Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg
 Dohoda medzi ES a Arménskom o určitých aspektoch leteckých služieb *
 Dohoda medzi ES a Izraelom o určitých aspektoch leteckých služieb *
 Dodatkový protokol k dohode medzi ES a Juhoafrickou republikou na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ ***
 Ďalšie kroky pre riadenie hraníc v EÚ a podobné skúsenosti z tretích krajín
 Cezhraničné premiestňovanie sídiel spoločností
 Budúcnosť spoločného európskeho azylového systému
 Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly
 Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach
 Implementácia smernice 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok
 Rovnaké zaobchádzanie a prístup mužov a žien v oblasti divadelného umenia
 Požiadavky typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel ***I
 Priemyselné emisie (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) ***I
 Štatút európskej súkromnej spoločnosti *
 Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2010: oddiel III – Komisia
 Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2010 - oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX
 Bezúhonnosť hazardných hier na internete
 Zabezpečenie kvality potravinárskych výrobkov vrátane harmonizácie alebo vzájomného uznávania noriem
 Správy o politike hospodárskej súťaže za roky 2006 a 2007
 Iniciatíva „Small Business Act“
Texty (999 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia