Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2575(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0191/2009

Predkladané texty :

B6-0191/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 21
CRE 21/04/2009 - 21

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.32
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0306

Prijaté texty
PDF 215kWORD 51k
Štvrtok, 23. apríla 2009 - Štrasburg
Odlesňovanie a zhoršovanie kvality lesa
P6_TA(2009)0306B6-0191/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o boji proti odlesňovaniu a zhoršovaniu kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. októbra 2008 týkajúce sa výziev súvisiacich s odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity (KOM(2008)0645),

–   so zreteľom na rozhodnutia prijaté na piatej konferencii ministrov o ochrane lesov v Európe, ktorá sa konala v novembri 2007 vo Varšave, Poľsku, o posúdení vplyvu zmeny klímy na stav lesov a o politike trvalo udržateľného lesného hospodárstva,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže EÚ chce obmedziť globálne otepľovanie na úroveň 2°C a znížiť mieru straty biodiverzity o polovicu; keďže v správe Eliasch Review sa odhaduje, že ročne bude potrebné vynaložiť 17 až 33 miliárd USD na zníženie odlesňovania o polovicu do roku 2030,

B.   keďže trvalo udržateľné lesné hospodárstvo je kľúčovým v boji proti odlesňovaniu a je podstatným aspektom hospodárskeho rozvoja,

C.   keďže odlesňovanie spôsobuje približne 20 % z celosvetových emisií skleníkových plynov, je významným činiteľom spôsobujúcim stratu biodiverzity a vážnou hrozbou pre rozvoj, najmä pre živobytie chudobných,

D.   keďže k odlesňovaniu dochádza znepokojivou rýchlosťou 13 miliónov hektárov ročne a najmä v tropických lesoch, ale v určitom rozsahu aj v európskych lesoch, predovšetkým v strednej a východnej Európe,

E.   keďže dôsledkom odlesňovania sú ekologické škody, ktoré sú len ťažko napraviteľné, napríklad narušenie hydrologických podmienok, vznik stepí a dezertifikácia a strata biodiverzity, a celkové hospodárske náklady na ne výrazne presahujú výdavky na ochranu a zlepšovacie opatrenia,

F.   keďže zhoršenie kvality lesov nadobúda rôzne formy, je ťažké ho definovať a má tiež významný vplyv na klímu, biodiverzitu a tovary a služby,

G.   keďže podľa štvrtej hodnotiacej správy Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) je na obmedzenie globálneho otepľovania na 2 °C potrebný okrem redukcie emisií v priemyselných krajinách o 25 až 40 % do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990 tiež výrazný pokles v porovnaní s "bežným" rastom emisií v rozvojových krajinách, vrátane zníženia emisií spôsobených odlesňovaním,

H.   keďže obmedzenie odlesňovania bude mať významnú úlohu nielen pri zmierňovaní zmeny klímy, ale aj pri prispôsobovaní sa tejto zmene,

1.   zdôrazňuje potrebu väčšej súdržnosti medzi politikami ochrany lesov a trvalo udržateľného lesného hospodárstva a ostatnými vnútornými a vonkajšími politikami EÚ; vyzýva ku kvantitatívnemu vyhodnoteniu vplyvu, ktorý majú na lesy politiky EÚ v oblasti energetiky, najmä čo sa týka biopalív, poľnohospodárstva, udržateľnej výroby a spotreby, obstarávania, obchodu a rozvojovej spolupráce;

2.   vyzýva Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu a Rade návrhy na prísne požiadavky Spoločenstva v oblasti trvalo udržateľného rozvoja pre všetky druhy dreva a výrobky z dreva pochádzajúceho z lesov;

3.   vyzýva Komisiu, aby do roku 2009 uverejnila podrobnú štúdiu o vplyve výroby, spotreby a obchodu s potravinovými a nepotravinovými komoditami v EÚ na odlesňovanie a zhoršovanie kvality lesov; žiada, aby sa v tejto štúdii zhodnotili a presne určili všetky negatívne vplyvy jednotlivých priemyselných odvetví a aby sa stanovili odporúčania pre ďalšie politické opatrenia a inovácie zamerané na obmedzenie týchto vplyvov;

4.   poukazuje na to, že je nevyhnutné venovať značnú pozornosť hydrologickým pomerom v rámci lesného hospodárstva, a upozorňuje na skutočnú nevyhnutnosť spoločného hospodárenia s lesnými a vodnými zdrojmi, ako aj harmonizácie príslušných politík EÚ s cieľom obnoviť alebo zvýšiť zadržiavaciu schopnosť ekosystémov;

5.   víta politiky ekologického verejného obstarávania a podporovanie nástrojov, ako sú environmentálne označovanie a zavedenie systémov certifikácie lesa; vyzýva k rýchlemu prijatiu a vykonávaniu politík ekologického verejného obstarávania pre výrobky z dreva v rámci EÚ; vyzýva členské štáty, aby založili svoju politiku verejného obstarávania na prísnych normách udržateľnosti a stanovili si reálne ciele v súvislosti s týmito normami;

6.   domnieva sa, že je potrebné poskytnúť rozvojovým krajinám značne vysokú finančnú podporu na zastavenie hrubého odlesňovania tropických oblastí najneskôr do roku 2020, a že z hľadiska priebehu medzinárodných rokovaní o komplexnej globálnej dohode o klíme na obdobie po roku 2012 bude dôležité ukázať odhodlanie dosiahnuť tento cieľ;

7.   uznáva, že mobilizácia dostatočných finančných prostriedkov v rámci globálnej dohody o klíme bude absolútne rozhodujúca pre zníženie celosvetového odlesňovania o polovicu, prípadne pre jeho zastavenie; v tejto súvislosti podporuje návrh Komisie vytvoriť globálny mechanizmus pre lesný uhlík (GFCM) na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy založený na systéme trvalého financovania; vyzýva členské štáty, aby podporili svoj záväzok zastaviť celosvetové odlesňovanie a zhoršovanie kvality lesov vyčlenením podstatnej časti výnosov z predaja v rámci systému obchodovania s emisiami EÚ (ETS) na zníženie odlesňovania a zhoršovania kvality lesov v rozvojových krajinách a tým, že v rokovaniach sa budú zameriavať na zdroje financovania, ako sa uvádza v oznámení Komisie z 28. januára 2009 s názvom Na ceste ku komplexnej kodanskej dohode o zmene klímy (KOM(2009)0039); vyzýva členské štáty, aby podporili návrh Komisie pripojiť sa k nórskemu návrhu na financovanie a aby pre GFCM vyčlenili časť budúcich príjmov z predaja pridelených množstvových jednotiek;

8.   vyslovuje sa za to, aby podpora poskytovaná prostredníctvom GFCM závisela od výkonu a bola udeľovaná na základe preverených výsledkov vzťahujúcich sa na znižovanie hrubého odlesňovania a zhoršovania kvality lesov; zdôrazňuje, že táto podpora by mala mať aj vedľajšie prínosy, ako je ochrana biodiverzity, zvýšená odolnosť a lepšie životné podmienky v lesných regiónoch;

9.   zdôrazňuje, že je nevyhnutné v plnej miere rešpektovať práva ľudí obývajúcich lesy, a to vrátane práv domorodých obyvateľov, pokiaľ ide o ich slobodný a informovaný súhlas s využívaním lesov, ktoré zvyčajne využívajú oni; považuje za dôležité, aby sa miestne komunity a domorodé obyvateľstvo zmysluplným a komplexným spôsobom zapájali do všetkých štádií hodnotenia, plánovania a vykonávania opatrení na redukciu emisií spôsobených zhoršovaním kvality lesov a odlesňovaním;

10.   zdôrazňuje, že všetky mechanizmy v rámci programu spolupráce OSN týkajúce sa redukcie emisií z odlesňovania a zhoršovania kvality lesov v rozvojových krajinách, ktoré sú súčasťou medzinárodnej dohody o klíme uzatvorenej na obdobie po roku 2012, by mali by zaisťovať predovšetkým ochranu pralesov;

11.   konštatuje, že proces odlesňovania vo východnej Európe prispieva k zhoršovaniu prirodzeného prostredia a ovplyvňuje okrem iného aj kvalitu života;

12.   poznamenáva, že kredity v oblasti lesného hospodárstva na trhu s uhlíkom by v prípade, ak sa zabezpečia presné metodiky účtovania lesného uhlíka a spoľahlivé monitorovacie mechanizmy, mohli v strednodobom a dlhodobom horizonte tvoriť súčasť súboru politík zameraných na riešenie otázok odlesňovania; zdôrazňuje, že konečné rozhodnutie týkajúce sa začlenenia kreditov v oblasti lesného hospodárstva do ETS by sa malo prijať v nadväznosti na dôkladnú analýzu realizovateľnosti všetkých možných mechanizmov financovania a vyhodnotenie výsledkov konferencie zmluvných strán v Kodani, ako aj na základe posúdenia záverov pilotných projektov;

13.   pripomína, že kredity z lesníckych projektov, ktoré sa využívajú na vyrovnanie emisií skleníkových plynov v priemyselných štátoch, sa nemôžu započítať dvakrát do plnenia cieľov zníženia v porovnaní s "bežným" nárastom emisií, ku ktorým by sa rozvojové krajiny mali zaviazať v medzinárodnej dohode o klíme na obdobie po roku 2012;

14.   poukazuje na to, že každý systém na kompenzáciu znižovania odlesňovania a zhoršovania kvality lesov v rámci budúceho klimatického režimu musí zohľadňovať nielen viazače uhlíka, ale aj služby ekosystému a sociálne výhody, ktoré lesy poskytujú;

15.   vyzýva EÚ, aby podporovala prísne sociálne a environmentálne normy na redukciu emisií z odlesňovania a zhoršovania kvality lesov; vyzýva EÚ, aby prostredníctvom politickej a inštitucionálnej reformy na miestnej i národnej úrovni obhajovala mechanizmy na redukciu emisií z odlesňovania a zhoršovania kvality lesov, ktoré presahujú súčasný projektový prístup mechanizmu čistého rozvoja a ktoré riešia skryté príčiny odlesňovania, ako sú zlá správa vecí verejných, korupcia a nedostatočné presadzovanie práva;

16.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že oznámenie sa napriek svojmu názvu nevenovalo problému zhoršovania kvality lesov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala akčné plány a pilotné projekty a aby prostredníctvom vlastnej politiky lesného hospodárstva preukázala dodržiavanie svojho záväzku nielen zastaviť odlesňovanie, ale aj zabrániť zhoršovaniu kvality lesov (aj v EÚ), a to tak, že vypracuje a zavedie aj vhodné monitorovacie systémy s cieľom získavať príslušné údaje o pôde a biomase v lesoch;

17.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia