Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2217(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0199/2009

Texte depuse :

A6-0199/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 18
CRE 22/04/2009 - 18

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.33
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0307

Texte adoptate
PDF 313kWORD 97k
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg
Un plan de acţiune privind mobilitatea urbană
P6_TA(2009)0307A6-0199/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 23 aprilie 2009 referitoare la un plan de acţiune privind mobilitatea urbană (2008/2217(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Cartea verde a Comisiei din 25 septembrie 2007 intitulată "Către o nouă cultură a mobilităţii urbane" (COM(2007)0551),

–   având în vedere Cartea albă a Comisiei din 12 septembrie 2001 intitulată "Politica europeană în domeniul transporturilor în perspectiva 2010: momentul deciziilor" (COM(2001)0370),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 octombrie 2007 intitulată "Plan de acţiune privind logistica transportului de marfă" (COM(2007)0607),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 septembrie 2007 intitulată "Pentru o mobilitate mai sigură, mai curată şi mai eficientă în Europa: primul raport privind iniţiativa "Vehicule inteligente" (COM(2007)0541),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 februarie 2007 intitulată "Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI - Poziţia Comisiei privind raportul final al grupului la nivel înalt CARS 21 - Contribuţie la strategia UE de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă" (COM(2007)0022),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 iunie 2006 intitulată "Logistica transportului de mărfuri în Europa – cheia mobilităţii durabile" (COM(2006)0336),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 iunie 2006 intitulată: "Pentru o Europă în mişcare - Mobilitate durabilă pentru continentul nostru - evaluare intermediară a Cărţii albe a Comisiei din 2001 privind transporturile " (COM(2006)0314),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 februarie 2006 privind "Iniţiativa "Vehicule inteligente": sensibilizare în legătură cu importanţa TIC pentru vehicule mai inteligente, mai sigure şi mai curate" (COM(2006)0059),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2006 intitulată "O strategie tematică pentru mediul urban" (COM(2005)0718),

–   având în vedere propunerile şi orientările Comisiei şi poziţiile Parlamentului European privind fondurile structurale, Fondul de coeziune şi cel de-al şaptelea program-cadru de cercetare,

–   având în vedere propunerea revizuită de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (COM(2007)0817),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 9 iulie 2008 privind Cartea verde intitulată "Către o nouă cultură a mobilităţii urbane"(1),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 19 iunie 2008 referitoare la Comunicarea Comisiei "Pentru o mobilitate mai sigură, mai curată şi mai eficientă în Europa: primul raport privind iniţiativa "Vehicule inteligente"(2),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 20 februarie 2008 privind contribuţia la Consiliul European de primăvară 2008 în ceea ce priveşte Strategia de la Lisabona(3),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 12 octombrie 1988 privind protecţia pietonilor şi Carta europeană a drepturilor pietonilor(4),

–   având în vedere rezoluţia sa din 15 ianuarie 2008 privind CARS 21: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele(5),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 5 septembrie 2007 privind logistica transportului de mărfuri în Europa - cheia mobilităţii durabile(6),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 12 iulie 2007 privind Comunicarea Comisiei "Pentru o Europă în mişcare - Mobilitate durabilă pentru continentul nostru"(7),

–   având în vedere Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa(8),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători(9),

–   având în vedere Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranţa căilor ferate comunitare(10) (directiva privind siguranţa feroviară),

–   având în vedere Directiva 2000/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de protecţie antiîncastrare faţă ale autovehiculelor(11),

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 21 aprilie 2009 referitor la un plan de acţiune privind mobilitatea urbană(12),

–   având în vedere anunţul Comisiei de publicare a planului de acţiune pentru mobilitatea urbană, care a fost amânată de mai multe ori, fără a se preciza un termen exact,

–   având în vedere titlul V articolele 70-80 din Tratatul CE, care constituie temeiul juridic,

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism şi avizul Comitetului pentru Dezvoltare Regională (A6-0199/2009),

A.   întrucât transporturile urbane ocupă un loc important în ansamblul transporturilor şi întrucât articolele 70-80 din Tratatul CE reprezintă în acest sens temeiul juridic care conferă Uniunii Europene competenţe comune cu statele membre în acest domeniu;

B.   întrucât numeroase directive şi regulamente europene transversale şi modale au un impact asupra transporturilor urbane şi coerenţa lor trebuie asigurată printr-o abordare specifică a problematicii deplasărilor urbane;

C.   întrucât planul european privind clima adoptat de Consiliul European din 8-9 martie 2007 stabileşte o serie de obiective ambiţioase de reducere cu 20% a consumului de energie, de realizare a unei reduceri de 20% în privinţa emisiei de gaze cu efect de seră şi de asigurare a unui procent de 20% de energie din surse regenerabile din totalul energiei consumate până în 2020 şi întrucât aceste obiective nu pot fi îndeplinite fără o strategie adaptată corespunzător la transporturile urbane;

D.   întrucât programul de cercetare şi dezvoltare CIVITAS a cunoscut un succes deosebit, ceea ce demonstrează interesul autorităţilor locale şi al societăţilor care organizează transporturile faţă de investiţiile europene în programe de deplasări urbane inovatoare;

E.   întrucât fondul de coeziune şi fondurile structurale finanţează programe de mobilitate urbană, dar prezintă două inconveniente: pe de o parte, nu se bazează pe o strategie şi pe obiective europene de mobilitate urbană şi, pe de altă parte, sunt distribuite inegal pe teritoriul Uniunii;

F.   întrucât zonele urbane reprezintă poli privilegiaţi ai intermodalităţii şi interconexiunii dintre reţelele transeuropene de transporturi, care trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor generale în favoarea unei mobilităţi europene durabile şi a unei competitivităţi durabile a reţelelor din oraşele Uniunii;

G.   întrucât zonele urbane reprezintă centre economice importante şi întrucât transportul de mărfuri are, pe de o parte, o importanţă vitală pentru aprovizionarea populaţiei iar, pe de altă parte, întâmpină dificultăţi din cauza capacităţii limitate de depozitare şi a intervalelor de timp foarte mici alocate pentru livrare;

H.   întrucât respectarea cu stricteţe a principiului subsidiarităţii şi a dreptului la autonomie locală în materie de planificare nu este compatibilă cu o politică europeană prescriptivă, dar permite Uniunii să adopte o strategie de stimulare asemănătoare politicii sale regionale şi de coeziune fără a impune soluţii de la vârf la bază;

I.   întrucât problematica zonelor urbane nu poate fi abordată prin politici modale, ci prin intermediul unei abordări care se concentrează pe utilizatori şi a sistemelor de deplasare integrate;

J.   întrucât o politică eficientă şi sustenabilă în domeniul transportului urban în beneficiul cetăţenilor europeni şi al economiei europene nu poate fi realizată decât prin asigurarea unui tratament egal pentru transportul de mărfuri şi transportul de pasageri, precum şi pentru diferitele moduri de transport;

K.   întrucât traficul poate fi redus substanţial printr-o planificare urbană care să ţină cont de schimbările demografice în societate, asigurând, de exemplu, locuinţe proiectate pentru persoanele în vârstă în centrul oraşelor şi magazine în apropierea zonelor rezidenţiale;

L.   întrucât sunt necesare strategii solide în materie de deplasări urbane în vederea optimizării instrumentelor relevante, prin crearea unor platforme de comutare intermodale şi prin integrarea diferitelor sisteme de deplasare;

M.   întrucât este necesar ca informaţiile statistice disponibile să fie mai fiabile şi mai sistematizate, pentru a permite evaluarea politicilor publice locale şi schimburile de bune practici în materie de deplasări urbane;

N.   întrucât diferitele tehnici utilizate în transporturile urbane prezintă o importanţă economică şi tehnologică pentru competitivitatea şi comerţul exterior al Uniunii;

O.   întrucât apropierea datei următoarelor alegeri legislative europene îl constrânge să respecte calendarul prevăzut iniţial de desfăşurare a dezbaterii parlamentare referitoare la planul de acţiune privind transporturile urbane anunţat de Comisie,

1.   consideră regretabilă nepublicarea planului de acţiune privind mobilitatea urbană anunţat de Comisie şi îşi exprimă acordul faţă de iniţiativele separate, dar subliniază necesitatea unei abordări coerente; în consecinţă, hotărăşte să dea curs raportului său din proprie iniţiativă, respectând pe deplin principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, şi să elaboreze propuneri pentru un plan de acţiune european privind mobilitatea urbană;

2.   reaminteşte că transportul urban este supus principiului subsidiarităţii; totuşi, subliniază că adesea autorităţile locale nu pot răspunde acestor provocări fără a beneficia de cooperare şi coordonare la nivel european şi că Comisia trebuie să furnizeze studii şi un cadru juridic, să finanţeze cercetarea şi să promoveze şi să difuzeze bunele practici în formate care să fie accesibile tuturor în toate limbile oficiale ale UE;

3.   solicită Comisiei să publice o culegere a dispoziţiilor normative europene cu caracter obligatoriu din acest domeniu şi să propună regiunilor şi oraşelor un cadru comun de referinţă care să le faciliteze luarea deciziilor privind planificarea şi punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare;

Accelerarea cercetării şi inovării europene în materie de mobilitate urbană

4.   propune lansarea imediată a unui program de actualizare a statisticilor şi bazelor de date privind mobilitatea urbană de către Eurostat, care să cuprindă, în special:

   date referitoare la trafic, inclusiv la modurile de deplasare uşoare (bicicleta, mersul pe jos etc.),
   statistici referitoare la poluarea aerului, zgomot, accidente, ambuteiaje şi aglomerări,
   statistici şi indicatori cantitativi şi calitativi privind oferta şi serviciile de deplasare;

5.   sugerează lansarea imediată unui portal internet şi a unui forum european privind mobilitatea urbană, pentru a facilita schimbul şi transmiterea de informaţii, bune practici şi experienţe inovatoare, în special în materie de moduri de deplasare uşoare;

6.   sugerează crearea unui premiu european anual care să integreze trofeele CIVITAS în cadrul săptămânii europene a mobilităţii, pentru a recompensa iniţiativele sau proiectele remarcabile sau reproductibile din domeniul transporturilor;

7.   propune crearea unei noi generaţii a iniţiativei CIVITAS (CIVITAS IV), pe baza cererilor de proiecte care vizează, inter alia:

   serviciile conexe transportului intermodal (tarifarea etc.),
   programe de ergonomie (confort) pentru transporturile urbane,
   inovaţii în materie de accesibilitate intermodală, în special pentru persoanele cu mobilitate redusă (PMR),
   programe de informare integrată privind reţeaua de transporturi urbane care permit utilizatorilor să-şi optimizeze deplasările şi să le adapteze în funcţie de evenimentele imprevizibile care au loc în reţea;

8.   propune intensificarea cercetării şi dezvoltării pentru sisteme de transport inteligente (ITS) şi ameliorarea corelării acestora cu nevoile şi obiectivele locuitorilor şi autorităţilor locale şi orientarea lor către următoarele aspecte:

   sistemele de gestiune integrată a informaţiilor şi a traficului;
   reducerea factorilor dăunători şi a accidentelor;
   utilizarea noilor tehnologii interoperabile din domeniul informaţiilor şi comunicaţiilor, inclusiv tehnologiile prin satelit şi NFC(13), prin folosirea sistemului GSM, pentru informarea utilizatorilor şi eliberarea de titluri de transport integrate;
   securitate şi siguranţă în transporturile publice;
   dezvoltarea unei noi generaţii de vehicule urbane;
   soluţii inovatoare pentru un transport de mărfuri eficient, în special pentru distribuţia produselor către comercianţii cu amănuntul din oraşe;

9.   solicită o majorare a fondurilor naţionale şi comunitare destinate aplicaţiilor ITS pentru a permite autorităţilor locale să extindă reţeaua ITS;

Încurajarea optimizării diferitelor moduri de deplasare prin îmbunătăţirea programării urbane

10.   solicită ca principiul abordării integrate să fie promovat într-un cadru de guvernanţă bazat pe principiul parteneriatului care să asocieze actorii urbani şi periurbani, naţionali şi europeni şi care să ţină seama de problematica transporturilor: inserţie socială, poluare sonoră, siguranţă, competitivitate, mediu etc.; solicită din nou ca instituirea unei abordări integrate să fie obligatorie în contextul programării şi alegerii proiectelor finanţate din fonduri structurale;

11.   recomandă punerea în aplicare a planurilor de deplasări urbane durabile integrate în aglomeraţiile urbane care numără peste 100 000 de locuitori, incluzând:

   un diagnostic, indicatori şi obiective ale mobilităţii, împreună cu o evaluare a impactului lor economic, social şi ecologic;
   un plan de dezvoltare şi de interconectare a reţelelor de transporturi, coordonat cu planificarea transportului regional şi politicile de planificare urbană;
   un plan de dezvoltare a modurilor de deplasare uşoare (bicicleta, mersul pe jos etc.) şi integrarea totală a acestuia în transportul public;
   un plan director al zonelor de parcare şi al platformelor de comutare intermodală;
   un program de adaptare a gestionării reţelelor de mobilitate urbană şi a interconexiunilor lor la necesităţile utilizatorilor cu mobilitate redusă;
   un plan director pentru logistica urbană, incluzând posibilitatea de a utiliza infrastructura publică pentru transportul mărfurilor;
   o procedură de participare directă a cetăţenilor;

12.   propune crearea unui forum european permanent pentru autorităţile reprezentative care organizează transporturile, inclusiv asociaţiile de utilizatori şi de cetăţeni şi federaţiile profesionale ale întreprinderilor de transport, privind guvernanţa transporturilor urbane, destinat promovării schimburilor şi difuzării celor mai bune practici;

13.   propune ca finanţarea europeană în materie de transporturi urbane să depindă de existenţa unor planuri integrate de mobilitate urbană (planuri de deplasări urbane);

14.   încurajează cooperarea dintre autorităţile responsabile cu organizarea transportului public, a traficului şi a spaţiilor de parcare în oraşe europene care numără peste 250 000 de locuitori şi integrarea operaţională a acestor autorităţi, în zone comparabile, în funcţie de fluxul de călători şi de mărfuri, şi ţinând cont de caracteristicile locale;

15.   îndeamnă autorităţile organizatoare de transporturi să-şi fixeze obiective proactive, coerente de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin intermediul politicilor de mobilitate detaliate în planurile de deplasări urbane durabile menţionate anterior şi să transpună aceste obiective în obligaţii de performanţă specifice impuse operatorilor de servicii de transport public sau privat;

16.   propune evaluarea experienţelor în materie de integrare tarifară (inclusiv cu proiectul "Interoperable Fare Management"), informare intermodală şi informare între autorităţile organizatoare de transport în aglomerările urbane ale Uniunii, pentru a înlesni schimbul de bune practici;

Valoarea adăugată a Uniunii: stimularea mobilităţii durabile în zonele urbane

17.   încurajează crearea în cadrul Comisiei a unui observator al mobilităţii urbane, dar nu doreşte înfiinţarea unei noi agenţii;

18.   regretă faptul că în perioada actuală de finanţare 2007-2013 doar aproximativ 9 % (8 000 000 000 EUR) din fondurile structurale prevăzute pentru transport (82 000 000 000 EUR) sunt destinate transportului urban; consideră că acest procentaj este mult prea redus pentru a răspunde provocărilor reprezentate de o mobilitate adaptată în oraşele europene şi de protecţia mediului şi a climei;

19.   recomandă insistent să se analizeze, pentru cadrul financiar 2014-2020, posibilitatea creării unui instrument financiar european pentru mobilitatea urbană (un program integrat de tipul programului Marco Polo) care să permită cofinanţarea:

propune ca aceste finanţări să fie atribuite sub formă de stimulente, pe baza unor proceduri de ofertare care respectă specificaţiile comunitare;

   studiilor planurilor de deplasări urbane în vederea stimulării unei puneri în aplicare generalizate,
   unei părţi din investiţiile efectuate în moduri de transport care contribuie la atingerea obiectivelor ecologice şi socio-economice ale Uniunii;

20.   solicită Comisiei să întocmească un raport privind zonele cu acces reglementat din oraşe pentru a evalua efectele acestora asupra mobilităţii, calităţii vieţii, emisiilor şi factorilor externi, precum şi asupra sănătăţii şi siguranţei, luând în considerare necesitatea unui sistem de sancţionare a contravenţiilor şi infracţiunilor aferente traficului transfrontalier;

21.   propune crearea unei reţele de informare şi de vânzare a titlurilor de transport urban pentru principalele oraşe de destinaţie ale Uniunii, în gările şi aeroporturile din locul de plecare, atunci când acesta se situează în UE;

22.   recomandă elaborarea unei "carte a utilizatorilor" modurilor de transport urbane, pentru a include pietonii şi cicliştii şi distribuţia de mărfuri şi servicii care să abordeze utilizarea în comun a drumurilor în vederea reducerii discrepanţelor existente;

23.   consideră că modelul de planificare urbană axat pe trasee scurte este cel mai potrivit pentru a garanta în oraşe o mobilitate care să respecte atât mediul, cât şi clima;

24.   încurajează Comisia şi autorităţile locale să-şi intensifice şi să-şi extindă iniţiativele referitoare la zilele fără maşini, după modelul celor adoptate în cadrul zilei europene fără maşini care are loc în fiecare an;

25.   solicită Comisiei să prezinte o abordare armonizată în privinţa spaţiilor verzi şi să creeze un simbol unic pentru spaţiile verzi europene cât de curând posibil, pentru a împiedica dezvoltarea de către oraşe şi state membre a unor concepte diferite care ar aduce inconveniente considerabile pentru cetăţeni şi companii;

26.   consideră că dezvoltarea reţelelor interurbane ar trebui să facă parte din conceptul mobilităţii urbane, pentru a permite interconectarea oraşelor mari, dezvoltarea lor economică şi pentru a facilita transportul rapid de persoane şi mărfuri;

Transporturile urbane: un sector industrial şi tehnologii europene de care ar trebui să se ţină seama în cadrul strategiei de la Lisabona şi în planul european de redresare economică

27.   sugerează să se creeze o politică europeană de standardizare şi de certificare a echipamentelor din punctul de vedere al siguranţei şi al sănătăţii, al confortului (zgomot, vibraţii, etc.), al interoperabilităţii reţelelor ("banda bus", tramvai-tren, etc.), al accesibilităţii persoanelor cu mobilitate redusă sau al persoanelor cu cărucioare pentru copii, al modurilor de deplasare uşoare şi al tehnologiilor de propulsare ecologice (pentru autobuz, taxi, etc.), pe baza unui instrument de contabilizare a emisiilor de CO2, precum şi pe baza unei evaluări a impactului costurilor pentru operatori şi utilizatori;

28.   îndeamnă să se depună eforturi permanente pentru a garanta că toate deciziile ţin cont de necesitatea asigurării unui raport corect între costuri şi beneficii şi a subvenţionării utilizatorilor cu posibilităţi financiare limitate;

29.   recomandă să se elaboreze o serie de orientări referitoare la formularea unor recomandări minime privind calitatea serviciilor, evaluarea şi participarea utilizatorilor şi a cetăţenilor, în cadrul deschiderii către concurenţă a reţelelor de transport urbane, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;

30.   sugerează ca o parte importantă a creditelor alocate în baza planului european de redresare economică să fie alocată finanţării investiţiilor şi lucrărilor de transporturi urbane şi transporturi în comun în curs, ce pot fi finanţate imediat şi pot fi realizate înainte de 31 decembrie 2009;

31.   constată că în cadrul Planului european de redresare economică se preferă utilizarea fondurilor structurale pentru proiecte durabile în domeniul infrastructurii; solicită insistent statelor membre şi regiunilor să direcţioneze, de urgenţă, o parte importantă a acestor fonduri înspre transportul urban ecologic;

32.   solicită Comisiei să ia notă de propunerile din prezenta rezoluţie precum şi de dorinţa Parlamentului European de a lua iniţiativa în acest domeniu, pentru a crea în cel mai scurt timp un plan de acţiune;

o
o   o

33.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate la data respectivă, P6_TA(2008)0356.
(2) Texte adoptate la data respectivă, P6_TA(2008)0311.
(3) Texte adoptate la data respectivă, P6_TA(2008)0057.
(4) JO C 290, 14.11.1988, p. 51.
(5) JO C 41 E, 19.2.2009, p. 1.
(6) JO C 187 E, 24.7.2008, p. 154.
(7) JO C 175 E, 10.7.2008, p. 556.
(8)8 JO L 152, 11.6.2008, p. 1.
(9) JO L 315, 3.12.2007, p. 1.
(10) JO L 164, 30.4.2004, p. 44.
(11) JO L 203, 10.8.2000, p. 9.
(12) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(13) NFC (Near Field Communication) este o tehnologie de schimb de date la foarte mică distanţă, care permite identificarea prin frecvenţe radio.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate