Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2257(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0176/2009

Predkladané texty :

A6-0176/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.30
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0304

Prijaté texty
PDF 302kWORD 61k
Štvrtok, 23. apríla 2009 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2007: Agentúra Európskej únie pre základné práva
P6_TA(2009)0304A6-0176/2009
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2007 (C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2007(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami agentúry(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 10. februára 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(4), a najmä na jeho článok 21,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0176/2009),

1.   udeľuje riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2007;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 278, 31.10.2008, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 311, 5.12.2008, s. 7.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, p. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2007 (C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2007(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami agentúry(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 10. februára 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(4), a najmä na jeho článok 21,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0176/2009),

1.   berie na vedomie ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva v znení pripojenom k správe Dvora audítorov;

2.   schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2007;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 278, 31.10.2008, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 311, 5.12.2008, s. 7.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, p. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2007 (C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2007(1),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami agentúry(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 10. februára 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(4), a najmä na jeho článok 21,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0176/2009),

A.   keďže Dvor audítorov (EDA) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2007 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné operácie sú zákonné a riadne,

B.   keďže 22. apríla 2008 Európsky parlament udelil riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2006(6);

1.   konštatuje, že nariadením (ES) č. 168/2007 sa zriadila Agentúra Európskej únie pre základné práva, ktorá je nástupcom Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie (EUMC) a rozšírila jeho mandát s účinnosťou od 1. marca 2007;

2.   pripomína, že agentúra by sa mala usilovať o dosiahnutie synergie a mala by zabrániť prekrývaniu s činnosťou ostatných inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv, najmä Rady Európy, ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu zo 14. januára 2009(7);

3.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že termín na predloženie rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu bol v článku 21 ods. 10 nariadenia (ES) č. 168/2007 stanovený na 30. apríl roku n + 2 a nebol harmonizovaný s novým termínom 15. mája roku n + 2, ktorý stanovuje zmenené a doplnené nariadenie (ES, Euratom) č. 2343/2002(8);

4.   na základe správy agentúry o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok 2007 konštatuje, že agentúra začala používať ABAC (účtovníctvo na základe časového rozlíšenia) v auguste 2007;

5.   víta pripomienky EDA, že napriek transformácii EUMC na agentúru a výraznému zvýšeniu rozpočtu (14 200 000 EUR v porovnaní s 9 300 000 EUR pridelených EUMC v predchádzajúcom roku) boli v roku 2007 zaviazané takmer všetky rozpočtové prostriedky (13 900 000 EUR);

6.   berie na vedomie, že úrad OLAF začal vyšetrovanie týkajúce sa agentúry; vyzýva agentúru, a najmä jej riaditeľa, aby plne spolupracovala s úradom OLAF; žiada úrad OLAF, agentúru a Komisiu, aby čo najskôr informovali orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch vyšetrovania a o možných nadväzných opatreniach;

Nedostatky v plnení rozpočtu v dôsledku transformácie EUMC na agentúru

7.   berie na vedomie zistenie EDA, že 7 500 000 EUR muselo byť prenesených v dôsledku rozšírenia mandátu agentúry v roku 2007, čo spôsobilo oneskorenie schválenia nového pracovného programu, menovania nového riaditeľa a vykonávania činností agentúry;

8.   vyzýva agentúru, aby vykompenzovala tieto oneskorenia a minimalizovala zrušenia prenesených rozpočtových prostriedkov, ako prisľúbila vo svojich odpovediach EDA, a aby v správe o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok 2008 informovala o dosiahnutom pokroku;

9.   berie na vedomie aj zistenie EDA, že agentúra prostredníctvom zmien a doplnení k rozpočtu a rôznymi prevodmi znížila prostriedky v rozpočtových riadkoch na výdavky na zamestnancov o 798 000 EUR, čím sa vyhla zrušeniu nevyužitých rozpočtových prostriedkov na výdavky na zamestnancov;

10.   oceňuje odpoveď agentúry, že zmeny a doplnenia k rozpočtu a prevody úzko súviseli s uvedenou transformáciou, a teda mali výnimočný charakter;

Nedostatky v postupoch verejného obstarávania

11.   berie na vedomie zistenie EDA v súvislosti s jedným postupom verejného obstarávania, že uverejnená metóda hodnotenia nepriamo znížila pomerný význam kritéria ceny, čo mohlo odradiť niektorých potenciálnych uchádzačov a nebolo v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

12.   akceptuje odpoveď agentúry, že hoci metóda, ktorú použila, bola v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, agentúra zavedie novú metódu hodnotenia navrhovanú Komisiou, aby zabezpečila najlepší pomer kvality a ceny;

Nadväzné opatrenia v súvislosti s predchádzajúcimi udeleniami absolutória

13.   pripomína, že v súvislosti s rozpočtovým rokom 2004 vydal EDA kvalifikované vyhlásenie o vierohodnosti pre EUMC v dôsledku nedostatkov v postupoch verejného obstarávania a že v súvislosti s rozpočtovými rokmi 2005 a 2006 EDA takisto uviedol kritické pripomienky k postupom verejného obstarávania;

14.   žiada preto agentúru, aby venovala osobitnú pozornosť zákonnosti svojich postupov verejného obstarávania;

o
o   o

15.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 23. apríla 2009 o finančnom hospodárení a kontrole agentúr EÚ(9).

(1) Ú. v. EÚ C 278, 31.10.2008, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 311, 5.12.2008, s. 7.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, p. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2009, s. 142.
(7) Prijaté texty, P6_TA(2009)0019.
(8) Nariadenie bolo zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 652/2008 (Ú. v. EÚ L 181, 10.7.2008, s. 23).
(9) Prijaté texty, P6_TA(2009)0274.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia