Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
Καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές
 Η προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, έναντι της χρήσης βιντεοπαιχνιδιών
 Δημιουργία κοινού αεροπορικού χώρου με το Ισραήλ
 Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο *
 Επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα
 Η πρόκληση της υποβάθμισης των γεωργικών γαιών στην ΕΕ, ιδίως στη Νότια Ευρώπη: η απάντηση με τα μέσα της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ
 Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με ευρωπαϊκό καταστατικό
 Παιδιά μεταναστών
 Έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2008
 Έκθεση προόδου 2008 για την Τουρκία
 Έκθεση προόδου 2008 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
 Eντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία
 5ο Διεθνές Φόρουμ για το ύδωρ, Κωνσταντινούπολη, 16-22 Μαρτίου 2009
 Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΚ στις υπηρεσίες υγείας της υποσαχάριας Αφρικής
 Υλοποίηση του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA)
 Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Βραζιλίας
 Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού
 Πενήντα χρόνια από την θιβετιανή εξέγερση και ο διάλογος μεταξύ της Αυτού Αγιότητος του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης
 Γουϊνέα-Μπισάου
 Φιλιππίνες
 Εκδίωξη ΜΚΟ από το Νταρφούρ

Καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές
PDF 375kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές (2008/2213(INI))
P6_TA(2009)0125A6-0067/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2008 με τίτλο "Καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές" (COM(2008)0317) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, κυρίως την εκτίμηση αντικτύπου (SEC(2008)1911) και τη σύνοψή της (SEC(2008)1912),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/973/EΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα "Άνθρωποι" για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013))(1),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2008(2),

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2001 με τίτλο "Μια στρατηγική κινητικότητας για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας" (COM(2001)0331), και της 18ης Ιουλίου 2003 με τίτλο "Οι ερευνητές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας: ένα επάγγελμα, πληθώρα σταδιοδρομιών" (COM(2003)0436) και τη σύσταση της Επιτροπής 2005/251/EK, της 11ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και έναν κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0067/2009),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους ερευνητές, μεταξύ άλλων, με δυνατότητες να αναπτύξουν έρευνα αιχμής, καθώς είναι απαραίτητοι για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς της και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να καλυφθεί η έλλειψη ερευνητών, είναι αναγκαίο να ενθαρρύνεται η επιστροφή ευρωπαίων επιστημόνων που εργάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διευκολύνεται η είσοδος επιστημόνων που προέρχονται από τρίτες χώρες και οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση ελκυστικών προοπτικών σταδιοδρομιών για ερευνητές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύψιστης σημασίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων υψηλής ειδίκευσης και να προσελκυσθούν τέτοιοι πόροι από τρίτες χώρες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα προς αντιμετώπιση της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και την έρευνα και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την απασχόληση, την ασφάλεια και την κινητικότητα των ερευνητών, ούτως ώστε αυτοί να παραμείνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των ερευνητών είναι ένας από τους κύριους παράγοντες για την εξασφάλιση της πλήρους υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ),

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να μπορέσει η Ευρώπη να εξασφαλίσει την ικανοποιητική ανάπτυξη του ερευνητικού τομέα, πρέπει να εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των ερευνητών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναρμονισμένη συνεργασία στο συγκεκριμένο πεδίο μεταξύ κρατών μελών, καθώς και μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, είναι επομένως αποφασιστικής σημασίας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες για ευκαιρίες απασχόλησης ερευνητών είναι σε πολλές περιπτώσεις περιορισμένες καθώς πολλοί διαγωνισμοί πραγματοποιούνται εσωτερικά στους κόλπους των ερευνητικών ιδρυμάτων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ερευνητικό εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη γηράσκει και συνεπώς χρειάζονται επειγόντως πρωτοβουλίες για να καταστούν διαθέσιμες και ελκυστικές για τους νέους, και ιδιαίτερα τις γυναίκες, σταδιοδρομίες ερευνητών,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα επιστημονικής προαγωγής σε πολλά ερευνητικά ιδρύματα είναι ακόμη αυστηρό και βασίζεται στην αρχαιότητα και όχι στα επιτεύγματα των ερευνητών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύπλοκες διαδικασίες υποβολής αίτησης και η έλλειψη διοικητικών δεξιοτήτων, σε σχέση με θέματα όπως η συμπλήρωση εντύπων σε ξένη γλώσσα και η καταχώριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αποθαρρύνουν τους ερευνητές από τη συμμετοχή σε σχέδια κινητικότητας,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία του διαμοιρασμού της γνώσης με τη βιομηχανία, την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί από πολλά πανεπιστήμια, πράγμα που οδηγεί σε έλλειψη συνδέσεων με τον επιχειρηματικό κόσμο και εξασθενεί την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γλωσσικές δεξιότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κινητικότητα των ερευνητών, ενθαρρύνοντας την κινητικότητα προς χώρες με πιο ευρέως ομιλούμενες γλώσσες, και αφήνοντας συνεπώς σε άλλες χώρες λιγότερες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν το έργο των διακινούμενων ερευνητών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα είναι στοιχειώδες τμήμα της διδακτορικής εκπαίδευσης καθώς επιτρέπει ευρύτερες ερευνητικές εμπειρίες και ευκαιρίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα είναι σημαντική για την παροχή δυνατότητας σε ορισμένα κράτη μέλη να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους ως προς την εκπαίδευση των νέων ερευνητών τους σε τομείς χωρίς κρίσιμη μάζα διδακτορικών φοιτητών ή επαρκή ερευνητική υποδομή,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και βιομηχανίας θα πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να εξασφαλισθούν ανταλλαγές γνώσης, βελτιωμένη καινοτομία και πιο αποτελεσματική χρήση της χρηματοδότησης,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα είναι ένας εξαίρετος τρόπος να προαχθούν οι σταδιοδρομίες των ερευνητών, καθώς επιτρέπει τον ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο, την πρόσβαση σε πολυεθνικά ερευνητικά δίκτυα και την αυξημένη χρηματοδότηση για τη βελτίωση των δικών τους ερευνητικών υποδομών,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους περισσότερους τομείς της επιστήμης και της μηχανικής και στις διευθυντικές θέσεις,

Ανοικτές διαδικασίες προσλήψεων και δυνατότητα μεταφοράς υποτροφιών

1.   χαιρετίζει και υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές και θεωρεί ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα αποβούν αποτελεσματικές για την κατάργηση των βασικών εμποδίων που παρακωλύουν την υλοποίηση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)·

2.   τονίζει ότι για να υπάρξει ένα παγκοσμίου κλάσεως ευρωπαϊκό ερευνητικό σύστημα μέσω μιας συνολικής σύμπραξης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, πρέπει να συνεισφέρουν πλήρως όλοι οι εταίροι σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

3.   υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης δεσμεύσεων στο πλαίσιο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας, με την έγκριση συγκεκριμένων προτάσεων, και συνέχισης με ταχείς ρυθμούς του προαναφερθέντος ειδικού προγράμματος "Άνθρωποι'·

4.   ζητεί βελτιωμένη διαθεσιμότητα και διαφάνεια των πληροφοριών για τις ευκαιρίες πρόσληψης για τους ερευνητές και περισσότερη διαφάνεια στις διαδικασίες πρόσληψης από δημόσιους οργανισμούς· θεωρεί ότι οι πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες πρόσληψης θα πρέπει να δημοσιεύονται στον ιστότοπο των αντίστοιχων ερευνητικών ιδρυμάτων και στον ιστότοπο EURAXESS·

5.   σημειώνει την ανάγκη να καθορισθεί μελλοντικά και να εφαρμοσθεί ένα ενιαίο μοντέλο σταδιοδρομίας της ΕΕ στον τομέα της έρευνας, καθώς και να θεσπισθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης σχετικά με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και με τις συμβάσεις πρακτικής άσκησης στον τομέα της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας ότι αυτό θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς εργασίας για τους ερευνητές·

6.   τονίζει επιπλέον, σε ό,τι αφορά την ανάγκη συνεισφοράς εκ μέρους όλων των εταίρων, ότι είναι σημαντικό αφενός μεν τα κράτη μέλη να είναι αποφασισμένα να συμμετάσχουν στη διαδικασία, αφετέρου δε η Επιτροπή να αναλάβει να υποστηρίξει τη διαδικασία και τη δράση μεταξύ όλων των εταίρων, παράγοντας και διανέμοντας συνοδευτικό υλικό και συγκεκριμένη ενημέρωση και καθιστώντας δυνατή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

7.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πρότυπα για την αμοιβαία αναγνώριση των ερευνητικών προσόντων και, ιδίως, των άτυπων προσόντων·

8.   επαναλαμβάνει τη σημασία της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση(4) και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην κατάρτιση των δικών τους εθνικών πλαισίων προσόντων, ώστε να μπορέσουν να έχουν συνδεθεί με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων έως το 2010·

9.   προτρέπει τα κράτη μέλη να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή των αρχών που διατυπώνονται στην προαναφερθείσα Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών·

10.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς να παρέχουν τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες στους ερευνητές με την απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής αίτησης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ερευνητών σε χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω ατομικών υποτροφιών οι οποίες προάγουν την ελευθερία των ερευνητών στην αναζήτηση ερευνητικών θεμάτων της επιλογής τους· καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ενιαία έντυπα αιτήσεων κινητικότητας ερευνητών·

11.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τα προγράμματα κινητικότητας και εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, όπως το Erasmus Mundus, στο πλαίσιο των απαιτήσεων για αλληλεπίδραση των σταδιοδρομιών και κινητικότητα όλων των ερευνητών που συμμετέχουν στα προγράμματα·

12.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναθεωρήσουν τους απαραίτητους όρους για την εισαγωγή της δυνατότητας μεταφοράς ατομικών ερευνητικών υποτροφιών και επιχορηγήσεων όταν αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους χρηματοδοτικούς φορείς να καλύψουν καλύτερα τις ερευνητικές τους ανάγκες και στους ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε υποδομές έρευνας που δεν είναι διαθέσιμες στους οργανισμούς προέλευσής τους· θεωρεί ότι η αναθεώρηση θα πρέπει, ειδικότερα, να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της δυνατότητας μεταφοράς για τους ερευνητικούς οργανισμούς και την απειλή της άνισης κατανομής ερευνητών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από και προς τις τρίτες χώρες·

13.   θεωρεί ότι η αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών και η ενίσχυση των πόρων των οργανισμών εκείνων που προσελκύουν ερευνητές από άλλα κράτη μέλη θα ενθαρρύνει τα κέντρα αριστείας και θα διαδώσει επίσης τη συγκεκριμένη αριστεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

14.   επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να καταστούν πλήρως ανοιχτές και διαφανείς οι διαδικασίες επιλογής και προαγωγής των ερευνητών και των ερευνητριών· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στα αρμόδια όργανα πρόσληψης και προαγωγής των ερευνητών·

15.   θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην κινητικότητα των ερευνητών στην Ευρώπη, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η γνώση διαχέεται και ότι η καινοτόμος έρευνα αιχμής σε διάφορους τομείς προσελκύει προσηλωμένους και ικανούς ερευνητές και περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους·

16.   ζητεί να διευκολύνονται οι ανταλλαγές επιστημόνων και ερευνητών από τρίτες χώρες, καθιερώνοντας μηχανισμούς όπως π.χ. ειδικές θεωρήσεις εισόδου για ερευνητές·

17.   θεωρεί ότι η μεγαλύτερη κινητικότητα θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης των συμφερόντων και των οφελών για τα ερευνητικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια σχετικά με την υποδοχή ερευνητών από άλλα κράτη μέλη μέσω ενός προγράμματος με "δελτία έρευνας'· τα εν λόγω δελτία θα πρέπει να μεταφέρουν χρήματα για τους ερευνητές και να ακολουθούν όσους συμμετέχουν σε ερευνητικά ιδρύματα σε άλλα κράτη μέλη· η πρόσθετη αυτή στήριξη για την κινητικότητα των ερευνητών θα πρέπει να συμπληρώνει τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα, ενώ το δελτίο έρευνας θα αποτελεί κίνητρο για τα κράτη μέλη και τους ερευνητικούς οργανισμούς, ώστε να ανταγωνίζονται για την προσέλκυση των πιο ταλαντούχων ερευνητών.

Ικανοποίηση των αναγκών κοινωνικής ασφάλισης και συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των διακινούμενων ερευνητών

18.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Συντάξεων ερευνητών, ασχέτως της διάρκειας του ερευνητικού συμβολαίου·

19.   υπενθυμίζει ότι μόνο συγκεντρώνοντας τις απόψεις των ερευνητών, των εθνικών ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων που εμπλέκονται στην πολιτική έρευνας θα μπορέσει κάθε κράτος μέλος να καταρτίσει ένα εμπεριστατωμένο εθνικό σχέδιο δράσης που θα οδηγήσει σε μια συνολική ευρωπαϊκή σύμπραξη·

Ελκυστικές συνθήκες απασχόλησης και εργασίας

20.   καλεί τα κράτη μέλη και τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς να παρέχουν τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες για ερευνητές από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης πρόσβασης σε στέγαση, σχολεία και υποδομές παιδικής μέριμνας· θεωρεί ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να αναφέρονται σε όλους τους ιστοτόπους πρόσληψης ερευνητών·

21.   ζητεί περισσότερη ευελιξία στις συνθήκες εργασίας τόσο για ερευνήτριες όσο και για ερευνητές προκειμένου να σταθεί δυνατόν να συνδυάσουν τον επαγγελματικό με τον οικογενειακό βίο, και ζητεί την εξάλειψη της διαφοράς στους μισθούς ερευνητών/ερευνητριών·

22.   καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διευκολύνουν την επανένωση οικογενειών στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι ερευνητές·

23.   προτρέπει τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί μια διαρροή επιστημονικού δυναμικού εντός της ΕΕ, να εκμεταλλευθούν καλύτερα τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα χρηματοδοτικά σχέδια του προαναφερθέντος ειδικού προγράμματος "Άνθρωποι'· καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν την επιστροφή στους οργανισμούς προέλευσης πιο ελκυστική για τους ερευνητές, μέσω της αύξησης των μισθών τους ή μέσω της προσφοράς επιπλέον πλεονεκτημάτων ώστε να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικές συνθήκες είναι συγκρίσιμες με εκείνες που απολαύουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας·

24.   καλεί τα κράτη μέλη και τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς να βελτιώσουν τις σταδιοδρομίες των ερευνητών με την προώθηση μεταρρυθμίσεων ώστε να καταστεί η αγορά εργασίας των ερευνητών πιο ανταγωνιστική και λιγότερο περιορισμένη από θεσμικούς δεσμούς· θεωρεί ότι με τον διορισμό τους οι ερευνητές θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν αναγνώριση της περιόδου έρευνάς τους σε ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα·

25.   προβληματίζεται για την έλλειψη ευελιξίας που χαρακτηρίζει τις συμβάσεις εργασίας βάσει των οποίων απασχολούνται πεπειραμένοι ερευνητές και ερευνητές που βρίσκονται στο τέλος της σταδιοδρομίας τους, μια κατάσταση που παρεμποδίζει την κινητικότητά τους και ανακόπτει την ορθή ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι στον ιδιωτικό τομέα δεν ισχύουν πάντα οι ίδιες συνθήκες με τον δημόσιο τομέα όσον αφορά την αντιμετώπιση και τη διοίκηση του προσωπικού·

26.   καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη συμμετοχή στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)(5) με την εξασφάλιση αποτελεσματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, συγκεκριμένα εθνικών σημείων επαφής, προκειμένου να γίνεται καλύτερη χρήση των ευκαιριών συγχρηματοδότησης·

27.   καλεί τα κράτη μέλη και τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς να παρέχουν κίνητρα για κινητικότητα έτσι ώστε η κινητικότητα να θεωρείται ισχυρό προτέρημα κατά τον διορισμό και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών μετά την επιστροφή τους από τη διαμονή σε άλλα κράτη μέλη·

28.   θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνουν τους δημοσιονομικούς πόρους που αφιερώνονται στην έρευνα, με στόχο τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης που πληρούν τις βασικές δεοντολογικές αρχές και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Βελτίωση των δεξιοτήτων κατάρτισης και της εμπειρίας των ευρωπαίων ερευνητών

29.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την εμπειρία των ερευνητών στον κλάδο της βιομηχανίας ως πολύτιμο στοιχείο για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα·

30.   καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην εφαρμοσμένη έρευνα, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού τομέα·

31.   προτρέπει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας για τους νέους ερευνητές, για παράδειγμα μέσω αυξημένης χρηματοδότησης και επιτρέποντας την εξέλιξη της σταδιοδρομίας βάσει επιτευγμάτων παρά βάσει αρχαιότητας, όπως η ικανότητα καινοτομίας, περίοδοι πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, κλπ.·

32.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν το νομικό καθεστώς των διδακτορικών φοιτητών στα κράτη μέλη, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα καθιέρωσης ενός ενιαίου καθεστώτος για τους διδακτορικούς φοιτητές σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών για την απασχόληση·

33.   προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας των νέων ερευνητών μέσω, μεταξύ άλλων, της στήριξης της διεπιστημονικής κατάρτισης καθώς και της αναγνώρισης της αξίας της διεπιστημονικής κινητικότητας·

34.   καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την καινοτομία προάγοντας τη διεπιστημονική, διατομεακή και διεθνή κινητικότητα αρχαιότερων ερευνητών, μεταξύ άλλων ως μέσο συμβολής στην πρόοδο της εκπαίδευσης των νέων ερευνητών·

35.   συνιστά θερμά την βελτίωση της κατάρτισης των ερευνητών καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους προκειμένου να βελτιωθούν οι ευκαιρίες τους για απασχόληση και επαγγελματική προώθηση·

36.   τονίζει ότι τα θεμέλια της ερευνητικής αριστείας σε μια κοινωνία της γνώσης τίθενται στο σχολείο· καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δημοσιονομικές τους υποσχέσεις στον τομέα της εκπαίδευσης·

37.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν τη θέση της επιστημονικής έρευνας στον γενικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβαν να επιτευχθεί μεγέθυνση 3% και να εκπαιδευθούν περίπου 600.000 επιπλέον ερευνητές κατά μέσο όρο έως το 2010·

38.   υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους διδακτορικούς φοιτητές, διότι αυτό αποτελεί γενικά την αφετηρία της ερευνητικής σταδιοδρομίας· θεωρεί ότι η κινητικότητα των νέων ερευνητών, ιδίως σε δίκτυα αριστείας, θα ενίσχυε τις δυνατότητές τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής έρευνας·

39.   προτρέπει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν καλύτερα τη σύνδεση και την κινητικότητα ερευνητών και στελεχών επιχειρήσεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας μέσω της προώθησης ειδικών συστημάτων όπως το σύστημα "Conventions Industrielles de Formation par la Recherche" (CIFRE) στη Γαλλία·

40.   θεωρεί ότι η ενίσχυση των ανταλλαγών στα πλαίσια των σχετικών προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ, με στόχο την έρευνα, θα προετοιμάσει τις γενιές των μελλοντικών ευρωπαίων ερευνητών και θα ενισχύσει το δυναμισμό του τομέα της έρευνας·

o
o   o

41.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 400, 30.12.2006, σ. 271.
(2) ΕΕ C 175, 28.7.2009, σ. 81.
(3) ΕΕ L 75, 22.3.2005, σ. 67.
(4) ΕΕ C 111, 6.5.2008, σ. 1.
(5) ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1.


Η προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, έναντι της χρήσης βιντεοπαιχνιδιών
PDF 363kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών (2008/2173(INI))
P6_TA(2009)0126A6-0051/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών (COM(2008)0207),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2002 για την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των νέων, με την επισήμανση ορισμένων βιντεοπαιχνιδιών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών αναλόγως της ηλικίας(1),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/952/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωμα απάντησης σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφόρησης(2),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον (COM(2007)0833),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0051/2009),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιντεοπαιχνίδια είναι ευρέως και ολοένα περισσότερο δημοφιλή στην Ευρώπη και η αγορά βιντεοπαιχνιδιών αναπτύσσεται τάχιστα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιντεοπαιχνίδια είναι κατά κύριο λόγο μη βίαια και προσφέρουν στους χρήστες τους ψυχαγωγία η οποία συχνά συμβάλλει στην ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων και γνώσεων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιντεοπαιχνίδια αφορούσαν κυρίως τους ανηλίκους κατά το παρελθόν, αλλά περισσότερα βιντεοπαιχνίδια δημιουργούνται σήμερα ειδικά για ενηλίκους,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά βιντεοπαιχνιδιών είναι παγκόσμια,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών η απόφαση για τη λήψη μέτρων περιορισμού της πώλησης βιντεοπαιχνιδιών ή της απαγόρευσης αυτών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της διανοητικής υγείας των παιδιών απαιτεί μηδενική ανοχή και αποφασιστική δράση κατά των παραβιάσεων των διατάξεων περί προστασίας του παιδιού σε σχέση με τα βιντεοπαιχνίδια,

1.   επιδοκιμάζει την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών·

2.   υπογραμμίζει τη συμβολή του τομέα των παιχνιδιών στην επίτευξη των στόχων της ατζέντας της Λισαβόνας και τονίζει τις πολυπολιτισμικές πτυχές πολλών παιχνιδιών·

3.   επισημαίνει ότι τα βιντεοπαιχνίδια είναι ένα εξαιρετικό ερέθισμα το οποίο μπορεί, επιπλέον της διασκέδασης, να χρησιμοποιηθεί επίσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς· είναι της άποψης ότι τα σχολεία θα πρέπει να δίνουν προσοχή στα βιντεοπαιχνίδια και να ενημερώνουν τα παιδιά και τους γονείς για τα οφέλη και τα μειονεκτήματα που ενδέχεται να έχουν τα βιντεοπαιχνίδια·

4.   υπογραμμίζει ότι τα βιντεοπαιχνίδια αντιπροσωπεύουν μια από τις αγαπημένες ψυχαγωγίες των πολιτών κάθε ηλικίας και κοινωνικής προέλευσης· αναγνωρίζει την εκπαιδευτική αξία των βιντεοπαιχνιδιών όσον αφορά και τη διευκόλυνση της εξοικείωσης των ανηλίκων με τις νέες τεχνολογίες· συμμερίζεται ωστόσο τις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους από τη λανθασμένη χρήση των βιντεοπαιχνιδιών από ανηλίκους·

5.   είναι της άποψης ότι τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν να εξάψουν τη θέληση για μάθηση σε σχέση με γεγονότα και δεξιότητες όπως η στρατηγική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η καινοτόμος σκέψη, οι οποίες είναι σημαντικές δεξιότητες στην κοινωνία της πληροφορίας·

6.   υπογραμμίζει τα οφέλη των βιντεοπαιχνιδιών στην ιατρική και, συγκεκριμένα, ότι η επονομαζόμενη "θεραπεία με βιντεοπαιχνίδια" έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για την αποκατάσταση ασθενών που υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο, ατόμων με εγκεφαλικές κακώσεις, ατόμων με μυϊκά προβλήματα και αυτιστικών παιδιών·

7.   είναι της άποψης ότι οι εναρμονισμένοι κανόνες επισήμανσης για τα βιντεοπαιχνίδια διασφαλίζουν τη βελτιωμένη γνώση των συστημάτων επισήμανσης και ταυτόχρονα προωθούν την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· επικροτεί, συνεπώς, το έργο του Συμβουλίου και της Επιτροπής να προωθήσουν τη θέσπιση πανευρωπαϊκών κανόνων επισήμανσης για τα βιντεοπαιχνίδια και να δημιουργήσουν έναν εθελοντικό κώδικα συμπεριφοράς για τα διαδραστικά παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά·

8.   σημειώνει ότι οι συνθήκες της αγοράς έχουν αλλάξει σημαντικά από την κατάσταση όπου τα βιντεοπαιχνίδια αγοράζονταν κατά κύριο λόγο στα καταστήματα και παίζονταν σε υπολογιστή ή σε κονσόλα, στην παρούσα κατάσταση όπου τα παιχνίδια είναι δυνατόν να αγοραστούν και να μεταφορτωθούν από το διαδίκτυο·

9.   σημειώνει ότι τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν να παίζονται σε διαφορετικές πλατφόρμες όπως οι κονσόλες παιχνιδιών και οι προσωπικοί υπολογιστές, αλλά επίσης, ολοένα και περισσότερο, σε φορητές συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα·

10.   υπενθυμίζει ότι τα βιντεοπαιχνίδια γίνονται ολοένα και πιο διαδραστικά ή διαθέτουν ακόμη και δυναμικό περιεχόμενο που επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύσσουν οι ίδιοι ορισμένα μέρη του παιχνιδιού· σημειώνει ότι οι χρήστες μπορούν ολοένα και περισσότερο να λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις σε φόρουμ, σε γραπτές καθώς και σε ηχητικές συνομιλίες (chat) και σε κοινότητες που είναι ενσωματωμένες σε ορισμένα βιντεοπαιχνίδια· υπενθυμίζει τη διαφοροποίηση στην αγορά καθώς όλο και περισσότερα παιχνίδια σχεδιάζονται ειδικά για ενηλίκους·

11.   είναι της άποψης ότι οι πρόσφατες τάσεις τονίζουν πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία των ανηλίκων, μεταξύ άλλων αποτρέποντάς τους από την ενδεχόμενη πρόσβαση σε επιβλαβές περιεχόμενο·

12.   υπενθυμίζει ότι ο γονικός έλεγχος καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολος καθώς τα επιγραμμικά (online) βιντεοπαιχνίδια δεν διανέμονται σε υλική συσκευασία με σαφή και ευδιάκριτη επισήμανση και εξαιτίας του ότι τα παιδιά μπορούν, εν αγνοία ή χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους, να μεταφορτώνουν βιντεοπαιχνίδια που δεν είναι κατάλληλα για την ηλικία τους·

13.   σημειώνει ότι, αν και η βία στα βιντεοπαιχνίδια δεν οδηγεί αυτομάτως σε βίαιη συμπεριφορά, ορισμένοι ειδικοί είναι ωστόσο της άποψης ότι η μακροχρόνια έκθεση σε σκηνές βίας σε βιντεοπαιχνίδια ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε όσους παίζουν τα παιχνίδια αυτά, οδηγώντας, δυνητικά, σε βίαιη συμπεριφορά· σημειώνει, κατά συνέπεια, ότι πρέπει να ακολουθείται προληπτική προσέγγιση, όταν εξετάζονται οι επιπτώσεις των παιχνιδιών στη συμπεριφορά, και ιδίως σε αυτή των μικρών παιδιών·

14.   επισημαίνει ότι η εξάρτηση συνιστά πρόβλημα για ορισμένους παίκτες· καλεί τους παραγωγούς, τους πωλητές λιανικής, τους γονείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε ενέργειες προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις·

15.   υπογραμμίζει ότι οι τρέχουσες εξελίξεις αυξάνουν την ανάγκη για αποτελεσματικά λειτουργικά συστήματα ελέγχου ηλικίας για παιχνίδια και κυρίως για επιγραμμικά παιχνίδια·

16.   είναι της άποψης ότι θα πρέπει να διερευνηθούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση του ελέγχου των βιντεοπαιχνιδιών, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι κανένα από αυτά τα συστήματα δεν θα παράσχει κατά πάσα πιθανότητα μια απόλυτη εγγύηση ότι τα παιδιά δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ακατάλληλα βιντεοπαιχνίδια·

17.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τη βιομηχανία, να διερευνήσουν το όφελος να αναπτυχθεί ένα "κόκκινο κουμπί" το οποίο να μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε (φορητές) κονσόλες ή συσκευές παιχνιδιών και υπολογιστές και το οποίο θα απενεργοποιεί ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ή το οποίο θα μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση σε ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών ή σε ορισμένα τμήματα του παιχνιδιού·

18.   ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες εν προκειμένω, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης εισαγωγής ακουστικού προειδοποιητικού σήματος στο σύστημα Πανευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (PEGI) ανά κατηγορία ηλικίας, και ευελπιστεί ότι ο επαγγελματικός τομέας κατασκευής παιχνιδιών θα ενσωματώνει συστηματικώς μοντέλα πρόσβασης για επιγραμμικά παιχνίδια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ανήλικοι δεν εκτίθενται σε επιβλαβές επιγραμμικό περιεχόμενο·

19.   υπογραμμίζει τη σημασία της λήψης κατάλληλων μέτρων ελέγχου για επιγραμμικές αγορές σχετικές με βιντεοπαιχνίδια, περιλαμβανομένων των αγορών με τη χρήση πιστωτικών καρτών ή κουπονιών·

20.   είναι της άποψης ότι οι εξελίξεις που σχετίζονται με τα βιντεοπαιχνίδια, και ιδίως με τα επιγραμμικά βιντεοπαιχνίδια, απαιτούν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιεχόμενο των βιντεοπαιχνιδιών, τον γονικό έλεγχο και μέσα όπως το σύστημα PEGI· επιδοκιμάζει το έργο που έχει επιτελεστεί από τη βιομηχανία για την εφαρμογή της αυτορρύθμισης·

21.   επικροτεί το σύστημα PEGI Οnline, που είναι λογική μετεξέλιξη του PEGI και έχει ως αντικείμενο βιντεοπαιχνίδια που διατίθενται μέσω του Διαδικτύου, όπως τα παιχνίδια που μεταφορτώνονται από το Διαδίκτυο ή παίζονται επιγραμμικά· υποστηρίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η συγχρηματοδότησή του από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Safer Internet που έχει στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου από παιδιά και τις νέες επιγραμμικές τεχνολογίες· καλεί την Επιτροπή, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Safer Internet, να προωθήσει μια συστηματική μελέτη των επιπτώσεων των βιντεοπαιχνιδιών στους ανηλίκους·

22.   επιδοκιμάζει το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για τα βιντεοπαιχνίδια καθώς και για την προώθηση των γνώσεων μεταξύ των παιδιών σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο εν γένει·

23.   θεωρεί ότι θα πρέπει να διοργανωθούν εθνικές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, ιδίως των γονέων, ώστε να βοηθηθούν στην επιλογή των κατάλληλων βιντεοπαιχνιδιών για τις ηλικιακές και γνωστικές ανάγκες των παιδιών τους και στην αποφυγή προϊόντων χωρίς κατάλληλη σήμανση· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές επ" αυτού·

24.   είναι της άποψης ότι το σύστημα PEGI για τη διαβάθμιση των παιχνιδιών είναι ένα σημαντικό εργαλείο που έχει βελτιώσει τη διαφάνεια για τους καταναλωτές, ιδίως τους γονείς, κατά την αγορά παιχνιδιών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προβούν σε ενημερωμένη επιλογή όσον αφορά την καταλληλότητα ενός παιχνιδιού για παιδιά· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, διότι πολλοί καταναλωτές και ιδίως γονείς δεν φαίνεται να διαθέτουν αρκετές γνώσεις για τα βιντεοπαιχνίδια και τις πιθανές επιπτώσεις τους στα παιδιά·

25.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα που συμβάλλουν σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον παιχνιδιού για επιγραμμικά βιντεοπαιχνίδια, μεταξύ των οποίων και καινοτόμες μεθόδους αποτροπής πρόσβασης ανηλίκων σε επιγραμμικά βιντεοπαιχνίδια με ακατάλληλο για αυτούς περιεχόμενο·

26.   καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά για την προώθηση της προστασίας των ανηλίκων· καλεί τη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών και κονσολών να βελτιώσει περαιτέρω τα συστήματα PEGI και PEGI Online και, ειδικότερα, να ενημερώνουν τακτικά τα κριτήρια για την ηλικιακή διαβάθμιση και επισήμανση, να διαφημίζουν ενεργότερα το PEGI και να αυξήσουν τον κατάλογο των υπογραφέων· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι κάθε εθνικό σύστημα διαβάθμισης δεν είναι ανεπτυγμένο με τρόπο που να οδηγεί σε κατακερματισμό της αγοράς·

27.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού με οργανώσεις καταναλωτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να αυξηθεί, μέσω εκστρατειών ενημέρωσης, η ευαισθητοποίηση μεταξύ των καταναλωτών, ιδίως των νεαρών καταναλωτών και των γονέων τους, για τα ισχύοντα συστήματα κατάταξης και ιδίως για το σύστημα PEGI· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχονται οι πληροφορίες αυτές στα σχολεία·

28.   ζητεί από τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν εκστρατείες ενημέρωσης των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων, προκειμένου να καλυφθεί το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των γενεών και να προαχθούν τα συστήματα PEGI και PEGI online και να προαχθεί η ασφαλέστερη και πιο συνειδητή χρήση των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των βιντεοπαιχνιδιών·

29.   ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών εκπαιδευτικών αρχών βραχυπρόθεσμα, προκειμένου να ενσωματωθεί ο γραμματισμός σε σχέση με τα παιχνίδια στους εκπαιδευτικούς στόχους των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· ζητεί τακτική ανταλλαγή εμπειριών και πληροφόρησης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο να αναπτυχθούν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τα βιντεοπαιχνίδια·

30.   υπογραμμίζει ότι επί του παρόντος δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη κανόνες που να διασφαλίζουν ότι οι πωλητές λιανικής περιορίζουν την πώληση βίαιων παιχνιδιών σε ενηλίκους, και καλεί τους ιδιοκτήτες των internet cafe να αποτρέπουν τα παιδιά από το να παίζουν στα καφενεία τους παιχνίδια τα οποία είναι διαβαθμισμένα για μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα· παραπέμπει στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου "Για μια ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου για τα παιδιά στην ΕΕ - μια προοπτική για τους γονείς"(3), που δημοσιεύθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2008 και σύμφωνα με την οποία το 3,2% των παιδιών ηλικίας από 6 έως 17 ετών έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο στα internet cafe χωρίς την επιτήρηση ενηλίκου· είναι της άποψης ότι απαιτείται μια κοινή προσέγγιση με στόχο αυστηρότερες κυρώσεις για πωλητές λιανικής και ιδιοκτήτες internet cafe· καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μην επιτρέπεται στα παιδιά να αγοράζουν και να παίζουν παιχνίδια που έχουν καταταχθεί σε υψηλότερο ηλικιακό επίπεδο, για παράδειγμα μέσω ελέγχων ταυτότητας· στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να εισαχθεί ένας πανευρωπαϊκός κώδικας συμπεριφοράς για λιανοπωλητές και παραγωγούς βιντεοπαιχνιδιών, έτσι ώστε να αποτρέπεται η πώληση βίαιων και επιβλαβών βιντεοπαιχνιδιών σε ανηλίκους·

31.   καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδική νομοθεσία αστικού και ποινικού δικαίου, σχετικά με τη λιανική πώληση βίαιων τηλεοπτικών παιχνιδιών, βιντεοπαιχνιδιών και λογισμικού παιχνιδιών· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα επιγραμμικά παιχνίδια που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά και νέους και αποσκοπούν στην αποκόμιση κέρδους·

32.   καλεί την Επιτροπή να αποτρέπει, μέσω συγκεκριμένων νομοθετικών μέτρων, την κατάχρηση επιγραμμικών παιχνιδιών για αθέμιτες εμπορικές δραστηριότητες, όπως αυτά που με δόλιο τρόπο παρασύρουν ανήλικους χρήστες να αναλάβουν νομικές δεσμεύσεις (π.χ. μέσω αυτοματοποιημένων συνδρομών ή κακόβουλων προγραμμάτων κλήσεων σε γραμμές υψηλής χρέωσης) και που στέλνουν μηνύματα προώθησης που καταστρατηγούν τον ανταγωνισμό (π.χ. εμφάνιση προϊόντων ή άλλες απατηλές τεχνικές διαφήμισης)·

33.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργασθούν από κοινού με τις αρχές σε άλλα μέρη του κόσμου για να ενθαρρυνθεί η έγκριση διεθνών κατευθυντήριων γραμμών, συστημάτων επισήμανσης και κωδίκων συμπεριφοράς ώστε να προωθηθούν παγκόσμια συστήματα κατάταξης για τα βιντεοπαιχνίδια και τα επιγραμμικά παιχνίδια·

34.   είναι της γνώμης ότι η βιομηχανία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να αναπτύξει περαιτέρω και να βελτιώσει τα συστήματα αυτορρύθμισης και ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει ανάγκη για νομοθεσία στον τομέα αυτόν σε επίπεδο ΕΕ·

35.   υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό τα μέσα ενημέρωσης να προωθούν την υπευθυνότητα των γονέων και να περιορίζουν τις τηλεοπτικές διαφημίσεις βιντεοπαιχνιδιών για ενηλίκους σε ώρες που τα παιδιά παρακολουθούν λιγότερο τηλεόραση·

36.   είναι της άποψης ότι οι δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την απαγόρευση βιντεοπαιχνιδιών θα πρέπει να ενημερώνουν τις αντίστοιχες αρχές σε άλλα κράτη μέλη και να δημοσιεύουν την απαγόρευση στο σύστημα PEGI αποστέλλοντας αυτόματη ειδοποίηση·

37.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει, στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕDΙΑ και των εθνικών μηχανισμών φορολογικών εξαιρέσεων, νέες εξελίξεις σ" αυτόν τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας της δημιουργικής γνώσης, προωθώντας ιδίως τα εκπαιδευτικά, πολυμεσικά και πολιτισμικά στοιχεία των βιντεοπαιχνιδιών και αξιοποιώντας σχετικές ευκαιρίες κατάρτισης και κύκλους μαθημάτων·

38.   καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων εντός των φορέων διαβάθμισης και για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τέτοιου είδους οργανισμών από ομάδες συμφερόντων που εκπροσωπούν τον κλάδο·

39.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 65, 14.3.2002, σ. 2.
(2) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 72.
(3)1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_248_en.pdf.


Δημιουργία κοινού αεροπορικού χώρου με το Ισραήλ
PDF 263kWORD 43k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τη δημιουργία κοινού αεροπορικού χώρου με το Ισραήλ (2008/2136(INI))
P6_TA(2009)0127A6-0090/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2007, με τίτλο "Δημιουργία κοινού αεροπορικού χώρου με το Ισραήλ" (COM(2007)0691),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με τον προγραμματισμό της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Κοινότητας(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0090/2009),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρυθμιστική σύγκλιση αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή σύναψη αναλυτικών συμφωνιών αερομεταφορών, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμίσεις που διέπουν την ασφάλεια, τον ανταγωνισμό, τις κρατικές ενισχύσεις, το περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διαπραγμάτευση αναλυτικής συμφωνίας αερομεταφορών με το Ισραήλ, η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει την εμπειρία και τις πληροφορίες των κρατών μελών και άλλων ενδιαφερομένων μερών και πρέπει να επιδιώξει τη συμμετοχή τους πριν, κατά και μετά τις διαπραγματεύσεις,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ είναι η σημαντικότερη αγορά αερομεταφορών στη Μέση Ανατολή, με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, και έχοντας επίσης υπόψη τη στρατηγική του θέση ως γέφυρας μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, καθώς και με ακόμη πιο απομακρυσμένες περιοχές,

1.   επιδοκιμάζει την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ για τη σύναψη αναλυτικής συμφωνίας αερομεταφορών·

2.   τονίζει τη σημασία της συμφωνίας για τη δημιουργία προϋποθέσεων επέκτασης του Κοινού Αεροπορικού Χώρου·

3.   επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν πρέπει να περιορίζει το επίπεδο πρόσβασης στην αγορά που έχει ήδη επιτευχθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών·

4.   τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να είναι ισορροπημένη όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά· επιπλέον, το άνοιγμα της αγοράς πρέπει να είναι σταδιακό, αμοιβαίο και βιώσιμο·

5.   επισημαίνει ότι πρέπει πάντα πριν από το άνοιγμα των αγορών να προηγείται ρυθμιστική σύγκλιση όσον αφορά τις πτυχές της νομοθεσίας που αφορούν την ασφάλεια, το περιβάλλον, τις κρατικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισμό, καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, και ότι το επίπεδο ελευθέρωσης πρέπει να συνδέεται με τον βαθμό στον οποίο έχουν εξασφαλιστεί ίσοι όροι ανταγωνισμού σε αυτούς τους τομείς·

6.   αναγνωρίζει ότι για τα αεροπορικά δρομολόγια μεγάλων και μεσαίων αποστάσεων, ο τομέας των αερομεταφορών είναι ο ταχύτερος τρόπος σύνδεσης χωρών, τόπων και ανθρώπων και θα συνεχίσει στο μέλλον να αποτελεί το πλέον ελκυστικό μέσο μεταφοράς από άποψη ταχύτητας και κόστους·

7.   αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του τομέα των αερομεταφορών στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, ιδίως ως προς τη σύνδεση περιοχών του κόσμου για τις οποίες δεν υφίσταται επί του παρόντος άλλο ανταγωνιστικό μέσο μεταφοράς· εντούτοις, ενθαρρύνει τη χρήση και ανάπτυξη της διατροπικότητας καθώς και άλλων μέσων μεταφοράς·

8.   αναγνωρίζει ότι ο τομέας των αερομεταφορών έχει ορισμένες αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες, ειδικότερα ως πηγή θορύβου και ως σημαντική πηγή εκπομπής ρύπων· ως εκ τούτου, θεωρεί επιβεβλημένο να περιλαμβάνεται στη συμφωνία η δυνατότητα ανάληψης δράσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, έτσι ώστε να αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος των αερομεταφορών στα ύδατα, την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και τα επίπεδα θορύβου·

9.   υπογραμμίζει ότι η συμφωνία πρέπει να προβλέπει πιο αυστηρούς κανόνες ασφάλειας πτήσεων και αεροπορικής ασφάλειας·

10.   τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να διενεργούνται στο πλαίσιο στενής συνεργασίας με τα κράτη μέλη, τα οποία διαθέτουν την αναγκαία εμπειρία και πείρα ώστε να βοηθήσουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις·

11.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη ενημέρωση και διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και με το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο του κράτους του Ισραήλ.

(1) ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 84.


Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο *
PDF 348kWORD 58k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (COM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0093),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0081/2009),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 134 του Κανονισμού του,

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρόταση της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α) Το σχέδιο αποκατάστασης της ICCAT ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να μειώσουν οικειοθελώς τα αλιεύματα ερυθρού τόνου στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο το 2009, για να προωθηθεί η ανασύσταση των αποθεμάτων· ορισμένα συμβαλλόμενα μέρη το έχουν πράξει·
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο ζ
ζ) "κοινή αλιευτική δραστηριότητα", κάθε δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερα σκάφη αλίευσης που φέρουν σημαία διαφορετικών ΣΜΣ ή διαφορετικών κρατών μελών και κατά την οποία τα αλιεύματα ενός σκάφους αλίευσης καταλογίζονται σε ένα ή περισσότερα άλλα σκάφη αλίευσης σύμφωνα με μια κλείδα κατανομής·
ζ) "κοινή αλιευτική δραστηριότητα", κάθε δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερα σκάφη αλίευσης που φέρουν σημαία διαφορετικών ΣΜΣ ή διαφορετικών κρατών μελών ή σκάφη αλίευσης που φέρουν την ίδια σημαία και κατά την οποία τα αλιεύματα ενός σκάφους αλίευσης καταλογίζονται σε ένα ή περισσότερα άλλα σκάφη αλίευσης σύμφωνα με μια κλείδα κατανομής·
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 6 - εδάφιο 3
Όταν κριθεί ότι η ατομική ποσόστωση έχει εξαντληθεί, το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να διατάξει το σκάφος να κατευθυνθεί αμέσως σε λιμένα που έχει ορίσει.
Όταν κριθεί ότι η ατομική ποσόστωση έχει εξαντληθεί, το κράτος μέλος σημαίας αναστέλλει την άδεια για αλίευση ερυθρού τόνου και μπορεί να διατάξει το σκάφος να κατευθυνθεί αμέσως σε λιμένα που έχει ορίσει.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό τμήμα
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους που αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού ή ο αντιπρόσωπός του, γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους σημαίας) ή του ΣΜΣ, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, τις ακόλουθες πληροφορίες:
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους που αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού ή ο αντιπρόσωπός του, γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους σημαίας) ή του ΣΜΣ, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα ή, όταν η απόσταση από τον λιμένα είναι μικρότερη, κατά το πέρας της αλιευτικής δραστηριότητας και πριν αρχίσουν να επιστρέφουν, τις ακόλουθες πληροφορίες:
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 - παράγραφος 2 - στοιχείο α
α) προβλεπόμενη ώρα άφιξης·
α) ημερομηνία, λιμένα και προβλεπόμενη ώρα άφιξης·
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 - παράγραφος 2 - στοιχείο α
α) κάλυψη από παρατηρητές για το 20% τουλάχιστον των ενεργών σκαφών αλίευσης με γρι-γρι άνω των 24 m·
α) κάλυψη από παρατηρητές για το 100% των ενεργών σκαφών αλίευσης με γρι-γρι άνω των 24 m·
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 - παράγραφος 2 - στοιχείο β
β) σε περίπτωση κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων, την παρουσία παρατηρητή κατά τη διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας.
β) σε περίπτωση κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων, την παρουσία παρατηρητή σε κάθε σκάφος αλίευσης κατά τη διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας.

Επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα
PDF 250kWORD 34k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα
P6_TA(2009)0129B6-0140/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 91 και το άρθρο 90, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην οποία βρίσκονται 170.000 άμαχοι που είναι παγιδευμένοι στη ζώνη συγκρούσεων μεταξύ του στρατού της Σρι Λάνκα και των δυνάμεων της οργάνωσης Τίγρεις για την Απελευθέρωση του Ταμίλ Ιλάμ (LTTE) χωρίς πρόσβαση στην πλέον στοιχειώδη βοήθεια,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών έχουν επισήμως καταγράψει πάνω από 2300 θανάτους αμάχων και τουλάχιστον 6500 τραυματίες από τον Ιανουάριο του 2009 έως σήμερα,

1.   ζητεί την άμεση κατάπαυση του πυρός από τον στρατό της Σρι Λάνκα και το LTTE, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει την εμπόλεμη ζώνη· καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας και εκφοβισμού που εμποδίζουν τους αμάχους να εγκαταλείψουν τη ζώνη των συγκρούσεων·

2.   καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, όπως έχει επισήμως καταγράψει η Διεθνής Ομάδα Κρίσεων,

3.   καλεί αμφότερες τις πλευρές να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να προστατεύσουν και να συνδράμουν τον άμαχο πληθυσμό τόσο στη ζώνη των συγκρούσεων, όσο και στην ασφαλή ζώνη·

4.   ανησυχεί σχετικά με τις πληροφορίες ότι στα στρατόπεδα προσφύγων που έχει εγκαταστήσει η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα επικρατούν σοβαρός συνωστισμός και κακές συνθήκες·

5.   ζητεί να παραχωρηθεί πλήρης και απρόσκοπτη πρόσβαση στη ζώνη των συγκρούσεων και στα στρατόπεδα προσφύγων για τις διεθνείς και εθνικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, καθώς και για τους δημοσιογράφους·

6.   καλεί την Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να συνεργαστεί με χώρες και οργανώσεις παροχής βοήθειας που θέλουν και μπορούν να απομακρύνουν τον άμαχο πληθυσμό·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή.


Η πρόκληση της υποβάθμισης των γεωργικών γαιών στην ΕΕ, ιδίως στη Νότια Ευρώπη: η απάντηση με τα μέσα της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ
PDF 288kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με το πρόβλημα της υποβάθμισης των γεωργικών γαιών στην ΕΕ και ειδικότερα στη Νότια Ευρώπη: η απάντηση με τα μέσα γεωργικής πολιτικής της ΕΕ (2008/2219(INI))
P6_TA(2009)0130A6-0086/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης στις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρή ξηρασία ή/και απερήμωση, ιδιαίτερα στην Αφρική, του 1994, και για τη βιολογική ποικιλότητα, του 1992,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Νοεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του εδάφους(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0086/2009),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική δραστηριότητα είναι ένας οικονομικός τομέας που εξαρτάται άμεσα από τα φυσικά φαινόμενα και, παράλληλα, παρέχει σημαντικές δυνατότητες επέμβασης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία είναι το καλύτερο μέσο για την αποφυγή της υποβάθμισης του εδάφους, και ότι απαιτείται κατάλληλη στρατηγική που θα συμβάλλει τη διατήρηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγροτικός πληθυσμός της Ένωσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ερημοποίησης και ότι οι παραγωγοί της Ένωσης συνεισφέρουν σημαντικά στη διατήρηση της βλάστησης σε περιοχές που πλήττονται από μακρές περιόδους ξηρασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως οι μόνιμες καλλιέργειες, τα λιβάδια και τα δάση έχουν εξαιρετικά θετική επίδραση στη συγκράτηση του νερού,

Δ.   λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι τα γεωργικά εδάφη της Νότιας Ευρώπης, αλλά και άλλων περιφερειών των κρατών μελών, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας διαδικασίας υποβάθμισης του περιβάλλοντος που οφείλεται στην αρνητική αλληλεπίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των κλιματικών φαινομένων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι και η υπερεντατική καλλιέργεια μπορεί να συμβάλλει στην διάβρωση των εδαφών καθιστώντας τα μη παραγωγικά,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερημοποίηση θεωρείται σήμερα ως μια από τις σημαντικότερες απειλές υποβάθμισης της γης των Μεσογειακών χωρών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έδαφος αποτελεί τη βάση της παραγωγής των προϊόντων διατροφής του ανθρώπου, των ζωοτροφών, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των καυσίμων, και ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση του CO2· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι σήμερα το έδαφος εκτίθεται περισσότερο από ποτέ σε ανεπανόρθωτες ζημίες οι οποίες προκαλούνται από τη γραμμική και την αιολική διάβρωση, τη ρύπανση, την αλάτωση, τη στεγανοποίηση, τη μείωση των οργανικών ουσιών και την απώλεια της βιοποικιλότητας των εδαφών,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές συνέπειες που έχουν ήδη διαπιστωθεί αφορούν τις διαταραχές της υδρογεωλογικής ισορροπίας, την είσοδο θαλάσσιων υδάτων στους παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες, την αλάτωση των εδαφών, την απώλεια γεωργικών εκτάσεων, τη μείωση της βιοποικιλότητας, καθώς και την αύξηση της ευαισθησίας σε πυρκαγιές, και ασθένειες των φυτών και ζωονόσους,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερθείσες αλλαγές στην αλληλεπίδραση φυσικού-ανθρωπογενούς και παραγωγικού περιβάλλοντος έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα συστήματα καλλιέργειας και κτηνοτροφίας, στον παραγωγικό προσανατολισμό των εδαφών και στην προσφορά τροφίμων, με προφανή επακόλουθα στα ζητήματα επισιτιστικής ασφάλειας και –εξαιτίας της εγκατάλειψης εκμεταλλεύσεων– στον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό ιστό των πληττομένων περιοχών, ενώ συνοδεύονται και από υδρογεωλογικές επιπτώσεις,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρδευση χρησιμεύει επίσης για τη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους και για την ανατροφοδότηση του υδροφόρου ορίζοντα, και ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες αυτοί κατά τη χάραξη της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ),

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειψυδρία και η ξηρασία αυξάνουν ακόμα περισσότερο τις τιμές των γεωργικών πρώτων υλών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίζεται ο διαρκής εφοδιασμός του πληθυσμού με τρόφιμα,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση του γεωργικού και δασικού συστήματος παρέχει ευκαιρίες παρέμβασης στο γενικό ισοζύγιο του άνθρακα και μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου,

ΙΓ.   υπενθυμίζοντας την προποαρατεθείσα σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης η οποία αποσκοπεί στην καταπολέμηση της υποβάθμισης των καλλιεργήσιμων γαιών και της ξηρασίας, καθώς και την υποστήριξη αυτής της σύμβασης εκ μέρους του Κοινοβουλίου,

ΙΔ.   αναγνωρίζοντας τον ρόλο κανονιστικού πλαισίου της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ(3)) ως βασικού μέσου για την προστασία του εδάφους, με την προαγωγή της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της βιώσιμης χρήσης των υδάτων και της προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και με την ταυτόχρονη συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πλημμυρών και της ξηρασίας,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ολοκληρωμένης και πολυεπιστημονικής προσέγγισης, δεδομένου ότι έτσι μπορεί να αποφευχθεί η αναζήτηση λύσεων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις και αλυσιδωτά επιβλαβή αποτελέσματα,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμη η παρακολούθηση της κατάστασης, όσον αφορά την εξέλιξη των υφιστάμενων φαινομένων και την εμφάνιση νέων καταστάσεων κινδύνου, μέσω της εξειδίκευσης στη χρήση των δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού και των γεωβιοχημικών (χαρτογραφικών) μοντέλων,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί η συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα, με την εναλλαγή περιόδων ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων, τα οποία επιταχύνουν τις διαδικασίες υποβάθμισης της λιθόσφαιρας, ιδίως στις περιοχές όπου το έδαφος είναι δομικά πιο ευάλωτο τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια Ευρώπη,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται αύξηση της ζήτησης και των τιμών των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο,

1.   κρίνει αναγκαίο να συμπεριληφθούν σαφώς στους προσανατολισμούς και στις μεθόδους διαχείρισης της ΚΓΠ αρχές και μέσα για την προστασία του κλίματος γενικότερα και για τον περιορισμό των συνεπειών που προκαλεί η υποβάθμιση του εδάφους ειδικότερα·

2.   τονίζει ότι η κοινοτική χρηματοδότηση των δράσεων προσαρμογής του γεωργικού τομέα στις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να βασιστεί σε μία εδαφική προσέγγιση, η οποία λαμβάνει υπόψη το βαθμό τρωτότητας των περιοχών της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι με βάση έγκυρες εκτιμήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα γεωργικά εδάφη της Νότιας Ευρώπης είναι περισσότερο ευάλωτα στην αλλαγή του κλίματος·

3.   εκφράζει τη λύπη του διότι δεν θεσπίστηκαν συγκεκριμένοι στόχοι, όταν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν την περικοπή των πόρων για την αγροτική ανάπτυξη και διαπιστώνει ότι στον δεύτερο πυλώνα δεν προβλέπονται αρκετοί πόροι για να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή·

4.   θεωρεί ότι τα σημερινά προβλήματα, μεταξύ των οποίων η έλλειψη τροφίμων, η λειψυδρία, η άνοδος της θερμοκρασίας, η εξατμισοδιαπνοή και ο κίνδυνος της υποβάθμισης του εδάφους, απαιτούν νέες, ολοκληρωμένες και επιστημονικές γεωργικές πολιτικές, προσαρμοσμένες στις κλιματικές συνθήκες της Μεσογείου· θεωρεί ότι με τη βοήθεια των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των εθνικών οργανισμών, αυτές οι πολιτικές πρέπει να εκφράζουν την έρευνα και την ανάπτυξη για καλλιέργειες που θα προσαρμόζονται τοπικά στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις, σε τομείς όπως η εξοικονόμηση νερού, και ταυτόχρονα θα προσφέρουν επαρκή εισοδήματα στους γεωργούς, με σκοπό τη διατήρηση βιοτικού επιπέδου σε ευρωπαϊκή κλίμακα·

5.   θεωρεί ότι οι αρχές της ΚΓΠ σχετικά με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση στη στρατηγική διατήρησης του εδάφους θα πρέπει να ευνοούν περισσότερο δράσεις που έχουν ως στόχο τον έλεγχο και τη βελτίωση της απόδοσης και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των υφιστάμενων συστημάτων αποστράγγισης, μέσω της κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης των υδάτων, που θα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα και προσαρμοσμένα στην εκάστοτε τοποθεσία, και της παροχής συμβουλών στους αγρότες των περιοχών που κινδυνεύουν από ξηρασία σχετικά με την επιτυχή χρησιμοποίηση καλλιεργειών ανάλογα με την περιοχή και με μικρές απαιτήσεις ως προς την κατανάλωση νερού·

6.   τάσσεται υπέρ της παροχής μεγαλύτερης στήριξης για τη βελτίωση της διαχείρισης του νερού για τις γεωργικές γαίες από την Ένωση, στο πλαίσιο της οποίας θα ήταν αναγκαίο να καθιερωθούν αποτελεσματικότερα συστήματα άρδευσης, καλύτερα προσαρμοσμένα στο εκάστοτε είδος καλλιέργειας, να προωθηθεί η σχετική έρευνα και να δοθούν κίνητρα για τη αξιοποίηση των προόδων της βιοτεχνολογίας·

7.   θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία και τη διαχείριση, μέσω κοινοπραξιών, μικροταμιευτήρων για άρδευση (μικρών ορεινών λιμνών) και για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, σε θέση με μεγαλύτερο υψόμετρο ως προς την αρδευόμενη ζώνη με φυσική ροή, επιτρέποντας καλύτερες συνθήκες κόστους λειτουργίας και χρησιμοποιώντας, επίσης, επεξεργασμένα αστικά λύματα με τεχνικές φυτοκάθαρσης και επιφανειακής διασποράς·

8.   σημειώνει τη σημασία των αναβαθμίδων στην καταπολέμηση της διάβρωσης και την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας του εδάφους σε νερό και κρίνει σκόπιμο να ληφθούν μέτρα για την διατήρηση, αποκατάσταση και κατασκευή τους·

9.   θεωρεί ότι τα γεωργικά-δασικά έργα πρέπει να περιλαμβάνουν προγράμματα αναδάσωσης των οριακών ή/και μολυσμένων εδαφών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρίζες των θάμνων μπορούν να εξασφαλίσουν την πρόσφυση του ανώτερου ασταθούς στρώματος στο σταθερό υποκείμενο πέτρωμα, το οποίο λειτουργεί ως υπόστρωμα καθαρισμού·

10.   συνηγορεί υπέρ της θέσπισης κοινοτικής δασικής πολιτικής, της οποίας κύριος στόχος θα είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

11.   θεωρεί, επίσης, απαραίτητη την παροχή κινήτρων για γεωργικές δράσεις με σκοπό τη διατήρηση της φυτοκάλυψης, προκειμένου να μη σημειωθεί αλάτωση των κοιτών των ποταμών εξαιτίας της διάβρωσης·

12.   επισημαίνει ότι πολλά μεσογειακά είδη θάμνων παρουσιάζουν ικανοποιητική αντοχή στη φωτιά και εξαιρετική ικανότητα φυτικής ανάκαμψης και θα πρέπει, συνεπώς, να αξιοποιηθούν, ενώ διαθέτουν, επίσης, κατάλληλα χαρακτηριστικά ριζικού συστήματος για την αντιμετώπιση των διαδικασιών διάβρωσης του εδάφους·

13.   εκφράζει την άποψη ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να επιδιωχθεί η καλλιέργεια ποικιλιών μικρότερων απαιτήσεων σε νερό ή ακόμα και η κατά περίπτωση αντικατάσταση των ανοιξιάτικων καλλιεργειών με χειμερινές οι οποίες, εκτός από τις χαμηλές απαιτήσεις σε νερό άρδευσης, προστατεύουν αποτελεσματικά τα εδάφη, μέσω της φυτοκάλυψης την κρίσιμη για διαβρώσεις περίοδο του χειμώνα·

14.   θεωρεί ότι οι τοπικές φυτωριακές παραγωγές μπορούν να παράγουν οικότυπους καλύτερα προσαρμοσμένους στο περιβάλλον και θα πρέπει, συνεπώς, να τους παρασχεθούν κίνητρα με ειδικές παρεμβάσεις·

15.   ζητεί την προαγωγή της διαφύλαξης και της καλλιέργειας δενδροστοιχιών, ιδίως στις περιοχές από τις οποίες έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια·

16.   αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των φυτογενετικών πόρων για την προσαρμογή της διαχείρισης γης στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη φυτογενετικών πόρων από τους αγρότες και τους κηπουρούς, καθώς και από τα μικρά και μεσαία φυτώρια·

17.   τονίζει τη σημασία της αγρανάπαυσης για την αποκατάσταση των γεωργικών γαιών και για την εξοικονόμηση νερού· ζητεί από την Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη να ενθαρρύνουν γεωργικά συστήματα προσαρμοσμένα στις εκτάσεις των μεσογειακών οικοσυστημάτων·

18.   θεωρεί ότι οι αρχές σχετικά με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της ΚΓΠ θα πρέπει, μεταξύ των κριτηρίων για τη διατήρηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος, να παράσχουν κίνητρα στα συστήματα απορρόφησης και μεταφοράς του άνθρακα με τη βελτιστοποίηση των τεχνικών ξηρικής καλλιέργειας (ελάχιστη άροση της επιφάνειας, καλλιέργειες εκ περιτροπής, γονότυποι κατάλληλοι για το περιβάλλον, έλεγχος της εξατμισοδιαπνοής, στοχευμένη λίπανση, ολοκληρωμένη καταπολέμηση κλπ.)·

19.   καλεί τους αρμόδιους σε τοπικό επίπεδο φορείς να παρέμβουν για να προγραμματίσουν σχέδια διαχείρισης και τεχνολογίες χρήσης του νερού για άρδευση βάσει των νέων αναγκών και των περιβαλλοντικών συνθηκών, να σχεδιάσουν τη στοχοθετημένη χρήση των υδάτινων πόρων αναλόγως με την ποιότητα και να παρέμβουν σε επίπεδο οργανισμών διαχείρισης των υδάτων άρδευσης για να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μείωσης της σπατάλης στα συστήματα διανομής·

20.   συνηγορεί υπέρ της σύστασης ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την ξηρασία, ως ειδικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στην Κοπεγχάγη, και της ενίσχυσης της ικανότητας συντονισμένης αντίδρασης για την καταπολέμηση των πυρκαγιών εκ μέρους της Ένωσης, δεδομένου ότι τα δύο αυτά φαινόμενα συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην ερημοποίηση και στην υποβάθμιση των γεωργικών γαιών, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου·

21.   υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη και ο συντονισμός μεταξύ αυτών·

22.   συνιστά την ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης του εδάφους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη δράση κατά της διάβρωσης, της καταστροφής των οργανικών συστατικών που ευθύνεται για τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, καθώς και της απώλειας καλλιεργήσιμων γαιών και της βιοποικιλότητας·

23.   ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή, επ' ευκαιρία της πρότασής της για έναν νέο ορισμό των ορεινών, των νησιωτικών και των άλλων περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα, η οποία προβλέπεται για το 2009, να συμπεριλάβει, μεταξύ των βασικών παραμέτρων αξιολόγησης, τον βαθμό κινδύνου υποβάθμισης του εδάφους και ερημοποίησης για τις υπό παρακολούθηση περιοχές·

24.   θεωρεί απαραίτητη τη ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τη λειψυδρία και την ξηρασία και λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της βιοτεχνολογίας·

25.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επίδειξη, που προβλέπεται για το 2009, περισσότερα κίνητρα για την υποστήριξη προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που θα εκπονούν περισσότερα κράτη μέλη, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων για περισσότερο αειφόρο διαχείριση του εδάφους και των περιοχών στις οποίες εκδηλώνονται φαινόμενα υποβάθμισης·

26.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εάν είναι αναγκαία η δημιουργία πλαισίου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση των αιτίων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ιδίως της υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους·

27.   θεωρεί ότι κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης θα πρέπει να απευθύνονται τόσο στους υπεύθυνους του τομέα όσο και στο κοινό, με διπλό στόχο την αναζήτηση ειδικών λύσεων και την ευαισθητοποίηση των χρηστών όσον αφορά τη συλλογική ευθύνη στη χρήση των πόρων της γης·

28.   ζητεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, ειδικότερα για τους νέους αγρότες, με τις οποίες θα προωθείται η καθιέρωση γεωργικών μεθόδων που θα έχουν ευνοϊκά αποτελέσματα στη διατήρηση των εδαφών, κυρίως σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και το ρόλο που διαδραματίζει η γεωργική παραγωγή στο κλίμα·

29.   υπενθυμίζει ότι, βάσει του ψηφίσματός του της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με το μέλλον των νέων γεωργών στο πλαίσιο της σημερινής μεταρρύθμισης της ΚΓΠ(4), η χρηματοδότηση των σχεδίων θα πρέπει να παρέχεται κατά προτεραιότητα στις δραστηριότητες εκείνες που μπορούν να ευνοήσουν την είσοδο νέων στον γεωργικό τομέα·

30.   θεωρεί αναγκαίο η Ένωση να ενισχύσει και να βελτιώσει την αυτονομία και αυτάρκεια ως προς τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα μέσω της καλύτερης προστασίας των γεωργικών εδαφών και των παραγωγικών τους χαρακτηριστικών, προάγοντας ιδίως την αειφόρο χρήση των χορτολιβαδικών εκτάσεων για την κτηνοτροφία (με προγράμματα παραγωγής κρέατος από ζώα βοσκής, πριμοδότηση της σύμφωνης με την προστασία της φύσης βόσκησης κλπ.) προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις εισαγωγές ζωοτροφών· θεωρεί ότι προκειμένου να συμβάλει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και αειφορία, η ΚΓΠ πρέπει να επιδιώξει ισορροπία μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής και παραγωγής ενέργειας στην γεωργία της Ένωσης·

31.   ζητεί, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας αγοράς του CO2, να ενθαρρυνθούν η διατήρηση και η αποκατάσταση των δασών, καθώς και η αναδάσωση από μικτά είδη, δίνοντας προτεραιότητα στα κράτη μέλη τα οποία έχουν χάσει την κληρονομιά τους σε φυσικά δάση, και υπογραμμίζει την ανάγκη να τεθεί σε εφαρμογή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των δασών·

32.   υπογραμμίζει τον ρόλο των δασών στον υδάτινο κύκλο και τη σημασία ενός ισορροπημένου συνδυασμού δασών, λιβαδιών και βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων εδαφών για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων· επισημαίνει ιδιαίτερα το ρόλο των εδαφών με υψηλή περιεκτικότητα οργανικών συστατικών και προσαρμοσμένη εναλλαγή καλλιεργειών· προειδοποιεί ότι η αυξανόμενη εκμετάλλευση της γης συνιστά απειλή για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων·

33.   ζητεί να αναγνωρισθεί, στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων σχετικά με τη διατήρηση των λιβαδιών, των μόνιμων βοσκοτόπων και των δασικών εκτάσεων, η δυνατότητα σύνδεσης της χορήγησης πράσινων πιστοποιητικών με την παραγωγή δημόσιων αγαθών (αποθήκευση του CO2, βιοποικιλότητα, διατήρηση του εδάφους)·

34.   καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ για την πριμοδότηση γεωργικών δραστηριοτήτων σχετικά με τη διατήρηση των λιβαδιών, των μόνιμων βοσκοτόπων και των δασικών εκτάσεων, συνεισφέροντας έτσι στην παραγωγή δημόσιων αγαθών (αποθήκευση CO2, βιολογική ποικιλία, διατήρηση του εδάφους)· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη διατήρηση της αγρανάπαυσης·

35.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διερευνήσουν στρατηγικές αποκατάστασης των υποβαθμισμένων εδαφών, ξεκινώντας από κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της υποβάθμισης του εδάφους·

36.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 282 Ε, 6.11.2008, σ. 281.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2008)0473.
(3) ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2008)0258.


Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με ευρωπαϊκό καταστατικό
PDF 265kWORD 35k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στις εταιρείες με καταστατικό ευρωπαϊκής εταιρείας και λοιπά συνοδευτικά μέτρα
P6_TA(2009)0131B6-0110/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2008 με τίτλο "Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις - Μια "Small Business Act" για την Ευρώπη" (CΟΜ(2008)0394) και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για την περίοδο 2008 και 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας θα διευκολύνει τη δράση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά, θα είναι όμως προσιτό και για τις μεγαλύτερες εταιρείες,

1.   καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διαβουλεύσεις, με βάση το άρθρο 138 της Συνθήκης ΕΚ, με τους κοινωνικούς εταίρους με στόχο να αξιολογηθούν και όπου είναι αναγκαίο να εκσυγχρονιστούν, να δημιουργηθούν ή να ενισχυθούν οι διατάξεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά·

2.   καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των υφιστάμενων καταστατικών ευρωπαϊκών εταιρειών και των σχετικών αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (π.χ. υποθέσεις "Daily Mail and General Trust", "Sevic Systems", "Inspire Art", "Überseering" και "Cartesio") όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών και την πιθανή αποφυγή ή παράκαμψη των σχετικών εθνικών διατάξεων·

3.   καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα διασυνοριακά προβλήματα όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, τη φορολογική νομοθεσία και την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων σε προγράμματα απόκτησης μετοχών που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες διαβουλεύσεις· ζητεί πιθανή επανεξέταση ή/και νέες προτάσεις που θα συζητηθούν με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή κανόνα για το καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας σύμφωνα με τον οποίο η εξόφληση ενός δανείου ή άλλη χρηματική εισφορά που παρέχεται από έναν μέτοχο θα πρέπει να θεωρείται ήσσονος σημασίας στην περίπτωση που θα ήταν περισσότερο ενδεδειγμένη η συνεισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο (δηλαδή στην περίπτωση υπερχρέωσης της ίδιας της εταιρείας)· πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί κανόνας ο οποίος θα προβλέπει ότι ο μέτοχος πρέπει να επιστρέψει την εισπραχθείσα εξόφληση εάν είχε καταβληθεί εντός της υπόπτου περιόδου·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Παιδιά μεταναστών
PDF 268kWORD 40k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τα παιδιά των μεταναστών που έχουν παραμείνει στη χώρα καταγωγής τους
P6_TA(2009)0132B6-0112/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Νοεμβρίου 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 3 και 20,

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους, και ιδίως τα άρθρα 38, 42 και 45,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ωφελεί τις οικονομίες όλων των κρατών μελών και παρέχει στους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα οικονομικής και ατομικής ανάπτυξης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θετικά αυτά αποτελέσματα θα μπορούσαν να μειωθούν λόγω ανεπιθύμητων επιπτώσεων της μετανάστευσης, στις οποίες συγκαταλέγεται η δυσάρεστη κατάσταση που υποχρεούνται να βιώσουν τα παιδιά που έχουν παραμείνει στη χώρα καταγωγής όταν οι γονείς τους μεταναστεύουν σε άλλο κράτος μέλος,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση εργατικού δυναμικού αυξάνεται σταθερά κατά τις τελευταίες δεκαετίες και σήμερα πλέον οι περισσότεροι από τους διεθνείς μετανάστες της υφηλίου - 64 εκατομμύρια - διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση διαθέτει τεράστιο δυναμικό για την τόνωση της ανάπτυξης αλλά και ότι υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί τόσο στις χώρες καταγωγής όσο και στις χώρες υποδοχής,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με μελέτη της UNICEF και της οργάνωσης Social Alternatives στη Ρουμανία, σχεδόν 350 000 παιδιά είχαν το 2008 τουλάχιστον έναν εργαζόμενο γονέα σε χώρα της αλλοδαπής, και σχεδόν 126 000 παιδιά υφίσταντο τις επιπτώσεις της μετανάστευσης και των δύο γονέων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στα νοικοκυριά της χώρας καταγωγής διότι, μέσω εμβασμάτων και άλλων διαύλων, μειώνει τη φτώχεια και αυξάνει τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο,

Ζ.   λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι τα παιδιά που έχουν εγκαταλειφθεί από γονείς που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος ενδέχεται να υφίστανται επίσης δυσμενείς επιπτώσεις συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου γενικής έλλειψης φροντίδας όσον αφορά τη σωματική και την ψυχική τους υγεία καθώς και σχετικές με την ψυχική τους υγεία επιδράσεις, όπως είναι η κατάθλιψη, η απώλεια ελεύθερου χρόνου για την ψυχαγωγία και την ανάπτυξή τους, ελλιπής σχολική φοίτηση και έλλειψη γενικής συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, κακή διατροφή και κακοποίηση,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται συνεκτική πολιτική για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εκπαίδευσης των παιδιών μεταναστών που μεταβαίνουν με τους γονείς τους στη χώρα υποδοχής, ενώ έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή στο φαινόμενο των παιδιών που παραμένουν στη χώρα καταγωγής,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά παραμένουν συχνά στη χώρα καταγωγής λόγω έλλειψης ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι χώρες υποδοχής,

1.   καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την εκπόνηση μελέτης σε επίπεδο ΕΕ, που θα εξετάζει την έκταση του φαινομένου των παιδιών μεταναστών που έχουν παραμείνει στη χώρα καταγωγής και θα συγκεντρώνει δεδομένα για το φαινόμενο αυτό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.   καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών που έχουν εγκαταλειφθεί από τους γονείς τους στη χώρα καταγωγής και την εξασφάλιση της ομαλής ανάπτυξής τους από πλευράς εκπαίδευσης και κοινωνικής ζωής·

3.   καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς συνεργασίας για να αποτραπούν οι καταστροφικές συνέπειες της έλλειψης δυνατοτήτων συμβίωσης σε οικογένειες, και ιδίως στα παιδιά, και των αποστάσεων που πρέπει να καλύπτονται·

4.   καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τους μετανάστες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τα δικαιώματα των μελών των οικογενειών τους όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και τις διαθέσιμες πληροφορίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη διαβίωση σε χώρες της αλλοδαπής και τους όρους εργασίας σε άλλο κράτος μέλος·

5.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την επαρκή εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων μέσων προκειμένου να παρέχεται βοήθεια στους μετανάστες καθώς και στα παιδιά τους που δεν έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής·

6.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ σε δράσεις που αποβλέπουν στη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών των μεταναστών·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στους κοινωνικούς εταίρους.


Έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2008
PDF 356kWORD 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2008
P6_TA(2009)0133B6-0104/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2005 για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κροατία,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 10 Απριλίου 2008, σχετικά με την έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2007(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2008, η οποία δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 5 Νοεμβρίου 2008 (SEC(2008)2694),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κροατία έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο και στους τρεις τομείς τους οποίους καλύπτουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα σημαντικά επιτεύγματα πρέπει να εμπεδωθούν και να συνοδεύονται από διαρκείς προσπάθειες για την έγκριση και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που εξετάζονται στην έκθεση της Επιτροπής και στο παρόν ψήφισμα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προβεί σε ενέργειες για την ενίσχυση της ποιότητας της διαδικασίας διεύρυνσης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2007 με τίτλο "Στρατηγική για τη διεύρυνση και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2007-2008" (COM(2007)0663) δίνει μεγάλη έμφαση –ήδη από τα αρχικά στάδια των διαπραγματεύσεων προσχώρησης– στο κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση, εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, στη διοικητική και δικαστική μεταρρύθμιση και στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η περάτωση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Κροατία έως το 2009 πρέπει να παραμείνει κοινός στόχος όλων των μερών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δολοφονίες και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά το 2008 καταδεικνύουν την ανάγκη να αντιμετωπιστούν σοβαρά και δραστικά η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα στην Κροατία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι διορίστηκε νέος Υπουργός Εσωτερικών, νέος Υπουργός Δικαιοσύνης και νέος Αρχηγός της Αστυνομίας, στους οποίους και ανατέθηκε η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων,

Γενικές παρατηρήσεις

1.   επαινεί την Κροατία για τα θετικά αποτελέσματα που έχει επιτύχει κατά το 2008 με την έγκριση της νομοθεσίας και την πραγματοποίηση των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την ένταξη στην ΕΕ·

2.   επισημαίνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι το νομοθετικό και ρυθμιστικό έργο έχει τελικά συνδυαστεί με προσπάθειες να ενισχυθεί και να βελτιωθεί το διοικητικό δυναμικό που απαιτείται για την υλοποίηση παρόμοιων μεταρρυθμίσεων·

3.   εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο στόχος της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων προσχώρησης έως το τέλος του 2009, σύμφωνα με τον ενδεικτικό "χάρτη πορείας" που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή, μπορεί να επιτευχθεί, εφόσον η κυβέρνηση της Κροατίας κλιμακώσει τις προσπάθειές της προς αντιμετώπιση ιδίως των πιο ευαίσθητων ζητημάτων που συνδέονται με την ενταξιακή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, και εφόσον τελικά τηρήσει τα κριτήρια αναφοράς σε αυτούς τους τομείς, και επίσης εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να ανοίξει όλα τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

4.   επικροτεί τη σύσταση της Επιτροπής για ίδρυση από το Συμβούλιο ειδικής τεχνικής ομάδας εργασίας, αρμόδιας για τη σύνταξη της Συνθήκης Προσχώρησης· συνιστά επίσης η ομάδα αυτή να εργάζεται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις και, ως εκ τούτου, να ξεκινήσει τις εργασίες της εντός του πρώτου εξαμήνου του 2009· επικροτεί επιπλέον την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει ανακοίνωση εντός του 2009 η οποία θα αναφέρει λεπτομερώς τις οικονομικές επιπτώσεις της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ·

Πολιτικά κριτήρια

5.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την έγκριση βασικών κειμένων και βασικής νομοθεσίας σε ορισμένους τομείς, ιδίως στην καταπολέμηση των διακρίσεων, στα δικαιώματα των γυναικών, στα δικαιώματα των μειονοτήτων και την επιστροφή των προσφύγων· επισημαίνει ότι η γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίησή τους είναι πλέον ουσιαστικής σημασίας·

6.   επισημαίνει ωστόσο την ανάγκη να επιδιωχθεί η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης με τη θέσπιση νέου μισθολογικού συστήματος και ολοκληρωμένη αναθεώρηση των διοικητικών διαδικασιών, ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια, το σύστημα λογοδοσίας και η αποπολιτικοποίηση του κροατικού δημόσιου τομέα· ζητεί να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση, καθώς η ικανότητά τους να αναλάβουν νέες ευθύνες έχει μεγίστη σημασία για την επιτυχία της διαδικασίας αποκέντρωσης·

7.   υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής νομικής ασφάλειας και ισότητας ενώπιον του νόμου σε ξένους επενδυτές, και προτρέπει, στο πλαίσιο αυτό, τις αρχές της Κροατίας να αντιμετωπίσουν άμεσα τις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν επιστροφές ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Κροατίας·

8.   πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν σοβαρότερες προσπάθειες στο δικαστικό τομέα προκειμένου να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους οι αιτίες της συσσώρευσης εκκρεμοτήτων και των υπερβολικά χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών, να δοθεί το έναυσμα για σοβαρό και ολοκληρωμένο εξορθολογισμό του δικαστικού συστήματος που θα καλύπτει όλους τους τύπους δικαστηρίων, να θεσπιστεί αντικειμενική και διαφανής διαδικασία επιλογής δικαστών καθώς και εξατομικευμένα κριτήρια αξιολόγησης και προαγωγής τους, να διασφαλιστεί ότι οι εγκληματίες πολέμου θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα κοινώς παραδεδεγμένα ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, και, τέλος, να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των ερήμην αποφάσεων και δικών, ιδίως μέσω της ενισχυμένης περιφερειακής συνεργασίας·

9.   λαμβάνει υπόψη τη δήλωση του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 12 Δεκεμβρίου 2008, στην οποία σημειώνεται ότι η Κροατία έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα αιτήματα για βοήθεια που υποβλήθηκαν από το Γραφείο της Εισαγγελίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ορισμένα σημαντικά στρατιωτικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση Gotovina εξακολουθούν να αγνοούνται· παροτρύνει την κυβέρνηση της Κροατίας να κλιμακώσει τις προσπάθειές της, ώστε να θέσει άμεσα τα σημαντικά αυτά έγγραφα στη διάθεση του Δικαστηρίου·

10.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η κροατική κυβέρνηση έλαβε εντέλει συμπληρωματικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα· τονίζει ότι η αυξημένη ερευνητική και διωκτική δράση της Υπηρεσίας για την Καταστολή της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (USKOK) πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογες προσπάθειες εκ μέρους των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για να επιφέρουν οι διαδικασίες αυτές αποτελέσματα· πιστεύει ότι πρέπει να επιδεικνύεται μηδενική ανοχή σε όλα τα επίπεδα και ότι πρέπει να λαμβάνονται και να επιβάλλονται αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων· επικροτεί εν προκειμένω την έγκριση νομοθετικών μέτρων σχετικά με το προσωρινό "πάγωμα" των περιουσιακών στοιχείων όλων των ατόμων που κατηγορούνται για διαφθορά και εμπλοκή σε οργανωμένο έγκλημα·

11.   σημειώνει με χαρά την επίσημη έναρξη λειτουργίας, σε τέσσερα διαφορετικά δικαστήρια, τμημάτων που ασχολούνται ειδικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και ότι οι εξήντα δικαστές που έχουν διορισθεί στα τμήματα αυτά έχουν υποστεί προσεκτικό έλεγχο και θα τους δοθούν σημαντικά οικονομικά κίνητρα που θα αντανακλούν τον σύνθετο και ευαίσθητο χαρακτήρα των καθηκόντων που καλούνται να επιτελέσουν·

12.   καλεί, εν προκειμένω, την κυβέρνηση της Κροατίας να διασφαλίσει ότι η αστυνομία και ο δικαστικός τομέας διαθέτουν ελευθερία και ανεξαρτησία δράσης, καθώς και τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που είναι αναγκαίοι για να εκπληρώσουν την αποστολή τους όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος·

13.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ελευθερία του Τύπου στην Κροατία αλλά επισημαίνει τα πρόσφατα κρούσματα εκφοβισμού, ακόμη και δολοφονιών, δημοσιογράφων που ερευνούσαν υποθέσεις διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές να αναλάβουν αποφασιστική δράση για τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων και την άσκηση διώξεων, ώστε να αποκατασταθεί το θετικό κλίμα στη χώρα και να διασφαλισθεί η συνέχιση της συμμόρφωσης προς τα πολιτικά κριτήρια προσχώρησης· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη πλήρους προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πολιτικών διαπραγματεύσεων·

14.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, από την κυβέρνηση της Κροατίας, σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του συνταγματικού νόμου στις εθνικές μειονότητες και την αύξηση της χρηματοδότησης· προτρέπει τις αρχές της Κροατίας να εφαρμόσουν το σχέδιο αυτό σε στενή διαβούλευση με μη κυβερνητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τις μειονοτικές κοινότητες· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να δοθεί προσοχή στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των μειονοτήτων, ιδίως στην πρόσβασή τους στην απασχόληση, και να σχεδιαστεί μακρόπνοη στρατηγική για την απασχόληση μειονοτικών στη δημόσια διοίκηση και στο δικαστικό τομέα· ζητεί επιπλέον να έχουν τα συμβούλια εθνικών μειονοτήτων δημοσιονομική αυτονομία από τις τοπικές αρχές τις οποίες πρόκειται να συμβουλεύουν, ώστε να ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία·

15.   επικροτεί τα επιτεύγματα στον τομέα της πολιτικής για τις μειονότητες στην Κροατία, ιδίως το γεγονός ότι έχουν διασφαλισθεί ευκαιρίες εκπαίδευσης καθώς και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση για τις μειονότητες στη χώρα·

16.   επικροτεί τη συνεχιζόμενη πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την εκπαίδευση των μειονοτήτων· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το ότι οι ισχύουσες δομές διατηρούν το διαχωρισμό, αντί να αποσκοπούν στην ενσωμάτωση των διαφόρων εθνοτικών ομάδων (π.χ. με κοινές σχολικές τάξεις)· ανησυχεί επίσης, ιδίως στην περίπτωση των Ρομά, μήπως οι διευθετήσεις αυτές οδηγήσουν σε ποιότητα εκπαίδευσης κατώτερη από την ποιότητα της εκπαίδευσης των κανονικών σχολικών τάξεων·

17.   επισημαίνει ότι, παρ" όλο που έχουν επιτευχθεί απτά αποτελέσματα στην εξασφάλιση συνθηκών για την επιστροφή προσφύγων, απομένουν πολλά μέχρι να γίνει η επιστροφή αυτή βιώσιμη από άποψη κατοικίας (ιδίως για όσους ήταν ενοικιαστές σε αστικές περιοχές), καθώς και ενσωμάτωσης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής των προγραμμάτων επιστροφής σε συνδυασμό με τα άλλα προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα και τα προγράμματα για την απασχόληση·

18.   χαιρετίζει επιπλέον την έγκριση ολοκληρωμένης νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και αποδίδει μεγάλη σημασία στην αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεών της· καλεί τις αρχές, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, να μη δείχνουν καμία ανοχή σε κρούσματα φυλετικού μίσους ή οιασδήποτε άλλης μορφής μίσους, καθώς και να διασφαλίσουν ότι τέτοια κρούσματα θα επισύρουν τις δέουσες διώξεις· καλεί, επιπλέον, τις εθνικές αρχές να προστατεύσουν τα δικαιώματα των σεξουαλικών μειονοτήτων·

Οικονομικά κριτήρια

19.   αισθάνεται ενθαρρυμένο από την αύξηση της απασχόλησης και τη διαρκή οικονομική μεγέθυνση που καταγράφεται στην Κροατία· επισημαίνει, ωστόσο, το σταθερά υψηλό επίπεδο ανεργίας στους νέους και στις μειονότητες και τον αντίκτυπο που έχουν οι υψηλές τιμές των τροφίμων και, γενικότερα, ο πληθωρισμός στην καθημερινή διαβίωση του απλού πολίτη·

20.   επισημαίνει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και το εξωτερικό χρέος, τα οποία καθιστούν την κροατική οικονομία πιο ευάλωτη και εκτεθειμένη σε κινδύνους· τονίζει ότι, για να διατηρηθεί ο τρέχων ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης και να μπορέσει η Κροατία να φθάσει στο επίπεδο των άλλων κρατών μελών της ΕΕ, θα χρειαστεί να ενταθεί η ταχύτητα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

21.   εφιστά την προσοχή στην ανάγκη προώθησης, σε στενή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, μιας πολιτικής που θα συνδυάζει την ενεργειακή ασφάλεια με την βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί τις αρχές της Κροατίας να συμμορφωθούν με τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και να δώσουν την αρμόζουσα προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως στις παράκτιες περιοχές· υπενθυμίζει, επ´ αυτού, στην Κροατία τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την περιοχή της Μεσογείου που προσφέρει η ΕΕ· χαιρετίζει την έγκριση σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο και καλεί τις αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των βιομηχανικών εκπομπών·

Ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων του κράτους μέλους

22.   είναι, σε γενικές γραμμές, ικανοποιημένο με το συνολικό ρυθμό νομοθετικής εναρμόνισης· πιστεύει, ωστόσο, ότι θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα της νομοθεσίας· ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη του διοικητικού δυναμικού που απαιτείται για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου·

23.   χαιρετίζει την πρόοδο όσον αφορά τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στις βιομηχανίες χάλυβα και τηλεπικοινωνιών, καθώς και την απόφαση των κροατικών αρχών να προκηρύξουν διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση των κροατικών ναυπηγείων, ο οποίος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2009· τονίζει δε ότι η πώληση των ναυπηγείων πρέπει να πραγματοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ανταγωνισμού· καλεί την κροατική κυβέρνηση να εγκρίνει, με τη στήριξη της Επιτροπής, συγκεκριμένα μέτρα για να αντισταθμίσει το κοινωνικό κόστος της αναδιάρθρωσης· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση κατά την επανεξέταση της προόδου που έχει σημειώσει η Κροατία στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων·

24.   επισημαίνει ότι η πρόοδος στον αγροτικό τομέα δεν υπήρξε ομοιόμορφη: στους τομείς της πολιτικής για την ποιότητα και των βιολογικών καλλιεργειών σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, ενώ αντίθετα πρέπει να βελτιωθεί η απορροφητικότητα των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης· τονίζει ότι πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί το διοικητικό δυναμικό και να μεταρρυθμιστούν τα συστήματα αγροτικών ενισχύσεων ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στο καθεστώς της ΚΓΠ της ΕΕ και να ελαχιστοποιηθεί ο κοινωνικός αντίκτυπος μιας τέτοιας μετάβασης·

25.   καλεί τις κροατικές αρχές να φανούν ικανές στην απορρόφηση των προενταξιακών πιστώσεων της ΕΕ και να προετοιμάσουν σε όλα τα επίπεδα, -κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό-, τις δομές και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής της ΕΕ·

Περιφερειακή συνεργασία

26.   εκφράζει τη βαθειά του λύπη, διότι οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης είχαν ουσιαστικά παρεμποδιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας διμερών ζητημάτων·

27.   υπογραμμίζει ότι τα διμερή ζητήματα δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στην πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν θα χρησιμοποιηθούν αντί του τελικού διακανονισμού των εν λόγω ζητημάτων· παροτρύνει ωστόσο την κροατική κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών να επιλύσουν όλα τα εκκρεμή ζητήματα·

28.   τονίζει ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας εξακολουθούν να αποτελούν αποφασιστικό στοιχείο για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και καλεί την Κροατία και τις γείτονες χώρες να προωθήσουν δυναμικά τη συνεργασία στην περιοχή και να επενδύσουν περισσότερο σε προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας·

29.   υπενθυμίζει την ανεπίσημη συμφωνία της 26ης Αυγούστου 2007 μεταξύ των πρωθυπουργών της Κροατίας και της Σλοβενίας σχετικά με την παραπομπή της διαμάχης τους επί των συνόρων σε διεθνή φορέα· χαιρετίζει την προθυμία της Κροατίας και Σλοβενίας να αποδεχθούν την προσφορά διαμεσολάβησης εκ μέρους της Επιτροπής και φρονεί ότι η διαμεσολάβηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο· στο πλαίσιο αυτό αναμένει ταχεία εξέλιξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

o
o   o

30.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Κροατίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0120.


Έκθεση προόδου 2008 για την Τουρκία
PDF 409kWORD 122k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2008
P6_TA(2009)0134B6-0105/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του 2008 για την Τουρκία την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή στις 5 Νοεμβρίου 2008 (SEC(2008)2699),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 για την σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη(1), της 24ης Οκτωβρίου 2007 για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας(2) και της 21ης Μαΐου 2008 για την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2007(3),

–   έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Τουρκία, το οποίο εγκρίθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2008/157/ΕΚ, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας(4) ("εταιρική σχέση για την προσχώρηση"), καθώς και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση του 2001, του 2003 και του 2006,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου από το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών αποτέλεσε την αφετηρία μακράς και ανοικτής διαδικασίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία ευθυγράμμιση με την ΕΕ και ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται ευκαιρία περαιτέρω εκσυγχρονισμού της ίδιας της Τουρκίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης τήρηση όλων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης καθώς και η ικανότητα ενσωμάτωσης στην ΕΕ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, εξακολουθεί να είναι η βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ, η οποία είναι κοινότητα βασιζόμενη σε κοινές αξίες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 2008 είχε ως κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες πολιτικές εντάσεις και ότι η τουρκική κυβέρνηση, παρά την ισχυρή εντολή της, δεν εφάρμοσε συνεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτικών μεταρρυθμίσεων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τις διατάξεις που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο πρωτόκολλο αυτής,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 άνοιξαν τέσσερα κεφάλαια διαπραγματεύσεων,

1.   εκφράζει την ανησυχία του διότι, για τρίτη συνεχή χρονιά, παρατηρεί στην Τουρκία συνεχή επιβράδυνση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να αποδείξει την πολιτική της βούληση να συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία για την οποία δεσμεύτηκε το 2005· τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός είναι πρώτα απ" όλα προς το συμφέρον της Τουρκίας και προς όφελος της τουρκικής κοινωνίας στο σύνολό της·

2.   εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη πόλωση στους κόλπους της τουρκικής κοινωνίας και μεταξύ των κύριων πολιτικών κομμάτων, η οποία επιτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2008 και επηρέασε αρνητικά τη λειτουργία των πολιτικών θεσμών και τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων·

3.   τονίζει ότι οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και χαιρετίζει το γεγονός ότι η τουρκική κυβέρνηση ετοίμασε και ενέκρινε το πρόγραμμα για τη θέσπιση του κοινοτικού κεκτημένου·

4.   παροτρύνει τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων να επιδιώξουν με σοβαρότητα το διάλογο και να συμφωνήσουν, σε πνεύμα συμβιβασμού, σε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της Τουρκίας με κατεύθυνση τη σταθερή, δημοκρατική, πολυφωνική, κοσμική και ευημερούσα κοινωνία, με άξονα το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και με βάση το κράτος δικαίου·

I.Τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης
Δημοκρατία και κράτος δικαίου

5.   εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι αρχικές προσπάθειες για τη συνολική αναθεώρηση του Συντάγματος κατέληξαν σε διαμάχη για το θέμα της μαντήλας και προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη πόλωση της κοινωνίας· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ξαναρχίσει τις εργασίες της για νέο, χωρίς στρατιωτική επιρροή σύνταγμα, που θα ανάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε ύψιστη προτεραιότητα και την παροτρύνει να διασφαλίσει ότι τα πολιτικά κόμματα και η κοινωνία των πολιτών καθώς και οι εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες θα συμμετάσχουν ενεργά στη συνταγματική αυτή διαδικασία·

6.   εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τις δικαστικές υποθέσεις για την απαγόρευση δύο κοινοβουλευτικών κομμάτων που ξεκίνησαν το 2008, ιδίως για την υπόθεση του Κόμματος Δημοκρατικής Κοινωνίας (DTP) η οποία εξακολουθεί να εκκρεμεί· τονίζει την ανάγκη να τροποποιηθεί, ως ζήτημα προτεραιότητας, η νομοθεσία για τα πολιτικά κόμματα, έτσι ώστε να συμμορφωθεί πλήρως με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης·

7.   καλεί τις τουρκικές αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέψουν σε όλα τα κόμματα που συμμετέχουν σε εκλογές να εκπροσωπούνται στην εκλογική επιτροπή·

8.   εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σχετικά με την καθιέρωση πλήρους συστηματικού ελέγχου του στρατού από τους πολίτες και την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής εποπτείας όσον αφορά τη στρατιωτική και αμυντική πολιτική·

9.   επισημαίνει την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την ανάπτυξη στρατηγικής για τη δικαστική μεταρρύθμιση· επισημαίνει, ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω συστηματικές προσπάθειες ενίσχυσης της αμεροληψίας και του επαγγελματισμού του δικαστικού σώματος και εξασφάλισης του ότι τα μέλη του δικαστικού σώματος θα απέχουν από κάθε παρέμβαση στην πολιτική συζήτηση και θα σέβονται τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΠΑΔ)·

10.   εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σχετικά με την ίδρυση υπηρεσίας Διαμεσολαβητή· σημειώνει την αρνητική απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με το νόμο περί Διαμεσολαβητή και απευθύνει έκκληση στην τουρκική κυβέρνηση να επαναφέρει το συντομότερο δυνατόν την αναγκαία νομοθεσία για τη θέσπιση του εν λόγω θεσμού, όπως είχε υποστηριχθεί κατά το παρελθόν τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το κοινοβούλιο·

11.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένη στρατηγική κατά της διαφθοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των δημόσιων δαπανών και την ανάγκη για νέα νομοθεσία σχετικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο·

12.   χαιρετίζει την έναρξη της δίκης κατά όσων κατηγορούνται ότι είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Εργκένεκον· ενθαρρύνει τις αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες και να μεριμνήσουν για την πλήρη αποκάλυψη των δικτύων της οργάνωσης, τα οποία φθάνουν μέχρι τις δομές του κράτους· ανησυχεί λόγω των πληροφοριών σχετικά με τη μεταχείριση των κατηγορουμένων στην υπόθεση αυτή· παροτρύνει τις τουρκικές αρχές να μεριμνήσουν για να έχουν οι κατηγορούμενοι δίκαιη δίκη και να τηρήσουν με προσήλωση τις αρχές του κράτους δικαίου·

Δικαιώματα του ανθρώπου και σεβασμός και προστασία των μειονοτήτων

13.   λυπείται για το γεγονός ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του Τύπου εξακολουθούν να μην προστατεύονται πλήρως στην Τουρκία· εκτιμά ότι η ελευθερία του Τύπου στις δημοκρατικές, πολυφωνικές κοινωνίες δεν εξυπηρετείται ούτε από συχνές απαγορεύσεις ιστοτόπων ούτε από την άσκηση πιέσεων και τις αγωγές εις βάρος μέσων ενημέρωσης που ασκούν κριτική· εκτιμά επίσης ότι η τροποποίηση του άρθρου 301 του Ποινικού Κώδικα, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2008, δεν ήταν αρκετή, καθώς εξακολουθούν να διώκονται άτομα για τη διατύπωση μη βίαιων απόψεων με βάση αυτό καθώς και με βάση άλλα άρθρα του Ποινικού Κώδικα, του αντιτρομοκρατικού νόμου ή του νόμου περί Τύπου, όπως συνέβη με την περίπτωση της κατόχου του βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης το 1995 Λεϊλά Ζάνα· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία η κατάργηση του άρθρου 301, καθώς και η ριζική μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα και άλλων νόμων που χρησιμοποιούνται για τον αυθαίρετο περιορισμό μη βίαιων απόψεων, ώστε να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΣΠΑΔ·

14.   χαιρετίζει τη δημόσια συγγνώμη που ζήτησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Mehmet Ali Sahin, εξ ονόματος της κυβέρνησης, από την οικογένεια του Engin Ceper, ο οποίος πέθανε στη φυλακή μετά από κακοποίηση· συντάσσεται με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Τουρκικού Κοινοβουλίου ως προς τις ανησυχίες της για το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε δικαστική δίωξη για υποθέσεις βασανισμού και κακομεταχείρισης, ο αριθμός των οποίων μεγαλώνει· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να προβεί σε περαιτέρω συστηματικές προσπάθειες για την εξάλειψη των βασανιστηρίων και της κακοποίησης, εντός και εκτός των επισήμων χώρων κράτησης και να θέσει τέλος στη νοοτροπία της ατιμωρησίας· τονίζει, εν προκειμένω, ότι η κύρωση και η εφαρμογή του προαιρετικού πρωτοκόλλου της σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων θα αυξήσει σημαντικά την αξιοπιστία αυτών των προσπαθειών· ανησυχεί επίσης για τη υπερβολική άσκηση βίας από την αστυνομία, όταν αντιμετωπίζει διαδηλώσεις·

15.   χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει η Επιτροπή Διερεύνησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για τη διερεύνηση περιστατικών βασανιστηρίων και κακοποίησης κρατουμένων στις φυλακές και της δολοφονίας του δημοσιογράφου Hrant Dink· παροτρύνει τις τουρκικές αρχές να ακολουθήσουν απολύτως τις διαπιστώσεις των εκθέσεων της επιτροπής καθώς και τα πορίσματα της έκθεσης της επιτροπής ελέγχου του πρωθυπουργικού γραφείου· είναι επίσης της άποψης ότι η υπόθεση της εμπλοκής της Εργκένεκον θα πρέπει να ληφθεί πιο σοβαρά υπόψη σε άλλες υποθέσεις που δεν έχουν διαλευκανθεί μέχρι σήμερα, όπως η υπόθεση της δολοφονίας του Hrant Dink

16.   καλωσορίζει την έγκριση, το Φεβρουάριο 2008, του νόμου για τα ιδρύματα και δέχεται την εκτίμηση της Επιτροπής ότι ο νόμος για τα ιδρύματα διευθετεί ορισμένα εκκρεμή θέματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία μη μουσουλμανικών κοινοτήτων· παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι ο νόμος εφαρμόζεται σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΑΔ και να αντιμετωπίσει το μέχρι στιγμής άλυτο ζήτημα των περιουσιών που κατασχέθηκαν και πωλήθηκαν σε τρίτους, καθώς και της ιδιοκτησίας ιδρυμάτων που συγχωνεύθηκαν πριν από την έγκριση της νέας νομοθεσίας·

17.   επαναλαμβάνει ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίο το νομικό πλαίσιο που θα αναπτυχθεί σε συνάρτηση με τη νομολογία του ΕΔΑΔ, ώστε να επιτραπεί σε όλες τις θρησκευτικές κοινότητες να λειτουργούν χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς, ιδίως όσον αφορά το νομικό τους καθεστώς, την εκπαίδευση του κλήρου, την εκλογή της ιεραρχίας τους, τη θρησκευτική εκπαίδευση και την κατασκευή χώρων λατρείας· ενθαρρύνει τις τουρκικές αρχές, όλα τα πολιτικά κόμματα, την κοινωνία των πολιτών και τις ενδιαφερόμενες κοινότητες να συμμετάσχουν στη δημιουργία κλίματος που θα ευνοεί τον πλήρη και έμπρακτο σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την άμεση επαναλειτουργία της ελληνορθόδοξης Σχολής της Χάλκης και τη δημόσια χρήση του εκκλησιαστικού τίτλου του Οικουμενικού Πατριάρχη· χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες εκ μέρους της κυβέρνησης και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης και των επικεφαλής των Αλεβητών για μακροχρόνια προβλήματα, όπως οι χώροι λατρείας των Αλεβητών και η ανέγερση μνημείου για την σφαγή της Σεβαστείας, και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα προβλήματά τους χωρίς καθυστέρηση και να καταστήσει μη υποχρεωτικά τα δημόσια μαθήματα θρησκευτικών· εκφράζει τη λύπη του για την προγραμματιζόμενη απαλλοτρίωση του Συριακού Ορθόδοξου Μοναστηριού του Αγίου Γαβριήλ στο Τουρ Αμπντίν και τις δικαστικές διαδικασίες κατά εκπροσώπων του μοναστηριού·

18.   καλεί την τουρκική κυβέρνηση να αναλάβει, ως ζήτημα προτεραιότητας, πολιτική πρωτοβουλία υπέρ της μόνιμης διευθέτησης του Κουρδικού Ζητήματος, η οποία θα πρέπει να μελετά το θέμα των οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών που προσφέρονται στους πολίτες κουρδικής καταγωγής και να παρέχει απτές βελτιώσεις ως προς τα πολιτιστικά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και πραγματικές ευκαιρίες εκμάθησης της κουρδικής γλώσσας εντός του κρατικού και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού συστήματος και χρήσης της στις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, να επιτρέπει δε στους εκλεγμένους αντιπροσώπους να χρησιμοποιούν και δεύτερη γλώσσα πέραν της τουρκικής όταν επικοινωνούν με τους ψηφοφόρους τους· χαιρετίζει επίσης την έναρξη λειτουργίας σε 24ωρη βάση δημόσιου τηλεοπτικού σταθμού που εκπέμπει στην κουρδική γλώσσα από την 1η Ιανουαρίου 2009·

19.   καταδικάζει τις πράξεις βίας του Κόμματος εργατών του Κουρδιστάν (PKK) και άλλων τρομοκρατικών ομάδων επί του τουρκικού εδάφους· επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς την Τουρκία στο θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και καλεί εκ νέου το PKK να κηρύξει και να τηρήσει άμεση και άνευ όρων εκεχειρία·

20.   παροτρύνει το κόμμα DTP και όλα τα εκλεγμένα μέλη του να πάρουν σαφείς αποστάσεις από το τρομοκρατικό ΡΚΚ και από τη βία που χρησιμοποιεί, απευθύνει δε έκκληση προς όλα τα μέρη να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης που θα ενισχύει τη σταθερότητα, την ευημερία και την ακεραιότητα του τουρκικού κράτους·

21.   σημειώνει ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ολοκληρώσει το Σχέδιο της Νοτιοανατολικής Ανατολίας (GAP) για την ανάπτυξη της νοτιοανατολικής Τουρκίας· επισημαίνει, ωστόσο, τις κοινωνικές, οικολογικές, πολιτιστικές και γεωπολιτικές συνέπειες του σχεδίου αυτού, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στα αποθέματα νερού των γειτονικών χωρών (Ιράκ και Συρίας), και καλεί την κυβέρνηση να λάβει αυτά τα θέματα πλήρως υπόψη, να διαφυλάξει τα δικαιώματα τω θιγομένων πληθυσμών και να διασφαλίσει τη στενή συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές αρχές ενώ θα συνεχίζει το έργο της επί του σχεδίου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μελέτη σχετικά με το GAP και τις συνέπειές του·

22.   επαναλαμβάνει ότι οι ευρωπαϊκές αρχές της πολυφωνίας και της πολυμορφίας περιλαμβάνουν το σεβασμό σαφώς ευρύτερου ορισμού των μειονοτήτων, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923, σε σύγκριση με εκείνον που αποδέχτηκε η Τουρκία· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη εχθρότητα και τη βία κατά των μειονοτήτων· ανησυχεί για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν σημείωσε πρόοδο στη διασφάλιση της πολιτιστικής πολυμορφίας και στην προώθηση του σεβασμού και της προστασίας των μειονοτήτων, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΣΠΑΔ· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να δρομολογήσει τον προ πολλού αναμενόμενο διάλογο με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΑΣΕ για τις εθνικές μειονότητες για θέματα όπως η συμμετοχή των μειονοτήτων στο δημόσιο βίο και η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών σε μειονοτικές γλώσσες·

23.   ζητεί από την Τουρκική Κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά των οργανώσεων και των ομάδων που εξάπτουν την εχθρότητα κατά των μειονοτήτων και να προστατεύσει όλους εκείνους που απειλούνται και φοβούνται για τη ζωή τους, καταβάλλοντας ταυτόχρονα συστηματικές προσπάθειες για τη δημιουργία ατμόσφαιρας που θα ευνοεί τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου·

24.   καλεί την τουρκική κυβέρνηση να αναζητήσει λύσεις για τη διατήρηση του διπολιτισμικού χαρακτήρα των τουρκικών νησιών Gökçeada (Ίμβρος) και Bozcaada (Τένεδος) και να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ελληνικής μειονότητας σε σχέση με την εκπαίδευση και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας·

25.   κρίνει ικανοποιητική τη σύσταση της επιτροπής για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στο Τουρκικό Κοινοβούλιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαπίστωση της Επιτροπής ότι υπάρχει σε γενικές γραμμές το νομικό πλαίσιο που εγγυάται τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων· παροτρύνει ωστόσο την τουρκική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστεί, ώστε να αρχίσει να έχει θετική επίδραση στην κατάσταση των γυναικών στην Τουρκία· επισημαίνει δε ότι οι επικείμενες τοπικές εκλογές θα αποτελέσουν ευκαιρία να βελτιωθεί η χαμηλή μέχρι τώρα εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική·

26.   εκφράζει την ανησυχία του διότι ο αριθμός των λεγομένων "εγκλημάτων τιμής" αυξάνεται στην Τουρκία και καλεί τις τουρκικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πρόληψη των φόνων αυτών, της ενδοοικογενειακής βίας και των καταναγκαστικών γάμων· επιδοκιμάζει την αύξηση του αριθμού των κέντρων προστασίας των γυναικών, αλλά ζητεί να χαραχθεί επειγόντως αποτελεσματική και βιώσιμη πολιτική σε θέματα προϋπολογισμού και πρόσληψης προσωπικού καθώς και να στηρίζονται οι γυναίκες και τα παιδιά τους αφού εγκαταλείψουν τα κέντρα προστασίας· καλεί την Τουρκική Κυβέρνηση να καταπολεμήσει την παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη·

27.   επιδοκιμάζει την απόφαση του Ανωτάτου Εφετείου να άρει την απόφαση που έθετε εκτός νόμου την οργάνωση Lambda Istanbul· παροτρύνει την κυβέρνηση να εγγυηθεί την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Ύπαρξη ομαλής λειτουργίας της οικονομίας αγοράς

28.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκτίμηση της Επιτροπής που χαρακτηρίζει την Τουρκία χώρα με λειτουργούσα οικονομία της αγοράς·

29.   επισημαίνει ότι, μολονότι η οικονομική ανάπτυξη στην Τουρκία επιβραδύνθηκε το 2008, με τις συνολικές οικονομικές επιδόσεις της αποδεικνύεται ότι τα θεμέλια και η αντοχή της τουρκικής οικονομίας είναι πολύ ισχυρότερα απ" ό,τι πριν από μερικά χρόνια· επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης στο τουρκικό τραπεζικό σύστημα παραμένει περιορισμένος μέχρι στιγμής, αλλά ανησυχεί για τις επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομική μεγέθυνση· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση ειδικά για τις συνέπειες της κρίσης στην τουρκική οικονομία· ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να συνεχίσει τη στενή της συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·

Ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων του μέλους

30.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σειρά από δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Τουρκία στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης ΕΚ-Τουρκίας παραμένουν ανεκπλήρωτες, με αποτέλεσμα τη στρέβλωση των διμερών εμπορικών σχέσεων·

31.   επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την τελωνειακή ένωση, η Τουρκία υποχρεούται να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με τις τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει τέτοιου είδους συμφωνίες· ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν την Τουρκία στις μελέτες αξιολόγησης του αντίκτυπου των μελλοντικών ΣΕΣ μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και να καταστήσουν συστηματικότερη τη διαβίβαση των πληροφοριών σχετικά με τη θέση της ΕΕ και την κατάσταση των διαπραγματεύσεων των ΣΕΣ·

32.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο πρωτόκολλο της εν λόγω συμφωνίας δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως από την τουρκική κυβέρνηση· υπενθυμίζει ότι η μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τουρκίας έως το Δεκέμβριο του 2009 μπορεί να επηρεάσει ακόμη σοβαρότερα τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων· καλεί το Συμβούλιο να εξακολουθήσει να παρακολουθεί και να επανεξετάζει την πρόοδο που σημειώνεται στα θέματα που περιλαμβάνει η δήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2005 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, σύμφωνα με τα συμπεράσματά του της 11ης Δεκεμβρίου 2006·

33.   συγχαίρει την Τουρκία για την πρόοδο που έχει σημειώσει στα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά θέματα· επαναλαμβάνει πως η πρόβλεψη εκπαίδευσης για όλους δεν αποτελεί μόνο καλή στρατηγική για την ένταξη των μειονοτήτων αλλά και βάση για ευημερούσα, σύγχρονη κοινωνία· θεωρεί το σχέδιο για το άνοιγμα τμημάτων αρμενικών και κουρδικών σπουδών στα τουρκικά πανεπιστήμια δείγμα καλή θέλησης που χρειάζεται να συνοδευθεί από συγκεκριμένη δράση·

II.Ενίσχυση της ευημερίας
Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας

34.   επισημαίνει ότι η οικονομία της αγοράς με κοινωνικό προσανατολισμό αποτελεί τη βάση για συνεκτική κοινωνία και κλειδί για τη σταθερότητα και την ευημερία· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την έγκριση του νόμου για την κοινωνική ασφάλιση και τη γενική ασφάλιση υγείας ως συμβολή στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της τουρκικής κοινωνίας·

35.   χαιρετίζει επίσης την έγκριση, από το τουρκικό Κοινοβούλιο, τον Μάιο του 2008, της δέσμης μέτρων για την απασχόληση, που αποσκοπούν στην προώθηση ευκαιριών απασχόλησης για τις γυναίκες, τους νέους και τα άτομα με αναπηρία· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αδυναμία της αγοράς εργασίας, η οποία απασχολεί μόνο το 43% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας και ανησυχεί ιδιαίτερα για τη μείωση του συνολικού ποσοστού απασχόλησης των γυναικών· ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της άτυπης οικονομίας·

36.   επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς την τουρκική κυβέρνηση να λάβει περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των γυναικών στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα, μέσω, για παράδειγμα, προσωρινών μέτρων για την αύξηση της ενεργού συμμετοχής τους στην πολιτική· επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την αύξηση της πρόσβασης των γυναικών στην εκπαίδευση, η οποία δυστυχώς εξακολουθεί να είναι η χαμηλότερη μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ·

37.   σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της υγείας· ανησυχεί, ωστόσο, διότι δεν καταγράφεται πρόοδος στον τομέα της ψυχικής υγείας· παροτρύνει τις τουρκικές αρχές να διαθέσουν περισσότερους πόρους για την ψυχική υγεία και να βρουν λύση στο πρόβλημα της ανεπαρκούς γενικής ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας των ατόμων με διανοητική αναπηρία στα ψυχιατρεία και τα κέντρα αποκατάστασης· ζητεί κατά τη φροντίδα παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία σε ιδρύματα να γίνονται πλήρως σεβαστά τα δικαιώματά τους·

38.   εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και καλεί το τουρκικό κοινοβούλιο να εγκρίνει νέα νομοθεσία που θα ευθυγραμμίζεται με τις συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας· εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά το γεγονός ότι οι διατάξεις για τη σύσταση συνδικαλιστικών οργανώσεων και τη συμμετοχή σε αυτές χαλάρωσαν το 2004, οι δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων εξακολουθούν να υπόκεινται σε περιορισμούς· καλεί τις τουρκικές αρχές να βρουν, από κοινού με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, λύση που επιτρέπει να πραγματοποιούνται ειρηνικές διαδηλώσεις την 1η Μαΐου στην Πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, με σεβασμό στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι·

39.   τονίζει για μια ακόμη φορά την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των τουρκικών περιοχών και μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ευημερία της τουρκικής κοινωνίας· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένη στρατηγική για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, και την απογοήτευσή του διότι η Επιτροπή δεν δίνει πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ, στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας, στον στρατηγικό αυτό σχεδιασμό, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο με το προαναφερθέν ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2008·

III.Οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας

40.   τονίζει την ανάγκη για συνολική διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ· χαιρετίζει τη νέα δέσμευση αμφότερων των πολιτικών ηγετών των δύο πλευρών σε λύση μέσω διαπραγματεύσεων, υποστηρίζει δε τις εν εξελίξει άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο και θα δεχθεί οιαδήποτε συμφωνία επιτύχουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνάδει με τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών, με εξαίρεση προσωρινές μεταβατικές παρεκκλίσεις, καθώς και ότι θα γίνει αποδεκτή με δημοψήφισμα· καλεί την Τουρκία να διευκολύνει τη δημιουργία καταλλήλου κλίματος για διαπραγματεύσεις, αποσύροντας τις τουρκικές δυνάμεις και παρέχοντας στους δύο ηγέτες τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν ελεύθερα το μέλλον της χώρας τους·

41.   καλεί την Τουρκία να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την τέταρτη διακρατική προσφυγή της Κύπρου κατά της Τουρκίας όσον αφορά έρευνες σχετικά με την τύχη αγνοουμένων· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καλέσουν την Τουρκία να προβεί στις δέουσες ενέργειες σχετικά με το ζήτημα αυτό, ανθρωπιστικής κυρίως φύσεως·

42.   ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών, επιχειρηματιών και άλλων τοπικών εταίρων με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ, και συγκεκριμένα την Ελλάδα και τη Βουλγαρία·

43.   χαιρετίζει την επικοινωνία και τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο χρόνο μεταξύ των τουρκικών και ιρακινών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των επαφών μεταξύ της Τουρκίας και της κουρδικής περιφερειακής κυβέρνησης στο Βόρειο Ιράκ· ενθαρρύνει τις εν λόγω αρχές να εντείνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, ώστε να διασφαλιστεί η αποτροπή, με ευθύνη της ιρακινής πλευράς, τρομοκρατικών επιθέσεων από το ιρακινό έδαφος, να κατοχυρωθεί η σταθερότητα και να βοηθηθεί η οικονομική ανάπτυξη του συνόλου της συνοριακής περιοχής Τουρκίας-Ιράκ· υπενθυμίζει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί, κατά τη διεξαγωγή αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων, την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου και να μεριμνήσει για την αποφυγή απωλειών μεταξύ των αμάχων·

44.   χαιρετίζει την επίσκεψη του Προέδρου Γκιουλ στην Αρμενία, το Σεπτέμβριο του 2008, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Σαρκισιάν, και ελπίζει ότι θα ενισχύσει πράγματι τη δημιουργία κλίματος ευνοϊκού για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των χωρών τους· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ανοίξει εκ νέου τα σύνορά της με την Αρμενία και να αποκαταστήσει πλήρεις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με τη χώρα αυτή· καλεί εκ νέου τις κυβερνήσεις της Τουρκίας και της Αρμενίας να αρχίσουν διαδικασία συμφιλίωσης, όσον αφορά το παρόν και το παρελθόν, που θα δώσει τη δυνατότητα να διεξαχθεί ειλικρινής και ανοικτός διάλογος για τα γεγονότα του παρελθόντος· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την εν λόγω διαδικασία συμφιλίωσης·

45.   εκτιμά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της τουρκικής και της ελληνικής κυβέρνησης για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων· επαναλαμβάνει ότι η ανάκληση του casus belli, το οποίο κήρυξε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση το 1995, θα δώσει σημαντική ώθηση στην περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων αυτών· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία έχει δεσμευθεί για σχέσεις καλής γειτονίας και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να καταβάλει σοβαρές και εντατικές προσπάθειες για την επίλυση κάθε εκκρεμούς διαφοράς με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, άλλες συναφείς διεθνείς συμβάσεις και διμερείς συμφωνίες και υποχρεώσεις·

IV.Ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας

46.   καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει πώς θα προχωρήσει η έναρξη διαπραγματεύσεων για τα κεφάλαια στα οποία η Τουρκία, σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής, έχει εκπληρώσει τους σχετικούς όρους·

47.   αναγνωρίζει τη φιλοδοξία της Τουρκίας να καταστεί ευρασιατικός ενεργειακός κόμβος και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης· εξαίρει την πρόοδο που έχει επιτύχει η Τουρκία στον τομέα της ενέργειας· υπενθυμίζει το προαναφερθέν ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2007 που υποστηρίζει την έναρξη διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο αυτό και λυπάται που δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στο Συμβούλιο επί του θέματος· ενθαρρύνει την Τουρκία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας ως πλήρες μέλος, ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, γεγονός που μπορεί να αποβεί προς όφελος όλων των μερών· καλεί την Τουρκία να υποστηρίξει πλήρως το έργο κατασκευής του αγωγού Nabucco, που αποτελεί ευρωπαϊκό έργο προτεραιότητας, και αναμένει ότι θα συναφθεί σύντομα διακυβερνητική συμφωνία για τη λειτουργία του αγωγού·

48.   σημειώνει την πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου· εκφράζει τη λύπη του ωστόσο για το γεγονός ότι από το Δεκέμβριο του 2006 η Τουρκία δεν έχει επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία επανεισδοχής με την ΕΚ, η υπογραφή της οποίας είναι προϋπόθεση για συμφωνία διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων, καλεί δε την τουρκική κυβέρνηση να εντείνει τη συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση της μετανάστευσης, ιδίως με την ορθή εφαρμογή των υφισταμένων διμερών συμφωνιών επανεισδοχής και των πρωτοκόλλων με τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στην εναρμόνιση με τους κοινοτικούς καταλόγους θεωρήσεων· καλεί την Επιτροπή και την τουρκική κυβέρνηση να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων· απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εκδόσεις θεωρήσεων για τους καλόπιστους ταξιδιώτες, όπως οι φοιτητές, οι πανεπιστημιακοί ή οι επιχειρηματίες· ζητεί τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένης της ανοικτής και απεριόριστης πρόσβασης του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε όλα τα κέντρα κράτησης·

49.   χαιρετίζει την έναρξη, το Σεπτέμβριο του 2008, νέας γενιάς έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία και στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Τουρκίας· επαναλαμβάνει την έκκληση στην τουρκική κυβέρνηση να φροντίσει για τη στενότερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη μεταρρυθμιστική διαδικασία·

50.   σημειώνει ότι η Επιτροπή σκοπεύει να παράσχει εκτιμήσεις επιπτώσεων μόνο για ορισμένους τομείς πολιτικής(5)· παροτρύνει την Επιτροπή να εκδώσει πιο ολοκληρωμένη μελέτη επιπτώσεων ως συνέχεια εκείνης που υποβλήθηκε το 2004, και να την υποβάλει στο Κοινοβούλιο πάραυτα·

51.   καλεί την τουρκική κυβέρνηση και τις δικαστικές αρχές να συνεργάζονται καλύτερα με τα κράτη μέλη και τις αρχές της ΕΕ σε ποινικές υποθέσεις στις οποίες πολίτες και κάτοικοι της ΕΕ υπήρξαν θύματα απάτης, όπως στην περίπτωση των επονομαζόμενων "πράσινων κονδυλίων" (ισλαμικοί επενδυτικοί πόροι στην Τουρκία) και στην περίπτωση του "Deniz Feneri", φιλανθρωπικής οργάνωσης με έδρα τη Γερμανία·

Συνεργασία για διεθνή και παγκόσμια ζητήματα

52.   εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας να συμβάλει στην επίλυση πολλών από τις παγκόσμιες περιφερειακές κρίσεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή και το Νότιο Καύκασο, καθώς επίσης και όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν· ειδικότερα, χαιρετίζει την ενεργό και εποικοδομητική ανάμιξη της Τουρκίας, μετά τη σύγκρουση Ρωσίας και Γεωργίας, με σκοπό την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στο Νότιο Καύκασο, ιδίως με την πρότασή της για βήμα σταθεροποίησης και συνεργασίας για τον Καύκασο· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν εντατικότερα με την Τουρκία για την αναζήτηση συνεργιών στην προσέγγιση της ΕΕ και της Τουρκία για τις περιοχές αυτές·

53.   συγχαίρει την Τουρκία για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να υιοθετήσει, εντός του ΟΗΕ, προσέγγιση στενά συντονισμένη με τη θέση της ΕΕ·

54.   χαιρετίζει την κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο από το τουρκικό κοινοβούλιο·

55.   χαιρετίζει τη συνεχή συμβολή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας και στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του που η στρατηγική συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ πέραν των ορίων της συμφωνίας "Βερολίνο Συν" εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από τις αντιρρήσεις της Τουρκίας, γεγονός με αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία του προσωπικού της ΕΕ που έχει αναπτυχθεί σε διάφορες περιοχές, και καλεί την Τουρκία να αφήσει κατά μέρος τις αντιρρήσεις αυτές το συντομότερο· καλεί το Συμβούλιο να διαβουλευτεί με την Τουρκία, καθόσον είναι μια από τις χώρες που παρέχουν το μεγαλύτερο αριθμό στρατευμάτων, στα στάδια προγραμματισμού και λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας·

56.   καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να υποβάλει προς κύρωση το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αυξάνοντας έτσι περαιτέρω τη συμβολή και τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πολυμερές σύστημα·

o
o   o

57.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Τουρκικής Δημοκρατίας.

(1) ΕΕ C 306 Ε, 15.12.2006, σ. 284.
(2) ΕΕ C 263 Ε, 16.10.2008, σ. 452.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0224.
(4) ΕΕ L 51, 26.2.2008, σ. 4.
(5) Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αναληφθείσα δράση σε σχέση με τα μη νομοθετικά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου – Μάιος ΙΙ 2008


Έκθεση προόδου 2008 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
PDF 314kWORD 88k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2008 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
P6_TA(2009)0135B6-0106/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, της 19ης-20ης Ιουνίου 2003, στο πλαίσιο του οποίου δόθηκε η υπόσχεση σε όλα τα κράτη των δυτικών Βαλκανίων ότι θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ S/RES/817 της 7ης Απριλίου 1993 και S/RES/845 της 18ης Ιουνίου 1993,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, να χορηγηθεί στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας το καθεστώς της υποψήφιας για ένταξη χώρας στην ΕΕ, καθώς και τα συμπεράσματα της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της 15ης-16ης Ιουνίου 2006 και της 14ης-15ης Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του 1995,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση ΕΕ και χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τους υπουργούς εξωτερικών όλων των κρατών μελών της ΕΕ και από τους υπουργούς εξωτερικών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο Σάλτσμπουργκ, στις 11 Μαρτίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της τέταρτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 24ης Ιουλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις συμφωνίες επανεισδοχής και απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/212/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τους όρους που περιέχονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σύμπραξη με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας(1),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Brdo: "Νέα αντίληψη για τα Δυτικά Βαλκάνια", που έγινε από την προεδρία της ΕΕ στις 29 Μαρτίου 2008, για να τονιστεί η ανάγκη του να δοθεί νέα πνοή στην ατζέντα της Θεσσαλονίκης και στη δήλωση του Σάλτσμπουργκ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του 2008 της Επιτροπής για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (SEC(2008)2695),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Ιουλίου 2008, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης του 2007(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2007 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας(3),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 29ης-30ής Ιανουαρίου 2007 και της 26ης-27ης Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 24ης Οκτωβρίου 2007, επί της πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής(4),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 24ης Οκτωβρίου 2007, επί της πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την επανεισδοχή(5),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/824/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2007, για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων(6),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/817/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2007, για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια(7),

–   έχοντας υπόψη τη τελική δήλωση της πέμπτης μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής μεταξύ ΕΕ και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 28ης Νοεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο "Η στρατηγική της διεύρυνσης και οι κυριότερες προκλήσεις του 2008-2009" (COM(2008)0674) καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, της 9ης Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση της Επιτροπής, του 2007, προσδίδει μεγάλη σημασία, ήδη από τα αρχικά στάδια της εν λόγω στρατηγικής, στο κράτος δικαίου και στη χρηστή διακυβέρνηση, ιδίως στους τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, των διοικητικών και δικαστικών μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της διεργασίας της διεύρυνσης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κράτος μέλος, η Ελλάδα, και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, βρίσκονται εν μέσω διαπραγματευτικής διαδικασίας που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να εξευρεθεί αμοιβαίως αποδεκτή λύση στο θέμα του ονόματος της υποψήφιας χώρας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η εξασφάλιση καλών σχέσεων γειτονίας και η εξεύρεση, κατόπιν διαπραγματεύσεων, αμοιβαίως αποδεκτών λύσεων σε ανεπίλυτα ζητήματα μεταξύ ομόρων κρατών, σύμφωνα με τη δήλωση του Σάλτσμπουργκ της 11ης Μαρτίου 2006, εξακολουθούν να είναι καίριας σημασίας,

1.   εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τόσο τα συμπολιτευόμενα όσο και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με την ευρεία υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και της κοινής γνώμης, είναι ενωμένα στη κοινή τους βούληση να συμμορφωθούν με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για να ενταχθούν στην ΕΕ, και δη το ταχύτερο δυνατόν· επισημαίνει επ" αυτού ότι δεν πρόκειται για συμμόρφωση με έξωθεν απαιτήσεις, αλλά για βελτίωση του μέλλοντος της ίδιας της υποψήφιας χώρας·

2.   επανεπιβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή του προς την ευρωπαϊκή προοπτική της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, γεγονός θεμελιώδους σημασίας για τη σταθερότητα, τη συμφιλίωση και το ειρηνικό μέλλον της περιοχής·

3.   εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, επτά χρόνια μετά τη Συμφωνία της Οχρίδας, το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε το νόμο για τη χρήση των γλωσσών στη διοίκηση και την εκπαίδευση· επικροτεί ιδίως τις διευρυμένες δυνατότητες που προσφέρονται για ανώτερη εκπαίδευση χάρη στη δημιουργία νέων πανεπιστημίων σε διάφορες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρουν μαθήματα σε διαφορετικές γλώσσες· λαμβάνει γνώση των βελτιώσεων στο θέμα της ισότιμης εκπροσώπησης μελών μη πλειοψηφικών κοινοτήτων, ιδίως στη δημόσια διοίκηση, στην αστυνομία και στις ένοπλες δυνάμεις·

4.   επικροτεί την πρόοδο που σημείωσε η χώρα στο διάλογο για την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων διαβατηρίου, και κυρίως τον μεγάλο αριθμό βιομετρικών ταξιδιωτικών εγγράφων και ταυτοτήτων που εκδόθηκαν, την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης συνόρων και τη δημιουργία εθνικού συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις διαβατηρίου· σημειώνει με ικανοποίηση τη πρόοδο που σημειώθηκε στον αγώνα κατά της σωματεμπορίας, της λαθρομετανάστευσης και της διαφθοράς και καλεί την κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες σε αυτό το πεδίο· επικροτεί την εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής με την ΕΕ και ζητεί στενότερη συνεργασία με τον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) και τη Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)· σημειώνει τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας λόγω της μη αναγνώρισης των διαβατηρίων τους από ένα κράτος μέλος της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, λόγω της προόδου που σημειώθηκε, να συστήσει στο Συμβούλιο την ταχύτερη δυνατή απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου για τους πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και την κατάργηση των απαιτήσεων θεώρησης·

5.   επικροτεί τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στον οικονομικό τομέα, χάρη στις οποίες πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των οικονομικών κριτηρίων, με αποτέλεσμα η χώρα να πλησιάσει τη λειτουργική οικονομία της αγοράς· επικροτεί ιδίως την απλούστευση των διαδικασιών καταβολής φόρων, τη μεταρρύθμιση με τις υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης, την απλούστευση του εξωτερικού εμπορίου και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας· προτρέπει την κυβέρνηση να συνεχίσει τις πολιτικές της για σταθερή ανάπτυξη του ΑΕγχΠ, χαμηλό πληθωρισμό, δημοσιονομική πειθαρχία και ενίσχυση του γενικού επιχειρηματικού κλίματος·

6.   παρατηρεί ότι, εν συνεχεία των επανειλημμένων προσπαθειών για διατάραξη των κοινοβουλευτικών εκλογών της 1ης Ιουνίου 2008, ιδίως στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, η κυβέρνηση έλαβε αποτελεσματικά μέτρα, μέσω μερικής επανάληψης των εκλογών και πραγματικού ελέγχου των διαδικασιών, προκειμένου να επιτύχει σωστά αποτελέσματα των εκλογών· επικροτεί την έναρξη δικαστικών διώξεων για να τιμωρηθούν οι αυτουργοί των εκλογικών ατασθαλιών· επικροτεί την έγκριση τροποποιήσεων του Εκλογικού Κώδικα οι οποίες, σε γενικές γραμμές, συνάδουν με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ και του ODIHR (Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)· ευελπιστεί ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποτραπεί οιαδήποτε απόπειρα διατάραξης μελλοντικών εκλογών, όπως λόγου χάριν των προεδρικών και τοπικών εκλογών τον Μάρτιο 2009·

7.   επικροτεί την πρόοδο που επιτεύχθηκε ως προς τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών για την αποκεντρωμένη διαχείριση του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας· στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση για τη δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων που θα καταστήσουν δυνατή την εφαρμογή της απόφασης της Επιτροπής περί ανάθεσης της διαχείρισης της προενταξιακής βοήθειας στις εθνικές αρχές·

8.   παρατηρεί ότι, όπως τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, η πρώην Γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας, κατόπιν αποφάσεως του κοινοβουλίου της που έτυχε ευρείας υποστήριξης, αναγνώρισε, συγχρόνως με το Μαυροβούνιο, την ανεξαρτησία του γειτονικού Κοσσυφοπεδίου, παρά τις δυσχέρειες που ενδέχεται το γεγονός αυτό να δημιουργήσει βραχυπρόθεσμα όσον αφορά την ευκταία διατήρηση αγαθών σχέσεων με μια άλλη γειτονική χώρα, τη Σερβία· επικροτεί τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με την χάραξη των συνόρων·

9.   επισημαίνει ότι το αυξανόμενο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται υπέρ της Σερβίας και ενδέχεται εντός του 2009 να έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση από τη Σερβία του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε οιαδήποτε υποβάθμιση του ενδιαφέροντος για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στην ΕΕ ή σε περαιτέρω επιβράδυνση της διαδικασίας προσχώρησης·

10.   παρατηρεί ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καταβάλλει προσπάθειες όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα κριτήρια για ένταξη στην ΕΕ και λαμβάνει υπόψη του την επιτευχθείσα πρόοδο ως προς την εφαρμογή της υπογραφείσας το 2001 συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και της συμφωνίας-πλαισίου της Αχρίδας, καθώς και την προσφάτως πραγματοποιηθείσα πρόοδο στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης της Επιτροπής· κρίνει όμως λυπηρό το γεγονός ότι, τρία χρόνια μετά την απόκτηση του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, γεγονός που συνιστά μη υποφερτή κατάσταση που λειτουργεί αποθαρρυντικά για τη χώρα και ενέχει το κίνδυνο αποσταθεροποίησης της περιοχής· θεωρεί επιθυμητό να τερματισθεί αυτή η έκτακτη κατάσταση· ζητεί μετ" επιτάσεως να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξης και υπενθυμίζει ότι, στις 23 Απριλίου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την ευχή ότι εντός του 2008 θα ληφθεί απόφαση σχετικά με την έναρξη των προενταξιακών διαπραγματεύσεων, αντιλαμβανόμενο ότι οιαδήποτε εναπομείναντα εμπόδια αποτρέπουν την ταχεία προσχώρηση οφείλουν να εξαλειφθούν κατά τη διάρκεια των μελλοντικών διαπραγματεύσεων· καλεί το Συμβούλιο να επισπεύσει τη διαδικασία, λαμβάνοντας την απόφαση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, εν αναμονή της πλήρους εφαρμογής των βασικών προτεραιοτήτων της ενταξιακής εταιρικής σχέσης·

11.   υπενθυμίζει, συμφώνως προς τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Ιουνίου 2008 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2008, τη σημασία που έχει για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ως υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα, η συνέχιση της προσπάθειας για σχέσεις καλής γειτονίας και για επίλυση των εκκρεμών προβλημάτων με τους γείτονές της, συμπεριλαμβανομένης μιας αμοιβαίως αποδεκτής κατόπιν διαπραγματεύσεων λύσης στο ζήτημα της ονομασίας, βάσει των διεθνών υποχρεώσεών της και βάσει των διμερών και πολυμερών δεσμεύσεων και υποχρεώσεών της·

12.   υποστηρίζει τις προσπάθειες του διαμεσολαβητή Matthew Nimetz υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις S/RES/817 και S/RES/845 του 1993 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με σκοπό την επίλυση των διαφορών που έχουν προκύψει όσον αφορά την συνταγματική ονομασία του κράτους προκειμένου να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατόν τελική συμφωνία μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας, βάσει της πρότασης που είχε διατυπώσει στις 6 Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το πώς θα ήταν δυνατόν να αποσαφηνισθεί σε διεθνές επίπεδο η διάκριση μεταξύ των διαφόρων περιοχών που ανήκουν σε διαφορετικά κράτη αλλά φέρουν το κοινό όνομα Μακεδονία· έχει δε επίγνωση ότι η πρόταση αυτή αντιμετωπίζεται με δισταγμό και από τις δυο πλευρές, σημειώνει το διορισμό του νέου διαπραγματευτή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας· ζητεί από αμφότερες τις πλευρές να παραμείνουν προσηλωμένες στις συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και να καταλήξουν σε συμβιβαστική λύση ούτως ώστε το ζήτημα να παύσει να αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στους διεθνείς οργανισμούς, όπως προβλέπει η προαναφερθείσα ενδιάμεση συμφωνία του 1995 που εξακολουθεί να ισχύει· προειδοποιεί ότι, εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών, υπάρχει ο κίνδυνος να καθυστερήσει επί μακρόν η ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην ΕΕ· φρονεί ότι παρόμοιες εκκρεμείς διμερείς διαφορές στα Βαλκάνια δεν πρέπει να παρακωλύουν την προσχώρηση ή να έχουν προβάδισμα έναντι της διεργασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης·

13.   λαμβάνει υπό σημείωση την αίτηση που υπέβαλε η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στο Διεθνές Δικαστήριο σχετικά με το άρθρο 11 της ενδιάμεσης συμφωνίας· εκφράζει την ελπίδα ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Ελλάδα θα παραμείνουν προσηλωμένες στην συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά την καταγγελία που έχει υποβληθεί ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας· εκφράζει την ελπίδα, εν όψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων που προβλέπεται στο πλαίσιο της "διαδικασίας Nimetz", ότι όλες οι κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών θα στηρίξουν την ένταξη της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, συμβάλλοντας έτσι στη σταθερότητα και στην ευημερία της περιοχής·

14.   επικροτεί τις προσπάθειες των αρχών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να συνεργαστούν με τα γειτονικά τους κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό την αναθεώρηση πιθανών αποκλίσεων και παρερμηνειών της Ιστορίας που μπορεί να προκαλέσουν διαφωνίες και ζητεί να προαχθεί η κοινή απότιση φόρου τιμής στην πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά που η χώρα μοιράζεται με τους γείτονές της· ανησυχεί για την απουσία προόδου στην προσπάθεια αποτροπής της επανεμφάνισης του "φραστικού μίσους" εναντίον γειτονικών κρατών, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης και στο εκπαιδευτικό σύστημα, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση της χώρας να διασφαλίσει τη δημόσια συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης·

15.   παρατηρεί ότι στις δημοκρατίες υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης η οποία επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την συνύπαρξη διισταμένων απόψεων, αναδεικνύει εναλλακτικές λύσεις και αφήνει περιθώριο για την δημιουργία πλειοψηφιών που μπορούν να ταχθούν υπέρ της αλλαγής πολιτικής· τονίζει επίσης πόσο σημαντική είναι η παροχή διαβεβαιώσεων σε ομάδες του πληθυσμού ότι δεν θα υπάρξει μείωση της ανοχής εάν ένα κόμμα αποκτήσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως συμβαίνει στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μετά τις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές·

16.   κρίνει ότι πρέπει απαραιτήτως να χορηγείται στους πολίτες που υποβάλλουν καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας και/ή διαφθορά, έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί σαφώς την καταγγελία· επικροτεί την τρέχουσα πρακτική της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην καταγγελία τους και το τελικό αποτέλεσμα, καθώς και το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί δεόντως οι εν λόγω καταγγελίες από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές·

17.   καλεί την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να εντείνει τον αγώνα κατά των διασυνδέσεων του οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, του Κοσόβου και της Αλβανίας·

18.   κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι ο νέος νόμος σχετικά με το νομικό καθεστώς εκκλησίας, θρησκευτικής κοινότητας και θρησκευτικής ομάδας, ο οποίος εγκρίθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2007, δεν έχει ακόμη δώσει τη δυνατότητα στα μέλη διαφόρων θρησκευμάτων να αισθανθούν ότι τους προσφέρονται οι ίδιες δυνατότητες να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, να διαδώσουν την πίστη τους και να έχουν στην κατοχή τους, να χρησιμοποιούν και να ανεγείρουν τα απαραίτητα προς τούτο κτήρια, όπως συμβαίνει με τα δύο επικρατούντα θρησκεύματα της χώρας, ήτοι την "μακεδονική" ορθόδοξη εκκλησία και το Ισλάμ· υπενθυμίζει ότι είναι καθήκον των αρχών να κατοχυρώσουν την ανεκτικότητα έναντι των ετεροδόξων και το δικαίωμα σε θρησκευτική διαφορετικότητα·

19.   εκφράζει τη λύπη του για την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στα μέσα ενημέρωσης από δυνάμεις προσκείμενες στη κυβέρνηση, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο· ζητεί να διασφαλισθεί αδέσμευτη και πολυσχιδής ενημέρωση από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για να μην αποκρύπτονται οι διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται στη κοινωνία, τόσο μέσω της διασφάλισης της συντακτικής ελευθερίας εκείνων που παρέχουν την ενημέρωση όσο και μέσω της αποτροπής δημιουργίας στενών δεσμών μεταξύ των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων ή πολιτευτών· ανησυχεί δε για την μεγάλη οικονομική εξάρτηση των εφημερίδων και των τηλεοπτικών σταθμών από τις κυβερνητικές διαφημίσεις και από τα εξ αυτών προερχόμενα έσοδα, κατάσταση που είναι σε θέση να παρεμποδίσει την άσκηση επικριτικής δημοσιογραφίας·

20.   παρατηρεί ότι και μετά την έγκριση της τροποποίησης του νόμου περί απασχόλησης του 2005 παραμένει ασαφής ο τρόπος με τον οποίο τα διάφορα συνυπάρχοντα εργατικά συνδικάτα μπορούν να συνάψουν νομικά ισχύουσες συμβάσεις με τη κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις, ιδίως λόγω της ισχύουσας προϋπόθεσης να μην μπορούν τα εργατικά συνδικάτα να συνάψουν συμβάσεις εκτός εάν αντιπροσωπεύουν το 33% των ενδιαφερόμενων εργαζόμενων, γεγονός που αντιβαίνει στη ποικιλομορφία και έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκή αμφισβήτηση του αριθμού των μελών των εν λόγω συνδικάτων από τους ενδιαφερομένους·

21.   καλεί την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να κατασκευάσει σύντομα νέες χωματερές, να κλείσει και να καθαρίσει τις παλιές χωματερές, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες δράσεις για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου κύκλου των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της χωριστής συγκέντρωσης απορριμμάτων, ακόμη και μέσω κοινοπραξιών, για την κατασκευή εγκαταστάσεων θερμικής αξιοποίησης και εγκαταστάσεων παραγωγής καυσίμων από τα απόβλητα·

22.   ζητεί να βελτιωθεί και να διατηρηθεί η ποιότητα και η στάθμη των υδάτων στις παραμεθόριες λίμνες Οχρίδας, Πρέσπας και Δοϊράνης και ζητεί επίσης να συναφθούν αποτελεσματικές συμφωνίες επί του θέματος με τις όμορες χώρες, ήτοι την Αλβανία και την Ελλάδα· χαιρετίζει επίσης το σχέδιο νόμου σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων και προσβλέπει στην ταχύτερη δυνατή εξέτασή του από το Κοινοβούλιο·

23.   επισημαίνει με ανησυχία τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον της λειτουργίας του διυλιστηρίου πετρελαίου της ΟΚΤΑ στον Δήμο του Ίλιντεν, κοντά στην πόλη των Σκοπίων, εγκατάσταση που θεωρείται ο μεγαλύτερος παραγωγός ρύπων της χώρας·

24.   προειδοποιεί ότι εάν δεν πραγματοποιηθούν νέες επενδύσεις για την αποθήκευση, επεξεργασία και μεταφορά του ύδατος, διακινδυνεύεται η συνέχιση της παροχής πόσιμου ύδατος·

25.   ζητεί από την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να επανεκκινήσει τη διαδικασία απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης των τοπικών δημοσίων υπηρεσιών, ιδίως δε του τομέα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας·

26.   εκφράζει τη λύπη του διότι η λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου έχει επιδεινωθεί τα τελευταία έτη· επισημαίνει ιδίως ότι τόσο η συχνότητα τόσο των εσωτερικών σιδηροδρομικών δρομολογίων όσο και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με τις γειτονικές χώρες έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο· σημειώνει, εξάλλου, ότι το χρησιμοποιούμενο υλικό δεν είναι το πλέον κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών σε μικρές αποστάσεις, γεγονός που καθιστά απαραίτητες νέες επενδύσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί το μέλλον των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία προόδου όσον αφορά την κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα της περιοχής στο σύνολό της·

27.   προτρέπει την Κυβέρνηση να επιταχύνει το σχεδιασμό και την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την ηλιακή και την αιολική ενέργεια· καλεί σχετικώς τις αρχές των Σκοπίων να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναπτύξουν ενεργειακή πολιτική ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ΕΕ και να στηρίξουν τις θέσεις της ΕΕ στην επικείμενη διάσκεψη της Κοπεγχάγης για σύναψη νέας συνθήκης μετά τη συνθήκη του Κιότο·

28.   εκφράζει την ανησυχία του για την μεγάλη αύξηση του αριθμού των καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας και τονίζει την ανάγκη να θεσπισθεί ξεχωριστός νόμος για την πάταξη της ενδοοικογενειακής βίας, επιπλέον του ήδη ισχύοντος νόμου περί οικογένειας, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι εισαγγελικές αρχές να ασκούν δίωξη εναντίον των αυτουργών της ενδοοικογενειακής βίας·

29.   ανησυχεί για την μειονεκτική θέση της μειονότητας Ρομά εντός της χώρας, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη η τελευταία έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, σύμφωνα με την οποία το 39% των γυναικών Ρομά λαμβάνουν ελάχιστη ή καθόλου σχολική εκπαίδευση, το 83% δεν έχει ασκήσει ποτέ μισθωτή εργασία στην επίσημη οικονομία, και το 31% υποφέρει από χρόνιες ασθένειες, ποσοστά που διαρθρωτικώς είναι υψηλότερα των μέσων όρων που ισχύουν για τις γυναίκες εκτός της κοινότητας των Ρομά·

30.   χαιρετίζει τη πρόταση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά την πολιτική εκπροσώπηση των Ρομά· παροτρύνει εντούτοις τη κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες εφαρμογής των υφισταμένων μορφών πολιτικής σχετικά με τους Ρομά και να παράσχει τους αναγκαίους προς τούτο πόρους·

31.   συμμερίζεται την ικανοποίηση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) διότι, μέχρι σήμερα, οι μειονότητες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Κοσσυφοπέδιο, τα μέλη των οποίων δεν έχουν λάβει μόνιμη άδεια διαμονής, δεν έχουν εκδιωχθεί από τη χώρα, ενώ εκφράζει την ελπίδα ότι η κυβέρνηση και η UNHCR θα επιτύχουν σύντομα συμφωνία όσον αφορά την ευθύνη για τη χρηματοοικονομική υποστήριξη της εν λόγω ομάδας·

32.   λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση έχει φτάσει στην Ευρώπη και θα έχει ενδεχομένως έμμεσες συνέπειες στις εμπορικές συναλλαγές και στις ξένες επενδύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και καλεί την Επιτροπή να επαγρυπνεί και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να εγκρίνει επαρκή μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της διεργασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης όσον αφορά την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αλλά και τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, γεγονός που συνιστά πολύ σημαντικό παράγοντα για τη σταθερότητα στην περιοχή και προωθεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα και της ίδιας της ΕΕ·

33.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

(1) ΕΕ L 80, 19.3.2008, σ. 32.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0363.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0172.
(4) ΕΕ C 263 E, 16.10.2008, σ. 402.
(5) ΕΕ C 263 E, 16.10.2008, σ. 402.
(6) ΕΕ L 334, 19.12.2007, σ. 120.
(7) ΕΕ L 334, 19.12.2007, σ. 1.


Eντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία
PDF 300kWORD 73k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (2008/2290(INI))
P6_TA(2009)0136A6-0112/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλαν η Annemie Neyts-Uyttebroeck και λοιποί, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία ("Δικαστήριο") (Β6-0417/2008), όσον αφορά τις δημοκρατίες που συναποτελούν τα εδάφη που ανήκαν έως τις 25 Ιουνίου 1991 στη Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, ήτοι Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κοσσυφοπέδιο και Σλοβενία,

–   έχοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο είναι δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών που λειτουργεί στην Ευρώπη και ασχολείται με ευρωπαϊκά ζητήματα· ιδρύθηκε το 1993 ως προσωρινό δικαιοδοτικό όργανο για τη διερεύνηση σοβαρών παραβάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία από το 1991 και για την προσαγωγή σε δίκη των υπευθύνων,

–   έχοντας υπόψη ότι οι εθνικές δικαστικές αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβίας δεν είχαν τη δυνατότητα ή τη βούληση να διατάξουν έρευνες και να ασκήσουν διώξεις κατά των βασικών υπευθύνων,

–   έχοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει απαγγείλει κατηγορίες κατά 161 ατόμων και έχει περατώσει τις δίκες 116 κατηγορουμένων, ότι επί του παρόντος εκκρεμούν πολλές δίκες ενώπιών του, ότι μόνο πέντε κατηγορούμενοι παραμένουν στο προδικαστικό στάδιο αναμένοντας την έναρξη της δίκης τους, και ότι μόνο δύο από τα άτομα στα οποία έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, οι Ratko Mladic και Goran Hadzic, διαφεύγουν ακόμη τη σύλληψη(1),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα S/RES/1503 (2003) και S/RES/1534 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τα οποία το Δικαστήριο καλείται να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ολοκλήρωση του έργου του έως το τέλος του 2010 ("στρατηγική ολοκλήρωσης"),

–   έχοντας υπόψη ότι οι ημερομηνίες που προβλέπει η στρατηγική ολοκλήρωσης είναι ημερομηνίες-στόχοι και δεν νοούνται ως απόλυτες προθεσμίες,

–   έχοντας υπόψη τις εξαμηνιαίες αξιολογήσεις και εκθέσεις που υποβάλλονται από τον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ψηφίσματος S/RES/1534(2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση της στρατηγικής ολοκλήρωσης,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/63/256 της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ σχετικά με τη συνολική πρόταση παροχής καταλλήλων κινήτρων για να παραμείνει στις θέσεις του το προσωπικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία, που εγκρίθηκε συναινετικά από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 23 Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τη σημαντική και αδιάλειπτη υποστήριξη του Δικαστηρίου και του έργου του από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της,

–   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλήρης συνεργασία με το Δικαστήριο έχει αναχθεί σε κεντρικό άξονα της πολιτικής της ΕΕ έναντι των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3, και το άρθρο 83, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0112/2009),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο, το οποίο εδρεύει στη Χάγη, και το έργο του, αξίζουν τη συνεχιζόμενη πλήρη στήριξη της ΕΕ και των κρατών μελών της,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει εκδώσει αποφάσεις που δημιουργούν νομικό προηγούμενο σχετικά με τη γενοκτονία, τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ότι έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στη διαδικασία της συμφιλίωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, προάγοντας έτσι την αποκατάσταση και τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης συνεργασία με το Δικαστήριο ήταν μία από τις αυστηρές προϋποθέσεις που έθεσε η ΕΕ στις συμβατικές της σχέσεις με τις χώρες της περιοχής,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο συνέβαλε στη θεμελίωση νέων προτύπων επίλυσης συγκρούσεων και ανάπτυξης μετά από συγκρούσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέσχε διδάγματα για ενδεχόμενα μελλοντικά ειδικά δικαστήρια και κατέδειξε ότι η αποτελεσματική και διαφανής διεθνής δικαιοσύνη είναι εφικτή, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η συμβολή του στην ανάπτυξη του διεθνούς ποινικού δικαίου αναγνωρίζεται ευρέως,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα εντάλματα σύλληψης και αποφάσεις του Δικαστηρίου προκάλεσαν αντιδράσεις τόσο σε ορισμένες περιοχές των δυτικών Βαλκανίων όσο και αλλού, και ότι μπορούν να αποκομισθούν πολύτιμα διδάγματα από αυτές τις αντιδράσεις οι οποίες, παρόλο που θα αποτελέσουν μέρος της νομολογίας του Δικαστηρίου, ταυτόχρονα καθιστούν προφανή την ανάγκη ίδρυσης τμήματος προσφυγών καθώς και προγράμματος επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο εξακολουθεί να διεξάγει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να φέρει το έργο του πιο κοντά στις χώρες τις οποίες αφορά άμεσα, για παράδειγμα με διευκόλυνση της κάλυψης των δικών από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, με άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες διά των υπαλλήλων του που εργάζονται στο πεδίο, και με προσπάθειες ενίσχυσης των ικανοτήτων των εθνικών δικαστικών αρχών που ασχολούνται με εγκλήματα πολέμου, καθώς επίσης και με διάφορες πρωτοβουλίες εντοπισμού βέλτιστων πρακτικών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προαναφερθέντα ψηφίσματα S/RES/1503 (2003) και S/RES/1534 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καλούσαν το Δικαστήριο και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Ρουάντα να ολοκληρώσουν όλες τις έρευνες έως τα τέλη του 2004, όλες τις δίκες πρώτου βαθμού έως τα τέλη του 2008 και όλες τις εργασίες έως το 2010· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη, ότι το Δικαστήριο έχει δηλώσει ότι δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει τις δίκες σε πρώτο βαθμό πριν από τα τέλη του 2009, μεταξύ άλλων λόγω του μεγάλου αριθμού εφέσεων· λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι χρειάζεται νέα απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να παραταθεί η εντολή του Δικαστηρίου,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο ανέλαβε την πρωτοβουλία για την κατάρτιση σχεδίου που ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με τα προαναφερθέντα ψηφίσματα και έγινε γνωστό με το όνομα "στρατηγική ολοκλήρωσης", με στόχο να διασφαλιστεί ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα ολοκληρώσει την αποστολή του επιτυχώς, έγκαιρα και σε συντονισμό με τα εγχώρια νομικά συστήματα των εμπλεκομένων κρατών,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει τρεις φάσεις και ημερομηνίες-στόχους για την ολοκλήρωση της εντολής του Δικαστηρίου, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο τρέχων στόχος είναι να περατωθούν όλες οι διαδικασίες (δίκες και εφέσεις) έως το 2011, με δυνατότητα μικρής παράτασης εντός του 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα, το Δικαστήριο επικεντρώνεται στους πλέον υψηλόβαθμους ηγέτες που είναι ύποπτοι για εγκλήματα υπαγόμενα στην αρμοδιότητά του, παρέπεμψε τις υποθέσεις στις οποίες οι κατηγορούμενοι είναι μεσόβαθμοι ή χαμηλόβαθμοι στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια και έχει προβεί σε συνεκδίκαση υποθέσεων εναγομένων, αν και πρέπει να ληφθεί μέριμνα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι συνεκδικάσεις δεν θίγουν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι οι εθνικές εισαγγελικές αρχές και τα εθνικά δικαστήρια κινούν και εκδικάζουν με δική τους πρωτοβουλία πολλές υποθέσεις, αλλά ορισμένα εθνικά δικαστήρια ενδέχεται να μη μπορούν ή να μη θέλουν να διεξάγουν ποινικές δίκες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές περί δίκαιης δίκης, η δε παραπομπή σε εθνικά δικαστήρια έχει αντιμετωπίσει σε ορισμένες περιπτώσεις αντιδράσεις από τα άμεσα εμπλεκόμενα θύματα και μάρτυρες,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία τμήματα πρώτου βαθμού και το τμήμα εφέσεων του Δικαστηρίου παρέμειναν πλήρως απασχολημένα εκδικάζοντας υποθέσεις με πολλούς κατηγορουμένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπομπή υποθέσεων στα εθνικά δικαστήρια μείωσε μεν σημαντικά τον φόρτο εργασίας του Δικαστηρίου, αλλά άλλοι παράγοντες, οι οποίοι διαφεύγουν του ελέγχου του Δικαστηρίου, έχουν προκαλέσει ορισμένες καθυστερήσεις και κατά συνέπεια δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέων απρόβλεπτων καθυστερήσεων,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο εναπομένοντες κατηγορούμενοι, Ratko Mladić και Goran Hadžić, πρέπει να δικαστούν, και ότι η σύλληψή τους εξαρτάται από την υποχρεωτική συνεργασία των εμπλεκομένων κρατών, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού του Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης, της σύλληψης και της μεταγωγής των καταζητούμενων, καθώς και την παροχή αποδεικτικών στοιχείων λ.χ. από εθνικά αρχεία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη και μεταγωγή φυγάδων κατηγορουμένων και η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων δεν υπήρξε πάντοτε δεδομένη,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 του καταστατικού του Δικαστηρίου προβλέπει ότι κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα σε δίκη παρουσία του και ότι το Δικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα, ακόμη και αν διαθέτει άφθονα αποδεικτικά στοιχεία, να διεξαγάγει δίκες ερήμην,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και αναγνωρίζεται η δέσμευση του Δικαστηρίου για την χωρίς καθυστερήσεις ολοκλήρωση της εντολής του, οι εκκρεμείς υποθέσεις πρέπει να εκδικαστούν χωρίς υπερβολική πίεση χρόνου, διότι το αντίθετο θα έπληττε το δικαίωμα των κατηγορουμένων σε δίκαιη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να υπάρξουν συντομευμένες διαδικασίες που ενδέχεται να θέσουν σε περαιτέρω κίνδυνο την ασφάλεια και ευημερία των θυμάτων και των μαρτύρων που καταθέτουν ενώπιον του Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημερομηνία-στόχος που προβλέπει η στρατηγική ολοκλήρωσης του Δικαστηρίου δεν μπορεί να συνεπάγεται ατιμωρησία για τους δύο εναπομένοντες καταζητούμενους ούτε υπερβολικές πιέσεις για την περάτωση των εκκρεμών δικών,

1.   απευθύνει προς το Συμβούλιο τις εξής συστάσεις:

   α) υπενθυμίζει ότι μία από τις θεμελιώδεις αξίες που αντικατοπτρίζονται στην απόφαση της διεθνούς κοινότητας για τη σύσταση του Δικαστηρίου ήταν η επιθυμία να αποδοθεί δικαιοσύνη και να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία· παρόλο που υποστηρίζει πλήρως το έργο του Δικαστηρίου, επισημαίνει ότι η επιθυμία αυτή δεν θα γίνει πράξη αν δεν δοθεί η δυνατότητα οι εκκρεμείς δίκες να περατωθούν χωρίς υπερβολική σπουδή και οι δύο εναπομένοντες καταζητούμενοι Ratko Mladić και Goran Hadžić να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και να δικαστούν·
   β) τονίζει ότι η επιδίωξη επίσπευσης των διαδικασιών δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της δίκαιης δίκης, και επαναλαμβάνει την κοινά αποδεκτή πλέον άποψη ότι το έργο του Δικαστηρίου θα αξιολογηθεί όχι μόνο βάσει του αν θα δικαστούν οι υπεύθυνοι των πλέον σοβαρών εγκλημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, αλλά και από το αν έχει διεξαγάγει το έργο του σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα δικαιοσύνης·
   γ) τονίζει ότι η παραμονή προσωπικού υψηλών προσόντων στο Δικαστήριο είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή περάτωση των δικών και των εφέσεων, και ότι η απώλεια εξειδικευμένης θεσμικής γνώσης που απαιτείται για την περάτωση των εκκρεμών δικών ενδέχεται να οξυνθεί από το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στη στρατηγική ολοκλήρωσης· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το προαναφερθέν ψήφισμα A/RES/63/256 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που επιτρέπει στο Δικαστήριο να παράσχει συμβάσεις σε προσωπικό βάσει των χρονοδιαγραμμάτων της στρατηγικής ολοκλήρωσης και να διερευνήσει μη χρηματικά κίνητρα με στόχο να παραμείνει το βασικό προσωπικό·
   δ) υπογραμμίζει ότι, αφενός, η ημερομηνία που έχει καθοριστεί για την περάτωση της στρατηγικής ολοκλήρωσης συμβάλλει στην παραγωγικότητα του Δικαστηρίου, αλλά ότι, αφετέρου, για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να γίνει η δίκη των Ratko Mladić και Goran Hadžić, η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει καταληκτική προθεσμία για τις εργασίες του Δικαστηρίου·
   ε) καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να εξετάσει επειγόντως εάν μπορεί να προβλεφθεί το ενδεχόμενο παράτασης της εντολής του Δικαστηρίου κατά δύο έτη και αν αυτή η παράταση θα ήταν αρκετή, έχοντας υπόψη ότι η διάρκεια τυχόν παράτασης δεν πρέπει να αποφασιστεί μόνο βάσει χρονικών κριτηρίων αλλά και βάσει αποτελεσμάτων, και να προωθήσει την εξέταση των θεμάτων αυτών στα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ·
   στ) καλεί το Συμβούλιο να ενθαρρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να δεσμευτεί να παράσχει επαρκείς πόρους και στήριξη στο Δικαστήριο μέσω του γενικού προϋπολογισμού του ΟΗΕ έως τη λήξη της εντολής του Δικαστηρίου·
   ζ) ζητεί από το Συμβούλιο να συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες του Δικαστηρίου να πείσει τις συγκεκριμένες χώρες να βελτιώσουν τη συνεργασία και να επισπεύσουν τις προσπάθειες σύλληψης των δύο εναπομενόντων κατηγορουμένων, δίδοντας έτσι στο Δικαστήριο τη δυνατότητα να εκπληρώσει την εντολή του καθώς και να διευκρινίσει με τον ΟΗΕ ότι πρέπει να καταστεί εξαιρετικά σαφές πως οι δύο εναπομένοντες καταζητούμενοι πρέπει να δικαστούν είτε από το Δικαστήριο είτε από τους υπόλοιπους μηχανισμούς, αποφεύγοντας έτσι οιαδήποτε νύξη για ατιμωρησία·
   η) τονίζει ότι τα βασικά έγγραφα ζωτικής σημασίας για τη δίωξη του στρατηγού Ante Gotovina, και των Mladen Markać και Ivan Čermak θα πρέπει να παραδοθούν από τις αρμόδιες αρχές· τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση προς τις πρόσφατες εκκλήσεις του Εισαγγελέα του Δικαστηρίου Serge Brammertz για τον εντοπισμό και την παράδοση στο Δικαστήριο σημαντικών εγγράφων που λείπουν·
   θ) επισημαίνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να τονίζει ότι η συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης περιλαμβάνει την ύπαρξη πλήρως λειτουργούσας δικαστικής αρχής, ικανής να διεξάγει δίκες για παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας του Δικαστηρίου· καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει σαφείς προδιαγραφές για την αξιολόγηση των επιδόσεων της δικαιοσύνης στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μετά τη λήξη της θητείας του Δικαστηρίου, μεταξύ άλλων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι συνθήκες φυλάκισης ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα και ότι οι ποινές που απαγγέλλει το Δικαστήριο τηρούνται, και καλεί την ΕΕ να αυξήσει την υποστήριξη που παρέχει στις έρευνες και τις δίκες για εγκλήματα πολέμου σε εθνικό επίπεδο, π.χ. μέσω της παροχής βοήθειας στις δυνάμεις επιβολής του νόμου καθώς και στις δικαστικές και διωκτικές αρχές, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης για κατάρτιση και προστασία μαρτύρων·
   ι) αναγνωρίζει ότι η πρωτοκαθεδρία των κρατών παραμένει ακρογωνιαίος λίθος του διεθνούς συστήματος και επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο και η διεθνής κοινότητα από την πλευρά της να υποστηρίξει την ανάπτυξη τοπικών ικανοτήτων στα Βαλκάνια, ώστε τα τοπικά δικαστήρια να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο του Δικαστηρίου· στηρίζει την χορηγούμενη χρηματοδότηση από την ΕΕ, για παράδειγμα σε προγράμματα επικοινωνίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα· στο πλαίσιο αυτό, καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης της υποστήριξης που παρέχει στη στρατηγική συνέχισης του Δικαστηρίου, και απευθύνει έκκληση για αυξημένη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών και των εισαγγελικών οργάνων στα Δυτικά Βαλκάνια, ιδίως σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν την έκδοση και την αμοιβαία νομική αρωγή·
   ια) σημειώνει ότι η ύπαρξη σαφούς μηχανισμού για τη διεκπεραίωση των εκκρεμών διαδικασιών του Δικαστηρίου μετά τη λήξη της θητείας του θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, ώστε να διασφαλισθεί ότι το έργο που θα αφήσει πίσω του θα συμβάλει στην εδραίωση των αρχών που ενέπνευσαν την ίδρυσή του·
   ιβ) καλεί το Συμβούλιο να ασχοληθεί χωρίς χρονοτριβή, μέσω των αρμόδιων οργάνων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για δημιουργία μηχανισμού για τη διεκπεραίωση των άμεσων και μακροπρόθεσμων λοιπών λειτουργιών όπως, για παράδειγμα, η προστασία μαρτύρων, η αποτροπή εκφοβισμού μαρτύρων, οι περιπτώσεις απείθειας, αναψηλαφήσεις σε περιπτώσεις που προκύπτουν αθωωτικά στοιχεία, παρακολούθηση των δικών που έχουν παραπεμφθεί σε τοπικά δικαστήρια (επί του παρόντος την παρακολούθησή τους έχουν αναλάβει οι υπηρεσίες της Εισαγγελίας του Διεθνούς Δικαστηρίου μέσω του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)), συνθήκες φυλάκισης και θέματα σχετικά με τη χορήγηση χάρης ή τη μετατροπή της ποινής κλπ.· προτείνει να κατατεθεί πρόταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ίδρυση κοινής υπηρεσίας η οποία θα αναλάβει στο μέλλον τις λοιπές λειτουργίες του Δικαστηρίου, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα και του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε·
   ιγ) υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι η ΕΕ θα πρέπει να ασχοληθεί ιδίως με τη διαφύλαξη της παρακαταθήκης του Δικαστηρίου, διασφαλίζοντας ότι τα αρχεία θα φυλαχθούν σε κατάλληλη ασφαλή θέση, ενδεχομένως στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, ότι θα είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρη και προσπελάσιμα, και ότι θα υπάρχει διαδικτυακή πρόσβαση στην τεκμηρίωση· προτείνει ότι πρέπει να παρασχεθούν επίσης κατάλληλες εγγυήσεις ελεύθερης πρόσβασης σε όλους τους εισαγγελείς και συνηγόρους υπεράσπισης και, μετά από ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα, σε ιστορικούς και ερευνητές·
   ιδ) τονίζει ότι το έργο του Δικαστηρίου θα πρέπει επίσης να διασυνδεθεί με τη γενικότερη διαδικασία συμφιλίωσης· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και την ΕΕ να υποστηρίξουν το έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων ιδρυμάτων που βοηθούν τα θύματα, προάγουν τον διάλογο μεταξύ των εθνοτήτων και την κατανόηση, και βοηθούν στην αναζήτηση της αλήθειας και της συμφιλίωσης·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στον Πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία.

(1) Επιστολή του Προέδρου του Διεθνούς Δικαστηρίου προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, S/2008/729, 24 Νοεμβρίου 2008.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0028.


5ο Διεθνές Φόρουμ για το ύδωρ, Κωνσταντινούπολη, 16-22 Μαρτίου 2009
PDF 306kWORD 79k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με το νερό εν όψει του πέμπτου Παγκόσμιου Φόρουμ για το Νερό στην Κωνσταντινούπολη, από 16 έως 22 Μαρτίου 2009
P6_TA(2009)0137B6-0113/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις υπουργικές δηλώσεις των πρώτων τεσσάρων Παγκοσμίων Φόρουμ για το Νερό που διεξήχθησαν διαδοχικά στο Μαρακές (1997), στη Χάγη (2000), στο Κιότο (2003) και στο Μεξικό (2006),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διάσκεψης του Δουβλίνου για το νερό στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης (1992) που συνιστά την έγκριση μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού που να αναγνωρίζει την αξία του νερού σε καθεμιά από τις χρήσεις του, και που εισάγει την αρχή της διατίμησης του νερού,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/58/217 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ανακήρυξη της περιόδου 2005-2015 ως διεθνούς δεκαετίας δράσης για το νερό και της 22ας Μαρτίου κάθε χρόνο ως παγκόσμιας ημέρας νερού,

–   έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Διεθνούς Διάσκεψης της Βόννης για το Γλυκό Νερό (2001), που τονίζει την επείγουσα ανάγκη κινήτρων για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων από όλες τις πιθανές κατηγορίες επενδυτών και την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας χρηματοδότησης για το νερό μέσω της εισφοράς ιδιωτικών κεφαλαίων, με ταυτόχρονη ενθάρρυνση των δράσεων σε τοπικό επίπεδο,

–   έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη του Monterrey (2002) που εισήγαγε την έννοια μιας παγκόσμιας σύμπραξης για το νερό υπό τη μορφή διαλόγου μεταξύ ισοτίμων, ενός διαλόγου πολυδιάστατης φύσης, επεκτεινόμενου και στις επιχειρήσεις, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στην κοινωνία των πολιτών, και που υιοθετήθηκε ως πρωτοβουλία με τη σειρά τους από τη νέα σύμπραξη για την Ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD) και από τη G8 στη Γένοβα το 2001, καθώς και από το Φόρουμ για τη Σύμπραξη με την Αφρική το 2003,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) που εγκρίθηκε στο Ελσίνκι το 1992 και ετέθη σε ισχύ το 1996, παρέχοντας το νομικό πλαίσιο μιας περιφερειακής συνεργασίας για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών ποταμών και των διεθνών λιμνών,

–   έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετηρίδα (Νέα Υόρκη, 6-8 Σεπτεμβρίου 2000), που καθόρισε τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ), που προβλέπουν τη μείωση κατά το ήμισυ, μέχρι το 2015, του ποσοστού του πληθυσμού που δεν έχει βιώσιμη πρόσβαση σε πόσιμο νερό,

–   έχοντας υπόψη το Χάρτη της Σαραγόσας του 2008 "Νέο συνοπτικό όραμα για το νερό" και τις συστάσεις του Βήματος για το Νερό (Water Tribune) που θεσπίστηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2008, ημερομηνίας λήξης της Διεθνούς Έκθεσης της Σαραγόσας, και απεστάλησαν στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ,

–   έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση του ΟΗΕ για την παγκόσμια αξιοποίηση των υδάτινων πόρων με τίτλο "Το νερό, κοινή ευθύνη" που δημοσιεύθηκε το 2006,

–   έχοντας υπόψη το από 11 Μαρτίου 2004 ψήφισμά του σχετικά με τη στρατηγική για την εσωτερική αγορά: προτεραιότητες 2003-2006(1), στην παράγραφο 5 του οποίου σημειώνεται ότι "δεδομένου ότι το νερό είναι αγαθό κοινό για όλη την ανθρωπότητα, η διαχείριση των υδάτινων πόρων δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κανόνες της εσωτερικής αγοράς",

–   έχοντας υπόψη την "έκθεση 2006 για την ανθρώπινη ανάπτυξη" της PNUD σχετικά με το νερό μεταξύ εξουσίας και φτώχειας, με την οποία ο εν λόγω οργανισμός του ΟΗΕ απέδειξε ότι η φτώχεια και όχι η υλική έλλειψη νερού είναι η κύρια αιτία για την οποία πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2007, για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αναπτυξιακή συνεργασία(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2006 για το τέταρτο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό στο Μεξικό (16 έως 22 Μαρτίου 2006)(3),

–   έχοντας υπόψη τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών σχετικά με το νερό και το δικαίωμα πρόσβασης στο πόσιμο νερό για όλους, που οργανώθηκαν στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ειδικότερα την "παγκόσμια συνέλευση εκλεγμένων αντιπροσώπων και πολιτών για το νερό" (AMECE, 18-20 Μαρτίου 2007) και την πρωτοβουλία "Peace with Water - faire la Paix avec l'Eau" (12-13 Φεβρουαρίου 2009) καθώς και το συζητηθέν "μνημόνιο για παγκόσμιο πρωτόκολλο για το νερό",

–   έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση Β6-0113/2009 προς την Επιτροπή σχετικά με το πέμπτο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό στην Κωνσταντινούπολη από 16 έως 22 Μαρτίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη νερού και αποχέτευσης προκαλεί 8 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν εύκολη και φθηνή πρόσβαση σε πόσιμο νερό, κι ότι κάπου δυόμιση δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν κανένα είδος αποχέτευσης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές πάσχουσες από λειψυδρία κι ότι ο αριθμός αυτός θα έχει αυξηθεί σε 3,9 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φτωχοί πληθυσμοί είναι οι πλέον εκτεθειμένοι στην κλιματική αλλαγή και επίσης οι λιγότερο ικανοί να προσαρμοστούν σε αυτήν,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολυεθνικός κλάδος της αγροβιομηχανίας αποτελεί τον πρώτο καταναλωτή γλυκού νερού στον κόσμο (70% των παγκοσμίων απολήψεων) που το πληρώνει σε εξευτελιστικές τιμές κι ότι η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων οδήγησε στην επιδείνωση και στην επέκταση των φαινομένων ρύπανσης των υδάτων και γενικευμένης υποβάθμισης των εδαφών, εξ ου και ο πολλαπλασιασμός των διαρκώς πιο δομικής φύσεως φαινομένων ξηρασίας,

Ε.   εκτιμώντας ότι οι υπηρεσίες που συνδέονται με την ορθολογική χρήση του νερού καθώς και η ορθολογική διαχείριση του νερού θα πρέπει να καθορίζουν επίπεδα τιμών που να αποτρέπουν την υπερκατανάλωση από ορισμένους κλάδους και να επιτρέπουν τις επενδύσεις για τη διατήρηση και βελτίωση των υποδομών, σε συνδυασμό με συνοδευτικά μέτρα που να διασφαλίζουν την ισότιμη διανομή νερού και με μια κυβερνητική υποστήριξη που θα επιτρέπει στις φτωχές οικογένειες να πληρώνουν για τις βασικές τους ανάγκες σε νερό,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι οι γενικές επιδοτήσεις για το νερό, που οδηγούν σε τεχνητώς χαμηλές τιμές νερού, οδηγούν σε υπερκατανάλωση από ορισμένους κλάδους και αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες της λειψυδρίας,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η διανομή νερού είναι εξαιρετικά ανισότιμη, ενώ θα έπρεπε να συνιστά ένα θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα, με το τοπικό επίπεδο να είναι το καταλληλότερο για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της διανομής,

Η.   εκτιμώντας ότι η απελευθέρωση και απορρύθμιση της διανομής νερού στις αναπτυσσόμενες χώρες και ειδικότερα στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες (ΛΑΧ), χωρίς σωστό συνοδευτικό ρυθμιστικό πλαίσιο, μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών που θα πλήξουν τους φτωχότερους και θα μειώσουν την πρόσβασή τους στο νερό,

Θ.   εκτιμώντας ότι οι συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα που πρέπει να συνδυάζουν τις αυστηρές και διαφανείς ρυθμίσεις με τη δημόσια ιδιοκτησία και τις ιδιωτικές επενδύσεις, πρέπει να προσανατολισθούν προς τη βελτίωση της πρόσβασης στο νερό και της αποχέτευσης για όλους, καθώς και σε οικονομικότερη χρήση,

Ι.   εκτιμώντας ότι βασικά εμπόδια για μια αποτελεσματική διαχείριση του νερού είναι: ό μικρός βαθμός πολιτικής και οικονομικής προτεραιότητας που αποδίδεται στο νερό, η κακή διαχείριση, η ανεπάρκεια του νομικού πλαισίου, η αδιαφάνεια στη διαπραγμάτευση και ανάθεση των συμβάσεων, η διαφθορά και η απουσία διαλόγου σχετικά με το επίπεδο των τιμολογίων,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το μερίδιο της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας (ΔΑΒ) που αφιερώνεται στο νερό και στην αποχέτευση αντιπροσωπεύει μόλις το 9% της διμερούς ΔΑΒ και το 4,5% της πολυμερούς ΔΑΒ κι ότι είναι στρεβλά κατανεμημένη, αφού οι ΛΑΧ έλαβαν μόνο το 24% των πόρων, τη στιγμή που είναι οι πιο άπορες, και θεωρώντας λυπηρό ότι μέχρι τώρα οι δράσεις του Παγκοσμίου Φόρουμ για το Νερό ελάχιστα έχουν ενσωματωθεί στις εργασίες του ΟΗΕ,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό που συνεδριάζει κάθε τρία χρόνια είναι ένας χώρος όπου συζητούν και λαμβάνουν προσανατολισμό οι παγκόσμιες πολιτικές αποφάσεις σε θέματα διαχείρισης νερού και υδάτινων πόρων,

1.   δηλώνει ότι το νερό είναι ένα κοινό αγαθό της ανθρωπότητας κι ότι η πρόσβαση στο πόσιμο νερό πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα· ζητεί να γίνει κάθε αναγκαία προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί μέχρι το 2015 η πρόσβαση των φτωχότερων πληθυσμών στο πόσιμο νερό·

2.   δηλώνει ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκεται ή όχι, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, υπό τη διαχείριση του ιδιωτικού τομέα·

3.   τονίζει ότι κάθε πολιτική στον τομέα της διαχείρισης του νερού θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, και ότι το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό θα πρέπει να συμβάλει με δημοκρατικό, συμμετοχικό και συναινετικό τρόπο στην ανάπτυξη στρατηγικών που να ενθαρρύνουν μοντέλα οικονομικής και γεωργικής ανάπτυξης που να διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα του νερού·

4.   ζητεί να εγκαταλειφθούν τα συστήματα των γενικών επιδοτήσεων διανομής νερού που, προκαλώντας υπερκατανάλωση, εξουδετερώνουν τα κίνητρα για την αποτελεσματική διαχείριση του νερού, ώστε να βρεθούν κονδύλια για στοχοθετημένες επιδοτήσεις, ειδικά υπέρ των φτωχών και των αγροτικών πληθυσμών, με σκοπό τη φθηνή πρόσβαση όλων στο νερό·

5.   τονίζει τη σημασία της δημιουργίας οργάνων κοινής διαχείρισης του νερού στις παρόχθιες χώρες της ιδίας λεκάνης απορροής προκειμένου να δημιουργούνται ή να ενισχύονται αισθήματα αλληλεγγύης ικανά να συμβάλουν στον κατευνασμό των εντάσεων και στην διευθέτηση των διενέξεων·

6.   υπενθυμίζει τον βασικό ρόλο των γυναικών ως προς τον εφοδιασμό με νερό, τη διαχείριση και τη διαφύλαξή του·

7.   ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν, παρά την οικονομική κρίση, τη συνδρομή τους στην ΔΑΒ προκειμένου να επιτευχθεί ο αναπτυξιακός στόχος της Χιλιετηρίδας για την ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό με πόσιμο νερό, στόχος για τον οποίο χρειάζονται επενδύσεις ύψους 180 000 000 000 δολαρίων ετησίως·

8.   ζητεί να ενισχυθούν στο πλαίσιο του δέκατου ευρωπαϊκού ταμείου ανάπτυξης οι πόροι του "Ευρωπαϊκού Ταμείου Νερού" υπέρ των χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ), και να αναπτυχθούν νέοι τρόποι χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής, καθώς και καινοτόμες μορφές σύμπραξης και ειδικότερα η αλληλέγγυος χρηματοδότηση·

9.   ζητεί να υποστηρίξει η διμερής ΔΑΒ ορισμένες πολυμερείς δράσεις, όπως την Αφρικανική Πρωτοβουλία για το Νερό·

10.   εκτιμά ότι η ΔΑΒ (δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια) πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις εθελοντικές δωρεές, τα τραπεζικά δάνεια και τα ιδιωτικά κεφάλαια, για να διασφαλίσει στο θέμα του νερού μια όσο το δυνατόν πληρέστερη χρηματοδότηση·

11.   τονίζει την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμών εγγύησης που να μπορούν να συγκροτούνται από τα χρηματοπιστωτικά και αναπτυξιακά ιδρύματα με σκοπό την κάλυψη της διστακτικότητας των επενδυτών στην αγορά του νερού·

12.   τονίζει ότι το Κράτος, στα καθήκοντά του της χάραξης των απαιτούμενων πολιτικών και της πρόβλεψης των αναγκαίων πόρων, της επιλογής εταίρων και της κατανομής αρμοδιοτήτων, πρέπει να παραμένει ο βασικός πρωταγωνιστής της πολιτικής στον τομέα του νερού, μεταβιβάζοντας παράλληλα την εκτέλεση της πολιτικής αυτής στην τοπική αυτοδιοίκηση·

13.   τονίζει ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων πρέπει να στηρίζεται σε αποκεντρωμένη, συμμετοχική και ενοποιημένη θεώρηση που θα συνενώνει τους χρήστες και τους αρμοδίους εν όψει της χάραξης της εκάστοτε πολιτικής για το νερό σε τοπικό επίπεδο·

14.   ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς το θέμα του νερού τόσο εντός της Ένωσης όσο και εντός των χωρών εταίρων της·

15.   τονίζει την ανάγκη στήριξης των τοπικών δημοσίων αρχών στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν μια δημοκρατική διαχείριση του νερού που να είναι αποτελεσματική, διαφανής, κανονιστικά ρυθμισμένη και που να τηρεί τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πληθυσμών·

16.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγνωρίσουν το θεμελιώδη ρόλο των τοπικών αρχών στο έργο της προστασίας και της διαχείρισης του νερού, ώστε να καταστούν αυτές παντού υπεύθυνες για τη διαχείριση του νερού, και θεωρεί λυπηρό το ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα συγχρηματοδότησης ελάχιστα αξιοποιούν τις ικανότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

17.   ζητεί κατά συνέπεια από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές της Ένωσης να αφιερώσουν σε αποκεντρωμένες δράσεις συνεργασίας ένα μέρος των εσόδων που εισπράττουν από το κοινό για την ύδρευση και την αποχέτευση·

18.   ζητεί, με προϋπόθεση τη διατήρηση της κυριότητας του Δημοσίου και μέσα στο κατάλληλο κανονιστικό και νομικό πλαίσιο, να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να συμμετάσχει ο ιδιωτικός τομέας στη διανομή νερού, ώστε να αξιοποιηθούν τα ιδιωτικά κεφάλαια, η ιδιωτική τεχνογνωσία και η ιδιωτική τεχνολογία προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ύδρευση και την αποχέτευση για όλους και να αναγνωρισθεί η πρόσβαση στο νερό ως θεμελιώδες δικαίωμα·

19.   εκτιμά ότι το καθήκον των κρατών είναι να ενσωματώσουν ιδιωτικούς παρόχους μικρού μεγέθους στις εθνικές στρατηγικές τους για τον εφοδιασμό με νερό·

20.   πιστεύει ότι τα συστήματα σύμπραξης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, βάσει των οποίων οι δημόσιες αρχές διατηρούν την κυριότητα των υποδομών και συνάπτουν σύμβαση διαχείρισης με τον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να αποτελέσουν ένα τρόπο για να βελτιωθεί η φθηνή πρόσβαση σε νερό και αποχέτευση·

21.   τονίζει την ανάγκη προαγωγής νέων αντιλήψεων, όπως την άρδευση των αγροτικών περιοχών και τη δημιουργία πράσινων ζωνών γύρω από τις πόλεις, προκειμένου να βελτιωθεί η επισιτιστική ασφάλεια και η τοπική αυτονομία·

22.   εκτιμά ότι ο διαμεσολαβητικός ρόλος των εγχώριων μη κυβερνητικών οργανώσεων απέναντι στους πληθυσμούς αποτελεί αναντικατάστατο στοιχείο για τη διασφάλιση της επιτυχίας των προγραμμάτων στις φτωχές χώρες·

23.   ζητεί τη θέσπιση τιμολογιακών εξισώσεων που να επιτρέπουν την ύδρευση των φτωχότερων σε προσιτές τιμές·

24.   είναι πεπεισμένο ότι πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί η τοπική αποταμίευση, έχοντας επίγνωση ότι τούτο απαιτεί εκ μέρους των κυβερνήσεων την άρση όλων των εμποδίων νομικής, φορολογικής ή διοικητικής φύσης που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη των τοπικών χρηματοπιστωτικών αγορών·

25.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια πολιτική για την παροχή βοήθειας υπέρ της διαχείρισης του νερού, πολιτική θεμελιωμένη στην αρχή της οικουμενικής, ισότιμης και ίσης πρόσβασης σε καθαρό νερό·

26.   ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να στηρίξουν τις προσπάθειες των αναπτυσσομένων χωρών στο θέμα της προσαρμογής τους στην κλιματική αλλαγή και της μείωσης των επιπτώσεων αυτής της αλλαγής· υπενθυμίζει επ" αυτού τη σημασία της ταχείας συγκρότησης της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά της Κλιματικής Αλλαγής·

27.   ζητεί, το θέμα της διαχείρισης του νερού, των υδάτινων πόρων καθώς και του δικαιώματος πρόσβασης στο νερό για όλους να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη των συμφωνιών που θα καταρτιστούν στην COP 15 της Κοπεγχάγης (7-18 Δεκεμβρίου 2009) σχετικά με το μέλλον της συνθήκης του Κιότο, υπό το πρίσμα επίσης των σχετικών εργασιών των εμπειρογνωμόνων της διακυβερνητικής ομάδας για την κλιματική αλλαγή (IPCC)·

28.   τονίζει τη σημασία του συνυπολογισμού των αναγκών των φτωχών κατά την κατάρτιση των πολιτικών που αφορούν τον εφοδιασμό και τη διαχείριση του νερού, με ιδιαίτερη μέριμνα υπέρ των πληθυσμών των πιο εκτεθειμένων στην κλιματική αλλαγή·

29.   ζητεί να εκπροσωπήσει η Προεδρία του Συμβουλίου την Ένωση στο Φόρουμ της Κωνσταντινούπολης, με εντολή:

   να θεωρηθεί η πρόσβαση στο νερό ένα ζωτικό, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και όχι απλώς ένα οικονομικό αγαθό διεπόμενο αποκλειστικά από τους κανόνες της αγοράς,
   να προασπίσει τις γενικές κατευθύνσεις που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα·

30.   ζητεί να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τη σύναψη διεθνούς Συνθήκης που θα αναγνωρίζει το δικαίωμα πρόσβασης στο πόσιμο νερό· ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και από την Προεδρία της ΕΕ να αναλάβουν πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης καθώς και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

31.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στη Γενική Γραμματεία της διεθνούς επιτροπής για την Παγκόσμια Σύμβαση για το Νερό.

(1) ΕΕ C 102 Ε, 28.4.2004, σ. 857.
(2) ΕΕ C 301 Ε, 13.12.2007, σ. 249.
(3) ΕΕ C 291 Ε, 30.11.2006, σ. 294.


Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΚ στις υπηρεσίες υγείας της υποσαχάριας Αφρικής
PDF 287kWORD 63k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις υπηρεσίες υγείας της υποσαχάριας Αφρικής
P6_TA(2009)0138B6-0114/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση αριθ. 10/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) στις υπηρεσίες υγείας της Υποσαχάριας Αφρικής,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση για τη Χιλιετηρίδα των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία θέτει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ) ως κριτήρια συλλογικώς καθορισμένα από τη διεθνή κοινότητα για την εξάλειψη της φτώχειας,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2005 με τίτλο "Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας – Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (COM(2005)0132),

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης που ενέκρινε το 1994 η Διεθνής Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 22ας Νοεμβρίου 2007 που ενέκρινε η 14η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ με θέμα τη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τα φάρμακα, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραμελημένες ασθένειες(2),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής για το θεματικό πρόγραμμα 2007-2013 με τίτλο "Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό" που βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας,

–   έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Έκθεση Υγείας για το 2008 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) με τίτλο "Η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη – Τώρα περισσότερο από ποτέ",

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας - το ήμισυ της διαδρομής(3), και το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη μητρική θνησιμότητα ενόψει της συνάντησης υψηλού επιπέδου των ΗΕ, στις 25 Σεπτεμβρίου 2008, για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας(4),

–   έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την έκθεση αριθ. 10/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΚ στις υπηρεσίες υγείας της Υποσαχάριας Αφρικής (Ο-0030/2009 - Β6-0016/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση που παρέχει η ΕΚ στον τομέα της υγείας δεν έχει αυξηθεί από το 2000 ως ποσοστό της συνολικής αναπτυξιακής της βοήθειας παρά τη δέσμευση της Επιτροπής υπέρ των ΑΣΧ και την κρίση στον τομέα της υγείας στην Υποσαχάρια Αφρική,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚ δεν έχει προβεί ακόμα σε εκείνες τις διαρθρωτικές ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της υγείας για την αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής της στον τομέα της υγείας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υφιστάμενος σχεδιασμός της γενικής στήριξης του προϋπολογισμού περιλαμβάνει σημεία σύνδεσης με τον τομέα της υγείας αλλά ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού δεν έχει επαρκώς εξερευνήσει αυτά τα σημεία σύνδεσης και δεν έχει ασχοληθεί επαρκώς με τις ανάγκες των φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τομεακή στήριξη από τον προϋπολογισμό, η οποία επικεντρώνεται στον τομέα της υγείας, δεν έχει χρησιμοποιηθεί επαρκώς από την Επιτροπή στην Υποσαχάρια Αφρική,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ του πληθυσμού της Υποσαχάριας Αφρικής εξακολουθεί να ζει σε συνθήκες φτώχειας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Αφρική είναι η μοναδική ήπειρος που δεν έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τους ΑΣΧ, ιδίως δε τους τρεις εξ αυτών που αναφέρονται στην υγεία, δηλαδή την παιδική θνησιμότητα, τη μητρική θνησιμότητα και την καταπολέμηση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, στόχοι που είναι καίριας σημασίας στον αγώνα κατά της φτώχειας αλλά εμφανίζουν τις λιγότερες πιθανότητες να υλοποιηθούν πριν από το 2015,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα σχετικά με την βιωσιμότητα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε προγράμματα του τομέα υγείας, η εν λόγω μέθοδος χορήγησης βοήθειας έχει αποδείξει την χρησιμότητά της στην προσπάθεια ενίσχυσης του τομέα υγείας στην Υποσαχάρια Αφρική,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 3,5 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο πριν κλείσουν τον πέμπτο χρόνο ζωής της τους λόγω διάρροιας ή πνευμονίας,

1.   εκτιμά ότι τα ανεπαρκή συστήματα υγείας, σε συνδυασμό με την κρισιμότητα της κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελούν μείζον εμπόδιο στην προσπάθεια επίτευξης των ΑΣΧ για την υγεία· τονίζει ότι η ενίσχυση των συστημάτων υγείας πρέπει να αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της μείωσης της φτώχειας· είναι της άποψης ότι η βασική υγειονομική υποδομή απαιτεί σταθερή οικονομική υποστήριξη μακράς πνοής προκειμένου να επιτευχθούν οι ΑΣΧ για την υγεία·

2.   εκτιμά ότι, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα στις προσπάθειες για την υγεία και να επιτευχθούν οι διεθνώς συμφωνημένοι αναπτυξιακοί στόχοι για την υγεία, απαιτείται κοινή βούληση· χαιρετίζει σχετικά τη δέσμευση εκ μέρους των αναπτυσσόμενων χωρών να καταβάλουν προσπάθειες για να υλοποιήσουν το στόχο του 15% των εθνικών προϋπολογισμών για την υγεία σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των Αφρικανών ηγετών στο Abuja της Νιγηρίας τον Απρίλιο 2001 ("στόχος Abuja 15%")· εκφράζει τη λύπη του διότι η EK αφιέρωσε μόλις το 5,5% της συνολικής βοήθειας του 9ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στην υγεία·

3.   παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει την υποστήριξή της υπέρ των υπηρεσιών υγείας στην Υποσαχάρια Αφρική και να επανεξετάσει την κατανομή της βοήθειας προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας·

4.   παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει τα κονδύλια που προορίζονται για τον τομέα της υγείας κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του 10ου ΕΤΑ, παράλληλα με μια εκ των πραγμάτων συνολική στρατηγική που θα προβλέπει υποστήριξη σε τομείς με γενικότερο αντίκτυπο στους στόχους για την υγεία, όπως είναι η εκπαίδευση, η ύδρευση και η αποχέτευση, η ανάπτυξη της υπαίθρου και η διακυβέρνηση·

5.   επισημαίνει ότι η υποχρέωση που ανελήφθη στο πλαίσιο του μέσου συνεργασίας για την ανάπτυξη (DCI) περί δέσμευσης ποσοστού 20% των κονδυλίων για την υγεία και τη βασική εκπαίδευση το αργότερο μέχρι το 2009 πρέπει να ισχύσει σε όλες τις ευρωπαϊκές δαπάνες αναπτυξιακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΑ, για λόγους συνοχής· ζητεί από την Επιτροπή να γνωστοποιήσει στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου, μέχρι τις 10 Απριλίου 2009, το ποσοστό, κατανεμημένο ανά χώρα, της συνολικής αναπτυξιακής βοήθειας που χορηγήθηκε στην Υποσαχάρια Αφρική και απορροφήθηκε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στις βασικές υπηρεσίες υγείας·

6.   ζητεί από το Συμβούλιο να εντάξει το ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα με τις επανειλημμένες εκκλήσεις του σχετικώς, για μεγαλύτερη συνεκτικότητα πολιτικής και αποτελεσματικότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο των αναπτυξιακών δαπανών·

7.   παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ικανό αριθμό εμπειρογνωμόνων στον τομέα της υγείας ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στον τομεακό διάλογο για την υγεία μέσω της στελέχωσης όλων των αντιπροσωπειών για τις οποίες η υγεία είναι κεντρικός τομέας με εμπειρογνώμονες υγείας, μέσω της στενότερης συνεργασίας με τους συμβούλους υγείας του τμήματος ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECHO) στις χώρες που εξέρχονται από συρράξεις, μέσω της σύσφιγξης των εταιρικών σχέσεων με την ΠΟΥ και της σύναψης επίσημων συμφωνιών με τα κράτη μέλη προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία τόσο της μεν όσο και των δε· ζητεί από την Επιτροπή να αποστείλει στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου, το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου 2009, συνοπτική παρουσίαση των εμπειρογνωμόνων υγείας και εκπαίδευσης που έχει διαθέσει στην περιοχή, είτε έχουν τοποθετηθεί στις αντιπροσωπείες είτε στην έδρα της, καθώς και ακριβές χρονοδιάγραμμα/περίγραμμα για το 2009 και το 2010 με το οποίο θα περιγράφει με ποιους τρόπους σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό τους και πού θα τοποθετηθούν αυτοί, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι απαντήσεις της Επιτροπής στην διαδικασία απαλλαγής για το 2007·

8.   ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει τεχνική υποστήριξη στο Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας (GFATM), σε εθνικό επίπεδο, κατά την προετοιμασία των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εκτέλεση των συμβάσεων επιχορήγησης και να εξασφαλίσει την παροχή αντίστοιχης ενημέρωσης στην έδρα της ΕΚ που θα της επιτρέψει να παίξει αποτελεσματικό ρόλο στο Διοικητικό Συμβούλιο του GFATM·

9.   παροτρύνει την Επιτροπή να διευρύνει το δυναμικό της, σε επίπεδο προσωπικού και πόρων, τόσο στα κεντρικά γραφεία όσο και στις αντιπροσωπείες, για να στηρίξει τη στρατηγική της για την υγεία στις ενδιαφερόμενες χώρες και να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των εκταμιεύσεων για το GFATM· ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στις ευκόλως αποτρέψιμες ασθένειες, όπως αυτές που οφείλονται στη διάρροια, οι οποίες θα μπορούσαν να αποφευχθούν σε μεγάλο βαθμό μέσω, πολύ απλά, της γενικευμένης πρόσβασης σε σαπούνι και μέσω κατάλληλων εκστρατειών ενημέρωσης για το πλύσιμο των χεριών·

10.   παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να κάνει μεγαλύτερη χρήση της γενικής στήριξης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης με την καθιέρωση δεικτών επίδοσης τόσο σε σχέση με τη πρόοδο προς το στόχο Abuja 15% όσο και σε σχέση με τα ποσοστά εκτέλεσης (με αναφορά στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και τις αδυναμίες των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων) και την ενίσχυση της τεχνικής συνεισφοράς στον διάλογο για την πολιτική του τομέα υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας των στατιστικών συστημάτων·

11.   επιβεβαιώνει ότι οι συμβάσεις ΑΣΧ δύνανται να προσφέρουν βιώσιμες επενδύσεις μακράς πνοής στον τομέα της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες και να τις βοηθήσουν να πετύχουν τους ΑΣΧ, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις ΑΣΧ επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης· επισημαίνει εντούτοις ότι οι συμβάσεις ΑΣΧ αποτελούν τμήμα μόνο της λύσης όταν πρόκειται για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας και την επίσπευση της προόδου ως προς την επίτευξη των ΑΣΧ της υγείας· παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να αναπτύξει εναλλακτικές προσεγγίσεις, ιδίως για εκείνες τις χώρες που δεν είναι ακόμη επιλέξιμες για συμβάσεις ΑΣΧ και συχνά απέχουν ακόμη περισσότερο από την επίτευξη των ΑΣΧ της υγείας και έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη ενισχυμένης αναπτυξιακής βοήθειας·

12.   ζητεί από την Επιτροπή να κάνει χρήση στόχων που επιτρέπουν την άμεση εκτίμηση της έκβασης των πολιτικών και να υλοποιήσει μηχανισμούς και εργαλεία ελέγχου για να διασφαλίσει ότι ένα επαρκές ποσοστό της γενικής δημοσιονομικής στήριξης καλύπτει βασικές ανάγκες, ιδίως στον τομέα της υγείας· επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο πρέπει να πλαισιώνεται από ενίσχυση της θεσμικής ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το κοινοβούλιο μέχρι τα τέλη του 2009 για τα μέτρα που έλαβε·

13.   ζητεί να υπάρξει ανάπτυξη δυναμικού σε όλα τα υπουργεία προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τομέα της υγείας μέσω δαπανών δημοσιονομικής ενίσχυσης, δεδομένου ότι συχνά η κρατική συμμετοχή περιορίζεται στα υπουργεία οικονομικών·

14.   παροτρύνει την Επιτροπή να κάνει μεγαλύτερη χρήση της τομεακής στήριξης από τον προϋπολογισμό· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τη γενική προϋπόθεση βάση της οποίας η τομεακή στήριξη από τον προϋπολογισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον η υγεία είναι κεντρικός τομέας αλλά και την τρέχουσα κατανομή πόρων μεταξύ γενικής και τομεακής δημοσιονομικής στήριξης·

15.   καλεί την Επιτροπή να ταχθεί υπέρ του ελέγχου της δημοσιονομικής στήριξης από κοινοβούλια, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να εξασφαλιστεί ένας σαφής και ισχυρός δεσμός μεταξύ δημοσιονομικής στήριξης και επίτευξης των ΑΣΧ·

16.   εκφράζει τη λύπη του διότι μόνο σε ένα περιορισμένο αριθμό εταίρων κρατών (έξι) επιλέχθηκε η υγεία ως κεντρικός τομέας για το 10ο ΕΤΑ· παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει συστηματικά τις χώρες για να αυξάνουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την υγεία μέσω της χρήσης δεικτών απόδοσης κάνοντας ρητή αναφορά σε αυτές τις αυξήσεις στις γενικές της συμφωνίες δημοσιονομικής ενίσχυσης·

17.   καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πολύ πιο ενεργητικό ρόλο ως μεσολαβητής και καταλύτης στο διάλογο μεταξύ των κυβερνήσεων των εταίρων κρατών και της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και των εθνικών κοινοβουλίων·

18.   παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει και να δημοσιοποιεί σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πότε πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε μέσο και πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό προκειμένου να μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην εκάστοτε χώρα έχοντας πάντα κατά νου την πρόοδο των ΑΣΧ υγείας·

19.   εμμένει στο γεγονός ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική προκειμένου να πετύχουν τον καλύτερο συντονισμό δαπανών και προγραμμάτων υγείας και να διασφαλίζουν ακόμα μεγαλύτερη επαγρύπνηση στις παραμελημένες χώρες που στερούνται βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών σε κρίση ή των ευάλωτων χωρών·

20.   καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο, να εντοπίσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που καταγράφηκαν στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να υποβάλει σχετική έκθεση στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου μέχρι τα τέλη του 2009·

21.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των ενδιαφερομένων αφρικανικών κρατών.

(1) Α/CONF, 171/13/Rev. 1.
(2) EE C 58, 1.3.2008, σ. 29.
(3) ΕΕ C 146 Ε, 12.6.2008, σ. 232.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0406.


Υλοποίηση του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA)
PDF 267kWORD 44k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 για την υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)
P6_TA(2009)0139B6-0111/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 4ης Μαΐου 2006 για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ,

–   έχοντας υπόψη το έκτακτο έγγραφο αριθ. 71 του Αυγούστου 2007 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον οικονομικό αντίκτυπο του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά(1) (οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα (CΟΜ(2008)0640),

–   έχοντας υπόψη την έκτη Έκθεση Προόδου για την SEΡΑ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Νοεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη αγορά για υπηρεσίες πληρωμών, η οποία υπόκειται σε ουσιαστικό ανταγωνισμό και στην οποία δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ διασυνοριακών πληρωμών και εθνικών πληρωμών σε ευρώ,

Β.   εκτιμώντας ότι ο SEPA δεν αποτελεί μόνο πρωτοβουλία αυτορρύθμισης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (ΕΡC), αλλά και μια μείζονος σημασίας πρωτοβουλία δημόσιας πολιτικής που ενισχύει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την Ατζέντα της Λισαβόνας· εκτιμώντας ότι ο SEPA υποστηρίζεται από την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών, η οποία παρέχει το αναγκαίο εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο· εκτιμώντας ότι η επιτυχία του SEPA είναι, κατά συνέπεια, θέμα ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για το Κοινοβούλιο,

Γ.   εκτιμώντας ότι η μετάβαση στον SEPA άρχισε επισήμως στις 28 Ιανουαρίου 2008, με την εγκαινίαση του μηχανισμού μεταφοράς πιστώσεων του SEPA, ενώ το πλαίσιο για κάρτες του SEPA τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008 και το σύστημα άμεσης χρέωσης του SEPA έχει προγραμματισθεί να αρχίσει την 1η Νοεμβρίου 2009,

Δ.   εκτιμώντας ότι δεν έχει ορισθεί δεσμευτική από νομική άποψη τελική προθεσμία για τη μετάβαση στους μηχανισμούς SEΡΑ, και ότι όλα τα συμμετέχοντα μέρη συμφωνούν τώρα ότι ο καθορισμός μιας τέτοιας τελικής προθεσμίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την επιτυχή πορεία του SEPA,

Ε.   εκτιμώντας ότι η μετάβαση στον SEPA γίνεται με βραδύτατο ρυθμό, εφόσον έως την 1η Οκτωβρίου 2008 μόνο το 1,7% των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιήθηκαν μέσω του μορφότυπου μεταφοράς πιστώσεων SEPA,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό όλοι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες - νομοθέτες, τραπεζικός τομέας και χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών (ιδιαίτερα ο δημόσιος τομέας, ο οποίος αποτελεί γιγαντιαίο χρήστη των προϊόντων πληρωμών) - να συμβάλλουν στην επιτυχία του SEΡΑ,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η χρήση των μηχανισμών SEPA για διασυνοριακές μόνο συναλλαγές πληρωμών δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχία του σχεδίου SEPA, επειδή ο κατακερματισμός της αγοράς θα επιμείνει και τα αναμενόμενα οφέλη για τον τραπεζικό τομέα και για τους πελάτες του δεν θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν,

Η.   εκτιμώντας ότι στις 4 Σεπτεμβρίου 2008 η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωστοποίησαν στην ΕΡC ότι θα ήταν διατεθειμένες να υποστηρίξουν την ιδέα ενός πολυμερούς διατραπεζικού τέλους (ΜΙF) για διασυνοριακή άμεση χρέωση εντός του πλαισίου του SEPA υπό τον όρο ότι το εν λόγω τέλος θα ήταν αντικειμενικώς αιτιολογημένο και εφαρμόσιμο μόνο για περιορισμένη χρονική περίοδο,

Θ.   εκτιμώντας ότι η Επιτροπή έχει επισημάνει την ανησυχία της σχετικά με τα υφιστάμενα ΜΙF και ότι ο κλάδος έχει δυσκολίες να προχωρήσει σε κατάλληλη λύση,

Ι.   εκτιμώντας ότι το θέμα της εφαρμογής της ΜΙF θα πρέπει επίσης να επιλυθεί, σε ότι αφορά τη λύση ευρωπαϊκής κάρτας που θα βασίζεται στο πλαίσιο καρτών του SEPA,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί η συνέχεια της νομικής ισχύος υφισταμένων εντολών άμεσης χρέωσης, επειδή θα ήταν επαχθής η υποχρέωση προσυπογραφής νέων εντολών κατά τη μετάβαση από τα εθνικά συστήματα άμεσης χρέωσης στο σύστημα άμεσης χρέωσης του SEPA,

1.   τονίζει με έμφαση τη συνεχή υποστήριξή του για τη δημιουργία του SEPA, ο οποίος υπόκειται σε ουσιαστικό ανταγωνισμό και στον οποίο δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ διασυνοριακών και εθνικών πληρωμών σε ευρώ

2.   καλεί την Επιτροπή να θέσει σαφή, κατάλληλη και νομικώς δεσμευτική τελική προθεσμία, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2012, για τη μετάβαση στους μηχανισμούς SEPA, μετά την οποία ημερομηνία όλες οι πληρωμές σε ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση προτύπων SEPA·

3.   καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει νομική σαφήνεια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ενός ΜΙF για διασυνοριακές άμεσες χρεώσεις, και συγκεκριμένα να καθορίσει μεταβατική περίοδο στο τέλος της οποίας θα είναι δυνατή η διατήρηση των ΜΙF, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις γενικές κατευθύνσεις της Επιτροπής που θα πρέπει να εγκριθούν το ταχύτερο δυνατόν και να βασίζονται στις αρχές της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας καθώς και σε στοιχεία του κόστους και των προμηθειών για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών·

4.   καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω το θέμα του ΜΙF για πληρωμές μέσω καρτών·

5.   ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να βρεθούν λύσεις στα κράτη μέλη με σκοπό να διασφαλισθεί η συνεχιζόμενη νομική ισχύς υφισταμένων εντολών άμεσης χρέωσης στο σύστημα άμεσης χρέωσης του SEPA·

6.   καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις δημόσιες διοικήσεις τους να χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς SEPA το συντομότερο δυνατό και να τους αποδώσουν καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία μετάβασης·

7.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η μετάβαση στους μηχανισμούς SEPA δεν θα έχει ως αποτέλεσμα ένα ακριβότερο σύστημα πληρωμών για τους πολίτες της Ένωσης·

8.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 319, 5.12.2007, σ. 1.


Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Βραζιλίας
PDF 298kWORD 72k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τη στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας (2008/2288(INI))
P6_TA(2009)0140A6-0062/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο της Véronique De Keyser εξ ονόματος της Ομάδας PSE σχετικά με τη στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας (B6-0449/2008),

–   έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας(1),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κοινής Αγοράς του Νότου και των κρατών μελών της, αφετέρου(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με τη συνολική εταιρική σχέση και την κοινή στρατηγική για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2006, σχετικά με την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής (4),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς μια στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας" (COM(2007)0281),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που εκδόθηκε από την πρώτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας στη Λισαβόνα, στις 4 Ιουλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με την πέμπτη Διάσκεψη Κορυφής της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής-Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λίμα(5),

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Λίμα που εκδόθηκε κατά την 5η Διάσκεψη Κορυφής της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ) - Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λίμα του Περού στις 16 Μαΐου 2008,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που εκδόθηκε από τη 2η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 22 Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0062/2009),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βραζιλία έχει καταστεί διαρκώς σημαντικότερος περιφερειακός και παγκόσμιος παράγοντας και έχει αναδειχθεί σε βασική συνομιλήτρια χώρα της ΕΕ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βραζιλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εταίροι με κοινό όραμα για τον κόσμο και μπορούν να προωθήσουν αλλαγές και λύσεις σε παγκόσμια κλίμακα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας εγκαινίασε τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Βραζιλίας, με βάση τους στενούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς των δύο μερών, και ότι η δεύτερη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας ενέκρινε κοινό σχέδιο δράσης που θα αποτελέσει πλαίσιο δράσης για τη στρατηγική εταιρική τους σχέση για περίοδο τριών ετών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταίροι διαπνέονται από κοινές αξίες και θεμελιώδεις αρχές, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η οικονομία της αγοράς και η κοινωνική συνοχή, οι οποίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης, η διαρκώς μεγαλύτερη εξέλιξη της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και η σημασία του διαλόγου για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον άλλαξαν, μεταξύ άλλων, τις προτεραιότητες στην ατζέντα και των δύο περιφερειών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βραζιλία πρωτοστάτησε για την ολοκλήρωση της Νότιας Αμερικής μέσω της δημιουργίας της Ένωσης των Εθνών της Νότιας Αμερικής (UNASUR),

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική εταιρική σχέση θα προωθήσει αποφασιστικά τη δημιουργία, με ορίζοντα το 2012, της Ευρω-Λατινοαμερικανικής Ζώνης συνολικής διαπεριφερειακής εταιρικής σχέσης, που πρότεινε το Κοινοβούλιο με το προαναφερθέν ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2006,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία της Ευρω-Λατινοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (EuroLat) απετέλεσε αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της πολιτικής διάστασης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής και ότι η μελλοντική ένταξη του Κοινοβουλίου της Mercosur στην εν λόγω Κοινοβουλευτική Συνέλευση θα ενισχύσει τον ρόλο της ως μόνιμου φόρουμ πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δύο περιφερειών,

1.   απευθύνει προς το Συμβούλιο την εξής σύσταση:

   α) η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Βραζιλίας θα πρέπει να εντάσσεται στην προοπτική της διπεριφερειακής προσέγγισης και της συνολικής αντίληψης των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ), που αποτελούν τη βάση της διπεριφερειακής στρατηγικής εταιρικής σύνδεσης που αποφασίσθηκε στο πλαίσιο των διασκέψεων κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ·
   β) οι προνομιακοί μηχανισμοί πολιτικού διαλόγου που προκύπτουν από τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Βραζιλίας θα πρέπει να παράσχουν πραγματική ώθηση στις σχέσεις με τις διάφορες εν εξελίξει διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης και μεταξύ αυτών, με σκοπό την διαφύλαξη των αξιών της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας στις διεθνείς σχέσεις·
   γ) η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Βραζιλίας θα παράσχει νέα ώθηση στη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Mercosur, στρατηγικό στόχο της ΕΕ για την εμβάθυνση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, καθώς και την επέκταση του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των δυο περιφερειών·
   δ) η στρατηγική εταιρική σχέση θα παράσχει πραγματική προστιθέμενη αξία τόσο σε σχέση με την ισχύουσα συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας με τη Βραζιλία, την ισχύουσα συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας με τη Mercosur όσο και σε σχέση με τη μελλοντική συμφωνία σύνδεσης με τη Mercosur·
   ε) η πολιτική ατζέντα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης θα πρέπει να εστιασθεί στην προώθηση κοινών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα θέματα της ειρήνης και της ασφάλειας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κλιματικής αλλαγής, της χρηματοπιστωτικής κρίσης, της βιοποικιλότητας, της ενεργειακής ασφάλειας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού·
   στ) η ουσιαστική πολυμερής συνεργασία, με βάση τις διαδικασίες των ΗΕ είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την αντιμετώπιση θεμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο· οι εταίροι πρέπει να επιδιώξουν μεγαλύτερη σύγκλιση των θέσεών τους, μέσω στενότερης συνεργασίας και συστηματικών διαβουλεύσεων προ των συνεδριάσεων των Ηνωμένων Εθνών και των άλλων διεθνών οργανισμών (λ.χ. ΠΟΕ) και φόρουμ (λ.χ. η G20)·
   ζ) η στρατηγική εταιρική σχέση θα πρέπει να υπογραμμίζει τη σημασία της υλοποίησης της συνεχιζόμενης διαδικασίας μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ το 2005, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης των κυρίων οργάνων του·
   η) οι εταίροι θα πρέπει να προσπαθήσουν να ενισχύσουν τις ικανότητες πρόληψης συγκρούσεων και διαχείρισης κρίσεων στα ΗΕ, σε περιφερειακούς οργανισμούς και σε διμερές επίπεδο, καθώς και να συντονίσουν τις προσπάθειες στις επιχειρήσεις ειρήνευσης και σταθεροποίησης στο πλαίσιο των ΗΕ·
   θ) η στρατηγική εταιρική σχέση θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο· οι εταίροι θα πρέπει να συνεργαστούν περαιτέρω στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ και της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο·
   ι) οι εταίροι πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται για την ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος σε επίπεδο ΠΟΕ· με δεδομένη την τρέχουσα παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, και τους στενούς δεσμούς μεταξύ της οικονομίας και του εμπορίου, θα πρέπει να αποφευχθεί ο προστατευτισμός· οι εταίροι θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να συμβάλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ντόχα·
   ια) η στρατηγική εταιρική σχέση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων σε άλλα διεθνή φόρα, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η ομάδα G20, προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσεων για την τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος·
   ιβ) θα πρέπει να υποστηριχθεί η άποψη που εκφράζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2008 με τίτλο "Πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση" (COM(2008)0566), η οποία υπογραμμίζει τη στρατηγική αξία που έχει για την ΕΕ η εξωτερική διάσταση της πολυγλωσσίας στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο· θα πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ νέου το γεγονός ότι μερικές γλώσσες της ΕΕ μιλιούνται και σε πολλές µη κοινοτικές χώρες σε διάφορες ηπείρους, ότι αποτελούν σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ λαών και εθνών και σπουδαίο επικοινωνιακό µέσο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ιδίως σε αναδυόµενες αγορές όπως η Βραζιλία, καθώς και ότι αποτελούν επίσης πλεονέκτημα σε σχέση με τη συνεργασία και την ανάπτυξη·
   ιγ) οι εταίροι πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών παγκόσμιων προκλήσεων σε θέματα ειρήνης και ασφάλειας, μεταξύ άλλων σε θέματα όπως ο αφοπλισμός, η μη διάδοση και ο έλεγχος των εξοπλισμών, ιδίως των πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων και των μέσων παράδοσής τους, η διαφθορά, το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, και συγκεκριμένα το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων, το εμπόριο όπλων μικρού διαμετρήματος, ελαφρών όπλων και πυρομαχικών, η εμπορία ανθρώπων και η τρομοκρατία· θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα συνεργασθούν στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συντονισμού και Συνεργασίας για τα ναρκωτικά μεταξύ της ΕΕ-ΛΑΚ·
   ιδ) η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση των τελεσίδικων αποφάσεων·
   ιε) οι εταίροι θα πρέπει να συνεργαστούν στενά για την προώθηση και την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ) για την αντιμετώπιση της φτώχειας και των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο· θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, περιλαμβανομένης της τριγωνικής συνεργασίας και, θα πρέπει να συνεργαστούν από κοινού για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της διακίνησης των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας·
   ιστ) θα πρέπει να επιδοκιμασθούν οι προσπάθειες της Βραζιλίας να επιτύχει τους ΑΣΧ, και να της δοθούν συγχαρητήρια για τις θετικές εξελίξεις σε τομείς όπως η ανακούφιση της φτώχειας, η μείωση του υποσιτισμού των παιδιών και η βασική εκπαίδευση· θα πρέπει να τονισθεί ότι η Βραζιλία πρέπει ακόμη να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να επιτύχει όλους τους ΑΣΧ έως το 2015, για παράδειγμα με την εξασφάλιση επαρκούς ποιότητας στη βασική εκπαίδευση για όλα τα κορίτσια και τα αγόρια και με τη συνέχιση της μείωσης του ποσοστού θνησιμότητας παιδιών μικρότερων των πέντε ετών· θα πρέπει να τονισθεί ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ένα μέσο για την επίτευξη των ΑΣΧ το οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται στη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Βραζιλίας·
   ιζ) θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την οικονομική ανάπτυξη και τη συσσώρευση πλούτου, στη Βραζιλία υπάρχει ακόμη μεγάλος αριθμός φτωχών· θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάγκη να υποστηριχθεί η κυβέρνηση της Βραζιλίας όσον αφορά τις προσπάθειές της στον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας που επικρατεί στις φτωχότερες περιοχές και στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 65% των φτωχότερων Βραζιλιανών είναι μαύροι ή μεικτής εθνότητας, ενώ το 86% εκείνων που ανήκουν στην πιο προνομιούχα τάξη είναι λευκοί·
   ιη) η στρατηγική εταιρική σχέση θα πρέπει να περιλαμβάνει φόρουμ διαλόγου και ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών των εταίρων σχετικά με την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή· από αυτή την άποψη, θα πρέπει να αναγνωριστεί ο πολύ θετικός αντίκτυπος του βραζιλιάνικου προγράμματος "Bolsa Família" στη μείωση της φτώχειας της χώρας και την αύξηση των δεικτών ανθρώπινης ανάπτυξης·
   ιθ) θα πρέπει να προγραμματιστεί ευρύς διάλογος για τη μετανάστευση, στο πλαίσιο του οποίου θα δοθεί προτεραιότητα στα θέματα της νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης, καθώς και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και στην διευκόλυνση της αποστολής εμβασμάτων·
   κ) οι εταίροι θα πρέπει να εργασθούν από κοινού για την προώθηση των συζητήσεων σε διεθνή φόρα με στόχο τη σύναψη το 2009 παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για την περίοδο μετά το 2012 για την αλλαγή του κλίματος, η οποία θα βασίζεται ιδίως στην αρχή των κοινών αλλά διακριτών ευθυνών·
   κα) οι εταίροι θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν στενά για την εφαρμογή της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα και την επίτευξη του στόχου του 2010 για τη βιοποικιλότητα·
   κβ) οι εταίροι θα πρέπει να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση όλων των τύπων δασών, περιλαμβανομένου του τροπικού δάσους του Αμαζονίου· θα πρέπει να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και την επιβολή της δασικής νομοθεσίας·
   κγ) οι εταίροι θα πρέπει να αναπτύξουν ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και να διασφαλίσουν τη βιώσιμη παραγωγή και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων βιοκαυσίμων που δεν επηρεάζουν την παραγωγή εδώδιμων καλλιεργειών και τη βιοποικιλότητα· οι εταίροι θα πρέπει να αυξήσουν το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα τους, να προωθήσουν την ενεργειακή απόδοση και την πρόσβαση στην ενέργεια, και να επιτύχουν μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια·
   κδ) θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία στην έρευνα στον τομέα των πυρηνικών ώστε η Βραζιλία να μπορέσει να συμμετάσχει στο σχέδιο ITER (διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας) για την παραγωγή θερμοπυρηνικής ενέργειας·
   κε) δεδομένου ότι η πρόσβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα και η δημόσια υγεία αποτελούν στόχους συνολικού χαρακτήρα, θα πρέπει να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της Βραζιλίας να καταπολεμήσει το AIDS με φάρμακα χαμηλού κόστους και η ΕΕ θα πρέπει να διερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα της υποχρεωτικής χορήγησης αδείας στα φάρμακα που καταπολεμούν τις παραμελημένες πανδημίες που πλήττουν τους φτωχούς·
   κστ) το ποσό που διατέθηκε για τη Βραζιλία στο πλαίσιο του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας(6) πρέπει να χρησιμοποιηθεί για μέτρα στήριξης της Βραζιλίας στον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας και για την επίτευξη των ΑΣΧ και για άλλα μέτρα που μπορούν να θεωρηθούν πραγματική αναπτυξιακή βοήθεια, για παράδειγμα στον τομέα του περιβάλλοντος·
  

κζ) οι εν εξελίξει διάλογοι θα πρέπει να διευρυνθούν και να αρχίσουν και νέοι τομεακοί διάλογοι, συγκεκριμένα σχετικά με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, τις μεταφορές, την επισιτιστική ασφάλεια, την επιστήμη και την τεχνολογία, την κοινωνία της πληροφορίας, την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα, τα οικονομικά και τη μακροοικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση·

  

κη) η στρατηγική εταιρική σχέση θα πρέπει να ενθαρρύνει τις επαφές μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεων και φόρουμ κοινωνικών εταίρων και να προωθήσει τις ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο·

  

κθ) οι ενέργειες υπέρ της πολιτικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βραζιλίας, της αμοιβαίας ευαισθητοποίησης και κατανόησης και των προγραμμάτων ανταλλαγής θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από άλλον μηχανισμό, και όχι από τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας·

  

λ) η στρατηγική εταιρική σχέση θα πρέπει να προβλέπει την καθιέρωση τακτικού διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των μελών του Εθνικού Κογκρέσου της Βραζιλίας και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

  

λα) θα πρέπει να προβλεφθεί τακτική και λεπτομερής ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρω-λατινοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την κυβέρνηση της Βραζιλίας σχετικά με την πορεία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στον Πρόεδρο και στο Εθνικό Κογκρέσο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας.

(1) ΕΕ L 262, 1.11.1995, σ. 54.
(2) ΕΕ L 69, 19.3.1996, σ. 4.
(3) ΕΕ C 140 E, 13.6.2002, σ. 569.
(4) ΕΕ C 296 E, 6.12.2006, σ. 123.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0177.
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41).


Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού
PDF 296kWORD 69k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (2008/2289(INI))
P6_TA(2009)0141A6-0028/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE σχετικά με τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (B6-0437/2008),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2008, με τίτλο "Για μια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού" (COM(2008)0447),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών στο Μεξικό και στην Κεντρική Αμερική και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου(1),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου(2) που υπογράφηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1997 (συνολική συμφωνία),

–   έχοντας υπόψη τις διακηρύξεις των πέντε διασκέψεων κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (ΕΕ-ΛΑΚ), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Ρίο Ιανέιρο (28 και 29 Ιουνίου 1999), στη Μαδρίτη (17 και 18 Μαΐου 2002), στη Γκουανταλαχάρα (28 και 29 Μαΐου 2004), στη Βιέννη (12 και 13 Μαΐου 2006) και στη Λίμα (16 και 17 Μαΐου 2008),

–   έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της 4ης Διάσκεψης Κορυφής Μεξικού - Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λίμα του Περού, στις 17 Μαΐου 2008,

–   έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της όγδοης συνεδρίασης της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Μεξικού, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού, στις 13-14 Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την κοινή διακήρυξη της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (ΜΚΕ) Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού/Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μεξικό, στις 28-29 Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, της 13ης Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το μήνυμα της Ευρωλατινοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης προς την 5η Διάσκεψη Κορυφής Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής - Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 1ης Μαΐου 2008,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008, σχετικά με την 5η Σύνοδο Κορυφής Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΛΑΚ-ΕΕ) στη Λίμα(3),

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του San Salvador, η οποία εγκρίθηκε κατά τη 18η Ιβηροαμερικανική Σύνοδο Κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, στις 29-31 Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3, και το άρθρο 83, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου(A6-0028/2009),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπνέονται από σύνολο θεμελιωδών αξιών, από κοινές αρχές και διατηρούν ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα οποία αναφέρεται η δημοκρατική ρήτρα, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης καθώς και της συνολικής συμφωνίας και ότι πρέπει να εφαρμόζεται από αμφότερα τα μέρη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική βαρύτητα του Μεξικού στην παγκόσμια σκηνή εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως επιβεβαιώνεται και από τον πρόσφατο ορισμό της χώρας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (περίοδος 2009-2010), όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ασκώντας επί του παρόντος την προεδρία της Ομάδας του Ρίο (περίοδος 2008-2010),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει τη συμβολή του Μεξικού στο πολυμερές σύστημα, δεδομένου ότι η πολυμέρεια αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αρχές τις οποίες έχουν δεσμευθεί να προωθήσουν αμφότερα τα μέρη, το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διεθνές επίπεδο,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό έχει θέσει σε εφαρμογή σύστημα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε στρατηγικούς τομείς και ότι έχει αναδειχθεί ως η δέκατη οικονομική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι είναι μέλος της Ομάδας των 20 και της Ομάδας των 5 (Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Νότιος Αφρική και Μεξικό) και ότι είναι επίσης η μοναδική χώρα της Λατινικής Αμερικής μέλος του ΟΟΣΑ,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό έχει πληθυσμό που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια κατοίκους, με σύνθεση χαρακτηριστικά νεανική, καθώς το 45% του πληθυσμού είναι ηλικίας κάτω των 20 ετών, και ότι διαθέτει σημαντική γεωστρατηγική θέση, ως γέφυρα μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής και μεταξύ της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική συμφωνία μεταξύ του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τον πολιτικό διάλογο, τη σταδιακή δημιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και τη συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη ισχύος της, το 2000, οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ενισχυθεί και εδραιωθεί, τόσο στο πολιτικό επίπεδο όσο και στις εμπορικές συναλλαγές τους και στα θέματα συνεργασίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διάσκεψη κορυφής της Λίμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό υπογράμμισαν τη θετική εξέλιξη των ροών εμπορίου και επενδύσεων στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο σε διμερές πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό ενίσχυσαν τις επαφές τους σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα θεσμικά όργανα, και ιδίως σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με τη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεξικού-ΕΕ και με την Ευρω-λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση στρατηγικής εταιρικής σχέσης συμπίπτει με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και ότι η κρίση αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ισορροπία των διμερών σχέσεων,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να προωθήσει τη συναίνεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λατινοαμερικανών εταίρων της επί περιφερειακών και παγκοσμίων ζητημάτων και να επιτρέψει την από κοινού προώθηση των κοινών αξιών και συμφερόντων τους στα διεθνή και περιφερειακά φόρα,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα στρατηγική εταιρική σχέση αναμένεται να επιφέρει ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού σε δύο διαφορετικά επίπεδα: σε πολυμερές επίπεδο, μέσω του αμοιβαίου συντονισμού σε θέματα παγκόσμιας σημασίας και, σε διμερές επίπεδο, μέσω της ανάπτυξης των σχέσεών τους και συγκεκριμένων πρωτοβουλιών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης, η ολοένα και μεγαλύτερη επέκταση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και η σημασία του διαλόγου σχετικά με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων, μετέβαλαν τις προτεραιότητες στην ατζέντα και των δύο περιφερειών,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική θέση του Μεξικού και το δίκτυο εμπορικών συμφωνιών του προσδίδουν στην εν λόγω χώρα μεγάλη στρατηγική σημασία για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη δεύτερη πηγή εξωτερικών επενδύσεων της χώρας,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών Μεξικού-Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διμερείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόσον καλύπτει πολλούς τομείς (αγαθά, υπηρεσίες, σύναψη συμβάσεων, ανταγωνισμό, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επενδύσεις και συναφείς πληρωμές),

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεξικανική μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί, μεταξύ άλλων, ένα από τα πιο σημαντικά και ευαίσθητα ζητήματα για το Μεξικό, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των μεξικανών μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί από τους οποίους είναι υψηλής ειδίκευσης,

1.   απευθύνει προς το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

   α) ευελπιστεί ότι η παρούσα στρατηγική εταιρική σχέση θα επιφέρει ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολυμερές επίπεδο σχετικά με θέματα παγκόσμιας σημασίας και θα ενισχύσει την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων,
   β) ζητεί να θεσμοθετηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης η διοργάνωση ετήσιων συνόδων κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού, ανάλογων με εκείνες που πραγματοποιούνται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βραζιλία,
   γ) ευελπιστεί ότι η παρούσα στρατηγική εταιρική σχέση θα δώσει νέα ώθηση στους διάφορους τομείς της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού, όπως στις πολιτικές της πτυχές (περιλαμβανομένων των ανθρώπινων δικαιωμάτων), τις σχετικές με την ασφάλεια, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, το περιβάλλον, την τεχνική και πολιτιστική συνεργασία και τα κοινωνικοοικονομικά θέματα,
   δ) επιθυμεί το εμπορικό κεφάλαιο να στηρίζεται σε ισότιμη βάση, στην αλληλεγγύη, τον διάλογο και τον σεβασμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
   ε) επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τη μεξικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Καλντερόν για το πολύ σημαντικό έργο που επιτελούν με στόχο την εξυγίανση συγκεκριμένων θεσμών του κράτους· εκτιμά ότι ο αγώνας αυτός πρέπει να αχθεί εις πέρας προκειμένου να καταπολεμηθεί η διαφθορά και να μην περιέλθει η κοινωνία σε κατάσταση αδυναμίας,
   στ) λαμβάνει υπόψη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, την καταπολέμηση των δολοφονιών γυναικών και στις δύο περιφέρειες, στη βάση του διαλόγου, της συνεργασίας και της αμοιβαίας ανταλλαγής καλών πρακτικών,
   ζ) ευελπιστεί ότι η παρούσα στρατηγική εταιρική σχέση θα καταστήσει δυνατή την ενίσχυση του συντονισμού των θέσεων σε καταστάσεις κρίσης και θέματα παγκόσμιας σημασίας, στη βάση αμοιβαίων συμφερόντων και ανησυχιών,
   η) επιθυμεί να θεσπισθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τη στενότερη συνεργασία για την προώθηση πραγματικά πολυμερών σχέσεων και την ενίσχυση της ικανότητας διατήρησης και εδραίωσης της ειρήνης αλλά και για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και για την αντιμετώπιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, κοινών απειλών για την ειρήνη και την ασφάλεια, περιλαμβανομένων της διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Λίμα,
   θ) ζητεί όπως η στρατηγική εταιρική σχέση αποτελέσει ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία μπορεί να γίνει πιο λειτουργική και να αξιολογηθεί η εφαρμογή της - μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης της θετικής διάστασης αυτής της ρήτρας - καθώς πρόκειται για ουσιώδεις αξίες σε όλες τις συμφωνίες και για τα δύο μέρη,
   ι) εκφράζει στο πλαίσιο αυτό τη στήριξή του στην κυβέρνηση του Μεξικού για τη συμβολή της στο έργο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και για τις προσπάθειές της κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της διεθνούς τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως σε σχέση με τον αυξανόμενο αριθμό των θυμάτων της διακίνησης και της χρήσης ναρκωτικών,
   ια) ευελπιστεί ότι οι προνομιακοί μηχανισμοί του πολιτικού διαλόγου που προκύπτουν από την στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού θα οδηγήσουν σε πραγματική αναβάθμιση των σχέσεων με και μεταξύ των διαφόρων διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης, για την διαφύλαξη των αξιών και των συμφερόντων της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και για την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα των διεθνών σχέσεων,
   ιβ) προτείνει να αναγνωρισθεί επίσημα το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών Μεξικού-ΕΕ και, στο μέτρο του δυνατού, να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις του,
   ιγ) υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να αποτελέσει η εν λόγω στρατηγική εταιρική σχέση εργαλείο που θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ αμφοτέρων των μερών σε διεθνή φόρα, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ΟΟΣΑ, η Ομάδα των 20 και η Ομάδα των 8+5 για την αναζήτηση λύσεων στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και τη διαμόρφωση μιας κοινής απάντησης με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του San Salvador,
   ιδ) υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, ιδίως στο πλαίσιο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, να προωθηθεί η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενδυνάμωση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού και για τη δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης,
   ιε) τονίζει τη σημασία όλων των διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού, κυρίως τη συνολική συμφωνία, η οποία εμπεριέχει Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, και την στρατηγική εταιρική σχέση της,
   ιστ) υπογραμμίζει τις θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της συνολικής συμφωνίας και για τα δύο μέρη καθώς το διμερές εμπόριο κατέγραψε αύξηση άνω του 100%,
   ιζ) υπογραμμίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση θα δώσει νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και θα συμβάλει στη διεύρυνση και στη βελτίωση των προγραμμάτων συνεργασίας, όπως το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (PIAPYME), τα αποτελέσματα των οποίων θα ωφελήσουν και τα δύο μέρη· ζητεί, στη συνάρτηση αυτή, τη διεξαγωγή εκστρατείας ενημέρωσης για να γίνουν γνωστά όλα τα προγράμματα που θα ωφελήσουν και τα δύο μέρη στο πλαίσιο της εν λόγω εμβάθυνσης· υπογραμμίζει ότι αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση θα συμβάλει σε έναν ακόμα μεγαλύτερο συντονισμό των δύο μερών στους κόλπους των βασικότερων πολυμερών φόρουμ και οργάνων,
   ιη) συνιστά να γίνει το Μεξικό μόνιμο μέλος της νέας χρηματοοικονομικής και οικονομικής διεθνούς αρχιτεκτονικής της Ομάδας των 20, δεδομένου ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η διμερής στρατηγική εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία,
   ιθ) υπογραμμίζει τη σημασία προσδιορισμού σημείων συμφωνίας για την επεξεργασία μιας φιλόδοξης κοινής στρατηγικής στον τομέα της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, εν όψει της διάσκεψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος που θα πραγματοποιηθεί το 2009 στην Κοπεγχάγη και της επίτευξης μιας συνολικής συμφωνίας,
   κ) ζητεί πιο συνεκτικές προσπάθειες για την προώθηση της μεταφοράς της επιστήμης και της τεχνολογίας, με στόχο την τόνωση της πραγματικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας,
   κα) ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω συνολικός και δομημένος διάλογος σχετικά με τη μετανάστευση, τόσο τη νόμιμη όσο και την παράνομη, καθώς και σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης, σύμφωνα με τις εμπειρίες του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα και σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Λίμα,
   κβ) καλεί το Μεικτό Συμβούλιο, βάσει της ρήτρας για τις μελλοντικές εξελίξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43 της συνολικής συμφωνίας, να εξετάσει την κατάλληλη χρονική στιγμή για τη θέσπιση, μεταξύ άλλων, συμφωνίας σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική μεταξύ των δύο μερών, ιδίως διότι αφορά διαδικασίες για τον Τρόπο 4,
   κγ) ζητεί να επαναβεβαιωθούν οι δεσμεύσεις για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας και να υπενθυμισθεί η σημασία της στενής συνεργασίας σε θέματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή, την ισότητα των φύλων, την κλιματική αλλαγή, την αειφόρο ανάπτυξη, την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, την επισιτιστική ασφάλεια και την καταπολέμηση της φτώχειας,
   κδ) ζητεί να προβλεφθεί τακτική ενημέρωση εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Μεξικού προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωλατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση, καθώς και προς τη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεξικού-ΕΕ σχετικά με την κατάσταση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και σχετικά με την παρακολούθηση του έργου που επιτελείται στο πλαίσιό της·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Κυβέρνηση και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού.

(1) ΕΕ C 227 E, 4.9.2008, σ. 140.
(2) ΕΕ L 276, 28.10.2000, σ. 45.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0177.
(4) ΕΕ C 290 E, 29.11.2006, σ. 107.


Πενήντα χρόνια από την θιβετιανή εξέγερση και ο διάλογος μεταξύ της Αυτού Αγιότητος του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης
PDF 270kWORD 43k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την 50ή επέτειο της εξέγερσης του Θιβέτ και τον διάλογο μεταξύ της Αυτού Αγιότητος του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης
P6_TA(2009)0142RC-B6-0135/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα και το Θιβέτ και ιδίως τα ψηφίσματά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με το Θιβέτ(1) και της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα μετά το σεισμό και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες(2),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αυτού Αγιότητος του Δαλάι Λάμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση για το Θιβέτ που πραγματοποίησαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-ΕΕ στις 10 Ιουνίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2009 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την φυγή της Αυτού Αγιότητος του Δαλάι Λάμα από το Θιβέτ και την έναρξη της εξορίας του στην Ινδία,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οκτώ γύροι διαλόγου μεταξύ των απεσταλμένων της Αυτού Αγιότητος του Δαλάι Λάμα και των εκπροσώπων της κινεζικής κυβέρνησης δεν έχουν δώσει σημαντικούς καρπούς και ότι δεν προβλέπονται περαιτέρω συνομιλίες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το μνημόνιο για γνήσια αυτονομία του λαού του Θιβέτ, το οποίο συντάχθηκε ύστερα από αίτημα της κινεζικής κυβέρνησης και παρουσιάστηκε από απεσταλμένους της Αυτού Αγιότητος του Δαλάι Λάμα κατά τον όγδοο γύρο των συνομιλιών το Νοέμβριο του 2008 στο Πεκίνο, σέβεται τις αρχές επί των οποίων βασίζεται το κινεζικό σύνταγμα και η εδαφική ακεραιότητα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αλλά απορρίφθηκε από την κινεζική κυβέρνηση ως απόπειρα "ημιανεξαρτησίας" και "συγκαλυμμένης ανεξαρτησίας",

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυτού Αγιότης ο Δαλάι Λάμα έχει απευθύνει έκκληση για μη βία, έχει τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1989 για τις προσπάθειές του και δεν ζητεί την ανεξαρτησία του Θιβέτ αλλά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις κινεζικές αρχές προκειμένου να επιτευχθεί συνολική λύση μεγαλύτερης αυτονομίας στο πλαίσιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες ημέρες οι κινεζικές αρχές έχουν εντείνει τα μέτρα ασφαλείας στο Θιβέτ, ότι απαγορεύεται σε δημοσιογράφους και αλλοδαπούς να επισκεφθούν την περιοχή και ότι οι άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί σε αλλοδαπούς ακυρώθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης εκστρατείας "αποφασιστικού πλήγματος" κατά του λαού του Θιβέτ,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί μοναχοί του μοναστηριού An Tuo στην κινεζική επαρχία Qinghai συνελήφθησαν στις 25 Φεβρουαρίου 2009 κατά τη διάρκεια ειρηνικής πορείας με την ευκαιρία του θιβετιανού Νέου Έτους,

1.   ζητεί επιμόνως από την κινεζική κυβέρνηση να θεωρήσει το μνημόνιο για γνήσια αυτονομία του λαού του Θιβέτ του Νοεμβρίου 2008 βάση για ουσιαστική συζήτηση στην κατεύθυνση εποικοδομητικών και ουσιαστικών αλλαγών στο Θιβέτ, με τήρηση των αρχών που εκτίθενται στο σύνταγμα και τη νομοθεσία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας·

2.   καλεί το Συμβούλιο να εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας και των απεσταλμένων της Αυτού Αγιότητος του Δαλάι Λάμα·

3.   καλεί την Προεδρία του Συμβουλίου να εγκρίνει δήλωση με την ευκαιρία της 50ής επετείου της εξορίας της Αυτού Αγιότητος του Δαλάι Λάμα στην Ινδία, με την οποία να ζητείται από την κινεζική κυβέρνηση η έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου με στόχο την επίτευξη εμπεριστατωμένης πολιτικής συμφωνίας, και να συμπεριλάβει αναφορά στο μνημόνιο για γνήσια αυτονομία του λαού του Θιβέτ·

4.   καταδικάζει κάθε πράξη βίας είτε από διαδηλωτές είτε λόγω της δυσανάλογης καταστολής από πλευράς των δυνάμεων της τάξης·

5.   καλεί την κυβέρνηση της Κίνας να απελευθερώσει αμέσως και χωρίς όρους όλους όσοι κρατούνται αποκλειστικά επειδή συμμετείχαν σε ειρηνική διαμαρτυρία και να παράσχουν εξηγήσεις για όλους όσοι βρήκαν το θάνατο ή αγνοούνται και όλους όσοι κρατούνται, με αναφορά των κατηγοριών εναντίον τους·

6.   καλεί τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ξένων μέσων ενημέρωσης στο Θιβέτ, συμπεριλαμβανομένων των θιβετιανών περιοχών εκτός της Αυτόνομης Περιφέρειας του Θιβέτ και να τερματίσουν το καθεστώς των ειδικών αδειών που απαιτούνται για την πρόσβαση στην Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ·

7.   ζητεί επιμόνως από τις κινεζικές αρχές να προσφέρουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στο Θιβέτ στους εμπειρογνώμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στις αναγνωρισμένες διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να διερευνήσουν την εκεί κατάσταση·

8.   ζητεί από την Προεδρία του Συμβουλίου να αναλάβει την πρωτοβουλία να συμπεριλάβει το ζήτημα του Θιβέτ στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων ώστε να συζητηθεί πώς θα μπορούσε η ΕΕ να διευκολύνει την πρόοδο προς την επίτευξη λύσης στο Θιβέτ·

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και στην Αυτού Αγιότητα τον Δαλάι Λάμα.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0119.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0362.


Γουϊνέα-Μπισάου
PDF 281kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τη Γουϊνέα-Μπισάου
P6_TA(2009)0143RC-B6-0115/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ της 2ας Μαρτίου 2009 σχετικά με τα τραγικά γεγονότα στη Γουϊνέα-Μπισάου,

–   έχοντας υπόψη τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου και Ιουλίου 2005 καθώς και τις βουλευτικές εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 2008 στη Γουϊνέα-Μπισάου,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 3ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την τρέχουσα πολιτική κρίση στη Γουϊνέα-Μπισάου,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, της 2ας Μαρτίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Μαρτίου 2009 ο πρόεδρος της Γουϊνέας-Μπισάου João Bernardo Vieira εκτελέστηκε από λιποτάκτες του στρατού, λίγες ώρες μετά τη βομβιστική επίθεση στην οποία έχασε τη ζωή του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγός Batista Tagmé Na Waié· εκτιμώντας ότι οι δολοφονίες αυτές εξουδετέρωσαν δύο πολύ ισχυρές προσωπικότητες και αντιπάλους, οι οποίοι είχαν αποφύγει πολλές απόπειρες δολοφονίας κατά το τελευταίο τετράμηνο,

B.   εκτιμώντας ότι οι επιθέσεις αυτές δεν θεωρήθηκαν πραξικόπημα και το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης δεν απέβαλε από τους κόλπους του τη Γουϊνέα-Μπισάου όπως συνέβη με τις γειτονικές Γουϊνέα και Μαυριτανία μετά τα πραξικοπήματα που σημειώθηκαν πέρυσι,

Γ.   εκτιμώντας ότι ο πρόσφατα εκλεγμένος πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Raimundo Pereira ορκίστηκε προσωρινός πρόεδρος μέχρι τις επερχόμενες εκλογές, όπως ορίζει το Σύνταγμα· εκτιμώντας ότι ο Raimundo Pereira απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα, ζητώντας βοήθεια για τη σταθεροποίηση της χώρας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επί δεκαετίες πολιτική αστάθεια που επικρατούσε στη Γουϊνέα-Μπισάου βύθισε τη χώρα σε βαθιά κρίση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση σε καθαρό νερό, να υπάρχουν προβλήματα στον τομέα της υγείας και της παιδείας, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι σε πολλά υπουργεία δεν έχουν πληρωθεί επί σειρά μηνών, και εκτιμώντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις ελάχιστες χώρες που έχουν περιληφθεί στην ατζέντα της Επιτροπής Ειρήνευσης των Ηνωμένων Εθνών, που αποσκοπεί στο να παράσχει βοήθεια στις φτωχές χώρες προκειμένου να μη διολισθήσουν και πάλι στον πόλεμο ή το χάος· εκτιμώντας ότι οι δολοφονίες αυτές συνέπεσαν με μια αυξημένη προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευράς της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας με σκοπό την ανοικοδόμηση μιας δημοκρατικής και σταθερής Γουϊνέα-Μπισάου,

E.   εκτιμώντας ότι, από τον Ιούνιο του 2008, η ΕΕ παρέχει συμβουλές και βοήθεια προκειμένου να στηρίξει τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στην Γουϊνέα-Μπισάου μέσω της αποστολής της ΚΕΠΑΑ "Μεταρρύθμιση του τομέα της ασφαλείας στη Γουϊνέα-Μπισάου",

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι οι βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν τον Νοέμβριο του 2008 αποτέλεσαν σημαντική δοκιμασία για την Γουϊνέα-Μπισάου, η μετάβαση της οποίας στο κράτος δικαίου χρειαζόταν κατεπείγουσα ώθηση· εκτιμώντας ότι οι εκλογές χαιρετίστηκαν τόσο από τους πολίτες όσο και τους διεθνείς παρατηρητές, και ιδίως την αποστολή παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ, και άνοιξαν το δρόμο για αύξηση της στήριξης των ΗΕ στις προσπάθειες ειρήνευσης της χώρας εκτιμώντας ότι κατά την προεκλογική περίοδο, ο στρατός δεν παρενέβη στις τελικές εκλογικές διαδικασίες και δεσμεύτηκε να εγγυηθεί ειρηνικό περιβάλλον,

Ζ.   εκτιμώντας ότι οι δολοφονίες φαίνεται να σχετίζονται με την πολιτική ένταση που προέρχεται από παλαιούς ανταγωνισμούς, εθνοτικούς διαχωρισμούς και την αστάθεια στις ένοπλες δυνάμεις καθώς και τη συνεχώς αυξανόμενη παρουσία συμφερόντων λαθρεμπορίου ναρκωτικών στη χώρα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πολυσύνθετο και επικίνδυνο πλαίσιο που υπονομεύει συνεχώς την ικανότητα ανάκαμψης της χώρας,

H.   εκτιμώντας ότι η Γουϊνέα-Μπισάου αντιμετωπίζει πρόβλημα με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και λειτουργεί ως μείζων διαμετακομιστικός κόμβος για τα ναρκωτικά μεταξύ Νότιας Αμερικής και Ευρώπης και ότι το λαθρεμπόριο ναρκωτικών συνιστά σοβαρή απειλή για την πολιτική σταθερότητα της χώρας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχώς αυξανόμενα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το λαθρεμπόριο ναρκωτικών μέσα και μέσω της περιοχής έχει καταστεί μείζων κίνδυνος για ολόκληρη τη δυτική Αφρική και αποτελεί ήδη τεράστια απειλή για την Ευρωπαϊκής Ένωση επηρεάζοντας γειτονικές περιοχές,

1.   καταδικάζει έντονα τις δολοφονίες του προέδρου της Γουϊνέα-Μπισάου João Bernardo Vieira, και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγού Tagmé Na Waié·

2.   εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες του πρώην προέδρου João Bernardo Vieira και του Στρατηγού Tagmé Na Waié καθώς και σε ολόκληρο τον λαό της Γουινέας-Μπισάου·

3.   καλεί τις αρχές της Γουϊνέας-Μπισάου να διερευνήσουν ενδελεχώς τα εγκλήματα αυτά και να προσαγάγουν τους υπευθύνους στη δικαιοσύνη και καλεί τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει όλη την αναγκαία επιρροή και να παράσχει όλη την απαιτούμενη στήριξη για την επίτευξη του στόχου αυτού· επισημαίνει ότι οι δολοφονίες των στρατηγών Ansumane Mané (2000) και Veríssimo Correia Seabra (2004) παραμένουν ακόμη ανεξιχνίαστες και επί πλέον δεν έχουν εντοπιστεί, προσαχθεί και δικαστεί οι αντίστοιχοι δολοφόνοι· επισημαίνει ότι η ατιμωρησία δεν αποτελεί απάντηση·

4.   χαιρετίζει την δέσμευση του στρατού για σεβασμό του Συντάγματος της χώρας και επιμένει στον αυστηρό σεβασμό της συνταγματικής τάξης·

5.   καλεί μετ" επιτάσεως όλα τα μέρη να επιλύσουν τις διαφορές τους με πολιτικά και ειρηνικά μέσα, στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της Γουϊνέας-Μπισάου και αντιτάσσεται σε κάθε προσπάθεια αλλαγής της κυβέρνησης με μη συνταγματικά μέτρα·

6.   εκφράζει την ελπίδα ότι οι προεδρικές εκλογές θα διενεργηθούν εντός 60 ημερών, όπως ορίζει το Σύνταγμα, και καλεί τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να εξασφαλίσουν ότι η Γουϊνέα-Μπισάου θα λάβει την αναγκαία οικονομική και τεχνική βοήθεια για τη διενέργεια αξιόπιστων εκλογών·

7.   επισημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος η χώρα να παραμείνει ασταθής και ανίκανη να αντιμετωπίσει την ανεξέλεγκτη διαφθορά ή να μεταβάλει το καθεστώς της ως κομβικής χώρας διαμετακόμισης ναρκωτικών, στον βαθμό που τα θεσμικά της όργανα παραμένουν διαρθρωτικά αδύναμα·

8.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τα Ηνωμένα Έθνη, την Αφρικανική Ένωση, την Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Χωρών, την Κοινότητα των Πορτογαλόφωνων Χωρών (CPLP) και άλλων μελών της διεθνούς κοινότητας, να παρακολουθήσουν προσεκτικά τις εξελίξεις στη Γουϊνέα-Μπισάου, να συμβάλουν στη διατήρηση της συνταγματικής τάξης στη Γουϊνέα-Μπισάου και να συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες ειρήνευσης στη χώρα·

9.   ζητεί την άμεση έναρξη των συνομιλιών μεταξύ των διαφόρων πολιτικών παρατάξεων στη χώρα, με σκοπό τη διατύπωση προγράμματος στο οποίο θα δεσμευτούν όλοι οι συμμετέχοντες, και το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει την επιτάχυνση της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, την αναθεώρηση του εκλογικού νόμου, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, τη λήψη μέτρων κατά της διαφθοράς, τη μακροοικονομική σταθεροποίηση και τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με την εθνική συμφιλίωση·

10.   χαιρετίζει την απόφαση της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Χωρών (ECOWAS) για την αποστολή υπουργικής αντιπροσωπείας στη Γουϊνέα-Μπισάου, που θα απαρτίζεται από υπουργούς της Νιγηρίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Πράσινου Ακρωτηρίου, της Γκάμπια και της Σενεγάλης, συνοδευόμενης από τον πρόεδρο της επιτροπής της ECOWAS, στις 3 Μαρτίου 2009, καθώς και την παρεμφερή απόφαση της Κοινότητας των Πορτογαλόφωνων Χωρών (CPLP) να αποστείλουν πολιτική αποστολή στη Γουϊνέα-Μπισάου, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών και Συνεργασίας της Πορτογαλίας, την ίδια μέρα, με σκοπό αμφότερες να συνομιλήσουν με όλους τους εμπλεκόμενους, σε μια προσπάθεια για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτικών φορέων, των δυνάμεων της τάξης και της κοινωνίας των πολιτών, και την επιστροφή της χώρας στη συνταγματική νομιμότητα·

11.   επισημαίνει, με βαθιά ανησυχία, την απειλή που υπάρχει από τη μεταφόρτωση ναρκωτικών από μακρινούς προορισμούς όπως η Κολομβία και το Αφγανιστάν, καθώς και για τα προβλήματα που θέτει το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων στην παγίωση της ειρήνης στη Γουϊνέα-Μπισάου, καθώς και τη σταθερότητα στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής και καλεί τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών να προωθήσουν, με τη δέουσα στήριξη της ECOWAS, περιφερειακό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής·

12.   καλεί την Επιτροπή για την Εδραίωση της Ειρήνης των ΗΕ να συμβάλει στην ροή της υπεσχημένης βοήθειας των χρηματοδοτών (τόσο της οικονομικής όσο και της τεχνικής), ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφάλειας και της διοίκησης, καθώς και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών·

13.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να παρέχουν συμβουλές και βοήθεια στηρίζοντας τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στην Γουϊνέα-Μπισάου μέσω της αποστολής της ΚΕΠΑΑ "Μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στη Γουϊνέα-Μπισάου" και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την ήδη επιτευχθείσα πρόοδο·

14.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τους Γενικούς Γραμματείς των ΗΕ και της ECOWAS, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τη γραμματεία της Κοινότητας Πορτογαλόφωνων Χωρών (CPLP), καθώς και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Γουϊνέας-Μπισάου.


Φιλιππίνες
PDF 283kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις Φιλιππίνες
P6_TA(2009)0144RC-B6-0121/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας για λογαριασμό της ΕΕ στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στο Mindanao,

–   έχοντας υπόψη την έκκληση των Πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και του αναπληρωτή προϊσταμένου της αυστραλιανής πρεσβείας στις 29 Ιανουαρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την τρίτη σύνοδο της Τριμερούς Επιτροπής Εξέτασης της υλοποίησης της Συμφωνίας Ειρήνης του 1996 μεταξύ του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου των Μόρο (MNLF) και της κυβέρνησης των Φιλιππίνων στις 11 με 13 Μαρτίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Διακήρυξη της Χάγης μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων και του Εθνικού Δημοκρατικού Μετώπου των Φιλιππίνων (NDFP) της 1ης Σεπτεμβρίου 1992, καθώς και την πρώτη και δεύτερη κοινή δήλωση του Όσλο της 14ης Φεβρουαρίου και της 3ης Απριλίου 2004,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής για τις Φιλιππίνες της Επιτροπής για την περίοδο 2007-2013, το πρόγραμμα στήριξης της ειρηνευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο του μέσου σταθερότητας, καθώς και τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Φιλιππίνων,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις Φιλιππίνες και ιδίως το ψήφισμα της 26ης Απριλίου 2007(1) και επαναβεβαιώνοντας την στήριξή του στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης των Φιλιππίνων και του NDFP, όπως εκφράστηκε στα ψηφίσματά του της 17ης Ιουλίου 1997(2) και 14ης Ιανουαρίου 1999(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές ένοπλες ομάδες και ιδίως το Ισλαμικό Απελευθερωτικό Μέτωπο των Μόρο (MILF) μάχονται εναντίον κυβερνητικών στρατευμάτων στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων από το 1969 στη μακροβιότερη εξέγερση της Ασίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και των ανταρτών του Εθνικού Δημοκρατικού Μετώπου των Φιλιππίνων (NDFP) έχει στοιχίσει περισσότερες από 40 000 ζωές και ότι η σποραδική βία συνεχίζεται παρά την εκεχειρία του 2003 και τις ειρηνευτικές συνομιλίες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εχθροπραξίες μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και του MILF στο Mindanao ξανάρχισαν τον Αύγουστο του 2008, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των Φιλιππίνων κήρυξε αντισυνταγματικό το Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του MILF και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων σχετικά με την Προγονική Περιοχή, το οποίο θα παραχωρούσε ουσιαστική αυτονομία στο έθνος Bangsamoro,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναζωπύρωση των συγκρούσεων είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων και την εκτόπιση περίπου 300 000, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν να βρίσκονται σε κέντρα εκκένωσης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισία, που λειτουργούσε μεσολαβητικά για ειρήνευση, απέσυρε τους παρατηρητές της εκεχειρίας από το Mindanao τον Απρίλιο του 2008 λόγω της έλλειψης προόδου στην ειρηνευτική διαδικασία, αν και είναι πρόθυμη να επανεξετάσει το ρόλο της σε περίπτωση που η κυβέρνηση των Φιλιππίνων διευκρινίσει τη διαπραγματευτική θέση της,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης των Φιλιππίνων και του Εθνικού Δημοκρατικού Μετώπου βρίσκονται σε στασιμότητα από το 2004 και ότι η νορβηγική κυβέρνηση έχει καταβάλει πολύ μεγάλες προσπάθειες για να ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να επαναρχίσουν επίσημες συνομιλίες,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες ακτιβιστές, συνδικαλιστές, δημοσιογράφοι και θρησκευτικοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί ή απαχθεί στις Φιλιππίνες από το 2001 και ότι η κυβέρνηση αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη των δυνάμεων ασφαλείας και του στρατού σε αυτές τις πολιτικές δολοφονίες, παρά τις άφθονες ενδείξεις περί του αντιθέτου,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις κατά το 2008 όπου τοπικά δικαστήρια έκριναν παράνομη τη σύλληψη και την κράτηση ακτιβιστών και διέταξαν την απελευθέρωσή τους, αλλά στη συνέχεια οι ίδιοι συνελήφθησαν εκ νέου και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανταρσία ή φόνο,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστικές αρχές στις Φιλιππίνες δεν είναι ανεξάρτητες και ότι οι δικηγόροι και οι δικαστές υφίστανται και αυτοί οχλήσεις και δολοφονούνται και ότι η ευάλωτη θέση των μαρτύρων καθιστά αδύνατη την αποτελεσματική έρευνα και την άσκηση δίωξης σε ποινικά αδικήματα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες από αυτές τις εξωδικαστικές δολοφονίες δεν πραγματοποιήθηκε επίσημη ποινική έρευνα και ότι οι δράστες παραμένουν ατιμώρητοι παρά τους επανειλημμένους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι έχουν θεσπιστεί μέτρα ώστε να τερματιστούν οι δολοφονίες και να προσαχθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2008 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών εξέτασε την κατάσταση στις Φιλιππίνες και υπογράμμισε την ατιμωρησία που επικρατεί για εξωδικαστικές δολοφονίες και βίαιες εξαφανίσεις, αλλά η κυβέρνηση των Φιλιππίνων απέρριψε τις συστάσεις για έκθεση επακολούθησης,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να τερματιστούν οι απαγωγές και οι εξωδικαστικές δολοφονίες επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά βαθύτερα αίτια της βίας στις Φιλιππίνες,

1.   εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισμένους στο Mindanao, καλεί την κυβέρνηση και το MILF να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να δημιουργηθεί κατάσταση που θα δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επιστρέψουν στις οικίες τους, και ζητεί ενισχυμένη εθνική και διεθνή δράση για προστασία και προσπάθεια αποκατάστασης των εκτοπισμένων·

2.   πιστεύει κατηγορηματικά ότι η σύγκρουση μπορεί να διευθετηθεί μόνο μέσω του διαλόγου και ότι η διευθέτηση αυτής της μακρόχρονης εξέγερσης είναι κεφαλαιώδης για την συνολική ανάπτυξη των Φιλιππίνων·

3.   καλεί την κυβέρνηση της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων να επαναλάβει επειγόντως τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το MILF και να αποσαφηνίσει την κατάσταση και το μέλλον του Μνημονίου Συμφωνίας μετά την προαναφερθείσα απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου· χαιρετίζει την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι θα παραιτηθεί από προϋποθέσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών·

4.   χαιρετίζει τις συνομιλίες, με μεσολάβηση της Νορβηγίας, μεταξύ της κυβέρνησης των Φιλιππίνων και του NDFP στο Όσλο το Νοέμβριο του 2008 και ελπίζει ότι και στην περίπτωση αυτή θα καταστεί δυνατό να επαναληφθούν σύντομα επίσημες διαπραγματεύσεις· ζητεί από τα δύο μέρη να συμμορφωθούν με τις διμερείς συμφωνίες τους, να συναντηθούν σύμφωνα με τη Συνολική Συμφωνία για το Σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (CARHRIHL) και να επιτρέψουν την από κοινού διερεύνηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσφέρουν υποστήριξη, βοήθεια και διαμεσολάβηση στα δύο μέρη κατά την υλοποίηση της CARHRIHL, ιδίως μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης, παροχής βοήθειας και αποκατάστασης·

6.   καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν την κυβέρνηση των Φιλιππίνων στις προσπάθειές της για προώθηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, με παροχή διαμεσολάβησης εφόσον ζητηθεί, καθώς και να υποστηρίξουν τη Διεθνή Ομάδα Παρακολούθησης η οποία είναι επιφορτισμένη με την επίβλεψη της εκεχειρίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και του MILF·

7.   υποστηρίζει ότι ο ρόλος της Διεθνούς Ομάδας Παρακολούθησης θα μπορούσε να ενισχυθεί εάν διέθετε ισχυρότερη εντολή για έρευνες και συμφωνημένη πολιτική δημοσιοποίησης των ευρημάτων της·

8.   καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να αυξήσει την αναπτυξιακή βοήθεια στο Mindanao προκειμένου να βελτιωθούν οι απελπιστικές συνθήκες ζωής του τοπικού πληθυσμού και χαιρετίζει την οικονομική στήριξη ύψους άνω των 13 εκατ. ευρώ σε επισιτιστική και μη επισιτιστική βοήθεια που έχει χορηγήσει η ΕΕ στο Mindanao από τότε που ξανάρχισαν οι συγκρούσεις τον Αύγουστο του 2008·

9.   εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εκατοντάδες περιπτώσεις εξωδικαστικών δολοφονιών πολιτικών ακτιβιστών και δημοσιογράφων που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στις Φιλιππίνες, καθώς και για το ρόλο που διαδραμάτισαν οι υπηρεσίες ασφαλείας στην ενορχήστρωση και διάπραξη αυτών των δολοφονιών·

10.   καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να διερευνήσει τις υποθέσεις εξωδικαστικών εκτελέσεων και βίαιων εξαφανίσεων· καλεί ταυτόχρονα την κυβέρνηση να συγκροτήσει ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης που θα επιβλέπει τις έρευνες και την άσκηση δίωξης κατά των δραστών·

11.   καλεί την κυβέρνηση να θεσπίσει μέτρα προκειμένου να τερματιστεί ο συστηματικός εκφοβισμός και οι οχλήσεις εναντίον πολιτικών και ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μελών της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων και μαρτύρων σε ποινικές δίκες και να εξασφαλιστεί πραγματικά αποτελεσματικό σύστημα προστασίας μαρτύρων·

12.   επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τις αρχές των Φιλιππίνων να επιτρέψουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στη χώρα στα ειδικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών που είναι αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει, επίσης, τη χώρα να θεσπίσει και να εφαρμόσει ταχέως νομοθεσία που θα μεταφέρει στο εθνικό νομικό σύστημα τις διεθνείς πράξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει κυρώσει η χώρα (π.χ. κατά των βασανιστηρίων και των βίαιων εξαφανίσεων)·

13.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι η χρηματοδοτική στήριξη προς την οικονομική ανάπτυξη των Φιλιππίνων θα συνοδεύεται από σχολαστικό έλεγχο των ενδεχόμενων παραβιάσεων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων με ιδιαίτερη προσοχή στην ενθάρρυνση του διαλόγου και την ένταξη όλων των ομάδων της κοινωνίας·

14.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, το MILF, το NDFP, τον Ύπατο Εκπρόσωπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ASEAN.

(1) ΕΕ C 74 E, 20.3.2008, σ. 788.
(2) ΕΕ C 286, 22.9.1997, σ. 245.
(3) ΕΕ C 104, 14.4.1999, σ. 116.


Εκδίωξη ΜΚΟ από το Νταρφούρ
PDF 344kWORD 45k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις απελάσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από το Νταρφούρ
P6_TA(2009)0145RC-B6-0127/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Προεδρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 6 Μαρτίου 2009 μετά την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του Προέδρου του Σουδάν Omar Hassan al-Bashir,

–   έχοντας υπόψη την από 5 Μαρτίου 2009 δήλωση του Επιτρόπου Louis Michel σχετικά με την απέλαση ανθρωπιστικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) από το Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στο Σουδάν/Νταρφούρ, όπου εξέφραζε τη μόνιμη υποστήριξή του προς το ΔΠΔ,

–   έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης για το ΔΠΔ και την έναρξη ισχύος του από 1ης Ιουλίου 2002,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα S/RES/1593 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που εγκρίθηκε στις 31 Μαρτίου 2005 και το οποίο παραπέμπει στο ΔΠΔ το θέμα της κατάστασης στο Νταρφούρ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Μαρτίου 2009 το ανακριτικό τμήμα του ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Προέδρου του Σουδάν Omar Hassan al-Bashir λόγω κατηγοριών περί εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και περί εγκλημάτων πολέμου στη χειμαζόμενη από τις συγκρούσεις σουδανική επαρχία του Νταρφούρ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιδρώντας στην απόφαση του ΔΠΔ, η Σουδανική Κυβέρνηση αποφάσισε να απελάσει 13 σημαίνουσες ΜΚΟ από το Νταρφούρ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις στο Νταρφούρ διεξάγουν τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική επιχείρηση στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ υπολογίζει σε 4,7 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων των 2,7 εκατομμυρίων εσωτερικώς μετατοπισθέντων, τον αριθμό των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απέλαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα λόγω της διακοπής των υγειονομικών υπηρεσιών και της έκρηξης μολυσματικών νόσων, όπως διάρροιας και αναπνευστικών παθήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απέλαση αυτή μπορεί μεταξύ άλλων να έχει ως συνέπεια και την κάμψη του ανοσοποιητικού συστήματος και την αύξηση της θνησιμότητας των παιδιών εάν αυτά δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπευτική διατροφή και σε υπηρεσίες σίτισης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ απελάθηκαν σε μια εποχή ζωτικής ανάγκης για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, ιδίως επειδή υπάρχει αυτή τη στιγμή επιδημία μηνιγγίτιδας στο Δυτικό Νταρφούρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απέλαση θα αφήσει τους πάσχοντες με εξαιρετικά περιορισμένα ιατρικά μέσα ή και τελείως αποκλεισμένους από την ιατρική περίθαλψη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δόγμα του ΟΗΕ περί "Ευθύνης παροχής προστασίας" προβλέπει ότι, όταν οι εθνικές αρχές έκδηλα αδυνατούν να προστατεύσουν τον πληθυσμό τους, οι άλλοι έχουν ευθύνη να παράσχουν την αναγκαία προστασία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σουδανική Κυβέρνηση, ως μέλος του ΟΗΕ, έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με το ΔΠΔ δυνάμει του ψηφίσματος S/RES/1593 (2005) που το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε βάσει των εξουσιών που διαθέτει στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 7,

Η.   εξαιρετικά αποκαρδιωμένο από το γεγονός ότι, από τότε που εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης, η Σουδανική Κυβέρνηση αρνήθηκε επανειλημμένα να συνεργαστεί με το ΔΠΔ και πολλαπλασίασε τις προκλητικές ενέργειες απέναντι στο ΔΠΔ και στη διεθνή κοινότητα,

1.   καταδικάζει απερίφραστα την απέλαση των 13 ανθρωπιστικών οργανώσεων από το Νταρφούρ σαν απάντηση στο διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ στις 4 Μαρτίου 2009 εναντίον του Προέδρου του Σουδάν al-Bashir·

2.   ζητεί την άμεση και άνευ προϋποθέσεων ελευθέρωση όλου του προσωπικού της βελγικής αποστολής των "Γιατρών χωρίς Σύνορα" που απήχθη στις 11 Μαρτίου 2009 στα γραφεία της αποστολής στην Saraf-Umra, 200 χιλιόμετρα δυτικά του El-Facher, πρωτεύουσας του Βόρειου Νταρφούρ·

3.   ανησυχεί ιδιαίτερα από τον άμεσο αντίκτυπο των απελάσεων στην παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι ζωτικής σημασίας για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους·

4.   ζητεί από την Σουδανική Κυβέρνηση να ακυρώσει αμέσως την απόφασή της περί απέλασης των 13 ανθρωπιστικών οργανώσεων και να τους επιτρέψει να συνεχίσουν το κρίσιμο έργο τους προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση των ευάλωτων πληθυσμών του Νταρφούρ· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους έναντι της Αφρικανικής Ένωσης, της Ένωσης Αραβικών Κρατών και της Κίνας για να πείσουν τη Σουδανική Κυβέρνηση στο θέμα αυτό·

5.   καλεί τη Σουδανική Κυβέρνηση να λάβει θετικά μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα διώκονται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν όταν εκφράζονται θετικά για την απόφαση του ΔΠΔ, και να αποφύγει κάθε παρενόχληση ή εκφοβισμό των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Σουδάν, στη Σουδανική Κυβέρνηση, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στα όργανα της Ένωσης Αραβικών Κρατών, και στον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου