Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2324(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0234/2009

Indgivne tekster :

A6-0234/2009

Forhandlinger :

PV 23/04/2009 - 17
CRE 23/04/2009 - 17

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.25
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0333

Vedtagne tekster
PDF 138kWORD 53k
Fredag den 24. april 2009 - Strasbourg
Ikke-spredning af kernevåben (NPT)
P6_TA(2009)0333A6-0234/2009

Europa-Parlamentets henstilling til Rådet af 24. april 2009 om ikke-spredning af kernevåben og fremtiden for traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT) (2008/2324(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen og Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen om ikke-spredning af kernevåben og fremtiden for traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT) (B6-0421/2008),

–   der henviser til den kommende gennemgangskonference i 2010 mellem parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger af 26. februar 2004(1), 10. marts 2005(2), 17. november 2005(3) og 14. marts 2007(4) om ikke-spredning af kernevåben og nuklear nedrustning,

–   der henviser til sin beslutning af 5. juni 2008 om gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi og ESFP(5),

–   der henviser til Den Europæiske Unions strategi imod spredning af masseødelæggelsesvåben (WMD), "et sikkert Europa i en bedre verden", som Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003,

–   der henviser til Rådets erklæring af 8. december 2008 om styrkelse af den internationale sikkerhed og især punkt 6, 8 og 9 i denne erklæring, der udtrykker, at "EU er forenet i (sin) beslutsomhed om at bekæmpe spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler",

–   der henviser til den afgørende rolle, som Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale spiller i forbindelse med ikke-spredning,

–   henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner vedrørende spørgsmål om ikke-spredning og kernevåbennedrustning, især resolution 1540 (2004),

–   der henviser til traktaten om altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger, Den Internationale Atomenergiorganisations (IAEA) omfattende sikkerhedsaftaler og tillægsprotokoller, konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer, den internationale konvention om bekæmpelse af nuklear terrorisme, Haag-adfærdskodeksen mod spredning af ballistiske missiler, traktaten om reduktion af strategiske våben (START I), der udløber i 2009, og traktaten om reduktion af strategiske offensive våben (SORT),

–   der henviser til rapporten om gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 11. december 2008,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3, og artikel 90,

–   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A6-0234/2009),

A.   understreger nødvendigheden af yderligere at styrke alle tre søjler af NPT, nemlig ikke-spredning, nedrustning og samarbejde om civil anvendelse af kerneenergi,

B.   der er alvorligt bekymret over det manglende fremskridt i retning af at nå konkrete mål (såsom det såkaldte "13 steps"(6)) i bestræbelserne på at nå NPT-traktatens mål som vedtaget på de tidligere gennemgangskonferencer, især på et tidspunkt, hvor trusler opstår fra en række forskellige kilder, herunder øget spredning, muligheden for at nuklear teknologi og radioaktivt materiale falder i hænderne på kriminelle organisationer og terrorister, samt tøven hos de atomvåbenstater, der er parter i NPT-traktaten, med at reducere eller afskaffe deres kernevåbenarsenaler og reducere deres afhængighed af en militær doktrin om nukleare våben som afskrækkelse,

C.   der henviser til, at spredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler til både statslige og ikke-statslige aktører er en af de alvorligste trusler mod den internationale stabilitet og sikkerhed,

D.   erindrer om EU's forpligtelse til at gøre brug af alle de instrumenter, som det har til rådighed, for at forhindre, afskrække fra, standse og om muligt afskaffe spredningsprogrammer, der vækker bekymring på globalt plan, som det klart kommer til udtryk i EU's strategi imod spredning af masseødelæggelsesvåben vedtaget af Det Europæiske Råd den 12. december 2003,

E.   understreger nødvendigheden af, at EU intensiverer sine bestræbelser på at modarbejde spredningsstrømme og -finansiering, indføre sanktioner imod spredning og udvikle foranstaltninger til at forhindre immateriel overførsel af viden og knowhow via alle de instrumenter, der er til rådighed, herunder multilaterale traktater og verifikationsmekanismer, nationalt og internationalt koordineret eksportkontrol, fælles programmer for trusselsreduktion samt politiske og økonomiske "løftestænger",

F.   der bifalder de nye nedrustningsforslag såsom dem, som Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry og Sam Nunn slog til lyd for i januar 2007 og januar 2008, modellen for en kernevåbenkonvention og Hiroshima-Nagasaki protokollen, som er blevet fremmet på verdensplan af borgerorganisationer og politiske ledere, og kampagner som "Global Zero", der bygger på argumentet om, at en afgørende metode til at sikre forebyggelsen af nuklear spredning og opnåelse af sikkerhed overalt i verden er at arbejde hen imod fjernelse af atomvåben,

G.   der i denne henseende hilser den franske og den britiske regerings initiativ til at reducere deres kernevåbenarsenaler velkommen,

H.   der især finder støtte hos USA's præsident Barack Obamas klare redegørelse for sine holdninger til nukleare spørgsmål i Prag den 5. april 2009, sit løfte om at arbejde hen imod nuklear nedrustning og sin vision om en verden uden kernevåben; bifalder det konstruktive samarbejde mellem USA og Rusland om at fornå START-aftalen, tage ballistiske missiler ud af beredskab og drastisk nedbringe lagrene af amerikanske atomvåben og materiel; der bifalder USA's afgørelse om fuldt ud at deltage i E3+3 processen med Iran; der bifalder USA's ratifikation af tillægsprotokollen til IAEA's sikkerhedsaftaler som et positivt og tillidsskabende skridt; der varmt hilser præsident Obamas hensigt om at afslutte USA's ratifikation af traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTB-traktaten) velkommen og bifalder hans hensigt om at indlede forhandlinger om en traktat om stop for spalteligt materiale,

I.   der understreger nødvendigheden for tæt koordination og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens partnere, herunder USA og Rusland, med henblik på at genoplive og styrke ikkespredningsordningen,

J.   der understreger, at styrkelse af NPT som hjørnestenen i den globale ikke-spredningsordning er af afgørende betydning, og som anerkender, at der er akut behov for dristigt politisk lederskab og en række progressive på hinanden følgende skridt for yderligere at bekræfte værdien af NPT og for at styrke de aftaler, traktater og agenturer, der udgør den nuværende ikke-sprednings- og nedrustningsordning, herunder især traktaten om et altomfattende forbud mod atomvåbenforsøg (CTB-traktaten) og IAEA,

K.   der i denne forbindelse bifalder det fælles britisk-norske initiativ med henblik på at vurdere gennemførligheden af og skabelse af klare proceduremæssige skridt for den eventuelle demontering af kernevåben og verifikationsprocedurerne i forbindelse hermed; som anser dette initiativ for at være meget positivt for EU, NATO og andre relevante aktører,

L.   der bifalder skrivelsen af 5. december 2008 fra det franske EU-formandskab til FN's generalsekretær Ban Ki-moon om EU's nedrustningsforslag, der blev vedtaget i Det Europæiske Råd i december 2008,

M.   der hilser den tale velkommen, som EU's Høje Repræsentant for FUSP, Javier Solana, holdt den 9. december 2008, på en konference om "Fred og Nedrustning: En Verden uden Atomvåben", hvor han bifaldt det faktum, at spørgsmålet om nuklear nedrustning igen er kommet øverst på den internationale dagsorden, og understregede nødvendigheden af, at EU inddrager ikkespredning i alle dets politikker,

N.   der bifalder den tale, som USA's præsident Obama holdt i Prag den 5. april 2009, hvor han erklærede, at USA havde et moralsk ansvar for at føre en kampagne for at befri verden for alle kernevåben, selvom han indrømmede, at dette mål ikke ville kunne nås i hans levetid, og understregede nødvendigheden af at styrke NPT som et grundlag for samarbejde og en løsning skridt for skridt; der henviser til, at USA's nye regering fuldt ud burde inkludere Den Europæiske Union i denne kampagne og især i det møde på verdensplan, der er planlagt for 2009, for at imødegå kernevåbentruslen,

O.   der henviser til den generaliserede indføjelse af "ikkesprednings-bestemmelser" i de aftaler, der er indgået mellem EU og tredjelande siden 2003,

P.   der henviser til ikkesprednings- og nedrustningsinitiativer uden for rammerne af FN, som EU har støttet, såsom initiativet til bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben (Proliferation Security Initiative) og G8-gruppens verdenspartnerskab (World Partnership),

Q.   der bifalder det faktum, at Kommissionen har observatørstatus i Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale og på NPT-gennemgangskonferencen, og at rådssekretariatet også deltager i NPT-konferencen, enten som en del af EU-delegationen eller med EU-formandskabet,

1.   fremsætter følgende henstillinger til Rådet:

   a) at revidere og ajourføre Rådets fælles holdning 2005/329/FUSP af 25. april 2005 vedrørende gennemgangskonferencen i 2005 mellem parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben(7) med henblik på at bane vej for et vellykket resultat af gennemgangskonferencen i 2010 af ikkespredningstraktaten, der yderligere vil styrke alle tre eksisterende søjler i NPT; at arbejde hen imod målet med fuldstændig nuklear nedrustning i sidste instans, som det er beskrevet i forslaget til en kernevåbenkonvention;
   b) at intensivere bestræbelserne på at sikre universaliseringen og den effektive implementering af ikkesprednings-bestemmelserne og -instrumenterne, især ved at forbedre verifikationsredskaberne;
   c) i samarbejde med sine partnere aktivt at støtte konkrete forslag til at bringe produktion, brug og oparbejdning af alt nukleart affald under IAEA's kontrol, herunder skabelsen af en international bank for nukleart brændsel; at støtte også andre initiativer til multilateralisering af det nukleare brændstofkredsløb med sigte på fredelig anvendelse af atomenergi med tanke på, at Parlamentet bifalder, at Rådet og Kommissionen er parate til at bidrage med op til 25 000 000 EUR til skabelse af en bank for nukleart brændsel under IAEA's kontrol, og ønsker at se en hurtig godkendelse af den fælles aktion på dette område;
   d) at støtte yderligere bestræbelser på at styrke IAEA's mandat, herunder generaliseringen af tillægsprotokollerne til IAEA's sikkerhedsaftaler, og andre skridt, der er udformet med henblik på at udvikle tillidsopbyggende foranstaltninger; at sikre, at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed for denne organisation, så den kan opfylde sit vigtige mandat med henblik på at gøre nukleare aktiviteter sikre;
   e) at gøre væsentlige fremskridt med G8-gruppens partnerskabsinitiativ, initiativet til bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben og det globale trusselsreduktionsinitiativ, samt presse på for at CTB-traktaten hurtigt kan træde i kraft;
   f) uddybe sin dialog med USA's nye regering og alle atomvåbenstater med henblik på at fremme en fælles dagsorden med sigte på gradvis nedbringelse af beredskabslagrene af nukleare sprænghoveder; navnlig at støtte de skridt, som USA og Rusland har taget, til væsentligt at reducere deres atomvåbenbeholdning som vedtaget I START I og i SORT; at gøre en alvorlig indsats til fordel for ratifikation af CTB-traktaten og fornyelse af START-aftalen;
   g) at udvikle strategier på gennemgangskonferencen i 2010 af NPT med sigte på at nå frem til en aftale om en traktat, der kan standse produktionen af fissilt materiale til våbenformål på en måde, der ikke er diskriminerende, hvilket betyder, at den således forhandlede traktat bør kræve, at ikke alene ikke-atomvåbenstater eller stater, der på nuværende tidspunkt ikke er parter i NPT, men også de fem medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, der alle besidder atomvåben, afstår fra produktion af fissilt materiale til våben samt demontere alle deres etablerede faciliteter til fremstilling af fissilt materiale til sådanne våben;
   h) fuldt ud at støtte styrkelsen og forbedringen af verifikationsredskaber, der er i overensstemmelse med alle de ikkesprednings-instrumenter, der er til rådighed;
   i) at anmode om en evalueringsundersøgelse af effektiviteten af brugen af bestemmelser om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben (WMD) i aftalerne indgået mellem EU og tredjelande;
   j) at holde Parlamentet regelmæssigt underrettet om alle forberedende møder under optakten til NPT-gennemgangskonferencen i 2010, og at tage behørigt hensyn til Parlamentets holdninger vedrørende ikkesprednings- og nedrustningsspørgsmål i forbindelse med denne konference;

  2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen, FN's Generalsekretær, formanden for gennemgangskonferencen i 2010 af NPT, medlemsstaternes nationale parlamenter, Parlamentarians for Nuclear Non-proliferation (Parlamentarikere for ikkespredning af atomvåben) og Mayors for Peace.

(1) EFT C 98 E af 23.4.2004, s. 152.
(2) EFT C 320 E af 15.12.2005, s. 253.
(3) EUT C 280 E af 18.11.2006, s. 453.
(4) EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 146.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0255.
(6) De Forenede Nationer: 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT/CONF 2000/28 (del I og II).
(7) EFT L 106 af 27.4.2005, s. 32.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik