Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 10 marca 2009 r. - Strasburg
 Umowa WE/Armenia dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *
 Umowa WE/Izrael dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *
 Protokół dodatkowy do Umowy WE/RPA w sprawie handlu, rozwoju i współpracy w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UE ***
 Kolejne etapy rozwoju zarządzania granicami w Unii Europejskiej i podobnych doświadczeń w krajach trzecich
 Transgraniczne przenoszenie siedziby spółek
 Wspólny europejski system azylowy
 Plan działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej
 Współpraca pomiędzy sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 Wdrożenie dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 Równe traktowanie i równy dostęp kobiet i mężczyzn do sztuki widowiskowej
 Wymogi techniczne w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczące ich bezpieczeństwa ogólnego ***I
 Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***I
 Statut europejskiej spółki prywatnej *
 Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2010, Sekcja III - Komisja
 Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2010, sekcje I-II, IV-IX
 Uczciwość gier hazardowych online
 Zapewnianie jakości żywności, w tym harmonizacja lub wzajemne uznawanie norm
 Sprawozdania Komisji dotyczącego polityki konkurencji za rok 2006 i 2007
 Program „Small Business Act”
Teksty (1010 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności