæggende sundhed; opfordrer Kommissionen til at fremlægge detaljerede oplysninger om, hvorledes dette mål vil blive nået gennem projekter, programmer og budgetstøtte; kræver større overensstemmelse mellem tematiske landestrategidokumenter og regionale strategidokumenter inden for sundhed og uddannelse, navnlig når bistanden ydes i form af budgetstøtte;

187.   understreger, at skolegangen for børn - især handicappede børn - fra vanskeligt tilgængelige samfundsgrupper i lande med kritiske MDG-indikatorer bør prioriteres;

188.   anmoder indtrængende Kommissionen om i et vist omfang at prioritere støtte til partnerlande med henblik på forbedring af den parlamentariske kontrol og revisionskapaciteten, navnlig når bistanden ydes i form af budgetstøtte, og opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport om de fremskridt, der er gjort;

189.   understreger, at der bør lægges behørig vægt på bæredygtigheden af Kommissionens interventioner, herunder på udvikling af en klar exit-strategi, der ikke bringer resultaterne i fare, og overvågning af gennemførelsen; mener, at en grundigere analyse af resultaterne er af afgørende betydning for sikringen af EU-udviklingssamarbejdets demokratiske legitimitet;

190.   glæder sig over vedtagelsen i 2007 af EU's adfærdskodeks om komplementaritet og arbejdsdeling inden for udviklingspolitikken, der skal styrke samarbejdet og koordinationen mellem Kommissionen og medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til at yde en langt større indsats for at sikre en effektiv gennemførelse af adfærdskodeksen og i denne forbindelse tage fat på de problemer, der fortsat findes, hvilket også er i partnerlandenes interesse;

191.   er af den opfattelse, at høringen af civilsamfundet og de lokale myndigheder forud for udarbejdelsen af landestrategidokumenterne (CSP) under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde ikke i tilstrækkelig grad opfyldte kravet i artikel 19, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1905/2006(25), hvori det fastsættes, at strategidokumenterne i princippet udarbejdes "på basis af en dialog med partnerlandet eller -regionen med inddragelse af civilsamfundet og regionale og lokale myndigheder"; mener i denne forbindelse, at det er nødvendigt at inddrage partnerlandenes nationale parlamenter med henblik på at opbygge et reelt ejerskab til processen; opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at forbedre dialogen med disse organer i de forskellige faser af programmeringsprocessen;

Førtiltrædelsesstrategi
Mekanismen for samarbejde og kontrol

192.   minder om, at Kommissionen for første gang efter de nye medlemsstaters tiltrædelse har indført en mekanisme for samarbejde og kontrol for Rumænien og Bulgarien med henblik på at hjælpe dem "med at afhjælpe mangler med hensyn til retsreform og bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet og til at føre tilsyn med fremskridt på disse områder" (KOM(2008)0063); sætter spørgsmålstegn ved denne mekanismes effektivitet og dens relevans samt ved, om de oplysninger, dechargemyndigheden modtager, er pålidelige;

193.   gør opmærksom på, at flere generaldirektorater og kontorer i Kommissionen på vegne af generalsekretariatet har ansvaret for at forvalte denne mekanisme; påpeger, at disse tjenestegrenes fælles indsats er mangelfuld; forventer en forbedring af koordinationen og systematisk inddragelse af ekspertisen i alle Kommissionens berørte tjenestegrene i fremskridtsrapporterne; spørger sig selv, hvilken lære Kommissionen drager for kandidatlandene og de potentielle kandidatlande;

EU-fonde i Bulgarien og Rumænien

194.   påpeger, at der i perioden 2004-2007 er stillet 650 000 000 EUR til rådighed for Bulgarien under Phare, 226 000 000 EUR under Sapard og 440 500 000 EUR under Ispa, mens der i samme periode er stillet ca. 1 346 500 000 EUR til rådighed for Rumænien under Phare, 526 300 000 EUR under Sapard og 1 040 500 000 EUR under Ispa;

195.   minder om, at Revisionsretten allerede i sin særberetning nr. 4/2006 om Phare-investeringsprojekter i Bulgarien og Rumænien(26) har påvist en lang række problemer med forvaltningen af EU-midler, bl.a. uregelmæssigheder i forbindelse med udbud og udgifters støtteberettigelse, overdragelse af investeringsaktiver, mangel på administrativ kapacitet osv.;

196.   påpeger ligeledes med bekymring, at Budgetkontroludvalget ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om svaghedernes omfang inden for de fastsatte frister af det medlem af Kommissionen, som har ansvar for udvidelsen;

197.   er meget bekymret over, at Kommissionen har standset betalinger på i alt 200 000 000 EUR fra landbrugsfondene til Rumænien, og at 250 000 000 EUR til Phare, 105 000 000 EUR til Sapard og 115 000 000 EUR til Ispa er blevet indefrosset af Kommissionen i Bulgarien; bemærker, at det endelige tab for Bulgarien under Phare er på 220 000 000 EUR;

198.   er bevidst om, at manglen på pålidelige kontrolsystemer og de forvaltningsmæssige problemer udgør en risiko for de europæiske skatteyderes penge; anerkender den indsats, der er gjort i mellemtiden, for at løse disse problemer; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fortsat at træffe de nødvendige foranstaltninger for at opfylde deres EU-forpligtelser;

199.   mener, at det er nødvendigt, at Kommissionen øger sin tekniske bistand til medlemsstaterne for at styrke deres administrative kapacitet; minder om, at korrekt forvaltning af EU-midler er en forpligtelse og en pligt for den enkelte medlemsstat, og går ind for, at Kommissionen midlertidigt suspendere midler, hvis en medlemsstats forvaltningssystem ikke fungerer;

200.   konstaterer, at Bulgarien for perioden 2007-2013 skulle modtage 6 853 000 EUR fra strukturfondene, og at Rumænien skulle modtage 19 200 000 EUR; anmoder ud over de oplysninger, der findes i den årlige aktivitetsrapport og rapporterne om strukturfondene og Samhørighedsfonden, om en forsvarlig og effektiv forvaltning af disse midler;

201.   mener ikke, at Kommissionen tilstrækkelig seriøst har forberedt Rumænien og Bulgarien til at udnytte de midler, der stilles til rådighed inden for landbrugs- og samhørighedspolitikken, og er af den opfattelse, at Kommissionens udtalelser og handlinger i den forbindelse var vildledende ikke kun for Parlamentet, men også for den bulgarske og den rumænske regering, hvilket var en af grundene til, at midler gik tabt for disse medlemsstater;

202.   anmoder Kommissionen om at holde det underrettet om de praktiske konsekvenser af denne indsats i forbindelse med retsreformen og bekæmpelsen af korruption, og om i fremskridtsrapporterne at integrere kriterier, der kvantificerer fremskridtet på disse områder;

203.   mener, at de EU-institutionerne i forbindelse med misbrug af EU-midler og bedrageri og korruption, bør anvende princippet om nul-tolerance; anmoder Kommissionen om at garantere effektiv opkrævning af uretmæssigt udbetalte beløb;

204.   anmoder ligeledes OLAF om at fremsende resultatet af sine igangværende undersøgelser i medlemsstaterne;

205.   er enig med Kommissionen i, at alle de foranstaltninger, som Bulgarien for nylig har truffet, skal følges op af troværdige, strukturelle korrigerende foranstaltninger og en grundlæggende reform af alle strukturer, der er involveret i forvaltningen af EU-midler, som sikrer en korrekt og rettidig anvendelse af midlerne og en høj grad af gennemsigtighed; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at forbedre samordningen og kommunikationen med de nationale myndigheder og nøje overvåge gennemførelsen af de forskellige handlingsplaner, som Bulgarien har fremsendt til den, og holde Parlamentet underrettet herom; anmoder Kommissionen om at fremsende en særskilt rapport med status over forvaltningen af og kontrollen med EU- midler i Bulgarien, der dækker perioden frem til den 15. juli 2009;

206.   anmoder i lyset af den seneste fremskridtsrapport og tilbageskridtet med hensyn til bekæmpelse af korruption Kommissionen om at fremsende en særskilt rapport med status over forvaltningen af og kontrollen med EU-midler i Rumænien, de foranstaltninger, der er truffet, og de fremskridt, der er gjort i forbindelse med bekæmpelse af korruption, der dækker perioden frem til den 15. juli 2009;

Tyrkiet, Kroatien, Serbien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kosovo og de øvrige vestlige Balkan-lande

207.   minder om, at Kommissionens delegationer i ansøgerlande og potentielle kandidatlande ansvaret for at forberede disse lande til korrekt anvendelse af EU-midlerne; anmoder dels om, at strategier for bekæmpelse af bedrageri integreres i førtiltrædelsesprocessen, dels om, at de berørte administrationer oplæres ved hjælp af et udvekslingsprogram mellem Kommissionen og ansøgerlandenes og de potentielle kandidatlandes administrationer;

208.   opfordrer Kommissionen til at spille en mere aktiv rolle med hensyn til systemerne til kontrol med udgifterne i Tyrkiet, Kroatien, Serbien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og de øvrige vestlige Balkan-lande under førtiltrædelsesfasen og anmoder den om inden for rammerne af rapporterne om fremskridtene i disse lande at give Parlamentet mere detaljerede oplysninger om dette spørgsmål, især en detaljeret analyse af årsagerne til de manglende resultater; anmoder Kommissionen om i fremskridtsrapporterne at indføre et system med trafiklys (røde, gule og grønne lys), der viser fremskridtet i forhold til de forskellige referencemål;

209.   beklager de tilfælde af svig og dårlig administration af EU-midler forvaltet af De Forenede Nationer, som er blevet afsløret i forbindelse med de midler, EU har afsat til genopbygningen af Kosovo, og den manglende opfølgning fra De Forenede Nationers side i forbindelse med disse tydeligt identificerede sager; men vil desuden gerne udtrykke taknemmelighed over for Det Europæiske Genopbygningsagentur og dets "europæiske" og lokale medarbejdere for det arbejde, de har udført for befolkningen i Kosovo under til tider vanskelige omstændigheder;

210.   anmoder Revisionsretten om at udarbejde en særberetning om effektiviteten af de kontrolsystemer, der er iværksat af Kommissionen med hensyn til de EU-midler, Kosovo har modtaget, og om deres virkning med hensyn til forebyggelse af bedrageri samt undersøge, om disse midler er blevet ydet i fuld overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i aftalerne om de pågældende programmer, herunder reglerne i instrumentet til førtiltrædelsesbistand(27) og forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002;

211.   foreslår, at Kommissionen anmoder Kosovos regering om en revisionsattest fra det nationale revisionsorgan med hensyn til EU-midlerne og specielt de midler, som er opført på budgettet;

212.   minder om, at den taskforce (IFT), der blev oprettet med henblik på at undersøge økonomiske uregelmæssigheder og svig i forbindelse med EU-midler i Kosovo, afsluttede sit arbejde i august 2008, og at der ifølge konklusionen i den afsluttende rapport blev konstateret svigagtig adfærd blandt andet hos FN-personale, samt at der er udstedt adskillige internationale arrestordrer, uden at De Forenede Nationer har opnået nogen resultater; anmoder Kommissionen om at presse på, for at disse arrestordrer følges op; anmoder endvidere Kommissionen om at udarbejde en rapport om den juridiske opfølgning af alle afsløringer og henstiller, at der etableres en instans til at efterfølge IFT i kampen mod svig og uregelmæssigheder med inddragelse af Kommissionen og OLAF;

Administrative udgifter

213.   bemærker med tilfredshed, at Revisionsrettens revision ikke har afsløret væsentlige fejl, som påvirker lovligheden og den formelle rigtighed af de administrative udgifter;

Europaskolerne

214.   forventer, at Kommissionen sørger for, at den belgiske og den britiske regering forpligter sig til at opfylde deres forpligtelser i henhold til de eksisterende regeringsaftaler (for Belgien hurtigst muligt at etablere en fjerde eller muligvis en femte Europaskole og for Det Forenede Kongerige at udstationere et tilstrækkeligt antal undervisere) og henstiller, at den nuværende optagelsespolitik for skolerne i Berkendael/Laeken revideres med henblik på at undgå en lang og uacceptabel transport for børnene;

Decentraliseringens følgevirkninger for personalet

215.   bemærker med tilfredshed, at Kommissionen på Parlamentets opfordring har gennemført en undersøgelse af personaleressourcerne i 2007 (SEK(2007)0530) med hensyn til de administrative aktiviteter;

216.   er skuffet over de utilstrækkelige oplysninger, der blev fremsendt af Kommissionen i årene 2005 og 2006 om dette spørgsmål, der har stor budgetmæssig betydning; anerkender den indsats, der er blevet ydet i mellemtiden med hensyn til gennemsigtigheden af hjemmesiden og den årlige evalueringsrapport om personalet;

217.   udtrykker betænkelighed ved det faktum, at næsten 32 % af Kommissionens personale er ansat inden for administrativ støtte og koordinering; minder om, at 10 % af personalet inden for dette område endnu ikke er omfattet af denne statistik; anmoder Kommissionen om at drage konsekvenser af disse tal og foretage en omstrukturering af personalet med henblik på at reducere antallet af personer, der arbejder i disse sektorer, med 20 %;

218.   bemærker, at personalemobiliteten oprindeligt var et koncept, der vedrørte følsomme stillinger; er overrasket over at se Kommissionens nuværende praksis med at pålægge alle ansatte mobilitet efter fem eller senest efter syv år; frygter, at denne mobilitetspraksis går ud over Kommissionens effektivitet og hindrer opbygning af erfaring og knowhow i Kommissionen; anmoder Kommissionen om at redegøre for, hvordan mobiliteten kunne begrænses til de følsomme stillinger;

Spørgsmål i forbindelse med Fællesskabets bygningsinfrastrukturer

219.   beklager mangelen på gennemskuelighed i Kommissionens forvaltning af de 61 bygninger, den råder over i Bruxelles, og udviklingen i den samlede ejendomspark;

220.   opfordrer Kommissionen til at informere det om ethvert nyt projekt, som vedrører ejendomsparken, allerede i den fase, der ligger forud for vedtagelsen af sådanne projekter, og regelmæssigt informere Budgetkontroludvalget om alle initiativer og nye beslutninger vedrørende bygningsprojekter, herunder indledende arbejder og udbud, for hvilke der foreslås nedsat et udbudsudvalg med repræsentanter fra Parlamentet;

221.   anmoder OLAF om at informere det i tilfælde af afsløring af svig i forbindelse med ejendomspolitikken og undersøge mulige interessekonflikter;

222.   anmoder Kommissionen om en undersøgelse af forvaltningen ikke kun af Kommissionens men af samtlige EU-institutioners ejendomme, hvor der arbejdes med ideen om en fælles struktur for ejendomsforvaltning;

Opfølgning af dechargen

223.   beklager, at Kommissionen i årsregnskabet for De Europæiske Fællesskabers for regnskabsåret 2007(28) ikke fuldt ud gentager bestemmelserne i EF-traktaten om opfølgning af dechargen, men kun anfører, at Europa-Parlamentet, når det meddeler decharge, kan komme med bemærkninger, det finder vigtige, og at det ofte henstiller til Kommissionen at træffe foranstaltninger i forbindelse med bestemte forhold; konstaterer, at denne bemærkning er relevant, men at Kommissionen alligevel ofte glemmer at nævne, at EF-traktatens artikel 276 også forpligter Kommissionen til at træffe alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i Parlamentets afgørelser om decharge i forbindelse med afholdelsen af udgifterne; minder derfor Kommissionen om, at opfordringerne i dechargebeslutningen ikke blot er anbefalinger, som ikke er bindende, men retningslinjer, som Kommissionen skal følge ved gennemførelsen af budgettet.

KONKLUSION VEDRØRENDE DE SÆRLIGE FORHOLD FOR REVISIONSRETTEN
Del I: Særberetning nr. 6/2007 om effektiviteten af den tekniske bistand, der ydes til kapacitetsopbygning

224.   mener, at teknisk bistand (og andre former for ekstern bistand), der stadig i for høj grad er baseret på donorer og ofte er ineffektiv og uholdbar, hurtigst muligt skal reformeres, blandt andet ved fremme af lokalt ejerskab, bedre koordinering af ressourcerne mellem medlemsstaterne på EU-plan og på internationalt plan og mere effektiv sikring af, at der er tid nok til rådighed til gennemførelsen af projekterne;

225.   bemærker i denne forbindelse, at Kommissionens tjenestegrene i juli 2008 godkendte nøglestrategien og arbejdsplanen for opfyldelse af målene for bistandseffektivitet for enheder for teknisk samarbejde og projektgennemførelse; opfordrer derfor Kommissionen til at underrette Parlamentet om gennemførelsen af denne strategi første gang inden udgangen af marts 2009 og derefter med seks måneders mellemrum;

226.   bemærker, at Kommissionen først har fremsendt oplysningerne vedrørende de beløb, der er brugt på teknisk bistand, til Revisionsretten for sent, efter offentliggørelse af Revisionsrettens særberetning, og er overrasket over, at disse oplysninger ikke blev stillet til rådighed under udarbejdelsen af særberetningen; erkender, at OECD's Komité for udviklingsbistands definition er bred og i praksis fører til forskellige fortolkninger; forventer, at den strategi, som Kommissionen har vedtaget, også vil føre til en mere operationel definition på teknisk bistand;

227.   beklager, at "twinninginstrumentet" ikke benyttes fuldt ud i de asiatiske og latinamerikanske AVS-lande; anmoder derfor om, at Kommissionen foreslår de nødvendige lovgivningsmæssige ændringer før udløbet af mandatet for den nuværende Kommission, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre udbredt brug af dette instrument, tilpasset de særlige behov i disse lande, og at ændre forordningen om gennemførelse af den tiende EUF i overensstemmelse hermed;

228.   beklager, at suspensionsbestemmelsen, der giver mulighed for en fremskyndet udbudsprocedure, næsten ikke benyttes af Kommissionen; anmoder Kommissionen om at bruge denne facilitet med omtanke med henblik på at forbedre tidsplanen for gennemførelsen af operationer i forbindelse med teknisk bistand;

229.   mener, at det er uacceptabelt, at nogle virksomheder forsætligt tilbyder eksperter med gode cv'er med henblik på at vinde en kontrakt, vel vidende at eksperten ikke vil være til rådighed for opgaven; er enig med Revisionsretten i, at de udvælgelseskriterier for teknisk bistand, som Kommissionen anvender, er uhensigtsmæssige;

230.   anmoder derfor om, at Kommissionen i meget højere grad tager højde for andre kriterier (som foreslået af Revisionsretten) i stedet for udelukkende at tage teamlederens cv i betragtning; foreslår, at dette f.eks. kan gøres ved at oprette en database, der respekterer de juridiske krav, indeholdende de virksomheder, der ikke kan fremskaffe de foreslåede eksperter, og som derfor ikke skal have mulighed for at deltage i udbud i en nærmere angivet periode; bemærker, at Kommissionen har vedtaget forordning (EF, Euratom) nr. 1302/2008 af 17. december 2008 om den centrale database om udelukkelser(29) og afgørelse 2008/969/EF, Euratom af 16. december 2008 om det system for tidlig varsling, der skal anvendes af Kommissionens anvisningsberettigede og af forvaltningsorganerne(30), men at disse nye instrumenter ikke giver mulighed for at udelukke virksomheder på denne baggrund; bemærker endvidere, at disse aspekter er omfattet af arbejdsplanen (akse 3, foranstaltning 13-15), og opfordrer Kommissionen til straks at anvende de relaterede foranstaltninger;

231.   er enig med Revisionsretten i, at der mangler sammenhæng i Kommissionens fremgangsmåde i forbindelse med anvendelsen af partnerlandenes offentlige økonomiske forvaltnings- og indkøbssystemer, der nogle gange er i direkte modstrid med EU's forpligtelser i henhold til Pariserklæringen om bistandseffektivitet, der trådte i kraft den 2. marts 2005(31); opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at sikre en hurtig opfyldelse af disse forpligtelser med udgangspunkt i den strategiske dialog, der er planlagt inden for rammerne af det arbejde, der er relateret til Accra og perioden efter Accra og foranstaltningerne i arbejdsplanen (akse 1, særlig foranstaltning 20);

232.   opfordrer Kommissionen til så vidt muligt at handle i overensstemmelse med sine gennemsigtighedsinitiativer og at tage højde for Parlamentets beslutning af 19. februar 2008 om gennemsigtighed i finansielle anliggender(32) og anbefaler, at der oprettes en database, der giver et overblik over opgaver og resultater i forbindelse med teknisk bistand, som kan anvendes til fremtidige opgaver relateret til teknisk bistand og forhindre overlapning;

Del II: Særberetning nr. 1/2008 om procedurerne for forundersøgelse og evaluering af store investeringsprojekter i programmeringsperioderne 1994-1999 og 2000-2006

233.   anmoder om, at Kommissionen opretholder den strenge godkendelsesprocedure for store projekter, men foreslår, at den rationaliserer beslutningsprocessen ved at give den et reelt indhold og således undgår at gøre proceduren "alt for administrativ", samt at den reducerer længden af beslutningsprocessen til en rimelig periode og hurtigst muligt etablerer en uafhængig enhed med ansvar for store projekter og med horisontal kompetence inden for Generaldirektoratet for Regionalpolitik (GD REGI); henleder Kommissionens opmærksomhed på, at den allerede støtter investeringer i software, hvilket bidrager til at gøre systemet mere gennemsigtigt og lettere at kontrollere, men at den ikke af den grund må reducere antallet af kontroller på stedet;

234.   opfordrer Kommissionen til at rapportere om den praktiske anvendelse af n+2- og n+3-reglen for store projekter, eftersom visse medlemsstater har forsøgt at "omgå" EFRU-bestemmelserne (mere specifikt n+2-reglen) ved at sammenlægge en række projekter, så det samlede tal for disse lige akkurat ikke nåede op på grænseværdien for store projekter, og derefter afvente Kommissionens beslutning om at suspendere n+2-bestemmelsen;

235.   påpeger - og søger et svar på - spørgsmålet om, hvordan den "risikosky" kultur er blevet til (hvor innovative projekter af høj kvalitet ikke længere er så fremtrædende), en praksis, som er helt i strid med Fællesskabets bestræbelser i henhold til Lissabonstrategien; mener, at støtten til infrastrukturinvesteringer ikke er noget problem, men at den giver medlemsstaterne mulighed for at undgå innovative, "risikable", investeringer;

236.   finder det beklageligt, at Kommissionen (GD REGI) ikke finansierer uddannelse og efteruddannelse for sine egne medarbejdere, men en særskilt gruppe (Jaspers), som er placeret i Den Europæiske Investeringsbanks struktur og derfor ikke skal stå til ansvar over for Kommissionen for sit arbejde; påpeger over for medlemsstaterne, at de, hvis de ikke tilbyder efteruddannelse og udvikling til deres pulje af eksperter, vil være afhængige af grupper af udenlandske eksterne eksperter, hvilket medfører betydelige indirekte udgifter for det pågældende land;

237.   støtter initiativet til, at Kommissionen forpligter sig til at foretage en efterfølgende evaluering af store projekter og beslutter, hvilke oplysninger (ensartede og sammenlignelige data, der skal indsamles og fremsendes af medlemsstaterne inden for den anførte tidsfrist; mener, at en sådan centralisering af overvågningen er nødvendig, fordi der i øjeblikket ikke findes håndgribelige beviser på, at store projekter, som finansieres af EU-midler, er effektive, og at medlemsstaterne har anvendt de modtagne midler så effektivt og produktivt som muligt;

238.   påpeger, at der i øjeblikket først indgår oplysninger om store projekter i Kommissionens årsberetning om strukturfondene og Samhørighedsfonden, når projekterne er godkendt; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at dens websted giver borgerne mulighed for at følge med i, hvordan et stort projekt skrider frem;

Del III: Særberetning nr. 2/2008 om bindende tariferingsoplysninger (BTO)

239.   appellerer indtrængende til Kommissionen om at bestræbe sig på hurtigt at rette op på svaghederne og de uløste problemer, da disse kan medføre et tab af indtægter for EU i form af traditionelle egne indtægter;

240.   noterer sig Kommissionens svar, ifølge hvilke EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks), som blev vedtaget i 2008(33), vil gøre det obligatorisk for indehaveren at indgive bindende BTO, arbejdet med at opdatere tesaurussen vil fortsætte, og brugergrænsefladen vil være tilgængelig på alle EU's officielle sprog;

241.   appellerer indtrængende til Kommissionen om at løse konflikterne vedrørende tarifering inden for den tidsfrist, der er fastsat i fællesskabslovgivningen og senest inden for en periode på fem måneder; anmoder endvidere Kommissionen om, under hensyntagen til eventuelle tab af egne indtægter, at øge antallet af medarbejdere, som arbejder med BTO og klassificering, med 4 personer og sørge for, at disse foretager risikovurderinger og nærmere undersøger medlemsstaternes bidrag til systemet, eventuelle tilfælde af misbrug af "respitdage" og handel med bindende BTO;

242.   anmoder Kommissionen om inden udgangen af 2009 at fremlægge oplysninger om alle tiltag og foranstaltninger truffet på basis af Revisionsrettens bemærkninger og opfølgningen heraf;

Del IV: Særberetning nr. 3/2008 om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: Hvor hurtig, effektiv og smidig er den?

243.   glæder sig over Revisionsrettens samlet set positive vurdering af de resultater, der er opnået af Kommissionen med hensyn til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond;

244.   konstaterer, at den kritik, der er rejst med hensyn til "hurtighed" ikke udelukkende kan henføres til Kommissionens forvaltning af fonden, idet disse problemer, meget ofte, er forbundet med svigt i forvaltningen fra medlemsstaternes side samt kvaliteten af de oplysninger, ansøgeren har givet;

245.   konstaterer ligeledes at Parlamentet, i sin holdning af 18. maj 2006(34), var positivt indstillet over for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (KOM(2005)0108), som indeholder enklere og klarere kriterier med henblik på en hurtigere aktivering, men at Rådet endnu ikke er kommet videre med dette forslag;

Del V: Særberetning nr. 4/2008 om iværksættelse af mælkekvoteordningen i de medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004

246.   beklager, at de nationale myndigheder skal udføre et stort antal inspektioner, som risikerer at blive overfladiske, hvilket ikke gør det muligt at kontrollere sandsynligheden for direkte deklareret salg; glæder sig over Kommissionens forordning (EF) nr. 228/2008(35), som reducerer kontrolfrekvensen for producenter, hvis produktion ikke overstiger 5 000 kg, til 1 %;

247.   mener, at Kommissionen, inden for rammerne af den delte forvaltning, bør fortsætte med at tage de nødvendige initiativer for at sikre en effektiv opfølgning af iværksættelsen og en god forvaltning af mælkekvoterne;

248.   opfordrer de kompetente nationale myndigheder til på basis af en risikoanalyse at udarbejde et kontrolprogram for hver tolvmåneders periode og gennemføre kontroller under og efter kvoteperioden, dog senest 18 måneder efter afslutningen af den relevante periode;

249.   mener, at Kommissionen, med henblik på en forenkling, bør invitere de nye medlemsstater til at tilslutte sig det generelle princip om, at det samlede salg af mælk skal opføres på regnskabet;

250.   anmoder Kommissionen om at opfordre de nye medlemsstater til at forbedre registreringen af deres data, således som Revisionsretten anmodede om det i sin beretning, og undgå unødvendige kontroller;

251.   opfordrer Kommissionen til fortsat at vurdere uviklingen i mælkesektoren, navnlig med hensyn til markedet, producenternes situation og konsekvenserne for den regionale udvikling, især i de vurderingsrapporter, som skal udarbejdes inden den 31. december 2010 og inden den 31. december 2012 i henhold til den politiske aftale om den fælles landbrugspolitiks "sundhedstjek", som blev indgået i november 2008;

252.   opfordrer Kommissionen til at følge alle Revisionsrettens anbefalinger hvad angår "sundhedstjekket" og tage hensyn til de ændringer, som forventes at blive foretaget i den fælles markedsordning for mælk og mælkekvoter, som nok især vil være koncentreret om:

   a) ledsage- og overgangsforanstaltninger inden for de områder, hvor de små producenter stadig udgør det store flertal
   b) nødvendigheden af at sikre mælkeproducenterne i de nye medlemsstater en stabil lovramme og klare perspektiver, som tilskynder dem til at gennemføre nødvendige investeringer for at sikre deres erhvervs overlevelse;

Del VI: Særberetning nr. 5/2008 om den Europæiske Unions organer: resultatopnåelse

253.   glæder sig over Revisionsrettens særberetning og opfordrer kraftigt Kommissionen til at tage de utilstrækkeligheder, som påpeges heri, til efterretning og træffe foranstaltninger i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefalinger;

254.   anmoder Kommissionen om at udvikle og gennemføre et overordnet forvaltningssystem for EU's kontrolorganer baseret på eksplicitte kriterier, såsom gennemsigtighed, økonomi, ydeevne, effektivitet og udveksling af optimale fremgangsmåder; mener, at Kommissionen bør være i aktiv kommunikation med EU's organer og støtte organernes bestyrelser i gennemførelsen af aktivitetsbaseret budgettering og forvaltning (ABB/ABM);

255.   opfordrer Kommissionen til at indføre et effektivt overvågningssystem for EU's organer, som tillader intern overførsel af bedste praksis og metoder, og som indeholder en række indikatorer, både generelle og evalueringsspecifikke;

256.   opfordrer Kommissionen til at udvikle retningslinjer for forbedring af planlægning, overvågning, rapportering og evaluering af organernes aktiviteter og til i praksis fuldt ud at anvende konceptet om resultatopnåelse, som er fastsat i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og i rammefinansforordningen for organerne(36);

Del VII: Særberetning nr. 6/2008 om Europa-Kommissionens rehabiliteringsbistand efter tsunamien og orkanen Mitch

257.   opfordrer Kommissionen til at drage de nødvendige konklusioner af erfaringerne fra tsunamien og orkanen Mitch for at forbedre den fremtidige indsats; anmoder indtrængende Kommissionen om at spille en aktiv rolle på internationalt plan med henblik på at rette op på de systematiske svagheder ved den internationale bistand;

258.   opfordrer Kommissionen til at være særligt opmærksom på følgende punkter i forbindelse fremtidige genopbygningsaktiviteter: sikre at al bistand er behovsbaseret, sikre, at den berørte befolkning - herunder fattige, kvinder og børn - er i centrum for støtteforanstaltningerne, og sikre, at detaljerede og nøjagtige oplysninger om resultatet af bistanden er tilgængelige for skatteyderne såvel i donorlandene som i de berørte lande;

259.   opfordrer de overordnede revisionsorganer og Revisionsretten til at intensivere samarbejdet om undersøgelser, revision og vurdering af anvendelsen af midler til nødhjælp i forbindelse med naturkatastrofer;

260.   opfordrer Kommissionen til at gennemgå listen over ngo'er med henblik på at udelukke ngo'er, der ikke er pålidelige, og fastlægge en indkøbspolitik, der forhindrer, at disse ngo'er misbruger midler;

261.   opfordrer endvidere Kommissionen til at sikre, at EU-midlerne er tilstrækkeligt synlige, uden dog at gå på kompromis med den overordnede effektivitet og målene om lige muligheder for alle;

262.   opfordrer De Forenede Nationer, Røde Kors, Røde Halvmåne og alle andre donorer til at indgå en aftale om et omfattende kontrol- og revisionssystem med henblik på at:

   a) intensivere og forbedre den overordnede kontrol med donerede midler
   b) eliminere dobbeltkontrol og opsplitning af kontrol og reducere omkostningerne hertil;

263.   forventer, at Kommissionen ikke blot accepterer Revisionsrettens anbefalinger, men også oplyser, hvornår den kan forventes at gennemføre ændringerne;

264.   betragter det endvidere som væsentligt, også ved humanitær bistand, at Kommissionen anfører kriterierne for bistandens effektivitet i overensstemmelse med Pariserklæringen om bistandseffektivitet;

265.   opfordrer Kommissionen til at fastsætte en realistisk og konkret tidsfrist for bevilgede midler med henblik på at stimulere modtagerlandene til at gennemføre de aftalte projekter inden for en passende tidsramme;

266.   er af den opfattelse, at humanitær bistand ved naturkatastrofer skal ydes uden politiske betingelser; mener dog, at Kommissionen bør kræve, at modtagerlandene:

   a) ikke begrænser adgangen til ofrene
   b) ikke pålægger denne type bistand afgifter, told eller andre skattemæssige byrder
   c) ikke forsinker eller nægter udstedelsen af visa til hjælpeorganisationernes internationale medarbejdere
   d) ikke kræver betaling af modtagerne for donerede varer og tjenesteydelser (eller at sådanne indtægter genanvendes fuldt ud til genopbygningen);

267.   opfordrer Kommissionen til at overveje at suspendere bistanden i tilfælde af overtrædelse af ovennævnte principper;

Del VIII: Særberetning nr. 7/2008 om Intelligent Energi (2003-2006)

268.   bifalder Revisionsrettens seriøse arbejde og dens bemærkninger, der indeholder en vis mængde ros, men også kritik med hensyn til den måde, hvorpå Kommissionen og Forvaltningsorganet for Intelligent Energi har forvaltet programmet Intelligent Energi i Europa 2003-2006; påskønner det tætte og fremtidsorienterede samarbejde mellem forvaltningsorganet, Revisionsretten og Parlamentet;

269.   konkluderer på baggrund af Revisionsrettens analyser, at de omkostninger, der afholdes af modtagerne (til forberedelse af forslag og rapportering) er forholdsvis høje og mener - selv om det forstår, at disse omkostninger adskiller sig fra rent administrative omkostninger - at de også bør tages i betragtning og reduceres i overensstemmelse med principperne om bedre lovgivning;

270.   mener, at Revisionsrettens resultater også kan være nyttige, når det drejer sig om andre forvaltningsorganer; ser utålmodigt frem til at modtage Revisionsrettens kommende særberetning om forvaltningsorganerne;

271.   beklager, at nye medlemsstater næsten ikke har været involveret, når det drejer sig om projekter eller undersøgelser, der har forbindelse med programmet, eller om lokale energiagenturer; accepterer imidlertid, at denne situation delvis kan forklares med, at programmet allerede var påbegyndt før de ti nye medlemsstaters tiltrædelse; anmoder om, at Kommissionen aktivt forfølger sin politik med at prioritere oprettelsen af energiagenturer i de nye medlemsstater, med henblik på at nå frem til en velafbalanceret fordeling i hele EU;

Del IX: Særberetning nr. 8/2008 "Er krydsoverensstemmelsesordningen effektiv?"

272.   mener, at målsætningerne i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003(37) bør udvikles på en specifik, målbar, opnåelig, relevant og tidsmæssigt afpasset måde og organiseres i et logisk hierarki, og at medlemsstaterne på denne baggrund skal definere kontrollerbare krav og standarder for landbrugene;

273.   mener, at rammerne for krydsoverensstemmelse skal forenkles ved at begrænse dem til landbrugsaktiviteternes hovedelementer, hvor forbedringer er nødvendige, og ved at specificere de forventede resultater, krav og standarder;

274.   opfordrer Kommissionen til at skelne skarpt mellem krydsoverensstemmelse og miljøvenligt landbrug; mener, at elementer i politikken for udvikling af landdistrikter, som f.eks. kravet om at fastsætte kontrollerbare standarder, også bør gælde for krydsoverensstemmelse;

275.   mener, at et effektivt kontrol- og sanktionssystem, der giver sikkerhed for, at landbrugerne opfylder bestemmelserne, bør gennemføres i medlemsstaterne; mener endvidere at mindst 1 % af de landbrug, der overholder samtlige krav, bør omfattes af kontroller, og at sanktionssystemet bør baseres på princippet om, at nedskæringer i betalingerne står i rimeligt forhold til eller afhænger af, hvor alvorlig overtrædelsen er;

276.   opfordrer Kommissionen til at etablere et pålideligt overvågningssystem med henblik at måle resultaterne ved at definere relevante indikatorer og grundlinjeniveauer; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at indsende fuldstændige og pålidelige data, der analyseres nærmere af Kommissionen;

277.   opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag senest i forbindelse med budgetrevisionen og den næste reform af den fælles landbrugspolitik;

278.   opfordrer Revisionsretten til i sin årsberetning (revisionserklæringen) at rapportere om overensstemmelse med krydsoverensstemmelsesbetingelserne;

Del X: Særberetning nr. 9/2008 om effektiviteten af EU's støtte til Belarus, Moldova og Ukraine vedrørende frihed, sikkerhed og retfærdighed

279.   opfordrer Kommissionen til at foretage en gennemgribende analyse af årsagerne til manglerne ved og de mangelfulde resultater af nogle af projekterne i Ukraine, Moldova og Belarus og forbedre planlægningen, forvaltningen og kontrollen med EU-midlerne i disse lande;

280.   insisterer på, at Kommissionen fortsat bør målrette EU-støtten til de specifikke prioriteter i Belarus, Moldova, og Ukraine og samtidig tage højde for de fremskridt, der er gjort med tidligere gennemførte projekterne;

281.   opfordrer Kommissionen til at gøre EU's finansieringsprocedurer mere fleksible, hvilket vil gøre det muligt at tilpasse projekter, benchmark og målsætninger med henblik på at tage højde for ændringer i landenes økonomiske og politiske situation;

282.   anmoder Kommissionen om at sikre bæredygtigheden af EU-finansierede projekter ved nøje at definere de forpligtelser, de offentlige myndigheder, der modtager støtten, skal opfylde efter afslutningen af projekter;

283.   beklager, at EU-støtten ikke var tilstrækkelig effektiv i tilfælde, hvor der trods mangler i projektforvaltningen blev tildelt støtte til de samme kontrahenter til nye projekter; opfordrer derfor Kommissionen til at fastlægge klare kriterier for udvælgelsen af kontrahenter og undgå, at den utilfredsstillende forvaltning af EU-midler gentager sig;

284.   anbefaler Kommissionen at forbedre sin kommunikation med regeringerne i Belarus, Moldova og Ukraine og træffe passende foranstaltninger til at fremme og støtte modtagerlandenes etablering og udøvelse af en effektiv koordinering mellem donorerne;

285.   tilskynder Kommissionen til i højere grad at fokusere på effektiv retsforfølgelse i forbindelse med bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og udforske mulighederne for at fremme offentlighedens inddragelse i politikken for korruptionsbekæmpelse ved at støtte civilsamfundets organisationers aktiviteter inden for retsvæsen og god regeringsførelse;

Del XI: Særberetning nr. 11/2008 om forvaltningen af Den Europæiske Unions støtte til operationer vedrørende offentlig oplagring af korn

286.   er enig med Revisionsretten i, at Kommissionen bør tage højde for lagrenes geografiske placering, og i særdeleshed det oplagrede korns kvalitet, når minimumsafsætningsprisen skal fastsættes;

287.   anmoder Kommissionen om at gøre omkostningerne for aktiviteter, der ikke hænger direkte sammen med interventionsoplagringen af korn, mere gennemsigtige for at forbedre budgetprocessen og foreslår derfor, at tilskudsdelen af programmer, som f.eks. støtte til de socialt dårligst stillede personer eller til bioethanolindustrien, øremærkes direkte til de pågældende aktiviteter;

288.   anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om at evaluere udgifterne til kontrol inden for offentlig oplagring af korn; opfordrer Kommissionen til at gøre det mere attraktivt for medlemsstaterne at mindske udgifterne til oplagring og kapitalomkostningerne i forbindelse med intervention og optimere afsætningstidspunkterne for lagre;

289.   er enig med Revisionsretten i, at Kommissionen bør forbedre sin kontrol med de omkostninger, betalingsorganerne indberetter, ved systematisk at følge op på alle usædvanlige data eller tendenser; mener, at kontrol på stedet bør omfatte kontrol med de anvendte data, og at Kommissionen bør overveje størrelsen af det faste beløb, der betales, når kornet ikke skal transporteres, og sikre, at det ikke overstiger de faktiske omkostninger;

290.   er enig med Revisionsretten i, at det kunne være nyttigt at foretage kontrol på stedet af omkostningsoplysningerne fra medlemsstaternes betalingsorganer; understreger dog, at kontrolforpligtelserne skal være omkostningseffektive;

291.   beklager, at der ikke findes nogen strategisk reserve af korn på EU-plan i tilfælde af fødevaremangel; bemærker, at medlemsstaterne kan opbygge strategiske reserver af korn, og at de skal underrette Kommissionen om sådanne reserver; beklager imidlertid, at meget få medlemsstater udnytter denne mulighed, og mener, at Kommissionen bør overveje at indføre en strategisk EU-reserve.

(1) EUT L 77 af 16.3.2007.
(2) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 1.
(3) EUT C 107 af 30.4.2004, s. 1.
(4) EUT C 216 af 14.9.2007, s. 3.
(5) EUT C 286 af 10.11.2008, s. 1.
(6) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 111.
(7) EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.
(8) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(9) EFT L 11 af 16.1.2003, s.1.
(10) EUT L 187 af 15.7.2008, s.. 25.
(11) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(12) Udtalelse nr. 2/2004 fra Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber om indførelse af "én enkelt revisionsmodel" (og et forslag til en struktur for intern kontrol i Fællesskabet), EUT C 107 af 30.4.2004, s. 1).
(13) Rådet for Den Europæiske Union, note fra formandskabet til delegationerne - "An improved sound financial management of EU funds 10284/08 FIN 217", 3.6.2008 (foreligger kun i en engelsk version).
(14) EUT L 88 af 31.3.2009, s. 25.
(15) EUT C 273 af 9.11.2006, s. 2.
(16) EUT L 340 af 6.12.2006, s. 5.
(17) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(18) Kommissionens forordning (EF) nr. 498/2007 af 26. marts 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond (EUT L120 af 10.5.2007, s. 1).
(19) Rådets forordning (EF) nr. 1447/1999 af 24. juni 1999 om fastsættelse af en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (EFT L 167 af 2.7.1999, s. 5).
(20) EUT C 94 af 21.4.2006, s.1
(21) EUT C 74 E af 24.3.2004, s. 746.
(22) EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 70.
(23) EUT C 285 af 27.11.2007, s. 1.
(24) Kommissionens erklæring vedrørende artikel 5, DCI, bilag til Kommissionens meddelelse af 24. oktober 2006 (KOM(2006)0628).
(25) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41).
(26) EUT C 174 af 26.7.2006, s. 1.
(27) Rådets forordning (EF) Nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82).
(28) EUT C 287 af 10.11.2008, s. 9.
(29) EUT L 344 af 20.12.2008, s.12.
(30) EUT L 344 af 20.12.2008, s.125.
(31) Affattet og godkendt i Paris den 2. marts 2005 på et møde på højt plan mellem udviklingslandene og donorlandene, herunder Den Europæiske Union, Den Afrikanske Udviklingsbank, Den Asiatiske Udviklingsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Interamerikanske Udviklingsbank, OECD's Komité for Udviklingsbistand, De Forenede Nationer og Verdensbanken.
(32) Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2008)0051.
(33) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) (EUT L 145 af 4.6.2008, s. 1).
(34) EUT C 297 E af 7.12. 2006, s. 331.
(35) Kommissionens forordning (EF) nr. 228/2008 af 13. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 595/2004 for så vidt angår kontrolintensiteten i forbindelse med leverancer og direkte salg af mælk (EUT L 70 af 14.3.2008, s. 7).
(36) Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende de Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72).
(37) Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik