Показалец 
Приети текстове
Сряда, 25 март 2009 г. - Страсбург
Общи консулски инструкции: въвеждане на биометрични данни и заявления за визи ***II
 Заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността ***I
 Подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система ***I
 Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационното обслужване ***I
 Новите храни ***I
 Вещества, които разрушават озоновия слой (преработена версия) ***I
 Метод на бюджетиране и управление по дейности
 Междинен преглед на Финансовата рамка за 2007-2013 г.
 Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Карифорум
 Етапно споразумение за икономическо партньорство ЕС-Кот д'Ивоар
 Eтапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Гана
 Временно споразумение за партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския регион
 Временно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Южноафриканската общност за развитие
 Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Източна и Южна Африка
 Споразумение за икономическо партньорство ЕО и Източноафриканската общност
 Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Централна Африка
 Икономическо партньорство между ЕО и Карифорум ***
 Споразумение за икономическо партньорство между EO и Кот д'Ивоар ***
 Годишни доклади на Европейската инвестиционна банка и на Европейската банка за възстановяване и развитие за 2007 г.
 Бъдещето на автомобилната промишленост

Общи консулски инструкции: въвеждане на биометрични данни и заявления за визи ***II
PDF 262kWORD 34k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Общите консулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски представителства, във връзка с въвеждането на биометрични данни, включително разпоредби за организиране на приемането и обработването на заявления за визи (5329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD))
P6_TA(2009)0167A6-0143/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (5329/1/2009 – C6-0088/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2006)0269),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0143/2009),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, 10.7.2008 г., P6_TA(2008)0358.


Заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността ***I
PDF 275kWORD 31k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (COM(2008)0910 – C6-0025/2009 – 2008/0268(COD))
P6_TA(2009)0168A6-0109/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0910),

–   като взе предвид член 251, член 179 и член 181, буква а) от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложение в Парламента (C6-0025/2009),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0109/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява съществено да промени своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 март 2009 г. с оглед приемането на Решение …/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността

P6_TC1-COD(2008)0268


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение 633/2009/ЕО.)


Подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система ***I
PDF 274kWORD 71k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система (COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD))
P6_TA(2009)0169A6-0002/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0388),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0250/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0002/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 март 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване на функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система

P6_TC1-COD(2008)0127


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) №….)


Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационното обслужване ***I
PDF 272kWORD 70k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за отмяна на Директива 06/23/ЕО на Съвета (COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD))
P6_TA(2009)0170A6-0515/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0390),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0251/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0515/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 март 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за отмяна на Директива 2006/23/ЕО

P6_TC1-COD(2008)0128


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № ….)


Новите храни ***I
PDF 543kWORD 236k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни и за изменение на Регламент (ЕО) № XXX/XXXX [съвместна процедура] (COM(2007)0872 – C6-0027/2008– 2008/0002(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0872),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0027/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0512/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 март 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕО) № 1331/2008 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97

P6_TC1-COD(2008)0002


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

действайки в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(2),

като имат предвид, че:

(1)  При провеждането на политиката на Общността и с оглед на прилагането на Договора за създаване на Европейската общност, трябва да се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве и на потребителите и същевременно високо равнище на защита на здравето на животните, както и на опазване на околната среда. Освен това по всяко време следва да се прилага принципът на предохранителните мерки, установен в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета от 28 януари 2002 г. за определяне на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(3).

(2)  Следва да се гарантира високо равнище на опазване на човешкото здраве при осъществяването на политиките на Общността и това следва да има предимство пред функционирането на вътрешния пазар.

(3)  Член 13 от Договора за функциониране на Европейския съюз изяснява, че Съюзът и държавите-членки изцяло ще вземат предвид изискванията за добро отношение към животните, когато формулират и прилагат съответната политика, тъй като те са живи същества с усещания.

(4)  Стандартите, определени от законодателството на Общността, трябва да се прилагат спрямо всички храни, пускани на пазара на Общността, включително храни, внесени от трети държави.

(5)  В своята резолюция от 3 септември 2008 г. относно клонирането на животни за снабдяване с храна(4) Европейският парламент призова Комисията да внесе предложения, които да забраняват за целите на снабдяването с храна (i) клонирането на животни, (ii) отглеждането и развъждането на клонирани животни или родените от тях животни, (iii) пускането на пазара на месо или млечни продукти, добити от клонирани животни или родените от тях животни и (iv) внасянето на клонирани животни, семенна течност и ембриони на клонирани животни или родените от тях животни, както и на месо и млечни продукти, добити от клонирани животни и родените от тях животни.

(6)  Научният комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) към Комисията прие на 28-29 септември 2005 г. становище, в което стига до заключението, че "съществуват сериозни празноти в знанията, необходими за оценка на риска. Тези знания включват характеристиките на наночастиците, откриването и измерването на наночастици, реакцията на определена доза, развитие и устойчивост на наночастиците в човешкото тяло и в околната среда, както и всички аспекти на токсикологията и токсикологията на околната среда, свързани с наночастиците"; освен това на заключението на НКВИНЗР съдържа виждането, че "съществуващите токсикологични и екотоксикологични методи може би са недостатъчни за справянето с проблемите, възникващи във връзка с наночастиците".

(7)  Разпоредбите на Общността за новите храни бяха установени с Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки(5) и с Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията от 20 септември 2001 г. за определяне на подробни правила за публичното оповестяване на определена информация и за защита на предоставената информация съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета(6). За целите на яснотата Регламент (ЕО) № 258/97 следва да бъде отменен и заменен с настоящия регламент. Настоящият регламент следва да включва мерки, които понастоящем се регулират от Регламент (ЕО) № 1852/2001.

(8)  За да се осигури приемственост с Регламент (ЕО) № 258/97, отсъствието на употреба за човешка консумация в значителна степен в рамките на Общността преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 258/97, а именно 15 май 1997 г., следва да се запази като критерий дадена храна да бъде считана за нова. Употреба в рамките на Общността означава употреба в държавите-членки, независимо от датата на тяхното присъединяване към Европейския съюз.

(9)  Съществуващото определение на нова храна следва да се изясни, с обяснение на критериите за новост, и актуализира чрез заменяне на съществуващите категории с ползване на общото определение за храна в Регламент (ЕО) 178/2002.

(10)  Храни с нова или преднамерено модифицирана първична молекулярна структура, храни, състоящи се или изолирани от микроорганизми, гъби или водорасли, нови щамове микроорганизми без история или сигурна употреба, както и концентрати от вещества, които се съдържат в естествена форма в растенията, следва да се считат за нови храни съгласно определението в настоящия регламент.

(11)  Следва също да се изясни, че дадена храна следва да се счита за нова, когато за нея се прилага производствена технология, която не е използвана преди това. По-специално, новопоявилите се технологии в отглеждането и процесите при производството на храни, които оказват влияние върху храните и така биха могли да имат въздействие върху безопасността на храните, следва да бъдат обхванати от настоящия регламент. Затова новите храни следва да включват храни, получени от растения и животни, произведени чрез нетрадиционни техники за отглеждане, както и храни, модифицирани чрез нови производствени процеси като нанотехнология и нанонаука, които биха могли да имат въздействие върху храните. Храни, получени от нови растителни видове или животински породи, произведени чрез традиционни техники за отглеждане, не следва да се считат за нови храни.

(12)  Клонирането на животни е несъвместимо с Директива 98/58/EО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели(7), приложение, точка 20. Точка 20 установява, че не трябва да бъдат практикувани методи на естествено или изкуствено развъждане, които предизвикат или за които съществува вероятност да предизвикат страдание или нараняване на съответните животни. По това причина в списъка на Общността не трябва да се вписва храна от клонирани животни или техните потомства.

(13)  Достъпните в момента методи за изпитване не са адекватни за оценката на риска, свързан с наноматериалите. Следва спешно да бъдат разработени методи за изпитване на наноматериали, които тестове не се извършват върху животни.

(14)  Като има предвид, че Европейската група по етика в науката и новите технологии в своето становище (№ 23) от 16 януари 2008 г.по етичните аспекти на клонирането на животни за нуждите на снабдяването с храна, че "не вижда убедителни аргументи, които да оправдават производството на храни от клонирани животни и родените от тях животни". Научният комитет на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) в своето становище от 15 юли 2008 г. относно клонирането на животни(8) стига до заключението, че "здравето и доброто състояние на значителна част от клонираните животни ... са били засегнати сериозно, често пъти тежко и с фатални последици".

(15)  Само наноматериали, включени в списък на одобрени вещества, следва да бъдат посочени на опаковките на хранителните продукти, придружени от допустима граница на миграция в или върху хранителните продукти в такива опаковки.

(16)  . Въпреки това храните, произведени от клонирани животни и тяхното потомство, следва да се изключат от обхвата на настоящия регламент. Тези храни следва да се регулират от специален регламент, приет по процедурата на съвместно вземане на решения, а не да подлежат на съвместна процедура за разрешаване. Комисията следва да внесе съответно законодателно предложение преди датата на прилагане на настоящия регламент. До влизането в сила на регламент относно клонираните животни следва да е в сила мораториум върху пускането на пазара на храни, произведени от клонирани животни и тяхното потомство.

(17)  Следва да се приемат мерки за прилагане, които да предвидят допълнителни критерии, за да се улесни оценката на това дали дадена храна е използвана за човешка консумация в значителна степен в рамките на Общността преди 15 май 1997 г. Ако една храна е била използвана изключително като или в хранителна добавка, както е определено в Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храните(9) преди тази дата, тя може да бъде пусната на пазара след тази дата за същата употреба, без да се счита за нова храна. Въпреки това, тази употреба като или в хранителна добавка не следва да се взема под внимание при оценката на това дали тя е била използвана за човешка консумация в значителна степен в рамките на Общността преди 15 май 1997 г. Следователно други видове употреба на въпросната храна, т.е. видове употреба освен като хранителна добавка, следва да бъдат разрешавани в съответствие с настоящия регламент.

(18)  Преобразуваните хранителни продукти, произведени от съществуващи хранителни съставки, предлагани на пазара на Общността, по-специално тези, преобразувани чрез променяне на състава или количествата на тези хранителни съставки, не следва да се счита за нова храна.

(19)  Разпоредбите на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба(10) следва да се прилагат, когато даден продукт, като се вземат под внимание всички негови характеристики, може да отговаря едновременно на определението за "лекарствен продукт" и на определението за продукт, който е предмет на друго общностно законодателство. Във връзка с това, ако държава-членка установи в съответствие с Директива 2001/83/ЕО, че дадено вещество е лекарствен продукт, тя може да ограничи пускането на пазара на такъв продукт съгласно общностното право.

(20)  Нови храни, разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 258/97, следва да запазят статута си на нови храни, но трябва да се изисква разрешаване за всеки нов вид употреба на такива храни.

(21)  Храни, които са предназначени за технологична употреба или са генетично модифицирани, не следва да попадат в обсега на настоящия регламент, докато подлежат на оценка и одобрение на безопасността в съответствие с други разпоредби от законодателството на Общността. Следователно храни, използвани единствено като добавки, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните(11), ароматизанти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане в или върху храни(12), екстракционни разтворители, попадащи в обсега на Директива 88/344/ЕИО на Съвета от 13 юни 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и хранителни съставки(13), ензими, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския регламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните(14) и генетично модифицирани храни, попадащи в обсега на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския регламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(15), следва да бъдат изключени от обсега на настоящия регламент.

(22)  Употребата на витамини и минерали се определя от отделни секторни закони за храните. Следователно витамините и минералите, попадащи в обсега на Директива 89/398/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба(16), Директива 2002/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните(17), следва да се изключат от обсега на настоящия Регламент.

(23)  Нови храни, различни от витамини и минерали, предназначени за специфична хранителна употреба, за обогатяване на храни или като хранителни добавки, следва да се оценяват в съответствие с критериите и изискванията за безопасност, приложими за всички нови храни. Същевременно те трябва да останат подчинени на правилата, предвидени в Директива 89/398/ЕИО и в специалните директиви, упоменати в член 4, параграф 1, и в приложение І към нея, в Директива 2002/46/ЕО и в Регламент (ЕО) № 1925/2006.

(24)  ▌Комисията следва да въведе опростена и прозрачна процедура за случаи, при които няма информация за човешка консумация преди 15 май 1997 г., ▌държавите-членки следва да бъдат включени в тази процедура. Тази процедура следва да бъде приета най-късно шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

(25)  Нови храни следва да се пускат на пазара на Общността, само ако те са безопасни и не подвеждат потребителя. Оценката на тяхната безопасност следва да основава на принципа на предохранителните мерки, установен в член 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002. Освен това те не трябва да се различават от храната, която са предназначени да заменят по начин, който би причинил хранителни неудобства на потребителя.

(26)  Необходимо е да се прилага хармонизирана централизирана процедура за оценка на безопасността и разрешаване, която да е ефективна, ограничена във времето и прозрачна. С оглед на по-нататъшно хармонизиране на различните процедури за разрешаване на храни, оценката на безопасността на нови храни и тяхното включване в списъка на Общността следва да се осъществява в съответствие с процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните(18). При одобрението на нови храни следва да се вземат под внимание и други фактори, свързани с разглеждания въпрос, включително етични фактори.

(27)  С цел да се избегнат опитите върху животни, опитите върху гръбначни животни за целите на настоящия регламент следва да бъдат използвани само като последва възможност. Настоящият регламент следва да гарантира, че опитите върху гръбначни животни са намалени до минимум и че се избягват двойните изпитания, и да насърчава използването на методи за изпитване, които не се извършват върху животни, както и интелигентни стратегии за изпитване. Освен това вече наличните резултати от опити върху гръбначни животни следва да бъдат споделени в процеса на разработването на нови храни. Съгласно Директива на Съвета 86/609/EИО от 24 ноември 1986 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно защитата на животните, използвани за опитни и други научни цели(19), опитите върху гръбначни животни също трябва да бъдат заменени, ограничени или по-тясно определени. Прилагането на настоящия регламент следва, където е възможно, да се основава на използването на подходящи алтернативни методи за изпитване. Най-късно до седем години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията следва да преразгледа правилата за защита на данните от разклатите от опитите върху гръбначни животни и, където е необходимо, да измени тези правила.

(28)  Необходимо е да се определят и критерии за оценяване на потенциални рискове, произтичащи от нови храни. За да се гарантира хармонизирано научно оценяване на новите храни, тези оценки трябва да се извършват от Европейския орган за безопасност на храните ("Органът") в сътрудничество с органите на държавите-членки.

(29)  Етичните и екологичните аспекти трябва да бъдат разглеждани като част от оценката на риска по време на процедурата за разрешаване. Оценката на тези аспекти следва да бъде извършвана съответно от Европейската група за етика в науката и новите технологии и Европейската агенция за околна среда.

(30)  За да се улеснят процедурите, на кандидатите трябва да бъде позволено да подават единствено заявление за храни, регулирани съгласно различни секторни закони за храните. Поради това Регламент (ЕО)1331/2008 следва съответно да бъде изменен.

(31)  Когато е уместно и на базата на заключения от оценката на безопасността, следва да се въведат изисквания за наблюдение след пускането на пазара на употребата на новите храни за човешка консумация.

(32)  Включването на нова храна в списъка на Общността на новите храни не следва да нарушава възможността за оценяване на последиците от цялостната консумация на вещество, което е добавено в или се използва за производството на тази храна, или на сходен продукт в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1925/2006.

(33)  При специфични обстоятелства, с цел да се стимулират изследователската дейност и развитието в рамките на хранително-вкусовата промишленост, а по този начин и иновациите, е целесъобразно да се защити инвестицията, която новаторите са направили при събирането на информация и данните, предоставени в подкрепа на заявление в съответствие с настоящия регламент. Новоразработените научни доказателства и ▌данните, предмет на правото на собственост, предоставени в подкрепа на заявление за включването на нова храна в списъка на Общността не бива да се използва за облагодетелстване на друг заявител за определен период от време, без съгласието на първия заявител. Защитата на научните данни, предоставени от един заявител, не трябва да възпрепятства други заявители в желанието им за включване в списъка на Общността на нови храни на базата на техните собствени научни данни. В допълнение, защитата на научните данни не бива да възпрепятства прозрачността и достъпа до информация по отношение на оценката на безопасността на нови храни. Въпреки това правата на интелектуална собственост следва да бъдат зачитани.

(34)  Новите храни са подчинени на общите изисквания за етикетиране, установени в Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните(20). В някои случаи при етикетирането може да е необходимо да се осигури допълнителна информация, по-специално във връзка с описанието на храната, нейния източник или условия на употреба. Следователно включването на нова храна в списъка на Общността може да налага специфични условия на употреба или задължения за етикетиране.

(35)  Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните(21) хармонизира разпоредбите в държавите-членки, които са свързани с хранителните и здравните претенции. Следователно претенции по отношение на нови храни следва да се предявяват само в съответствие с този регламент. Ако един заявител желае дадена нова храна да носи определена здравна претенция, която трябва да бъде разрешена съгласно член 17 или 18 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, и когато заявленията за новата храна и за здравната претенция включват искане за защита на данни относно обект на право на собственост, периодите на защита на данните следва да започнат едновременно и да текат успоредно, ако заявителят поиска това.

(36)  По отношение на оценката и управлението на безопасността на традиционни храни от трети държави, е необходимо да се вземат под внимание данните за установена история на безопасна употреба в третите държави на произход. Данните за установена история на безопасна употреба на храната не трябва да включват видове употреба, различни от хранителната, или такива, които не са свързани с обичайното хранене. Ако държавите-членки и/или Органът не са представили обосновани възражения относно безопасността на базата на научни доказателства, като например данни за неблагоприятни ефекти върху здравето, пускането на храната на пазара на Общността ще бъде позволено след уведомяване за това намерение, при условие че не съществуват възражения от етична гледна точка.

(37)  В обосновани случаи следва да бъде направена консултация с Европейската група по етика в науката и новите технологии (ЕГЕ), създадена с Решение на Комисията от 16 декември 1997 г. (SEC(97) 2404) ▌ с оглед на получаване на съвети по етични въпроси във връзка с използването на нови технологии и с пускането на пазара на нови храни.

(38)  Нови храни, пуснати на пазара на Общността съгласно Регламент (ЕО) № 258/97, следва да продължат да бъдат продавани на пазара. Нови храни, разрешени в съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97, следва да бъдат включени в списъка на Общността за нови храни, създаден с настоящия регламент. Освен това заявления, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 258/97, по отношение на които първоначалният доклад за оценка, предвиден съгласно член 6, параграф 3 от същия регламент, все още не е препратен на Комисията, както и във всички случаи, когато се изисква допълнителен доклад за оценка в съответствие с член 6, параграф 3 или 4 от същия регламент преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, следва да се считат за заявления съгласно настоящия регламент. Когато се изисква да се даде становище, Органът и държавите-членки следва да вземат предвид резултата от първоначалния доклад. Други искания, внесени съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 преди датата на прилагане на настоящия регламент, следва да се обработват съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 258/97.

(39)  Тъй като целите на действията, които трябва да се предприемат, не могат да бъдат постигнати от държавите-членки и следователно могат да бъдат постигнати по-добре на общностно ниво, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в същия този член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(40)  Държавите-членки следва да определят правилата за санкции, които да се прилагат за нарушения на разпоредбите на настоящия Регламент и да вземат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и разубеждаващи.

(41)  Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(22).

(42)  По-специално, на Комисията следва да се предоставят правомощия да създаде критериите, според които за храните може да се приеме, че са били използвани за човешка консумация в значителна степен в рамките на Общността преди 15 май 1997 г. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да допълнят настоящия регламент чрез добавяне на нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(43)  Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните(23) определя общи правила за осъществяване на официален контрол за проверка на съответствието със законодателството в областта на храните. Следователно държавите-членки трябва да извършват официален контрол в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004, за да наложат спазването на настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава I

Уводни разпоредби

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява хармонизирани правила за пускане на нови храни на пазара на Общността с оглед осигуряване на високо равнище на опазване на живота и здравето на хората, здравето и доброто състояние на животните, околната страна и интересите на потребителите, като същевременно се гарантира прозрачност и ефективното функциониране на вътрешния пазар и се насърчава новаторството в хранително-вкусовата промишленост.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага за пускането на нови храни на пазара на Общността.

2.  Освен ако не е предвидено друго, настоящият Регламент не се прилага за:

  а) храни, когато и доколкото те се използват като:
   i) ║ добавки в храните, попадащи в обсега на Регламент (ЕО) № 1333/2008;
   ii) ароматизанти в храните, попадащи в обсега на Регламент (ЕО) № 1334/2008;
   iii) екстракционни разтворители, използвани в производството на хранителни продукти и попадащи в обсега на Директива 88/344/ЕИО;
   iv) ензими в храните, попадащи в обсега на Регламент (ЕО) № 1332/2008;
   v) витамини и минерали, попадащи в обсега на Директива 89/398/ЕИО, Директива 2002/46/ЕО или Регламент (ЕО) № 1925/2006, с изключение на вече одобрени витамини и минерални вещества, получени посредством производствени методи или чрез използване на нови източници, които не са били взети предвид при разрешаването им съгласно съответното законодателство, когато тези производствени методи или нови източници водят до значителни промени, посочени в член 3, параграф 2, буква а), точка iii).
   б) храни, попадащи в обсега на Регламент (ЕО) № 1829/2003.
   в) храни, добити от клонирани животни и техните потомства. Преди изтичането на ... (24) Комисията представя законодателно предложение за забрана на пускането на пазара в Общността на храни, добити от клонирани животни и техните потомства. Предложението следва да бъде предадено на Европейския парламент и на Съвета.

3.  Независимо от параграф 2, настоящият регламент се прилага за добавки в храните, ензими в храните, ароматизанти и някои хранителни съставки с ароматизиращи свойства, за които се прилага нов производствен процес, неизползван преди 15 май 1997 г., което води до значителни промени в състава или структурата на храната, като например посредством използване на нанотехнологии.

4.  Когато е необходимо, може да се определи дали даден вид храна попада в приложното поле на настоящия регламент, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3. Когато е възможно дадена нова храна да окаже въздействие върху човешкия организъм, сравнимо с въздействието на лекарствен продукт, Комисията изисква от Европейската агенция за оценка на лекарствените продукти (EMEA) становище дали тази храна попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета(25).

Член 3

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, формулирани в Регламент (ЕО) № 178/2002.

2.  Прилагат се и следните определения:

  а) "нова храна" означава:

   i) храна, която не е била използвана за човешка консумация в значителна степен в рамките на Общността преди 15 май 1997 г.;
   ii) храна от растителен или животински произход, когато за растението или животното се прилага нетрадиционна техника за отглеждане, която не е използвана преди 15 май 1997 г., с изключение на храни от клонирани животни и техните потомства
   iii) храна, за която се прилага нов производствен процес, който не е използван преди 15 май 1997 г., когато този производствен процес предизвиква значителни промени в състава или структурата на храната, които засягат нейната хранителна стойност, метаболизъм или ниво на нежелани вещества.
   iv) храна, която съдържа или е съставена от специално създадени наноматериали, които не са били използвани за производството на храни на територията на Общността преди 15 май 1997 г.

   б) "традиционна храна от трета държава" означава естествена, не специално създадена нова храна с данни за установена история на безопасна употреба на храната в трета страна, което означава, че въпросната храна е била и продължава да бъде част от обичайното хранене от най-малко 25 години преди ...(26) за голяма част от населението на страната;
   в) "данни за установена история на безопасна употреба" означава, че безопасността на въпросната храна е потвърдена с данни за нейния състава, за опита при и за продължилата поне 30 години употреба в обичайното хранене при голяма част от населението на дадена страна.
   г) "клонирани животни": животни, създадени чрез безполов, изкуствен метод на размножаване с цел създаване на генетично идентично или почти идентично копие на отделно животно;
   д) "потомства на клонирани животни": животни, създадени чрез полово размножаване, като поне един родител е клонирано животно;
   е) "специално създаден наноматериал": всеки специално произведен материал с размер 100 nm или по-малък и съставен от дискретни функционални части, вътрешно или на повърхността, много от които имат размер 100 nm или по-малък, включително структури, агломерати или агрегати, които могат да имат размери, надвишаващи 100 nm, но които запазват свойствата, характерни за наномащаба.

   i) тези, свързани с широката специфична повърхностна площ на разглежданите материали и/или
   ii) специфични нано-химични свойства, които са различни от непринадлежащите към наноформата на същия материал свойства.

3.  Поради различните определения за наноматериали, публикувани от различни институции на международно равнище, и непрестанното техническо и научно развитие в областта на нанотехнологиите, Комисията коригира и адаптира параграф 2, буква е) в съответствие с научния и технически напредък и с определенията, които впоследствие са били съгласувани на международно равнище. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, се приема съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.

Член 4

Събиране на информация за класификацията на дадена нова храна

1.  Комисията ▌да събира информация от държавите-членки и/или от бизнес оператори на храни или от всяка друга заинтересована страна, за да определи до каква степен една храна попада в обсега на настоящия регламент. Държавите-членки, икономическите оператори и другите заинтересовани страни предават на Комисията информация относно степента, до която една храна е била използвана за човешка консумация в рамките на Общността пред 15 май 1997 г.

2.  Комисията публикува тези данни и заключенията, направени въз основа на събраната информация и неповерителните данни, които ги подкрепят.

3.  Мерките за прилагане във връзка с подхода за действия в случаи, в които Комисията не разполага с информация относно използването за човешка консумация преди 15 май 1997 г., които целят да изменят несъществени елементи от настоящия Регламент, като, наред с другото, го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3, най-късно...(27).

4.  Мерки за прилагане за изпълнението на параграф 1, които са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, inter alia чрез неговото допълване, могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.

Глава II

Изисквания и включване в списъка на Общността на нови храни

Член 5

Списък на Общността на нови храни

Само нови храни, включени в списъка на Общността на нови храни ("списък на Общността"), могат да бъдат пускани на пазара. Списъкът на Общността се публикува и поддържа на страница на уебсайта на Комисията, определена за тази цел и достъпна за обществеността.

Член 6

Забрана на нови храни, които не отговарят на изискванията

Нови храни не се пускат на пазара, ако не отговарят на разпоредбите на настоящия регламент.

Член 7

Условия за включване в списъка на Общността

1.  Нова храна може да бъде включена в списъка на Общността, само ако отговаря на следните условия:

   а) тя не създава, на базата на налични научни доказателства, безпокойство за безопасността на потребителя и на животните, което означава, че при оценяването на риска ще бъдат взети предвид кумулативни и синергични въздействия, както и възможни противоположни въздействия върху определени групи от населението;
   б) не подвежда потребителя ▌;
   в) в случаите, когато тя е предназначена да замени друга храна, не се различава от тази храна по такъв начин, че нормалната й консумация да бъде неблагоприятна за храненето на потребителя.
   г) становището на Европейската агенция за околна среда по въпроса, до каква степен производственият процес и нормалната консумация се отразяват неблагоприятно на околната среда, се взема предвид при оценката;
   д) становището на Европейската група за етика в науката и новите технологии по въпроса, до каква степен съществуват възражения от етична гледна точка, се взема предвид при оценката;
   е) нова храна, която може да има противоположно въздействие върху определени групи от населението ще получават разрешение само след прилагането на специфични мерки за предотвратяване на неблагоприятни въздействия;
   ж) ако безопасната употреба го изисква, ще бъдат определени максимални нива на приемане на дадена нова храна като такава или като част от друго хранително вещество или категория хранителни вещества;
   з) направена е оценка на кумулативното въздействие на новите храни, използвани в различни хранителни вещества или категории от хранителни вещества.

2.  Храни, за производството на които са приложени процеси, изискващи специфични методи за оценка на риска (например храни, произведени с помощта на нанотехнологии), не могат да бъдат включени в списъка на Общността, докато не бъдат одобрени за използване такива методи и докато адекватната оценка за тяхната безопасност въз основа на тези методи не е показала, че употребата на въпросната храна е безопасна.

3.  Дадена нова храна може да бъде включена в списъка на Общността само ако е налице експертиза на компетентния орган относно сигурността за здравето на въпросната храна.

В списъка на Общността не се включват храни от клонирани животни или техните потомства.

4.  В случай на съмнение, например поради недостатъчна научна сигурност или липса на информация, се прилага принципът на предохранителните мерки и въпросната храна не се включва в списък на Общността.

Член 8

Съдържание на списъка на Общността

1.  Списъкът на Общността се актуализира в съответствие с процедурата, определена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 и Комисията го публикува на интернет страниците на Общността, които са предназначени за тази цел.

2.  Вписването на нова храна в списъка на Общността включва:

   а) спецификация на храната ▌;
   б) предвидената употреба на храната;
   c) в) условията на употреба ▌;
   г) датата на вписване на новата храна в списъка на Общността и датата на получаване на разрешение;
   д) името и адресът на заявителя;
   е) датата на и резултатите от последната инспекция съгласно изискванията за надзор, посочени в член 13;
   ж) факта, че вписването се основава на новоразработено научно доказателство и/или данни, предмет на право на собственост, които са защитени в съответствие с член 15;
   з) факта, че новата храна може да бъде пусната на пазара само от заявителя, определен в буква д), освен ако последващ заявител получи разрешение за храната без оглед на данните, предмет на право на собственост, за първоначалния заявител.

3.  За всички нови храни се изисква наблюдение след пускането на пазара. Всички нови храни, които са били разрешени за пускане на пазара следва да се преразгледат след пет години, както и когато се появят повече научни доказателства. В контекста на наблюдението специално внимание следва да се обърне на онези категории от населението, които ползват най-много диетични храни.

4.  В случаите, посочени в член 2, параграф 3, се прилага съвместната процедура, независимо от досегашното използване или разрешаване на веществото, за чието производство е използван обичаен производствен процес.

5.  Когато дадена нова храна е вещество, свързано с рискове при прекомерната му консумация, разрешението за него следва да се издаде заедно с максимално допустимо съдържание в определени храни или категории от храни.

6.  Всички съставки, присъстващи под формата на наноматериали, се обозначават ясно в списъка на съставките. Имената на тези съставки биват следвани от думата "нано" в скоби.

7.  Продукти, произведени от животни, хранени с генетично модифицирани фуражи трябва да бъдат етикетирани с думите "произведено от животни, хранени с генетично модифицирани фуражи".

8.  Актуализирането на списъка на Общността се решава в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.

9.  Преди изтичането на периода, посочен в член 15, списъкът на Общността се актуализира, за да изменят несъществени елементи от този регламент, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3, ║ така че, при условие че разрешената храна отговаря на условията, предвидени в настоящия регламент, специфичните данни, посочени в параграф 2, буква ж) от настоящия член, ║ не се включват повече.

10.  За целите на актуализиране на списъка на Общността чрез вписване на нова храна, когато новата храна не се състои от и не съдържа храна, подлежаща на защита на информацията съгласно член 15, и

   а) новата храна е равностойна на съществуващите храни по отношение на състава, на обмяната на вещества и на равнището на нежелателните вещества, или
   б) новата храна се състои или съдържа храна, одобрена преди това за използване като храна в Общността, и когато новата предвидена употреба може разумно да се очаква, че няма да увеличи значително приема от стана на потребителите, включително такива от уязвимите групи,
  

процедурата по уведомяване, посочена в член 10 от настоящия регламент, се прилага mutatis mutandis чрез дерогация от член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1331/2008].

Член 9

Етикетиране на новите храни и новите хранителни съставки

Без да се засягат разпоредбите и изискванията, посочени в Директива 2000/13/ЕО, всички специфични данни за новите храни трябва да са посочени и обозначени на етикетите, за да се гарантира добро информиране на потребителя:

   а) всяка нова храна, която се предлага на пазара, се продава с ясно различима, точна, четлива и лесноразбираема етикетировка, посочваща, че става въпрос за нова храна;
   б) всички характеристики или качества на новите храни като състав, хранителна стойност и правилна употреба се посочват по ясен, точен, четлив и лесноразбираем начин върху опаковката на продукта;
   в) наличието на ново хранително вещество или нова хранителна съставка, които заместват дадено вещество или съставка в храна, независимо дали е заменена или не от нова храна, се отбелязва върху етикетировката по ясен, точен, четлив и лесноразбираем начин.

В случай че нова храна съдържа вещество, което при прекомерна употреба може да представлява висок риск за човешкото здраве, потребителят трябва да бъде информиран за това чрез ясно, точно и четливо етикетиране на опаковката на продукта.

Член 10

Традиционна храна от трета държава

1.  Бизнес оператор на храни, който възнамерява да пусне традиционна храна от трета държава на пазара на Общността, уведомява за това Комисията, като посочва наименованието на храната, нейния състав и страна на произход.

Уведомлението се придружава от документирани данни, показващи установена история на безопасна употреба в която и да е трета държава.

2.  Комисията предава незабавно уведомлението, включително представяне на данни за установения опит с безопасната употреба на храната, посочена в параграф 1, на държавите-членки и на Органа и го поставя за публичен достъп на своята уебстраница.

3.  В рамките на четири месеца от датата, на която уведомлението, предвидено в параграф 1, е предадено от Комисията в съответствие с параграф 2, държава-членка и Органът могат да информират Комисията, че имат обосновани възражения относно безопасността на базата на научни доказателства, срещу пускането на пазара на засегнатата традиционна храна.

В този случай храната не се пуска на пазара на Общността и се прилагат членове от 5 до 8. Нотификацията, както е посочено в параграф 1 от настоящия член, се счита за заявление, ║ посочено в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008. По избор заявителят може да избере да оттегли уведомлението.

Съобразно с това, Комисията уведомява без ненужно забавяне и по ясен начин въпросния бизнес оператор на храни най-късно в рамките на пет месеца от датата на уведомлението, предвидено в параграф 1.

4.  Ако не са представени обосновани възражения относно безопасността, базирани на научни доказателства, и на засегнатия бизнес оператор на храни не е съобщена информация във връзка с това в съответствие с параграф 3, традиционната храна може да се пусне на пазара на Общността след пет месеца от датата на уведомлението в съответствие с параграф 1.

5.  Комисията публикува списък на традиционните храни от трети страни, които могат да бъдат пуснати на пазара на Общността, в съответствие с параграф 4 в отделен раздел на интернет страницата на Комисията. Тази страница е достъпна и свързана със страницата на списъка на Общността за нови храни, посочен в член 5.

6.  Преди ...(28) се приемат подробни правила за прилагането на настоящия член, ║ предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, inter alia чрез неговото допълване, ▌в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.

Член 11

Технически насоки

Без да се засягат разпоредбите на член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1331/2008 и преди ...(29), когато е уместно, Комисията, в тясно сътрудничество с Органа, икономическите оператори в производството на храни и малките и средни предприятия, предоставя технически насоки и инструменти за подпомагане на бизнес операторите на храни, и особено малки и средни предприятия, в изготвянето и подаването на заявления съгласно настоящия регламент. Препоръка 97/618/ЕО на Комисията от 29 юли 1997 г. относно научните аспекти и представянето на информация, необходима за подкрепа на заявленията за пускане на пазара на нови храни и нови хранителни съставки и подготвянето на начални доклади за оценка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета(30) може да се ползва от заявителите докато бъде заменена от преразгледани технически насоки, издадени в съответствие с настоящия член.

Техническите насоки и инструменти се публикуват най-късно ...(31)* на страница на уебсайта на Комисията, определена за тази цел и достъпна за обществеността.

Член 12

Становище на Органа

При оценяването на безопасността на нови храни Органът, на базата на изискванията, установени в член 6:

   а) проучва дали новата храна, независимо дали е предназначена или не да замени храна, вече предлагана на пазара, предизвиква някаква опасност от вредно въздействие или токсичност по отношение на човешкото здраве, при същевременно отчитане на последствията от всички нови свойства;
   б) взема под внимание за традиционни храни от трета държава данните за установена история на безопасна употреба на храната.

В случай на наличие на етични съображения допълнително към оценката на безопасността се изисква становище от Европейската група по етика в науката и новите технологии.

Член 13

Задължения на операторите на храни

1.  Комисията налага изискване за наблюдение след пускането на пазара от съображения за безопасност на храните и в съответствие със становището на Органа. Това наблюдение се провежда пет години след датата, на която новата храна е включена в списъка на Общността, и взема под внимание аспекти на безопасността на храните, както и здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и въздействието върху околната среда. Специално внимание се обръща на онези категории от населението, които ползват най-много диетични храни.

Изискванията за наблюдението се прилагат също така и към нови храни, които вече са пуснати на пазара, включително тези, които са били одобрени по опростената процедура ("нотифициране"), предвидена в член 5 от Регламент (ЕО) № 258/97.

Държавите-членки назначават компетентен орган, който ще отговаря за наблюдението след пускането на пазара.

2.  Производителят и икономическият оператор в производството на храни незабавно уведомяват Комисията за:

   а) всяка нова научна или техническа информация, която би могла да повлияе оценяването на безопасността при употреба на новата храна;
   б) всяка забрана или ограничение, наложени от компетентния орган на всяка трета държава, в която новата храна се пуска на пазара.

Всеки икономически оператори в областта на производството на храни уведомяват Комисията и компетентните органи на държавата-членка, в която осъществява дейността си, за всеки здравословен проблем, за който е бил информиран от потребители или организации за защита на потребителите.

Компетентният орган на държавата-членка докладва на Комисията в срок от три месеца след приключване на контрола. Най-късно една година след изтичането на петгодишния период, посочен в параграф 1, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета.

3.  С цел да се избегнат опитите върху животни, опитите върху гръбначни животни за целите на настоящия регламент се използват само като последва възможност. Използването на изпитания, за които не се правят опити с животни, както и интелигентните стратегии за изпитване се насърчават.

Член 14

Европейска група по етика и нови технологии

По целесъобразност Комисията може, по собствена инициатива или по искане на държава-членка, да проведе консултация с Европейската група по етика и нови технологии по етични въпроси, свързани с науката и новите технологии, които са с голямо етично значение.

Комисията прави публично достояние това становище на Европейската група по етика и нови технологии по етични въпроси.

Глава III

Общи разпоредби

Член 15

Защита на данните

1.  По молба на заявителя, подкрепена с подходяща информация, която може да бъде проверена и е включена в документацията на заявлението, новоразработени научни доказателства и собствени научни данни, предоставени в подкрепа на заявленията, , не могат да бъдат използвани в ползва на друго заявление за период от пет години от датата на включване на новата храна в списъка на Общността без съгласието на заявителя, освен ако следващият заявител не се е съгласил с предишния заявител, че такава информация може да бъде използвана, и ако:

   а) научните данни и друга информация са определени като предмет на права на собственост от предишния заявител в момента на подаването на предишното заявление; както и
   б) предишният заявител има изключителни права за позоваване върху данните, предмет на права на собственост, към момента на подаване на предишното заявление; както и
   в) новата храна не би могла да бъде разрешена без подаването на информацията, предмет на права на собственост, от страна на предишния заявител.

2.  Данните от изследователски проекти, заплатени частично или изцяло от ЕО и/или държавни институции, както и изследвания на риска или данни, свързани с изследване на риска като изследвания на храненето на животните, се публикуват заедно със заявлението и са достъпни за ползване от другите заявители.

3.  С цел избягване на повтарянето на изследванията, които включват използването на гръбначни животни, на последващите заявители се разрешава да се позовават на изследвания, включващи гръбначни животни, и на други изследвания, които могат да предотвратят провеждането на опити върху животни. Притежателят на данните може да изиска съответно възнаграждение за използването на данните.

Член 16

Хармонизирана защита на данните

Независимо от разрешението за нова храна съгласно членове 7 и 14 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 и от разрешението за здравни претенции съгласно членове 17, 18 и 25 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, данните във връзка с разрешението и неговото публикуване в Официален вестник трябва да бъдат идентични, а периодите за защита на данните да текат едновременно, когато е заявено разрешение за нова храна и за здравна претенция за тази храна и когато защитата на данните съгласно разпоредбите на двата регламента е оправдана и е поискана от заявителя.

Член 17

Мерки за инспектиране и контрол

С цел осигуряване на съответствието с настоящия регламент официален контрол се провежда в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004.

Член 18

Санкции

Държавите-членки определят правилата за санкции, които се налагат за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и предприемат всички необходими мерки за гарантиране, че те се прилагат. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и разубеждаващи. Държавите-членки съобщават тези разпоредби на Комисията най-късно до дванадесет месеца и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 19

Привилегии на държавите-членки

1.  Когато държава-членка, в резултат на нова информация или преоценка на съществуваща информация има подробни основания да счита, че използването на дадена храна или хранителна съставка, съответстваща на настоящия регламент, застрашава здравето на човека или околната среда, тази държава-членка може временно да ограничи или да преустанови на своята територия търговията и използването на въпросната храна или хранителна съставка. Тя незабавно информира за това другите държави-членки и Комисията, като представя основанията за своето решение.

2.  Комисията в тясно сътрудничество с ЕОБХ проверява основанията, посочени в параграф 1, възможно по-скоро и взема подходящите мерки. Държавата-членка, която е взела решението, посочено в параграф 1, може да го поддържа до влизането на тези мерки в сила.

Член 20

Комитет

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002║.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 21

Преразглеждане

1.  Не по-късно от ...(32) и в светлината на натрупания опит Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент, и по-специално на членове 10 и 15 от него, придружен, когато е необходимо, от различни предложения.

2.  Не по-късно от ...(33) Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно всички аспекти на храните, произведени от животни, получени посредством методи на клониране, и от техните потомства, следван, при необходимост, от законодателни предложения.

Докладът и всички предложения се предоставят на разположение на обществеността.

Глава IV

Преходни и заключителни разпоредби

Член 22

Отмяна

Регламент (ЕО) № 258/97 се отменя, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 23

Създаване на списък на Общността

До ...(34)* най-късно Комисията изготвя списъка на Общността чрез вписване в този списък на новите храни, разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 и които същевременно попадат в обсега на настоящия регламент съгласно членове 2 и 3 от него, включително всички съществуващи условия за разрешаване, ако е необходимо.

Член 24

Преходни мерки

Всяко заявление за пускане на пазара на нова храна, подадено до държава-членка съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, за което докладът за първоначалната оценка, предвиден в член 6, параграф 3 от същия регламент, все още не е бил представен на Комисията преди ...(35), се счита за заявление съгласно настоящия регламент. Други искания, внесени съгласно член 3, параграф 4 и членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 258/97 преди ...*, се разглеждат съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 258/97.

Член 25

Изменения на Регламент (ЕО) № 1331/2008

Регламент (ЕО) № 1331/2008 се изменя, както следва:

(1)  Заглавието се заменя със следното:"

Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните, ароматизантите в храните и нови храни

"

(2)  В член 1, параграф 1, първо изречение се заменя със следното:"

1.  Настоящият Регламент установява обща процедура за оценка и издаване на разрешения (наричана по-нататък "общата процедура") за добавките в храните, ензимите в храните, ароматизантите в храните и източници на ароматизанти в храните, използвани или предназначени за употреба в или върху храни и нови храни (наричани по-долу "вещества или продукти"), която да допринася за свободното движение на храни в рамките на Общността и за високо ниво на опазване на човешкото здраве и защита на интересите на потребителите.

"

(3)  В член 1 параграф 2 се заменя със следното:"

2.  Общата процедура урежда процедурните правила за актуализиране на списъците с вещества и продукти, чието предлагане на пазара е разрешено в Общността съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008, Регламент (ЕО) № 1332/2008, Регламент (ЕО) № 1334/2008 и Регламент (ЕО) № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета от ... относно новите храни (по-долу наричани "секторни закони за храните").

"

(4)  В член 1, параграф 3, член 2, параграфи 1 и 2, член 9, параграф 2, член 12, параграф 1 и в член 13 думата "вещество" или "вещества" се заменя с "вещество или продукт" или с "вещества или продукти".

(5)  Заглавието на член 2 се заменя със следното:"

Общностен списък на вещества или продукти

"

(6)  В член 4 се добавя следният параграф:"

3.  Може да се изготви единствено заявление, свързано с вещество или продукт, за актуализиране на различните списъци на Общността, регулирани съгласно различни секторни закони за храните, доколкото заявлението отговаря на изискванията на всеки от секторните закони за храните.

"

(7)  В началото на член 6, параграф 1, се създава следното изречение:"

В случай на научни основания за загриженост относно безопасността, се определя допълнителна информация във връзка с оценката на риска и се изисква от заявителя.

"

Член 26

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага считано от ...(36).

Въпреки това член 23 се прилага считано от ...(37)*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в ║,

За Европейския парламент: За Съвета:

Председател Председател

(1) ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 81.
(2) Позиция на Европейския парламент от 25 март 2009 г.
(3) OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P6_TA(2008)0400.
(5) ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1. ║
(6) ОВ L 253, 21.9.2001 г., стр. 17.
(7) OВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23.
(8) Вестник на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA Journal) (2008 г.) 767, стр. 32.
(9) ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.
(10)2 OВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.
(11) ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.
(12) ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34.
(13) ОВ L 157, 24.6.1988 г., стр. 28. ║
(14) ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7.
(15) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1. ║.
(16) ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 27. ║║
(17) ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.
(18) ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.
(19) OВ L 358, 18.12.86, стр. 1.
(20) ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29. ║
(21) ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.
(22) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. ║
(23) ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. ║
(24)* Шест месеца след датата на публикуване на настоящия регламент.
(25) ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.
(26)* Шест месеца след датата на публикуване на настоящия регламент.
(27)* Шест месеца след датата на публикуване на настоящия регламент.
(28)* Шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(29)* Шест месеца след датата на публикуване на настоящия регламент.
(30) ОВ L 253, 16.9.1997 г., стр. 1.
(31)** Шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(32)* Три години и шест месеца след датата на публикуване на настоящия регламент.
(33)* Една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(34)** Шест месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(35)* Шест месеца след датата на публикуване на настоящия регламент.
(36)* Шест месеца след датата на публикуване на настоящия регламент.
(37)** Датата на влизане в сила на настоящия регламент.


Вещества, които разрушават озоновия слой (преработена версия) ***I
PDF 348kWORD 57k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които разрушават озоновия слой (преработена версия) (COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))
P6_TA(2009)0172A6-0045/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение – преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0505),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 133 и 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0297/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид писмото от 17 декември 2008 г. от Комисията по правни въпроси до Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в съответствие с член 80а, параграф 3 от правилника,

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси по предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0045/2009),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, както е изменено по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 март 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (преработена версия)

P6_TC1-COD(2008)0165


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО)1005/2009.)

(1) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Метод на бюджетиране и управление по дейности
PDF 362kWORD 64k
Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно метода на бюджетиране и управление по дейности (БД-УД) като инструмент за управление на разпределянето на бюджетни средства (2008/2053(INI))
P6_TA(2009)0173A6-0104/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 45 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0104/2009),

А.   като има предвид, че управлението, основано на дейности (УД), бюджетирането, основано на дейности (БД) и цикълът на стратегическо планиране и програмиране (СПП) бяха приети от институциите на ЕС вследствие на Бялата книга за реформа от 2000 г. (т.нар. "реформи Kinnock") като част от нов порив към по-силно ориентирано към постигането на резултати управление на Комисията и като цяло на програмите на ЕС;

Б.   като има предвид, че тези понятия на практика бяха въведени по времето на Комисията Проди и нейните стратегически цели за 2000-2005 г. включваха както годишен цикъл на СПП, така и съответстващ цикъл на УД-БД от приходната страна;

В.   като има предвид, че крайната цел на всичко това несъмнено беше да се гарантира, че ограничените средства, идващи от данъкоплатеца, ще се използват по най-добрия възможен начин за постигане на набор от съгласувани политически приоритети, като се свържат по-добре политиките и процесът на разпределяне на средствата, което означаваше, че институциите на ЕС трябва да изработят механизми, с които да постигнат това по небюрократичен и ефективен начин;

Г.   като има предвид, че същевременно реформата беше насочена към по-ефикасно управление и изпълнение, по-голяма свобода на действие и по-ясно определяне на лична отчетност и отговорност;

Д.   като има предвид, че бюджетният орган, естествено, отдаваше най-голямо значение на най-доброто използване на ограничените средства, а сега счита, че е дошло време да направим преглед на досегашното развитие и да дадем нов тласък за някои по-нататъшни подобрения, които биха могли да снабдят институциите на ЕС с висококачествени системи, ориентирани към постигането на резултати;

Е.   като има предвид, че вече са извършени значителни положителни промени в цялостния подход и нагласата по отношение на тези въпроси, но същевременно все още има поле за по-нататъшни подобрения в управлението на наличните средства;

Общи положения

1.  Счита, че прилагането на УД-БД е успех и е довело до значителна културна промяна в Комисията, като същевременно е помогнало за изясняване на личните отговорности и отчетност и е направила управлението по-ефективно, по-ориентирано към резултати и по-прозрачно;

2.  2 Изтъква, че има реална опасност от бюрократизация на Комисията чрез увеличаване на обременяващите правила и тромавите процедури; затова призовава за по-нататъшно разработване на процедурите и управлението на всички равнища в Комисията;

3.  Счита, че петгодишните стратегически цели на Комисията, самата политическа основа на цялостното й програмиране, и тяхното ежегодно изразяване в Годишната политическа стратегия (ГПС) следва да бъдат много по-добре свързани с многогодишните финансови рамки (МФР) с оглед оптимизиране на сроковете и приемането им чрез последователна стратегия със съответните средства и следователно счита, че самата МФР следва да е със срок от пет години;

4.  Застъпва становището, че понастоящем програмите на ЕС се наблюдават обстойно по отношение на контрола и законността, но, за съжаление, не се обръща същото внимание на действителните резултати, постигнати в определения им срок; счита, че при оценяването на общата годишна ефективност на Комисията повече внимание следва да се отделя на постигнатите резултати, включително и в процедурата по освобождаване от отговорност;

Отговорности

5.  Подчертава, че ясното определяне и разпределяне на отговорностите е от жизнено значение за постигане на резултати в политиките на ЕС и разходна ефективност в бюджета; изтъква, че политическата отговорност е на членовете на Комисията; също така подчертава, че те са също така изцяло отговорни пред Парламента за прилагането на добро и ефективно управление в съответните им ресори и в Комисията като цяло; изтъква, че добрите отношения между институциите в дух на взаимно доверие и откритост са ключови елементи за успех;

6.  Счита, че е изключително важно Комисията, като орган, отговарящ за изпълнението, да има достатъчно средства и поле за действие, но същевременно тя следва да докладва много ясно за постигнатите цели и за използването на разпределените финансови и човешки ресурси; от позицията на бюджетен орган, счита за по-маловажно по какъв точно начин са постигнати целите и как Комисията е организирала вътрешно работата си; затова се обявява за съответстваща по-голяма степен на свобода в това отношение; призовава Комисията да анализира текущия цикъл на БД-СПП, за да гарантира своята последователност в това отношение и да представи съответни предложения за промяна;

7.  Счита, че Комисията следва да определи ясни количествени и качествени показатели за измерване на изпълнението на целите на политиката и административните цели и следва да ги направи сравними с течение на времето;

8.  Припомня, че що се отнася до ефикасното, ефективно и, разбира се, законосъобразно изпълнение на програми и политики, генералните директори на ГД на Комисията (оправомощени разпоредители с бюджетни кредити) също имат своя дял от управленската и административна отговорност, както е определено в относимите разпоредби на Правилника за длъжностните лица и съгласно принципа на доброто финансово управление, залегнал във Финансовия регламент;

9.  Счита, че в повечето области въпросът за ясна верига на отговорност, която да няма нито твърде много нива, нито да е твърде бюрократична, все пак може да доведе до липса на "собственост" върху отделни специфични теми в Комисията, и би искал някои ясни насоки в това отношение, що се отнася до изпълнението на програмите/бюджета и до влиянието на УД и БД върху тази тема;

10.  В това отношение приветства по-нататъшната работа за изясняване на отговорността на отделните участници и увеличаване на чувството за отговорност в организацията; също така счита във връзка с това, че ефективното използване и интегриране на УД-БД като "средство за успех", а не като административна тежест, може да бъде от ключово значение; призовава Комисията да продължи този процес и да представи съответни предложения за неговия напредък;

Обратна връзка

11.  Счита, че практическото представяне и синтез на резултатите и разпределените средства, използвано в годишните доклади за дейността, все още изостава в сравнение с времето, отделено за административни задачи по представяне на целите и изискваните средства на подготвителните етапи, т.е. ГПС, годишни планове за управление и отчети за дейността; в това отношение счита, че е необходимо по-нататъшно развитие, при което колективните служби на Комисията поемат отговорността за този процес по положителен начин;

12.  Подчертава реалната потребност от по-добри доклади за резултатите, лесни за използване от Парламента при упражняване на бюджетните, законодателни и одитни задължения; счита, че една съкратена версия на съответните годишни доклади за дейността и техния обобщителен доклад, която да включва резултатите и разходите, следва да се предоставя на Парламента и Съвета при годишната бюджетна процедура;

13.  Счита за сериозен недостатък, че досега ГПС и успоредната бюджетна информация, заложена в предварителния проект на бюджета (ППБ), са въвеждали нови приоритети, без да установяват никакви "отрицателни приоритети" и, следователно, целият цикъл има тенденцията да добавя приоритет след приоритет, без да взема каквото и да е политическо решение по въпроси, които предвид ограничените средства от данъкоплатците трябва да получат по-малко внимание, за да дадат път на по-жизненоважни приоритети; изтъква, че това е в недвусмислено противоречие с основните принципи на реформата; отбелязва със загриженост, че строгите ограничения на МФР оставят много малко свобода на действие;

14.  Отбелязва предложенията за подобряване на последователността между годишните планове за управление и отчетите за дейността, публикувани с ППБ, така че административната тежест на процеса на СПП да се намали, като същевременно се запази връзката между целите и измеримите резултати; счита, че годишният план за управление трябва да бъде реформиран и изисква от Комисията да действа бързо;

15.  Все още не е убеден, че процесът на СПП-УД отчита в достатъчна степен извлечените поуки и предишни резултати, и начина, по който те се използват в системата като обратна информация за идните години; изтъква, че това е свързано също с начина, по който широкият набор от проучвания и оценки, провеждани от Комисията, се отчитат и оказват влияние, както е редно, върху процеса на разпределение на средства; следователно предлага в общите условия на оценките да се изиска по-ясно обвързване с преразглеждане на програми и с бюджетния процес; в допълнение предлага в годишния доклад за дейността да се включи глава относно извлечените поуки;

16.  Счита, че цикълът на СПП-УД следва да включва и оценка на рисковете, свързани с постигането на определените цели в областите на политика;

17.  Като практическо предложение за подобряване на ефективността на програмите на ЕС счита, че е необходимо текущите бюджетни цикли и цикли на управление да се използват по-добре при изготвянето на новия бюджет; технически погледнато, за текущата процедура (бюджет за 2010 г.) това означава, че годишните доклади за дейността и техният обобщаващ доклад за 2008 г., съдържащ резултатите относно постигането или непостигането на целите, трябва да бъдат на разположение навреме и да бъдат широко използвани за предложенията на Комисията през 2009 г.; подчертава желанието си за "систематични последствия" в резултат от напредъка по предишните приоритети и цели; отправя критика, че от година на година липсва съсредоточаване върху постигнатото през изминалите години и отражението му върху идните;

18.  Приветства известните подобрения в отчетите за дейността, които се предоставят с ППБ като обосновка за изискваните средства; изразява съжаление, обаче, че информацията е все още недотам качествена, че да мотивира бюджетно увеличение например, и също изразява съжаление, че досега бюджетният орган не вижда в нея готовност за възнаграждаване на добрите резултати и, съответно, за запазване или дори намаляване на бюджетите на отделите, които представят незадоволителни резултати;

В рамките на Комисията

19.  Счита, че дългосрочните цели и планове, т.е. МФР и петгодишните стратегически цели, както и ГПС, също трябва да бъдат по-добре обяснени и свързани с работата на отделните ГД и служби, като част от мотивирането на персонала и чувството му за принадлежност и принос към първостепенните цели на организацията като цяло; следователно изисква от Комисията да обвърже по-ясно положителните и отрицателните приоритети в годишните планове за управление и годишните доклади за дейността с общите многогодишни и стратегически цели на Комисията;

20.  Също така счита, че тези стратегически цели като цяло не са били предмет на действителен опит за оценка на напредъка; счита, че може да се приложи например средносрочен преглед на изпълнението на стратегическите цели и че всяка ГД може да допринесе за този процес, като посочи какви действия са предприети, какви средства са използвани и по какъв начин това е спомогнало за постигането на общите цели; подчертава, че за да се осъществи това на практика, целите и показателите, използвани за измерване на ефективността, също би трябвало да се определят, доколкото е възможно, в този стратегически контекст;

21.  Подчертава, че такова участие е в крайна сметка също ключът към отговорно управление на средствата на оперативно равнище и, например, към мотивиране на отделите да търсят ефикасни работни практики, да правят икономии, където това е възможно, да си сътрудничат с други отдели и др.;

22.  Счита, че БД-УД трябва да се разработват така, че да е налице повече прозрачност и яснота по въпроса за разпределението на отговорностите между централните и децентрализираните функции в Комисията и, което е важно, да се предоставят ясни насоки във връзка с броя и разходите за персонал/ресурси за административна поддръжка и координационни функции, включително подкрепа за самия цикъл на БД-УД, като по този начин се допринася за намиране на точния баланс между централизиран и децентрализиран подход;

Заключителни бележки

23.  Изисква Комисията да интегрира и рационализира цикъла на СПП-УД, за да може действителните резултати от прилагането на политиките и дейностите да се вземат надлежно под внимание при разпределянето на човешките и финансови ресурси; подчертава, че това следва също да води до установяването на възможни "отрицателни приоритети";

24.  Счита, че следва да се отдели повече внимание на превръщането на годишната политическа стратегия в процедура, при която резултатите от предходните години се вземат систематично под внимание, като по този начин също се допринася за намаляване на административната тежест на Комисията;

25.  Изтъква, че съдържанието на ключовите документи на СПП-УД следва също да бъде предмет на опростяване и подобряване на представянето, например на годишните доклади за дейността и обобщителните доклади, за да се приведат в съответствие с потребностите на бюджетния и освобождаващ от отговорност орган;

26.  Настоява, че тази мярка не бива да води до увеличаване на административното работно натоварване; затова иска от Комисията да проведе обстоен анализ на административните разходи за цикъла на СПП/УД, за да се установи кои са възможните начини за административно опростяване и да се следи отблизо целесъобразността на разпределението на човешки ресурси, особено за дейностите по програмиране и бюджетиране;

27.  Изисква от Комисията, преди първото четене в Парламента на бюджета за 2010 г., в следващия доклад за преглед тя да докладва на Парламента относно резултата от подобни анализи, както и относно приложените действия и напредъка по исканията, отправени в настоящата резолюция;

28.  Счита, че следва да се постави по-голямо ударение върху определянето на критерии за качество, на които информацията относно резултатите от изпълнението трябва да отговаря;

29.  Иска още от Комисията да информира редовно Парламента за предприетите действия за оценка и подобряване на организационната ефикасност и ефективност, особено по отношение на разпределението на функциите по административна поддръжка и координация между централните оперативни нива в Комисията;

30.  Подчертава, че следва да има ясна връзка между годишни доклади за дейността, ГПС и ППБ на Комисията, както и че съответствието между дейности по програмиране и дейности по бюджетиране следва да се насърчава в многогодишна перспектива чрез по-добра връзка между МФР, стратегическия план на Комисията и ГПС;

31.  Счита, че тези подобрения биха направили БД-УД ефективен инструмент с оглед на бюджет, насочен към резултати, и биха насърчили култура на отговорност и отчетност в Комисията;

32.  Счита, че Парламентът следва да преразгледа начина, по който използва информацията относно резултатите от изпълнението от документите за СПП-УД, за да заздрави диалога си с Комисията;

o
o   o

33.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.


Междинен преглед на Финансовата рамка за 2007-2013 г.
PDF 383kWORD 85k
Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно междинния преглед на Финансовата рамка за 2007-2013 г. (2008/2055(INI))
P6_TA(2009)0174A6-0110/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за ЕО и по-специално членове 268 до 280 от него,

–   като взе предвид продължаващия процес на ратифициране на Договора от Лисабон,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2005 г. относно предизвикателствата към политиките и бюджетните средства на разширения Съюз за 2007-2013 г.(2),

–   като взе предвид работния документ на Комисията, озаглавен "Да реформираме бюджета, да променим Европа" (SEC(2008)2739) от 3 ноември 2008 г.,

–   като взе предвид резултатите от конференцията на тема "Да реформираме бюджета, да променим Европа", организирана от Комисията на 12 ноември 2008 г.,

–   като взе предвид своите резолюции от 13 декември 2007 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за 2008 г. (всички секции)(3) и от 18 декември 2008 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за 2009 г. (всички раздели) (4),

–   като взе предвид своята резолюция от 29 март 2007 г. относно бъдещето на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2007 г. относно измененото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка(6),

–   като взе предвид своята позиция от 4 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент на бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни(7),

–   като взе предвид своята резолюция от 21 февруари 2008 г. относно четвъртия доклад за икономическо и социално сближаване(8),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 март 2008 г. относно прегледа на състоянието на реформата на ОСП(9),

–   като взе предвид заключенията на заседанията на Европейския съвет от 15-16 декември 2005 г., 21-22 юни 2007 г. и 11-12 декември 2008 г.,

–   като взе предвид отговора на Европейската сметна палата относно съобщението на Комисията, озаглавено "Да реформираме бюджета, да променим Европа" (SEC(2007)1188),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становищата на Комисията по външни работи, Комисията по развитие, Комисията по бюджетен контрол, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, Комисията по регионално развитие, Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6–0110/2009),

A.   като има предвид, че Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха съгласие относно Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление ("МИС от 17 май 2006 г.") след интензивни преговори, основани върху позицията на Парламента от 8 юни 2005 г. по преговорите, която бе базирана на задълбочен анализ на потребностите с цел определяне на политическите приоритети и на споразумението, постигнатото от държавите-членки през 2005 г.;

Б.   като има предвид, че Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. предвижда Комисията да докладва до края на 2009 г. относно функционирането на Междуинституционалното споразумение и приканва Комисията да предприеме широкообхватен преглед, обхващащ всички аспекти на разходите на ЕС, включително Общата селскостопанска политика, както и ресурсите, включително отстъпката за Обединеното кралство, и да докладва през 2008-2009 г.;

В.   като има предвид, че през септември 2007 г. Комисията започна широки обществени консултации, в резултат на които бяха предоставени повече от 300 мнения, и на 12 ноември 2008 г. организира конференция на тема "Да реформираме бюджета, да променим Европа" като първа стъпка в процеса на преразглеждане;

Г.   като има предвид, че Комисията възнамерява да представи съобщение, в което очертава основните насоки за планиране на следващата финансова рамка през есента на 2009 г. и следва да представи доклад относно функционирането на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (втора стъпка в процеса), като предложението за следващата многогодишна финансова рамка (МФР) ще бъде изготвено от следващата Комисия (трета стъпка) през 2010 г.;

Д.   като има предвид, че процесът на ратифициране на Договора от Лисабон все още не е приключил;

Е.   като има предвид, че финансовите разпоредби на Договора от Лисабон предвиждат, че МФР ще има правно задължителен характер по силата на Договора за функционирането на Европейския съюз и ще има продължителност от "най-малко пет години";

Ж.   като има предвид, че Договорът от Лисабон предвижда разширяване на компетенциите на Европейския съюз, последствията от което биха могли да намерят отражение в броя на новите политики, за които ще бъде необходимо създаването на подходяща правна основа и финансиране;

З.   като има предвид, че институциите следва да гарантират, че графикът на следващата финансова рамка допуска във възможно най-голяма степен демократична легитимност и съответствие на мандатите на Комисията и Парламента, като се има предвид евентуалното удължаване и корекция на текущата МФР до 2015/2016 г.;

И.   като има предвид, че назначаването на нова Комисия и изслушванията, които трябва да бъдат проведени в този контекст, следва да дадат възможност на новоизбрания Парламент да зададе въпроси на новите членове на Комисията и да ги оцени във връзка с техните съответни политически приоритети и бюджетите, считани за необходими за тази цел;

Й.   като има предвид, че междинната оценка на текущите законодателни програми, която се очаква през 2010-2011 г., следва да представлява значителна основа за бъдеща оценка на текущите програми и бъдещите приоритети и следва да бъде надлежно отчитана в контекста на евентуално удължаване и корекция на текущата финансова рамка до края на 2015/2016 г.;

1.  Припомня, че Парламентът е допринесъл активно за изготвянето на МФР за 2007-2013 г. и Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., докато, успоредно с това, е направил възможна приемствеността на законодателството на Общността посредством стартирането на огромен брой многогодишни програми; счита, че по-голямата част от препоръките, съдържащи се в доклада на Парламента, са все още актуални, тъй като се основават на възходящ подход, който свързва задълженията и обещанията с необходимите бюджетни средства; в тази връзка счита, че някои по-широки принципи и насоки, основаващи се върху минал опит, следва да бъдат предадени на идващия Парламент;

Тристепенен подход

2.  Приветства инициативата на Комисията за организиране на широки открити консултации, които имат за цел откриването на нови идеи и нововъзникващи тенденции; въпреки това припомня, че в границите на институционалните правомощия, с които разполага всяка институция, Парламентът има право да проучва други решения и идеи въз основа на консултации и изслушвания, които самият той е планирал;

3.  Счита, че през последните две години след влизане в сила на текущата МФР (2007-2013 г.) и на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. е бил отбелязан известен напредък по отношение на трите стълба, разработени от Парламента в неговата резолюция от 17 май 2006 г. относно сключването на междуинституционално споразумение(10): съгласуване на политически приоритети и финансови потребности, модернизиране на бюджетната структура и подобряване на качеството на изпълнение на бюджета на ЕС; при все това отбелязва, че още има поле за подобрения, като например за изпълнение на тогава договорената "déclaration d'assurance"(декларация за достоверност и точност на отчетите (DAS)), опростяване на правилата и по-добро използване на вече предвидените, но недостатъчно използваните средства;

4.  Припомня, че осъзнава факта, че в окончателното споразумение редица дефицити са останали неразрешени - като например въвеждането на регионални и национални декларации относно управлението; подчертава, че е възникнала необходимостта от допълнително финансиране за политическите приоритети на ЕС, по-специално за програмата "Галилео", за Европейски институт за технологии (ЕИТ) и за инструмент за прехрана, и че е било намерено разрешение чрез използване на съществуващите инструменти по Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.; отбелязва, че самият Съвет не е бил в състояние да приложи споразумението на Европейския съвет, целящо отделянето на 5 000 000 000 EUR от бюджета на ЕС за плана за възстановяване и подкрепа на икономическия климат; вярва, че в съществуващите МФР и Междуинституционално споразумение ще са необходими допълнителни корекции, основани върху един достатъчен и амбициозен преглед;

5.  Посочва, че следва да се прави разграничение между прегледа на определени програми в сегашната МФР, основаващ се върху междинната оценка на законодателството, която трябва да се осъществи през 2010-2011 г., съществуващите предизвикателства в резултат от недостатъчното финансиране на функция 4 и функция 1а, и новите предизвикателства, като например енергетиката и изменението на климата, гражданството, свободата, борбата срещу организираната трансгранична престъпност, Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), както и други политики, свързани с новите компетенции, предоставени от Договора от Лисабон, и с подготовката на новата МФР; изтъква, че удължаването на настоящата МФР превръща амбициозния междинен преглед в още по-наложително предварително условие;

6.  Подчертава, че настоящият контекст и редица неопределени обстоятелства, свързани с процеса на ратифициране на Договора от Лисабон от една страна, а от друга - краят на текущия парламентарен мандат, резултатите от Европейските избори и формирането на новата Комисия в настоящия икономически контекст, не ще позволят заемането на подробни позиции, целящи изготвянето на амбициозен преглед в идните месеци; подчертава обаче, че амбициозният преглед следва да е неотложен приоритет за новите Парламент и Комисия;

7.  Следователно счита, че един реалистичен междинен преглед следва да бъде разработен на три етапа:

   а) (i) разрешаване на дефицитите и на остатъчните въпроси в контекста на годишните бюджетни процедури, по възможност с помощта на по-голяма гъвкавост и ако е необходимо, чрез използване на част от маржа, останал под тавана на собствените ресурси,
   (ii) преценка на средносрочната оценка,
   б) (i) подготовка на евентуални корекции и удължаване на текущата МФР до 2015/2016 г., за да бъде гарантиран безпроблемен преход за система на МФР с продължителност от 5 години, която предоставя на всеки Парламент и на всяка Комисия, по време на техните съответни мандати, политическата отговорност за всяка МФР,
   (iii) евентуални корекции и удължаване на текущите програми, както е предвидено от законодателството (2010-2011 г.) в съответствие с евентуалното удължаване на МФР, както вече беше изискано неколкократно от Парламента,
   (iv) в) подготовка на следващата МФР с начало 2016/2017 г.; този етап ще бъде в компетенциите на избрания през 2014 г. Парламент;

Общи принципи

8.  Припомня, че таванът на собствените ресурси представлява 1,31 % от БНД на ЕС в бюджетни ангажименти и 1,24% от БНД на ЕС в плащания; припомня също така, че всяка година остават значителни маржове под тавана, определен от финансовата рамка, по-специално в плащания (8 300 000 000 EUR през 2007 г., 13 000 000 000 EUR през 2008 г., 7 800 000 000 EUR през 2009 г.); в допълнение припомня, че съществуват огромни маржове между тавана на МФР и тавана на собствените ресурси на ЕС(11) (36 600 000 000 EUR през 2010 г., 44 200 000 000 EUR през 2011 г., 45 000 000 000 EUR през г. и 50 600 000 000 EUR през 2013 г.)(12);

9.  Потвърждава своята позиция, изразена в горепосочената резолюция от 29 март 2007 г., в която подчертава, че "политическата връзка между реформата на приходите и разходите е неизбежна и абсолютно разумна"; вярва, че двата процеса следва да бъдат осъществявани успоредно с цел да се слеят в глобална и интегрирана реформа за нова система на финансиране на ЕС и на разходите най-късно за МФР с начало 2016/2017 г., което изисква подготвителната дейност, включително ратифицирането, да бъде осъществена предварително; призовава да бъде разгледана възможността за система, при която ползите и тежестите между държавите-членки да достигнат като цяло по-адекватно равнище;

10.  Вярва, че общата величина на ресурсите на ЕС не трябва да бъде засегната от настоящата световна икономическа криза, дори ако БНД на държавите-членки престане да следва една постоянно нарастваща крива; следователно изразява убеждение, че разходите на ЕС следва да се съсредоточат върху политики с ясна европейска добавена стойност, изцяло в съответствие с принципите на субсидиарност, пропорционалност и солидарност; припомня, че във време на криза тази добавена стойност се измерва преди всичко в основополагащия принцип на солидарност между европейските народи;

11.  Подчертава, че доброто финансово управление, подобреното управление от страна на държавите-членки и съгласуването на политическите приоритети и финансовите потребности следва да остане приоритет за следващите години и че тази цел следва да бъде преследвана по-скоро чрез предварително определяне на положителни и отрицателни приоритети, а не чрез самоналожени тавани; следователно счита, че МФР следва да разполага с по-голяма степен на гъвкавост; набляга на факта, че предизвикателствата, пред които е изправен Съюза (хранителна, енергийна и финансова криза) рядко са били толкова значими в неговата история; счита, че една истински европейска реакция на тези кризи изисква предприемането на международни законодателни и бюджетни мерки;

12.  Счита, предвид състоянието на постоянна еволюция на приоритетите на политиката на Съюза вследствие на глобализацията, демографските промени, технологичното развитие, необходимостта от гарантиране на сигурни и разнообразни източници на енергийни доставки и изменението на климата, че е от съществено значение разходите на ЕС да бъдат преосмислени и оптимизирани с цел постигане на най-висока добавена стойност и най-висока ефективност в действията на ЕС;

13.  Изразява убеждение, че по-голямата гъвкавост вътре в самите позиции и между тях е абсолютна необходимост за способността на Съюза не само за справяне с новите предизвикателства за ЕС, но също така и за улесняване на процеса на вземане на решения вътре в самите институции; очаква Комисията в тази връзка да предприеме съответни инициативи в своето предстоящо предложение, основано върху Декларация № 1 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

14.  Припомня, че точка 21 от Междуинституционалното споразумение предвижда, че "финансовата рамка може по предложение на Комисията да бъде преразгледана в рамките на тавана, определен за собствените ресурси"; критикува за пореден път ирационалното поведение на Съвета, който се противопостави многократно на използването на тази възможност за преразглеждане;

15.  Отново потвърждава своята воля за конкретно и бързо подобряване на прилагането на политиките на ЕС от държавите-членки и от Комисията и по-специално на политиката на сближаване; решително очаква поетото през ноември 2008 г. от Комисията и Съвета от името на държавите-членки задължение да опрости процедурите (по-специално Системите за контрол на управлението – СКУ) с цел ускоряване на плащанията, както и да предизвика положителен ефект в следващите бюджети; изразява готовност да предприеме политически и административни мерки, ако не настъпи промяна в сегашното положение; предлага опростяването на процедурите да стане приоритет и в други области като например научните изследвания и иновациите, политиката относно МСП и др.;

16.  Отбелязва, че ефективното управление на разходите на ЕС следва да се превърне в основен приоритет; изтъква още, че е от особено значение отпускането на средства да се основава на обективни критерии и непрекъсната оценка на резултатите; счита, че в тази връзка следва да се насърчават силни и ефикасни публично-частни партньорства;

17.  Отбелязва със съжаление закъснението в размисъла относно реформата на системата за финансиране на бюджета на Съюза, която е още по-наложителна поради икономическата криза; изразява по-специално съжаление във връзка с факта, че възможността за създаването на тръжна система за търговия с емисии на вредни газове не е била оползотворена с оглед започването на политически дебат по същество относно разпределението на новите публични средства, създадени чрез решения на ЕС; настоява този дебат да започне в контекста на междинния преглед на настоящата МФР;

18.  Отбелязва, че голяма част от целите на Съюза са взети предвид от държавите-членки в националните им бюджети; настоява така мобилизираните кредити да бъдат отчетени и публикувани във всяка държава-членка, така че по-добре да се измери усилието на всяка една от тях и да се определят по-добре необходимите суми, които трябва да бъдат предвидени в бюджета на Съюза за областите, в които усилието на държавите-членки трябва да бъде поощрено или допълнено;

Специфични наблюдения

19.  Изразява решителност за осигуряване на подходящо финансиране за новите или допълнителни политики, които би могло да последват като следствие от евентуалното влизане в сила на Договора от Лисабон (като например енергийна и космическа политика, научни изследвания по функция 1а; съдебно сътрудничество по функция 3а; младеж, спорт, информационна и комуникационна политика, обществено здраве по функция 3б; хуманитарна помощ, Европейска служба за външна дейност по функция 4);

20.  Припомня, че функции 1а, 3 и 4 вече страдат от недостиг на финансиране в текущата МФР; подчертава, че допълнителните политики не следва да променят баланса между основните категории на настоящата МФР и да не застрашават съществуващите приоритети; подчертава също така, че ако някои държави-членки продължават да настояват за "подход от 1%", за финансирането на нови приоритети няма да има друг начин, а това следва да е неприемливо за Съвета и абсолютно неприемливо за Парламента;

21.  Счита, че предоставянето на Съюза на средства за изпълнение на своите политически амбиции в областите енергийна сигурност и борба срещу изменението на климата следва да бъде част от краткосрочния преглед, независимо от влизането в сила на Договора от Лисабон; изразява готовност да проучи възможността за създаване на специален фонд за тази цел; подчертава, че това трябва също да бъде основен приоритет на следващата МФР, за предпочитане чрез общо споразумение относно условията и реда на финансиране на политиките, свързани с изменението на климата; обмисля в дългосрочен план създаването на нова категория, която да обедини всички бюджетни политики, свързани с борбата с изменението на климата;

22.  Подчертава необходимостта от политическа последователност по тези въпроси и изтъква необходимостта да се преразгледат всички големи програми предвид изменението на климата, включително програмите в областта на земеделието, сближаването, транспорта и електроенергийните мрежи и развитието;

23.  Потвърждава отново своята готовност за започване на преговори със Съвета относно предложенията на Комисията за финансиране на проекти, свързани с енергетиката и мрежите (широколентова връзка) в контекста плана на ЕС за възстановяване;

24.  Подчертава, че настоящият контекст на икономически спад не бива да се използва като претекст за забавяне, а тъкмо обратното, да се разглежда като възможност за увеличаване на инвестициите в екологосъобразни технологии;

25.  Настоява за преследване на целта от увеличаване на разходите за научни изследвания и иновации до 3 % от БНД на ЕС до 2010 г.; подчертава, че научните изследвания, научната инфраструктура, технологичното развитие и иновациите са в сърцевината на стратегията от Лисабон и са ключови фактори за растежа, създаването на работни места, устойчивото развитие и конкурентоспособността на ЕС;

26.  Подчертава потенциала на програмите, свързани с образованието, културата и младите хора, за сближаване на Европа и нейните граждани и насърчаване на културното разнообразие, както и взаимното разбирателство, отделно от ролята на образованието за постигане на целите от Лисабон и на съответствие между уменията и новите предизвикателства и възможности, пораждани от финансовата и икономическа криза и изменението на климата;

27.  Припомня, че функция 4 "ЕС като глобален партньор" изпитва хроничен недостиг на финансиране; изисква от Комисията да представи предложения: за финансиране в дългосрочен план с цел постигане на Целите на хилядолетието за развитие; за ангажименти, поети във връзка с международно споразумение за изменението на климата, независимо от помощта за развитие; за предотвратяване на конфликти и популяризиране на правата на човека и основните свободи; за надеждна политика за съседство; и за ОВППС/ЕПСО (подчинени на подходящи процедури за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета) за избягване на повтарящите се и нескончаеми преговори със Съвета по време на ежегодните бюджетни процедури; припомня, че новите потребности следва да бъдат финансирани с допълнителни средства;

28.  Припомня поетите от държавите-членки през 2005 г. ангажименти за постигане на целта от 0,7 % от БНД на ЕС за официалната помощ за развитие (ОПР) през 2015 г.; счита, че подкрепата от страна на бюджета на ЕС може да служи като полезен стимул и да спомогне за постигането на тази цел от държавите-членки; отново потвърждава волята си за включване на Европейския фонд за развитие в общия бюджет, така че да се повиши прозрачността, като процедурите на вземане на решения бъдат придружавани и контролирани от Парламента;

29.  Приканва избрания през 2009 г. Парламент по съображения за прозрачност да включи фондовете, които в момента са извън бюджета, в постоянната бюджетна структура;

o
o   o

30.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ C 124, 25.5.2006 г., стр. 373.
(3) ОВ C 323 Е, 18.12.2008 г., стр. 454.
(4) Приети текстове, P6_TA(2008)0622.
(5) ОВ С 27 Е, 31.1.2008 г., стр. 214..
(6) ОВ C 323 Е, 18.12.2008 г., стр. 263.
(7) Приети текстове, P6_TA(2008)0576.
(8) Приети текстове, P6_TA(2008)0068.
(9) Приети текстове, P6_TA(2008)0093.
(10) ОВ С 297 Е, 7.12.2006 г., стр. 182.
(11) Решение 2000/597/ЕО на Съвета, Евратом от 29 септември 2000 г. за системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42).
(12) 1,24% таван на собствените ресурси спрямо тавана на МФР, базиращ се върху оценката за 2009 г. на БНД на ЕС на 27-те.


Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Карифорум
PDF 306kWORD 82k
Резолюция на Европейския парламент 25 март 2009 г. относно Споразумението за икономическо партньорство между държавите от Карифорум, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга
P6_TA(2009)0175B6-0141/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 25 септември 2003 г. относно Петата министерска конференция на Световната търговска организация (СТО) в Канкун(1), от 12 май 2005 г. относно оценката на кръга от търговски преговори на СТО в Доха след решението на Общия съвет на СТО от 1 август 2004 г.(2), от 1 декември 2005 г. относно подготовката на Шестата министерска конференция на Световната търговска организация в Хонконг(3), от 23 март 2006 г. относно отражението върху развитието на споразуменията за икономическо партньорство (СИП)(4), от 4 април 2006 г. относно оценката на кръга от търговски преговори на СТО в Доха след Министерската конференция на СТО в Хонконг(5), от 1 юни 2006 г. относно търговията и бедността: изготвяне на търговски политики с цел най-голям принос на търговията за намаляване на бедността(6), от 7 септември 2006 г. относно временно спиране на преговорите за Програмата за развитие от Доха(7) (ПРД), от 23 май 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство(8), от 12 юли 2007 г. относно Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост ("Споразумението ТРИПС") и достъпа до лекарствени средства(9), от 12 декември 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство(10) и своята позиция от 5 юни 2008 г. относно предложение за регламент на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на Регламенти (ЕО) № 552/97, (EO) № 1933/2006 и Регламенти (ЕО) № 1100/2006 и (EO) № 964/2007 на Комисията(11),

–   като взе предвид резолюцията си от 26 септември 2002 г. относно препоръките си към Комисията във връзка с воденето на преговори за споразумения за икономическо партньорство с държавите и регионите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ)(12),

–   като взе предвид резолюцията си от 5 февруари 2009 г. относно въздействието върху развитието, оказвано от споразуменията за икономическо партньорство (СИП)(13),

–   като взе предвид Споразумението за икономическо партньорство между държавите от Карифорум, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга,

–   като взе предвид съвместната декларация относно подписването на Споразумението за икономическо партньорство,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону),

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от април 2006 г., октомври 2006 г., май 2007 г., октомври 2007 г., ноември 2007 г. и май 2008 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 октомври 2007 г. относно Споразуменията за икономическо партньорство (COM(2007)0635),

–   като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), и по-специално член XXIV от него,

–   като взе предвид Декларацията на министрите от Четвъртата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха,

–   като взе предвид Декларацията на министрите от Шестата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 18 декември 2005 г. в Хонконг,

–   като взе предвид доклада и препоръките на Работната група за подпомагане на търговията, приети от Общия съвет на СТО на 10 октомври 2006 г.,

–   като взе предвид Декларацията на хилядолетието на Организацията на обединените нации от 8 септември 2000 г., която поставя Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) като съвместно определени от международната общност критерии за премахване на бедността,

–   като взе предвид Комюникето от Гленийгълс, прието от Г-8 на 8 юли 2005 г.,

–   като взе предвид член 108, параграф 5, във връзка с член 103, параграф 2, от своя правилник,

A.   като има предвид, че след 1 януари 2008 г. предишните търговски отношения на ЕС с държавите от АКТБ, които предоставяха на последните преференциален достъп до пазарите на ЕС на нереципрочна основа, вече не съответстват на правилата на СТО;

Б.   като има предвид, че СИП са споразумения, съвместими с правилата на СТО, и целта им е да подкрепят регионалната интеграция и да насърчават постепенното интегриране на икономиките от АКТБ в световната икономика, подпомагайки по този начин тяхното устойчиво социално и икономическо развитие и допринасяйки за цялостното усилие, насочено към премахване на бедността в държавите от АКТБ;

В.   като има предвид, че СИП следва да се използват за изграждане на дългосрочни взаимоотношения, чрез които търговията подпомага развитието;

Г.   като има предвид, че настоящата финансова и икономическа криза означава, че търговската политика ще бъде по-важна от всякога за развиващия се свят;

Д.   като има предвид, че въздействието върху страните и региона на сложните и широкообхватни ангажименти, включени в споразуменията, би могло да бъде значително;

Е.   като има предвид, че СИП неминуемо ще обуслови приложното поле и съдържанието на бъдещите споразумения между Карифорум и други търговски партньори и позицията на региона в преговорите;

Ж.   като има предвид, че всяка от държавите от Карифорум има отделен график за либерализация, при известно равнище на припокриване между държавите, което с времето води към сходство, превръщайки се постепенно в регионален график; като има предвид, че Карибската общност (Кариком) се стреми към създаване на единен пазар до 2015 г.;

З.   като има предвид, че абсолютното въздействие на търговските правила, установени от СИП, би могло да бъде много по-голямо, отколкото премахването на тарифите;

И.   като има предвид, че подобрените правила за търговия трябва да са придружени от увеличаване на подкрепата за помощта, свързана с търговията;

Й.   като има предвид, че целта на стратегията на ЕС "Помощ за търговията" е да се подпомогне способността на развиващите се страни да се възползват от новите възможности за търговия;

К.   като има предвид, че последното изречение на член 139, параграф 2, от споразумението гласи, че "никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не следва да се тълкува като възпрепятстваща ЕО като страна по споразумението и подписалите държави от Карифорум да насърчават достъпа до лекарствени средства";

Л.   като има предвид, че СИП съдържа Декларация за сътрудничество за развитие, но не и юридически обвързващи ангажименти за финансиране;

1.  Подчертава, че СИП могат да бъдат считани за задоволителни единствено ако чрез тях бъдат постигнати следните цели: да се предостави подкрепа на страните от АКТБ за устойчиво развитие, да се насърчи участието им в световната търговия, да се укрепи процесът на регионализация, да се съживи търговията между Европейския съюз и страните от АКТБ и да се насърчи икономическата диверсификация в страните от АКТБ;

2.  Припомня, че СИП трябва да подкрепя целите, политиките и приоритетите за развитие на държавите от Карифорум не само по своята структура и съдържание, но и по отношение на начина и духа на своето изпълнение;

3.  Отбелязва, че СИП следва да допринася за постигането на ЦХР;

4.  Призовава Комисията да разясни своята позиция по заявената цел на ЕС за действия, насочени към възпрепятстване на съществуващите данъчни убежища; припомня в това отношение, че осем от общо четиринадесетте държави от Карифорум, подписали СИП, са посочени като данъчни убежища в списък на ОИСР, като СИП с Карифорум предвижда либерализация на текущите сметки за всички лица, пребиваващи в тях (член 122), либерализация на капиталовите сметки за инвеститорите (член 123), както и почти неограничена трансгранична дейност на финансовите услуги, включително извършването на "доверителни услуги" и "извънборсова" търговия с деривати (член 103, Б-6);

5.  Подчертава, че главната цел на СИП ЕО-Карифорум е да допринесе за постигането на Целите на хилядолетието за развитие чрез поставяне на цели за развитие, намаляване на бедността и зачитане на основните права на човека;

6.  Призовава Комисията да направи всичко по силите си за да поднови преговорите по ПРД и да гарантира, че споразуменията за либерализация на търговията продължават да насърчават развитието в бедните страни;

7.  Изразява убеждението си, че за държавите от АКТБ всеобхватните СИП следва да бъдат допълнение към споразумение по Програмата за развитие от Доха, а не алтернатива;

8.  Подчертава важността на вътрешнорегионалната търговия и необходимостта от увеличаване на регионалните търговски връзки, за да се гарантира устойчив растеж в региона; подчертава значението на сътрудничеството и съгласуваността между различните регионални единици;

9.  Изразява загриженост относно това, че въпреки мандата на Комисията за провеждане на преговори по СИП, одобрен от Съвета на 17 юни 2002 г., в който се посочва, че по време на преговорите ще се отчитат специфичните интереси на най-отдалечените региони на Общността, като в това отношение в СИП биха могли по-специално да се предвидят конкретни мерки за подпомагане на продукти от тези региони, с оглед на включването им в краткосрочен план в междурегионалната търговия, съобразно с разпоредбите на СТО, интересите на най-отдалечените региони не са взети предвид в достатъчна степен по отношение на множество аспекти, за които регионалните съвети са уведомили Комисията, и вследствие на това не е обърнато внимание на включването в краткосрочен план на най-отдалечените региони в междурегионалната търговия;

10.  Поощрява по-нататъшното намаляване на митата между развиващите се страни и регионалните групи, които днес представляват между 15% и 25% от стойността на търговията, за да се насърчат още повече търговията юг-юг, икономическият растеж и регионалната интеграция;

11.  Припомня, че истинският регионален пазар е много важна основа за успешното изпълнение на СИП и че регионалната интеграция и сътрудничество са особено важни за социалното и икономическо развитие на държавите от Карифорум;

12.  Подчертава, че при изпълнението на споразумението трябва да се обръща съответно внимание на интеграционните процеси в Карифорум, включително задачите и целите на единния пазар и икономика на Кариком (CSME), както е посочено в преразгледания договор от Чагуарамас;

13.  Признава, че държавите от Карифорум, членки на Кариком, са поели ангажименти в области, които все още не са уредени или изцяло въведени съгласно единния пазар и икономика на CSME, включително финансови услуги, други услуги, инвестиции, конкуренция, обществени поръчки, електронна търговия, интелектуална собственост, свободно движение на стоки, както и околната среда; призовава да се обърне подобаващо внимание на CSME при изпълнението на разпоредби в тези области, в съответствие с член 4(3) от СИП ЕО-Карифорум;

14.  Настоятелно призовава съответните държави да предоставят ясна и прозрачна информация за икономическата и политическата ситуация и развитие в тези страни, за да се подобри сътрудничеството с ЕО;

15.  Призовава Комисията да изясни действителното разпределение на средствата в региона на АКТБ, произхождащи от специалния фонд за приоритетни разходи, в рамките на увеличения бюджет на програмата за подпомагане на търговията;

16.  Настоява, при спазване на Парижките принципи за ефективността на помощта, тя да бъде съобразена, наред с другото, с търсенето, като поради това призовава страните от АКТБ да предложат необходимите допълнителни средства, свързани със СИП, по-специално с оглед на нормативната рамкова уредба, предохранителните мерки, улесняването на търговията, помощта за изпълнение на международните санитарни и фитосанитарни стандарти и стандартите за интелектуалната собственост, както и състава на механизма за мониторинг на СИП;

17.  Припомня за приетата през октомври 2007 г. Стратегия на ЕС за подпомагане на търговията, с ангажимент за увеличаване на общата помощ на ЕС, свързана с търговията, на 2 милиарда евро ( 2 000 000 000 EUR) годишно до 2010 г. (1 милиард евро от Общността, 1 милиард евро от държавите-членки); настоява държавите от Карифорум да получат подходящ и справедлив дял от тези средства;

18.  Призовава Комисията да изясни разпределението на средствата в региона, призовава държавите-членки на ЕС да очертаят допълнителното финансиране извън бюджетните ангажименти за периода 2008–2013 г.;

19.  Призовава за ранно определяне и осигуряване на справедлив дял от средствата за подпомагане на търговията; подчертава, че Комисията и държавите-членки на ЕС следва да гарантират, че тези средства представляват допълнителни ресурси, а не просто преразпределяне на финансирането от Европейския фонд за развитие (ЕФР), съответстват на приоритетите на Карифорум и тяхното отпускане е канализирано във възможно най-голяма степен през Фонда за регионално развитие, като е своевременно, прогнозируемо и в хармония с графиците за изпълнение на националните и регионални стратегически планове за развитие; препоръчва на Комисията и на държавите от Карифорум да се възползват ефикасно от тези средства, за да се подпомогне компенсирането за евентуални загуби на митнически постъпления, и да обърнат внимание на конкурентоспособността и нуждите, свързани с подобряването на развитието;

20.  Призовава Комисията да изясни кои средства са допълнителни към финансирането на Десетия ЕФР; призовава Комисията да гарантира, че всички разпоредби относно сътрудничеството за развитие, включително тяхното финансиране, са задействани експедитивно, адекватно и ефективно;

21.  Отбелязва, че по отношение на Бахамските острови, Антигуа и Барбадос загубата на митнически постъпления в резултат на либерализацията на търговията се е увеличила; приема, че в случая на други държави от Карифорум за голяма част от износа на ЕС вече не съществуват търговски бариери, или пък основната част от либерализацията ще се осъществи след 10 до 15 години от графика за прилагането й;

22.  Подчертава, че ако е необходимо, инициативата за безмитния и безквотен режим следва да бъде придружена от съществени промени в правилата за произход, за да се постигне значително увеличение в износа на стоки; в това отношение приветства неотдавнашните изявления на Комисията, че правилата за произход биха могли да бъдат подобрени по силата на член 10, в съответствие с принципа на кумулиране;

23.  Призовава Комисията да докладва редовно пред Парламента относно броя на заявките за издаване на патент и съдебните спорове в резултат на Договора за патентно сътрудничество; призовава Комисията да представя редовни доклади относно изпълнението на ангажиментите за трансфер на технологии в споразумението; настоятелно призовава Комисията да не се стреми да хармонизира стандартите за правата на интелектуална собственост отвъд рамките на това, което е подходящо за нивото на развитие на държавите от Карифорум; подчертава важното значение на подпомагането на страните от Карифорум при мониторинга на антиконкурентното поведение във фармацевтичния сектор;

24.  Настоятелно призовава преговарящите за сключването на всяко пълно СИП да разяснят изцяло прозрачното управление на природните ресурси и да представят най-добрите практики, необходими, за да могат страните от АКТБ да се възползват максимално от тези ресурси;

25.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира, че разпоредбите относно прилагането на правата на интелектуална собственост няма да бъдат използвани за осуетяване на легитимната конкуренция от доставчици на генерични лекарства и/или за възпрепятстване на държавни институции да закупуват генерични лекарства;

26.  Признава необходимостта от отделна глава за защита на търговията с двустранни предпазни клаузи; призовава и двете страни да избягват ненужна употреба на тези предпазни клаузи;

27.  Приема включването на глава за сътрудничество за развитие в всеобхватното СИП, обхващаща търговията със стоки, конкурентоспособността в снабдяването, улесняващата стопанската дейност инфраструктура, търговията с услуги, свързаните с търговията въпроси, изграждането на институционален капацитет и фискалната адаптация; призовава и двете страни да се придържат към договорения ангажимент да приключат преговорите по конкуренцията и възлагането на държавни поръчки едва когато бъде изграден адекватен капацитет за това;

28.  Подчертава, че СИП следва да вземе под внимание специфичните интереси на малките и средни предприятия и на двете страни по споразумението;

29.  Призовава Европейският съюз да прилага принципа "най-облагодетелствана нация" за всички подрегионални групи на АКТБ;

30.  Признава селективното прилагане на третирането на принципа "най-облагодетелствана нация" за Европейския съюз от страна на Карифорум и други подрегионални групи;

31.  Счита, че, като се имат предвид разпоредбите за специално и диференцирано третиране, включени в член 5 от СИП, и с оглед постигането на целта за намаляване на бедността, подходящите показатели за развитието във връзка със СИП следва да отговарят на три ключови цели: стимулиране на изпълнението на поетите в рамките на СИП ангажименти от страна на държавите от Карифорум или предоставяне на право на освобождаване; наблюдение на въздействието от прилагането на СИП върху устойчивото развитие и намаляването на бедността; както и наблюдение на изпълнението на ангажиментите, поети от ЕО, по-специално по отношение на изплащането и действителното предоставяне на обещаната финансова и техническа помощ;

32.  Изтъква необходимостта от използването на показатели за развитието за измерване на очакваните икономически и социални резултати (като намаляване на бедността, по-добър стандарт на живот и отваряне на икономиката) при изпълнението на СИП;

33.  Отбелязва голямата разлика между нивата на публичните разходи за земеделски субсидии и финансова и техническа подкрепа;

34.  Отбелязва, че това поставя в неравностойно положение земеделските производители от държавите от АКТБ, като намалява конкурентоспособността им както на местно, така и на международно равнище, тъй като себестойността на техните продукти в реално изражение е по-висока, отколкото тази на субсидираните продукти от ЕС и САЩ;

35.  Поради тази причина подкрепя договорените тарифни изключения, съсредоточени върху селскостопански стоки и някои преработени селскостопански продукти, при положение че те се базират основно на необходимостта да се защитят зараждащи се отрасли или чувствителни продукти в тези страни;

36.  Призовава за подходящи и прозрачни механизми за мониторинг – с ясно определена роля и влияние, – които да проследяват въздействието на СИП, с увеличено участие на държавите от АКТБ и широки консултации със заинтересованите страни;

37.  Изисква от Комисията да подкрепи създаването на механизъм за независимо наблюдение в рамките на държавите от Карифорум, осигурен с необходимите ресурси за предприемане на необходимия анализ за определяне на степента, в която СИП постига своите цели;

38.  Счита за важно в изпълнението на СИП да се включи създаването на подходяща система за мониторинг, координирана от съответната парламентарна комисия, в която следва да вземат участие членове на Комисията по международна търговия и на Комисията по развитие, като се гарантира подходящ баланс между запазването на водещата роля на Комисията по международна търговия и общата съгласуваност по отношение на търговската политика и политиката за развитие; счита, че тази парламентарна комисия следва да функционира гъвкаво и активно да съгласува своята дейност със Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС;

39.  Подчертава ключовата роля на парламентите на държавите от Карифорум и на недържавните фактори при наблюдението и управлението на СИП; отбелязва, че тяхното ефективно участие изисква ясен и всеобхватен дневен ред, споделен от ЕС и държавите от Карифорум;

40.  Призовава Европейския съвет да се допита до регионалните съвети на най-отдалечените региони на Европейския съюз в Карибския басейн (Мартиника, Гваделупа и Френска Гвиана) преди ратифицирането на СИП между държавите от Карифорум и държавите-членки на Европейския съюз;

41.  Приветства гореспоменатата Съвместна декларация и факта, че не по-късно от пет години след подписването и впоследствие на всеки пет години ще бъде предприеман задължителен цялостен преглед на споразумението с цел определяне на неговото въздействие, в т.ч. разходите и последствията от прилагането му; отбелязва, че страните по споразумението са поели задължение да изменят неговите разпоредби и да коригират тяхното приложение в съответствие с конкретните нужди; призовава Парламентът и парламентите на държавите от Карифорум да вземат участие във всяка преработка на СИП;

42.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на страните от АКТБ, Съвета на министрите на АКТБ‐ЕС и Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС.

(1) ОВ C 77 Е, 26.3.2004 г., стр. 393.
(2) ОВ C 92 Е, 20.4.2006 г., стр. 397.
(3) OВ C 285 E, 22.11.2006 г., стp. 126.
(4) ОВ C 292 Е, 1.12.2006 г., стр. 121.
(5) ОВ C 293 Е, 2.12.2006 г., стр. 155.
(6) ОВ C 298 Е, 8.12.2006 г., стр. 261.
(7) ОВ C 305 Е, 14.12.2006 г., стр. 244.
(8) ОВ C 102 Е, 24.4.2008 г., стр. 301.
(9) ОВ C 175 Е, 10.7.2008 г., стр. 591.
(10) ОВ C 323 Е, 18.12.2008 г., стр. 361.
(11) Приети текстове, P6_TA(2008)0252.
(12) ОВ C 273 Е, 14.11.2003 г., стр. 305.
(13) Приети текстове, P6_TA(2009)0051.


Етапно споразумение за икономическо партньорство ЕС-Кот д'Ивоар
PDF 306kWORD 78k
Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно етапното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга
P6_TA(2009)0176B6-0148/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (GATT), и по-специално член XXIV от него,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумение от Котону),

–   като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 8 септември 2000 г., която поставя Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) като цели за премахване на бедността, съвместно определени от международната общност,

–   като взе предвид Министерската декларация от Четвъртата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха,

–   като взе предвид своята резолюция от 25 септември 2003 г. относно Петата министерска конференция на Световната търговска организация (СТО) в Канкун(1),

–   като взе предвид резолюцията си от 12 май 2005 г. относно оценката на кръга от преговори в Доха след решението на Генералния съвет на СТО от 1 август 2004 г.(2),

–   като взе предвид комюникето от Гленигълс, прието от Групата на осемте (Г-8) на 8 юли 2005 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 1 декември 2005 г. относно подготовката за Шестата министерска конференция на Световната търговска организация в Хонконг(3),

–   като взе предвид Министерската декларация от Шестата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 18 декември 2005 г. в Хонконг,

–   като взе предвид своята резолюция от 23 март 2006 г. относно въздействието на споразуменията за икономическо партньорство (СИП) върху развитието(4),

–   като взе предвид резолюцията си от 4 април 2006 г. относно оценката на кръга от преговори в Доха след Министерската конференция на СТО в Хонконг(5),

–   като взе предвид резолюцията си от 1 юни 2006 г. относно търговията и бедността: формиране на търговски политики за максимално увеличаване на приноса на търговията за облекчаване на бедността(6),

–   като взе предвид резолюцията си от 7 септември 2006 г. относно прекратяването на преговорите по Програмата за развитие от Доха(7) (ПРД),

–   като взе предвид доклада и препоръките на Работната група за помощ за търговия, приети от Генералния съвет на СТО на 10 октомври 2006 г.,

–   като взе предвид своите резолюции от 23 май 2007 г.(8) и от 12 декември 2007 г.(9) относно споразуменията за икономическо партньорство,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 октомври 2007 г. относно споразумения за икономическо партньорство (COM(2007)0635),

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения (СОВВО) от април 2006 г., октомври 2006 г., май 2007 г., октомври 2007 г., ноември 2007 г. и май и юни 2008 г.,

–   като взе предвид своята позиция от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на Регламенти (ЕО) № 552/97, (ЕО) № 1933/2006 и Регламенти (ЕО) № 964/2007 и (ЕО) № 1100/2006 на Комисията(10),

–   като взе предвид временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 във връзка с член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.   като има предвид, че предишното търговско споразумение на Европейския съюз със страните от АКТБ до 31 декември 2007 г., което предоставя на последните преференциален достъп до пазарите на ЕС на нереципрочна основа, беше предмет на дерогация от общите правила на СТО;

Б.   като има предвид, че СИП са съвместими със СТО и целят подкрепа за регионалната интеграция и насърчаване на постепенното интегриране на икономиките от АКТБ в световната икономика, като по този начин стимулират тяхното устойчиво социално и икономическо развитие и допринасят за цялостните усилия за изкореняване на бедността и създаване на богатство в страните от АКТБ;

В.   като има предвид, че временните споразумения за икономическо партньорство (ВСИП) по своята същност са съвместими със СТО, включват съществени ангажименти за търговия със стоки, насочени към предотвратяване на прекъсване на търговията на страните от АКТБ с Европейския съюз, и следва да се разглеждат като временно решение, докато текат преговорите за сключването на всеобхватно СИП с региона на Западна Африка;

Г.   като има предвид, че търговските правила, залегнали в ВСИП, следва да се допълват от засилена подкрепа за свързаната с търговията помощ, като например изграждане на административен капацитет и мерки за насърчаване на доброто управление;

Д.   като има предвид, че Кот д'Ивоар е на 151-во място от общо 163 страни по индекса на "Transparency International" за възприятие на корупцията за 2008 г.;

Е.   като има предвид, че целта на стратегията на ЕС "Помощ за търговията" е да подкрепя способностите на развиващите се страни да се възползват от нови търговски възможности;

Ж.   като има предвид, че в рамките на преговорите за СИП някои държави от АКТБ поискаха включване на клаузата за най-облагодетелствана нация, с която се определят нормални, недискриминиращи митнически тарифи върху вноса на стоки, с цел да се гарантира, че всички износители ще бъдат третирани по същия начин, по който и най-облагодетелстваният търговски партньор;

З.   като има предвид, че между икономиките на ЕС и тези на държавите от АКТБ е налице ограничена конкуренция, тъй като по-голямата част от износа на ЕС включва основно стоки, които държавите от АКТБ не произвеждат, но се нуждаят от тях за пряко потребление или като суровини за местната си промишленост; като има предвид, че не е такъв случаят с търговията на селскостопански стоки, където износните субсидии на ЕС представляват сериозна пречка за производителите от АКТБ в отраслите на растениевъдството, животновъдството и млекопроизводството, и тази пречка нарушава функционирането и дори разрушава както местните, така и регионалните пазари, и затова призовава ЕС незабавно да премахне всички видове износни субсидии;

И.   като има предвид, че между Европейската общност и държавите от АКТБ бяха договорени нови, подобрени и по-гъвкави правила за произход, които потенциално биха могли да донесат значителни предимства за държавите от АКТБ, ако се прилагат правилно и като се отчита надлежно намаленият капацитет на тези страни;

1.  Подчертава, че тези споразумения могат да бъдат считани за задоволителни, единствено ако чрез тях бъдат постигнати три цели: на държавите от АКТБ да се предложи подкрепа за устойчиво развитие, да се насърчи участието им в световната търговия и да се укрепи процесът на регионализация;

2.  Подчертава, че основната цел на това споразумение е да се допринесе за постигане на ЦХР чрез търговия и развитие, намаляване на бедността и зачитане на основните права на човека;

3.  Припомня, че докато едно временно споразумение е съвместимо със СТО и може да се счита за първа стъпка в този процес, то може да не доведе автоматично до "пълно" СИП;

4.  Препоръчва гъвкав и прагматичен подход в текущите преговори за пълно СИП; в този контекст призовава Комисията по-конкретно да вземе предвид искането на Кот д'Ивоар във връзка със свързаните с развитието аспекти на споразумението; приветства в тази връзка заключенията на СОВВО от май 2008 г.;

5.  Призовава Комисията да разгледа всяко искане на Кот д'Ивоар за предоговаряне на разпоредби по спорни въпроси, които тази държава желае да измени или оттегли;

6.  Призовава Комисията да наблюдава отблизо икономическите последици, свързани със споразумението; затова поддържа намерението на Комисията да преразгледа всички аспекти на споразумението по време на преговорите за пълно СИП; изтъква, че пълното СИП следва да включва клауза за преразглеждане и оценка на въздействието, която да се провежда между три и пет години след подписването на споразумението, за да се определи социално-икономическото му въздействие, включително разходите и последствията от прилагането; призовава Парламентът да бъде включен във всяко преразглеждане на споразумението;

7.  Припомня, че СИП трябва да са съвместими с правилата на СТО, които нито изискват, нито забраняват ангажименти за либерализация или задължения за регулиране по отношение на услугите, закрилата на правата върху интелектуалната собственост и т.нар. "сингапурски въпроси";

8.  Призовава за регулаторна рамка, която да бъде създадена в преходния период от временно към пълно СИП по отношение на услугите; призовава да се гарантира, където това е възможно, наличието на разпоредби за универсална услуга, включително и за основни обществени услуги; в този контекст потвърждава възгледите, изложени в неговата резолюция от 4 септември 2008 г. относно търговията с услуги(11);

9.  Счита, че пълно СИП следва да включва раздел относно политическия диалог и защитата на правата на човека;

10.  Изразява надеждата, че начело на Кот д'Ивоар възможно най-скоро ще застане отговорно и демократично избрано правителство; поради тази причина приветства всички подготвителни дейности, осъществени от Независимата избирателна комисия (CEI), но настоятелно призовава същата да оповести възможно най-скоро нов и реалистичен изборен график; вярва, че подкрепата на Парламента за пълно СИП между ЕС и Кот д'Ивоар следва да отчита провеждането на избори и наличието на демократично избрано правителство; изисква да се консултират с него възможно най-рано;

11.  Поздравява страните, подписали споразумението, за улесняването на напредъка на митническите реформи в Западноафриканския регион, особено предвид положението на Кот д'Ивоар в Западноафриканския регион като една от най-развитите и благоденстващи икономики, и също водеща сила в търговията и икономическото развитие;

12.  Приветства развитието на митнически съюз в групата държави от Западноафриканския регион, особено ползите за Кот д'Ивоар от синхронизирането на Западноафриканския регион, водещо до разширяване на пазара, нарастване на търговията и повече възможности за създаване на икономии от мащаба;

13.  Припомня, че вътрешнорегионалната търговия съставлява само малка част от търговията на Кот д'Ивоар, и подчертава необходимостта от засилени регионални търговски контакти, за да се обезпечи устойчив растеж в региона; затова призовава Европейската комисия да отчита надлежно политиките на регионалната група Икономическа общност на държавите от Западна Африка (ECOWAS);

14.  Подчертава, че евентуалното бъдещо регионално СИП със Западна Африка в никакъв случай не трябва да застрашава сближаването или да отслабва регионалната интеграция на тези държави;

15.  Счита, че пълното СИП следва да насърчава износа на преработени стоки с по-прости и подобрени правила за произход, по-специално в ключови сектори като текстилната промишленост, рибното и селското стопанство;

16.  Призовава Европейския съюз да предоставя повече и по-подходяща техническа и административна помощ за Кот д'Ивоар, включително за частния сектор и гражданското общество, за да улесни приспособяването на икономиката на тази страна след подписването на ВСИП;

17.  Припомня приемането през октомври 2007 г. на европейската стратегия за помощ за търговията и ангажимента да се увеличи общоевропейската помощ, свързана с търговията, на 2 млрд. евро (2 000 000 000) годишно до 2010 г. (1 млрд. евро от Общността и 1 млрд. евро от държавите-членки); настоява Кот д'Ивоар да получи подходящ и справедлив дял; призовава за ранно определяне и предоставяне на дяла от средствата за помощ за търговията; подчертава, че тези средства следва да представляват допълнителни средства, а не просто преразпределяне на финансирането от Европейския фонд за развитие (ЕФР), и да съответстват на приоритетите на Кот д'Ивоар, като тяхното отпускане следва да бъде навременно, предсказуемо и в съответствие с графиците за изпълнение на националните и регионални стратегически планове за развитие; противопоставя се на налагането на каквито и да е условия, свързани с ратифицирането на това СИП, при отпускането на европейски помощи и призовава Комисията да гарантира, че достъпът до средствата от 10-ия ЕФР няма да бъде обвързан с резултатите и темпа на провеждане на преговорите;

18.  Подчертава важността на прозрачното управление на природните ресурси , тъй като те са от съществено значение за развитието; настоятелно призовава преговарящите по окончателно СИП да вземат изцяло предвид подобен механизъм и да предложат най-добри практики, за да може Кот д'Ивоар да се възползва максимално от тези ресурси; в тази връзка потвърждава възгледите, изложени в неговата резолюция от 13 март 2007 г. относно корпоративната социална отговорност(12), и иска от Комисията да гарантира, че установените в ЕС транснационални компании с производствени мощности в държавите от АКТБ спазват основните стандарти на МОТ, пактовете в областта на социалната политика и околната среда и международните споразумения, с оглед постигане на световен баланс между икономическия растеж и по-високите социални и екологични стандарти;

19.  Приканва органите на Кот д'Ивоар да стимулират и защитават малките и средни предприятия (МСП) с оглед на подписването на ВСИП; приветства временното СИП за това, че дава на МСП 15 години да се приспособят към промените;

20.  Изразява увереност, че развитието на човешките ресурси на региона е от първостепенно значение за обезпечаване на ползите от преразглеждане на търговската система и насърчава развитието на стимули за задържане и осигуряване на квалифицирани и образовани работници за работната сила на Кот д'Ивоар;

21.  Изразява своята непрекъсната подкрепа за пълно СИП между Европейската общност и Кот д'Ивоар; счита, че основните въпроси, по които трябва да се преговаря, са:

   i. правила за защита на "зараждащите се промишлени сектори" за целите на развитието;
   ii. ключовата област на преговорите за правата върху интелектуалната собственост, включващи не само западните технологични артефакти, но и биологичното разнообразие и традиционно знание; освен това преговорите за правата върху интелектуалната собственост не трябва да надвишават заложеното в правилата на СТО и не трябва да изискват задължения тип TRIPS+ от държави в Западна Африка, били те членки на СТО или не;
   iii. клауза за правата на човека;
   iv. глава за защита на биологичното разнообразие и на горите в Гвинейския залив, с което да се засили механизмът FLEGT;
   v. в обосновани случаи, допускане на такси за целите на развитието;
   vi. прозрачност в държавните поръчки и откритост за изпълнители от ЕС в момент, подходящ за потребностите на Кот д'Ивоар;
   vii. работни визи, предоставяни на граждани на Кот д'Ивоар за периоди от поне 24 месеца, за да имат право да работят като детегледачи, болногледачи или в подобни професии;

22.  Изразява съжаление, че множество продукти, включително цимент, бензин и автомобили, чийто внос на по-ниски цени може да бъде от съществено значение за местните предприемачи и зараждащите се промишлени сектори нагоре по веригата на стойността, са били изключени от либерализацията;

23.  Настоява всяко пълно СИП да включва разпоредби за основни стандарти на доброто управление, прозрачността и зачитането на правата на човека;

24.  Изразява увереност, че едно пълно СИП ще бъде изцяло от полза за гражданите на Кот д'Ивоар, ако начело на тази страна застане едно отговорно и демократично избрано правителство; изразява надежда, че начело на Кот д'Ивоар своевременно ще застане такова правителство;

25.  Счита, че е необходимо при прилагането на СИП да се установи подходяща система за наблюдение, координирана от съответната парламентарна комисия, включваща членове на Комисията по международна търговия и на Комисията по развитие, и като се гарантира съответен баланс между запазването на водещата роля на Комисията по международна търговия и общата последователност на търговската политика и политиката за развитие; счита, че тази парламентарна комисия следва да функционира по гъвкав начин и активно да се координира със Съвместната парламентарна асамблея (СПА) АКТБ-ЕС; счита, че това наблюдение следва да започва след приемането на всяко ВСИП;

26.  Призовава Съвета и Комисията да информират своевременно Парламента по време на преходния преговорен процес;

27.  Призовава Комисията да представи трайни алтернативи, които гарантират пазарен достъп на тези държави, които не желаят да се обвържат с пълно СИП;

28.  Подчертава по-конкретно решаващата роля на парламентите и недържавните участници в страните от АКТБ за наблюдението и управлението на СИП и иска от Комисията да насърчава тяхното участие в текущите преговорни процедури; изтъква, че това изисква ясен дневен ред между ЕС и страните от АКТБ, основан на подхода на участието;

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата на държавите-членки и на държавите от АКТБ, на Съвета на министрите АКТБ-ЕС и на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС.

(1) ОВ C 77 E, 26.3.2004 г., стр. 393.
(2) ОВ C 92 E, 20.4.2006 г., стр. 397.
(3) ОВ C 285 E, 22.11.2006 г., стр. 126.
(4) ОВ C 292 E, 1.12.2006 г., стр. 121.
(5) ОВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 155.
(6) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 261.
(7) ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 244.
(8) ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 301.
(9) ОВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 361.
(10) Приети текстове, P6_TA(2008)0252.
(11) Приети текстове, P6_TA(2008)0407.
(12) ОВ С 301 Е, 13.12.2007 г., стр. 45.


Eтапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Гана
PDF 307kWORD 83k
Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно етапното споразумение за икономическо партньорство между Гана от една страна и Европейската общност и нейните държави-членки от друга страна
P6_TA(2009)0177B6-0142/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 25 септември 2003 г. относно петата Министерска конференция на Световната търговска организация (СТО) в Канкун(1), от 12 май 2005 г. относно оценката на кръга от преговори в Доха след решението на Общия съвет на СТО от 1 август 2004 г.(2), от 1 декември 2005 г. относно подготовката за шестата Министерска конференция на Световната търговска организация в Хонконг(3), от 23 март 2006 г. относно въздействието върху развитието на Споразуменията за икономическо партньорство (СИП)(4), от 4 април 2006 г. относно оценката на кръга от преговори в Доха след Министерската конференция на СТО в Хонконг(5), от 1 юни 2006 г. относно търговията и бедността: формиране на търговски политики за максимално увеличаване на приноса на търговията за облекчаване на бедността(6), от 7 септември 2006 г. относно прекратяването на преговорите по Програмата за развитие от Доха(7) (ПРД), от 23 май 2007 г. относно Споразуменията за икономически партньорства(8), от 12 декември 2007 г. относно Споразуменията за икономическо партньорство(9) и своята позиция от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на Регламенти (ЕО) № 552/97, (ЕО) № 1933/2006 и Регламенти (ЕО) № 964/2007 и (ЕО) № 1100/2006 на Комисията(10),

–   като взе предвид временното споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону),

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от април 2006 г., октомври 2006 г., май 2007 г., октомври 2007 г., ноември 2007 г., май 2008 г. и ноември 2008 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 октомври 2007 г. "Споразумения за икономическо партньорство" (COM(2007)0635),

–   като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (GATT) и по-специално член XXIV от него,

–   като взе предвид Министерската декларация от Шестата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 18 декември 2005 г. в Хонконг,

–   като взе предвид доклада и препоръките на работната група за "Помощ за търговията", приети от Общия съвет на СТО на 10 октомври 2006 г.,

–   като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 8 септември 2000 г., с която Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) се определят като критерии, съвместно установени от международната общност за премахване на бедността,

–   като взе предвид съобщението от Гленийгълс, прието на 8 юли 2005 г. от Г-8,

–   като взе предвид Министерската декларация от Четвъртата сесия на Министерската конференция, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 във връзка с член 103, параграф 2 от своя Правилник,

А.   като има предвид, че предишното търговско споразумение на Европейския съюз със страните от АКТБ до 31 декември 2007 г. – което предоставяше на последните нереципрочен преференциален достъп до пазарите на ЕС – не съответстваше на общите правила на СТО;

Б.   като има предвид, че споразуменията за икономическо партньорство (СИП) са съвместими със СТО и целят подкрепа за регионалната интеграция и насърчаване на постепенното интегриране на икономиките от АКТБ в световната икономика, като по този начин стимулират тяхното устойчиво социално и икономическо развитие и допринасят към общите усилия за изкореняване на бедността в страните от АКТБ;

В.   като има предвид, че СТО не изисква страните по СИП да поемат задължение за либерализация в областта на услугите, инвестициите, обществените поръчки, правата върху интелектуалната собственост, конкуренцията, улесняването на търговията, защитата на данните, движението на капитали или управлението на данъци, и като има предвид, че преговори по тези въпроси следва да се правят само в случай, че и двете страни желаят това; като има предвид, че обявените цели на СИП за насърчаване на развитието и намаляване на бедността трябва да бъдат постигнати посредством постепенна и правилно планирана либерализация на търговията, основана на сравнителни показатели за развитие, която може да играе роля в насърчаването на разнообразието на пазара, икономическия растеж и развитието;

Г.   като има предвид, че в заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 26-27 май 2008 г. се подчертава необходимостта от гъвкав подход, като същевременно се гарантира подходящ напредък, и се призовава Комисията да използва цялата гъвкавост и асиметрия, съвместими със СТО, за да вземе предвид различните потребности и равнища на развитие в държавите и регионите от АКТБ;

Д.   като има предвид, че предишните системи за търговски преференции не бяха в състояние да допринесат за значително подобряване на икономическата ситуация в тези страни;

Е.   като има предвид, че временните споразумения за икономическо партньорство (ВСИП) са споразумения за търговия със стоки и целят да предотвратят нарушенията в търговията между държавите от АКТБ и Съюза, и че те трябва да бъдат считани за временно решение, докато текат преговорите за сключване на всеобхватно СИП с региона на Западна Африка;

Ж.   като има предвид, че цялостното въздействие на правилата за търговия, установени със СИП, би могло да бъде много по-голямо от премахването на митата;

З.   като има предвид, че съгласно член 37, параграф 6 от Споразумението от Котону страните от АКТБ имат право да проучат възможности, алтернативни на СИП;

И.   като има предвид, че ВСИП представляват основополагащ етап към пълни СИП;

Й.   като има предвид, че Европейският съюз предлага на държавите от АКТБ стопроцентови квоти и свободен достъп до пазарите на ЕС, с преходни периоди за ориза (2010 г.) и захарта (2015 г.);

К.   като има предвид, че равнищата на възможности на различните държави от АКТБ, както и тези на АКТБ и на Европейския Съюз, се различават съществено;

Л.   като има предвид, че конкуренцията между икономиките на ЕС и на страните от АКТБ е ограничена, тъй като по-голямата част от износа на ЕС се състои предимно от стоки, които не се произвеждат от страните от АКТБ, но от които те се нуждаят или за пряко потребление, или като суровини за националната промишленост;

М.   като има предвид, че настоящата финансова и икономическа криза означава, че търговската политика ще бъде по-важна от всякога за развиващите се страни, с оглед на способността им да се възползват напълно от възможностите, които предлага международната търговия;

Н.   като има предвид, че клаузата за най-облагодетелствана нация, която определя нормални, недискриминационни митнически тарифи върху вноса на стоки, е включена в текстовете на СИП с цел да се гарантира, че всички износители ще бъдат третирани по същия начин, както най-облагодетелствания износител;

О.   като има предвид, че бяха договорени нови, подобрени правила за произход между Европейската общност и държавите от АКТБ, на които потенциално тези правила биха могли да донесат значителни предимства, ако се прилагат правилно и с необходимото внимание към намаленото равнище на възможностите на тези страни;

П.   като има предвид, че целта на стратегията на ЕС за "Помощ за търговията" е да подкрепя способностите на развиващите се страни да се възползват от нови търговски възможности;

Р.   като има предвид, че пълните СИП неизбежно ще определят условията за обхвата и съдържанието на бъдещите споразумения, сключвани между страните от АКТБ и други търговски партньори, както и позицията на региона в преговорите;

С.   като има предвид, че по отношение на търговията между регионите Европейският съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави (ЕКОВАС) имат еднакъв търговски баланс;

Т.   като има предвид, че Гана е член на ЕКОВАС, която се състои от 15 държави, като отделните държави в региона значително се различават по размер и равнище на БВП;

У.   като има предвид, че 12 от 15-те държави, които формират ЕКОВАС, се считат за принадлежащи към списъка на най-слабо развити държави (НСРД);

Ф.   като има предвид, че Гана, Кот Д'Ивоар и Нигерия не се определят като НСРД; като има предвид възможните трудности, които могат да възникнат поради разликите в равнищата на правителствените ресурси и капацитет в регионалната група ЕКОВАС, предвид на това, че по-голямата част от нейните членове се числят към НСРД;

1.  Повтаря становището си, че ако са подходящо разработени, СИП предоставят възможност за съживяване на търговските връзки между ЕС и АКТБ, за стимулиране на икономическа диверсификация и регионална интеграция и за намаляване на бедността в държавите от АКТБ;

2.  Признава предимствата, които подписването на ВСИП между Европейската общност, от една страна, и държавите от АКТБ, от друга, донесе на износителите, посредством разширяване на възможностите за износ за Европейския съюз след изтичането на 31 декември 2007 г. на преференциалния тарифен режим, предвиден по Споразумението от Котону, и следователно запазване и съществено разширяване на възможностите на Гана за износ към Съюза както чрез пълен пазарен достъп, така и чрез подобрени правила за произход;

3.  Приветства факта, че Европейската общност предлага на страните от АКТБ освободен от мита и квоти достъп до пазарите на Съюза за повечето продукти, за да се подкрепи либерализацията на търговията между страните от АКТБ и Съюза;

4.  Подчертава, че СИП с Гана при никакви обстоятелства не трябва да излага на опасност сближаването, нито да отслабва регионалната интеграция в рамките на ЕКОВАС;

5.  Припомня, че въпреки че временното споразумение е съвместимо със СТО и може да се приеме като първа крачка в процеса, то може да не доведе автоматично до пълно СИП;

6.  Изтъква, че правилата на СТО нито изискват, нито забраняват споразумения относно услугите или т.нар. "сингапурски въпроси";

7.  Потвърждава определянето на преходни периоди в рамките на ВСИП за малките и средните предприятия (МСП), за да могат те да се адаптират към промените, предвидени от споразумението, и настоятелно призовава органите на въпросните държави да продължават да подкрепят интересите на малките и средните предприятия в преговорите за всеобхватно СИП;

8.  Настоятелно призовава страните от АКТБ да продължат процеса на либерализация и насърчава разширяването на обхвата на подобни реформи извън рамките на търговията със стоки, и разширяването на либерализацията на търговията с услуги;

9.  Настоятелно призовава Комисията да не оказва прекомерен натиск върху Гана за поемане на ангажименти за либерализация на обществените услуги и по т.нар. "сингапурски въпроси";

10.  Призовава Съюза да предостави увеличена и адекватна помощ както на органите на държавите от АКТБ, така и на частния сектор, за да се улесни прехода в икономиката след подписването на ВСИП;

11.  Призовава Комисията и държавите-членки да изяснят действителното разпределение на средства за региона на АКТБ, произхождащи от специалния фонд за приоритетни разходи в рамките на увеличения бюджет на програмата "Помощ за търговията";

12.  Припомня, че през октомври 2007 г. беше приета Стратегия на ЕС за "Помощ за търговията", с ангажимент за увеличаване на общия размер на предоставяната от ЕС помощ във връзка с търговията до 2 млрд. евро годишно до 2010 г. (1 млрд. евро от Общността; 1 млрд. евро от държавите-членки); настоява регионът на Западна Африка да получи подходящ и справедлив дял от тези средства;

13.  Призовава за ранно определяне и предоставяне на дела от ресурсите по "Помощ за търговията"; подчертава, че тези средства следва да представляват допълнителни ресурси, а не просто да бъдат предоставени под друга форма средства от Европейския фонд за развитие (ЕФР), че те следва да съответстват на приоритетите на Гана и тяхното изплащане следва да бъде навременно, предвидимо и в съответствие със схемите за изпълнение на националните и регионалните стратегически планове за развитие; възразява срещу поставянето на всякакви условия във връзка със СИП при отпускането на европейски помощи и призовава Комисията да гарантира, че достъпът до средствата от 10-ия ЕФР не зависи от резултатите и темпото на преговорите;

14.  Настоятелно призовава съответните държави да предоставят ясна и прозрачна информация за икономическата и политическата ситуация и развитие в тези страни, за да се подобри сътрудничеството с Европейския съюз;

15.  Подчертава значението на прозрачното управление на природните ресурси, тъй като те са ключ към развитието; призовава преговарящите за пълни СИП да поемат пълна отговорност за подобен механизъм и да очертаят най-добрите практики, за да може Гана да извлече максималната полза от тези ресурси; в този контекст потвърждава своята резолюция от 13 март 2007 г. относно корпоративната социална отговорност: ново партньорство(11) и призовава Комисията да гарантира, че установените в ЕС международни дружества, чиито производствени инсталации са разположени в държави от АКТБ, изпълняват задължителните стандарти на Международната организация на труда, социалните спогодби и спогодбите за опазване на околната среда, както и международните споразумения, за да се постигне световно равновесие между икономическия растеж и по-високите социални и екологични стандарти;

16.  Подчертава значението на вътрешнорегионалната търговия и необходимостта от подобряване на регионалните търговски връзки, за да се гарантира устойчив растеж в региона; подчертава значението на сътрудничеството и съгласуването между отделните регионални единици;

17.  Насърчава едно по-нататъшно намаляване на митата между развиващите се страни и регионалните групи, които днес представляват между 15 и 25% от стойността на търговията, за да продължи да се насърчава търговията юг-юг, икономическия растеж и регионалната интеграция;

18.  Приветства развитието на митнически съюз в групата държави от западноафриканския регион и усилията, които се полагат за създаване на паричен съюз, особено като се имат предвид ползите, които предприятията биха могли да извлекат от синхронизирането на държавите от западноафриканския регион, което би довело до по-широк пазар, нараснала търговия и повече възможности за икономии от мащаба;

19.  Призовава за подходящи и прозрачни механизми за мониторинг – с ясно определена роля и влияние – които да проследяват въздействието на СИП, с увеличено участие на държави от АКТБ и широки консултации със заинтересованите участници; подчертава, че едно цялостно преразглеждане на ВСИП, включващо социалното и икономическото му въздействие, както и разходите и последиците от прилагането му, трябва да бъде извършено не по-късно от пет години след датата на подписването му, като се даде възможност разпоредбите на споразумението да бъдат изменени и да се внесат корекции в прилагането му;

20.  Настоява, че като се спазват Парижките принципи за ефективност на помощите, те трябва, наред с другото, да отговарят на търсенето, и във връзка с това призовава страните от АКТБ да уточнят за какви цели са необходими допълнителни средства, свързани със СИП, по-специално с оглед на нормативната рамкова уредба, предохранителните мерки, улесняването на търговията, подпомагане за изпълнение на международните санитарни и фитосанитарни норми и стандартите за интелектуалната собственост, както и състава на механизма за мониторинг на СИП;

21.  Призовава Комисията да направи всичко по силите си, за да поднови преговорите по Програмата за развитие от Доха (ПРД) и да гарантира, че споразуменията за либерализация на търговията продължават да насърчават развитието в бедните страни;

22.  Изразява убеждението, че за държавите от АКТБ пълните СИП следва да бъдат допълнителни към едно споразумение относно ПРД, а не негова алтернатива;

23.  Признава необходимостта от отделна глава за защита на търговията с двустранни предпазни клаузи; призовава и двете страни да избягват злоупотребата с тези предпазни клаузи; приканва Комисията да приеме, в рамките на продължаващите преговори за сключване на всеобхватно СИП, преразглеждане на включените във ВСИП предпазни клаузи, с цел да се гарантира тяхното подходящо, прозрачно и бързо използване, при условие, че са изпълнени критериите за прилагането им;

24.  Отбелязва огромната разлика в равнищата на публични разходи за селскостопански субсидии и помощ: докато ЕС отделя сума в размер на 55 млрд. евро годишно, а САЩ дарява 55 млрд. щатски долара годишно, Гана не е предоставяла субсидии на своите земеделски стопани/производители на селскостопанска продукция от 1980 г. насам;

25.  Счита, че въпреки преференциалния достъп до пазара на ЕС, с който се ползват селскостопанските продукти на Гана, СИП може да стимулира развитие на селскостопанското производство на Гана единствено, ако производственият капацитет бъде укрепен и модернизиран чрез технически и финансови инвестиции;

26.  Отбелязва, че това поставя в неравностойно положение земеделските стопани в държавите от АКТБ, като намалява конкурентоспособността им както на местно, така и на международно равнище, тъй като действителната себестойност на техните продукти е по-висока от тази на субсидираните продукти на ЕС и САЩ;

27.  Поради тази причина подкрепя договорените тарифни изключения, съсредоточени върху селскостопански стоки и някои обработени селскостопански продукти, при положение, че те се основават главно на необходимостта да се защитят зараждащите се отрасли или чувствителните продукти в тези страни;

28.  Отбелязва, че на Гана са били предоставени тарифни изключения за пилешко и други видове месо, домати, лук, захар, тютюн и бира;

29.  Подчертава, че пълното СИП следва да насърчава износа на преработени стоки с опростени и подобрени правила за произход, особено в ключови сектори като селското стопанство;

30.  Признава, че ВСИП вече включва глава относно сътрудничество за развитие (Дял 2), обхващаща сътрудничеството за развитие, фискалната адаптация, конкурентоспособността в снабдяването и улесняващата стопанската дейност инфраструктура, която следва да бъде изцяло приложена; подчертава, че спешно се налага в рамките на пълното регионално споразумение да се приключат главите относно услугите, инвестициите и свързаните с търговията правила, призовава двете страни да се придържат към договорените ангажименти за приключване на преговорите относно конкуренцията и възлагането на държавни поръчки, едва когато бъде изграден адекватен капацитет за това;

31.  Подчертава, че всяко пълно СИП трябва да включва също така и разпоредби за доброто управление, прозрачността в политическите служби и по отношение на правата на човека;

32.  Посочва, че СИП следва да допринасят за постигането на ЦХР;

33.  Призовава преговарящите страни да включат задължителни условия по отношение на инвестициите, конкуренцията и обществените поръчки, което би могло да увеличи популярността на Гана като място за стопанска дейност и инвестиции, и подчертава, че тези правила ще принесат полза както за потребителите, така и за местната публична администрация, тъй като те ще се прилагат спрямо всички;

34.  Отбелязва важното значение на приноса от неправителствени участници и други заинтересовани участници в региона на ЕКОВАС, както и на изготвянето на анализ на последиците от СИП, които ще спомогнат за изграждането на истинско партньорство, особено необходимо в процеса на наблюдение на споразуменията;

35.  Призовава за бърза процедура по ратифицирането, за да може ползите от ВСИП да станат достъпни за страните партньори без ненужно отлагане;

36.  Препоръчва в провеждащите се в момента преговори за пълно СИП да се възприеме гъвкав, индивидуален и прагматичен подход; в този контекст призовава Комисията да обърне по-специално внимание на молбата на Гана относно свързаните с развитието аспекти на споразумението; приветства в това отношение заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от май 2008 г.;

37.  Насърчава преговарящите страни да приключат преговорите през 2009 г. според планираното; насърчава страните да направят всичко възможно, за да могат да приключат работата по текста на пълно СИП между държавите от АКТБ и Европейския съюз преди края на 2009 г., според планираното;

38.  Подчертава, че пълното СИП следва да включва клауза за преразглеждане и цялостна оценка на въздействието, която трябва да се извърши в рамките на три до пет години след подписването на споразумението; изисква участието на Европейския парламент и на парламента на Гана във всяко преразглеждане на споразумението;

39.  Подчертава по-специално решаващата роля на парламентите на държавите от АКТБ и на недържавните участници в мониторинга и управлението на СИП и призовава Комисията да гарантира тяхното включване в текущите преговорни процедури; счита, че това изисква наличието на ясна програма между Съюза и държавите от АКТБ, основана на подход на участието;

40.  Счита за важно в изпълнението на СИП да се създаде подходяща система за мониторинг, координирана от съответната парламентарна комисия с участието на членове на Комисията по международна търговия и на Комисията по развитие, с цел да се гарантира подходящо равновесие между запазването на водещата роля на Комисията по международна търговия и общата съгласуваност на търговската политика и политиката на развитие; счита, че тази парламентарна комисия следва да възприеме гъвкав подход на работа и активно да съгласува своята дейност със Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС; счита, че мониторингът следва да започне след приемането на всяко ВСИП;

41.  Настоява, че Европейският парламент трябва да бъде напълно информиран и да взема пълно участие по време на преходния преговорен процес;

42.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на държавите от АКТБ, Съвета на министрите на АКТБ–ЕС и Съвместната парламентарна асамблея АКТБ–ЕС.

(1) ОВ C 77 E, 26.3.2004 г., стр. 393.
(2) ОВ C 92 E, 20.4.2006 г., стр. 397.
(3) ОВ C 285 E, 22.11.2006 г., стр. 126.
(4) ОВ C 292 E, 1.12.2006 г., стр. 121.
(5) ОВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 155.
(6) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 261.
(7) ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 244.
(8) ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 301.
(9) ОВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 361.
(10) Приети текстове, P6_TA(2008)0252.
(11) ОВ C 301E, 13.12.2007 г., стр. 45.


Временно споразумение за партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския регион
PDF 369kWORD 80k
Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно временно споразумение за партньорство между държавите от Тихоокеанския регион, от една страна, и Европейската общност, от друга страна
P6_TA(2009)0178B6-0143/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 25 септември 2003 г. относно петата министерска конференция в рамките на Световната търговска организация в Канкун(1), от 12 май 2005 г. относно оценката на кръга от Доха след решението на Общия съвет на СТО от 1 август 2004 г.(2), от 1 декември 2005 г. относно подготовката за шестата министерска конференция в рамките на Световната търговска организация в Хонконг(3), от 23 март 2006 г. относно въздействието на споразуменията за икономическо партньорство (СИП) върху развитието(4), от 4 април 2006 г. относно оценката на кръга от Доха след министерската конференция в рамките на СТО в Хонконг(5), от 1 юни 2006 г. относно търговията и бедността: формулиране на търговски политики, които максимално да повишат приноса на търговията за намаляване на бедността(6), от 7 септември 2006 г. относно спирането на преговорите относно Програмата за развитие от Доха (ПРД)(7), от 23 май 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство(8), от 12 декември 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство(9) и позицията си от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на Регламенти (ЕО) № 552/97, (ЕО) № 1933/2006 и Регламенти (ЕО) № 964/2007 и (ЕО) № 1100/2006 на Комисията(10),

–   като взе предвид временното споразумение за икономическо партньорство между държавите от Тихоокеанския регион, от една страна, и Европейската общност, от друга страна,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону),

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от април 2006 г., октомври 2006 г., май 2007 г., октомври 2007 г., ноември 2007 г. и май 2008 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 октомври 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство (COM(2007)0635),

–   като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), и по-специално член XXIV от него,

–   като взе предвид декларацията на министрите по време на четвъртата сесия на министерската конференция в рамките на СТО, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха,

–   като взе предвид декларацията на министрите по време на шестата сесия на министерската конференция в рамките на СТО, приета на 18 декември 2005 г. в Хонконг,

–   като взе предвид доклада и препоръките на специалната работна група относно помощите за търговия, приети от Общия съвет на СТО на 10 октомври 2006 г.,

–   като взе предвид Декларацията на ООН за хилядолетието от 8 септември 2000 г., в която целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) се определят като критерии, установени колективно от международната общност за премахване на бедността,

–   като взе предвид комюникето от Гленийгълс, прието от Г-8 на 8 юли 2005 г.,

–   като взе предвид член 108, параграф 5, във връзка с член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.   като има предвид, че от 1 януари 2008 г. предишните търговски отношения на Европейския съюз с държавите от АКТБ, които им осигуряваха преференциален достъп до пазарите на ЕС на нереципрочна основа, вече не съответстват на правилата на СТО;

Б.   като има предвид, че СИП са споразумения, които са съвместими с правилата на СТО и са насочени към подкрепяне на регионалната интеграция и насърчаване на постепенната интеграция на икономиките на държавите от АКТБ в световната икономика, което благоприятства за тяхното устойчиво социално и икономическо развитие и допринася за общото усилие за изкореняване на бедността в държавите от АКТБ;

В.   като има предвид, че СИП следва да се използват за изграждане на дългосрочни отношения, при които търговията подкрепя развитието;

Г.   като има предвид, че временните споразумения за икономическо партньорство (ВСИП) са споразумения за търговия със стоки, чиято цел е да се предотврати прекъсване на търговията на държавите от АКТБ с Европейския съюз;

Д.   като има предвид, че настоящата финансова и икономическа криза означава, че търговската политика повече от всякога ще има значение за развиващия се свят;

Е.   като има предвид, че ВСИП се съсредоточават върху търговията със стоки и съвместимостта с правилата на СТО;

Ж.   като има предвид, че правилата на СТО нито изискват, нито забраняват на страните по СИП да поемат ангажименти за либерализация в областта на услугите;

З.   като има предвид, че включените в споразуменията ангажименти биха могли да окажат много съществено въздействие на държавно и регионално равнище;

И.   като има предвид, че от 14 + 1 (Източен Тимор) тихоокеански държави от АКТБ до момента само Папуа Нова Гвинея и Република Фиджи са парафирали ВСИП;

Й.   като има предвид, че е възможно ВСИП да повлияят на обхвата и съдържанието на бъдещите споразумения между Папуа Нова Гвинея и Република Фиджи и други търговски партньори, както и на позицията на региона при преговорите;

К.   като има предвид, че съществува ограничена конкуренция между Европейския съюз и тихоокеанските държави, тъй като преобладаваща част от износа на ЕС се състои основно от стоки, които тихоокеанските държави не произвеждат, но от които често се нуждаят или за директно потребление, или като материали, влагани в местната промишленост;

Л.   като има предвид, че в сегашната политическа ситуация, при която Фиджи се намира под управлението на военен режим, всяко пълно СИП следва да зависи от изработването на пътна карта за демократични избори, договорена от всички съответни политически групи във Фиджи;

М.   като има предвид, че Съветът призова за спешно и пълно възстановяване на демокрацията и възможно най-бързо връщане на гражданското управление;

Н.   като има предвид, че Тихоокеанската регионална група от държави от АКТБ се състои от 14 разположени на големи разстояния островни държави плюс Източен Тимор, с общо население под 8 милиона души; като има предвид, че повече от всеки друг регион, тихоокеанските държави се различават в голяма степен по размер и характеристики, като най-голямата, Папуа Нова Гвинея, е три хиляди пъти по-голяма от най-малката, Ниуе;

О.   като има предвид, че рибното стопанство и свързаните с него дейности и отрасли показват най-голям потенциал за бъдещо увеличение на износа;

П.   като има предвид, че новите търговски правила трябва да се съпътстват от повишена подкрепа за свързаната с търговията помощ;

Р.   като има предвид, че Стратегията на ЕС "Помощ за търговията" има за цел да подпомага способността на развиващите се страни да се възползват от новите търговски възможности;

С.   като има предвид, че между Европейския съюз и държавите от АКТБ бяха договорени нови, по-гъвкави и усъвършенствани правила за произход, които ще доведат до значителни ползи, ако бъдат прилагани правилно и с нужното внимание по отношение на ограничения капацитет на държавите от АКТБ;

Т.   като има предвид, че графикът за продължаващите преговори за преход от временно към пълно СИП между Европейския съюз и тихоокеанските държави се основава на предположението, че споразумението ще бъде сключено до края на 2009 г.;

1.  Подчертава, че подобни споразумения не могат да се смятат за задоволителни, освен ако не постигат три цели: предлагане на държавите от АКТБ на подкрепа за устойчиво развитие, поощряване на участието им в световната търговия и укрепване на процеса на регионализация;

2.  Подчертава, че основната цел на настоящото споразумение е да допринесе за целите за развитие чрез намаляването на бедността и зачитане на основните права на човека и да постигне следните задачи: осигуряване на подкрепа за устойчивото развитие на държавите от АКТБ, насърчаване на участието им в световната търговия, укрепване на процеса на регионализация, съживяване на търговията между Европейския съюз и държавите от АКТБ и подпомагане на икономическата диверсификация на тези държави;

3.  Подчертава, че с цел осигуряване на защита от потенциалните негативни последици при отваряне на икономиките на тихоокеанските държави трябва да бъде предоставена подкрепа от ЕС за получаване на реални ползи чрез търговски преференции и укрепване на икономическото и социалното развитие;

4.  Счита, че това СИП трябва да насърчава и укрепва търговията, икономическия растеж, регионалната интеграция, икономическата диверсификация и намаляването на бедността;

5.  Насърчава преговарящите страни да приключат преговорите през 2009 г., както е планирано; насърчава страните да направят всичко възможно да приключат работата по текста на всеобхватно СИП между държавите от АКТБ и Европейския съюз преди края на 2009 г., както е предвидено;

6.  Признава значението и ползите от постигането на споразумения между Европейския съюз и неговите партньори от АКТБ, които спазват правилата на СТО, тъй като без тези споразумения търговските отношения и тяхното развитие ще бъдат сериозно нарушени; това беше доказано от ползите за износителите в резултат на нарастването на търговията с Европейския съюз след изтичане на срока на преференциалния режим по Споразумението от Котону на 31 декември 2007 г.;

7.  Приветства факта, че Европейският съюз предлага на държавите от АКТБ свободен от мита и квоти достъп до пазарите на Съюза за повечето продукти, за да подкрепи либерализацията на търговията между държавите от АКТБ и Европейския съюз;

8.  Подчертава, че подписването на ВСИП е необходима стъпка към устойчив растеж в този регион като цяло и изтъква важността на продължаването на преговорите до сключването на всеобхватно споразумение, което да стимулира увеличаването на търговията, инвестициите и регионалната интеграция;

9.  Потвърждава установяването на преходни периоди в рамките на ВСИП за малките и средни предприятия (МСП), за да могат те да се адаптират към промените, предвидени от споразумението, и настоятелно призовава органите на тихоокеанските държави да продължат да подкрепят интересите на МСП в рамките на преговорите за всеобхватно СИП;

10.  Настоятелно призовава Комисията да не подлага на натиск държавите от Тихоокеанския регион да приемат ангажименти за либерализация на услугите и по т.нар. "сингапурски въпроси";

11.  Настоятелно призовава държавите от АКТБ да продължат процеса на либерализация, да разширят тези реформи извън рамките на търговията и стоките, както и да ускорят либерализацията на търговията и услугите;

12.  Призовава за създаването на стабилна регулаторна рамка за преговори в областта на услугите, която да гарантира универсално предоставяне на услуги, както и че основните обществени услуги остават извън рамката на преговорите;

13.  Призовава Европейския съюз да предостави увеличена и адекватна помощ както на органите на управление на държавите от АКТБ, така и на частния сектор, за да се улесни прехода в икономиката след подписването на ВСИП;

14.  Призовава съответните държави да предоставят ясна и прозрачна информация за икономическата и политическата ситуация, както и за развитието си, за да се подобри сътрудничеството с Комисията;

15.  Настоятелно призовава преговарящите за сключване на окончателни СИП да предвидят прозрачно управление на природните ресурси и да представят най-добрите практики, необходими за извличането на максимална полза от тези ресурси от съответните страни;

16.  Подчертава значението на вътрешната регионална търговия и необходимостта от повече регионални търговски връзки, с цел осигуряване на устойчив растеж в региона; подчертава значението на сътрудничеството и съгласуваността между различните регионални единици;

17.  Насърчава по-нататъшното намаляване на митата между развиващите се страни и регионалните групи, които днес представляват между 15 и 25% от стойността на търговията, така че да продължи насърчаването на търговията "юг-юг", икономическия растеж и регионалната интеграция;

18.  Призовава Комисията да направи всичко възможно да поднови преговорите по Програмата за развитие от Доха и да гарантира, че споразуменията за либерализация на търговията продължават да насърчават развитието в бедните страни;

19.  Убеден е, че всеобхватните СИП следва да бъдат допълнение към споразумение по Програмата за развитие от Доха, а не алтернатива за държавите от АКТБ;

20.  Признава необходимостта от отделна глава за защита на търговията с двустранни предпазни клаузи; призовава и двете страни да избягват ненужна употреба на тези предпазни клаузи; приканва Комисията да приеме, в рамките на продължаващите преговори за сключване на всеобхватно СИП, преразглеждане на включените във ВСИП предпазни клаузи, с цел да се гарантира тяхното подходящо, прозрачно и бързо използване, при условие, че са изпълнени критериите за прилагането им;

21.  Подкрепя договорените тарифни изключения по отношение на селскостопански стоки и някои обработени селскостопански продукти, при положение, че те се базират основно на необходимостта от защита на зараждащи се отрасли или чувствителни продукти в тези страни;

22.  Изисква процедура на бърза ратификация, за да могат ползите от временното ВСИП да бъдат на разположение на държавите-партньори без ненужно отлагане;

23.  Припомня, че въпреки че временното споразумение може да се счита за първа стъпка в процеса, от правна гледна точка то е напълно независимо международно споразумение, което може да не доведе автоматично до пълно СИП или до това всички първоначални страни по ВСИП да подпишат пълно СИП;

24.  Призовава Комисията да осигури максимална гъвкавост при продължаващите преговори, както е посочено в заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от май 2008 г. и ноември 2008 г.;

25.  Призовава Комисията да разгледа исканията, отправени от тихоокеанските държави, за предоговаряне във връзка с пълното СИП на някои спорни въпроси от временното СИП, които тя желае да промени или оттегли;

26.  Посочва, че Папуа Нова Гвинея и Република Фиджи до момента са единствените членове от Тихоокеанския регион, които са сключили споразумението, като останалите членове на Тихоокеанската регионална група са предпочели да не го подписват поради по-ниското равнище на търговия със стоки с Европейския съюз;

27.  Припомня, че истинският регионален пазар е съществена основа за успешното прилагане на СИП и че регионалната интеграция и сътрудничество са от съществено значение за социалното и икономическо развитие на тихоокеанските държави;

28.  Подчертава, че е необходимо да се гарантира, че ВСИП не понижава нито политическия интерес, нито обществената нагласа за икономическа интеграция в Тихоокеанския регион;

29.  Следователно подчертава, че при прилагането на ВСИП и преговорите за пълно СИП трябва надлежно да се отчитат интеграционните процеси в Тихоокеанския регион;

30.  Препоръчва при провеждащите се в момента преговори за пълно СИП да се възприеме гъвкав, асиметричен и прагматичен подход; в този контекст призовава Комисията да вземе предвид по-конкретно исканията на държавите от Тихоокеанския регион, засягащи аспектите във връзка с развитието в споразумението; в тази връзка приветства заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от май 2008 г.;

31.  Посочва, че споразумението може да има последици и за отношенията между държавите от Тихоокеанския регион и техните най-близки и големи търговски партньори, Австралия и Нова Зеландия, и че трябва да се гарантира, че разпоредбите на настоящото споразумение не пречат на бъдещи търговски споразумения с тези страни;

32.  Признава включването във всеобхватното СИП на глава за сътрудничеството за развитие, обхващаща сътрудничеството по отношение на търговията със стоки, конкурентоспособността при предлагането, инфраструктурата за подпомагане на стопанската дейност, търговията с услуги, свързаните с търговията въпроси, изграждането на институционален капацитет и фискалните корекции; призовава двете страни да се придържат към договорените ангажименти за приключване на преговорите по конкуренцията и възлагането на държавни поръчки, едва когато бъде изграден подходящ капацитет за това;

33.  Припомня, че СИП трябва да подкрепя целите, политиките и приоритетите за развитие на тихоокеанските държави не само по структура и съдържание, но и по отношение на начина и духа на прилагане;

34.  Посочва, че СИП следва да допринасят за постигането на ЦРХ;

35.  Приема избирателното прилагане от страна на Европейския съюз на принципа за "най-облагодетелствана нация" сред всички подрегионални групи от АКТБ;

36.  Припомня приемането през октомври 2007 г. на стратегията на ЕС за помощ за търговията, която включва ангажимент за увеличаване на свързаното с търговията колективно подпомагане от ЕС до 2 милиарда евро годишно до 2010 г. (1 млрд. евро от Общността и 1 млрд. евро от държавите-членки); настоява Тихоокеанският регион да получи подходящ и справедлив дял;

37.  Призовава за ранно определяне и предоставяне на дела от ресурсите за помощ за търговията; подчертава, че тези средства следва да представляват допълнителни ресурси, а не просто финансиране по Европейския фонд за развитие под различна форма, че следва да съответстват на приоритетите на Папуа Нова Гвинея и Република Фиджи и че следва да се отпускат своевременно, по предвидим начин и в съответствие с графиците за изпълнение на националните и регионалните стратегически планове за развитие; припомня, че СИП трябва да подкрепя целите, политиките и приоритетите за развитие на тихоокеанските държави не само по структура и съдържание, но и по отношение на начина и духа на прилагане;

38.  Призовава Комисията, с оглед на ангажиментите, поети от Съвета през септември 2007 г. във връзка със Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост (ТРИПС) и достъпа до лекарства, да не преговаря по свързани с фармацевтичните продукти разпоредби от типа на ТРИПС-плюс, засягащи общественото здраве и достъпа до лекарства в пълното СИП, да не изисква спазване или приемане на задълженията по Договора за патентно коопериране и Договора за патентно право, да се въздържа от включване на условията на Директива 2004/48/ЕО(11) и да не въвежда теми като защитата на неоригинални бази данни в пълното СИП;

39.  Изразява своята трайна подкрепа за сключването на всеобхватно СИП между Европейската общност и държавите от Тихоокеанския регион, включително в ключовата област на преговорите относно правата върху интелектуалната собственост, които обхващат не само западните технологични достижения, но и биологичното разнообразие и традиционните познания,

40.  Призовава за подходящи и прозрачни механизми за наблюдение с ясна роля и влияние, с оглед проследяване на въздействието на СИП при по-голямо участие на АКТБ и широки консултации със заинтересованите страни;

41.  Счита за важно прилагането на СИП да установи подходяща система за наблюдение, координирана от съответна парламентарна комисия, която включва членове на Комисията по международна търговия и на Комисията по развитие, като се осигурява подходящ баланс между поддържането на водещата роля на комисията по международна търговия и цялостната последователност на политиката за търговия и развитие; тази парламентарна комисия трябва да се придържа към гъвкав метод на работа и да координира активно дейността си със Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС; счита, че това наблюдение следва да започва след приемането на всяко ВСИП;

42.  Подчертава по-специално ключовата роля на парламентите на държавите от АКТБ и участието на неправителствения сектор в наблюдението и управлението на СИП и отправя искане към Комисията да насърчи тяхното участие в продължаващите процедури на преговори; това налага наличието на ясен дневен ред между ЕС и държавите от АКТБ, основан на подход на участието;

43.  Подчертава, че пълното СИП следва да включва клауза за преразглеждане и оценка на цялостното въздействие, която да се извършва от три до пет години след неговото подписване, с цел определяне на социално-икономическото въздействие на споразумението, включително на разходите и последиците от неговото прилагане; изисква Европейският парламент и парламентите на държавите от Тихоокеанския регион да участват в преразглеждането на споразумението;

44.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на държавите от АКТБ, на Съвета на министрите АКТБ-ЕС, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

(1) ОВ C 77 E, 26.03.2004 г., стр. 393.
(2) ОВ C 92 E, 20.04.2006 г., стр. 397.
(3) ОВ C 285 E, 22.11.2006 г., стр. 126.
(4) ОВ C 292 E, 01.12.2006 г., стр. 121.
(5) ОВ C 293 E, 02.12.2006 г., стр. 155.
(6) ОВ C 298 E, 08.12.2006 г., стр. 261.
(7) ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 244.
(8) ОВ C 102 E, 24.04.2008 г., стр. 301.
(9) ОВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 361.
(10) Приети текстове, P6_TA(2008)0252.
(11) Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, (OВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45).


Временно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Южноафриканската общност за развитие
PDF 300kWORD 79k
Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно сключване на временно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и държавите от Южноафриканската общност за развитие, страни по СИП, от друга
P6_TA(2009)0179B6-0144/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 25 септември 2003 г. относно Петата министерска конференция на Световната търговска организация (СТО) в Канкун(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 май 2005 г. относно оценката на кръга от преговори от Доха след решението на Общия съвет на СТО от 1 август 2004 г.(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 1 декември 2005 г. относно подготовката за Шестата министерска конференция на Световната търговска организация в Хонконг(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 март 2006 г. относно въздействието на споразуменията за икономическо партньорство (СИП) върху развитието(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 4 април 2006 г. относно оценката на кръга от преговори от Доха след Министерската конференция на СТО в Хонконг(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2006 г. относно търговията и бедността: формиране на търговски политики за максимално увеличаване на приноса на търговията за облекчаване на бедността(6),

–   като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2006 г. относно временно преустановяване на преговорите по Програмата за развитие от Доха(7),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство(8),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство(9),

–   като взе предвид своята позиция от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на Регламенти (ЕО) № 552/97, (ЕО) № 1933/2006 и Регламенти (ЕО) № 964/2007 и (ЕО) № 1100/2006 на Комисията(10),

–   като взе предвид временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската Общност и нейните държави членки, от една страна, и държавите от Южноафриканската общност за развитие, страни по СИП, от друга,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 година (Споразумение от Котону),

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от април 2006 г., октомври 2006 г., май 2007 г., октомври 2007 г., ноември 2007 г. и май 2008 г.,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 23 октомври 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство(COM(2007)0635),

–   като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и по-специално член XXIV от него,

–   като взе предвид министерската декларация от четвъртата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 във връзка с член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че от 1 януари 2008 г. предишните търговски отношения на Европейския съюз със страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, които им осигуряваха преференциален достъп до пазарите на ЕС на едностранна основа, вече не съответстват на правилата на Световната търговска организация (СТО);

Б.   като има предвид, че споразуменията за икономическо партньорство (СИП) са съвместими със СТО и целят подкрепа за регионалната интеграция и насърчаване на постепенното интегриране на икономиките на страните от АКТБ в световната икономика, като по този начин стимулират тяхното устойчиво социално и икономическо развитие и допринасят за общите усилия за изкореняване на бедността в страните от АКТБ;

В.   като има предвид, че настоящата финансова и икономическа криза означава, че търговската политика ще бъде по-важна от всякога за развиващите се страни;

Г.   като има предвид, че предишните системи за търговски преференции не бяха в състояние да допринесат за решително подобряване на икономическата ситуация в тези страни;

Д.   като има предвид, че временните СИП (ВСИП) са споразумения относно търговията със стоки, предназначени да предотвратят прекъсване на търговията на страните от АКТБ с Европейската общност, и че тези споразумения съдържат редица спорни разпоредби;

Е.   като има предвид, че Европейският съюз предлага на страните от АКТБ стопроцентов достъп, без налагане на квоти и мита, до пазарите на ЕС, с преходни периоди за ориза (2010 г.) и захарта (2015 г.);

Ж.   като има предвид, че правилно планираната либерализация на търговията може да насърчи разнообразието на пазара, икономическия растеж и развитието;

З.   като има предвид, че в рамките на преговорите за сключване на СИП някои страни от АКТБ поискаха включване на клаузата за най-облагодетелствана нация, с която се определят нормални, недискриминационни митнически тарифи за вноса на стоки, с цел да се гарантира, че всички износители ще бъдат третирани по същия начин като най-облагодетелствания търговски партньор;

И.   като има предвид, че конкуренцията между икономиките на Европейския съюз и на страните от АКТБ е ограничена, тъй като основната част от износа на ЕС се състои предимно от стоки, които не се произвеждат от страните от АКТБ, но от които те се нуждаят или за пряко потребление, или като суровини за националната промишленост, като има предвид, че това не важи за търговията със селскостопански стоки, при която експортните субсидии на ЕС представляват сериозна пречка за производителите от страните от АКТБ в секторите земеделие, животновъдство и производство на мляко и млечни продукти, като нарушават равновесието и често разрушават както местните, така и регионалните пазари, и поради това ЕС следва незабавно да пристъпи към премахване на всички видове експортни субсидии;

Й.   като има предвид, че бяха договорени нови, подобрени правила за произход, засягащи по-специално текстила, дрехите, рибарството и селскостопанските продукти, между Европейската общност и държавите от Южноафриканската общност за развитие, на които потенциално те биха могли да донесат значителни предимства, ако се прилагат правилно и с необходимото внимание към намаленото равнище на възможностите на тези страни, и като има предвид, че следва да се подчертае, че ако целта на споразуменията за икономическо партньорство е да се насърчат регионалното кумулиране и инвестициите, са необходими опростени и подобрени правила за произхода, за да могат предприятията от страните от АКТБ да развият износа си на преработени продукти и да се възползват от новите пазарни възможности, предоставяни от СИП;

1.  Потвърждава своето становище, че споразуменията за икономическо партньорство следва да са съобразени с потребностите на страните от АКТБ и следва да се изготвят с оглед на съживяването на търговските отношения между АКТБ и ЕС, на стимулирането на развитието и икономическата диверсификация, както и регионалната интеграция на страните от АКТБ, на ограничаването на бедността, на зачитането на основните права на човека и следователно като цяло на постигането на Целите на хилядолетието за развитие;

2.  Подчертава, че при гарантирането на защита от потенциалните отрицателни последствия от отварянето на икономиките на страните от региона на Южноафриканската общност за развитие Европейският съюз трябва да предостави подкрепа, за да се постигнат действителни ползи посредством търговски преференции и за да се осигури икономическо и социално развитие;

3.  Признава предимствата, които парафирането на Временни споразумения за икономическо партньорство предостави на износителите, като запази статуквото на износа за Европейския съюз след изтичането на 31 декември 2007 г. на преференциалния тарифен режим, предвиден по Споразумението от Котону, и като по този начин предотврати вредите, които износителите от АКТБ биха могли да понесат, ако бяха задължени да действат при по-малко благоприятни търговски условия;

4.  Приветства факта, че Европейската общност предлага на страните от АКТБ изцяло освободен от мита и квоти достъп до пазарите на Европейския съюз за техните продукти, за да се подкрепи либерализацията на търговията между страните от АКТБ и Европейския съюз;

5.  Приветства заключенията на Съвета от май, юни и ноември 2008 г., в които се подчертава необходимостта от подкрепа на съществуващи процеси на регионална интеграция и от насърчаване на развитието, и призовава Комисията да спазва този мандат по време на преговорите; в тази връзка подчертава необходимостта да се предотврати разпадането на Южноафриканския митнически съюз;

6.  Подчертава, че подписването на временно споразумение за икономическо партньорство е необходима мярка с оглед на устойчивия растеж в отделните региони, както и в тези региони като цяло, и подчертава значението на продължаването на преговорите до сключването на всеобхватно споразумение, стимулиращо увеличаването на търговския обмен, инвестициите и регионалната интеграция;

7.  Призовава Европейския съюз да предостави по-голяма и целесъобразна помощ както на органите в страните от АКТБ, така и на частния сектор, за да се улесни икономическият преход след подписването на временно споразумение за икономическо партньорство;

8.  Счита, че настоящето временно споразумение не отделя никакво специално място или внимание на въпросите на продоволствената сигурност и на правото на прехрана и че те не насърчават инструментите на селскостопанските и търговските политики, които правят възможно регулирането на пазара и защитата на устойчивото семейно селско стопанство; изтъква, че тези теми трябва да бъдат поставени в центъра на преговорите с цел да се гарантира последователност на търговската политика и на съвкупността от политиките на ЕС по отношение на принципите на продоволствения суверенитет и правото на прехрана;

9.  Призовава Комисията и държавите-членки да изяснят действителното разпределение на средства за региона на АКТБ, произхождащи от специалния фонд за приоритетни разходи в рамките на увеличения бюджет на програмата "Помощ за търговия"; припомня, че през октомври 2007 г. беше приета Стратегия на ЕС за подпомагане на търговията, с ангажимент за увеличаване в срок до 2010 г. на общия размер на предоставяната от ЕС помощ във връзка с търговията до 2 млрд. евро годишно (1 млрд. евро от Общността и 1 млрд. евро от държавите-членки); настоява регионът на Южноафриканската общност за развитие да получи подходящ и справедлив дял от тези средства;

10.  Призовава за ранно определяне и предоставяне на дела от средствата по "Помощ за търговията"; подчертава, че тези средства следва да бъдат допълнителни ресурси, а не просто преразпределено финансиране по Европейския фонд за развитие (ЕФР), че те следва да съответстват на приоритетите на държавите от Южноафриканската общност за развитие и че следва да бъдат отпускани своевременно, предсказуемо и в съответствие с графиците за изпълнение на националните и регионални стратегически планове за развитие; възразява срещу поставянето на всякакви условия във връзка със СИП при отпускането на европейски помощи и призовава Комисията да гарантира, че достъпът до средствата от 10-ия ЕФР не зависи от резултатите и темпото на преговорите;

11.  Настоятелно призовава преговарящите за сключване на окончателни СИП да отделят специално внимание на прозрачното управление на природните ресурси и да представят най-добрите практики, необходими за извличането на максимална полза от тези ресурси от страните от АКТБ;

12.  Призовава Комисията да гарантира, че транснационалните дружества със седалища в ЕС и производствени мощности в страните от АКТБ спазват основните стандарти на МОТ, конвенциите в социалната и екологична област и международните споразумения, с оглед постигане на равновесие в световен мащаб между икономическия растеж и укрепването на социалните и екологични стандарти;

13.  Подчертава значението на вътрешнорегионалната търговия и необходимостта от увеличаване на регионалните търговски връзки, за да се гарантира устойчив растеж в региона; подчертава значението на сътрудничеството и съгласуването между отделните регионални единици; призовава Комисията да не накърнява регионалното измерение;

14.  Счита, че е важно при прилагането на Споразуменията за икономическо партньорство да се въведе целесъобразна система за наблюдение, координирана от съответната парламентарна комисия с участието на членове на комисията по международна търговия и на комисията по развитие, като се гарантира подходящ баланс между запазването на водещата роля на комисията по международна търговия и последователността като цяло на политиките в областта на търговията и развитието; тази парламентарна комисия действа гъвкаво и активно координира своята дейност със Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС; счита, че това наблюдение следва да започва след приемането на всяко едно временно споразумение за икономическо партньорство;

15.  Призовава Комисията да направи всичко по силите си, за да поднови преговорите по Програмата за развитие от Доха и да гарантира, че споразуменията за либерализация продължават да насърчават развитието в бедните страни;

16.  Изразява убеждението си, че окончателните СИП следва да допълват споразуменията по Програмата за развитие от Доха, а не да се разглеждат като алтернатива;

17.  Признава необходимостта от отделна глава за защита на търговията с двустранни предпазни клаузи; призовава и двете страни да избягват злоупотребата с тези предпазни клаузи; приканва Комисията да приеме, в рамките на продължаващите преговори за сключване на всеобхватно СИП, преразглеждане на включените във ВСИП предпазни клаузи, с цел да се гарантира тяхното подходящо, прозрачно и бързо използване, при условие, че са изпълнени критериите за прилагането им;

18.  Подкрепя договорените тарифни изключения по отношение на селскостопанските стоки и на някои обработени селскостопански продукти, при положение че те се базират основно на необходимостта от защита на зараждащите се отрасли или на чувствителни продукти в тези страни;

19.  Призовава Комисията да прояви гъвкавост в отговор на сериозната загриженост на Ангола, Намибия и Южна Африка по ключови въпроси като клаузата за най-облагодетелствана нация, както и данъците върху износа и защитата на зараждащите се промишлени сектори;

20.  Насърчава преговарящите страни да възприемат гъвкав, асиметричен и прагматичен подход в провеждащите се в момента преговори за регионално СИП, което да удовлетворява и двете страни, без да налага нереалистични срокове, като позволява на страните от Южноафриканската общност за развитие да предоговорят всички разпоредби относно спорните въпроси, които желаят да изменят или оттеглят;

21.  Отбелязва със задоволство напредъкът, постигнат по време на техническите преговори през март 2009 г. в Свакопмунд, Намибия, и приветства факта, че Комисията приема спорните въпроси да бъдат разгледани преди подписването на временното СИП; призовава неразрешените въпроси, като режима на най-облагодетелствена нация, правното определение за страните и оставащите въпроси относно достъпа до селскостопанския пазар, да бъдат разрешени по начин, който позволява на всички членове от групата държави от Южноафриканската общност за развитие, страни по СИП, да подпишат временно СИП;

22.  Отчита факта, че в временното споразумение за икономическо партньорство между ЕС и държавите от Южноафриканската общност за развитие е била включена глава за сътрудничеството за развитие, която обхваща търговията със стоки, конкуренцията в снабдяването, улесняващата стопанската дейност инфраструктура, търговията с услуги, свързаните с търговията въпроси, изграждането на институционален капацитет и фискалната адаптация; призовава двете страни да се придържат към договорения ангажимент да приключат преговорите по конкуренцията и възлагането на държавни поръчки едва след като бъде изграден адекватен капацитет за това; призовава Комисията да оказва тясно сътрудничество на държавите от Южноафриканската общност за развитие с оглед да могат да бъдат постигнати целите, зададени в тази глава за сътрудничеството за развитие;

23.  Подчертава, че всяко окончателно СИП трябва да включва и разпоредби по отношение на общоприетото определение за "добро управление", прозрачността при изпълнението на политическите функции и правата на човека, в съответствие с членове 11б, 96 и 97 от Споразумението от Котону, както и конкретни разпоредби за най-уязвимите групи като местните земеделски стопани и жените;

24.  Отбелязва, че графикът на текущите преговори относно прехода от временно към окончателно СИП между ЕС и страните от Южноафриканската общност за развитие се основава на допускането, че споразумението ще бъде сключено в края на 2009 г.; призовава Комисията да не оказва ненужен натиск на страните от Южноафриканската общност за развитие, за да поемат ангажименти за либерализация и регулаторни задължения в областта на услугите и т.нар. "сингапурски въпроси";

25.  Призовава в случай на преговори относно услугите да се създаде стабилна регулаторна рамка, която да гарантира, че е налице предоставяне на универсална услуга;

26.  Подкрепя усилията на двете страни за осигуряване на активното участие на Южна Африка в преговорния процес; признава, че участието на Южна Африка е от ключово значение за развитието на икономическото сближаване, регионалната интеграция и последващото развитие на отношенията в областта на търговията и инвестициите между региона и Европейския съюз; призовава Комисията да поддържа и развива тази асоциация при преговорите за сключване на окончателно и всеобхватно СИП;

27.  Отбелязва намерението на региона на Южноафриканската общност за развитие да участва в създаването на нова зона за свободна търговия с региона на Източноафриканската общност и Общия пазар на Източна и Южна Африка (COMESA); призовава Комисията да следи развитието на събитията с цел гарантиране на пълната съвместимост на СИП;

28.  Приветства включването в СИП между ЕС и Южноафриканската общност за развитие на клауза за преразглеждане, която предвижда осъществяването на цялостен преглед на споразумението не по-късно от пет години след датата на подписването му и впоследствие на интервали от пет години, както и анализ на разходите и последиците от изпълнението на търговските ангажименти; ако е необходимо, разпоредбите на споразумението трябва да се изменят, а тяхното прилагане да се адаптира, като се зачитат правилата и процедурите на СТО и в съответствие с тях;

29.  Насърчава преговарящите страни да приключат преговорите за окончателно СИП, както е предвидено, през 2009 г.;

30.  Настоява Парламентът да бъде подробно информиран и да взема пълно участие по време на преходния процес на преговори; изразява желание това да бъде осъществено посредством активни неофициални тристранни дискусии със Съвета и Комисията; призовава Съвета възможно най-скоро да отнесе въпроса до Парламента;

31.  Подчертава решаващата роля на парламентите на държавите от АКТБ и на недържавния сектор в наблюдението и управлението на СИП и призовава Европейската комисия да гарантира тяхното включване в текущите процедури по преговори; това изисква наличието на ясна програма, съгласувана от ЕС и от държавите от АКТБ и основаваща се на подход на участието;

32.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на държавите от АКТБ, Съвета на министрите АКТБ-ЕС и Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

(1) ОВ C 77 E, 26.3.2004 г., стр. 393.
(2) ОВ C 92 E, 20.4.2006 г., стр. 397.
(3) ОВ C 285 E, 22.11.2006 г., стр. 126.
(4) ОВ C 292 E, 1.12.2006 г., стр. 121.
(5) ОВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 155.
(6) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 261.
(7) ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 244.
(8) ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 301.
(9) ОВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 361.
(10) Приети текстове, P6_TA(2008)0252.


Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Източна и Южна Африка
PDF 307kWORD 83k
Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно Временното споразумение за установяване на рамка за споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга
P6_TA(2009)0180B6-0145/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 25 септември 2003 г. относно Петата сесия на Министерската конференция на Световната търговска организация (СТО) в Канкун(1), от 12 май 2005 г. относно оценката на Кръга от преговори в Доха след решението на Общия съвет на СТО от 1 август 2004 г.(2), от 1 декември 2005 г. относно подготовката за Шестата сесия на Министерската конференция на СТО в Хонгконг(3), от 23 март 2006 г. относно въздействието върху развитието на споразуменията за икономическо партньорство (СИП)(4), от 4 април 2006 г. относно оценката на Кръга от преговори в Доха след Министерската конференция на СТО в Хонгконг(5), от 1 юни 2006 г относно търговията и бедността: формиране на търговски политики за максимално увеличаване на приноса на търговията за облекчаване на бедността(6), от 7 септември 2006 г. относно спирането на преговорите по Програмата за развитие от Доха (ПРД)(7), от 23 май 2007 г. относно споразуменията за икономически партньорство(8), от 12 декември 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство(9) и своята позиция от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на Регламенти (ЕО) № 552/97, (ЕО) № 1933/2006 и Регламенти (ЕО) № 964/2007 и (ЕО) № 1100/2006 на Комисията(10),

–   като взе предвид Временното споразумение за икономическо партньорство между Коморските острови, Мадагаскар, Мавриций, Сейшелските острови, Зимбабве и Замбия, от една страна, и Европейската общност, от друга,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумение от Котону),

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от април 2006 г., октомври 2006 г., май 2007 г., октомври 2007 г., ноември 2007 г. и май 2008 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 октомври 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство (COM(2007)0635),

–   като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и по-специално член XXIV от него,

–   като взе предвид Министерската декларация от Четвъртата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха,

–   като взе предвид Министерската декларация от Шестата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 18 декември 2005 г. в Хонконг,

–   като взе предвид доклада и препоръките на Работната група за помощ за търговия, приети от Общия съвет на СТО на 10 октомври 2006 г.,

–   като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 8 септември 2000 г., която установява Целите на Хилядолетието за развитие (ЦХР) като критерии за премахване на бедността, съвместно определени от международната общност,

–   като взе предвид комюникето от Гленийгълс, прието от Групата на осемте (Г-8) на 8 юли 2005 г.,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 във връзка с член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че съществуващите до 31 декември 2007 г. търговски отношения между Европейския съюз и държавите от АКТБ, според които последните получаваха преференциален достъп до пазарите в ЕС на нереципрочна основа, не съответстваха на правилата на СТО;

Б.   като има предвид, че СИП са съвместими със СТО и целят подкрепа за регионалната интеграция и насърчаване на постепенното интегриране на икономиките от АКТБ в световната икономика, като по този начин подпомагат тяхното устойчиво социално и икономическо развитие и допринасят за общите усилия за изкореняване на бедността и болестите в държавите от АКТБ;

В.   като има предвид, че настоящата финансова и икономическа криза означава, че справедливата и благоприятстваща развитието търговска политика ще бъде по-важна от всякога за развиващия се свят;

Г.   като има предвид, че предишните системи за търговски преференции не бяха в състояние да допринесат за решително подобряване на икономическата ситуация в тези държави;

Д.   като има предвид, че временните споразумения за икономическо партньорство (ВСИП) са споразумения за търговията със стоки и целят да предотвратят нарушенията в търговията между държавите от АКТБ и Европейския съюз;

Е.   като има предвид, че ВСИП са напълно независими, съвместими с правилата на СТО международни споразумения и могат да бъдат разглеждани като първа крачка към постигането на пълни СИП;

Ж.   като има предвид, че Европейският съюз предлага на държавите от АКТБ 100%-ов освободен от квоти и мита достъп до пазарите на ЕС от първата година, с изключение на ориза (2010 г.) и захарта (2015 г.);

З.   като има предвид, че равнището на възможностите на държавите от АКТБ и Европейския съюз се различават съществено;

И.   като има предвид, че конкуренцията между икономиките на ЕС и на държавите от АКТБ е ограничена, тъй като по-голямата част от износа на ЕС се състои предимно от стоки, които не се произвеждат от държавите от АКТБ, но от които те се нуждаят или за пряко потребление, или като суровини за националната промишленост;

Й.   като има предвид, че правилно планираната либерализация на търговията може да насърчи разнообразието на пазара, икономическия растеж и развитието;

K.   като има предвид, че клаузата за най-облагодетелствана нация, която определя нормални, недискриминационни митнически тарифи върху вноса на стоки, е била цел за някои от държавите от АКТБ в рамките на преговорите за СИП, с цел да се гарантира, че всички износители ще бъдат третирани по същия начин, както най-облагодетелствания търгуващ износител;

Л.   като има предвид, че бяха договорени подобрени правила за произход с държавите от АКТБ, на които те могат да донесат значителни ползи, ако се прилагат правилно и отчитат надлежно техните ограничени възможности;

М.   като има предвид, че усъвършенстваните търговски правила трябва да се съпровождат от по-голяма подкрепа за оказването на свързана с търговията помощ;

Н.   като има предвид, че целта на стратегията на ЕС "Помощ за търговията" е да подкрепя развиващите се страни по отношение на възможността им да се възползват от нови търговски възможности;

O.   като има предвид, че пълните СИП неизбежно ще определят условията за обхвата и съдържанието на бъдещите споразумения, сключвани между държавите от АКТБ и други търговски партньори, както и позицията на региона в преговорите;

П.   като има предвид, че групата държави от Източна и Южна Африка (ИЮА) в рамките на региона на АКТБ се състои от държави, които много съществено се различават по размер и БВП;

Р.   като има предвид, че групата на държавите от Източна и Южна Африка на ИЮА се състои от пет държави с общо население от 33,5 милиона души и че всички те се различават по размер и характеристики, като най-голямата – Мадагаскар, е с население 250 пъти по-голямо от това на най-малката – Сейшелските острови;

С.   като има предвид, че регионът на ИЮА, разделен на групата от Източноафриканската общност и Групата на държавите от Източна и Южна Африка, може да бъде отново обединен, веднага щом тези групи проявят воля за това;

1.  Отново потвърждава становището си, че ако са разработени по целесъобразен начин и са придружени от ефективни, подпомагащи развитието политики, СИП предоставят възможност за съживяване на търговските връзки между ЕС и АКТБ, за стимулиране на икономическо развитие и диверсификация, както и регионална интеграция, и намаляване на бедността в държавите от АКТБ;

2.  Подчертава, че СИП не могат да бъдат считани за задоволителни, освен ако чрез тях не бъдат постигнати три цели: да се предостави подкрепа на държавите от АКТБ за устойчиво развитие, да се насърчи участието им в световната търговия и да се укрепи процесът на регионализация;

3.  Подчертава, че една от основните цели на настоящото споразумение е да допринесе за постигането на ЦХР, посредством цели за развитие, намаляване на бедността и зачитане на основните права на човека;

4.  Признава ползите от подписването на ВСИП между Съюза и съответните държави за износителите, като се поддържа статуквото на износа за Европейския съюз след изтичането на преференциалните тарифни ставки, предоставени съгласно Споразумението от Котону на 31 декември 2007 г. и следователно се запазват и съществено се разширяват възможностите за износ към ЕС за държавите от ИЮА, както чрез правилата за пълен пазарен достъп, така и чрез подобрените правила за произход;

5.  Признава значението на постигането на споразумения между Съюза и партньорите от АКТБ, които спазват правилата на СТО, тъй като без тези споразумения търговските отношения, както и развитието на държавите–партньори от АКТБ ще бъдат сериозно нарушени;

6.  Приветства факта, че Европейската общност предлага на страните от ИЮА освободен от мита и квоти достъп до пазара в Европейския съюз за техните продукти, за да подкрепи либерализацията на търговията между страните от ИЮА и Европейския съюз;

7.  Подчертава, че подписването на ВСИП е необходима стъпка към устойчив растеж в отделните региони, както и в тези региони като цяло, и подчертава важността на продължаването на преговорите с оглед на сключването на окончателно споразумение, за да се стимулира увеличаването на търговията, инвестициите и регионалната интеграция;

8.  Призовава Комисията да гарантира, че, ако такова е желанието на държавите от ИЮА, този регион има възможност да предоговори всички разпоредби относно спорните въпроси, които би желал да измени или оттегли;

9.  Приветства определянето на преходни периоди в рамките на ВСИП за малките и средни предприятия (МСП), за да могат те да се адаптират към промените, предвидени от споразумението, и настоятелно призовава органите на въпросните държави да продължат да подкрепят интересите на МСП в преговорите им за пълни СИП;

10.  Посочва, че между икономиките на ЕС и на държавите от ИЮА съществува огромен дисбаланс, който не може да бъде преодолян, дори и частично, само с помощта на политики за свободна търговия;

11.  Настоява държавите от АКТБ да продължат процеса на либерализация и насърчава разпростирането на такива реформи извън рамките на търговията със стоки, за да се увеличи също така либерализацията на търговията с услуги;

12.  Призовава Съюза да предостави по-голяма и по-адекватна помощ както на органите на държавите от АКТБ, така и на частния сектор, за да се улесни преходът в икономиката след подписването на ВСИП и да се гарантира, че са предприети мерки за защита на уязвимите групи (възрастните хора, лицата с увреждания, самотните майки) по време на периода на икономически преход;

13.  Призовава Комисията и държавите-членки да изяснят действителното разпределение на средства за региона на АКТБ, произхождащи от специалния фонд за приоритетни разходи в рамките на увеличения бюджет на програмата "Помощ за търговия";

14.  Призовава за ранно определяне и предоставяне на дела от ресурсите по "Помощ за търговията";

15.  Припомня, че през октомври 2007 г. бе приета европейската стратегия за помощ за търговията, като бе поет ангажимент общоевропейската помощ, свързана с търговията, да се увеличи на 2 млрд. евро годишно до 2010 г. (1 млрд. евро от Общността и 1 млрд. евро от държавите-членки); настоява държавите партньори от ИАО да получат подходящ и справедлив дял;

16.  Настоятелно призовава съответните държави да предоставят ясна и прозрачна информация за икономическата и политическата ситуация и развитие в тези страни, за да се подобри сътрудничеството със Съюза;

17.  Настоятелно призовава преговарящите страни по всяко окончателно СИП да отчитат изцяло прозрачното управление на природните ресурси и да посочат най-добрите практики, необходими с цел съответните държави да могат да извлекат максимални ползи от тези ресурси, включително борбата с евентуално пране на пари;

18.  Подчертава важността на вътрешнорегионалната търговия и необходимостта от увеличаване на регионалните търговски връзки, за да се гарантира устойчив растеж в региона; подчертава важността на сътрудничеството и съгласуването между отделните регионални единици; призовава за това всички споразумения между Съюза и държавите от региона на ИЮА да не са в противоречие помежду си, както и да не възпрепятстват регионалната интеграция в по-широкия регион;

19.  Призовава за подходящи и прозрачни механизми за наблюдение – с ясно определена роля и влияние – които да проследяват въздействието на СИП, с увеличено участие на държави от АКТБ и широки консултации с участниците, включително с гражданското общество; подчертава, че не по-късно от пет години от датата на подписване трябва да се предприеме цялостен преглед на временното СИП с ИЮА по отношение на неговото социално и икономическо въздействие, включително разходите и последствията от неговото прилагане, като този преглед следва да позволи изменения в разпоредбите на споразумението и адаптация на тяхното прилагане;

20.  Счита, че е важно при прилагането на СИП да се установи подходяща система за наблюдение, координирана от съответна парламентарна комисия, включваща членове на Комисията по международна търговия и на Комисията по развитие, с цел да се гарантира подходящ баланс между поддържането на водещата роля на Комисията по международна търговия и общата съгласуваност на търговската политика и политиката на развитие; счита, че тази парламентарна комисия следва да действа по гъвкав начин и активно да координира своята дейност със Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС; счита, че наблюдението следва да започне след приемането на всяко ВСИП;

21.  Подчертава, по-специално, първостепенната роля на парламентите на държавите от АКТБ и неправителствения сектор за наблюдението и управлението на СИП и призовава Комисията да насърчи тяхното участие в продължаващия преговорен процес, във връзка с което се изисква ясна програма за преговори между ЕС и държавите от АКТБ, основана на подхода на участие;

22.  Настоява, че, съгласно Парижките принципи за ефективността на помощта, тя трябва, наред с другото, да е обусловена от търсенето, и поради тази причина призовава държавите от АКТБ да представят – със съответната подкрепа от ЕС, при необходимост – подробни предварителни разчети за разходите, отнасящи се до начина на реализация и предназначението на допълнителните средства, свързани със СИП, по-специално с оглед нормативната уредба, предохранителните мерки, улесняване на търговията, помощ за изпълнение на международните санитарни и фитосанитарни стандарти и стандартите за интелектуалната собственост, както и структурата на механизма за наблюдение на СИП;

23.  Изразява своята неотменна подкрепа за всеобхватно СИП между Европейската общност и държавите от ИЮА, включително ключовата област на преговорите по правата върху интелектуалната собственост, които обхващат не само западните технологични достижения, но и биологичното разнообразие и традиционните познания;

24.  Призовава Комисията да направи всичко по силите си, за да поднови преговорите по ПРД и да гарантира, че споразуменията за либерализация на търговията продължават да насърчават развитието в бедните страни;

25.  Изразява убеждението, че окончателните СИП следва да бъдат допълнителни към едно споразумение по ПРД, а не негова алтернатива;

26.  Признава необходимостта от отделна глава за защита на търговията с двустранни предпазни клаузи; призовава и двете страни да избягват ненужна употреба на тези предпазни клаузи; приканва Комисията да приеме, в рамките на продължаващите преговори за сключване на всеобхватно СИП, преразглеждане на включените във ВСИП предпазни клаузи, с цел да се гарантира тяхното подходящо, прозрачно и бързо използване, при условие, че са изпълнени критериите за прилагането им;

27.  Счита, че окончателното СИП следва да насърчава износа на преработени стоки с опростени и подобрени правила за произход, особено в ключови сектори като текстил и селско стопанство;

28.  Подкрепя договорените изключения от тарифните позиции, съсредоточени върху селскостопански стоки и някои преработени селскостопански продукти, като се има предвид, че те са основани главно на необходимостта да се защитят зараждащи се отрасли или чувствителни продукти в тези държави, и припомня ангажимента на ЕС в контекста на Кръга от преговори за развитие от Доха за постепенно премахване на субсидиите за износ на селскостопански продукти;

29.  Отбелязва, че графикът на провежданите преговори за преминаване от временно към пълно СИП между Съюза и регионът на ИЮА се основава на разбирането, че споразумението ще бъде сключено преди края на 2009 г.; настойчиво призовава Комисията да не оказва прекомерно амбициозен натиск върху региона на ИЮА по отношение на приемането на либерализацията и в тази връзка да вземе предвид мнението на парламента на ИЮА;

30.  Счита, че следва да се прави разграничение между търговските и обществените услуги; подчертава необходимостта от подкрепа за обществените услуги, които са насочени към задоволяване на основните потребности на населението или които играят важна роля за запазване на културното многообразие, като ги изключат от обхвата на всички преговори;

31.  Отбелязва включването на глава за сътрудничеството за развитие във всеобхватното СИП, която обхваща сътрудничеството относно търговията със стоки, конкурентоспособността на предлагането, инфраструктурата за подобряване на стопанската дейност, търговията с услуги, свързаните с търговията въпроси, институционалното изграждане на капацитет и фискалните корекции; призовава двете страни да се придържат към своя договорен ангажимент да приключат преговорите по въпросите на конкуренцията и възлагането на обществени поръчки, като отчитат възможностите на държавите от ИЮА;

32.  Подчертава, че всяко пълно СИП трябва да включва и разпоредби за доброто управление и прозрачността на политическите назначения и по отношение на правата на човека, в съответствие с членове 11б, 96 и 97 от Споразумението от Котону;

33.  Насърчава Комисията да обърне внимание на така наречените "спорни въпроси", като търговския обхват на споразумението, клаузата за най-облагодетелствана нация, данъците върху износа, предпазните клаузи и правилата за произход, в контекста на преговорите за пълно регионално СИП, по начин, който ще бъде в интерес на ЕС и неговите граждани, и който ще способства за устойчиво развитие в ЕС и в държавите от АКТБ;

34.  Подчертава колко е важно едно пълно СИП за подкрепата на отношенията между регионите чрез хармонизиране на търговските споразумения между държавите от АКТБ и Европейската общност;

35.  Изразява дълбока загриженост от факта, че настоящото положение в Зимбабве в областта на правата на човека, демокрацията и икономиката представлява сериозна заплаха за гражданите там, както и тежко бреме за сегашното и бъдещо сътрудничество между Европейския съюз и Зимбабве;

36.  Приветства развитието на митнически съюз в групата държави от ИЮА и усилията за създаване на паричен съюз, особено предвид евентуалните ползи за дружествата от хармонизирането на правилата в рамките на региона на ИЮА, което би довело до по-широк пазар, ръст на обема на търговията и повече възможности за реализиране на икономии от мащаба;

37.  Призовава преговарящите страни да включат задължителни условия по отношение на обществените поръчки, инвестициите, конкуренцията, които ще увеличат интереса да се прави бизнес и да се инвестира в държавите в ИЮА, тъй като от такива правила ще имат полза както потребителите, така и местните правителства, при положение, че правилата важат за всички и по този начин спомагат за привличане на фирми и инвестиции;

38.  Призовава за бърза процедура по ратифицирането, с цел ползите от ВСИП да станат достъпни за държавите партньори без отлагане;

39.  Насърчава страните да приключат преговорите за пълно СИП между държавите от ИЮА и Европейската общност, при условие че взаимните ползи от това споразумение са изрично признати и от двете страни;

40.  Настоява, че Парламентът трябва да бъде изцяло информиран и да взема пълно участие по време на междинния преговорен процес; изразява желание това да бъде осъществено посредством активни неофициални тристранни разисквания със Съвета и Комисията; призовава Съвета да се обърне към Парламента във връзка с този въпрос във възможно най-кратък срок;

41.  Признава тежкото положение на жителите на архипелага Чагос, които са били насилствено изселени от техните острови и сега живеят в бедност на остров Мавриций и на Сейшелските острови; счита, че Съюзът следва да положи усилия за намиране на решение за жителите на Чагос, което да им позволи да осъществят правото си да се завърнат на своите по право родни острови;

42.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на държавите от АКТБ, на Съвета на Министрите на АКТБ-ЕС и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

(1) ОВ C 77 E, 26.3.2004 г., стр. 393.
(2) ОВ C 92 E, 20.4.2006 г., стр. 397.
(3) ОВ C 285 E, 22.11.2006 г., стр. 126.
(4) ОВ C 292 E, 1.12.2006 г., стр. 121.
(5) ОВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 155.
(6) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 261.
(7) ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 244.
(8) ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 301.
(9) ОВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 361.
(10) Приети текстове, P6_TA(2008)0252.


Споразумение за икономическо партньорство ЕО и Източноафриканската общност
PDF 308kWORD 85k
Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно споразумение за установяване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и страните партньори от Източноафриканската общност, от друга страна
P6_TA(2009)0181B6-0146/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 25 септември 2003 г. относно Петата министерска конференция на Световната търговска организация в Канкун(1), от 12 май 2005 г. относно оценката на кръга от преговори в Доха след решението на Общия съвет на СТО от 1 август 2004 г.(2), от 1 декември 2005 г. относно подготовката за Шестата министерска конференция на Световната търговска организация в Хонгконг(3), от 23 март 2006 г. относно въздействието върху развитието на Споразуменията за икономическо партньорство (СИП)(4), от 4 април 2006 г. относно оценката на кръга преговори в Доха след Министерската конференция на СТО в Хонгконг(5), от 1 юни 2006 г относно търговията и бедността: формиране на търговски политики за максимално увеличаване на приноса на търговията за облекчаване на бедността(6), от 7 септември 2006 г. относно прекратяването на преговорите по Програмата за развитие от Доха (ПРД)(7), от 23 май 2007 г. относно Споразуменията за икономически партньорство(8), от 12 юли 2007 г. относно споразумението ТРИПС и достъпа до лекарствени продукти(9), от 12 декември 2007 г. относно Споразуменията за икономическо партньорство(10) и своята позиция от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на Регламенти (ЕО) № 552/97, (ЕО) № 1933/2006 и Регламенти (ЕО) № 964/2007 и (ЕО) № 1100/2006 на Комисията(11),

–   като взе предвид Споразумението за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и страните партньори от Източноафриканската общност, от друга страна,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумение от Котону),

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от април 2006 г., октомври 2006 г., май 2007 г., октомври 2007 г., ноември 2007 г. и май 2008 г.,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 23 октомври 2007 г. относно "Споразумения за икономическо партньорство" (COM(2007)0635),

–   като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (GATT) и по-специално член XXIV от него,

–   като взе предвид Министерската декларация от Четвъртата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха,

–   като взе предвид Министерската декларация от Шестата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 18 декември 2005 г. в Хонконг,

–   като взе предвид доклада и препоръките на Работната група за помощ за търговия, приети от Генералния съвет на СТО на 10 октомври 2006 г.,

–   като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 8 септември 2000 г., която поставя Целите за развитие на хилядолетието (ЦРХ) като критерии, съвместно определени от Международната общност, за премахване на бедността,

–   като взе предвид Комюникето от Гленийгълс, прието от Г-8 на 8 юли 2005 г.,

–   като взе предвид член 108, параграф 5, във връзка с член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че споразуменията за икономическо партньорство (СИП) следва да бъдат съвместими със СТО и да целят подкрепа за регионалната интеграция и насърчаване на постепенното интегриране на икономиките от АКТБ в световната икономика, като по този начин стимулират тяхното устойчиво социално и икономическо развитие и допринасят за общите усилия за изкореняване на бедността в страните от АКТБ;

Б.   като има предвид, че съгласно правилата на СТО не се изисква държавите да поемат ангажименти за либерализация в областта на услугите;

В.   като има предвид, че СИП следва да бъдат използвани, за да бъдат изградени дългосрочни отношения, при които търговията да подкрепя развитието;

Г.   като има предвид, че настоящата финансова и икономическа криза означава, че лоялните отношения в търговската политика ще бъдат по-важни от всякога за развиващите се страни;

Д.   като има предвид, че временното СИП (ВСИП) се концентрира върху търговията със стоки и съвместимостта със СТО;

Е.   като има предвид, че ВСИП ще има основополагащо влияние върху бъдещия напредък на икономическото и социалното развитие и развитието на околната среда, както и върху съответните политики на държавите от Източноафриканската общност (ИАО) и техните търговски партньори от Източна и Южна Африка;

Ж.   като има предвид, че през 2005 г. държавите партньори от ИАО създадоха митнически съюз и работят по установяването на общ пазар през 2010 г., паричен съюз  г. и политическа федерация на източноафриканските държави;

З.   като има предвид, че временното СИП вероятно може да окаже влияние върху обхвата и съдържанието на бъдещите споразумения, сключвани между държавите от ИАО и други търговски партньори, както и върху положението на региона в преговорите;

И.   като има предвид, че съществува ограничена конкуренция между ЕС и държавите от АКТБ, тъй като преобладаваща част от износа на ЕС се състои от стоки, които държавите от АКТБ не произвеждат, но от които те често се нуждаят, било за директно потребление, било като влагани материали за местната промишленост; като има предвид, че това не е така по отношение на търговията със селскостопански стоки, при която субсидиите на ЕС при износ представляват сериозна пречка за производителите от АКТБ в секторите на земеделието, животновъдството и млечните продукти, като нарушават и често разрушават както местните, така и регионалните пазари, и поради това ЕС следва незабавно да прекрати всички видове субсидии при износ;

Й.   като има предвид, че държавите партньори от ИАО показаха, че желаят да преговорят отново по редица въпроси, включени във ВСИП;

К.   като има предвид, че никоя от схемите за либерализация не изисква някоя от държавите да започне премахването на положителни тарифи до 2015 г.; като има предвид, че държавите партньори от ИАО разполагат с 24 години за приключване на процеса на либерализация по ВСИП;

Л.   като има предвид, че търговските ангажименти трябва да бъдат придружени от засилена подкрепа за подпомагането, свързано с търговията;

М.   като има предвид, че целта на стратегията на ЕС "Помощ за търговията" е да подкрепя способностите на развиващите се страни да се възползват от нови търговски възможности и да компенсират разходите по приспособяването, както и потенциалното негативното въздействие на либерализацията на търговията;

Н.   като има предвид, че никоя от разпоредбите на едно потенциално бъдещо пълно СИП не следва да накърнява способността на държавите партньори от ИАО да насърчават достъпа до лекарствени средства;

1.  Вярва, че ВСИП трябва да допринесе за оживяването на търговията между държавите от АКТБ, увеличаването на икономическия ръст, регионалната интеграция, икономическата диверсификация и намаляването на бедността и за постигането на ЦРХ; поради това настоятелно призовава за гъвкаво прилагане, което да отчита изцяло ограниченията във възможностите на държавите партньори от ИАО;

2.  Подчертава, че такива споразумения не могат да бъдат считани за задоволителни, освен ако чрез тях не бъдат постигнати три цели: да се предостави подкрепа на държавите от АКТБ за устойчиво развитие, да се насърчи участието им в световната търговия и да се укрепи процесът на регионализация; подчертава, че при осигуряването на защита от отрицателните последствия от отварянето на икономиките на държавите партньори от Източноафриканската общност Европейският съюз трябва да предостави подкрепа, за да се постигнат действителни ползи посредством търговски преференции и да се работи за икономическо и социално развитие;

3.  Повтаря становището си, че ако са подходящо разработени, СИП предоставят възможност за съживяване на търговските връзки между ЕС и АКТБ, за стимулиране на икономическата диверсификация и регионалната интеграция на държавите от АКТБ и за намаляване на бедността в държавите от АКТБ;

4.  Насърчава преговарящите страни да приключат преговорите през 2009 г., както е предвидено; насърчава страните по споразумението да направят всичко възможно, за да завършат всеобхватното СИП между държавите от АКТБ и Европейския съюз преди края на 2009 г., както е предвидено;

5.  Признава предимствата, които подписването на ВСИП донесе на износителите, увеличавайки възможностите за износ за Европейския съюз след изтичането на 31 декември 2007 г. на преференциалната тарифа, предвидена по споразумението от Котону и по този начин предотвратявайки вредите, които биха произтекли за износителите от АКТБ, ако те бяха задължени да действат при по-малко благоприятни търговски условия;

6.  Приветства факта, че Европейският съюз предлага на страните от АКТБ освободен от мита и квоти пълен достъп до пазарите на Европейския съюз за повечето продукти;

7.  Подчертава, че ВСИП е споразумение за търговията със стоки, имащо за цел да се запазят и съществено да се разширят възможностите за износ към ЕС на държавите от ИАО, както чрез пълен пазарен достъп, така и чрез подобрени правила за произход;

8.  Подчертава, че подписването на ВСИП е необходима стъпка към устойчив растеж в този регион като цяло и подчертава важността на продължаването на преговорите до сключването на всеобхватно споразумение, за да се стимулира увеличаването на търговията, инвестициите и регионалната интеграция;

9.  Припомня, че СИП следва да бъдат съвместими с правилата на СТО, които нито изискват, нито забраняват поемането на ангажименти за либерализиране или на задължения за регулиране по отношение на услугите, защитата на правата на интелектуална собственост и т.нар. "сингапурски въпроси";

10.  Призовава за създаване на регулаторна рамка за периода на преход от временни към пълни СИП по отношение на услугите; призовава за предприемане на стъпки, с които да се гарантира въвеждането, в случаите, в които е възможно, на разпоредби за универсалните услуги, включително основните обществени услуги; във връзка с това потвърждава становището си, изложено в резолюцията от 4 септември 2008 г. относно търговията с услуги(12);

11.  Припомня, че истинският регионален пазар представлява съществена основа за успешното прилагане на ВСИП и че регионалната интеграция и сътрудничество са от основно значение за социалното и икономическо развитие на държавите партньори от ИАО;

12.  Изисква споразуменията между Европейския съюз и страните от Източна и Южна Африка да не са в противоречие помежду си и да не възпрепятстват регионалната интеграция в така определения широк регион;

13.  Признава определянето на преходни периоди между ВСИП за малките и средни предприятия (МСП), за да могат де да се адаптират към промените, предвидени от споразумението, и призовава органите на държавите партньори от ИАО да продължат да подкрепят интересите на МСП в преговорите им за всеобхватно СИП;

14.  Призовава Европейския съюз да предостави увеличена и адекватна помощ както на органите на държавите от АКТБ, така и на частния сектор, за да се улесни преходът на техните икономики след подписването на ВСИП;

15.  Поради тази причина подкрепя договорените тарифни изключения, съсредоточени върху селскостопански стоки и някои преработени селскостопански продукти, при условие че те се базират основно на необходимостта от защита на зараждащите се отрасли или на чувствителни продукти в тези държави;

16.  Призовава Комисията да изясни действителното разпределение на средства за региона на АКТБ, произхождащи от специалния фонд за приоритетни разходи в рамките на увеличения бюджет на програмата "Помощ за търговия";

17.  Настоятелно призовава съответните държави да предоставят ясна и прозрачна информация за икономическата и политическата ситуация и развитие в тези страни, за да се подобри сътрудничеството с Комисията;

18.  Признава включването на глава за сътрудничество за развитие в всеобхватното СИП, която да включва търговия със стоки, конкуренция в снабдяването, улесняваща стопанската дейност инфраструктура, търговия с услуги, въпроси, свързани с търговията, изграждане на институционален капацитет и фискална адаптация; призовава двете страни да се придържат към договорените ангажименти за приключване на преговорите по конкуренцията и възлагането на държавни поръчки едва когато бъде изграден адекватен капацитет за това;

19.  Припомня, че СИП трябва да подкрепят целите, политиките и приоритетите за развитие на държавите партньори от ИАО не само като структура и съдържание, но и като начин и дух на прилагане;

20.  Припомня, че през октомври 2007 г. бе приета европейската стратегия за помощ за търговията, като бе поет ангажимент общоевропейската помощ, свързана с търговията, да се увеличи на 2 млрд. евро годишно до 2010 г. (1 млрд. евро от Общността и 1 млрд. евро от държавите-членки); настоява държавите партньори от ИАО да получат подходящ и справедлив дял;

21.  Призовава за ранно определяне и предоставяне на дял от ресурсите на помощта за търговия; подчертава, че тези средства следва да представляват допълнителни ресурси, а не просто предоставени под друга форма средства от Европейския фонд за развитие, те следва да съответстват на приоритетите на държавите от ИАО и тяхното изплащане следва да бъде навременно, предвидимо и в съответствие със схемите за изпълнение на националните и регионалните стратегически планове за развитие; противопоставя се на поставянето на каквито и да било условия, свързани със СИП, по въпроса за предоставяне на европейски помощи и призовава Комисията да гарантира, че достъпът до средствата по Десетия ЕФР остава независим от резултатите и хода на преговорите;

22.  Призовава Комисията да изясни разпределението на средствата в региона, призовава държавите-членки да посочат планираното допълнително финансиране извън бюджетните ангажименти за периода 2008–2013 г.;

23.  Призовава Комисията - с оглед на ангажиментите, поети от Съвета през септември 2007 г. по отношение Споразумението за свързани с търговията права на интелектуална собственост (ТРИПС) и достъпа до лекарствени продукти - да не включва в преговорите по пълното СИП свързаните с фармацевтиката разпоредби на ТРИПС-плюс, засягащи общественото здраве и достъпа до лекарствени продукти, да се въздържи от искане за спазване или приемане на задълженията, произтичащи от Договора за патентно коопериране и от Договора за патентно право, да се въздържи от включване в пълното СИП на условията на Директива 2004/48/ЕО относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, както и да не включва в него контролни мерки, свързани напр. със защитата на неоригинални бази данни;

24.  Настоятелно призовава страните, преговарящи по пълно СИП, да вземат предвид прозрачното управление на природните ресурси и да представят най-добрите практики, необходими за извличането на максимална полза от тези ресурси от държавите от АКТБ;

25.  Подчертава, че всяко всеобхватно СИП трябва да включва и разпоредби относно доброто управление и прозрачността в политическите служби и относно правата на човека;

26.  Подчертава важността на вътрешнорегионалната търговия и необходимостта от увеличаване на регионалните търговски връзки, за да се гарантира устойчив растеж в региона; подчертава важността на сътрудничеството и съгласуването между отделните регионални единици;

27.  Насърчава по-нататъшното намаляване на митата между развиващите се страни и регионалните групи, които днес представляват между 15 и 25% от стойността на търговията, така че да продължат да насърчават търговията юг-юг, икономическия растеж и регионалната интеграция;

28.  Призовава Комисията да направи всичко по силите си, за да поднови преговорите по ПРД и да гарантира, че споразуменията за либерализация на търговията ще продължат да насърчават развитието в бедните страни;

29.  Изразява убеждението, че за държавите от АКТБ всеобхватните СИП следва да бъдат допълнение към споразумение относно ПРД, а не негова алтернатива;

30.  Признава необходимостта от отделна глава за защита на търговията с двустранни предпазни клаузи; призовава и двете страни да избягват ненужна употреба на тези предпазни клаузи; приканва Комисията да приеме, в рамките на продължаващите преговори за сключване на всеобхватно СИП, преразглеждане на включените във ВСИП предпазни клаузи, с цел да се гарантира тяхното подходящо, прозрачно и бързо използване, при условие, че са изпълнени критериите за прилагането им;

31.  Призовава за бърза процедура по ратифицирането, за да може ползите от ВСИП да станат достъпни за държавите партньори без ненужно отлагане;

32.  Припомня, че макар ВСИП да може да се счита за първа стъпка в този процес, от правна гледна точка то е напълно независимо международно споразумение, което не води задължително до пълно СИП;

33.  Подчертава, че възможното одобрение на Парламента за ВСИП не предопределя позицията на Парламента по отношение на одобрението на потенциалното пълно СИП, тъй като процедурата по сключването се отнася за две различни международни споразумения;

34.  Припомня, че ИАО е единственият регион, в който всички членки са се присъединили към ВСИП и са предложили идентични схеми за либерализация; посочва, че следва да се прави редовна оценка на тези схеми и те да бъдат преразгледани, ако се окаже, че са твърде трудни за прилагане;

35.  Посочва, че ВСИП вероятно ще окаже влияние върху отношенията между региона и неговите най-близки търговски партньори и трябва да се гарантира, че условията на настоящия договор ще спомогнат за улесняването на бъдещи търговски споразумения;

36.  Призовава Комисията да разгледа исканията, отправени от ИАО, определени спорни въпроси във временното СИП, които тя желае да измени или оттегли, да бъдат предоговорени за пълното СИП;

37.  Настоява страните от АКТБ да продължат процеса на либерализация и насърчава разпростирането на такива реформи извън рамките на търговията със стоки, както и разширяването на либерализацията на търговията и услугите;

38.  Посочва, че СИП следва да допринасят за постигането на ЦРХ;

39.   отбелязва, че в рамките на преговорите за СИП някои държави от АКТБ, с цел да осигурят третирането на всички износители като най-облагодетелстван търговски партньор, са поискали приемането на клаузата за "най-облагодетелствана нация", която определя нормални, недискриминационни митнически тарифи върху вноса на стоки;

40.  Приветства факта, че се договарят нови, подобрени и по-гъвкави правила за произхода между Европейския съюз и държавите от АКТБ, които потенциално биха могли да донесат на държавите от АКТБ значителни предимства, ако се прилагат правилно и като се отчита намаленият капацитет на тези страни;

41.  Подчертава, че износът на минни или дървесни продукти не следва да излага на риск крехката екосистема, чиято роля за Африканския континент е решаваща, и че в СИП следва да бъдат включени механизми за заплащане на услугите, свързани с околната среда, предоставени от държавите партньори от ИАО;

42.  Счита, че е важно при изпълнението на СИП да бъде създадена система за мониторинг, координирана от съответната парламентарна комисия, включваща членове на комисията по международна търговия и на комисията по развитие, като се гарантира подходящ баланс между запазването на водещата роля на Комисията по международна търговия и общата съгласуваност на политиките в областта на търговията и развитието; тази парламентарна комисия следва да работи гъвкаво и да координира активно дейността си със Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС; счита, че посоченият по-горе мониторинг следва да започне след приемането на всяко ВСИП;

43.  Подчертава по-специално ключовата роля на парламентите на държавите от АКТБ и неправителствения сектор в мониторинга и управлението на СИП и изисква от Комисията да гарантира включването им в текущите преговорни процедури; това налага изискването за установяването на ясен дневен ред между ЕС и държавите от АКТБ въз основа на подхода на участието;

44.  Призовава за подходящи и прозрачни механизми за мониторинг – с ясно определена роля и влияние – които да проследяват въздействието на СИП, с увеличено участие на държави от АКТБ и широки консултации със заинтересованите участници;

45.  Приветства включването във ВСИП на клауза за преразглеждане, която гласи, че не по-късно от пет години след подписването и впоследствие на всеки пет години се предприема цялостен преглед на споразумението, включително анализ на разходите и последствията от прилагането на търговските ангажименти; ако това е необходимо, трябва да бъдат предприети изменения на разпоредбите на споразумението и съответни промени при тяхното прилагане, с оглед на и в съответствие с правилата и процедурите на СТО;

46.  Призовава Съвета да се консултира с Парламента, преди да вземе решение относно временното прилагане на международните споразумения, какъвто е случаят на СИП, когато се изисква прилагането на процедурата за съгласие, с оглед на възможността, Европейския парламент впоследствие да отхвърли международното споразумение, вследствие на което временното му прилагане ще трябва да бъде прекратено;

47.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на държавите от АКТБ, на Съвета на министрите на АКТБ-ЕС и на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС.

(1) ОВ C 77 E, 26.3.2004 г., стр. 393.
(2) ОВ C 92 E, 20.4.2006 г., стр. 397.
(3) ОВ C 285 E, 22.11.2006 г., стр. 126.
(4) ОВ C 292 E, 1.12.2006 г., стр. 121.
(5) ОВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 155.
(6) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 261.
(7) ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 244.
(8) ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 301.
(9) ОВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 591.
(10) ОВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 361.
(11) Приети текстове, P6_TA(2008)0252.
(12) Приети текстове, P6_TA(2008)0407.


Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Централна Африка
PDF 303kWORD 86k
Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно етапното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Централна Африка, от друга
P6_TA(2009)0182B6-0147/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 25 септември 2003 г. относно петата министерска конференция на Световната търговска организация (СТО) в Канкун(1), 12 май 2005 г. относно оценката на кръга от Доха вследствие на решението на Общия съвет на СТО от 1 август 2004 г.(2), 1 декември 2005 г. относно подготовката на шестата министерска конференция на СТО в Хонконг(3), 23 март 2006 г. относно въздействието на споразуменията за икономическо партньорство (СИП) върху развитието(4), 4 април 2006 г. относно оценката на кръга преговори от Доха след министерската конференция на СТО в Хонконг(5), 1 юни 2006 относно търговията и бедността: определяне на търговски политики за максимално увеличаване на приноса на търговията за намаляване на бедността(6), 7 септември 2006 г. относно преустановяването на преговорите по програмата за развитие от Доха(7), 23 май 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство(8), 12 декември 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство(9) и позицията си от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на Регламенти (ЕО) № 552/97, (ЕО) № 1933/2006 и Регламенти (ЕО) № 964/2007 и (ЕО) № 1100/2006 на Комисията(10),

–   като взе предвид етапното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Централна Африка, от друга,

–   като взе предвид споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону),

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от април 2006 г., октомври 2006 г., май 2007 г., октомври 2007 г., ноември 2007 г. и май 2008 г.,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 23 октомври 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство(COM(2007)0635),

–   като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), и по-специално член XXIV от него,

–   като взе предвид министерските декларации, приети по време на четвъртата сесия на министерската конференция на СТО на 14 ноември 2001 г. в Доха и шестата сесия на министерската конференция на СТО на 18 декември 2005 г. в Хонконг,

–   като взе предвид общата стратегия за подпомагане на търговията, приета от Съвета на Европейския съюз на 15 октомври 2007 г.,

–   като взе предвид доклада и препоръките на работната група по въпросите на подпомагането на търговията, приети от Общия съвет на СТО на 10 октомври 2006 г.,

–   като взе предвид декларацията на Организацията на обединените нации за хилядолетието от 8 септември 2000 г., в която се посочват Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) като критерии за премахване на бедността, установени колективно от международната общност,

–   като взе предвид ангажиментите на Общността относно официалната помощ за развитие (ОПР), посочени в консенсуса от Монтерей, приет на 22 март 2002 г. от Обединените нации на международната конференция за финансиране на развитието, в "Комюникето от Гленигълс", прието от Г-8 на 8 юли 2005 г., в заключенията на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки в рамките на Съвета за СИП, приети на 27 май 2008 г. в Адис Абеба, както и в декларацията относно финансиране за развитието от Доха, приета на 2 декември 2008 г. от Обединените нации по време на втората международна конференция за финансиране на развитието по прегледа на изпълнението на консенсуса от Монтерей,

–   като взе предвид програмата за действие от Акра, приета на 4 септември 2008 г. от държавите, участващи в третия форум на високо равнище относно ефективността на помощта за развитие,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 във връзка с член 103, параграф 2 от своя Правилник,

А.   като има предвид, че тъй като не беше възможно да се сключи регионално споразумение с всички държави от Централна Африка преди края на 2007 г., на 17 декември 2007 г. Европейската общност и Камерун парафираха поетапно споразумение за икономическо партньорство; като има предвид, че споразумението беше подписано на 15 януари 2009 г. в Яунде;

Б.   като има предвид, че основните цели на споразумението, както при всички СИП, трябва да бъдат устойчивото икономическо и социално развитие и изкореняването на бедността, а също така и подкрепата за регионална интеграция и насърчаването на участието на икономиките на държавите от АКТБ в световната икономика;

В.   като има предвид, че Комисията продължава паралелно да води преговори за сключването на споразумение с всички държави от Централна Африка;

Г.   като има предвид, че следва да се отчита многообразието в икономическия и социалния профил на осемте централноафркански държави, шест от които са без излаз на море, а пет са сред най-слабо развитите страни и се ползват със свободен достъп до европейския пазар в рамките на програмата "Всичко освен оръжие";

Д.   като има предвид, че е необходимо отварянето на тези държави за европейския износ да бъде съпроводено от помощ за развитие и от значителна техническа помощ;

Е.   като има предвид, че през октомври 2007 г. Комисията и държавите-членки на ЕС поеха ангажимент да предоставят поотделно всяка година допълнително 1 млрд. евро в рамките на програмата за подпомагане на търговията с цел да помагат на развиващите се страни да подобряват търговския си капацитет, независимо дали са подписали СИП или не са, и че следователно регионът на Централна Африка следва да получава справедлива част от тези суми;

Ж.   като има предвид, че досега се наблюдава ограничена конкуренция между икономиките на ЕС и Камерун, тъй като ЕС изнася предимно стоки, които не се произвеждат в Камерун, но са необходими за пряка консумация или като материали за влагане в местната промишленост като има предвид, че това не е така по отношение на селскостопанските стоки, където субсидиите на ЕС за износа представляват сериозно препятствие за производителите от АКТБ в селскостопанския и животновъдния сектор и в сектора на млякото и млечните продукти, като дестабилизират и често пъти разрушават както местните, така и регионалните пазари, поради което ЕС би следвало незабавно да прекрати всички видове субсидии за износа; като има предвид, че възможността за увеличаване на износа от ЕС за Камерун вследствие на временното споразумение за икономическо партньорство (ВСИП) не следва да възпрепятства местното и зараждащите се производства, тъй като СИП следва да допринасят за диверсификацията на икономиките на държавите от АКТБ;

1.  Подчертава, че тези споразумения могат да бъдат задоволителни единствено ако чрез тях бъдат постигнати следните цели: на държавите от АКТБ да се предоставя подкрепа за устойчиво развитие; да се насърчава участието им в световната търговия; да се укрепва процесът на регионализация; да се възобнови търговията между Европейския съюз и държавите от АКТБ и да се насърчава икономическата диверсификация на държавите от АКТБ;

2.  Подчертава по-специално първоначалната цел на тези споразумения, а именно развитието, намаляването на бедността и приноса за постигането на ЦХР;

3.  Изразява убеждението, че постигането на тези цели може да се осъществи чрез целенасочената защита на държавите от АКТБ от определени възможни отрицателни последици от прилагането на СИП чрез подпомагане, което им позволява да извличат действителна полза от търговските преференции, и насърчаване на тяхното икономическо и социално развитие; призовава Комисията и държавите-членки да предоставят увеличена и подходяща помощ с цел улесняване на икономическия преход след парафирането на ВСИП;

4.  Насърчава преговарящите страни да приключат преговорите през 2009 г., както е планирано; насърчава страните да вземат всички мерки, за да успеят да финализират всеобхватно СИП между държавите от АКТБ и Европейския съюз преди края на 2009 г., както е планирано;

5.  Признава, че съгласно правилата на СТО споразумение трябваше да се сключи до 31 декември 2007 г.; отбелязва обаче, че Комисията настоя за сключването на всеобхватни СИП преди тази дата, въпреки че ограничаването на споразумението само върху стоките би позволило да се спазят ангажиментите на Европейската общност към СТО;

6.  Счита, че исканото равнище на либерализиране на търговията от 80 % е тълкуване на член XXIV от ГАТТ, при което не се отчита достатъчно фактът, че ЕС преговаря с едни от най-бедните страни в света, с различия в степента им на развитие и чувствителни сектори;

7.  Признава ползите от подписването на ВСИП за износителите предвид разширяването на възможностите за износ в Европейския съюз след изтичането на срока на преференциалния режим по Споразумението от Котону на 31 декември 2007г. и следователно, като се предотвратяват вредите, които са могли да бъдат причинени на износителите от АКТБ поради принудата да осъществяват дейността си в рамките на по-неблагоприятни системи за търговия;

8.  Приветства факта, че Европейският съюз предлага на държавите от АКТБ освободен от мита и квоти достъп до пазара в Европейския съюз за по-голямата част от продуктите в подкрепа на либерализирането на търговията между АКТБ и Европейския съюз;

9.  Изтъква, че ако споразумението бъде потвърдено, това ще изисква големи усилия, както и съществена помощ и техническа подкрепа от ЕС с цел модернизиране на камерунската икономика;

10.  Изразява убеждението, че въпреки привилегирования достъп до европейския пазар за селскостопанските продукти от Камерун, СИП не би могло предизвика развитие за селскостопанските продукти от Камерун, ако производственият капацитет не бъде укрепен и модернизиран чрез технически и финансови инвестиции;

11.  Отбелязва, че голямото различие между равнищата на обществените разходи за селскостопански субсидии между ЕС и икономиките от АКТБ поставя в неизгодно положение селскостопанските производители в държавите от АКТБ, като намалява конкурентоспособността им, както на местно, така и на международно равнище, тъй като продуктите им са в действителност по-скъпи;

12.  Следователно подкрепя одобрените изключения от тарифната позиция, отнасящи се до селскостопанските стоки и определени преработени селскостопански стоки, като се има предвид, че те се основават предимно на необходимостта от защита на зараждащите се производства или чувствителните продукти в тези държави;

13.  Счита, че с цел да се гарантира продоволствената сигурност на Камерун и на региона е необходимо да се прилага политика на подпомагане на местното селско стопанство в дългосрочен план, както и инструменти на търговската политика, които позволяват пазарно регулиране и защита на устойчивото семейно селско стопанство; счита, че не следва да се ограничава възможността за публична намеса в тази област; подчертава, че тези въпроси следва да се поставят в центъра на преговорите с цел да се осигури съгласуваността на търговската политика и всички политики на ЕС, свързани с независимостта по отношение на продоволствения суверенитет и правото на прехрана;

14.  Настоятелно призовава преговарящите по всеобхватните СИП да вземат всички необходими мерки за прозрачно управление на природните ресурси и да очертават необходимите най-добри практики, за да могат съответните държави да извличат максимална полза от такива ресурси;

15.  Призовава Комисията да изясни как средствата, които произтичат от заложения приоритет на разходи в рамките на увеличения бюджет за подпомагане на търговията, реално се разпределят в целия регион на АКТБ;

16.  Призовава делът на ресурсите за подпомагане на търговията да бъде определян и предоставян на ранен етап; подчертава, че тези средства следва да бъдат допълнителни ресурси, а не просто средства от ЕФР, предоставяни под друга форма, че те следва да са в съответствие с приоритетите на централноафриканския регион и че изплащането им следва да се извършва своевременно, прогнозируемо и в съответствие с графиците за изпълнение на националните и регионални стратегически планове за развитие; възразява срещу поставянето на всякакви условия по отношение на сключването на СИП при отпускането на европейски помощи и призовава Комисията да гарантира, че достъпът до средствата от 10-ия ЕФР не зависи от резултатите и темпото на преговорите;

17.  Изразява убеждението, че графикът за поемане на задължения и усвояване на средства от фондовете на ЕС следва да се спазва, както беше договорено в регионалните и национални индикативни програми, тъй като такива средства са от съществено значение за подкрепата на държавите от АКТБ в процеса на либерализация;

18.  Припомня многократно отправяните искания от страна на Европейския парламент за включване на ЕФР в бюджета на ЕС; отправя критика, че ЕФР се използва като първостепенен източник за финансиране на Регионалния фонд за СИП в момент, когато се очакваше допълнително финансиране; подчертава, че сумите, разпределяни в рамките на националната индикативна програма за Камерун и регионалната индикативна програма, са недостатъчни, за да се модернизира икономиката на Камерун, както би наложило подписването на СИП;

19.  Подчертава, че европейското финансиране трябва едновременно да подпомогне модернизирането на икономиките на държавите от АКТБ и компенсирането на загуби от митнически постъпления; призовава Комисията да посочи във възможно най-кратък срок методите си на изчисление на нетния фискален ефект на СИП;

20.  Настоява, че спазването на принципите на Парижката декларация за ефективност на помощите следва, наред с другото, да бъде движено от потребностите и следователно призовава държавите от АКТБ да заявят какви допълнителни средства по отношение на СИП са необходими, и по-специално във връзка с регулаторните рамки, предпазните мерки, улесняването на търговията, подкрепата за постигане на съответствие с международните санитарни и фитосанитарни стандарти и стандартите в областта на интелектуалната собственост и създаването на механизъм за наблюдение на СИП;

21.  Настоятелно призовава съответните държави да предоставят ясна и прозрачна информация относно икономическото и политическо положение и развитието в тези държави с цел подобряване на сътрудничеството с Комисията;

22.  Изтъква важността на вътрешнорегионалната търговия и необходимостта от умножени регионални търговски връзки с цел осигуряване на устойчив растеж в региона; подчертава важността на сътрудничеството и съгласуваността между различните регионални единици;

23.  Насърчава по-нататъшното намаляване на тарифите между развиващите се страни и регионалните групи, на които понастоящем се дължат от 15 до 25 % от търговската стойност, с цел допълнително насърчаване на търговията юг-юг, икономическия растеж и регионалната интеграция;

24.  Подчертава, че бъдещото СИП с Централна Африка в никакъв случай не трябва да застрашава сближаването или да отслабва регионалната интеграция на тези държави;

25.  Призовава Комисията да направи всичко възможно за възобновяването на преговорите относно програмата за развитие от Доха и да гарантира, че споразуменията за либерализиране на търговията продължават да насърчават развитието в бедните държави;

26.  Изразява убеждението си, че всеобхватните СИП следва да допълват споразумение относно програмата за развитие от Доха, а не да бъдат алтернатива за държавите от АКТБ;

27.  Счита, че несигурността, свързана с изхода от преговорите от Доха и уреждането на спора по отношение на бананите в СТО, изисква особено внимание и приоритетни действия от страна на Европейския съюз с цел да се гарантира бъдещето на сектора на търговията с банани в Камерун и в Централноафриканския регион;

28.  Приветства предвидените в споразумението предпазни мерки, но подчертава, че механизмите, предвидени за тяхното приемане, са сложни и биха могли да ограничат възможностите за прилагането им; призовава и двете страни да избягват ненужна употреба на тези предпазни клаузи; приканва Комисията да приеме, в рамките на продължаващите преговори за сключване на всеобхватно СИП, преразглеждане на включените във ВСИП предпазни клаузи, с цел да се гарантира тяхното подходящо, прозрачно и бързо използване, при условие, че са изпълнени критериите за прилагането им;

29.  Подчертава необходимостта от глобална оценка на въздействието на СИП след неговото прилагане от страна на националните парламенти, Европейския парламент и гражданското общество; призовава за възможност за преразглеждане на графика за либерализиране в случай на необходимост;

30.  Призовава да се подпомогне производството и износа на преработени продукти с по-висока добавена стойност, особено чрез опростяване и придаване на по-голяма гъвкавост на първоначалните правила, които следва да отчитат различията в промишленото развитие между ЕС и държавите от АКТБ, както и между самите държави от АКТБ;

31.  Потвърждава установяването на преходни периоди в рамките на ВСИП за малки и средни предприятия (МСП), за да могат те да се приспособят към промените, въведени от споразумението, и настоятелно призовава органите на съответните държави да продължат да подкрепят интересите на МСП в преговорите си за всеобхватно СИП;

32.  Призовава Европейския съюз да предостави по-голяма и адекватна помощ на органите в АКТБ и на частния сектор с цел улесняване на икономическия преход след подписването на ВСИП;

33.  Подчертава, че регионалното СИП не може просто да транспонира временното споразумение с Камерун; припомня, че Камерун не е показател за разнообразието на осемте държави от региона, които нямат същите приоритети и потребности по отношение на графика за либерализиране, преходните периоди и списъците с чувствителни продукти; призовава регионалното СИП да бъде с достатъчна гъвкавост, за да се отчетат тези особености;

34.  Счита, че настоящото предложение на централноафкриканския регион за либерализиране на 71 % от търговията си за период от 20 години, с подготвителен период от 5 години, не съответства на изискванията на СТО, в които се предвижда либерализиране на 80 % за период от 15 години;

35.  Препоръчва прилагането на гъвкав, асиметричен и прагматичен подход в продължаващите преговори за всеобхватно СИП; в тази връзка призовава Комисията да вземе предвид искането на централноафриканския регион, свързано с аспектите на развитието в споразумението; в това отношение приветства заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от май 2008 г.;

36.  Призовава Комисията да отговори без поставяне на условия и по гъвкав начин на исканията на държавите от АКТБ за преразглеждане на спорните въпроси във ВСИП, включително определението на "основно цялата търговия"; клаузата за най-облагодетелствана нация; задължения относно премахването на експортни такси, клаузата за изчакване и двустранните и специални предпазни мерки;

37.  Призовава, в случай че държавите от Централна Африка, които не са в състава на групата на най-слабо развитите страни, не желаят да подпишат СИП, Комисията да проучва всички възможности с цел да е възможно на тези държави да се предостави нова рамка за търговия в съответствие с правилата на СТО;

38.  Припомня, че СИП следва да съответстват на правилата на СТО, които нито изискват, нито забраняват ангажиментите за либерализиране на услугите или по т. нар. "сингапурски въпроси";

39.  Призовава Комисията да не включва в СИП разпоредби, свързани с интелектуалната собственост, които биха съставлявали пречка за достъпа до основни лекарствени средства; призовава Европейския съюз да използва рамката на СИП, за да подпомага държавите от АКТБ да прилагат възможностите за гъвкавост, предвидени в декларацията от Доха относно Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост (ТРИПС) и общественото здраве;

40.  Подчертава, че СИП следва да включват по-подробни глави за развитие за постигането на ЦХР, както и за насърчаването и укрепването на основните социални права и правата на човека;

41.  Подчертава, че всяко всеобхватно СИП трябва също така да включва разпоредби по отношение на доброто управление, прозрачността на политическите дейности и правата на човека;

42.  Подчертава, че Парламентът следва редовно да бъде информиран и активно да участва в процеса на преговорите за СИП; в тази връзка посочва ролята на Парламента за упражняване на контрол и ранно предупреждение, както и желанието на членовете на ЕП да дадат тласък на по-задълбочен диалог между европейските институции и представителите на държавите от АКТБ и гражданското общество;

43.  Препоръчва в графика на Парламента, като се запазва известна степен на гъвкавост, да се отчитат становищата на парламентите на държавите от АКТБ относно резултатите от преговорите за СИП, преди Парламентът да дава своето одобрение;

44.  Призовава за подходящи и прозрачни механизми за наблюдение с ясна роля и влияние, с цел проследяване на въздействието на СИП, по-голямо участие на АКТБ и обширни консултации със заинтересованите страни;

45.  Подчертава по-специално решаващата роля на парламентите от АКТБ и недържавните участници в процеса на наблюдение и управление на СИП и отправя искане към Комисията да гарантира тяхното участие в продължаващите процедури на преговори; застъпва становището, че това налага изготвянето на ясен дневен ред за по-нататъшните преговори, който следва да бъде одобрен от държавите от АКТБ и Европейския съюз, както и да е основан на подход на участие;

46.  Счита, че е важно при прилагането на СИП да се установи подходяща система за наблюдение, координирана от съответната парламентарна комисия и с участието на членове на Комисията по международна търговия и Комисията по развитие, която да гарантира адекватно равновесие между запазването на водещата роля на комисията по международна търговия и цялостната съгласуваност относно политиките за търговия и развитие; застъпва становището, че тази парламентарна комисия следва да осъществява дейността си по гъвкав начин и активно да съгласува работата си със Съвместната парламентарна асамблея АКТБ и ЕС; счита, че наблюдението следва да започва след сключването на всяко временно СИП;

47.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на държавите от АКТБ, на Съвета на министрите АКТБ и ЕС, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ и ЕС.

(1) ОВ C 77 E, 26.3.2004 г., стр. 393.
(2) ОВ C 92 E, 20.4.2006 г., стр. 397.
(3) ОВ C 285 E, 22.11.2006 г., стр. 126.
(4) ОВ C 292 E, 1.12.2006 г., стр. 121.
(5) ОВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 155.
(6) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 261.
(7) ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 244.
(8) ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 301.
(9) ОВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 361.
(10) Приети текстове, P6_TA(2008)0252.


Икономическо партньорство между ЕО и Карифорум ***
PDF 263kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Карифорум, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (5211/2009 – COM(2008)0156 – C6-0054/2009 – 2008/0061(AVC))
P6_TA(2009)0183A6-0117/2009

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Карифорум, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (COM(2008)0156),

–   като взе предвид Споразумението за икономическо партньорство между държавите от Карифорум, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (5211/2009),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 57, параграф 2, член 133, параграфи 1 и 5, и член 181 от Договора за ЕО, във връзка с член 300, параграф 3, алинея втора от него (C6-0054/2009),

–   като взе предвид член 75 и член 83, параграф 7, от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по международна търговия и становището на Комисията по развитие (A6-0117/2009),

1.  Дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на държавите от Карифорум.


Споразумение за икономическо партньорство между EO и Кот д'Ивоар ***
PDF 263kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Кот д'Ивоар, от друга (5535/2009 – COM(2008)0439 – C6-0064/2009 – 2008/0136(AVC))
P6_TA(2009)0184A6-0144/2009

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2008)0439),

–   като взе предвид Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна (5535/2009),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно членове 133 и 181, във връзка с втора алинея от член 300, параграф 3 от Договора за ЕО (C6-0064/2009),

–   като взе предвид член 75 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по международна търговия и становището на Комисията по развитие (A6-0144/2009),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията, и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и Кот д'Ивоар.


Годишни доклади на Европейската инвестиционна банка и на Европейската банка за възстановяване и развитие за 2007 г.
PDF 498kWORD 128k
Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно годишните доклади на Европейската инвестиционна банка и на Европейската банка за възстановяване и развитие за 2007 г. (2008/2155(INI))
P6_TA(2009)0185A6-0135/2009

Европейският парламент,

-   като взе предвид годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2007 г.,

-   като взе предвид годишния доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за 2007 г.,

-   като взе предвид членове 9, 266 и 267 от Договора за ЕО и Протокол № 11 за Устава на Европейската инвестиционна банка,

-   като взе предвид Споразумението за създаване ЕБВР от 29 май 1990 г.,

-   като взе предвид членове 230 и 232 от Договора за ЕО относно ролята на Съда на Европейските общности,

-   като взе предвид член 248 от Договора за ЕО относно ролята на Сметната палата,

-   като взе предвид Решение 2006/1016/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността(1),

-   като взе предвид решението на Съда на ЕО от 6 ноември 2008 г. относно правното основание на Решение 2006/1016/EО(2),

-   като взе предвид Решение на Съвета 2008/847/EО от 4 ноември 2008 г. относно това, дали са подходящи държавите от Централна Азия съгласно Решение 2006/1016/ЕО за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността(3),

-   като взе предвид Решение 97/135/ЕО на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно участие на Европейската общност с допълнителни акции в капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие в резултат на решението за неговото удвояване(4),

-   като взе предвид преглед 3 на капиталовите ресурси на ЕБВР през 2006 г. за периода 2006 - 2010 г.,

-   като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно взетите и отпуснати заеми от Европейските общности през 2007 г. (COM(2008)0590),

-   като взе предвид своята резолюция от 22 април 2008 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2006 г.(5),

-   като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2007 г. относно годишния доклад на ЕИБ за 2005 г.(6),

-   като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2003 г. относно дейностите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)(7),

-   като взе предвид резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 24 юни 2008 г. относно Европейската банка за възстановяване и развитие: централен партньор за промяната в страните в преход,

-   като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(8)(Споразумение от Котону),

-   като взе предвид съвместната декларация на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и Комисията относно политиката на Европейския съюз за развитие: "Европейския консенсус"(9),

-   като взе предвид заключенията на Съвета от 14 май 2008 г. относно инвестиционна рамка за Западните Балкани: засилване на съгласуваността на съществуващите финансови инструменти за региона с цел подпомагане на растежа и стабилността,

-   като взе предвид предложението на Комисията от 21 май 2008 г за регламент за изменение на Регламент (EО) № 1638/2006 от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство (COM(2008)0308),

-   като взе предвид решението на Съда от 10 юли 2003 г. относно правомощията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за разследване на дейността на ЕИБ(10),

-   като взе предвид Тристранното споразумение, сключено между Сметната палата, ЕИБ и Комисията относно формите на контрол, упражнявани от Сметната палата и предвидени в член 248, параграф 3 от Договора за ЕО, подновено през юли 2007 г.,

-   като взе предвид Меморандума за разбирателство между Комисията, ЕИБ и ЕБВР от 15 декември 2006 г. по отношение на сътрудничеството в Източна Европа и в Северен Кавказ, в Русия и в Централна Азия,

-   като взе предвид Меморандума за разбирателство, подписан на 27 май 2008 г. между Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка с оглед на задълбочаване на координирането на външните кредитни политики на Европейския съюз,

-   като взе предвид Меморандума, подписан на 16 септември 2008 г. от ЕИБ, Комисията и националните компетентни органи, относно участието в Европейския експертен център за партньорство между публичния и частния сектор,

-   като взе предвид корпоративния оперативен план за 2008‐2010 г. на ЕИБ, одобрен от Съвета на директорите на 20 ноември 2007 г.,

-   като взе предвид обществените консултации, проведени от ЕИБ по повод декларацията на ЕИБ относно принципите и нормите, свързани с околната среда, и социалните принципи и норми от 2008 г.,

-   като взе предвид политиката в областта на околната среда и социалната политика на ЕБВР, одобрена от Съвета на директорите на 12 май 2008 г.,

-   като взе предвид оперативната политика на ЕБВР в областта на енергетиката, одобрена от Съвета на директорите на 11 юли 2006 г.,

-   като взе предвид прегледа в областта на енергетиката на ЕИБ, одобрен от Съвета на директорите на 31 януари 2006 г.,

-   като взе предвид информационната бележка на ЕИБ относно засиления принос на ЕИБ за енергийната политика на ЕС от 5 юни 2007 г., одобрена от Съвета на гуверньорите през юни 2007 г.,

-   като взе предвид заключенията на председателството на заседанието на Европейския съвет в Брюксел от 11 и 12 декември 2008 г. относно икономически и финансови въпроси,

–   като взе предвид доклада на ЕИБ от май 2008 г., озаглавен "Консултация с МСП 2007/2008: Резултати и заключения", и последвалото модернизиране и укрепване на подкрепата на групата на ЕИБ за МСП на ЕС,

–   като взе предвид декларацията на ЕИБ относно принципите и нормите, свързани с околната среда, и социалните принципи и норми от 18 март 2008 г.,

-   като взе предвид заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 7 октомври 2008 г. и 2 декември 2008 г. относно ролята на ЕИБ за подкрепата за МСП,

-   като взе предвид Съобщението на Комисията от 29 октомври 2008 г., озаглавено "От финансова криза към възстановяване: европейска рамка за действие" (COM(2008)0706),

-   като взе предвид Съобщението на Комисията от 26 ноември 2008 г., озаглавено "Европейски план за икономическо възстановяване" (COM(2008)0800),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

-   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по бюджетен контрол (A6-0135/2009),

А.   като има предвид, че ЕИБ беше създадена през 1957 г. с Договора от Рим и че нейните акционери, държавите-членки, обезпечават капитал от 165 милиарда евро;

Б.   като има предвид, че от 1963 г. насам ЕИБ извършва операции извън Общността в подкрепа на външните политики на Общността;

В.   като има предвид, че ЕБВР беше създадена през 1991 г. и че нейните акционери включват 61 държави, Европейската общност и ЕИБ, които представляват записан капитал от 20 милиарда евро;

Г.   като има предвид, че държавите-членки, Европейската общност и ЕИБ заедно имат 63% дялово участие в капитала на ЕБВР;

Д.   като има предвид, че според устава си ЕИБ има за цел да допринася чрез капиталовите пазари и своите собствени ресурси за балансираното и стабилно развитие на вътрешния пазар в интерес на Общността;

Е.   като има предвид, че при настоящите финансови сътресения, при огромната липса на ликвидност и кредити за предприятията, ЕИБ следва да играе важна роля в плановете за икономическо възстановяване на европейско равнище и на равнище държави-членки;

Ж.   като има предвид, че според устава си ЕБВР има за цел да допринася за икономическия прогрес и възстановяване, да благоприятства за прехода към отворена, пазарно ориентирана икономика и да подкрепя частната и предприемаческа инициатива в страните от Централна и Източна Европа, които се ангажират да зачитат и прилагат принципите на многопартийна демокрация, плурализъм и пазарна икономика;

З.   като има предвид, че следва да се подчертае и укрепи ролята на ЕИБ като емитент на облигации с висок рейтинг ААА за международните капиталови пазари;

И.   като има предвид, че ЕБВР, в съответствие с член 11 от Споразумението за създаване ЕБВР, е длъжна да осъществява поне 60 % от инвестициите си в частния сектор;

Й.   като има предвид, че в Споразумението за създаване на ЕБВР се предвижда, че Съветът на управителите прави преглед на основния капитал на банката през периоди не по-дълги от 5 години и че следващият преглед е предвиден за 2010 г.;

К.   като има предвид, че на 1 октомври 2008 г. бе създаден ръководен комитет от девет експерти, за да наблюдава и ръководи оценката от междинния преглед на външния мандат на ЕИБ за кредитиране в съответствие с Решение 2006/1016/ЕО;

Л.   като има предвид, че този междинен преглед следва да се извърши при тесни консултации с Парламента, въз основа на Решение 2006/1016/ЕО;

М.   като има предвид, че Решение 2006/1016/ЕО относно външния мандат на ЕИБ предвижда да бъдат предоставени кредити, възлизащи на 25,8 милиарда евро, за периода 2007-2013 г., разпределени по региони както следва: страни в процес на присъединяване, включително Хърватия и Турция: 8,7 милиарда евро; Средиземноморския регион – 8,7 милиарда; Източна Европа, Южен Кавказ и Руска федерация – 3,7 милиарда евро; Латинска Америка – 2,8 милиарда евро; Азия – 1 милиард евро; и Република Южна Африка – 0,9 милиарда евро;

Н.   като има предвид, че отпуснатите от ЕИБ заеми през 2007 г. в подкрепа на целите на политиките на ЕС възлизат на 47,8 милиарда евро, като 41,4 милиарда евро са били предназначени за Европейския съюз и държавите от ЕАСТ, а 6, 4 милиарда евро - за страните партньори или страните в процес на присъединяване;

О.   като има предвид, че операциите на ЕИБ по отпускане на кредити през 2007 г. по географски региони извън ЕС са както следва: Азия и Латинска Америка – 925 милиона евро , Източна Европа, Южен Кавказ и Русия – 230 милиона евро, Средиземноморски регион – 1 438 милиона евро, държави в предприсъединителен процес – 2 870 милиона евро; държави от АКТБ – 756 милиона евро и Южна Африка – 113 милиона евро;

П.   като има предвид, че годишният обем на дейност на ЕБВР за 2007 г. възлиза на 5,6 милиарда евро и включва 353 проекта в 29 държави в Централна Европа и Прибалтика(11), Югоизточна Европа(12), държави от западната част на ОНД и Кавказ(13), Русия и Централна Азия(14);

Р.   като има предвид, че инвестициите на ЕБВР в Русия нараснаха през 2007 г. и достигнаха 2,3 милиарда евро (като общият портфейл в Русия достигна 5,7 милиарда евро), обхващайки 83 проекта и съставлявайки 42 % от поетите годишни задължения на ЕБВР (в сравнение с 38 % през 2006 г.);

С.   като има предвид, че капиталовите инвестиции на ЕБВР нараснаха през 2007 г. от 1 милиард евро през 2006 г. на 1,7 милиарда евро през 2007 г. и делът на акционерния капитал в годишния обем на дейност нарасна от 20% през 2006 г. на 30 % през 2007 г.;

Т.   като има предвид, че Съветът на управителите на ЕБВР взе решение на 28 октомври 2008 г., че Турция може да бъде бенефициер на инвестициите на ЕБВР и че ЕБВР предвижда да инвестира 450 милиона евро до края на 2010 г;

У.   като има предвид, че от 1965 г. насам ЕИБ е финансирала проекти в Турция и е инвестирала около 10 милиарда евро във всички ключови сектори на икономиката на тази страна;

Ф.   като има предвид, че в съответствие със Споразумението от Котону ЕИБ не само отпуска кредити от собствените си ресурси, но финансира също операции в страните от АКТБ от инструмент за рисково инвестиране, чиито средства са предоставени от Европейския фонд за развитие;

Х.   като има предвид, че стратегията на ЕИБ за финансиране следва да допринася за главната цел за развиване и консолидиране на демокрацията и правовата държава и за зачитането на правата на човека и спазването на международните споразумения в областта на околната среда, по които Общността или нейните държави-членки са страни;

Ц.   като има предвид, че Комисията, държавите-членки, страните партньори в рамките на Европейската политика на добросъседство, международните финансови институции и европейските регионални и двустранни финансови институции понастоящем си сътрудничат в рамките на Инструмента за инвестиционни облекчения в рамките на политиката на добросъседство, за да бъдат мобилизирани допълнителни средства за инфраструктурни проекти, главно в областта на енергетиката, транспорта и опазването на околната среда, на цялата територия, обхваната от Европейската политика на добросъседство;

Ч.   като има предвид, че групата на ЕИБ продължава активно да подкрепя МСП чрез заеми, както и чрез рисков капитал и гаранции по заеми, като последните две дейности се осъществяват чрез Европейския инвестиционен фонд;

Цели и операции на ЕИБ

1.  Приветства годишния доклад на ЕИБ за 2007 г., и по-специално във връзка с финансовите операции в Европейския съюз, насочени към шест приоритетни области: гарантиране на икономическо и социално сближаване; изпълнение на инициативата "Иновации 2010"; развиване на трансевропейски транспортни мрежи и мрежи за достъп; подкрепа за малките и средни предприятия; опазване и подобряване на състоянието на околната среда; и гарантиране на устойчива, конкурентоспособна и сигурна енергетика, както и към изпълнението на външния мандат на ЕИБ за кредитиране в трети страни;

2.  Приветства целта на ЕИБ да се насочи, наред с другото, към предизвикателствата на изменението на климата при операциите си по финансиране в Европейския съюз; припомня в тази връзка, че е необходимо да се разработят допълнителни екологосъобразни критерии за финансиране в съответствие със стратегическите цели на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове; настоятелно призовава ЕИБ да съсредоточи кредитирането си в областта на енергетиката върху енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и инвестициите в научноизследователската и развойна дейност в тези две сфери; освен това призовава ЕИБ да установи и да публикува методология за оценка на последствията за климата от финансираните проекти и набор от критерии за оценка, които дават възможност на ЕИБ да отхвърля проекти поради тяхното отрицателно въздействие върху изменението на климата;

3.  Отбелязва, че ЕИБ е единствената финансова институция, основана на Договора, и че мнозинството от дейностите й са съсредоточени върху проекти в държавите-членки, като тя трябва също така да играе все по-важна роля в трети страни, както се посочва в Решение 2006/1016/ЕО;

4.  Отбелязва, че при операциите си в трети страни ЕИБ е изпълнявала до настоящия момент политическите цели, определени от Съвета; счита, че дейността на ЕИБ по отпускане на заеми трябва да показва съгласуваност, в сферите й на компетентност, между държавите, простота в подхода между различните участници и инструменти на ЕС, гъвкавост в начините, по които Европейският съюз може да отговори на в голяма степен различните ситуации в отделните държави, съгласуваност с постигането на Целите на хилядолетието и отчетност както пред обществеността, така и пред Парламента, по отношение на използването и ефективността на използваните средства на ЕС;

5.  Отново изразява убеждението си, че инвестициите в обществения транспорт са важен аспект от европейския план за икономическо възстановяване; в тази връзка отново изразява убеждението си, че ЕИБ има потенциала да играе ключова роля в адаптирането на европейския транспорт към изискванията, свързани с опазването на околната среда; поради тази причина настойчиво призовава ЕИБ да увеличи съществено подкрепата си за железопътния транспорт, градския обществен транспорт, интермодалния транспорт и управлението на транспорта;

6.  Счита, че дейностите на ЕИБ следва да отразяват също така и целите и ангажиментите, поети от Европейския съюз в ООН (като Протокола от Киото); поради това призовава ЕИБ да докладва ежегодно на Парламента относно изпълнението на целите на ЕС и ООН при своите операции в развиващите се страни;

7.  Отбелязва със задоволство системно предприеманите съответни действия от страна на ЕИБ през последните години вследствие на препоръките на Парламента; препоръчва тези действия да бъдат представени на обществеността в контекста на годишния доклад на ЕИБ;

8.  Настойчиво призовава ЕИБ да осигури по-добър контрол и прозрачност по отношение на естеството и крайните получатели на своите общи заеми в подкрепа на МСП;

9.  Относно надзора над ЕИБ:

   a) припомня, че ЕИБ, чиито задачи са политически дефинирани, не подлежи на традиционния финансово целесъобразен надзор; счита въпреки това, че е необходим надзор върху методите на работа на ЕИБ;
   б) предлага укрепване на Одиторския комитет на ЕИБ, като към тримата членове и тримата наблюдатели в комитета следва да бъдат добавени още двама членове, които работят в национални надзорни органи;
   в) приветства техническото сътрудничество на ЕИБ с националния надзорен орган в Люксембург, но настоява за засилване на това сътрудничество;
   г) призовава Комисията и държавите-членки да разгледат възможността за по-широкообхватен преглед на начините за надзор върху финансовите операции на ЕИБ, който може да бъде извършван от бъдеща европейска система за финансово целесъобразен надзор, с оглед обзор на качеството на финансовото положение на ЕИБ и гарантиране на точността на оценката на постигнатите от нея резултати и спазването на правилата за добра професионална практика;

10.  Приветства разработването и публикуването на секторните оперативни политики на ЕИБ в секторите на енергетиката, транспорта и водите, изготвени през 2007 г., и ги признава за важна стъпка към увеличаване на прозрачността на операциите на ЕИБ по кредитиране;

11.  Приветства прегледа на политиката на ЕИБ за оповестяване на информация, който се извършва с цел да се вземат предвид съответните разпоредби на регламента за Орхуската конвенция(15), приветства публикуването на обзорния доклад на ЕИБ за оценка на операциите за 2007 г. и насърчава ЕИБ да продължи да развива дейността на своята служба "Оценка на операциите";

12.  Приветства преразглеждането на декларацията на ЕИБ относно принципите и нормите, свързани с околната среда, и социалните принципи и норми; счита, че ЕИБ следва да отдели достатъчни ресурси за изпълнение на преразгледаната декларация и да изготви доклад за нейното функциониране;

13.  Подчертава, че ЕИБ следва да прилага политика на "нулева търпимост" по отношение на измамите и корупцията и в тази връзка приветства прегледа на нейната политика за борба срещу корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм; при все това изразява загриженост, тъй като тази политика изглежда остава до голяма степен пасивна; отново призовава ЕИБ, при осъществяването на тази своя политика да включи и мерки, насочени към:

   a) административен механизъм за изключване на компании, които са уличени в корупция от ЕИБ и други многостранни банки за развитие;
   б) политика за защита на служители, които подават сигнали за нередности; и
   в) засилване на разследващата й функция, както и на превантивната и проучвателна роля на тази функция;

14.  Приветства съществуването на ad hoc комитет по етика (който се занимава основно с проблеми след прекратяване на трудовото правоотношение) и на независимо длъжностно лице, отговарящо за съответствието; въпреки това настоява да бъде информиран за статута и практическата работа на това лице;

15.  Приветства ЕИБ за подписването във Вашингтон през октомври 2007 г. на декларация за подхода в корпоративното управление на бързо развиващите се пазари; отбелязва, че тази декларация за подхода е подписана от институциите за финансиране на развитието и че това поставя корпоративното управление на челно място в дейностите им за устойчиво развитие в страните с бързоразвиващи се пазари;

16.  Изразява задоволство във връзка с одобрението на политиката на ЕИБ за механизма за подаване на жалби от управителния комитет на ЕИБ; въпреки това отново призовава ЕИБ да преразгледа своя вътрешен механизъм за оплаквания и да изготви нови насоки за механизма за обжалване, които да обхващат всички финансирани от ЕИБ операции;

17.  Отбелязва благоприятното становище на външния одитор и заключенията от годишния доклад на одиторския комитет; в контекста на настоящата финансова и икономическа криза отново призовава ЕИБ да изпълнява същите правила за финансов надзор, които са валидни за останалите кредитни учреждения, и да бъде подлагана на реален финансов контрол;

Цели и операции на ЕБВР

18.  Приветства годишния доклад на ЕБВР за 2007 г., и особено по отношение на факта, че операциите по инвестиране на ЕБВР са били насочени към страни, намиращи се в начален или междинен етап на преход, и приветства напредъка, осъществен от ЕБВР във финансирането на проекти в рамките на инициативата за устойчива енергетика, на чиито проекти в областта на енергетиката от интерес за ЕС следва да се дава приоритет;

19.  Отбелязва ,че ЕБВР действа предимно в трети страни, но че продължава да има и някои важни операции в рамките на държавите-членки;

20.  Отбелязва освен това, че международните и регионални условия, в които ЕБВР осъществява дейността си, са много различни от обстановката през 1991 г. и че мандатът на ЕБВР трябва да бъде изпълняван в тази нова обстановка, тъй като ЕБВР отговаря на пазарните условия и насочва в по-голяма степен действията си на юг и изток;

21.  Признава също така, че условията за действие представляват все по-голямо предизвикателство, тъй като атмосферата в деловия свят е станала по-трудна: опитът на местните партньори намалява, а проблемите по въпроси, свързани с добросъвестността, се срещат по-често;

22.  Счита, че ЕБВР трябва да укрепи дейностите си по техническа помощ и консултиране, за да насърчава стандарти на добро управление и да гарантира адекватно управление на проектите на местно равнище в държавите, съседни на ЕС;

23.  Приветства напредъка на ЕБВР за въвеждане на интеграция на политиката за равнопоставеност на половете през 2008 г.; настоятелно призовава и двете банки да укрепят интеграцията на политиката за равнопоставеност на половете в своите институционални структури и външни политики;

Сътрудничество между ЕИБ и ЕБВР, както и с други международни, регионални и национални финансови институции

24.  Отбелязва, че във все по-голяма степен ЕИБ и ЕБВР финансират операции в едни и същи географски региони извън Европейския съюз, като Източна Европа, Южен Кавказ, Русия, Западните Балкани, а в близко бъдеще и в Турция;

25.  Изтъква, че в държавите, където оперират и двете банки, съществуват три различни видове сътрудничество между ЕИБ и ЕБВР: за Източна Европа съществува Меморандум за разбирателство, който предоставя на ЕБВР ръководната роля, а съвместното инвестиране се прилага като общо правило; в Западните Балкани има преминаване от конкурентни или паралелни операции към сътрудничество чрез обединяване на средствата; и, наскоро, както в случая с операциите по финансиране в Турция, споразумение, основаващо се на определянето на специфични и общи сфери на компетентност, като ръководната роля трябва да бъде определяна за всеки случай поотделно;

26.  Отбелязва, че целите, опитът и начинът на действие на двете банки са различни и не може да просто да се сложи разделителна линия между операциите по отпускане на кредити на публичния и частния сектор; посочва, че има все повече общи области, в които и двете банки развиват умения, като финансирането на МСП, енергетиката и изменението на климата, както и проектите по публично-частни партньорства (ПЧП); в това отношение подчертава необходимостта от по-интензивно сътрудничество;

27.  Счита, че дейностите на ЕИБ и ЕБВР в държавите, където оперират и двете банки, не трябва да са конкурентни, а по-скоро следва да се допълват въз основа на преимуществата, изпъкващи при сравнението между тях, както и да избягват разходите от дублирането за клиента;

28.  Затова препоръчва следното за постигане на по-добре структурирано сътрудничество между ЕИБ и ЕБВР в държавите, където и двете банки извършват дейност:

   a) двете банки да подобрят функционалното си разделение на труда с тенденция към повече специализация, за да се съсредоточат върху съответните си умения и силни страни;
   б) ЕИБ да се специализира повече във финансиране на по-мащабни частни и публични проекти и инфраструктурни обекти, включително инвестиции в публично-частни партньорства (ПЧП), както и преки чуждестранни инвестиции от страна на дружества от ЕС; а ЕБВР да се специализира повече в инвестиции от по-малък мащаб, укрепване на институциите, приватизация, улесняване на търговията, финансови пазари и преки капиталови инвестиции, с цел да насърчава стандарти за корпоративно управление;
   в) да се дефинират видовете проекти, сектори и продукти, които са от потенциален интерес и за двете банки и в които те биха могли да обединят познания и ресурси, като финансиране на МСП и в които те биха могли да увеличат инвестициите за борба с изменението на климата, напр. да се насърчават производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и намаляването на емисиите на парникови газове; да се приеме прагматичен и съобразен с индивидуалния случай подход в тези области от общ интерес, с водеща институция във всеки проект за съфинансиране с цел да се избегне дублирането и на основата на предварително изискване за взаимно признаване на процедури; в този контекст, да се взимат предвид стандартите на ЕС в проектите, получаващи финансиране, например по отношение на изменението на климата или зачитането на социалните права, независимо от това дали ЕИБ или ЕБВР е водещата институция;
   г) да се установят ясни механизми на сътрудничество и в двете институции, както в отношенията "отгоре надолу", така и на място;
   д) двете банки да направят конкретно предложение за по-последователно сътрудничество, включващо разглеждане на общите стандарти, в полза на своите акционери, на заинтересованите страни и държавите бенефициери;
   е) двете банки редовно да докладват на Комисията за своето сътрудничество;
   ж) Комисията да докладва ежегодно пред Парламента и Съвета относно оценяването на въздействието и ефективността на операциите по финансиране на ЕИБ и ЕБВР, както и относно техния съответен принос към изпълнението на целите на външните политики на Европейския съюз и относно сътрудничеството между тези две институции и между тях и други финансови институции; както и
   з) да се организират ежегодни изслушвания в Парламента на председателите на двете банки заедно с члена на ЕК, отговарящ за икономическите и финансови въпроси;

29.  Препоръчва в дългосрочна перспектива акционерите на ЕИБ да разгледат възможността за увеличаване на дела на ЕИБ в ЕБВР, например в случай на увеличаване на капитала или в случай, че настоящ акционер на ЕБВР обмисля да се освободи от дела си в банката; счита, че в по-дългосрочен план това може да допринесе за по-добра съгласуваност на политиките и специализация на двете банки както от функционална, така и от географска гледна точка;

30.  Счита, че следва да бъде избягвано всяко припокриване на инструментите за външна помощ на Европейския съюз; призовава за по-интензивно сътрудничество с регионалните и националните институции или агенции в Европейския съюз, отговорни за развитието, за да се даде възможност за ефикасно финансиране чрез избягване на припокривания и дублиране и гарантиране на последователен подход, както и даване на по-голяма публичност на въздействието от дейността на ЕС; подкрепя възможността за взаимно делегиране и признаване на процедури в това отношение;

31.  Припомня значението на споразумението, предвидено в "Европейския консенсус", което постановява, че следва да има засилване на синергичния ефект между програмите, подкрепяни от ЕИБ и други финансови институции и тези, финансирани от Общността, за да се гарантира максимално въздействие за държавите бенефициери; подчертава необходимостта при тези действия да се отчитат интересите на бенефициерите;

32.  Признава, че ЕИБ и ЕБВР трябва да работят съвместно с други международни или регионални финансови институции като Световната банка, Азиатската банка за развитие и Африканската банка за развитие, за да постигнат по-добър ефект в региони, които са по-отдалечени от Европейския съюз и за избягват нежелани припокривания и дублиране при дейностите по финансирането; въпреки това счита, че ЕИБ следва да играе доминираща роля за насърчаване на целите на Европейския съюз в областта на околната среда, социалната сфера и развитието сред многонационалните банки и институции за развитие;

33.  Отбелязва, че тези многонационални банки и институции за развитие имат положително въздействие върху развиващите се страни; счита за необходимо допълнително да се анализира тяхното въздействие и да се разгледат допълнителни дейности в контекста на целите и операциите на Европейския фонд за развитие (ЕФР); посочва, че финансирането на собственост върху земя при условия, свързани с екологичните и социални цели, би могло да бъде допустим инвестиционен разход съгласно мандата на ЕИБ, тъй като то е ключово за вътрешногенерираното развитие, особено в африканските държави;

Глобалните финансови сътресения и последствията за ЕИБ и ЕБВР

34.  Подчертава важната роля, която европейският план за възстановяване отдава на ЕИБ, особено относно по-интензивното финансиране на МСП в държавите-членки; приветства решението на ЕИБ да увеличи общия обем на кредитиране с 30 % ( 15 милиарда евро) през 2009 г. и през 2010 г. и решението за увеличаване на записания капитал на ЕИБ с 67 милиарда евро до 232 милиарда евро, в съответствие с Лисабонската стратегия; въпреки това, настоятелно призовава държавите-членки допълнително да увеличат капитала на ЕИБ, така че да се гарантира, че нейните възможности за кредитиране отговарят на средносрочните финансови нужди на промишлеността и деловите среди, когато е необходимо да се подкрепят екологосъобразни и устойчиви работни места; подчертава, че с тези допълнителни средства следва да се цели постигането на дългосрочно въздействие; счита, че увеличаването на отговорностите налага както подходящи човешки и финансови средства, така и увеличена прозрачност и отчетност на операциите на ЕИБ;

35.  Насърчава укрепването на споразуменията за споделяне на риска между търговските банки и ЕИБ при предоставяне на финансиране за МСП; призовава обаче за бдителност по отношение на използването от страна на търговските банки на отпусканите от ЕИБ заеми и за кодекс за поведение между търговските банки и ЕИБ в тази връзка; отбелязва също така, че списъкът на посредническите банки на ЕИБ се нуждае от осъвременяване;

36.  Счита, че ЕИБ и Комисията следва да ускорят изпълнението на проекти в държавите-членки, както и в секторите, които са най-силно засегнати от кризата; в това отношение счита за важно да се мобилизира експертният опит от програмите за техническо подпомагане като Jaspers, Jeremie, Jessica и Jasmine с оглед ускоряването на разпределянето на структурната помощ;

37.  Отбелязва, че Европейският съюз поиска от ЕИБ да ускори подкрепата за проектите за публично-частно партньорство (ПЧП) като отговор на финансовата криза; насърчава ЕИБ и ЕБВР да предприемат такива проекти само когато осъществяването им е на достъпна цена и носят реални ползи; в това отношение счита, че са необходими подобрения в практиките по отношение на разкриването на информация, съотношението качество-цена и оценката на икономическите възможности за изпълнение;

38.  Призовава държавите-членки изцяло да използват инструментите за рисков капитал, общи заеми и микрокредитиране, предлагани от програмите и схемите на ЕИБ;

39.  Отбелязва, че дейността на ЕИБ по вземане и отпускане на заеми както в Европейския съюз, така и извън него, е нараснала прогресивно и понастоящем е основният инструмент за заемане на средства и за кредитиране на равнище ЕС; отбелязва също така, че съществува голямо търсене, включително от страна на Азия, на облигации, емитирани от ЕИБ; поради това призовава ЕИБ, в качеството си на банка, водена от публичните политики, и нейните управители да увеличат максимално този потенциал за набиране на заемни средства, като продължат да емитират облигации – и по-специално доминирани от еврото облигации – на световните пазари, за да подкрепят дългосрочните цели на политиките и да смекчат забавянето на икономическия растеж в Европейския съюз и в съседните му страни;

40.  Призовава настоятелно Комисията и ЕИБ съвместно да проучат как ограничаването на кредитирането в реалната икономика може да бъде преодоляно с помощта на нови, новаторски финансови инструменти;

41.  Приветства решението на ЕБВР да увеличи своя годишен обем на дейност през 2009 г. с около 20 % до приблизително 7 милиарда евро, за да смекчи настоящата финансова и икономическа криза и отбелязва, че половината от допълнителните средства от 1 милиард евро за 2009 г. са целево предназначени за Централна и Източна Европа;

42.  Подчертава, че в настоящия период на затруднени условия на кредитиране ролята на двете банки става по-отчетлива както в Европейския съюз, така и извън него; призовава и двете банки да спазват ангажиментите си към трети държави дори в периоди на икономически затруднения;

43.  Предлага, след задълбочено проучване на въздействието на финансовата криза върху реалната икономика, ЕИБ да бъде приканена да увеличи своята подкрепа за новите държави-членки, освен това посочва значението на включването на частния сектор във възвръщането на стабилността на тези икономики; приветства засилената дейност на ЕБВР в новите държави-членки и новия съвместен план за действие за международните финансови институции в подкрепа на банковите системи и отпускането на кредити за реалната икономика в Централна и Източна Европа, приет от ЕБВР, ЕИБ, Европейския инвестиционен фонд и групата на Световната банка; препоръчва обаче да се преразгледа определението за държави "в преход" и да се извърши своевременна оценка на оттеглянето на дейностите на ЕБВР в рамките на Европейския съюз;

44.  Отбелязва със задоволство, че уязвимостта на ЕИБ и ЕБВР към финансовите сътресения е доста ограничена, макар че през 2008 г.,вследствие на срива на капиталовите пазари, ЕБВР отчете загуба за пръв път през десетилетието.

Последици от решението на Съда на ЕО за външния мандат на ЕИБ

45.  Приветства решението на Съда на ЕО от 6 ноември 2008 г. относно правното основание на Решение 2006/1016/EО;

46.  Препоръчва бързо да се постигне споразумение между Парламента, Съвета и Комисията след това решение, така че да се гарантира, от една страна, че изцяло се зачитат изключителните права на Парламента, а от друга, че не се създава опасност от прекъсване на външните финансови операции на ЕИБ; подчертава обаче, че бързото споразумение е временно решение с точно определена крайна дата : междинният преглед през 2010 г.;

47.  Счита, че е от първостепенно значение да се приеме решение, заменящо Решение 2006/1016/ЕО, в съответствие с решението на Съда и признава, че извършваното в момента междинно преразглеждане на дейността по външно кредитиране, осъществявана от ЕИБ, и споразуменията за сътрудничество, което трябва да завърши през 2010 г., трябва да позволи истински задълбочени разисквания относно целите на Съюза и средствата, които той предоставя на ЕИБ, а Парламентът, в качеството си на съзаконодател, трябва да участва пълноценно в тези разисквания; приканва Комисията да вземе предвид изцяло препоръките, отправени в настоящата резолюция, при изготвянето на ново предложение за решение относно външния мандат на ЕИБ за кредитиране след междинния преглед;

48.  Препоръчва ръководният комитет да завърши работата си в началото на 2010 г. и приканва председателя на комитета да представи скоро след това заключенията на този комитет пред Парламента и Съвета; очаква заключенията на ръководния комитет и изисква той да взима под внимание препоръките, включени в резолюциите на ЕП, включително в настоящата резолюция, както и в предишните резолюции; настоява ръководният комитет редовно да информира Парламента относно осъществения напредък;

o
o   o

49.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европейската инвестиционна банка, на Европейската банка за възстановяване и развитие и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 95.
(2) Решение C-155/07, Европейски парламент срещу Съвет на Европейския съюз, все още непубликувано в Сборника съдебна практика на Съда.
(3) ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 13.
(4) ОВ L 52, 22.2.97, стр. 15.
(5) Приети текстове, P6_TA(2008)0132.
(6) OВ C 287 E, 29.11.2007 г., стp. 544.
(7) OВ C 38 E, 12.2.2004 г., стp. 313.
(8) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
(9) OВ С 46, 24.2.2006 г., стр. 1.
(10) Дело C-15/00: Комисия на Европейските общности срещу Европейска инвестиционна банка, [2003] ECR I-7281.
(11) Хърватска, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словашката република и Словения.
(12) Албания, Босна и Херцеговина, България, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Румъния и Сърбия.
(13) Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия , Молдова и Украйна.
(14) Казахстан, Киргизка република, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
(15) Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г.,стр. 13).


Бъдещето на автомобилната промишленост
PDF 289kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно бъдещето на автомобилната промишленост
P6_TA(2009)0186RC-B6-0152/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г.,

–   като взе предвид Съобщението на Председателя на Комисията Barroso от 2 февруари 2005 г., озаглавено "Да работим заедно за растеж и работни места – нов старт за Лисабонската стратегия" (COM(2005)0024),

–   като взе предвид заключенията на окончателния доклад на Групата на високо равнище "CARS 21" от 12 декември 2005 г. и Заключенията на конференцията на високо равнище "CARS 21" относно средносрочния преглед от 29 октомври 2008 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2008 г. относно "CARS 21": Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето(1),

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в от 15 и 16 октомври 2008 г.,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 29 октомври 2008 г., озаглавено "От финансова криза към възстановяване: европейска рамка за действие" (СOM(2008)0706),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския съвет от 26 ноември 2008 г., озаглавено "Европейски план за икономическо възстановяване" (COM(2008)0800),

–   като взе предвид своята позиция, приета след първото четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства(2),

–   като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 4 февруари 2009 г. относно въздействието на финансовата криза върху автомобилостроенето,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 5 и 6 март 2009 г. относно автомобилната промишленост,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 25 февруари 2009 г., озаглавено "В отговор на кризата в европейската автомобилна промишленост" (COM(2009)0104),

–   като взе предвид заключенията от срещата на европейските министри на промишлеността със заместник-председателя на Комисията, г-н Günter Verheugen, относно положението в сектора на автомобилостроенето, състояла се на 16 януари 2009 г. в Брюксел,

–   като взе предвид статистическите данни, публикувани на 29 януари 2009 г. от Асоциацията на европейските производители на автомобили относно продажбите през 2008 г.,

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.   като има предвид, че Европа е изправена пред изключителна и задълбочена финансова и икономическа криза и висока степен на безработица, със загуба на хиляди работни места във всички свързани отрасли на промишлеността;

Б.   като има предвид, че Европейският финансов пазар понастоящем не функционира нормално, по-специално що се отнася до неговите кредитни дейности;

В.   като има предвид, че европейската автомобилна промишленост и нейната верига от доставчици е особено засегната от настоящата криза, тъй като тя е ключов отрасъл на европейската икономика, допринасящ за заетостта, иновациите и конкурентоспособността на цялата икономика;

Г.   като има предвид, че сектора на автомобилостроенето в ЕС има структурен свръхкапацитет, и че през 2009 г. се очаква допълнителен значителен спад в търсенето на автомобили и вследствие на това спад в автомобилното производство, което неизбежно ще увеличи натиска, упражняван върху заетостта и равнищата на инвестициите в ЕС;

Д.   като има предвид, че европейският автомобилен отрасъл е най-големият частен инвеститор в изследователската и развойна дейност в Европейския съюз и че европейските производители на леки автомобили и на търговски превозни средства трябва да поддържат високи равнища на инвестициите в светлината на регулаторните и пазарните изисквания, по-специално с оглед гарантиране на преход към автомобилен парк с ниски емисии;

Е.   като има предвид, че законодателният пакет за възобновяемите енергии и изменението на климата, приет през декември 2008 г., ще изиграе фундаментална роля в насърчаването на "зелени" инвестиции, насочени към спестяване на енергия в сектора на автомобилостроенето;

Ж.   като има предвид, че в европейската автомобилна промишленост са пряко и непряко заети 12 милиона работници, което е 6% от заетото население на Европейския съюз, и че милиони от тези работни места са застрашени днес, че много от тях са висококвалифицирани работни места, които не бива да бъдат изгубени;

З.   като има предвид, че съществува значителен потенциал за създаване на работни места, чрез въвеждане на "зелени" технологии в автомобилостроенето;

И.   като има предвид, че европейската автомобилна промишленост е ключова за икономиката на ЕС поради мултиплициращото й въздействие върху други отрасли и промишлености, и по-специално съществуването на стотици хиляди малки и средни предприятия (МСП);

Й.   като има предвид, че някои държави-членки започнаха да приемат мерки на национално равнище за подпомагане на автомобилната промишленост;

К.   като има предвид, че основна отговорност за справяне с кризата има самия промишлен отрасъл;

Л.   като има предвид, че Комисията понастоящем води преговори за допълнително либерализиране на търговията в рамките на кръга от преговори в Доха и за споразумение за свободна търговия с Южна Корея;

1.  Признава, че автомобилната промишленост е подложена на сериозен натиск от настоящата икономическа и финансова криза, като това се изразява особено в сериозен спад в търсенето на моторни превозни средства, но също така и в свръхпроизводствен капацитет, трудности за оценяване на кредитирането и структурни проблеми, предшествали кризата;

2.  Подчертава, че кризата е на европейско равнище; поради това обръща внимание върху важността на последователни и координирани инициативи между държавите-членки за европейското автомобилостроене и призовава за истинска европейска рамка за действие, която да даде конкретни насоки за начина, по който както ЕС, така и държавите-членки могат да предприемат необходимите решителни мерки;

3.  С нарастваща загриженост отбелязва, че някои краткосрочни мерки, приети на национално равнище от държавите-членки биха допринесли за изкривяване на конкуренцията в рамките на единния пазар, като в дългосрочен план нарушат конкурентоспособността, и следователно призовава държавите-членки да гарантират, че бъдещите мерки ще бъдат последователни, ефективни и координирани;

4.  В този контекст приветства временната рамка за оценка на държавните помощи, установена като част от европейския план за икономическо възстановяване;

5.  Приветства усилията на Комисията да намери ефективен политически отговор на затрудненията на дружеството General Motors Europe и на неговите доставчици, като координира усилията на съответните държави-членки, включително организирането на срещата на министрите на икономиката и промишлеността на държавите-членки, проведена на 13 март 2009 г.и търсенето на балансирано и справедливо решение на въпроса за правата на интелектуална собственост;

6.  Призовава Съвета и Комисията да ускорят, опростят и увеличат финансовата подкрепа за автомобилната промишленост, а именно посредством намесата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и чрез отпускане на държавни гаранции за нисколихвените заеми; настоятелно приканва Съвета и Комисията да поискат опростяване на административните процедури при отпускането на заеми; счита, че финансовата подкрепа именно чрез предоставянето на заеми следва да помогне за насърчаване на търсенето на нови превозни средства, в полза на икономическия растеж, околната среда и безопасността по пътищата;

7.  Настоява за това, ЕИБ да отдели достатъчно внимание на МСП, свързани със сектора на автомобилостроенето, за да се запази техният достъп до кредити и настоятелно призовава държавите-членки да увеличат капацитета на ЕИБ за отпускане на заеми, така че да съответства на средносрочните финансови нужди на автомобилната промишленост;

8.  Настоява за това, че всички финансови или фискални инициативи, включително схемите за бракуване, трябва да поддържат и ускорят необходимата техническа трансформация на сектора, по-специално в областта на енергийната ефективност на двигателите и намаляването на емисиите в пълно съответствие с наскоро приетото законодателство;

9.  Отново заявява, че политиките както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, следва да допринесат за справянето с периода на възстановяване и преобразуване, който се налага при автомобилната промишленост и нейната верига на доставки поради много конкурентоспособната бизнес среда, и призовава отрасъла да разработи последователна бизнес стратегия и да прилага подобни корекции, подхождайки отговорно към обществото, при тясно сътрудничество със синдикатите;

10.  Подчертава необходимостта синдикатите да бъдат изцяло включени в дискусиите, които вече се водят и призовава Комисията да подкрепи един реален европейски социален диалог за тази промишленост, особено в контекста на настоящата криза;

11.  Призовава Комисията да гарантира възможно най-доброто използване на европейските фондове, които са на разположение за поддържане на работни места, като Кохезионния фонд, Структурния фонд, Социалния фонд или Фонда за приспособяване към глобализацията, в контекста на балансираното прилагане на всички "Лисабонски приоритети", както и да улесни подобри и ускори достъпа до тези фондове; счита, че тези фондове следва да допринесат а схеми за обучение и преквалификация за работници в ранен стадий, където и когато трябва да се прилагат съкращения на работното време;

12.  Отново заявява, че автомобилната промишленост трябва да продължава да инвестира в програми за изследователска и развойна дейност, които дават най-добрите възможни решения по отношение на качеството, безопасността и постиженията в областта на опазване на околната среда за постигането на устойчива конкурентоспособна рамка, и следователно приканва Комисията в тази връзка да улесни, подобри и ускори достъпа до инструменти на ЕС за подпомагане на изследователската и развойна дейност и иновациите, като Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие;

13.  Призовава Комисията да състави насоки и препоръки за мерки, които да насърчават съгласуван подход към обновяването на парка, като схеми за бракуване и други мерки за стимулиране на пазара, които имат краткосрочно положително въздействие върху потребителското търсене на нови моторни превозни средства, както и насочени към съживяването на пазара на автомобили на лизинг; призовава Комисията да наблюдава националните мерки, които вече се прилагат в този контекст, за да се избегнат нарушения на вътрешния пазар;

14.  Потвърждава необходимостта от задълбочаване на диалога и текущите преговори с трети държави и с основните търговски партньори на ЕС относно бъдещето на автомобилната промишленост, и следователно призовава Комисията да следи отблизо промените в положението в държавите, които не са членки на ЕС, а именно в САЩ и Азия, за да се гарантират равни условия на международно равнище, като се предотвратява прилагането на протекционистки и дискриминиращи мерки на световния автомобилен пазар;

15.  Призовава Комисията да осигури балансирани и справедливи договорености между Европейския съюз и Южна Корея преди сключването на споразумението за свободна търговия;

16.  Приветства процеса CARS 21, който установява дългосрочна промишлена политика на европейско равнище; призовава Комисията да продължи да прилага, наблюдава и преразглежда дългосрочния стратегически план с оглед да се гарантира бъдещата конкурентоспособност и устойчиво равнище на заетостта в европейското автомобилостроене;

17.  Призовава Комисията да приложи изцяло принципите за по-добро регулиране и следователно да извърши задълбочена оценка на въздействието на новото общностно законодателство по отношение на моторните превозни средства, в съответствие с препоръките на CARS 21, като по този начин предоставя правна сигурност и предвидимост в сектора на автомобилостроенето;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 41 E, 19.2.2009 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0614.

Правна информация - Политика за поверителност