Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2565(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0183/2009

Indgivne tekster :

B6-0183/2009

Forhandlinger :

PV 23/04/2009 - 16
CRE 23/04/2009 - 16

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.24
CRE 24/04/2009 - 7.24
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0332

Vedtagne tekster
PDF 132kWORD 52k
Fredag den 24. april 2009 - Strasbourg
Situationen i Bosnien-Hercegovina
P6_TA(2009)0332B6-0183/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om situationen i Bosnien-Hercegovina

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) konklusioner af 16. juni 2003 om det vestlige Balkan og bilaget hertil "Thessaloniki-dagsordenen for det vestlige Balkan: På vej mod europæisk integration", som blev godkendt af Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003,

–   der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side, der blev undertegnet den 16. juni 2008,

–   der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2008 om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side(1),

–   der henviser til udnævnelsen den 11. marts 2009 af Valentin Inzko som EU's nye særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina(2),

–   der henviser til fælleserklæringen om en reform af forfatningen, offentlig ejendom, folketælling og Brčko-distriktet, der fremsattes i Prud den 8. november 2008 af lederne af partierne HDZ Bih, SNSD og SDA, og til de efterfølgende møder mellem disse,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at den konstante forværring af det politiske klima i Bosnien-Hercegovina er en kilde til alvorlig bekymring for Parlamentet,

B.   der henviser til, at staten Bosnien-Hercegovina, der anerkendtes med fredsaftalen i Dayton, er det konkrete udtryk for ønsket om at nå frem til en varig forsoning mellem de forskellige samfund efter den blodige konflikt i 1990'erne,

C.   der henviser til, at forsoningsprocessen hænger uløseligt sammen med, at landet gør fremskridt hen imod europæisk integration, idet den grundlæggende bygger på de samme værdier som EU,

D.   der henviser til, at undertegnelsen af ovennævnte stabiliserings- og associeringsaftale mellem EF og Bosnien Hercegovina rummer et klart budskab om, at løftet om et EU-medlemskab for Bosnien-Hercegovina er reelt og inden for rækkevidde, forudsat at landet overholder Københavnskriterierne og gennemfører de nødvendige reformer, der er angivet i prioriteterne for det europæiske partnerskab,

E.   der henviser til, at ethvert forsøg på at skabe usikkerhed om Bosnien-Hercegovinas territoriale integritet ikke blot udgør en overtrædelse af Dayton-fredsaftalen, ifølge hvilken ingen af Bosnien-Hercegovinas enheder har ret til løsrivelse, men også vil stride mod de principper om tolerance og fredelig sameksistens, som stabiliteten på hele det vestlige Balkan hviler på,

F.   der henviser til, at det internationale samfund og EU derfor under ingen omstændigheder vil acceptere eller tolerere nogen form for deling af Bosnien-Hercegovina,

1.   mener, at europæisk integration er af største interesse for hele befolkningen på det vestlige Balkan; beklager derfor, at Bosnien-Hercegovinas politikere er ude af stand til at nå til enighed om en fælles politisk vision for deres land, og dermed af kortsigtede nationalistiske grunde bringer målsætningen om EU-medlemskab i fare, et mål, der ville indebære fred, stabilitet og velstand for borgerne i Bosnien-Hercegovina;

2.   minder Bosnien-Hercegovinas politiske ledere om, at EU-medlemskab indebærer accept af de værdier og bestemmelser, som EU bygger på, dvs. overholdelse af menneskerettighederne, også mindretallenes rettigheder, solidaritet, herunder solidaritet mellem forskellige folk og samfund, tolerance, også over for forskellige traditioner og kulturer, retsstatsforhold, herunder et uafhængigt retsvæsen, og demokrati, som også indebærer accept af flertalsstyre og ytringsfrihed; anmoder indtrængende de politiske ledere om at afstå fra enhver form for hadpræget politik, nationalistiske dagsordener og løsrivelsestendenser, og tager afstand fra ensidig indstilling af reformprocessen;

3.   minder desuden om, at tilbuddet om et EU-medlemskab gælder Bosnien-Hercegovina som ét land og ikke for dets enkelte bestanddele, og at trusler om løsrivelse eller andre forsøg på at undergravelse af den statslige suverænitet er fuldstændigt uantagelige;

4.   opfordrer indtrængende alle de berørte myndigheder og politiske ledere til i denne forbindelse i langt højere grad at fokusere på forsoning, gensidig forståelse og fredsskabende foranstaltninger for at forbedre stabiliteten i landet og fremme fredelig sameksistens mellem de forskellige etniske grupper;

5.   gentager, at dersom Bosnien-Hercegovina reelt ønsker at opnå EU-medlemskab, skal det opfylde følgende betingelser:

   a) de statslige institutioner skal være i stand til at vedtage og effektivt gennemføre de reformer, der er nødvendige for at blive medlem af EU;
   b) staten skal derfor oprette offentlige institutioner, der bygger på retsstatsprincippet og effektivt kan træffe beslutninger; disse institutioner skal være funktionsdygtige, autoritative, uafhængige af politisk indflydelse og råde over de nødvendige ressourcer;

6.   mener, at disse krav kun kan opfyldes gennem en reform af Bosnien-Hercegovinas forfatning på grundlag af følgende kriterier:

   a) magten bør for at kunne fungere som medlem af EU have tilstrækkelige beføjelser med hensyn til budgettet, udøvende og retslig myndighed til at etablere og opretholde et fungerende fælles marked med henblik på at fremme den økonomiske og sociale samhørighed og repræsentere landet og beskytte dets interesser udadtil,
   b) antallet af administrative niveauer i Bosnien-Hercegovinas forvaltning bør stå i et rimeligt forhold til landets finansielle ressourcer og være baseret på en effektiv ansvarsfordeling,
   c) sikringen af vitale nationale interesser i Bosnien-Hercegovina skal være i overensstemmelse med landets evne til at handle;
   d) alle mindretalssamfund skal nyde de samme rettigheder som de folkegrupper, der indgår i helheden, og dette indebærer afskaffelse af etnisk begrundede indskrænkninger af valgbarhed i overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske menneskerettighedskonvention og de relevante udtalelser fra Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret (Venedigkommission) under Europarådet;

7.   understreger i denne sammenhæng, at det er nødvendigt at nå frem til en entydig løsning på spørgsmålet om offentlig ejendom, der er forenelig med centralmagtens beføjelser i henhold til forfatningen;

8.   minder politikerne i Bosnien-Hercegovina om, at de er forpligtede til at nå til enighed om de ovennævnte spørgsmål, og at det, såfremt det ikke lykkes dem, vil indebære stagnation og isolation for deres land på et tidspunkt, hvor den finansielle og økonomiske krise rammer Bosnien-Hercegovina hårdt og medfører tab af et stort antal arbejdspladser;

9.   understreger, at landets forfatningsreform og dets europæiske perspektiv bør være genstand for en omfattende og grundig debat med deltagelse af alle grupper i samfundet i Bosnien-Hercegovina og ikke kun være et anliggende for de vigtigste partier og etniske samfund;

10.   opfordrer indtrængende Bosnien-Hercegovinas ministerråd og parlamentariske forsamling til at gøre en mere omfattende og effektiv indsats for at vedtage den lovgivning, der er nødvendig for opfyldelse af kravene i forbindelse med den europæiske integration, og opfordrer de forskellige organer og myndigheder i Bosnien-Hercegovina til at forbedre koordineringen af EU-relevante emner;

11.   kræver, at den nye leder af EU-integrationskontoret endelig udpeges, og minder myndighederne i Bosnien-Hercegovina om, at udnævnelsen af kandidaten bør være upartisk og udelukkende være baseret på relevant faglig erfaring, dokumenterede kvalifikationer og et omfattende kendskab til europæiske anliggender;

12.   opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til hurtigt at opfylde kravene i køreplanen for en liberalisering af visumudstedelse for at sikre en ophævelse af de nuværende visumkrav inden udgangen af 2009;

13.   er bekymret over den politisk betingede indblanding i mediernes forhold i Bosnien-Hercegovina og sammenblandingen af erhvervsmæssige, politiske og mediemæssige interesser; opfordrer myndighederne til i denne forbindelse fuldt ud at respektere journalisternes rettigheder og mediernes uafhængighed;

14.   gentager i denne forbindelse, at det internationale samfund og dets højtstående repræsentant Valentin Inzko på grundlag af dennes mandat konsekvent vil imødegå ethvert forsøg på at undergrave det grundlæggende indhold i Dayton-fredsaftalen, især den fredelige sameksistens med forskellige etniske samfund i én stat;

15.   mener, at den højtstående repræsentants kontor derfor bør bistå myndighederne i Bosnien-Hercegovina med at nå og korrekt gennemføre de fem mål og de to betingelser, der er fastsat af Fredsimplementeringsrådet, og at kontoret, indtil dette har fundet sted, fortsat bør opretholdes og sikre gennemførelse af fredsaftalen i Dayton;

16.   betoner, at fremskridt i forbindelse med de dem mål og de to betingelser, der er fastsat af Fredsimplementeringsrådet, også er nødvendige for at gøre fremskridt med EU-dagsordenen;

17.   beklager, at Rådet kun i beskeden grad har været opmærksomt på forringelsen af det politiske klima i Bosnien-Hercegovina, og at medlemsstaterne ikke har udvist vilje til at foretage sig noget på en seriøs og koordineret måde på baggrund af situationen i landet;

18.   opfordrer Rådet til at tilslutte sig de krav til Bosnien-Hercegovina, som nævnt i denne beslutning, og at give tilsagn om, at det vil støtte gennemførelsen af disse mål; er i denne sammenhæng af den opfattelse, at Rådet bør give EU's nyudnævnte særlige repræsentant:

   a) et robust og klart defineret mandat og de nødvendige menneskelige ressourcer til at lette vedtagelsen af de reformer, som er skitseret i denne beslutning, og at fremme dialogen med civilsamfundet om disse emner, bl.a. ved hjælp af målrettede offentlige kampagner, og ved hjælp af aktiviteter, som støtter dialogen på tværs af kulturer og religioner,
   b) midlerne til, at alle EU's instrumenter kan tages i anvendelse for at støtte reelle fremskridt i landet, herunder sanktionsbeføjelser (f.eks. suspendering af EU's finansielle bistand),
   c) uindskrænket og vedholdende politisk støtte og myndighed til at sikre en overordnet koordinering af EU-aktørerne og -instrumenterne i Bosnien-Hercegovina for således at sikre sammenhængen i alle EU's foranstaltninger og samordning med de øvrige relevante internationale aktører i Bosnien-Hercegovina,
   d) ret til at holde Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité orienteret om udviklingen i Bosnien-Hercegovina og at fremsætte relevante henstillinger vedrørende målrettede sanktioner;

19.   opfordrer EU's højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, Javier Solana, og kommissæren for udvidelse, Olli Rehn til at spille en langt mere aktiv og synlig rolle i Bosnien-Hercegovina ved regelmæssigt at besøge landet og ved mere effektivt at støtte dialogen med civilsamfundet;

20.   lykønsker civilsamfundet i Bosnien-Hercegovina med, at det udviser en større positiv vilje end de politiske ledere, og med, at det udgør en positiv faktor med hensyn til forandringer og forsoningen i landet;

21.   finder desuden, at den internationale militære tilstedeværelse i Bosnien-Hercegovina fortsat bør være omfattende og kunne sættes ind hurtigt for at demonstrere, at det internationale samfund er fast besluttet på at garantere landets sikkerhed og integritet;

22.   gentager sit krav om, at de sigtede personer, der er efterlyst af Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien omgående tilbageholdes, og til at gøre en målrettet indsats for at eliminere de kriminelle netværk, som bistår de pågældende;

23.   opfordrer endelig til en styrket dialog mellem EU og USA og med andre relevante internationale aktører for at sikre bred støtte til en sammenhængende tilgang til Bosnien-Hercegovina og hindre en yderligere forværring af den politiske situation i landet og en destabilisering af regionen; understreger behovet for et styrket regionalt samarbejde for at gavne fremskridtet i Bosnien-Hercegovina;

24.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til regeringerne og parlamenterne i Bosnien-Hercegovina og landets enheder.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0522.
(2) Rådets fælles aktion 2009/181/FUSP af 11. marts 2009 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina (EUT L 67 af 12.3.2009, s. 88).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik