Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2217(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0199/2009

Indgivne tekster :

A6-0199/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 18
CRE 22/04/2009 - 18

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.33
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0307

Vedtagne tekster
PDF 228kWORD 76k
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg
Handlingsplan for mobilitet i byer
P6_TA(2009)0307A6-0199/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 23. april 2009 om en handlingsplan for mobilitet i byer (2008/2217(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens grønbog af 25. september 2007 med titlen "På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer" (KOM(2007)0551),

–   der henviser til Kommissionens hvidbog af 12. september 2001 med titlen "Den europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg" (KOM(2001)0370),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. oktober 2007 om en handlingsplan for godstransportlogistik (KOM(2007)0607),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. september 2007 med titlen "Mod sikrere, renere og effektiv mobilitet i Europa – Første rapport om initiativet "den intelligente bil'" (KOM(2007)0541),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. februar 2007 om en konkurrencevenlig lovramme for automobiler i det 21. århundrede - Kommissionens holdning til den endelige rapport fra CARS 21-ekspertgruppen - Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse (KOM(2007)0022),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. juni 2006 om godslogistik i Europa – nøglen til bæredygtig mobilitet (KOM(2006)0336),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. juni 2006 med titlen "Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores kontinent - Midtvejsevaluering af Europa-Kommissionens hvidbog fra 2001 om transportpolitikken" (KOM(2006)0314),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. februar 2006 om initiativet "intelligente biler" - "Øget kendskab til ikt's betydning for mere intelligente, sikrere og renere køretøjer" (KOM(2006)0059),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2006 om en temastrategi for bymiljøet (KOM(2005)0718),

–   der henviser til Kommissionens forslag og retningslinjer og Parlamentets holdninger vedrørende strukturfondene, samhørighedsfondene og det syvende rammeprogram for forskning,

–   der henviser til det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer (KOM(2007)0817),

–   der henviser til sin beslutning af 9. juli 2008 om en ny kultur for mobilitet i byer(1),

–   der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om Kommissionens meddelelse med titlen "Mod sikrere, renere og effektiv mobilitet i Europa – Første rapport om initiativet "den intelligente bil"(2),

–   der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om bidraget til Det Europæiske Råds forårsmøde i 2008 vedrørende Lissabonstrategien(3),

–   der henviser til sin beslutning af 12. oktober 1988 om beskyttelse af fodgængere og det europæiske charter om fodgængernes rettigheder(4),

–   der henviser til sin beslutning af 15. januar 2008 om CARS 21 - En konkurrencevenlig lovramme for automobiler(5),

–   der henviser til sin beslutning af 5. september 2007 om godslogistik i Europa - nøglen til bæredygtig mobilitet(6),

–   der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om at holde Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores kontinent(7),

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa(8),

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej(9),

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU(10) (jernbanesikkerhedsdirektivet),

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/40/EF af 26. juni 2000 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motorkøretøjers afskærmning fortil mod underkøring(11),

–   der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 21. april 2009 om en handlingsplan for mobilitet i byer(12),

–   der henviser til Kommissionens annoncerede handlingsplan for mobilitet i byer, hvis fremlæggelse flere gange er blevet udsat på ubestemt tid,

–   der henviser til det retsgrundlag, der er fastlagt i EF-traktatens artikel 70 til 80,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0199/2009),

A.   der henviser til, at transport inden for byer udgør en stor del af det samlede transportområde, og at EU derfor og i medfør af det retsgrundlag, der udgøres af EF-traktatens artikel 70 til 80, deler kompetence med medlemsstaterne på dette politikområde,

B.   der henviser til Fællesskabets talrige direktiver og forordninger af tværgående eller modal art, der har indvirkning på transport inden for byer og nødvendiggør, at der skabes sammenhæng via en specifik tilgang til problematikken vedrørende rejseformer i byer,

C.   der henviser til, at den europæiske klimaplan, som Rådet vedtog den 8. og 9. marts 2007, opstiller ambitiøse mål om at nedbringe energiforbruget med 20 %, reducere drivhusgasemissionerne med 20 % og øge den vedvarende energis andel af det samlede energiforbrug med 20 % i 2020, og at disse mål ikke kan nås uden en strategi, der er hensigtsmæssigt tilpasset transportforhold inden for byer,

D.   der henviser til, at forsknings- og udviklingsprogrammet CIVITAS har opnået stor succes, hvilket genspejler de lokale beslutningstageres og transportselskabernes interesse for EU-investeringer i nyskabende programmer for transport inden for byer,

E.   der henviser til, at samhørighedsfondene og strukturfondene yder finansiering til mobilitetsprogrammer for byer, men tynges af to uhensigtsmæssige forhold, nemlig dels at de ikke har nogen EU-opstillede strategier eller mål for mobilitet i byer, og dels at de er ulige fordelt inden for EU,

F.   der henviser til, at byzonerne udgør privilegerede centre for intermodal transport og forbindelser mellem de transeuropæiske transportnetværk, der bør arbejde hen imod deres overordnede mål om en bæredygtig europæisk mobilitet og en stabil konkurrenceevne for Unionens netværk af byer,

G.   der henviser til, at byerne er vigtige erhvervsområder, og at godstransporten på den ene side er livsvigtig med hensyn til forsyningen af befolkningen og på den anden side står over for udfordringer på grund af små lagerarealer og korte leveringstider.

H.   der henviser til, at en nøje overholdelse af subsidiaritetsprincippet og retten til selvstændig lokal planlægning ikke tillader nogen normativ EU-politik, men dog tillader Unionen at vedtage en tilskyndelsesstrategi af samme tilsnit som dens regional- og samhørighedspolitik uden at påtvinge løsninger ovenfra,

I.   der henviser til, at problematikken vedrørende byzoner ikke kan løses gennem modale politikker, men gennem en tilgang, der tager udgangspunkt i brugerne og de integrerede transportsystemer,

J.   der henviser til, at en effektiv og bæredygtig politik for transport inden for byer til gavn for de europæiske borgere og det europæiske erhvervsliv kun kan sikres gennem en retfærdig behandling af gods- og persontransport og af de forskellige transportformer,

K.   der henviser til, at byplanlægning, der tager hensyn til den demografiske ændring af samfundet, idet den f.eks. skaber boligtilbud specielt for ældre i de indre byer og forsyner befolkningen med indkøbsmuligheder tæt på boligen, kan bidrage væsentligt til at undgå trafik,

L.   der henviser til nødvendigheden af at have solide strategier for transportforhold i byer med henblik på at optimere instrumenterne gennem udviklingen af intermodale udvekslingsflader og sammenkobling af forskellige transportsystemer,

M.   der henviser til nødvendigheden af at have adgang til sikre og velsystematiserede statistiske informationer, der gør det muligt at evaluere lokalmyndighedernes politikker og udveksle bedste praksis på området for transport inden for byer,

N.   der henviser til den store økonomiske og teknologiske betydning for EU's eksterne handel og konkurrenceevne af de forskellige teknikker, der er bragt i anvendelse på området for transport inden for byer,

O.   der henviser til, at det snarlige valg til Europa-Parlamentet gør det nødvendigt at respektere den tidsplan for de parlamentariske drøftelser om handlingsplanen for mobilitet i byer, som Kommissionen har annonceret,

1.   beklager dybt, at Kommissionen ikke har fremlagt nogen handlingsplan om mobilitet i byer, som den ellers havde stillet i udsigt, og accepterer de enkeltstående initiativer, men indskærper nødvendigheden af en sammenhængende tilgang; beslutter derfor at følge op på sin initiativbetænkning ved, med fuld respekt for subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne, at formulere forslag til en handlingsplan om mobilitet i byerne;

2.   minder om, at transport i byerne er underkastet subsidiaritetsprincippet, men understreger dog, at de lokale myndigheder ikke kan løfte denne opgave uden samarbejde og koordination på europæisk plan; mener, at Kommissionen derfor bør foretage undersøgelser, fastlægge retlige rammer, finansiere forskning og fremme og udbrede god praksis i almindeligt tilgængelige formater på alle EU's officielle sprog;

3.   opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en oversigt over den eksisterende bindende europæiske lovgivning på dette område og foreslå regioner og byer fælles referencerammer, som gør det lettere for dem at træffe afgørelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udviklingsstrategier;

Intensivering af europæisk forskning og innovation inden for bymæssig mobilitet

4.   foreslår, at der i Eurostat-regi øjeblikkelig iværksættes et program til forbedring af statistikker og databaser om bymæssig mobilitet, især:

   trafikdata, herunder om bløde trafikanter (cyklister, fodgængere etc.),
   statistikker over luft- og støjforurening, færdselsulykker, trafikpropper og trafikbelastning,
   statistikker og kvantitative og kvalitative indikatorer vedrørende udbuddet af transportmuligheder og formerne for transport;

5.   anbefaler, at der øjeblikkeligt oprettes en EU-portal og et EU-forum på internettet om bymæssig mobilitet med det formål at lette udvekslingen og udbredelsen af informationer, bedste praksis og nyskabende erfaringer, især hvad angår bløde transportmuligheder;

6.   foreslår at der indstiftes en årlig EU-pris, hvormed CIVITAS-priserne kan indgå i den europæiske mobilitetsuge, med henblik på at hædre bemærkelsesværdige initiativer eller projekter om transport inden for byer, der kan tjene som eksempler til efterfølgelse;

7.   slår til lyd for at udvikle en ny generation af CIVITAS (CIVITAS IV) med udgangspunkt i opfordringer til integrerende projekter, især:

   supplerende serviceydelser tilknyttet intermodal transport (fastsættelse af priser etc.),
   ergonomiprogrammer (komfort) for transport inden for byer,
   innovative tiltag vedrørende intermodal tilgængelighed, især for personer med nedsat mobilitet,
   integrerede informationsprogrammer om transportnetværket inden for byer, som sætter brugerne i stand til at optimere deres rejse og tilpasse den netværkets stærke og svage sider;

8.   foreslår at styrke forskning og udvikling for intelligente transportsystemer (ITS) og at koordinere det bedre med byboernes og de lokale myndigheders behov og mål og at rette det ind efter:

   integrerede informations- og trafikstyringssystemer,
   begrænsning af gener og ulykker,
   indførelse af nye interoperationelle informations- og kommunikationsteknologier, der ved hjælp af GSM, herunder satellitbaserede teknologier og NFC(13), anvendes til information af brugerne og integreret billetudstedelse,
   sikkerhed og sikring inden for offentlig transport,
   udvikling af en ny generation af bybiler,
   innovative løsninger til en effektiv godstransport, især i forbindelse med distribution til detailhandlere i bycentre;

9.   opfordrer til at forhøje de nationale midler og EU-midlerne til ITS-applikationer for at give de lokale myndigheder mulighed for en øget anvendelse af ITS;

Opfordringen til at optimere de forskellige transportmuligheder gennem en forbedring af byplanlægningen

10.   opfordrer til, at princippet om en integreret tilgang fremmes som led i en partnerskabsbaseret forvaltning, der omfatter aktører fra byer og forstæder samt nationale og europæiske aktører, og som tager hensyn til de temaer, der er forbundet med transport: social integration, støj, sikkerhed, konkurrenceevne, miljø osv.; opfordrer på ny til, at anvendelsen af en integreret tilgang bliver obligatorisk i programmeringen og valget af projekter som led i strukturfondene;

11.   anbefaler, at der i byområder med mere end 100 000 indbyggere udbredes og gennemføres bæredygtige og integrerede transportplaner, der indeholder:

   problemanalyse, indikatorer og mål vedrørende mobilitet, inklusive deres økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger,
   en plan for udvikling og sammenkobling af transportnetværkene, der er koordineret med planen for regionaltransport og byplanlægningen,
   en plan, der tilgodeser bløde trafikanter (cyklister, fodgængere etc.) og som er fuldt integreret i den offentlige transport,
   en overordnet plan for parkeringsfaciliteter og intermodale udvekslingsflader,
   et tilpasningsprogram for styringen af mobilitetsnetværk i byer og deres sammenkobling med faciliteter for handicappede brugere,
   en overordnet plan for byens logistik, herunder muligheden for at anvende offentlige transportfaciliteter til godsbefordring,
   en procedure til direkte inddragelse af borgerne;

12.   anbefaler oprettelsen af et permanent EU-forum for transportansvarlige myndigheder og med deltagelse af bruger- og borgersammenslutninger samt transportvirksomheders erhvervsorganisationer til drøftelse af styringen på området for transport inden for byer og til udveksling af bedste praksis;

13.   foreslår at gøre EU-finansiering af bytransport betinget af, at der er udarbejdet integrerede planer for mobilitet i byen (planer vedrørende rejser inden for byområdet);

14.   tilskynder til samarbejde og operationel integration af de offentlige planlægningsmyndigheder for nærtrafik og de instanser, der er ansvarlige for organiseringen af transport- og parkeringsfaciliteterne i europæiske storbyer med mere end 250 000 indbyggere, under hensyntagen til de lokale forhold;

15.   opfordrer planlægningsmyndighederne til inden for rammerne af den mobilitetspolitik, der er beskrevet i ovennævnte bæredygtige og integrerede transportplaner, at sætte sig resolutte og kontrollerede mål for reduceringen af drivhusgasemissioner og gennemføre disse i specifikke målsætninger for de offentlige og private transportformer;

16.   foreslår at vurdere erfaringerne med integreret billettering (herunder med projektet "interoperabel styring af billetudgifter"), intermodal information og tværgående transportplanlægningsorganer i Unionens byområder med det formål at lette udvekslingen af bedste praksis;

Merværdien for EU: Et incitament til bæredygtig mobilitet i byernes rum

17.   tilskynder til oprettelsen af et observationscenter for mobilitet i byer under Kommissionen, men ønsker dog ikke oprettelsen af et nyt agentur;

18.   beklager, at kun godt 9 % (svarende til 8 mia. EUR) af alle de strukturfondsmidler, som i indeværende støtteperiode 2007-2013 anvendes til trafik, er afsat til bytrafikken; mener, at denne andel er for lille til at imødekomme udfordringerne om en passende mobilitet i de europæiske byer samt om miljø- og klimabeskyttelse;

19.   anbefaler kraftigt, at der i forbindelse med den finansielle ramme for 2014-2020 undersøges, om det vil være hensigtsmæssigt at oprette et EU-finansieringsinstrument for mobiliteten i byer (et integreret program lig Marco Polo-programmet), der kan yde medfinansiering til:

   undersøgelser af planer for transport inden for byer med henblik på at gøre planerne og gennemførelsen heraf almindeligt udbredte,
   at en del af investeringerne i transportformer afspejler EU's miljø- og socioøkonomiske mål;
  

foreslår, at disse finansieringer ydes på en incitamentskabende måde med udgangspunkt i overensstemmelse med EU's udbudsregler;

20.   anmoder om en beretning fra Kommissionen om zoner med adgangsbegrænsning i byer for at vurdere deres indvirkning på mobilitet, livskvalitet, emissioner og eksterne virkninger, sundhed og sikkerhed under hensyntagen til, at det er nødvendigt med et system til forfølgelse af overtrædelse af straffeloven og andre forseelser i forbindelse med grænseoverskridende transport;

21.   foreslår oprettelsen af et informations- og billetsalgsnetværk for den kollektive trafik i de vigtigste storbyrejsemål i EU, og som er tilgængeligt i banegårde og lufthavne, hvor rejsen påbegyndes, såfremt dette sted ligger i EU;

22.   slår til lyd for udarbejdelsen af en "charter for brugerne" af byernes trafikformer, herunder fodgængere og cyklister og distribution af varer og tjenesteydelser, og inddeling af gaden, således at eksisterende uligheder kan reduceres;

23.   mener, at det byplanmæssige ideal om en by med korte afstande er bedst egnet til at skabe muligheder for en miljø- og klimavenlig mobilitet i byerne;

24.   opfordrer Kommissionen og de lokale myndigheder til at intensivere og udvide deres initiativer vedrørende bilfri dage, sådan som det praktiseres i forbindelse med den årlige europæiske bilfrie dag;

25.   anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at fremlægge et harmoniseret koncept for oprettelse af miljøzoner og for udarbejdelse af et fælles europæisk miljømærkat for at forhindre, at byer eller medlemsstater udvikler forskellige koncepter, hvilket vil medføre væsentlige gener for borgere og virksomheder;

26.   mener, at konceptet om mobilitet i byerne også bør omfatte etablering af interurbane net, som skaber mulighed for at forbinde store byer indbyrdes og fremme deres økonomiske udvikling, samt åbne op for en gnidningsløs og hurtig person- og godstrafik;

Bytransport – en industrisektor og samling af europæiske teknologier der skal tages i betragtning inden for rammerne af Lissabonstrategien og EU's økonomiske genopretningsplan

27.   foreslår at gennemføre et EU-politisk tiltag til standardisering og certificering af materialer, for så vidt angår sikkerhed og sundhed, komfort (støj, rystelser), netværksinteroperabilitet (busfremkommelighed, letbanetog etc.), tilgængelighed for personer med nedsat mobilitet eller personer med barnevogn, bløde trafikformer og rene befordringsmidler (bus, tog) på basis af kulstofbalance samt en konsekvensanalyse af omkostningerne for virksomheder og brugere;

28.   foreslår hele tiden at bestræbe sig på at opnå proportionalitet mellem omkostninger og udbytte og på at tage hensyn til brugere med begrænsede økonomiske muligheder;

29.   tilråder, at der udstikkes retningslinjer for forskrifter om minimumskrav til kvaliteten af tjenesteydelser, vurderinger og bruger- og borgerdeltagelse i forbindelse med iværksættelsen af udbudsproceduren for transportnetværk inden for byer, i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007;

30.   foreslår, at en betydelig del af de midler, der er blevet frigjort gennem EU's økonomiske genopretningsplan, afsættes til finansiering af transportinvesteringer og igangværende transportrelaterede anlægsarbejder i byer og kollektive transportmidler, og som kan finansieres øjeblikkeligt og gennemføres inden den 31. december 2009;

31.   konstaterer, at strukturfondsmidler til bæredygtige infrastrukturprojekter fremføres i forbindelse med EU's økonomiske genopretningsplan; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og regionerne til at anvende en betydelig del af disse midler til klimavenlig trafik i byerne;

32.   anmoder Kommissionen om at tage forslagene i denne beslutning til efterretning, og ligeledes Parlamentets hensigt om at tage initiativ på dette område med det formål inden for kortest mulig tid at færdiggøre en handlingsplan;

o
o   o

33.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0356.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0311.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0057.
(4) EFT C 290 af 14.11.1988, s. 51.
(5) EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 1.
(6) EUT C 187 E af 24.7.2008, s. 154.
(7) EUT C 175 E af 10.7.2008, s. 556.
(8) EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
(9) EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1.
(10) EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44.
(11) EFT L 203 af 10.8.2000, s. 9.
(12) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(13) NFC er en forkortelse for Near Field Communication og er en teknologi til dataudveksling over korte afstande baseret på trådløs identifikation.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik