Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2581(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0248/2009

Debatten :

PV 24/04/2009 - 5.3
CRE 24/04/2009 - 5.3

Stemmingen :

PV 24/04/2009 - 7.3
CRE 24/04/2009 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0311

Aangenomen teksten
PDF 112kWORD 34k
Vrijdag 24 april 2009 - Straatsburg
Humanitaire situatie van de bewoners van kamp Ashraf
P6_TA(2009)0311RC-B6-0248/2009

Resolutie van het Europees Parlement van 24 april 2009 over de humanitaire situatie van de bewoners van kamp Ashraf

Het Europees Parlement,

–   gezien de Verdragen van Genève en met name artikel 27 van het Vierde Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd,

–   gezien het Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen en het bijbehorende protocol van 1967,

–   gezien de in november 2008 door de regeringen van de VS en Irak ondertekende overeenkomst inzake de status van de strijdkrachten,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 juli 2007 over de humanitaire situatie van Iraakse vluchtelingen(1) en zijn resolutie van 4 september 2008 over executies in Iran(2), waarin onder meer wordt verwezen naar de juridische status van "beschermde personen" van de bewoners van kamp Ashraf overeenkomstig het vierde Verdrag van Genève,

–   gelet op artikel 115, lid 5, van zijn Reglement,

A.   overwegende dat kamp Ashraf in de loop van de jaren '80 is opgericht voor leden van de Iraanse oppositiegroep Organisatie van de Iraanse Volksmujahedin (PMOI),

B.   overwegende dat de VS-strijdkrachten in Irak in 2003 de bewoners van kamp Ashraf hebben ontwapend en hun bescherming hebben geboden, aangezien ze hun status van "beschermde personen" was verleend overeenkomstig het Verdrag van Genève,

C.   overwegende dat de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN er in een brief van 15 oktober 2008 bij de Iraakse regering op heeft aangedrongen om de bewoners van kamp Ashraf te beschermen tegen gedwongen deportatie, uitzetting of repatriëring in strijd met het beginsel van "non-refoulement", en om geen acties te ondernemen die hun leven of veiligheid zouden kunnen bedreigen,

D.   overwegende dat, in overeenstemming met de door de VS en Irak ondertekende overeenkomst inzake de status van de strijdkrachten, kamp Ashraf sinds 1 januari 2009 opnieuw onder controle van de Iraakse veiligheidsdiensten valt,

E.   overwegende dat de Iraakse nationale veiligheidsadviseur recentelijk verklaringen zou hebben afgelegd dat de autoriteiten voornemens zijn om de voortdurende aanwezigheid van de bewoners van kamp Ashraf geleidelijk aan "ondraaglijk" te maken, en overwegende dat hij eveneens verwezen zou hebben naar hun uitwijzing/uitlevering en/of gedwongen verplaatsing binnen Irak,

1.   dringt er bij de Iraakse premier op aan om ervoor te zorgen dat de Iraakse autoriteiten geen actie ondernemen waardoor de mensenrechten van de bewoners van kamp Ashraf worden geschonden en om te verduidelijken wat de regering met hen van plan is; roept de Iraakse autoriteiten op de levens en de fysieke en morele integriteit van de bewoners van kamp Ashraf te beschermen en hen te behandelen in overeenstemming met de verplichtingen die zijn vastgelegd in de verdragen van Genève, en met name om hen niet gedwongen te verplaatsen, te deporteren, uit te wijzen of te repatriëren, in strijd met het beginsel van "non-refoulement";

2.   is, met inachtneming van de individuele wensen van alle inwoners van kamp Ashraf met betrekking tot hun toekomst, van mening dat er een risico bestaat dat de mensenrechten van de bewoners van kamp Ashraf en andere Iraanse burgers die momenteel in Irak verblijven en die Iran hebben verlaten om politieke redenen, ernstig kunnen worden geschonden indien zij onvrijwillig naar Iran moeten terugkeren, en staat erop dat niemand mag worden teruggestuurd, noch rechtstreeks, noch via een derde land, naar een situatie waarin zij het risico lopen op marteling of andere ernstige schendingen van de mensenrechten;

3.   roept de Iraakse regering op haar blokkade van het kamp op te heffen, de juridische status van "beschermde personen" overeenkomstig de Verdragen van Genève van de bewoners van kamp Ashraf te eerbiedigen en zich te onthouden van alle maatregelen die hun leven of veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, namelijk door hun volledige toegang te bieden tot voedsel, water, medische verzorging en bevoorrading, brandstof, familieleden en internationale humanitaire organisaties;

4.   roept de Raad, de Commissie en de lidstaten, samen met de regeringen van Irak en de VS, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN en het Internationale Comité van het Rode Kruis, op samen te werken om een bevredigende juridische status op lange termijn te vinden voor de bewoners van kamp Ashraf;

5.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, het Internationale Comité van het Rode Kruis, de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de regering en het parlement van Irak.

(1) PB C 175 E van 10.7.2008, blz. 609.
(2) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0412.

Juridische mededeling - Privacybeleid