Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2217(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0199/2009

Predkladané texty :

A6-0199/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 18
CRE 22/04/2009 - 18

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.33
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0307

Prijaté texty
PDF 320kWORD 97k
Štvrtok, 23. apríla 2009 - Štrasburg
Akčný plán pre mestskú mobilitu
P6_TA(2009)0307A6-0199/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o akčnom pláne pre mestskú mobilitu (2008/2217(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 25. septembra 2007 s názvom Za novú kultúru mestskej mobility (KOM(2007)0551),

–   so zreteľom na bielu knihu Komisie z 12. septembra 2001 nazvanú Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnúť (KOM(2001)0370),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. októbra 2007 s názvom Akčný plán pre logistiku nákladnej dopravy (KOM(2007)0607),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. septembra 2007 s názvom Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v celej Európe – Prvá správa o iniciatíve "Inteligentné vozidlo" (KOM(2007)0541),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. februára 2007 s názvom Konkurenčný regulačný rámec pre automobilový priemysel pre 21. storočie – Postoj Komisie k záverečnej správe skupiny na vysokej úrovni CARS 21 – Príspevok k stratégii rastu a zamestnanosti EÚ (KOM(2007)0022),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. júna 2006 s názvom Logistika prepravy nákladov v Európe – kľúč k udržateľnej mobilite (KOM(2006)0336),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. júna 2006 s názvom Udržujte Európu v pohybe – Trvalo udržateľná pohyblivosť pre náš kontinent – Strednodobé preskúmanie bielej knihy Európskej komisie o doprave z roku 2001 (KOM(2006)0314),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. februára 2006 s názvom O iniciatíve Inteligentné vozidlo – Zvyšovanie povedomia o informačných a komunikačných technológiách (IKT) pre modernejšie, bezpečnejšie a čistejšie vozidlá (KOM(2006)0059),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2006 s názvom O tematickej stratégii pre životné prostredie v mestách (KOM(2005)0718),

–   so zreteľom na návrhy a usmernenia Komisie a pozície Európskeho parlamentu týkajúce sa štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a siedmeho rámcového programu pre výskum,

–   so zreteľom na revidovaný návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave (KOM(2007)0817),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2008 o novej kultúre mestskej mobility(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 s názvom Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v celej Európe: prvá správa o iniciatíve Inteligentné vozidlo(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. februára 2008 o príspevku k jarnému zasadnutiu Európskej rady v roku 2008 vo vzťahu k Lisabonskej stratégii(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. októbra 1988 o ochrane chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky a o Európskej charte na ochranu chodcov(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2008 o CARS 21: konkurenčnom regulačnom rámci pre automobilový priemysel(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. septembra 2007 o logistike prepravy nákladov v Európe – kľúč k udržateľnej mobilite(6),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júla 2007 o Európe v pohybe – trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent(7),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe(8),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave(9),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva(10) (smernica o bezpečnosti železníc),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/40/ES z 26. júna 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prednej ochrane motorových vozidiel proti podbehnutiu(11),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 21. apríla 2009 k akčnému plánu pre mestskú mobilitu(12),

–   so zreteľom na skutočnosť, že Komisia viackrát oznámila a potom niekoľkokrát odložila uverejnenie akčného plánu pre mestskú mobilitu, pričom neuviedla presný termín,

–   so zreteľom na články 70 až 80 Zmluvy o ES, ktoré tvoria právny základ,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0199/2009),

A.   keďže mestská doprava zaujíma významné miesto v celkovej doprave, a keďže články 70 až 80 Zmluvy o ES tvoria právny základ, ktorý dáva Európskej únii spoločnú právomoc s členskými štátmi v tejto oblasti,

B.   keďže mestskej dopravy sa dotkli mnohé európske prierezové alebo modálne smernice a nariadenia a je potrebné zosúladenie pomocou osobitného prístupu k problematike mestského cestovania,

C.   keďže v pláne Európskej únie pre životné prostredie, ktorý prijala Európska rada na zasadnutí 8. a 9. marca 2007, sa stanovuje ambiciózny cieľ znížiť spotrebu energie o 20 %, dosiahnuť 20-percentné zníženie emisií skleníkových plynov a 20-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie do roku 2020, a keďže tento cieľ nebude možné dosiahnuť bez primeranej stratégie prispôsobenej mestskej doprave,

D.   keďže program výskumu a vývoja CIVITAS zaznamenal obrovský úspech, ktorý je prejavom záujmu miestnych orgánov a spoločností organizujúcich dopravu o európske investície do inovačných programov mestskej dopravy,

E.   keďže z Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov sa financujú programy mestskej dopravy, ktoré však majú dve nevýhody, a to že im chýba európska stratégia alebo ciele mestskej mobility a že sú nerovnomerne rozdelené na území Únie,

F.   keďže mestské oblasti sú stredobodmi intermodality a zvýhodnenými miestami prepojenia transeurópskych dopravných sietí, ktoré musia prispievať k všeobecným cieľom podporujúcim trvalo udržateľnú európsku mobilitu a trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť mestských sietí v Únii,

G.   keďže mestá sú dôležitými hospodárskymi centrami, a keďže nákladná doprava je životne dôležitá z hľadiska zásobovania obyvateľstva, ale z dôvodu malých skladových priestorov a krátkych dodacích lehôt musí čeliť mnohým výzvam,

H.   keďže prísne dodržiavanie zásady subsidiarity a práva na plánovanie na miestnej úrovni neumožňuje realizovať európsku normatívnu politiku, umožňuje však, aby Únia prijala rovnakú podpornú stratégiu ako v prípade regionálnej a kohéznej politiky, bez toho, aby zhora nanucovala prijímanie riešení,

I.   keďže problémy mestských oblastí nie je možné riešiť pomocou modálnych politík, ale le pomocou prístupu zameraného na užívateľov a na integrované dopravné systémy,

J.   keďže účinnú a trvalo udržateľnú politiku mestskej a prímestskej dopravy v prospech európskych občanov a európskeho hospodárstva je možné zabezpečiť len prostredníctvom spravodlivého zaobchádzania s nákladnou a osobnou dopravou, ako aj s rôznymi druhmi dopravy,

K.   keďže územné plánovanie zohľadňujúce demografické zmeny v spoločnosti, napríklad vytváraním ponúk na bývanie v centrách miest osobitne pre starších ľudí a zabezpečením nákupných príležitostí pre obyvateľov v blízkosti ich bydliska, vo významnej miere prispieva k obmedzeniu dopravy,

L.   keďže je potrebné mať k dispozícii dobre vypracované stratégie mestskej dopravy s cieľom optimalizovať príslušné nástroje prostredníctvom vypracovania platforiem pre intermodálne výmeny a zahrnutia rôznych dopravných systémov,

M.   keďže je potrebné mať k dispozícii spoľahlivé a systematickejšie štatistiky umožňujúce hodnotenie miestnych verejných politík a výmenu osvedčených postupov v oblasti mestskej dopravy,

N.   keďže jednotlivé techniky zavedené v mestskej doprave majú hospodársky a technický význam vo vzťahu ku konkurencieschopnosti Únie a k jej vonkajšiemu obchodu,

O.   keďže nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu ho nútia dodržiavať pôvodne stanovený časový plán pre parlamentnú rozpravu o akčnom pláne pre mestskú mobilitu, ktorý oznámila Komisia,

1.   s poľutovaním konštatuje, že akčný plán pre mestskú mobilitu oznámený Komisiou nebol zverejnený a že môže akceptovať rôzne iniciatívy, trvá však na tom, že je potrebný koherentný prístup; rozhodol sa preto, že v úplnom súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality vykoná kroky nadväzujúce na jeho iniciatívnu správu a vypracuje návrhy európskeho akčného plánu pre mestskú mobilitu;

2.   pripomína, že mestská doprava podlieha zásade subsidiarity; zdôrazňuje však, že miestne orgány nemôžu čeliť týmto výzvam bez európskej spolupráce a koordinácie a že Komisia preto musí poskytnúť štúdie, právny rámec, financovať výskum a podporiť a šíriť osvedčené postupy formami, ktoré sú všeobecne prístupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ;

3.   žiada Komisiu, aby v tejto oblasti zverejnila výber európskych právnych predpisov platných v tejto oblasti a aby regiónom a mestám navrhla koherentné referenčné rámce, ktoré im uľahčia rozhodovanie pri plánovaní a realizácii rozvojových stratégií;

Urýchliť európsky výskum a inováciu v oblasti mestskej mobility

4.   navrhuje, aby sa bezodkladne naštartoval program na zlepšenie štatistík a databáz o mestskej mobilite v Eurostate, ktorý bude zahŕňať najmä:

   údaje o premávke vrátane ekologických spôsobov dopravy (bicyklami, peši atď.),
   štatistiky o znečisťovaní ovzdušia a o hluku, nehodovosti, zápchach a preťažení,
   štatistiky a kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele o dopravných službách a o ich ponuke;

5.   navrhuje urýchlene vytvoriť európsky internetový portál a fórum o mestskej mobilite s cieľom uľahčiť výmenu a šírenie informácií, osvedčených postupov a inovačných skúseností, najmä v oblasti ekologickej dopravy;

6.   navrhuje vytvoriť európsku cenu, ktorá sa bude odovzdávať každý rok, zahŕňajúcu ceny CIVITAS do rámca európskeho týždňa mobility s cieľom rozlišovať medzi pozoruhodnými a reprodukovateľnými iniciatívami alebo projektmi mestskej dopravy;

7.   navrhuje vypracovať novú generáciu programu CIVITAS (CIVITAS IV) v súvislosti s výzvami na predloženie projektov zahŕňajúcich najmä:

   doplnkové služby spojené s intermodálnou dopravou (spoplatňovanie atď.),
   ergonomické programy (pohodlie) v oblasti mestskej dopravy,
   inovácie v oblasti intermodálnej prístupnosti najmä pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou,
   integrované informačné programy o mestskej dopravnej sieti pre užívateľov, ktoré im umožnia optimalizovať ich prepravu a prispôsobiť ju podľa aktuálnej dopravnej situácie;

8.   navrhuje zintenzívniť výskum a vývoj inteligentných dopravných systémov (IDS) a lepšie ich koordinovať s potrebami a cieľmi obyvateľov miest a miestnych orgánov a zamerať ich na:

   systémy integrovaného riadenia informačného manažmentu a dopravného manažmentu,
   zníženie škodlivých vplyvov a nehôd,
   využitie nových interoperabilných informačných a komunikačných technológií, ako sú satelitné technológie a NFC(13) prostredníctvom systému GSM na informovanie užívateľov a vydávanie integrovaných cestovných lístkov,
   bezpečnosť v mestskej doprave,
   vývoj novej generácie mestských dopravných prostriedkov,
   inovačné riešenia pre efektívnejšiu nákladnú dopravu, najmä pre distribúciu tovarov maloobchodníkom v mestách;

9.   žiada navýšenie vnútroštátnych finančných prostriedkov a finančných prostriedkov EÚ pre využitie IDS s cieľom umožniť miestnym orgánom vo väčšej miere využívať tieto systémy;

Podporiť optimalizáciu jednotlivých spôsobov dopravy zlepšením mestského plánovania

10.   žiada, aby sa podporila zásada integrovaného prístupu v rámci riadenia partnerstva, ktoré združuje mestské a prímestské, vnútroštátne a európske subjekty a ktoré zohľadňuje témy spojené s dopravou, ako sú sociálne začlenenie, hluk, bezpečnosť, konkurencieschopnosť, životné prostredie, atď.; opakovane žiada, aby zavedenie integrovaného prístupu bolo povinné pri plánovaní a voľbe projektov štrukturálnych fondov;

11.   odporúča zavedenie plánov pre trvalo udržateľnú integrovanú mestskú dopravu v mestských aglomeráciách s viac ako 100 000 obyvateľmi, ktorých súčasťou bude:

   diagnostikovanie, ukazovatele a ciele mobility, vrátane hodnotenia ich hospodárskych, sociálnych a environmentálnych vplyvov,
   plán rozvoja a prepojenia dopravných sietí, ktorý je koordinovaný s plánom pre regionálnu dopravu a s politikami mestského plánovania,
   plán rozvoja ekologických spôsobov prepravy (cyklistické trasy, pešie zóny atď.), ktoré by boli v plnom rozsahu začlenené do mestskej hromadnej dopravy,
   riadiaca schéma parkovania a platforiem pre intermodálne výmeny,
   program na prispôsobenie riadenia sietí mestskej mobility a ich prepojení potrebám užívateľov s obmedzenou pohyblivosťou,
   riadiaca schéma mestskej logistiky vrátane možnosti využiť verejnú infraštruktúru na prepravu nákladu,
   postup podporujúci priamu účasť verejnosti;

12.   odporúča reprezentatívnym orgánom zaoberajúcim sa dopravou, aby vytvorili stále európske fórum o riadení mestskej dopravy, ktoré by zahŕňalo aj združenia užívateľov a občanov, ako aj profesijné združenia dopravných podnikov, v záujme výmeny a šírenia osvedčených postupov;

13.   navrhuje, aby sa financovanie mestskej dopravy v Európe podmienilo vypracovaním integrovaných plánov mestskej mobility (plány mestskej dopravy);

14.   podporuje operatívnu spoluprácu a integráciu verejných orgánov zaoberajúcich sa dopravou, organizáciou dopravy a parkovaním v európskych mestách, ktoré majú viac ako 250 000 obyvateľov, v regiónoch s porovnateľným pohybom obyvateľov a tovarov a v súlade s miestnymi osobitosťami, ktoré by sa mali rešpektovať;

15.   naliehavo žiada orgány zaoberajúce sa dopravou, aby si stanovili jasné a ambiciózne ciele v súvislosti so znížením emisií skleníkových plynov prostredníctvom politiky mobility vymedzenej vo vyššie zmienených integrovaných plánoch trvalo udržateľnej mestskej dopravy a aby tieto ciele presadzovali ako osobitné záväzky, ktoré musia plniť verejní a súkromní poskytovatelia dopravných služieb;

16.   navrhuje hodnotiť skúsenosti s integráciou taríf (vrátane projektu interoperabilnej správy cestovného (Interoperable Fare Management)), intermodálnymi informáciami a výmenou informácií medzi príslušnými orgánmi v mestských aglomeráciách EÚ s cieľom uľahčiť výmenu osvedčených postupov;

Prínos EÚ: podpora trvalo udržateľnej mobility v mestských oblastiach

17.   podporuje zriadenie strediska na monitorovanie mestskej mobility pri Komisii, neželá si však, aby sa vytvorila nová agentúra;

18.   s poľutovaním konštatuje, že v súčasnom programovacom období 2007 – 2013 je len asi 9 % (čo je 8 000 000 000 EUR) zo všetkých finančných prostriedkov štrukturálnych fondov určených pre oblasť dopravy (82 000 000 000 EUR) vyčlenených pre mestskú dopravu; tento podiel považuje za príliš nízky na to, aby sa mohli riešiť výzvy týkajúce sa primeranej mobility v európskych mestách, ako aj ochrany životného prostredia a klímy;

19.   rozhodne odporúča, aby sa v rámci finančného rámca na obdobie 2014 – 2020 preštudovala možnosť zaviesť európsky finančný nástroj pre mestskú mobilitu (integrovaný program typu Marco-Polo), ktorý by umožnil spolufinancovať:

a navrhuje, aby tieto finančné prostriedky boli prideľované formou podpôr na základe výziev na predkladanie ponúk, ktoré splnia európske špecifikácie;

   štúdie plánov mestskej dopravy s cieľom podporiť ich všeobecné zavedenie,
   časť investícií do takých spôsobov dopravy, ktoré zodpovedajú environmentálnym a spoločensko-hospodárskym cieľom Únie,

20.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala správu o mestských zónach, v ktorých platia obmedzenia vjazdu, s cieľom posúdiť vplyv týchto obmedzení na mobilitu, kvalitu života, emisie a vonkajšie účinky, zdravie a bezpečnosť, a to so zreteľom na potrebu zavedenia systému stíhania trestných činov a priestupkov v oblasti cezhraničnej dopravy;

21.   navrhuje zaviesť informačnú sieť a predaj cestovných lístkov na mestskú dopravu v hlavných mestských destináciách EÚ, na železničných staniciach a letiskách pri odchode alebo odlete, pokiaľ sa nachádzajú na území EÚ;

22.   odporúča vypracovať "chartu" užívateľov mestskej dopravy, ktorá by zahŕňala chodcov a cyklistov, distribúciu tovarov a služieb a rozdelenie ulíc tak, aby sa zmenšili súčasné rozdiely;

23.   domnieva sa, že v záujme toho, aby sa umožnila klimaticky únosná mestská mobilita, ktorá je v súlade so životným prostredím, najvhodnejším modelom výstavby miest sú mestá s krátkymi vzdialenosťami;

24.   nabáda Komisiu a miestne orgány, aby zintenzívnili a rozšírili svoje iniciatívy týkajúce sa dní bez áut, ktoré sa uskutočňujú každý rok v rámci európskeho dňa bez áut;

25.   vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila harmonizovanú koncepciu na vytvorenie ochranných ekologických zón a na zavedenie jednotnej európskej nálepky na označovanie ekologických zón s cieľom zabrániť tomu, aby mestá a členské štáty vypracovali vlastné rozdielne koncepcie, čo by občanom a podnikom spôsobilo značné ťažkosti;

26.   domnieva sa, že súčasťou iniciatív mestskej mobility by malo byť aj vytvorenie medzimestských sietí, ktoré umožnia prepojenie medzi veľkými mestami, zabezpečia ich hospodársky rozvoj a umožnia rýchlu prepravu občanov a tovarov;

Mestská doprava: priemyselné odvetvie a európske technológie, ktoré treba zohľadniť v rámci Lisabonskej stratégie a Plánu hospodárskej obnovy Európy

27.   navrhuje vypracovať európsku politiku normalizácie a certifikácie dopravných prostriedkov z hľadiska bezpečnosti a zdravia, pohodlia (hluk, vibrácie, atď.), vzájomnej interoperability sietí (systém "busway", prepojenie električkovej a železničnej trate, atď.), prístupnosti pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou alebo osoby s detskými kočíkmi, ekologických spôsobov dopravy a ekologicky čistého pohonu (autobusy, taxíky, atď.) na základe uhlíkového auditu, ako aj posúdenia vplyvu nákladov pre prevádzkovateľov a užívateľov;

28.   nabáda, aby sa neustále a pri všetkých rozhodnutiach zohľadňovala proporcionalita nákladov a prínosov, ako aj možnosť dotovať užívateľov s obmedzenými finančnými možnosťami;

29.   odporúča, aby sa v rámci otvorenia mestských dopravných sietí hospodárskej súťaži v súlade s nariadením (ES) č. 1370/2007 vypracovali usmernenia obsahujúce minimálne odporúčania pre kvalitu služieb, hodnotenie a účasť užívateľov a obyvateľov;

30.   navrhuje, aby bola významná časť prostriedkov uvoľnených na základe Plánu hospodárskej obnovy Európy vyčlenená na financovanie investícií a prebiehajúce práce v oblasti mestskej dopravy a hromadnej dopravy, ktoré je možné okamžite financovať a uskutočniť do 31. decembra 2009;

31.   konštatuje, že v rámci Plánu hospodárskej obnovy Európy sa prostriedky zo štrukturálnych fondov uvoľňujú prednostne na trvalo udržateľné projekty infraštruktúry; naliehavo vyzýva členské štáty a regióny, aby významnú časť týchto prostriedkov použili na mestskú dopravu, ktorá je v súlade so životným prostredím;

32.   vyzýva Komisiu, aby vzala na vedomie návrhy uvedené v tomto uznesení, ako aj želanie Európskeho parlamentu, aby vyvinula iniciatívu v tejto oblasti s cieľom čo najskôr vypracovať akčný plán;

o
o   o

33.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0356.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0311.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2008)0057.
(4) Ú. v. ES C 290, 14.11.1988, s. 51.
(5) Ú. v. EÚ C 41 E, 19.2.2009, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 154.
(7) Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 556.
(8) Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44.
(11) Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s. 9.
(12) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(13) NFC (Near Field Communication) je technológia výmeny údajov na veľmi malú vzdialenosť, ktorá umožňuje rádiovú identifikáciu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia