Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2581(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0248/2009

Debatter :

PV 24/04/2009 - 5.3
CRE 24/04/2009 - 5.3

Omröstningar :

PV 24/04/2009 - 7.3
CRE 24/04/2009 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0311

Antagna texter
PDF 110kWORD 83k
Fredagen den 24 april 2009 - Strasbourg
Den humanitära situationen för Camp Ashraf-invånarna
P6_TA(2009)0311RC-B6-0248/2009

Europaparlamentets resolution av den 24 april 2009 om den humanitära situationen för Camp Ashraf-invånarna

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Genèvekonventionerna och särskilt artikel 27 i den fjärde Genèvekonventionen angående skydd för civilpersoner under krigstid,

–   med beaktande av 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning samt dess tilläggsprotokoll från 1967,

–   med beaktande av SOFA-avtalet (Status of Forces Agreement) undertecknat mellan Förenta staternas och Iraks regeringar i november 2008,

–   med beaktande av sina resolutioner av den 12 juli 2007 om den humanitära situationen för irakiska flyktingar(1) och av den 4 september 2008 om avrättningar i Iran(2), vilka innehåller hänvisningar till Camp Ashraf-invånare som har rättslig ställning som skyddade personer enligt den fjärde Genèvekonventionen,

–   med beaktande av artikel 115 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.  Camp Ashraf i norra Irak inrättades på 1980-talet för medlemmar av den iranska oppositionsrörelsen Iranska folkets mujaheddin.

B.  Amerikanska styrkor i Irak avväpnade 2003 invånarna i Camp Ashraf och gav dem skydd, då dessa invånare fått ställning som "skyddade personer" enligt Genèvekonventionerna.

C.  I en skrivelse av den 15 oktober 2008 uppmanade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter med kraft den irakiska regeringen att skydda Camp Ashrafs invånare från tvångsdeportation, utvisning eller repatriering i strid med non-refoulement-principen samt att avstå från åtgärder som skulle sätta deras liv eller säkerhet på spel.

D.  Efter ingåendet av SOFA-avtalet mellan Förenta staterna och Irak överfördes kontrollen över Camp Ashraf till de irakiska säkerhetsstyrkorna den 1 januari 2009.

E.  Enligt uttalanden som nyligen ska ha gjorts av den irakiske nationelle säkerhetsrådgivaren avser myndigheterna att stegvis göra Camp Ashraf-invånarnas fortsatta närvaro "omöjlig". Denne ska även ha refererat till utvisning/utlämning av dessa personer och/eller tvångsförflyttning av dem inom Irak.

1.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Iraks premiärminister att säkerställa att de irakiska myndigheterna inte vidtar några åtgärder som kränker Camp Ashraf-invånarnas mänskliga rättigheter och att bringa klarhet i vilka avsikter den irakiska regeringen har visavi dessa personer. Parlamentet uppmanar de irakiska myndigheterna att skydda Camp Ashraf-invånarnas liv och deras fysiska och moraliska integritet samt att behandla dem i enlighet med skyldigheterna enligt Genèvekonventionerna, särskilt genom att avstå från att tvångsförflytta, deportera, utvisa eller repatriera dem i strid med non-refoulement-principen.

2.  När det gäller enskilda Camp Ashraf-invånares önskemål om sin framtid anser Europaparlamentet att dessa personer och andra iranska medborgare som för närvarande bor i Irak efter att ha lämnat Iran av politiska skäl riskerar att utsättas för allvarliga människorättskränkningar om de mot sin vilja tvingas återvända till Iran. Parlamentet insisterar på att ingen person bör återsändas, vare sig direkt eller via ett tredje land, till en situation där han eller hon riskerar att torteras eller på annat sätt utsättas för allvarliga människorättskränkningar.

3.  Europaparlamentet uppmanar den irakiska regeringen att häva sin blockad av lägret och att respektera Camp Ashraf-invånarnas rättsliga ställning som "skyddade personer" enligt Genèvekonventionerna samt att avhålla sig från all form av verksamhet som skulle sätta deras liv eller säkerhet på spel, dvs. att låta dem få fullständig tillgång till mat, vatten, sjukvård och läkemedel och bränsle samt att låta dem få träffa familjemedlemmar och internationella humanitära organisationer.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att tillsammans med Iraks och Förenta staternas regeringar samt FN:s flyktingkommissarie och Internationella rödakorskommittén arbeta för att utverka en tillfredsställande långsiktig rättslig ställning för Camp Ashraf-invånarna.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s flyktingkommissarie, Internationella rödakorskommittén, Förenta staternas regering samt Iraks regering och parlament.

(1) EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 609.
(2) Antagna texter, P6_TA(2008)0412.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy