Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2217(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0199/2009

Předložené texty :

A6-0199/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 18
CRE 22/04/2009 - 18

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 8.33
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0307

Přijaté texty
PDF 317kWORD 92k
Čtvrtek, 23. dubna 2009 - Štrasburk
Akční plán pro městskou mobilitu
P6_TA(2009)0307A6-0199/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o akčním plánu pro městskou mobilitu (2008/2217(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 25. září 2007 nazvanou "Na cestě k nové kultuře městské mobility" (KOM(2007)0551),

–   s ohledem na bílou knihu Komise ze dne 12. září 2001 nazvanou "Evropská dopravní politika do roku 2010: čas rozhodnout" (KOM(2001)0370),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. října 2007 nazvané "Akční plán pro logistiku nákladní dopravy" (KOM(2007)0607),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. září 2007 nazvané "K celoevropsky bezpečnější, čistší a účinnější mobilitě: První zpráva o iniciativě Inteligentní automobil" (KOM(2007)0541),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. února 2007 nazvané "Rámec právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu ve 21. století – Postoj Komise k závěrečné zprávě skupiny na vysoké úrovni CARS 21 – Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost" (KOM(2007)0022),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 28.června 2006 nazvané "Logistika nákladní dopravy v Evropě – klíč k udržitelné mobilitě" (KOM(2006)0336),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 22.června 2006 nazvané "Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro náš kontinent – Přezkum Bílé knihy Evropské komise o dopravě z roku 2001 v polovině období" (KOM(2006)0314),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. února 2006 nazvané "O iniciativě Inteligentní automobil: "Zvyšování povědomí o informačních a komunikačních technologiích pro promyšlenější, bezpečnější a čistší vozidla" (KOM(2006)0059),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. ledna 2006 nazvané "O tematické strategii pro městské životní prostředí" (KOM(2005)0718),

–   s ohledem na návrhy a hlavní směry Komise a na postoje Evropského parlamentu v souvislosti se strukturálními fondy, Fondem soudržnosti a sedmým rámcovým programem pro výzkum,

–   s ohledem na revidovaný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (KOM(2007)0817),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2008 k tématu "Na cestě k nové kultuře městské mobility"(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 19.června 2008 ke sdělení nazvanému "K celoevropsky bezpečnější, čistší a účinnější mobilitě: První zpráva o iniciativě Inteligentní automobil"(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. února 2008 o příspěvku pro jarní zasedání Evropské rady 2008 ohledně lisabonské strategie(3),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. října 1988 o ochraně chodců a o Evropské chartě práv pro chodce(4),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2008 o  rámci právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu: CARS 21(5),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. září 2007 o logistice nákladní dopravy v Evropě – klíči k udržitelné mobilitě(6),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. července 2007 o sdělení "Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro náš kontinent"(7),

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu(8),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici(9),

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství(10) (směrnice o bezpečnosti železnic),

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/40/ES ze dne 26. června 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany proti podjetí zepředu u motorových vozidel(11),

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 21. dubna 2009 k akčnímu plánu pro městskou mobilitu(12),

–   s ohledem na oznámení Komise o zveřejnění akčního plánu pro městskou dopravu, které bylo několikrát odloženo, aniž by byla určena lhůta, dokdy bude zveřejněno,

–   s ohledem na právní základ stanovený v hlavě V článcích 70 až 80 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A6-0199/2009),

A.   vzhledem k tomu, že městská doprava zaujímá v celém odvětví dopravy významné místo a že články 70 až 80 Smlouvy o ES představují právní základ, který Evropské unii v této oblasti uděluje pravomoci sdílené s členskými státy,

B.   vzhledem k tomu, že četné směrnice a nařízení EU, a to jak průřezové, tak zaměřené na jedinou oblast, mají dopad na městskou dopravu a vyžadují sladění prostřednictvím specifického přístupu k městskému cestování,

C.   vzhledem k tomu, že plán Evropské unie "pro životní prostředí", který přijala Rada na svém zasedání ve dnech 8. a 9. března 2007, stanoví ambiciózní cíle 20% úspory spotřeby energií, 20% snížení emisí skleníkových plynů a 20% podílu obnovitelných zdrojů v celkové spotřebě energií v roce 2020 a že těchto cílů nelze dosáhnout bez odpovídající strategie městské dopravy,

D.   vzhledem k širokému úspěchu výzkumného a rozvojového programu CIVITAS, který svědčí o zájmu místních orgánů a společností zabývajících se dopravou o evropské investice do inovačních programů městské dopravy,

E.   vzhledem k tomu, že Fond soudržnosti a strukturální fondy financují programy městské mobility, ale jejich nevýhodou je na jedné straně chybějící celoevropská strategie a cíle v oblasti městské mobility a na druhé straně nerovnoměrné přidělování prostředků na území EU,

F.   vzhledem k tomu, že městské zóny představují významné přestupní a spojovací body mezi transevropskými dopravními sítěmi a musí přispívat ke splnění obecných cílů těchto sítí, kterými je podpora trvale udržitelné evropské mobility a udržitelné konkurenceschopnosti městských sítí v EU,

G.   vzhledem k tomu, že městské oblasti jsou významnými centry obchodování a že nákladní doprava je na jednu stranu životně důležitá pro zásobování obyvatelstva, že však na druhou stranu naráží vzhledem k malým skladovacím plochám a malému časovému prostoru pro dodávky na problémy,

H.   vzhledem k tomu, že přísné dodržování zásady subsidiarity a práva na autonomii obecního plánování neumožňuje zavedení celoevropské normativní politiky, ale poskytuje Unii možnost přijmout strategii pobídek, která by působila podobně jako regionální politika EU a její politika soudržnosti, aniž by vnucovala řešení seshora,

I.   vzhledem k tomu, že problematiku městských oblastí není možné řešit z hlediska politik zaměřených na jeden druh dopravy, ale že je nutné přistupovat k ní z hlediska uživatelů a integrovaných dopravních systémů,

J.   vzhledem k tomu, že účinnou a udržitelnou politiku pro městskou dopravu ve prospěch evropských občanů a evropského hospodářství lze zajistit pouze spravedlivým přístupem k nákladní i osobní dopravě i k různým druhům dopravy,

K.   vzhledem k tomu, že územní plánování, jež zohledňuje demografickou proměnu společnosti, a vytváří tak například zvláště pro seniory nabídky bydlení uvnitř města a zabezpečuje nákupní možnosti pro obyvatele v blízkosti jejich bydliště, může podstatně přispět ke snížení objemu dopravy,

L.   vzhledem k tomu, že je nutné mít k dispozici solidní strategie městské dopravy, které by umožnily zlepšit nástroje tím, že se budou rozvíjet platformy kombinované dopravy, a které by se vztahovaly na různé dopravní systémy,

M.   vzhledem k tomu, že je nutné mít k dispozici důvěryhodné a systematičtější statistické informace umožňující hodnocení politik místních orgánů a výměnu osvědčených postupů v městské dopravě,

N.   vzhledem k ekonomickému a technologickému významu konkrétních technických postupů, které byly zavedeny v městské dopravě, a vzhledem k jejich významu pro konkurenceschopnost a vnější obchod Evropské unie,

O.   vzhledem k tomu, že blížící se termín voleb do Evropského parlamentu jej nutí dodržet původně stanovený harmonogram pro projednání akčního plánu pro městskou dopravu, který oznámila Komise,

1.   vyjadřuje politování nad skutečností, že akční plán pro městskou mobilitu, který oznámila Komise, nebyl zveřejněn, a je ochoten přijmout různé iniciativy, zdůrazňuje však nezbytnost koherentního přístupu; rozhodl se proto učinit kroky v návaznosti na svou zprávu z vlastního podnětu, a to v souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality, a vypracovat návrhy evropského akčního plánu pro městskou mobilitu;

2.   připomíná, že se městská doprava řídí zásadou subsidiarity; zdůrazňuje však, že místní orgány tohoto cíle často nedosáhnou bez spolupráce a koordinace na evropské úrovni, a Komise tedy musí provádět studie a poskytovat právní rámec, finanční prostředky na výzkum a podporovat a šířit osvědčené postupy podle všeobecných zásad dostupných všem občanům ve všech jazycích EU;

3.   žádá Komisi, aby zveřejnila sbírku závazných evropských správních předpisů v této oblasti a navrhla regionům a městům společné referenční rámce, které jim zjednoduší rozhodování při plánování a provádění rozvojových strategií;

Urychlit evropský výzkum a inovaci v oblasti městské mobility

4.   navrhuje okamžitě zahájit program zkvalitňování statistik a databází Eurostatu týkajících se městské mobility tím, že se do nich začlení zejména:

   údaje o provozu, včetně ekologicky šetrných způsobů dopravy (jízdní kola, chůze atd.),
   statistiky o znečišťování ovzduší a hluku, nehodovosti, přetížení a dopravních zácpách,
   statistiky a kvantitativní i kvalitativní ukazatele nabídky a dopravních služeb;

5.   navrhuje okamžitě zřídit evropský internetový portál a fórum o městské mobilitě, což by usnadnilo výměnu a šíření informací, osvědčených postupů a inovativních zkušeností, zejména v oblasti ekologicky šetrných druhů dopravy;

6.   navrhuje zavést každoročně udílenou evropskou cenu a začlenit tak ceny udělované v rámci programu CIVITAS do evropského týdne mobility, což by umožnilo ocenit výjimečné a inspirující iniciativy a projekty v oblasti městské dopravy;

7.   navrhuje vypracovat novou generaci programu CIVITAS (CIVITAS IV), která by připravovala výběrová řízení na projekty týkající se zejména:

   služeb souvisejících s propojením různých druhů dopravy (tarify atd.),
   ergonomických programů (pohodlnost) městské dopravy,
   inovativního řešení přístupu k různým druhům dopravy, zejména v případě osob s omezenou pohyblivostí,
   programů podávání integrovaných informací o síti městské dopravy uživatelům, což by jim umožnilo zvolit nejvýhodnější způsob dopravy a upravit své cestování podle momentální situace v dopravní síti;

8.   navrhuje zintenzívnit výzkum a vývoj inteligentních dopravních systémů (IDS), lépe je koordinovat s potřebami a cíli obyvatel měst a místních orgánů a zaměřit je na tyto aspekty:

   systémy integrované správy informací a provozu;
   snížení škodlivých vlivů a nehod;
   využívání nových interoperabilních informačních a komunikačních technologií, k nimž patří družicové technologie a technologie NFC(13), prostřednictvím systému GSM za účelem informování uživatelů a vydávání integrovaných cestovních lístků,
   bezpečnost a ochrana ve veřejné dopravě;
   vývoj nové generace vozidel městské dopravy;
   inovační řešení pro efektivní nákladní dopravu, zejména pro distribuci pro maloobchody ve městech;

9.   požaduje navýšení vnitrostátních prostředků i prostředků EU v oblasti IDS s cílem umožnit místním orgánům výraznější uplatnění IDS;

Vybízet k optimálnímu využívání různých druhů dopravy prostřednictvím lepšího městského plánování

10.   žádá, aby zásada integrovaného přístupu byla podporována v rámci partnerského řízení, které sdružuje jak městské a příměstské subjekty, tak subjekty na vnitrostátní i evropské úrovni, a jež zohlední témata týkající se dopravy: sociální začlenění, hluk, bezpečnost, konkurenceschopnost, životní prostředí atd.; znovu žádá, aby vytvoření integrovaného přístupu bylo při plánování programu a volbě projektů strukturálních fondů povinné;

11.   doporučuje zavedení a uplatňování plánů udržitelné integrované městské dopravy v aglomeracích o více než 100 000 obyvatel, které by obsahovaly:

   diagnostické metody, ukazatele a cíle mobility včetně jejich hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů,
   plán rozvoje a vzájemného propojení dopravních sítí koordinovaný s plánem pro regionální dopravu a městské plánování,
   plán rozvoje ekologicky šetrných způsobů dopravy (cyklistické stezky, pěší zóny atd.), které by byly plně začleněny do městské hromadné dopravy,
   - celkové schéma parkování a platforem kombinované dopravy,
   program pro přizpůsobení správy sítí městské mobility a jejich propojení uživatelům s omezenou pohyblivostí,
   celkové schéma logistiky v městské dopravě, včetně možnosti využít pro přepravu nákladu veřejnou infrastrukturu,
   postup přímého zapojení občanů;

12.   doporučuje vytvoření stálého evropského fóra mezi reprezentativními orgány působícími v oblasti dopravy, včetně sdružení uživatelů a občanů a profesních sdružení dopravců, o správě městské dopravy pro výměnu a šíření osvědčených postupů v této oblasti;

13.   navrhuje podmiňovat financování městské dopravy v Evropě vypracováním integrovaných plánů městské mobility (plánů městské dopravy);

14.   vybízí k operační spolupráci a integraci orgánů odpovídajících za organizaci veřejné dopravy, dopravní provoz a parkování v evropských městech o více než 250 000 obyvatel, v oblastech se stejným pohybem obyvatel a zboží a v souladu se zvláštními rysy jednotlivých měst, které musí být respektovány;

15.   vybízí orgány působící v oblasti organizování dopravy, aby si v rámci politiky mobility uvedené ve výše zmíněných udržitelných integrovaných plánech městské dopravy stanovily aktivní a jednotné cíle pro snížení emisí skleníkových plynů a aby je převedly na konkrétní výkonnostní cíle, které musí plnit veřejní a soukromí poskytovatelé dopravních služeb;

16.   navrhuje zhodnotit zkušenosti s integrací tarifů (včetně projektu interoperabilní správy jízdného), poskytováním informací o kombinované dopravě a výměnou informací mezi příslušnými orgány organizujícími dopravu v městských aglomeracích EU s cílem usnadnit výměnu osvědčených postupů;

Přínos EU: stimulace udržitelné mobility v městských oblastech

17.   podporuje zřízení střediska pro sledování městské mobility při Komisi, avšak není stoupencem vytvoření nové agentury;

18.   lituje, že v současném finančním období 2007–2013 je pro městskou dopravu vyhrazeno pouze přibližně 9 % (asi 8 000 000 000 EUR) z veškerých prostředků strukturálních fondů vydávaných na dopravu (tedy asi 82 000 000 000 EUR); považuje tento podíl za příliš malý k tomu, aby bylo možné čelit výzvám, jež se týkají přiměřené mobility v evropských městech i ochrany životního prostředí a ochrany klimatu;

19.   rozhodně doporučuje, aby byl v rámci finančního rámce na období 2014–2020 prostudován evropský finanční nástroj městské mobility (integrovaný program podobný programu Marco Polo), který by umožnil spolufinancovat:

navrhuje, aby tyto finanční zdroje byly přidělovány formou pobídek na základě nabídkových řízení s evropskou zadávací dokumentací;

   studie plánů městské dopravy s cílem podporovat jejich všeobecné zavádění,
   část investic do takových způsobů dopravy, které odpovídají cílům EU v oblasti životního prostředí a cílům hospodářským a sociálním;

20.   žádá Komisi, aby vypracovala zprávu o městských zónách s omezeným přístupem ve snaze posoudit jejich dopady na mobilitu, kvalitu života, emise a vnější účinky, zdraví a bezpečnost, a to se zřetelem na nezbytnost zavedení systému pro trestní či jiné než trestní stíhání za přestupky v přeshraniční dopravě;

21.   navrhuje zavedení informační sítě a prodeje jízdenek na městskou dopravu v hlavních destinacích EU na nádražích a letištích při odjezdu či odletu, pokud leží na území EU;

22.   podporuje vypracování "listiny uživatelů" městské dopravy, včetně chodců a cyklistů, distribuce zboží a služeb, včetně rozdělení ulice takovým způsobem, aby se zmenšil současný nepoměr;

23.   je toho názoru, že urbanistický vzor města krátkých cest je nejvhodnější pro umožnění městské mobility šetrné ke klimatu a k životnímu prostředí;

24.   povzbuzuje Komisi a místní orgány, aby zintenzívnily a rozšířily své iniciativy, co se týče dne bez aut, které se uskutečňují každoročně v rámci evropského dne bez aut;

25.   vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila harmonizovanou koncepci pro zřízení čistých zón a pro jejich jednotné evropské označování, aby se zabránilo vytváření rozdílných koncepcí ve městech či členských státech, což by s sebou neslo značné nepříjemnosti pro občany a podniky;

26.   je toho názoru, že by koncepce městské mobility měla stanovit také vytváření meziměstských sítí, které by umožnily vzájemné spojení velkých měst, jejich hospodářský rozvoj a plynulý a rychlý pohyb osob a zboží;

Městská doprava: průmyslové odvětví a evropské technologie, které je třeba brát v úvahu v rámci lisabonské strategie a plánu obnovy evropské ekonomiky

27.   navrhuje zavedení evropské politiky normalizace a certifikace materiálů z hlediska bezpečnosti a zdraví, pohodlí (hluk, vibrace), vzájemného propojení sítí (systém "busway" - systém zvláštních koridorů pro autobusy, propojení tramvajové a železniční tratě atd.), přístupnosti pro osoby s omezenou pohyblivostí či osob s dětskými kočárky, ekologicky šetrných druhů dopravy a ekologicky čistého pohonu (autobus, taxi atd.) na základě uhlíkové bilance, jakož i posouzení dopadů nákladů pro podniky a uživatele;

28.   navrhuje vytrvale usilovat o proporcionalitu nákladů a přínosů a o zohlednění uživatelů s omezenými finančními možnostmi;

29.   doporučuje, aby se v rámci otevírání městských dopravních sítí hospodářské soutěži vypracovaly v souladu s nařízením (ES) č. 1370/2007 pokyny obsahující minimální doporučení pro kvalitu služeb, hodnocení a zapojení uživatelů a občanů;

30.   navrhuje, aby byla významná část prostředků uvolněných na základě plánu obnovy evropské ekonomiky přidělena na financování probíhajících prací v odvětví městské dopravy, které je možné okamžitě financovat a uskutečnit do 31. prosince 2009;

31.   konstatuje, že v rámci plánu obnovy evropské ekonomiky jsou prostředky strukturálních fondů uvolňovány přednostně na udržitelné projekty v oblasti infrastruktury; důrazně vyzývá členské státy a regiony, aby významnou část těchto prostředků využily na městskou dopravu šetrnou k životnímu prostředí;

32.   žádá Komisi, aby vzala na vědomí návrhy obsažené v tomto usnesení a přání Evropského parlamentu, aby se chopila iniciativy v této oblasti, aby tak co nejdříve vznikl akční plán;

o
o   o

33.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2008)0356.
(2) Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2008)0311.
(3) Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2008)0057.
(4) Úř. věst. C 290, 14.11.1988, s. 51.
(5) Úř. věst. C 41 E, 19.2.2009, s. 1.
(6) Úř. věst. C 187 E, 24.7.2008, p. 154.
(7) Úř. věst. C 175 E, 10.07.2008, s. 556.
(8) Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1.
(9) Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1.
(10) Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44.
(11) Úř. věst. L 203, 10.8.2000, s. 9.
(12) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
(13) NFC (Near Field Communication) je technologie výměny údajů na velmi krátkou vzdálenost, která umožňuje radiovou identifikaci.

Právní upozornění - Ochrana soukromí