Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 11 marca 2009 r. - Strasburg
 Zwolnienie z podatku od wartości dodanej przy przywozie finalnym (wersja ujednolicona) *
 Pracownicy Europolu: dostosowanie wynagrodzeń podstawowych i dodatków *
 Uruchomienie Funduszu Solidarności UE
 Projekt budżetu korygującego nr 1/2009
 Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednie działania administracji morskich (przekształcenie) ***III
 Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) ***III
 Kontrola państwa portu (przekształcenie) ***III
 Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***III
 Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***III
 Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków ***III
 Ubezpieczenie armatorów od roszczeń morskich ***II
 Poszanowanie zobowiązań przez państwa bandery ***II
 Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***I
 Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie) ***I
 Wytyczne w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich *
 Przedłużenie stosowania art. 139 Regulaminu do końca siódmej kadencji
 Sytuacja społeczna Romów i ułatwienie im dostępu do rynku pracy w UE
 Możliwości sprostania wyzwaniom związanym z zaopatrzeniem w ropę naftową
 Transport przyjazny dla środowiska oraz internalizacja kosztów zewnętrznych
 Wkład w debatę dotyczącą strategii lizbońskiej na wiosennym szczycie Rady Europejskiej w 2009 r.
 Walka ze zmianami klimatu
 Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia
 Europejski plan naprawy gospodarczej
 Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkę
Teksty (501 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności