Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2216(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0227/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0227/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.34
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0308

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 405kWORD 97k
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
Σχέδιο δράσης για τα ευφυή συστήματα μεταφορών
P6_TA(2009)0308A6-0227/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (2008/2216(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, με τίτλο "Σχέδιο δράσης για την εξάπλωση των ευφυών συστημάτων μεταφοράς στην Ευρώπη" (COM(2008)0886),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των ευφυών συστημάτων μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς (COM(2008)0887),

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2001, με τίτλο "Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών" (COM(2001)0370),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2008, με τίτλο "Πιο οικολογικές μεταφορές" (COM(2008)0433),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2008, με τίτλο "Στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους" (COM(2008)0435),

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2007, με τίτλο "Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας" (COM(2007)0551),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, με τίτλο "Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιμη κινητικότητα στην ήπειρό μας - Ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές" (COM(2006)0314),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2007, με τίτλο "Σχέδιο προς ασφαλέστερη, καθαρότερη και αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη Η πρώτη έκθεση σχετικά με τα νοήμονα αυτοκίνητα" (COM(2007)0541),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2007, με τίτλο "Ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία για τον 21ο αιώνα - Θέση της Επιτροπής σχετικά με την τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου CARS 21 - Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση" (COM(2007)0022),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, με τίτλο "Σχετικά με την πρωτοβουλία για τα ευφυή οχήματα "Ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία των ΤΠΕ για ευφυέστερα, ασφαλέστερα και καθαρότερα οχήματα" (COM(2006)0059),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2006, με τίτλο "Η εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη - Κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα" (COM(2006)0336),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2007, με τίτλο "Σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών" (COM(2007)0607),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με μια θεματική στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον (COM(2005)0718),

–   έχοντας υπόψη τις προτάσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 22ας Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τη συμβολή στο Εαρινό Συμβούλιο του 2008 όσον αφορά τη στρατηγική της Λισαβόνας(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τη βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και το περιβάλλον(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την ομάδα CARS 21: ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιουνίου 2008, σχετικά με το "Σχέδιο προς ασφαλέστερη, καθαρότερη και αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη: Η πρώτη έκθεση σχετικά με τα νοήμονα αυτοκίνητα"(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την ανακοίνωση "Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας"(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη – κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Ιανουαρίου 2007, σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια – Ενδιάμεσος απολογισμός(8),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τη θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον(9),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0227/2009),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευφυή συστήματα μεταφορών (Intelligent Transport Systems - ITS) είναι προηγμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τις μεταφορές και παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες στους τρόπους μεταφοράς και στη διαχείριση της κυκλοφορίας,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ITS παρέχουν μεγάλες δυνατότητες για αποδοτικότερη χρήση όλων των τρόπων μεταφοράς που μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες και στις προκλήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση πλήττει το 10% του οδικού δικτύου και το ετήσιο κόστος που συνεπάγεται ισούται με το 1% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ότι ο αριθμός των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα εξακολουθεί να ανέρχεται σε 42 953 (2006), υπερβαίνοντας κατά πολύ τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης του αριθμού των θυμάτων σε 25 000 έως το 2010, και ότι οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για το 72% του συνόλου των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις μεταφορές, ενώ το 40% των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη προέρχεται από την αστική κυκλοφορία,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ITS έχουν αποδειχθεί ουσιώδη για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και για πιο οικολογικές μεταφορές,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναπτυχθεί ευφυείς εφαρμογές για διάφορους τρόπους μεταφοράς όπως σιδηροδρομικές μεταφορές (ERTMS και TAF-TSI), θαλάσσιες μεταφορές και εσωτερική ναυσιπλοΐα (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), εναέριες μεταφορές (SESAR) και χερσαίες μεταφορές, π.χ. μεταφορά ζώντων ζώων,

1.   τονίζει ότι τα ITS διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αποτελεσματική αξιοποίηση των υφισταμένων υποδομών και στην προσπάθεια για αποδοτικότερες, ασφαλέστερες και περιβαλλοντικά καθαρότερες μεταφορές, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη βιώσιμης κινητικότητας για τους πολίτες και την οικονομία·

2.   υπογραμμίζει τη θετική επίδραση που ασκούν στην αειφόρο ανάπτυξη τα ITS βελτιώνοντας την οικονομική απόδοση όλων των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των αστικών περιοχών, εξασφαλίζοντας όρους αμοιβαίας προσβασιμότητας, προάγοντας δραστηριότητες τοπικού και διαπεριφερειακού εμπορίου και αναπτύσσοντας το εσωτερικό εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απασχόληση που συνδέεται με δραστηριότητες που απορρέουν από την εφαρμογή των ITS·

3.   θεωρεί ότι τα ITS μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών, ιδίως όσων ζουν σε αστικές περιοχές, και να συμβάλουν επίσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, να μειώσουν τις εκπομπές επιβλαβών ουσιών και τη ρύπανση του περιβάλλοντος, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των μεταφορών, να βελτιώσουν την πρόσβαση σε απόκεντρες περιφέρειες και να εξυπηρετήσουν τον πρωταρχικό στόχο της μείωσης της κυκλοφορίας·

4.   εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση στη θέσπιση κοινού πλαισίου για την εφαρμογή ITS στην ΕΕ και για την έλλειψη συντονισμένης εξάπλωσης των ITS με συγκεκριμένους στόχους κυρίως λόγω των φραγμών στη διαλειτουργικότητα, της έλλειψης αποδοτικής συνεργασίας όλων των παραγόντων και των ανεπίλυτων ζητημάτων της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ευθύνης·

5.   επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τα ITS ("σχέδιο δράσης") ως κοινό πλαίσιο δράσεων και προγραμμάτων με σαφείς προθεσμίες για την επίτευξη αποτελεσμάτων·

6.   πιστεύει ακράδαντα ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μηχανισμός για την προώθηση της χρήσης των ITS στην πολιτική μεταφορών· τάσσεται υπέρ της θέσπισης νομοθετικής πράξης για τον καθορισμό του πλαισίου εξάπλωσης των ITS και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει καλύτερη πληροφόρηση για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις δράσεις, τη χρηματοδότηση και τον προγραμματισμό του σχεδίου δράσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην οδηγία σχετικά με τη θέσπιση του πλαισίου εξάπλωσης των ITS θα προβλέπεται σαφής σειρά δράσεων με συγκεκριμένες προθεσμίες·

7.   γνωρίζει ότι παρασχέθηκε περιορισμένη κοινοτική χρηματοδότηση (το 2008) στη δράση EasyWay, που είναι σχέδιο για την πανευρωπαϊκή εξάπλωση των ITS στους κυρίους διαδρόμους του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου (TERN) σε 21 κράτη μέλη της ΕΕ με επικεφαλής τις εθνικές αρχές αρμόδιες για το οδικό δίκτυο και τους φορείς εκμετάλλευσης σε συνεργασία με συμμετέχοντες εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·

Οριζόντια ζητήματα

8.   επισημαίνει ότι τα ITS πρέπει να εξαπλωθούν σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και για όλους τους ταξιδιώτες στην Ευρώπη, και τούτο σε συντονισμό με τις εφαρμογές του Galileo· υποστηρίζει σθεναρά την άμεση εξάπλωσή τους, προκειμένου να ενισχυθεί η διατροπικότητα μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και εντός των δημόσιων μεταφορών με τη βελτίωση της συνολικής πληροφόρησης και την ενίσχυση της διαχείρισης της μεταφορικής ικανότητας·

9.   παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ευθύνης το οποίο συνιστά μείζον εμπόδιο στην ομαλή και συνεκτική ανάπτυξη των ITS στην Ευρώπη·

10.   θεωρεί ότι η διαλειτουργικότητα στην ανάπτυξη των ITS είναι ύψιστης σημασίας για τη συνεκτική και αποτελεσματική εξάπλωση των ITS στην Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι στην περίπτωση επενδύσεων στο TERN (κατασκευή ή συντήρηση) πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την αναγκαία εξάπλωση των υπηρεσιών ITS·

11.   καλεί την Επιτροπή –καθώς υπάρχει ήδη σημαντική προσφορά στην ευρωπαϊκή αγορά ITS– να θεσπίσει προδιαγραφές για ελάχιστο επίπεδο εφαρμογών και υπηρεσιών ITS, που μπορεί να επιτευχθεί από όλα τα κράτη μέλη και απαιτείται για την αποτελεσματική εξάπλωση, εφαρμογή και λειτουργία των ITS·

12.   θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διεξαχθεί αξιολόγηση της ζήτησης στην αγορά και να εκτιμηθούν οι πραγματικές ανάγκες, πέρα από το καθορισμένο ελάχιστο επίπεδο εφαρμογών και υπηρεσιών ITS, καθώς και να ενισχυθούν οι πτυχές των ITS που άπτονται της εσωτερικής αγοράς, μέσω τυποποίησης και θέσπισης κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου·

13.   υπογραμμίζει τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ τόσο σε τεχνικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, διότι έχει μεγάλη σημασία για την αποτελεσματική εφαρμογή των ITS στην ΕΕ·

Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις (δράση 1)

14.   τονίζει ότι, ως ελάχιστη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εξάπλωση των ITS, είναι απαραίτητο να παρασχεθεί η κρίσιμη μάζα δεδομένων και πληροφοριών στους εξής πέντε βασικούς τομείς: πληροφορίες για την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα για το οδικό δίκτυο, δημόσια δεδομένα για ψηφιακούς χάρτες, δεδομένα για ελάχιστες καθολικές υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με την κυκλοφορία και προγραμματισμοί πολυτροπικών μετακινήσεων από πόρτα σε πόρτα·

15.   ζητεί οι ελάχιστες καθολικές υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με την κυκλοφορία να καλύπτουν το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-M)·

16.   υπογραμμίζει ότι για τη θέσπιση και εφαρμογή των ITS σε μεγάλη κλίμακα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο οι πληροφορίες για την κυκλοφορία όσο και το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί για τα διάφορα μέσα μεταφοράς·

17.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχονται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στους ταξιδιώτες και για την υποδομή και ότι πρέπει να ενισχυθεί η ακρίβεια, η αξιοπιστία και η ομοιομορφία αυτών των πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ευρώπης (γεωγραφικές, πολιτιστικές και γλωσσικές) και διασφαλίζοντας τη γεωγραφική συνέχεια·

18.   θεωρεί ότι για την ανάπτυξη των ITS έχει ουσιαστική σημασία να διασφαλιστεί η πρόσβαση του ιδιωτικού τομέα στα δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις με ταυτόχρονο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και ρύθμιση του ζητήματος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

Συνέχεια των υπηρεσιών ITS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και σε πολεοδομικά συγκροτήματα (δράση 2)

19.   είναι πεπεισμένο ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ύπαρξη εναρμονισμένων, διαλειτουργικών και αξιόπιστων ITS διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ελευθερία επιλογής των χρηστών όσον αφορά τα ITS·

20.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν και να συνδέσουν τα ITS με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της αστικής κινητικότητας για αποδοτικότερη κινητικότητα στις μεταφορές και καλύτερη ροή της διαχείρισης και μείωση της συμφόρησης στις οδούς, στους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ, στους διαδρόμους εμπορευματικών μεταφορών και στα πολεοδομικά συγκροτήματα·

21.   θεωρεί αναγκαίες τη διασυνοριακή συνεργασία και την ανάπτυξη προγραμμάτων για την αποτελεσματική εξάπλωση και εφαρμογή των ITS, όπως το σχέδιο EasyWay·

22.   καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τις πληροφορίες προτεραιότητας, τον εξοπλισμό μεταφορών και τις προδιαγραφές οχημάτων για την προώθηση της εξάπλωσης των ITS και των μέτρων που θα προαγάγουν πιο εναρμονισμένη υποδομή των αυτοκινητοδρόμων·

23.   θεωρεί ότι η αξιολόγηση του προκύπτοντος από την εξάπλωση των ITS οικονομικού κόστους ανά όχημα και για τις υποδομές πρέπει απαραιτήτως να βασίζεται σε ανάλυση κόστους-οφέλους που θα καλύπτει όλες τις σχετικές δαπάνες (οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές)·

Τα ITS στην υπηρεσία της αστικής κινητικότητας (δράση 2a)

24.   συνηγορεί υπέρ της ανάπτυξης διαδικασιών και συστημάτων ενημέρωσης των χρηστών σχετικά με τις διαθέσιμες αστικές υπηρεσίες μεταφορών και την κατάσταση των δικτύων, για παράδειγμα με χρήση τεχνολογίας GSM·

25.   συνιστά να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες για τα συστήματα τιμολογιακής ενοποίησης μεταξύ των αρμοδίων αρχών δεδομένης περιφέρειας και ιδίως για τις σχετικές τεχνικές διαδικασίες·

26.   συνιστά την ανάπτυξη διατροπικών τεχνικών που θα προσφέρουν σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα καλύτερη πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς και στην αστική κινητικότητα·

Οδική ασφάλεια και προστασία του οδικού δικτύου (δράση 3)

27.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για την εναρμονισμένη εξάπλωση και ενσωμάτωση της εφαρμογής eCall σε όλες τις χώρες της ΕΕ έως το 2010, μόλις ολοκληρωθούν οι δοκιμές τυποποίησης·

28.   θεωρεί ότι οι εφαρμογές και η εξάπλωση των ITS πρέπει:

   να προωθήσουν τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) που υπόσχονται σημαντική βελτίωση της οδικής ασφάλειας, όπως ο ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) καθώς και το eCall που θα μπορούσαν να σώσουν έως και 6 500 ανθρώπινες ζωές ετησίως στην ΕΕ εάν εξαπλώνονταν πλήρως·
   να αυξήσουν την οδική ασφάλεια αποτρέποντας την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, την οδήγηση σε κατάσταση μέθης και την οδήγηση χωρίς ζώνη ασφαλείας
   να βελτιώσουν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας υποστηρίζοντας τη χρήση κατάλληλων και ασφαλών χώρων στάθμευσης παρέχοντας τις δέουσες υπηρεσίες στους οδηγούς φορτηγών μέσω της διαδικτυακής πύλης truckinform(10) και
   να βελτιώσουν την προστασία των οδηγών και των φορτίων στις εμπορευματικές μεταφορές από κλοπή, ληστεία και επιθέσεις και, κατά συνέπεια, να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές και στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές με τρίτες χώρες·

29.   προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες για την περαιτέρω μείωση του κόστους των επικοινωνιών, προκειμένου να καταστεί δυνατό να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα ο εξοπλισμός επικοινωνίας και πληροφόρησης που βασίζεται στις τηλεπικοινωνίες·

30.   επιδοκιμάζει την προταθείσα πρωτοβουλία "eFreight" και ζητεί προτρέπει την Επιτροπή να καθιερώσει την έννοια του "ευφυούς φορτίου", προκειμένου να επιτευχθεί πολυτροπική προσέγγιση για τις υπηρεσίες ITS στον τομέα των φορτίων, με ιδιαίτερη έμφαση στα επικίνδυνα φορτία·

31.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν την ίδια σημασία στις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές, προκειμένου να αποφευχθεί η διάκριση εις βάρος των επιβατικών μεταφορών που είναι ιδιαίτερα αρνητική για την κινητικότητα των προσώπων·

32.   τάσσεται υπέρ καταλλήλου ρυθμιστικού πλαισίου για τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI) και άλλων πρωτοκόλλων ITS και τονίζει την ανάγκη να ρυθμιστούν τα ζητήματα που αφορούν την ευθύνη·

33.   καλεί την Επιτροπή να ρυθμίσει το ζήτημα των ευάλωτων χρηστών των μέσων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, και να επεκτείνει τις δράσεις για την προώθηση της εξάπλωσης των ADAS και άλλων συστημάτων, όπως τα ITS και HMI, στους χρήστες διτρόχων στο πλαίσιο των επιμέρους ενεργειών που προτείνονται στο σχέδιο δράσης·

34.   προτρέπει την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό των ITS όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της αιθαλομίχλης και των υπερβολικών συγκεντρώσεων όζοντος, καθώς και για τη μείωση της ηχορρύπανσης, της σωματιδιακής ρύπανσης και των εκπομπών NOx και CO2·

Ένταξη του οχήματος στην υποδομή μεταφορών (δράση 4)

35.   τονίζει τη σημασία καθορισμού κοινής βασικής αρχιτεκτονικής για τυποποιημένες διεπαφές και τυποποιημένα πρωτόκολλα που θα διευκολύνουν τη χρήση των ITS, των συλλογικών συστημάτων και των προδιαγραφών για την επικοινωνία υποδομής-υποδομής (I2I), οχήματος-υποδομής (V2I) και οχήματος-οχήματος (V2V)·

36.   καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει οδικό χάρτη για τα ITS με κοινές πλατφόρμες για εφαρμογές και εξάπλωση των ITS και με τη συμμετοχή του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο για την επίλυση των ζητημάτων ευθύνης που συνδέονται με τα ITS·

37.   σημειώνει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η εκπαίδευση στις εφαρμογές των ITS προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες των χρηστών στον τομέα των μεταφορών και να διευκολυνθεί η διάδραση ανθρώπου-μηχανής·

38.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ανοιχτό φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τα ITS·

Ασφάλεια και προστασία δεδομένων και ζητήματα ευθύνης (δράση 5)

39.   τονίζει την ανάγκη σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και υποστηρίζει ότι η ιδιωτική ζωή καθώς και ζητήματα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του σχεδιασμού των ITS κατά τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής και των μέτρων εφαρμογής ("privacy by design")·

40.   καλεί όλα τα μέρη που ασχολούνται με εφαρμογές ITS να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες ΕΚ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των επικοινωνιών (οδηγίες 95/46/EΚ(11) και 2002/58/EΚ(12)) και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την κατάλληλη χρήση των δεδομένων στο πλαίσιο των εφαρμογών και της εξάπλωσης των ITS·

41.   είναι πεπεισμένο ότι η χρήση ανωνύμων δεδομένων σε εφαρμογές ITS είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη εξάπλωση των ITS με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της συμμόρφωσης προς το κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Ευρωπαϊκή συνεργασία και συντονισμός για τα ITS (δράση 6)

42.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ισχυρό ηγετικό ρόλο και ουσιαστική διακυβέρνηση για την εξάπλωση των ITS στην Ευρώπη·

43.   ενθαρρύνει την προαγωγή της ανάπτυξης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμματισμών πολυτροπικών μετακινήσεων από πόρτα σε πόρτα, λαμβανομένων δεόντων υπόψη των εναλλακτικών των δημοσίων μεταφορών και της διασύνδεσής τους ανά την Ευρώπη·

44.   παροτρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικότερα τις δυνατότητες που παρέχονται σε επίπεδο ΕΕ από τα προγράμματα EGNOS και Galileo του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) και να ενισχύσει την πολυτροπική διασυνδεσιμότητα·

45.   υπογραμμίζει ότι αυτές οι τεχνολογίες πρέπει να εφαρμοστούν κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η ασυμβατότητα μεταξύ των τρόπων μεταφοράς και ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία επιλογής όσον αφορά την επιλογή χρήσης οιασδήποτε από αυτές τις τεχνολογίες·

46.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη ότι στη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής των ΙTS πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά οι τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στο ευρωπαϊκό έδαφος·

47.   τονίζει τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά την εφαρμογή των ITS και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ενεργό δράση για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης τους·

48.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει πλήρη αιτιολόγηση για τη χρηματοδότηση και τον προγραμματισμό του σχεδίου δράσης και το Συμβούλιο να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση·

49.   συνιστά στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης της εκτέλεσης των πιστώσεων των διαρθρωτικών ταμείων, να εξετάσουν τα θέματα της αστικής κινητικότητας και της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω ITS και να συμπεριλάβουν τα θέματα αυτά στον κατάλογο προτεραιοτήτων για την περίοδο 2010 – 2013·

50.   τονίζει την ανάγκη να οριστεί και να αξιοποιηθεί καλύτερα το σημαντικό δυναμικό των αστικών περιοχών, και υπογραμμίζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αγροτικές και απόκεντρες περιφέρειες στην επίτευξη της ισόρροπης ανάπτυξης και των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων·

51.   θεωρεί ότι η εφαρμογή ευφυών δικτύων μεταφορών έχει ζωτική σημασία σε περιοχές με υψηλό τουριστικό δυναμικό προκειμένου να διευκολυνθεί η ροή της κυκλοφορίας, να μειωθούν τα ατυχήματα και να αυξηθεί η ασφάλεια· θεωρεί ότι τα ITS συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των αποκέντρων περιφερειών·

52.   υπογραμμίζει τη σημασία της διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των ITS και προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει σύστημα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών το οποίο θα είναι ευρέως διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, αλλά προτρέπει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την κοινή χρήση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των περιφερειών με τον διπλό στόχο να διασφαλιστεί η μεταφορά της τεχνογνωσίας στον τομέα των ITS και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός στο εσωτερικό του συστήματος·

o
o   o

53.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0509.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0057.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0087.
(4) ΕΕ C 41 E, 19.2.2009, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0311.
(6) ΕΕ C 175 E, 10.7.2008, σ. 556.
(7) ΕΕ C 187 E, 24.7.2008, σ. 154.
(8) ΕΕ C 244 E, 18.10.2007, σ. 220.
(9) ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 182.
(10) www.truckinform.eu
(11) EE L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(12) ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου