Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2216(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0227/2009

Predkladané texty :

A6-0227/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.34
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0308

Prijaté texty
PDF 344kWORD 92k
Štvrtok, 23. apríla 2009 - Štrasburg
Akčný plán pre inteligentné dopravné systémy
P6_TA(2009)0308A6-0227/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o akčnom pláne pre inteligentné dopravné systémy (2008/2216(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Akčný plán zavádzania inteligentných dopravných systémov v Európe (KOM(2008)0886),

–   so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (KOM(2008)0887),

–   so zreteľom na bielu knihu Komisie z 12. septembra 2001 s názvom Európska dopravná politika do roku 2010: čas na rozhodnutie (KOM(2001)0370),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júla 2008 s názvom Doprava šetrnejšia k životnému prostrediu (KOM(2008)0433),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júla 2008 s názvom Stratégia implementácie internalizácie externých nákladov (KOM(2008)0435),

–   so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 25. septembra 2007 s názvom Za novú kultúru mestskej mobility (KOM(2007)0551),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. júna 2006 s názvom Udržujte Európu v pohybe – Trvalo udržateľná pohyblivosť pre náš kontinent: Strednodobé preskúmanie bielej knihy Európskej komisie o doprave z roku 2001 (KOM(2006)0314),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. septembra 2007 s názvom Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v celej Európe: Prvá správa o iniciatíve "Inteligentné vozidlo" (KOM(2007)0541),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. februára 2007 s názvom Konkurenčný regulačný rámec pre automobilový priemysel pre 21. storočie – Postoj Komisie k záverečnej správe skupiny na vysokej úrovni CARS 21, Príspevok k stratégii rastu a zamestnanosti EÚ (KOM(2007)0022),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. februára 2006 s názvom O iniciatíve Inteligentné vozidlo: Zvyšovanie povedomia o informačných a komunikačných technológiách (IKT) pre modernejšie, bezpečnejšie a čistejšie vozidlá (KOM(2006)0059),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. júna 2006 s názvom Logistika prepravy nákladov v Európe – kľúč k udržateľnej mobilite (KOM(2006)0336),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. októbra 2007 s názvom Akčný plán pre logistiku nákladnej dopravy (KOM(2007)0607),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2006 s názvom O tematickej stratégii pre životné prostredie v mestách (KOM(2005)0718),

–   so zreteľom na návrhy a pokyny Komisie a stanoviská Európskeho parlamentu v súvislosti so štrukturálnymi fondmi, kohéznym fondom a 7. rámcovým programom pre výskum,

–   so zreteľom na svoje stanovisko z 22. októbra 2008 o revidovanom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. februára 2008 o príspevku k jarnému zasadnutiu Európskej rady v roku 2008 vo vzťahu k Lisabonskej stratégii(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2008 o trvalo udržateľnej európskej dopravnej politike z hľadiska európskej energetickej a environmentálnej politiky(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2008 o CARS 21: konkurenčnom regulačnom rámci pre automobilový priemysel(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 na tému Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v celej Európe: prvá správa o iniciatíve Inteligentné vozidlo(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júla 2007 o Európe v pohybe – trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent(6),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. septembra 2007 o logistike prepravy nákladov v Európe – kľúč k udržateľnej mobilite(7),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2007 o európskom akčnom programe bezpečnosti na cestách – strednodobé preskúmanie(8),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2006 o tematickej stratégii pre životné prostredie v mestách(9),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0227/2009),

A.   keďže inteligentné dopravné systémy (Intelligent Transport Systems - ITS) sú moderné aplikácie, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie (IKT) na dopravu a na poskytovanie inovatívnych služieb vo všetkých druhoch dopravy a pri riadení dopravy,

B.   keďže ITS majú veľký potenciál na efektívnejšie využívanie všetkých druhov dopravy, čo môže napĺňať potreby a úlohy európskej dopravnej politiky,

C.   keďže dopravné zápchy v cestnej premávke postihujú 10 % cestnej siete a ročné náklady predstavujú 1 % HDP EÚ, počet obetí na cestách stále dosahuje 42 953 (v r. 2006), čo je vysoko nad strednodobým vytýčeným cieľom na znížene počtu obetí na 25 000 do roku 2010 a cestná doprava spôsobuje 72 % všetkých emisií CO2 súvisiacich s dopravou, pričom 40 % emisií CO2 európskej cestnej dopravy pochádza z dopravy v mestách,

D.   keďže ITS sú veľmi dôležité pri znižovaní spotreby energie a pri ekologizácii dopravy,

E.   keďže inteligentné aplikácie sa vyvíjali pre rozličné druhy dopravy ako železničná doprava (ERTMS a TAF-TSI), námorná a riečna doprava (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), letecká doprava (SESAR) a pozemná doprava, napríklad preprava hospodárskych zvierat,

1.   zdôrazňuje, že ITS sú kľúčovým nástrojom na zvyšovanie efektívnosti používania existujúcej infraštruktúry a na zvyšovanie účinnosti, bezpečnosti a ekologickosti dopravy, čiže na rozvoj trvalo udržateľnej mobility pre občanov a pre ekonomiku;

2.   zdôrazňuje, že ITS majú pozitívny vplyv na trvalo udržateľný rozvoj, lebo zlepšujú hospodársku výkonnosť všetkých regiónov vrátane mestských oblastí, vytvárajú podmienky pre vzájomnú prístupnosť, zvyšujú úroveň miestneho a medziregionálneho obchodu a rozvíjajú vnútorný trh Európskej únie a zamestnanosť súvisiacu s realizáciou ITS;

3.   domnieva sa, že ITS môžu zlepšiť životné podmienky občanov Európy, najmä ľudí žijúcich v mestských oblastiach, a prispejú tiež k zlepšeniu bezpečnosti na cestách, znížia emisie škodlivých látok a znečistenie životného prostredia, zvýšia výkonnosť dopravy, zlepšia prístup do odľahlých oblastí a ich prioritou bude zníženie dopravy;

4.   vyslovuje poľutovanie nad časovým sklzom pri vytváraní spoločného rámca na implementáciu ITS v EÚ a za nedostatočnú koordináciu pri nasadzovaní ITS s konkrétnymi cieľmi, najmä pre prekážky v interoperabilite, neefektívnu spoluprácu všetkých zainteresovaných strán a nevyriešené otázky súkromných údajov a zodpovednosti;

5.   víta akčný plán Komisie pre ITS (ďalej len akčný plán) ako spoločný rámec opatrení a programov s jasnými lehotami na dosiahnutie výsledkov;

6.   je pevne presvedčený, že treba vytvoriť nástroj na podporu využívania ITS v dopravnej politike; podporuje legislatívny nástroj na stanovenia rámca na nasadzovanie ITS a žiada Komisiu, aby poskytovala kvalitnejšie informácie o súčasnom stave opatrení, nálezov a programovania akčného plánu, aby sa zabezpečilo zapracovanie jasného súboru opatrení s lehotami do smernice stanovujúcej rámec na nasadzovanie ITS;

7.   je si vedomý obmedzenej finančnej pomoci Spoločenstva pridelenej (v roku 2008) na akciu EasyWay, čo je projekt na celoeurópske nasadzovanie ITS v hlavných koridoroch transeurópskej cestnej siete (TERN) v 21 členských štátoch EÚ pod vedením vnútroštátnych cestných orgánov a prevádzkovateľov spolu s partnermi z verejného aj súkromného sektora;

Horizontálne otázky

8.   poukazuje na to, že ITS by sa mali nasadzovať vo všetkých druhoch dopravy a pre všetkých cestujúcich v Európe, a to koordinovane spolu s aplikáciami programu Galileo; rozhodne podporuje ich bezprostredné nasadenie, aby sa posilnila intermodalita medzi verejným a súkromným sektorov a v rámci verejnej dopravy prostredníctvom zlepšenia celkovej informovanosti a zvýšenia riadiacej kapacity;

9.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zaoberali otázkou zodpovednosti, ktorá je hlavnou prekážkou plynulého a súvislého rozvoja ITS v Európe;

10.   domnieva sa, že interoperabilita pri rozvoji ITS je prvoradá pre súvislé a efektívne nasadzovanie ITS v Európe; zdôrazňuje, že v prípade investícií TERN (výstavba alebo údržba) by sa malo vynaložiť úsilie o dodržanie potrebného nasadenia ITS služieb;

11.   keďže na európskom trhu s ITS je už výrazná ponuka, žiada, aby Komisia vymedzila špecifikácie pre minimálnu úroveň aplikácií a služieb ITS, ktorú môžu dosiahnuť všetky členské štáty a ktorá je potrebná pre účinné zavedenie, vykonávanie a fungovanie ITS;

12.   považuje za dôležité, aby sa pripravilo posúdenie dopytu na trhu, v ktorom sa vyhodnotí skutočná potreba presahujúca vymedzenú minimálnu úroveň aplikácií a služieb ITS, a posilnili sa aspekty ITS z hľadiska vnútorného trhu pomocou štandardizácie a vhodného regulačného rámca;

13.   zdôrazňuje význam cezhraničnej spolupráce na vonkajších hraniciach EÚ, aj na technickej, aj na administratívnej úrovni, pretože je kľúčová pre efektívne presadzovanie ITS v EÚ;

Optimálne využívanie cestných, dopravných a cestovných údajov (opatrenie č. 1)

14.   zdôrazňuje, že ako minimum na efektívne nasadzovanie ITS treba zabezpečovať nevyhnutné množstvo údajov a informácií v týchto piatich oblastiach: dopravné a cestovné informácie v reálnom čase, údaje o cestnej sieti, verejne dostupné údaje pre digitálne mapy, údaje pre služby minimálnych univerzálnych dopravných informácií a multimodálne služby plánovania ciest z jedného bodu do druhého;

15.   požaduje, aby služby minimálnych univerzálnych dopravných informácií pokrývali transeurópsku sieť (TEN-T);

16.   zdôrazňuje, že na prijatie a zavedenie ITS vo veľkom rozsahu je potrebné riadiť sa informáciami o dopravných službách ako aj plniť časový plán, ktorý je stanovený pre rôzne dopravné prostriedky;

17.   zdôrazňuje význam zabezpečovania informácií v reálnom čase pre cestujúcich a pre infraštruktúru, aby boli presnejšie, spoľahlivejšie a jednotné, pričom budú rešpektovať európske špecifiká (zemepisné, kultúrna a jazykové) a zabezpečia zemepisnú kontinuitu;

18.   domnieva sa, že pre rozvoj ITS je veľmi dôležité, aby sa zabezpečil prístup súkromného sektora k cestným, dopravným a cestovným údajom, pričom sa budú rešpektovať otázky súkromia a riešiť otázky práv duševného vlastníctva;

Kontinuita dopravného a nákladného riadenia služieb ITS v európskych dopravných koridoroch a mestských aglomeráciách (opatrenie č. 2)

19.   je presvedčený, že sa musia zabezpečiť harmonizované, interoperabilné a spoľahlivé ITS, pričom sa musí zachovať voľnosť používateľa na výber ITS;

20.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby koordinovali a prepojili ITS s iniciatívami EÚ na zefektívňovanie dopravnej mobility a plynulosti riadenia a na obmedzovanie vytvárania zápch na cestách, v koridoroch TEN-T, nákladných koridoroch a v mestských aglomeráciách;

21.   domnieva sa, že cezhraničná spolupráca a rozvoj programov na efektívne nasadzovanie a využívanie ITS, ako je napríklad projekt EasyWay, je nevyhnutná;

22.   vyzýva Komisiu, aby určila prioritné informácie, dopravné zariadenia a automobilové normy na postupné nasadzovanie ITS a opatrenia na podporu harmonizovanejšej diaľničnej infraštruktúry;

23.   domnieva sa, že vyhodnocovanie ekonomických nákladov na vozidlo a na infraštruktúru, ktoré vznikajú z nasadenia ITS, musí vychádzať s analýzy nákladov a prínosov pokrývajúcej všetky súvisiace náklady (hospodárske, spoločenské a ekologické);

ITS pre mestskú mobilitu (opatrenie č. 2a)

24.   odporúča vypracovať informačné postupy a systémy o dostupných službách mestskej dopravy a stave sietí, a využiť pritom napríklad technológiu GSM;

25.   vyzýva na uskutočnenie výskumu integrovaných tarifných systémov medzi riadiacimi orgánmi daného regiónu, a najmä na výskum jeho technických aspektov;

26.   nalieha na to, aby sa vyvinuli intermodálne technológie zabezpečujúce lepší prístup k doprave a mestskej mobilite pre osoby so zníženou pohyblivosťou;

Bezpečnosť cestnej premávky (opatrenie č. 3)

27.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pripravili harmonizované nasadenie a integráciu aplikácie eCall vo všetkých krajinách EÚ do roku 2010, len čo sa dokončia štandardizačné skúšky;

28.   domnieva sa, že aplikácie a nasadenie ITS by mali:

   podporovať moderné systémy riadenia vozidiel (Advance Driving Assistance Systems – ADAS) s dostatočným potenciálom pre zvýšenie bezpečnosti na cestách, ako sú elektronické ovládanie stability (Electronic Stability Control – ESC) a eCall, ktoré by samotné mohli po úplnom nasadení v EÚ ročne zachrániť 6 500 ľudských životov;
   zvyšovať bezpečnosť na cestách zabraňovaním prekračovaniu rýchlosti, riadeniu pod vplyvom alkoholu a riadeniu bez zapnutého bezpečnostného pásu;
   zlepšovať zdravotné a bezpečnostné podmienky podporovaním využívania dôstojných a bezpečných parkovacích miest a poskytovaním vhodných služieb vodičom nákladných automobilov prostredníctvom portálu truckinform(10) a
   zlepšovať ochranu vodičov a nákladu v nákladnej doprave pred krádežami, prepadnutiami a lúpežami, a tým bojovať proti organizovanému zločinu, najmä v cezhraničných oblastiach a v medzinárodnej nákladnej doprave, ktorá zahŕňa tretie krajiny;

29.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala v znižovaní nákladov na komunikáciu tak, aby sa informačné a komunikačné zariadenie opierajúce sa o telekomunikácie mohlo využívať v širšej miere;

30.   víta navrhovanú iniciatívu elektronickej nákladnej dopravy (eFreight) a naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaviedla zásadu tzv. inteligentného nákladu s cieľom zabezpečiť multimodálny prístup k službám ITS pre nákladnú prepravu so zameraním na nebezpečný náklad;

31.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali rovnakú pozornosť cestujúcim aj nákladu s cieľom zabrániť diskriminácii osobnej dopravy, ktorá obzvlášť poškodzuje mobilitu osôb;

32.   podporuje vytvorenie vhodného regulačného rámca pre rozhranie, kde sa stretávajú človek a stroj (human machine interface – HMI), a ďalšie protokoly ITS a zdôrazňuje potrebu riešenia otázok zodpovednosti;

33.   vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala otázkou zraniteľných účastníkov cestnej premávky vrátane ľudí s obmedzenou pohyblivosťou a aby rozšírila opatrenia na podporu zavádzania ADAS a ďalších ako IHM aj na dvojkolesové vozidlá v rámci čiastkových opatrení navrhovaných v akčnom pláne;

34.   vyzýva Komisiu, aby plne využila potenciál ITS, pokiaľ ide o preventívne opatrenia na zabránenie vzniku smogu a nadmerne vysokej koncentrácie ozónu a zníženie emisií hluku, jemných prachových častíc, oxidov dusíka a CO2;

Integrácia vozidla do dopravnej infraštruktúry (opatrenie č. 4)

35.   zdôrazňuje dôležitosť definovania architektúry spoločnej platformy pre štandardizované rozhrania a protokoly, ktoré by zjednodušili používanie ITS, spolupracujúcich systémov a špecifikácií pre vzťahy infraštruktúra s infraštruktúrou (infrastructure-to-infrastructure – I2I), vozidlo s infraštruktúrou (vehicle-to-infrastructure – V2I) a vozidlo s vozidlom (vehicle-to-vehicle – V2V);

36.   vyzýva Komisiu, aby implementovala podrobný plán pre ITS so spoločnými platformami pre aplikácie ITS a jeho nasadzovania a za účasti súkromného a verejného sektora a aby vypracovala primeraný rámec na riešenie otázok zodpovednosti za ITS;

37.   konštatuje, že treba podporovať školenia o aplikáciách ITS, aby sa zvýšila dopravná kapacita používateľov a aby sa zlepšilo vzájomné pôsobenie medzi človekom a strojom;

38.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili verejné fórum na výmenu informácií a na riešenie otázok súvisiacich s ITS;

Bezpečnosť a ochrana údajov a otázky zodpovednosti (opatrenie č. 5)

39.   zdôrazňuje potrebu rešpektovať súkromie a domnieva sa, že otázky súkromia a bezpečnosti a ochrany od počiatočných fáz vývoja návrhu ITS by sa mali zohľadňovať pri definovaní architektúry a vykonávacích opatrení (ochrana súkromia už v štádiu návrhu);

40.   vyzýva všetky strany zainteresované na aplikáciách ITS, aby dodržiavali smernice ES o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia v komunikáciách (smernice 95/46/ES(11) a 2002/58/ES(12)), a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila primerané využívanie údajov v aplikáciách a počas nasadzovanie ITS;

41.   je presvedčený, že využívanie anonymných údajov v aplikáciách ITS je potrebné pre neobmedzené nasadzovanie ITS, pri zabezpečení súkromia a súladu s právnym rámcom ES na ochranu údajov;

Európska spolupráca a koordinácia v súvislosti s ITS (opatrenie č. 6)

42.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri zavádzaní ITS v Európe prevzali na seba rozhodujúcu vedúcu úlohu a aby ho skutočne aj spravovali;

43.   nabáda k podporovaniu vývoja vnútroštátnych a európskych multimodálnych plánovačov ciest z jedného bodu do druhého, s náležitým ohľadom na alternatívy verejnej dopravy, a ich vzájomného prepojenia v celej Európe;

44.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby lepšie využívala schopnosti EÚ vyplývajúce z programov globálneho navigačného satelitného systému (Global Navigation Satellite System – GNSS) nazvaných EGNOS a Galileo a zlepšili intermodálnu prepojiteľnosť;

45.   zdôrazňuje, že tieto technológie by sa mali uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo nezlučiteľnosti medzi spôsobmi dopravy, a že by mala existovať sloboda zvoliť si akúkoľvek technológiu, ktorá sa bude používať;

46.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby mali na pamäti, že do procesu plánovania a implementácie ITS sa musia aktívne zapájať miestne a regionálne orgány a zainteresované strany, ktoré pôsobia na európskom území;

  47 zdôrazňuje význam verejno-súkromných partnerstiev (VSP) pri implementácii ITS a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnikli aktívne kroky na podporu a uľahčenie využívania VSP;

48.   vyzýva Komisiu, aby predložila vysvetlenie financovania akčného plánu a jeho programovania, a vyzýva Radu, aby zabezpečila dostatočné finančné prostriedky;

49.   nalieha na členské štáty, aby sa v rámci hodnotenia využitia prostriedkov zo štrukturálnych fondov v polovici obdobia zaoberali témou mestskej mobility a zníženia dopravných zápch pomocou ITS a zaradili ich na zoznam priorít na obdobie rokov 2010 až 2013;

50.   poukazuje na to, že treba lepšie definovať a využiť dôležitý potenciál mestských oblastí, a zdôrazňuje úlohu, ktorú môžu vidiecke a odľahlé oblasti zohrávať pri vyváženom vývoji a plnení strednodobých a dlhodobých cieľov;

51.   domnieva sa, že v záujme odľahčenia dopravy, zníženia počtu nehôd a zvýšenia bezpečnosti je zásadne dôležité implementovať inteligentné dopravné siete v oblastiach s vysokým turistickým potenciálom; domnieva sa, že ITS prispievajú k hospodárskemu rozvoju regiónov vrátane vzdialených regiónov;

52.   zdôrazňuje význam medziregionálnej, cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce pri vytváraní a implementácii ITS a vyzýva Komisiu, aby vytvorila všeobecne dostupný systém umožňujúci výmenu osvedčených postupov vo všetkých jazykoch EÚ, a členské štáty žiada, aby zabezpečili výmenu osvedčených postupov medzi regiónmi, čím sa zaručí transfer znalostí o ITS a zároveň sa zabráni vnútornej fragmentácii systému;

o
o   o

53.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0509.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0057.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2008)0087.
(4) Ú. v. EÚ C 41 E, 19.2.2009, s. 1.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2008)0311.
(6) Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 556.
(7) Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 154.
(8) Ú. v. EÚ C 244 E, 18.10.2007, s. 220.
(9) Ú. v. EÚ C 306 E, 15.12.2006, s. 182.
(10) www.truckinform.eu
(11) Ú. v. EÚ L 281, 23.11.1995, s. 31.
(12) Ú. v. EÚ L 201, 31.7.2002, s. 37.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia