Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0170(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0229/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0229/2009

Συζήτηση :

PV 23/04/2009 - 18
CRE 23/04/2009 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2009 - 7.4
CRE 24/04/2009 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0312

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 32k
Παρασκευή 24 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία *
P6_TA(2009)0312A6-0229/2009

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2008)0530),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ("η Σύμβαση"), που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 13, παράγραφος 1, και 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτη υποπαράγραφος της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0116/2009),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0229/2009),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της Σύμβασης·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου